Objavljeni podaci o prosječnim bruto i neto plaćama za FBiH, BiH i BD

U Federaciji BiH                  

1. U "Službenin novinama Federacije BiH“, broj 21 od 21. marta 2018. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za januar 2018. godine i iznosi:

po zaposlenom za januar 2018. godine neto plata 888 KM
po zaposlenom za period novembar - januar 2018. neto plata 877 KM
po zaposlenom za januar 2018. bruto plata 1.363 KM

U Bosni i Hercegovini

2. Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za januar 2018. godine i iznosi:

po zaposlenom za januar 2018. godine bruto plata iznosi 1.351 KM
po zaposlenom za januar 2018. godine neto plata iznosi 870 KM

U Brčko distriktu BiH

3. U "Službenom glasniku BD BiH", broj 7/18 od 7.3.2018. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Brčko distriktu BiH za novembar i decembar 2017. godine i iznosi:

po zaposlenom za mjesec novembar 2017. godine neto plata iznosi 853,00 KM
po zaposlenom za mjesec novembar 2017. godine bruto plata iznosi 1.336,31 KM
po zaposlenom za mjesec decembar 2017. godine neto plata iznosi 851,34 KM
po zaposlenom za mjesec decembar 2017. godine bruto plata iznosi 1.323,72 KM

Prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u Brčko distriktu BiH za 2017. godinu iznosi 838,45 KM.

Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenom u Brčko distriktu BiH za 2017. godinu iznosi 1.304,40 KM.


STAV FMF: Korištenje poticaja po osnovu novoprimljenih zaposlenika

S obzirom da su se pojavile nedoumice u vezi sa primjenom porezne olakšice ''dvostruki iznos bruto plaće" novoprimljenih zaposlenika, u nastavku možete preuzeti zvaničan stav FMF koji je objavljen na web stranici Porezne uprave.

STAV FMF

Prezentaciju o poreznom poticaju po osnovu novoprimljenih zaposlenika, koja je prezentovana na seminaru konsultantske kuće FEB d.d. može se preuzeti preko sljedećeg linka PREZENTACIJA.


Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne I Hercegovine I postupku umanjenja obaveza

U "Službenim novinama Federacije BiH", br 20/18 od 16.3.2018. godine objavljen je Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne I Hercegovine i postupku umanjenja obaveza.

Ovim Pravilnikom uređuju se procedure za povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine  kojim raspolaže Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija , preknjižavanje pogrešno uplaćenih prihoda i postupak umanjenja obaveza za naredne (buduće) obaveze.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 17.3.2018.godine.


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH

U "Službenim novinama FBiH" br. 17/18 od 7.3.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o  dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije BiH.  Ovaj Pravilnik je pretrpio značajne izmjene odnosno sadrži 20. članova izmjena i dopuna.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, pa kako je u "Službenim novinama FBiH" objavljen 7.3.2018.godine stupio je na snagu 8.3.2018.godine. Izmjenu pravilnika možete preuzeti ovdje LINK


Časopis Mart 2018

omot mašna 1 sivo

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

S A D R Ž A J

 

 

1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec

Naziv članka: Oporezivanje dohotka ostvarenog u 2017. godini

 • Poznato je da se   godišnje prijava za oporezivanje dohotka podnose nadležnoj ispostavi porezne uprave Federacije BiH do 31. marta tekuće za prošlu godinu. Da bi se „sveli računi“ fizičkih lica, prethodno je potrebno primijeniti mnoge odredbe propisa o oporezivanju dohotka, kako bi se pravilno utvrdio ostvareni oporezivi dohodak, te izračunao tačan iznos poreza na dohodak u jednom poreznom periodu (obično je to kalendarska godina), te izbjegle moguće konsekvence. U tom smislu, potrebno je konsultovati odgovarajuće zakone, pravilnike, ali i pojedine stavove Federalnog ministarstva finansija. Rezidentni porezni obveznici podnose godišnju poreznu prijavu za dohodak ostvaren u i izvan  Federacije, a nerezidentni porezni obveznici samo za dohodak ostvaren u Federaciji. S obzirom da se dohodak može ostvariti na nekolicinu načina i iz različitih izvora, za njegovo prijavljivanje propisan je jedan sintetički obrazac u kojem se iskazuju ostvareni dohoci po osnovu: nesamostalne i samostalne djelatnosti, poljoprivrede i šumarstva, od iznajmljivanja imovine, od vremenski ograničenog ustupanja prava, te od tzv. drugih samostalnih djelatnosti.

2. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec                                   

Naziv članka:Utvrđivanje poreza na dobit za 2017. godinu za poslovne   jedinice pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS i BDBiH

 • Prilikom sastavljanja godišnje porezne prijave za porez na dobit ostvaren na području Republike Srpske (dalje: RS) i/ili Brčko Distrikta BiH (dalje: BD) za 2017. godinu, olakšavajuća je okolnost što u 2017. godini nije bilo izmjena propisa iz oblasti poreza na dobit jedino u BD, tako da će kod podnošenja prijave za porez na dobit za 2017. godinu porezni obveznici iz Distrikta primjenjivati iste propise kao kod podnošenja navedene prijave za 2016. godinu. Narodna skupština RS donijela je, u novom tekstu, novi Zakona o porezu na dobit u RS (dalje: Zakon RS), koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 94 dana 16.11.2015. godine, sa primjenom od 01. januara 2016. godine. Na osnovu novog Zakona RS, donijeto je pet novih pravilnika, kojima su bliže propisane pojedine odredbe novog Zakona RS, koje su zamijenile raniji Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit u RS.Poslovna jedinica pravnog lica iz Federacije BiH koja djelatnost obavlja na području RS i/ili BD obveznik je poreza na dobit koju ostvari isključivo na području RS/BD. Pravno lice iz FBiH koje u RS ima više od jedne poslovne jedinice utvrđuje porez na dobit jedinstveno za sve poslovne jedinice, što znači da podnosi jednu prijavu poreza na dobit u koju su sadržani prihodi i rashodi svih poslovnih jedinica iz RS. Dobijena porezna osnovica, kao rezultat usklađivanja prihoda i rashoda, oporezuje se u RS-u stopom poreza na dobit od 10%, dakle istom poreznom stopom koja važi na teritoriji FBiH i BD.

3. Autor: Mr. oec Elman Nadžaković

Naziv članka: Amortizacija: modeli obračuna

 • Pod pojmom stalnih sredstava podrazumijevaju se ona sredstva koja se prilikom korištenja postepeno troše, ne mijenjajući svoj fizički oblik, dok svoju vrijednost prenose srazmjerno trošenju na učinke (gotove proizvode ili usluge). Da bi se moglo govoriti o evidenciji osnovnih sredstava i obračunavanju njihove amortizacije, treba napomenuti da se vrijednosti razlikuju kod osnovnih sredstava, a to su nabavna vrijednost, sadašnja vrijednost, tržišna vrijednost. Trošenje stalnih poslovnih sredstava u procesu obavljanja djelatnosti vrši se postupno i dugotrajno, i to na period duži od jedne godine. Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrijednost osnovnih sredstava, a prilikom obračuna amortizacije mogu se koristiti dvije osnovne metode: metoda vremenske amortizacije (proporcionalna, degresivna i  progresivna) i metoda funkcionalne amortizacije.

4. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka:Otkrivanje prevara i pogrešaka u reviziji finansijskih izvještaja

