Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za decembar/prosinac 2023. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 13/23 od 22.02.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za decembar/prosinac 2022. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2022. godine iznosi 1.180 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period oktobar 2022. godine - decembar 2022. godine iznosi 1.160 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu iznosi 1.724 KM. U odnosu na prethodnu godinu index je 111,7.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu iznosi 1.114 KM. U odnosu na prethodnu godinu index je 111,8.


OMOGUĆENE PRIJAVE NA WEBINARE ODRŽANE U FEBRUARU 2023. GODINE

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo otvara prijave za webinare održane u februaru 2023. godine, a koji se odnose na:

 1. SASTAVJANJE POREZNOG BILANSA I POREZNE PRIJAVE ZA 2022. GODINU, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA
 2. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POSLOVANJA UDRUŽENJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Prijava na webinar je obavezna.

PRIJAVA NA WEBINAR

NAPOMENA: Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati od dana prijave pa do 28.02.2023. godine. Nakon što izvršite prijavu na webinar, kolege će vam blagovremeno dostaviti pristupne podatke za pregled.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

 

PROGRAM WEBINARA

SASTAVJANJE POREZNOG BILANSA I POREZNE PRIJAVE ZA 2022. GODINU, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA

 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU
 • IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POSLOVANJA UDRUŽENJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA
 • PRIMJENA ''MALIH'' RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • BUDŽETIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PROJEKTIMA
 • POREZNE SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ POSLOVANJA

PRIJAVA NA WEBINAR

 

INFORMACIJE O WEBINARU

CIJENA PO WEBINARU:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Izmjena Osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 12/23 od 17.02.2023. godine objavljena je izmjena Osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu.

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 i 6/23), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje

IZMJENU OSNOVICA
ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2023. GODINU

1. U Osnovicama za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 100/22), tačka 3. mijenja se i glasi:

"3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 510,00 KM."

2. Ova izmjena osnovica će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

 


Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj10/23 od 10.02.2023. godine objavljene su izmjene Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Najznačajnija izmjena se odnosi na prihode od doprinosa za obavezno i dodatno osiguranje. Prihodi se uplaćuju u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije jednim nalogom, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica i budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001.

Izmjene Pravilnika donosimo u nastavku.

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22, 57/22, 76/22, 93/22 i 94/22) u tački 6.1.2. u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 14. dodaje se novi redni broj 15. koji glasi:

Rbr. Naziv prihoda Vrsta prihoda
15. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica osiguranih u određenim okolnostima 712127

2. Iza tačke 6.1.7. dodaje se nova tačka 6.1.8. koja glasi:

"6.1.8. Prihodi iz tačke 6.1.2. rbr 15. ovog pravilnika plaćaju se u skladu sa članom 17. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. br. 13/18, 90/21 i 19/22) i uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije jednim nalogom, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica i budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001."

3. U tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 74. Grad Sarajevo, naziv banke: "Raiffeisen Bank d.d. BiH", zamjenjuje se nazivom: "Bosna Bank International BH d.d.", a broj računa: "161-000-0017920-082" zamjenjuje se brojem: "141-196-0000000-698".

4. U tački 12.1.8. Računi upravitelja cesta, kod Tuzlanski kanton, naziv banke: " UniCredit Bank d.d " zamjenjuje se nazivom: " NLB banka d.d.", a broj računa: "338-440-2252094-054" zamjenjuje se brojem: "132-010-2026124-122".

5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Prečišćen Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

 


Časopis Februar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 2/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Uputstva za predaju finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja za period I. - XII.  2O22. godine

 

2.Prof. dr Kristina Peštović

Regulativa i praksa finansijskog izvještavanja prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema

MRS 16 definiše obavezne, kao i dodatne zahtjeve za objavljivanjem informacija u vezi nekretnina, postrojenja i opremi. Cilj objavljivanja informacija saglasno profesionalnoj regulativi jeste unapređenje kvaliteta finansijskog izvještavanja, kroz pružanje potpunih, relevantnih i pouzdanih informacija potrebnih za adekvatno poslovno odlučivanje. Ispunjavanje zahtijeva za objavljivanjem informacija prema profesionalnoj regulativi predstavlja dodatni napor računovođama. Razlog tome je činjenica da se ove informacije objavljuju na osnovu pretrage i analize podataka iz računovodstvene baze podataka i da računovođe samostalno kreiraju formu prikaza ovih informacija. Sistem finansijskog izvještavanja unapređuje se i uz pomoć nezavisne revizije finansijskih izvještaja, gdje revizori između ostalog u procesu revizije ukazuju i na nedostatke objavljivanja informacija saglasno regulativi. Ispunjavanjem zahtijeva u pogledu objavljivanja informacija unapređuje se kvalitet finansijskog izvještavanja. Nekretnine, postrojenja i oprema predstavljaju materijalnu poziciju u bilansu stanja. Shodno tome, objavljivanjem informacija u bilješkama uz finansijske izvještaje unapređuje se kvalitet informacione osnove za poslovno odlučivanje. Kao kritična područja u pogledu nedostataka u kvalitetu izvještavanja saglasno MRS 16 može se identifikovati segment objavljivanja usklađivanja vrijednosti kao i segment objavljivanja informacija koje nisu obavezujućeg karaktera ali u značajnoj mjeri utiču na rizik donošenja poslovnih odluka. Prema tome, u cilju unapređenja kvaliteta izvještavanja privredni subjekti treba u potpunosti da odgovore prije svega obaveznim zahtjevima MRS 16, a zatim i dodatnim zahtjevima koji po prirodi nemaju obavezujući karakter.

3.Fatima Budić i  Mehmed Budić

Rezerviranja za troškove zaposlenika

Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja, a naročito na kraju izvještajnog razdoblja, potrebno je obratiti pozornost uključuju li financijski izvještaji sve rashode obračunskog razdoblja. Rezerviranja se iskazuju kao rashod razdoblja samo kada njihovo priznavanje u tekućem razdoblju zadovoljava određene zahtjeve propisane računovodstvenim standardima. Na svaki datum bilance subjekt mora obavezno razmotriti postoje li događaji koji, sukladno računovodstvenim standardima, zadovoljavaju uvjete priznavanja kao troškova rezerviranja. Rezerviranje je obaveza koju je potrebno priznati na datum bilance ako društvo ima sadašnju obavezu kao rezultat prošlog događaja te je vjerovatno da će podmirenje obaveze zahtijevati odljev resursa, a iznos obaveze se može pouzdano procijeniti. Rezerviranje se mora provjeriti na svaki datum bilance te uskladiti tako da odražava najbolju tekuću procjenu. Primanja zaposlenih odnose se na sve oblike naknada koje subjekti isplaćuju u budućnosti s osnove usluga koje im zaposlenici pružaju tijekom obračunskog razdoblja u zamjenu za ta primanja ili  zbog prestanka radnog odnosa. Rezerviranja je potrebno priznati u financijskim izvještajima kao obvezu i rashod, a temeljem zakonskih propisa, drugog propisa (npr. kolektivni ugovor, pravilnik o radu) ili su uvjetovana ugovorima o radu.

4.Jasmin Omeragić

Samo neki detalji koji robno-materijalno knjigovodstvo čine bitnim

Sistem robno-materijalnog knjigovodstva je veoma važan za dobro funkcioniranje i rad kompletne firme. Ako firma nema na zadovoljavajući način uređeno robno-materijalno praćenje i evidentiranje poslovnih promjena koje se unutar njenog svakodnevnog poslovanja dešavaju (a istovremeno po svojoj prirodi ti poslovni događaji zahtijevaju robno-materijalno evidentiranje), onda će rezultati prve inventure ukazati na te probleme. Istina, ima i takvih internih (dez)organizacija poslovanja, kada se menadžment firme ne osvrće posebno na problematiku zaliha i troškova, nego se „radi“ po inerciji, ili na osnovu nekog i/ili nečijeg iskustva. Istina, danas u velikom broju firmi postoji dobra informatička podrška, koja prati robno-materijalne evidencije, no pored svojih dobrih strana (koje se ogledaju u gotovo pa potpunoj automatizaciji svih procesa) ista skriva i određene mogućnosti ljudske greške, propusta, nekoga netačnog unosa, nakon čega će sistem računski i logički pokazivati suglasje svih podataka, no inventura (stanje koje na terenu pokaže popis robe i materijala) alarmirati će na propuste i greške koje se moraju pronaći i otkloniti.