 • U svakom poslovnom subjektu i poslovanju provodi se neki način revizija, kontrola, pregledanje, usklađivanje, analiza i uklanjanje grešaka. Revizija je postupak kontrole koji se provodio vjekovima. S druge strane, danas smo svjedoci sve češćih prevara koje su nam vidljive u javnosti bez obzira da li se radi o privatnim ili javnim preduzećima. Prevara nastaje s razlogom da ostane sakrivana, to jest da se ne otkrije bilo da od strane nekih zaposlenih  ili od strane osobe koja obavlja reviziju u preduzeću, ali i od menadžmenta koji u suštini i upravlja preduzećem, a koji može i sam učestvovati u prevarama ili namjernom pogrešnom prikazivanju  u finansijskom izvještavanju. Revizija finansijskih izvještaja je danas neizostavan proces u poslovanju  gotovo svakog preduzeća. Ona se odnosi na ispitivanje i ocjenjivanje realnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja preduzeća kako bi se dobile informacije za donošenja odluka u preduzeću, prvenstveno namijenjene menadžmentu, a zatim i drugim korisnicima dobivenih informacija. Revizija je neizostavan proces u poslovanju, te se stoga treba provoditi na svakom nivou preduzeća kako bi se spriječile, namjerne ili nenamjerne manipulacije u procesu stvaranja finansijskih izvještaja.

5. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka:Izazovi upravljanja troškovima na globalnom tržištu

 • Intenzivne promjene u suvremenom poslovnom okruženju nameću nove izazove i probleme, pa poduzeća moraju iznalaziti raznorazne načine za blagovremeno i adekvatno reagiranje, kako bi opstala i uspjela na današnjem globalnom, visoko konkurentom tržištu. Pošto proizvodi na tržištu bivaju kontinuirano ugrožavani novim proizvodima koje lansira konkurencija, poduzeća moraju biti u stanju da konstantno redizajniraju postojeće ili uvode potpuno nove proizvode, i to u što je moguće kraćem roku, kako bi došla do dugoročnije i održive konkurentske prednosti. To povećava rizik ulaganja i zahtijeva da proizvodi budu u potpunosti usavršeni u momentu njihove efektivne proizvodnje i uvođenja na tržište. Iz navedenih razloga, usavršavanje sistema proizvodnje se danas opravdano smatra ključnim konkurentskim oružjem, koje bi trebalo da omogući proizvodnju inoviranih, visoko kvalitetnih i po cijeni povoljnih proizvoda, sa traženim karakteristikama i funkcijama od strane kupca. Sve ove  promjene dovode do velikih izmjena u strukturi i načinu ponašanja pojedinih kategorija troškova. Brojni novonastali sistemi obračuna troškova stvaraju predstavu o velikom razvoju računovodstva troškova, posljednjih godina. Imajući u vidu dosadašnju dinamiku razvoja računovodstva troškova i u budućnosti treba očekivati nova rješenja na ovom području, kao i dalje poboljšanje kvalitete financijskog izvještavanja.

6. Autor: Haladin Salihović, dipl. oec

Naziv članka:Upravljanje rizicima u bankarskom poslovanju

 • Bankarstvo je po svojoj prirodi visoko rizična djelatnost, pa se u bilansima banaka mogu pojaviti značajni gubici ako banke dobro ne upravljaju svim rizicima kojima su izložene. Osim toga, banke se danas suočavaju sa sve više tipova rizika i njihovih pojavnih oblika jer su u savremenim uslovima postale „finansijske holding kompanije“ koje svoje poslovanje realizuju na svim segmentima globalnog finansijskog tržišta. Budući da se okruženje u kojem banke posluju značajno promijenilo, problematika upravljanja bankarskim rizicima postaje sve aktuelnija i zaokuplja sve više pažnju brojnih subjekata. Upravljanje rizicima u bankarskom poslovanju ima dva osnovna cilja: prvo, izbjegavanje nesolventnosti banke, i drugo, maksimiziranje stope prinosa na kapital uz korekciju za rizik. Pri tome, važno je da rizici banke budu pravilno procijenjeni. Suština strategije upravljanja rizicima ne leži više u pitanju da li preuzeti rizik ili ne, već koliki rizik je savremena banka u mogućnosti da preuzme u cilju postizanja zadovoljavajuće stope rentabilnosti. Analogno tome, za banku je od predominantnog značaja da istraži sve rizike koji dolaze iz okruženja i njenog sopstvenog poslovanja, kako bi mogla odrediti stepen rizika koji može da podnese i kontroliše, odnosno da ga svede u realno prihvatljive granice. U vezi sa tim, zadatak organa rukovođenja u bankarstvu jeste da aktivno upravljaju svim rizicima i da blagovremeno prepoznaju prilike koje će banci donijeti prihod koji je adekvatan riziku koji se preuzima.

7. Autor: Adnan Balvanović, magistar prava i magistar menadžmenta (korporativno upravljanje)

Naziv članka:Korporativno upravljanje društvima za osiguranje u Federaciji BiH: Profesionalna tajna

 • Profesionalna tajna kada su u pitanju citirane odredbe ZoO-a, ali i sam stakeholderski oblik korporativnog upravljanja, predstavlja na prvom mjestu obavezu i dužnost ovih društava da kao povjerljive čuvaju sve podatke, okolnosti, činjenice i informacije, kako je to navedeno u članu 104. ZoO-a. Time se usko doprinosi izgradnji i očuvanju dobrih i kvalitetnih poslovnih odnosa između stakeholdera društva za osiguranje. Također, ovdje možemo vidjeti da je zakonodavac ovog bh entiteta u stavu (2) člana 105. ZoO-a predvidio i određene izuzetke, što bi također trebalo unijeti u interne akte društava za osiguranje, kada je u pitanju profesionalna tajna. Mutatis mutandis profesionalna tajna predstavlja jednu od osnova koju ne smijemo izostaviti prilikom izgradnje efikasnog stakeholderskog okvira za korporativno upravljanje društvima za osiguranje u Federaciji BiH. Kao takvu pored spomenutih internih akata, potrebno je predvidjeti i kao dio edukacije iz oblasti savremenog korporativnog upravljanja, što je još jedan od vidova unapređenja iz ove sfere poslovanja.

8. Autor: Mr. oec Mirza Ramić

Naziv članka: Prezaduženost građana BiH – proces ka usvajanju Zakona o ličnom stečaju

 • Sve je veći broj građana u Bosni i Hercegovini koji su zaduženi iznad ličnih, finansijskih mogućnosti, tj. dužnika (zajmouzimaoca) koji su izašli iz sfere likvidnosti, ili su na granici likvidnosti. Dakle, skoro polovina kreditnih  klijenata – dužnika  ima poteškoća s otplatom kredita, tj. ne može u ugovorom propisanim rokovima izmiriti obaveze prema kreditorima (bankama, mikrokreditnim organizacijama i sl.). Činjenica da skoro 80 posto građana neće biti u mogućnosti otplatiti, odnosno vratiti zajmove u narednih 30 godina, ukazuje  nam da se većina korisnika kredita nalazi u dužničkom ropstvu. Nedovoljna edukacija o upravljanju ličnim finansijama, kao i potrošnja koja nije zasnovana na realnim mogućnostima (fiktivna potrošnja), nezavidan položaj ekonomije – većina indikatora u padu (nedovoljan priliv stranih i domaćih investicija, stagniranje ličnog dohotka u odnosu na rast troškova života, za produkt imamo nedovoljan rast BDP – a, i sl.) ubrajamo u glavne uzročnike, odnosno faktore dužničkog ropstva građana Shodno stanju u kojem se nalaze dužnici, neminovno će biti u skoroj budućnosti usvojiti Zakon o ličnom stečaju, s' tim da se mora posebno posvetiti pažnja na model ličnog stečaja i senzibilnost prezaduženih građana, s obzirom da karakter i visina socijalnih davanja ne poznaju obveze prema ovoj kategoriji stanovništva, niti može biti dovoljan ekvivalent onome što bi značio rigorozan zakon za dužnika.