5.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Manipulacije na finansijskim tržištima kao izvor manipulacije u finansijskim izvještajima

U širem smislu manipulacija je aktivnost gdje jedna osoba ili grupa uglavnom ilegalno podiže ili spušta cijene roba. Na finansijskim tržištima to znači umjetno podizanje ili obaranje cijena vrijednosnih papira. Manipulisanje tržištem obuhvata aktivnosti povezane sa lažnim ili obmanjujućim signalima u pogledu ponude, potražnje i cijene finansijskog instrumenta, upotrebu fiktivnih postupaka ili svaki drugi oblik obmane i prevare. Manipulacije se javljaju u takvim oblicima koje je vrlo teško otkriti. Zemlje razvijenih finansijskih tržišta razvile su mjere za zaštitu protiv berzanskih manipulacija, međutim, one su i dalje neefikasne. Zato se pitanje sprečavanja manipulacija sve više svodi na pitanje kako ublažiti njihov uticaj i vratiti povjerenje u tržišta i finansijske izvještaj. Namjerno iskrivljavanje slike bilansa, uz primjenu načela fer vrijednosti, direktno utiče na raspoloživi finansijski rezultat. Namjerno izazvanim rastom ili padom cijena vrijednosnih  papira manipulanti utiču na dnevni bilans investicijskih fondova, banaka i drugih finansijskih institucija čiju imovinu uglavnom čini portfelj vrijednosnih papira. Berzanske manipulacije se potvrđuju kao instrument za realizaciju kratkoročnih ciljeva pojedinih interesnih grupa.

6.Jasenko Hadžiahmetović                      

Godišnja prijava poreza na dobit za 2022. godinu u Republici Srpskoj

Godišnju prijavu poreza na dobit dužna su podnijeti pravna lica iz RS za dobit koju ostvare iz bilo kog izvora u zemlji ili inostranstvu, kao i poslovne jedinice pravnog lica sa sjedištem u FBiH, BDBiH ili inostranstvu za dobit koju ostvare iz izvora u RS. Navedeni porezni obveznici su dužni (isključivo u elektronskom obliku) Poreskoj upravi RS podnijeti godišnju prijavu poreza na dobit za 2022. godinu najkasnije do 31.03.2023. godine, te u istom roku platiti obračunati (godišnji) porez na dobit. Godišnja prijava poreza na dobit ima status izvršne isprave, što znači da će se, u slučaju kada obaveza utvrđena poreznom prijavom nije plaćena do 31.3.2023. godine, pokrenuti postupak naplate porezne obaveze prinudnim putem. Grešku u podnošenju prijave porezni obveznici, čija je porezna godina kalendarska godine i koji su registrovali djelatnost u toku 2022. godine, mogu ispraviti podnošenjem izmijenjene porezne prijave najkasnije do 31.3.2024. godine. Porez na dobit se tokom kalendarske 2023. godine plaća akontativno, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, na osnovu podataka iz Godišnje porezne prijave za prethodnu 2022. godinu.

7.Dr sc. Dinka Antić

Oporezivanje digitalne financijske imovine

Posljednjih godina virtualne valute, kao najznačajnija vrsta digitalne financijske imovine, imaju  veliku ekspanziju, kako u upotrebi, tako i u pogledu rastućeg spektra vrsta i oblika kripto imovine. Rastući broj transakcija  i rast vrijednosti tržišta kripto imovine na vrtoglavih 346 mlrd USD koncem 2020, u poreznom smislu otvara niz dilema, ne samo zbog problema identifikacije objekta oporezivanja, definiranja predmeta oporezivanja, utvrđivanja osnovice za oporezivanje, administriranja i kontrole, već i u pogledu primjene odgovarajućeg poreznog oblika. Za razliku od ostalih objekata oporezivanja kripto imovina ima određene specifičnosti, kao što su narav imovine, decentralizacija, anonimnost, vrednovanje transakcija, kao i hibridne karakteristike, zbog preklapanja dva aspekta kripto imovine- kao financijskog instrumenta i  kao nematerijalne imovine. Oporezivanje digitalne financijske imovine je značajno pitanje, ne samo u svjetlu naplate poreza, već i zbog globalnog karaktera virtualnih  valuta, čiji nekonzistentan porezni tretman može pogoditi pojedince i firme koje se bave aktivnostima sa virtualnim valutama i ugroziti ulaganja u tu oblast. Upotreba, trgovina i rastuća tržišna kapitalizacija kripto imovine predstavljaju veliki izazov i za porezne vlasti i administracije. Pojedine zemlje su nastojale autonomno donijeti određena pravila za oporezivanje, no, zbog globalnog karaktera te specifične imovine nužan je i sveobuhvatan pristup i jedinstven okvir za njeno oporezivanje.

8.Bernard Iljazović

Porez na nepokretnosti u Republici Srpskoj – de lege lata i de lege ferenda

Porezni sustav Republike Srpske čine porezi koji za svoj izvor imaju prihod, porezi koji za objekt oporezivanja imaju imovinu, doprinosi, takse i naknade utvrđene određenim materijalnim propisima. Sastavni dio poreznog sustava Republike Srpske čini i porez na nepokretnosti, a koji je u Republici Srpskoj reguliran zakonskim i podzakonskim aktima. Porez na nepokretnosti predstavlja izdašan prihod jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima za njihov lokalni razvoj. Stoga je potrebno proširiti opseg naplate poreza na nepokretnosti, posebice iz razloga što oko 40% nepokretnosti još uvijek nije upisano u Fiskalni registar nepokretnosti, što znači da 40% poreznih obveznika ne plaća propisanu poreznu obvezu. Također, potrebno je uspostaviti efikasniju međusobnu koordinaciju i povezanost između svih sudionika u procesu naplate poreza na nepokretnosti, a kako bi se identificirale nepokretnosti poreznih obveznika koji još uvijek nisu u sustavu Fiskalnog registra, te platio pripadajući porez na te nepokretnosti.

9.Dr. sc. Jozo Piljić, vanredni profesor

Kontroling u funkciji upravljanja poslovnim rezultatom poduzeća

Kontroling – kao jedna od pet temeljnih funkcija upravljanja uključuje sve aktivnosti koje menadžer poduzima s namjerom osiguranja ostvarenja rezultata, što bližih planiranom rezultatu. U suvremenim uvjetima poslovanja rastuće kompleksnosti i dinamike javlja se sve veća potreba za kontrolingom kao stručnom podrškom menadžmentu. Kontroling pomoću svojih načela koordinacije i integracije te korištenjem različitih instrumenata operativnog i strategijskog upravljanja pomaže menadžmentu u bržem i boljem prilagođavanju unutarnjim i vanjskim promjenama. Kontroler je, kao inovator, suvremena generacija kontrolinga kojom se uvode novi instrumenti i metode, prikladni za rješavanje suvremenih problema. Uspješan kontroling podrazumijeva na prvom mjestu je znanje, i to svih zaposlenih. Kontroling je nužnost i imperativ svakog uspješnog poduzeća, upravljačka ideja s jasno definiranim alatima, bez koje je kvalitetno upravljanje iluzija. Uvjeti poslovanja neprekidno se mijenjaju i postaju sve složeniji, a promjene traže sve brže reakcije. Da bi mogao kvalitetno upravljati, menadžmentu trebaju kvalitetne informacije, usmjerene k upravljanju, koje potiču na aktivnost. Takve informacije isporučuje kontroling. On je lučonoša uspjeha.

10. Elvis Bebaković

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH obavio raspravu, prihvatio je Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, uz 50 amandmana, koji su ugrađeni i kao takvi postali sastavni dio Prijedloga Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, a koji su potom usvojeni u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Nakon objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, Budžet Federacije BiH za 2023. godinu i Zakon o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu stupili su na snagu 28.1.2022. godine, a primjenjivat će se za fiskalnu 2023. godinu. U postupku pripreme i izrade Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, planiranje ograničenih sredstava se odvijalo sa posebnom pažnjom da se ne ugrozi finansiranje rashoda i izdataka koji su prije svega utemeljeni na zakonskoj osnovi, kao što su servisiranje duga, plate, naknade i doprinosi, penzije, transferi za boračku populaciju, socijalne kategorije i zdravstveni sektor. Jasno je da ovaj Budžet, osim socijalnog elementa, ima i razvojni karakter, jer će značajan iznos sredstava biti usmjeren za finansiranje infrastrukturnih i kapitalnih projekata.

11.Dr. sc. Jasmina Hurić

Naplata javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Porezni sistem Bosne i Hercegovine određen je složenom strukturom vlasti koja je definisana Ustavom Bosne i Hercegovine. Iz toga proizlazi specifična institucionalna osnova oporezivanja, odnosno podjela fiskalnih i poreznih ovlaštenja, koje karakterizira decentralizirana porezna vlast različitih nivoa. Na najvišem državnom nivou uspostavljena je Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine koja je nadležna za naplatu indirektnih poreza, dok su entitetskim nivoima, tj. Poreznoj upravi Federacije BiH, Poreskoj upravi RS i Poreznoj upravi Distrikta Brčko u nadležnost dati direktni porezi i doprinosi. Ovakva organizacijska struktura poreznog sistema unutar Bosne i Hercegovine je vrlo specifična i različita od zemalja okruženja i zemalja članica Evropske unije. Pod takvim okolnostima, uređenje zakonodavnog okvira poreznog sistema Bosne i Hercegovine nije jedinstveno, već je postavljeno dihotomno, kako vertikalno tako i horizontalno na oba entitetska nivoa. Pod uticajem međunarodne zajednice u prethodnim godinama značajno se radilo na pitanju porezne harmonizacije odnosno međusobnog usklađivanja poreznih propisa entiteta i Brčko Distrikta. Unatoč  tome, disharmoničnost u mnogim aspektima je još uvijek vrlo prisutna, što je prije svega, isključivo posljedica neusaglašene političke volje da Bosna i Hercegovina postane jedinstven ekonomski prostor.

12.Nedim Čustović

Ublažavanja  rizika korupcije javnih nabavki kroz uvođenje kontrolnih i antikoruptivnih mjera i kroz doneseni novi Zakon o javnim nabavkama u BiH

Javne nabavke su izuzetno specifična oblast koju obilježava veliki obim transakcija i kompleksnost uloga svih učesnika. Javne nabavke, kao takve, nose sa sobom  visoke rizike, posebno visoke rizike korupcije. Rizici korupcija u javnim nabavkama izvlače ionako nedovoljna sredstva iz javnih izvora, rezultirajući nekvalitetnim robama, uslugama i radovima, koji se vrše za potrebe države, te, svakako, potkopavaju povjerenje građana i ponuđača u državu. U javnoj nabavci su suprotstavljeni javni i privatni interesi. Javni interes je na strani države i građana. Naime, građani kao poreski obveznici očekuju zakonito, pravilno i efikasno trošenje budžetskih sredstava u postupcima javnih nabavki. Međutim, poreski obveznici vrlo teško mogu adekvatno ocijeniti kvalitet raspolaganja javnim sredstvima. Ovo, naročito, radi ograničenog pristupa podacima i informacijama, s jedne strane, odnosno deficitarnosti stepena kompetencija, s druge strane. Izvor korupcije u javnoj nabavci je privatni interes. S tim u vezi novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama možemo posmatrati u kontekstu, kao prvo usklađenostima sa direktivama EU sa Zakonom i podzakonskim aktima, drugo kao i svim operativnim benefitima i koristima za direktne korisnike javnih nabavki, posebno za dobavljače, proizvođače, uslužne djelatnike, mala i srednja preduzeća (MSP), i ugovorne organe,  koji kao direktne zainteresovane strane (javni i privatni interesi) učestvuju sa svojim nabavkama i ponudama, koje bi trebalo kreirati i dostavljati ekspeditivnije, jednostavnije, brže i efikasnije, ekonomičnije uz transparentnost ugovornih organa i jednostavnije procedure vodeći računa o načelu “vrijednosti za novac”.

13.Džana Kadribegović  

Prava  radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad i  promijenjene  radne sposobnosti

U Zakonu o radu posebno poglavlje posvećeno je zaštiti   radnika, odnosno ostvarivanju njihovih  prava. Polazeći od ove činjenice može se konstatovati da je zaštita radnika u radnom procesu kod poslodavca  jedan  od  osnovnih ciljeva radnog zakonodavstva što je, svakako,  značajno, ne samo sa aspekta ostvarivanja prava radnika, već i za same poslodavce, jer se na taj način osigurava veća produktivnost i uspješnije poslovanje poslodavca. Zakonom je izričito propisano da radnici imaju pravo i obavezu da koriste sve mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i drugim važećim propisima. Zakonom o radu predviđen  je  institut zaštite radnika u slučaju  privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

14.Alan Vajda, mag. iur

Promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu - 2 dio

Navedeni Zakon predstavlja prve značajne i velike izmjene i dopune sveobuhvatno bitnog propisa kojim je obuhvaćen ne samo iznimno velik broj aktivno i radno sposobnog stanovništva nego i ostale skupine (npr. umirovljenici koji su ujedno i zaposleni, tražitelji posla i dr.). Ne treba posebno isticati potrebu donošenja sveobuhvat­no značajnih novela Zakona o radu, što potvrđuje i zakonodavac, ističući kako postojeće stanje iziskuje reformske promjene navedenog zakona. Zakon o izmjenama i dopuna­ma Zakona o radu stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim članka 55. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama izmijenjenog Zakona o radu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu izmijenjenog Zakona o radu, odnosno do 1. srpnja 2023. godine.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(VIDEO) Preuzimanje, popunjavane, kontrola i podnošenje finansijskih izvještaja

Zbog velikog broja upita u vezi sa preuzimanjem i podnošenjem finansijskih izvještaja preko stranice FIA-e, u nastavku donosimo dio video materijla sa webinara FEB-a koji će dati odgovor na sva sporna pitanja.

Kako bi vam olakšali sam način popunjavanja obrazaca, u nastavku možete preuzeti i pravilnike o sadržaju i formi finansijskih izvještaja. Ovim pravilnicima data je veza između AOP-a i kontnog okvira.
- Pravilnik za privredna društva
- Pravilnik za neprofitne organizacije 
- Pravilnik za banke i druge finansijske institucije

 


Potrebna vam je stručna pomoć u donošenju novog Pravilnika o računovodstvu, zatražite neobvezujuću ponudu od Konsultantske kuće FEB d.d.

Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH, propisana je obaveza svakom pravnom licu da posjeduje interni akt o računovodstvu, tj. Pravilnik o računovodstvu.

Ovim aktom uređuje se sljedeće:

 • organizacija računovodstva,
 • interne računovodstvene kontrole,
 • računovodstvene politike,
 • određivanje lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promjene,
 • kretanje knjigovodstvenih isprava i rokovi za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje,
 • postupak pripreme, sastavljanja i prezentacije finansijskih izvještaja,
 • postupak prikupljanja, obrade i prezentacije podataka u vezi sa pripremom i sastavljanjem izvještaja o poslovanju, te finansijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe
 • druga pitanja od značaja za uspostavljanje efikasnog sistema knjigovodstva i računovodstva u pravnom licu.

Kompleksnost u donošenju novih Pravilnika o računovodstvu, ogleda se u činjenici da je posljednjih godina objavljen veliki broj novih standarda, te da tekst Pravilnika mora biti u skladu sa aktuelnim MRS/MSFI ili MSFI za MSP, kao i sa tekstom novog Zakona o računovodstvu i reviziji.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo okuplja stručna lica koja vam mogu pomoći prilikom donošenja novog Pravilnika o računovodstvu. Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć budite slobodni da nam se javite sa zahtjevom za dostavljanje neobvezujuće ponude. Zahtjev možete poslati upitom na mail pitanja@feb.ba.


WEBINAR: Sastavljanje Poreznog bilansa i prijava poreza na dobit za 2022., Izmjene kolektivnih ugovora, Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i druge aktuelnosti iz prakse

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU
 • IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od datuma prijave do 31.12.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od datuma prijave do 31.12.2023. godine.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

PROGRAM WEBINARA

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU

 • Obveznici prijave poreza na dobit za 2022. godinu
 • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
 • Računovodstveno evidentiranje vs porezne posljedice
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • “Porezne posljedice” otpisa potraživanja i obaveza
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Efekat transfernih cijena
 • Korištenje poreznih poticaja
  • poticaj po osnovu investiranja
  • potica po osnovu zapošljavanja
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Porezni kredit
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Mogućnost izmjene akontacije poreza na dobit
 • Podnošenje poreznih prijava

IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE

 • Prezentacija izmjena kolektivnih ugovora
 • Novi minimalni iznosi plaća po granama
 • Obaveza primjene minimalne plaće po Odluci Vlade FBiH
 • Primjena najpovoljnijeg prava

IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 • Oporezivanje isplata naknade licima na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
 • Porezni tremtan isplaćenih naknada volonterima, praktikantima i licima angažovanim po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Obrazac APR-1036
 • Porezne obaveze nerezidentnih poreznih obveznika zaposlenih kod inostranih pravnih lica
 • Neoporezive naknade po osnovu smještaja i odvojenog života
 • Izmjene u obrascu MIP-1023

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Izmjene Zakona o doprinosima

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od datuma prijave do 31.12.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od datuma prijave do 31.12.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Izmjene Zakona o doprinosima

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 6/23 od 27.01.2023. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima. Izmjene se odnose na povlaštenu osnovicu za obračun doprinosa u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata utvrđenih posebnim propisom.

Omogućeno je poslodavcima iz prethodno navedenih djelatnostima, da radnicima isplaćuju plaću u visini do 85% prosječne neto plaće, a da pri tome doprinose obračunaju na onsovicu koja predstavlja proizvod prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. Zakona i koeficijenta 0,30. Podaci o prosječnoj neto plaći i prosječnoj neto plaći iz člana 6a. stav 2. Zakona, objavljeni su u ''Službenim novinama FBiH'' broj 92/22 i iznose:

 • neto plaća 1.099,00 KM
 • prosječna plaća iz člana 6a. stav 2. Zakona 1.699,00 KM

Na osnovu navedenog, radnicima u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata utvrđenih posebnim propisom, kojima se isplati plaća u iznosu do 934,15 KM, doprinosi se obračunavaju na osnovicu od 510,00 KM.

Navedene izmjene primjenjuju se od 28.01.2023. godine, i iste donisimo u nastavku:

 

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Član 1.

U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 04/21) u članu 6. tačka 10. mijenja se i glasi:
"10. lzuzetno, za radnike kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 85% prosječne mjesečne neto plaće, u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata utvrđenih posebnim propisom, mjesečna osnovica za obračun doprinosa proizvod je iznosa prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. i koeficijenta 0,30."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama.

 

Prečišćen Zakon o doprinosima.