9. Autori: Mr. sc. Hasida Gušić i Mr. Neđmina Ademović

Naziv članka:Upravljanje ljudskim resursima – uslov za poslovni uspjeh

 • Od osamdesetih godina dvadesetog vijeka drastično su se promijenili poslovni zahtjevi, zabilježen je nagli tehnološki napredak, stalno se javljaju novi izazovi globalizacije i rastu društvena očekivanja. Tradicionalni pristup upravljanju kompanijom zamijenjen je potpuno novim pristupom u okviru koga ključna dimenzija pripada ljudskom faktoru. Potencijali, razvoj, motivacija i zadovoljstvo zaposlenika posmatraju se kao glavno oruđe za ostvarivanje konkurentske sposobnosti svake organizacije, pa samim time i preduzeća, bez obzira na njegovu lokaciju, veličinu i vrstu djelatnosti.Da je neophodan novi koncept upravljanja ljudskim potencijalima, potvrđuje trenutna situacija koju karakteriše sve veći odliv radne snage iz naše zemlje u zemlje Europske unije, ili pak da zbog loših radnih uslova i neadekvatnog sistema nagrađivanja neke osobe ne žele da se zaposle. Posebno  je zabrinjavajuće to da odlazi stručna i kvalifikovana radna snaga, čije su vještine deficitarne i u našoj zemlji. Ne smije se dopustiti da se kod stanovništva, posebno mladih u potpunosti izgubi optimizam da će se desiti bilo kave promjene vezane za ljudske resurse, za koje smo prethodno konstatovali da su oni najvažniji organizacijski potencijal.Uspješno upravljanje ljudskim potencijalima je najbolji put za uspjeh organizacije, odnosno kompanije. Menadžment ljudskih resursa poprima karakteristike i humanističke discipline, koja se ogleda u vještinama rada s ljudima, razumijevanju njihovog ponašanja i djelovanja na njega.

10. Autor: Jasmin Omeragić, dipl. oec

Naziv članka: Godišnji obračun je završen, idemo – ispočetka!

 • Većini kolega računovođa doista se život učini ljepšim kada iz lokalne poslovnice FIA-e izađe sa prijemnim pečatom na svojoj kopiji godišnjeg obračuna. Isto tako, velikom broju naših kolega „radost“ zbog predaje godišnjeg obračuna još u putu prema vlastitoj kancelariji pretvori se u ogromnu brigu kad će i kako će uhvatiti priključak na tekuću poslovnu godinu i hoće li bar do aprila stići  „ažurirati“. Međutim, kako računovodstvena profesija svakim danom sve više dobija na značaju, te kako poslodavci i klijenti od računovođe očekuju sve više važnih i njima potrebnih informacija, osim navedenih „tekućih poslova“, za veliki broj računovođa i korisnika finansijskih izvještaja neke elementarno važne stvari počesto ostaju nedorečene, ili čak nikada do kraja normativno uređene. Sigurno će se ogromna većina kolega računovođa složiti da svakodnevno u neograničenim količinama troši svoju energiju upravo na poslovima koji nisu prioritetno računovodstvene prirode, ali su itekako važni prilikom određenih provjera i kontrola, naravno ukoliko su (ili nisu) urađeni na ispravan i zakonit način.

11. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Zakonski osnov za poslovno i osobno uvjetovani otkaz

 • Još od njenog osnivanja 1919. godine, Međunarodna organizacija rada (MOR) utvrđuje međunarodne radne standarde, kao osnovno   sredstvo svoga djelovanja, a koji su sadržani u njenim konvencijama i preporukama koje  obavezuju države članice koje su ih ratificirale. Potpisivanjem i ratificiranjem  dokumenata MOR-a, Bosna i Hercegovina se obavezala na usklađivanje domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima definiranim ovim dokumentima. Treba imati u vidu činjenicu da konvencije MOR-a i drugi međunarodni ugovori, imaju prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo, što je i u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine jasno definirano. Osnovni princip na kojem se zasniva navedena konvencija je da radni odnos radnika neće prestati ako za takav prestanak ne postoji „valjan razlog“ vezan,prije svega, za sposobnost ili ponašanje radnika, ili za operativne potrebe poslodavca, što se konkretnije uređuje nacionalnim zakonodavstvom zemlje koja je ratificirala navedenu konvenciju.

 

12. Mišljenja Federalnog ministarstva finansija/financija

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa