Objavljene izmjene žiro-računa koje se odnose na uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje

U '' Službenim novinama FBiH'' broj 76/22 od 23.9.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i rapodjele javnih prihoda u FBiH.

Izdvajamo izmjenu uplatnog računa Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, koji se odnosi na uplatu 10,20% doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovu nesamostalne i samostalne djelatnosti. Naziv banke: "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo", a broj računa: "102-050-0000064-018" zamjenjuje se brojem: "140-102-1110000-860".

Također, došlo je i do izmjene uplatnih računa za uplatu 89,80% doprinosa zdravstvenog osiguranja za Bosansko-podrinjski kanton i Srednjobosanski kanton. Kod Bosansko-podrinjski kanton, naziv banke: "Privredna banka Sarajevo d.d." zamjenjuje se nazivom: " ASA Banka d.d.", a broj računa: "101-140-0073252-719" zamjenjuje se brojem: "134-620-1008266-897". Kod Srednjobosanski kanton, naziv banke: " UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka d.d.", a broj računa: "338-000-2210030-709" zamjenjuje se brojem: "134-481-1008243-153".

Navedene izmjene stupile su na snagu od 24.9.2022. godine.

 

U nastavku donosimo izmjene cijelosti:

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22) federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20 -isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22 i 57/22) u tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 8. Velika Kladuša, naziv banke "UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "MF Banka a.d. Banja Luka", a broj računa: "338-000-2211423-047" zamjenjuje se brojem: "572-496-0000056-066".
Pod rednim brojem 38. Pale-Prača, naziv banke "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "Privredna banka Sarajevo d.d.", a broj računa: "102-007-0000018-886" zamjenjuje se brojem: "101-1400078109-024".

2. U tački 12.1.4. Računi zavoda za zdravstveno osiguranje, kod Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, naziv banke: "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo", a broj računa: "102-050-0000064-018" zamjenjuje se brojem: "140-102-1110000-860".
Kod Bosansko-podrinjski kanton, naziv banke: "Privredna banka Sarajevo d.d." zamjenjuje se nazivom: " ASA Banka d.d.", a broj računa: "101-140-0073252-719" zamjenjuje se brojem: "134-620-1008266-897".
Kod Srednjobosanski kanton, naziv banke: " UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka d.d.", a broj računa: "338-000-2210030-709" zamjenjuje se brojem: "134-481-1008243-153".

3. U tački 12.1.8. Računi upravitelja cesta, kod Unsko-sanski kanton, naziv banke: "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: " Sparkasse Bank d.d.", a broj računa: "102-022-0000055-884" zamjenjuje se brojem: "199-457-0003046-031".

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Prečišćen Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 21.9.2022. GODINE: Šta nam donose izmjene indirektnih poreza, Detaljan prikaz popunjavanja PDV prijave, Komentar na nove finansijske izvještaje, Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama...

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ŠTA NAM DONOSE IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-u I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u?
 • DETALJAN PRIKAZ POPUNJAVANJA PDV PRIJAVE SA OSVRTOM NA NOVO UPUTSTVO UINO
 • PRIKAZ I KOMENTAR NA NOVE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I UDRUŽENJA
 • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 21.09.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 21.09. do 25.09.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 21.09. do 25.09.2022. godine.

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji (7 bodova/sati).

 

PROGRAM WEBINARA

ŠTA NAM DONOSE IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-u I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u? (prezentant: Muharem Mašinović, UINO)

 • Promet nekretnina
 • Obračun PDV-a ili ispravka ulaznog kod prodaje nekretnina u izgradnji ili korištenih nekretnina
 • Obaveza podnošenja PDV prijava sa elektronskim potpisom
 • PDV tretman u slobodnim zonama
 • PDV tretman ino prevoznika
 • Podnošenje PDV prijava sa decimalnim brojevima
 • Uvođenje novih stopa PDV-a od 5% i 22%
 • Ukidanje akcize
 • Imjene Zakona o akcizama i podzakonski akti za primjenu
 • Druge očekivane izmjene propisa koje se odnose na indirektno oporezivanje

DETALJAN PRIKAZ POPUNJAVANJA PDV PRIJAVE SA OSVRTOM NA NOVO UPUTSTVO UINO (prezentant: Denis Zukić)

 • Popunjavanje polja 11, 12, 13, 21, 22, 23, 41, 42 i 43 PDV prijave
 • Popunjavanje PDV prijave u slučaju reeksporta, avansnih uplata/isplata, ino usluga (''vozanje PDV-a''), povrata PDV-a stranim državljanima, knjižno odobrenje i knjižno terećenje, interna potrošnja, uplate paušalne naknade poljoprivrednicima...
 • Specifičnosti polja broj 13 PDV prijave
 • Ispravka ulaznog PDV-a i ''negativna'' polja PDV prijave
 • Krajnja potrošnja, razlika u evidentiranju krajnje potrošnje na prodaju/nabavku robe i usluga

PRIKAZ I KOMENTAR NA NOVE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I UDRUŽENJA (prezentanti: Edin Glogić i Denis Zukić)

 • Uporedni prikaz novih i starih obrazaca finansijskih izvještaja
 • Prednosti i nedostaci novih obrazaca
 • Obaveza preknjiženja u kolonu ''prethodna godina''
 • Obrasci BS, BU, PK, NT za mala, srednja i velika privredna društva
 • Posebni obrasci za mikro privredna društva
 • Prezentacija Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva i neprofitne organizacije

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (prezentant: Admir Čebić)

 • Novine u izuzećima od primjene Zakona o javnim nabavkama
 • Imenovanje službenika za javne nabavke
 • Uvođenje obavezne provjere tržišta i podjele nabavke na lotove
 • Izmjene u pregovaračkom postupku
 • Utvrđivanje sukoba interesa
 • Mogućnost izmjene sklopljenih ugovora
 • Izmjene postupka konkurentskog zahtjeva i postupka direktnog sporazuma
 • Ostale izmjene navedene u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Najavljene izmjene Zakona o računovodstvu i reviziji
 • Prezentacija FMF u vezi sa isplatom pomoći po osnovu člana 19. Uredbe o programu pomoći kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflacijom
 • Oporezivanje prodaje udjela
 • Najavljene izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Aktuelnosti vezane za plaćanje naknada za šume i turističku zajednicu

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 21.09. do 25.09.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 21.09. do 25.09.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji (7 bodova/sati).

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Muharem Mašinović, UINO
 • Admir Čebić, Agencija za javne nabavke BiH
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 26.04.2022.: Porez po odbitku, Pozajmice, Računovodstvo potraživanja od kupaca shodno MSFI-u 9, Zakon o PIO, Konsolidacija finansijskih izvještaja

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POREZ PO ODBITKU
 • POZAJMICE
 • RAČUNOVODSTVO POTRAŽIVANJA OD KUPACA SHODNO MSFI 9
 • PRIMJENA ZAKONA O PIO/MIO
 • KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Učesnicima će se obratiti predstavnici/zaposlenici PUFBiH i FMRSP u dijelu tema koje se odnose na Porez po odbitku i primjene Zakona o PIO/MIO.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 26.04.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.04. do 30.04.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.04. do 30.04.2022. godine.

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

POREZ PO ODBITKU (predavanja od strane zaposlenika PUFBiH)

 • Prezentacija zvaničnih mišljenja FMF i PUFBiH
 • Tretman poreza po odbitku za usluge izvršene elektronskim putem (internet, e-mail, telefon…)
 • Oporezivaje plaćenih usluga preko facebook-a, google-a, booking-a…
 • Upotreba međunarodne izjave o rezidentnosti za facebook, google...
 • Porez po odbitku u slučaju nabavke usluge prevoza robe, prevoz povezan sa uvozom ili izvozom robe
 • Obračun poreza po odbitku na: dividende, kamate, autorska prava, porezno savjetovanje, usluge istraživanja tržišta, premija osiguranja…
 • Plaćanje poreza po odbitku na nabavku licence i usluge održavanja licenci
 • Plaćanje poreza po odbitku za ISO i dr. standarde
 • Obaveza predaje obrazaca POD – 815, 816, 817, 818, 819 i OP-820
 • Praktičan prikaz podnošenja POD obrazaca putem nPIS sistema
 • Oslobađanje plaćanja poreza po odbitku primjenom Međudržavnih ugovora
 • Kako na ispravan način tumačiti Međudržavne ugovore?
 • Podnošenje dokumentacije prilikom oslobađanja plaćanja poreza po odbitku
 • Obračun poreza po odbitku na vlastiti teret, porezno (ne)priznat rashod
 • Oslobađanje plaćanja poreza na dohodak za isplate nerezidentnim fizičkim licima

POZAJMICE

 • Sastavljanje ugovora o pozajmici u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima
 • Ograničenja u vezi sa davanjem pozajmica
 • Ino pozajmice, Zakon o deviznom poslovanju
 • Potrebna dodatna izvještavanja za ino pozajmice (prijava kreditnog posla)
 • Porezni tretman pozajmica
 • Pozajmice kao transferna cijena, povezana lica
 • Obaveza izrade izvještaja o transfernim cijenama, mogućnost sastavljanja skraćenog izvještaja
 • Pozajmice: fizičko lice – pravno lice, pravno lice – pravno lice, fizičko lice – fizičko lice
 • Beskamatne pozajmice, porezne posljedice kod (ne)povezanih lica
 • Obračun koristi na beskamatno datu pozajmicu
 • Davanje/prijem pozajmice preko blagajne
 • Porezni tretman oprosta pozajmice
 • Računovodstvo pozajmica prema novom kontnom planu
 • Mogućnost prebijanja pozajmica, konverzija obaveze u kapital

PRIMJENA ZAKONA O PIO/MIO (predavanja od strane predstavnika FMRSP)

 • Šta nam donose izmjene i dopune zakona o PIO/MIO?
 • Dokazivanje staža osiguranja
 • Na koji način poslodavac provjerava da li su uplaćeni svi doprinosi za radnika?
 • Poseban (ratni) staž
 • Ko je dužan uplatiti doprinose za poseban (ratni) staž?
 • Kada se poseban staž računa u staž osiguranja?
 • Može li poslodavac priznati poseban staž i penzionisati radnika?
 • Koji su uslovi za penzionisanje po sili zakona?
 • Postupanje poslodavca u slučaju kada nisu uplaćeni doprinosi od ranijeg poslodavca;
 • Da li poslodavac može penzionisati radnika ako za tog radnika nije uplatio sve doprinose?
 • Da li se radnik odjavljuje kada navrši 40 godina radnog staža bez obzira na staž osiguranja?
 • Radni odnos penzionera, mogućnosti i ograničenja
 • Rad penzionera po Ugovoru o djelu

RAČUNOVODSTVO POTRAŽIVANJA OD KUPACA SHODNO MSFI 9

 • Obaveza primjene MSFI-a 9 za sva pravna lica
 • Model umanjenja vrijednosti potraživanja
 • Model čekivanih kreditnih gubitaka kod vrednovanja potraživanja prema kupcima
 • Razlika u primjeni MSFI 9 i MRS 39, očekivani ubici vs nastali gubici
 • Evidentiranje potraživanja i ispravke vrijednosti potraživanja prema novom kontnom planu
 • Porezni tretman primjene MSFi-a 9 i otpisa potraživanja prema kupcima

KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Sastavljanje i predaja konsolidovanih finansijskih izvještaja shodno novom Zakonu o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Praktičan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Primjena MSFI-a  10 - Konsolidovani finansijski izvještaji

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.04. do 30.04.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.04. do 30.04.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić, uposlenica PUFBiH
 • Kenan Spahić, predstavnik FMRSP
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Van snage stavljena Uredba o minimalnom broju zaposlenih radnika

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno druga pravna osoba dužna da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti.

Kako je obrazloženo, Vlada FBiH je na sjednici održanoj 28.8.2020. godine osnovala interresornu radnu grupe za analizu stepena primjene Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno druga pravna osoba dužna da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti.

Zajednički stav ove radne grupe, usvojen nakon konsultacija njenih članova, bio je da ovu uredbu treba staviti van snage. Ocijenjeno je da je propisivanje broja radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti ograničavajući faktor, posebno za manje proizvođače, u otežanim okolnostima poslovanja. Zajednički je stav članova radne grupe da materijalnim propisima vezanim za pojedine oblasti, ukoliko je potrebno, može biti propisan broj radnika, što se ustvari najčešće odnosi na stručni kadar (npr. tehnolog u pogonu za proizvodnju prehrambenih proizvoda).

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 73/21 od 15.09.2021. godine je objavljena Uredbu o prestanku važenja Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno druga pravna osoba dužna da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: http://www.fbihvlada.gov.ba/


PANTHEON konferencija – događaj koji promovira digitalni napredak u poslovnom okruženju

Glavna tema ovogodišnje PANTHEON konferencije je „Digitalizacija 2019 u praksi“. Fokus je na potrebama malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Cilj konferencije je učesnicima pokazati prednosti primjene digitalnih alata u svakodnevnom poslovanju na konkretnim primjerima iz prakse, te ih približiti digitalnoj transformaciji. Konferencija će se održati 13. juna 2019. godine u Hotelu Hills u Sarajevu.

Na konferenciji će uz pomoć predstavnika države, agencija, udruženja, privrednih komora, uspješnih privrednika kao i PANTHEON konsultanata razgovarati o rezultatima digitalizacije u Bosni i Hercegovini kao i viziji za budućnost, strategijama za uspješnu digitalizaciju u kompanijama, te uspješnim digitalnim i PANTHEON praksama po profilima i tipovima kompanija. Konferencija je namijenjena svima koji žele da odgovorno obavljaju svoj posao te prate napredak s područja svoje struke, ekonomije, biznisa i poslovnog sistema kojim vode svoje poslovanje ili imaju namjeru da to započnu.

Kao vodeći ponuđač jezički i zakonodavno lokaliziranog ERP software-a u Adriatik regiji sa više od 57.000 korisnika imamo veliku odgovornost u segmentu malih i srednjih preduzeća pa i šire da ponudimo u obliku poslovnih rješenja najbolje odgovore na izazove i prilike digitalne transformacije i to smo vrlo ozbiljno shvatili. U okviru predavanja i raznolikih, korisnih rasprava želimo potaknuti inicijative i konkretne korake napretka u preduzećima koja koriste naš poslovni program“, istaknuo je Nedim Pašić, direktor Datalab BH.

Konferencija stavlja fokus na privredni sektor, potrebe direktora, računovođa, kao i ostale poslovne funkcije u procesu digitalizacije, te će tako biti predavanja i radionice i organizirani. Skladno tome predavanjima će biti obuhvaćeni primjeri digitalizacije u računovodstvu, kadrovskoj službi, nabavci, prodaji, proizvodnji i menadžmentu. Prezentirani će biti PANTHEON alati i i funkcionalnosti za uspješnu digitalizaciju u kompanijama.

PANTHEON već danas omogućava nekoliko alata i funkcionalnosti za digitalizaciju poslovanja: PANTHEON poslovni proces, eDokumentacija, Sigurnosna kopija (Backup) i mnogo više. U budućnosti planiramo pristup PANTHEON-u posredstvom svih elektroničkih uređaja te povezivanje i razmjenu ključnih podataka u oblaku i preko eRazmjene.

Digitalizacija je budućnost svih kompanija. Moderno poslovno okruženje danas podrazumijeva napredno korištenje digitalnih tehnologija, bez obzira na industriju u okviru koje se posluje. Bitno je ne samo da bi preduzeće bilo konkurentno na tržištu, već da bi uopšte moglo preživjeti u budućnosti. Važno je biti svjestan da  neprimjenjivanje savremene tehnologije vas uskraćuje za podizanje poslovanja na viši nivo i optimizaciju poslovnih procesa“, napomenuo je Pašić.

Više o PANTHEON konferenciji na sljedećem linku PANTHEON KONFERENCIJA


Promijenjen depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo na svojoj web stranici dana 26.03.2019. godine, dalo je obavijest u vezi sa promjenom depozitnog računa javnih prihoda Kantona Sarajevo. Obavijest vam dostavljamo u nastavku:

Iz Ministarstva finansija Kantona Sarajevo obavještavaju sve fizičke i pravne osobe, budžetske korisnike Kantona Sarajevo i ostale institucije da je došlo do promjene depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda KS.

Od danas, 26. marta 2019.godine sve uplate potrebno je vršiti na novi depozitni račun broj: 141 1965320008 475 otvoren kod BBI banke D.D. Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija - financija će izvršiti objavu izmjene računa u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH, dok će Kanton Sarajevo u skladu sa istim Pravilnikom zadržati i operativnost dosadašnjeg računa do objave izmjena u Pravilniku .


SEMINAR: Računovodstveni i porezni tretman najmova; Računovodstvo prihoda; Trgovina, proizvodnja i usluge; E-PDV prijava

SEMINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN NAJMOVA
 • RAČUNOVODSTVO PRIHODA
 • TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • E-PDV PRIJAVA

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • SARAJEVO     17.10.2018. PC UNITIC
 • MOSTAR         18.10.2018. Hotel Mostar
 • TUZLA             19.10.2018. Hotel Tuzla
 • ZENICA          22.10.2018. Hotel Zenica
 • BIHAĆ            23.10.2018. Hotel Park

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Cilj seminara

Oktobarski seminar u organizaciji konsulstantske kuće FEB d.d. ima za cilj da učesnicima ponudi odgovore na mnoge dileme vezane za primjenu računovodstvenih i poreznih propisa.

Od 01.01.2019. godine sva pravna lica koja daju ili uzimaju u najam sredstva (poslovne prostore, opremu...) u obavezi su svoje računovodstvo prilagoditi zahtjevima novog standarda MSFI-a 16. Izmjene se prije svega odnose na računovodstvo najmoprimaca, koji su do sada najam (operativni) evidentirali kao trošak. Po novom MSFI-u 16, najmoprimac je u obavezi najam evidentirati kao stalno sredstvo.

UINO već duže vrijeme upozorava sve obveznike PDV-a da što prije izvrše registraciju na elektronsko podnošenje PDV prijave, jer od 01.01.2019. godine neće biti moguće PDV prijavu podnijeti u „papirnom“ obliku. Na seminaru saznajte kako se registrovati i popuniti elektronski PDV prijavu.

S obzirom na česte dileme i pitanja u praksi o poreznim i računvodstvenim postupcima u trgovini i proizvodnji, organizator seminara će nastojati na pratkičan način dati odgovor na sva sporna pitanja.

PROGRAM SEMINARA

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN NAJMOVA

 • Novi način evidentiranja najma od 01.01.2019. godine (MSFI 16)
 • Prikaz računovodstvenog prelaza na novi Standard
 • Obavezna amortizacija sredstava uzetih pod najam/zakup
 • Efekat novog standarda na direktne i indirektne poreze
 • Mogućnost davanja objekata pod najam bez obračuna PDV-a
 • Problematika prefakturisanja režijskih troškova
 • Ulaganja u tuđa stalna sredstva
 • Besplatno davanje u najam
 • (Ne)obavezna fiskalizacija
 • Najam objekata od strane fizičkih lica

RAČUNOVODSTVO PRIHODA

 • MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima
 • Korištenje praktičnih rješenja
 • Način određivanja cijene transakcija
 • Ograničenje i period priznavanja prihoda
 • Načelo priznavanja prihoda – pet koraka
 • Evidentiranje varijabilne naknade, popusta, povrata robe...
 • Avansna plaćanja
 • Praktični primjeri primjene MSFI 15
 • Ugovori o tehničko-poslovnoj saradnji
 • Prodaja licencirane robe
 • Otpis obaveze prema vlasniku: prihod ili kapitalna dobit?
 • Otpis pozajmice
 • Razgraničenje prihoda

E-PDV PRIJAVA

 • Obavezna elektronska prijava PDV-a i akciza od 01.01.2019. godine
 • Insistiranje UIO na blagovremenoj prijavi
 • Sankcije u slučaju kašnjenja sa prijavom na e-PDV
 • Praktičan prikaz registracije i prijave PDV-a
 • Mogući problemi prilikom registracije
 • Računovodstvena agencija kao sekundarni korisnik

TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE

 • Veleprodaja vs maloprodaja
 • Elektronsko vođenje trgovačkih knjiga
 • Komisiona prodaja i posredovanje
 • Vanjskotrgovinski promet obrtnika
 • Prodaja u tranzitu, računovodstveno evidentiranje i porezni aspekt
 • Postupci pri zatvaranja trgovačke radnje
 • Postupci pri prlasku iz trgovačke radnje u privredno društvo
 • Mogućnost prenosa zaliha bez obračuna PDV-a
 • Trgovačka knjiga kod ugostitelja, (ne)postojanje obaveze vođenja
 • Evdentiranje popusta, otpisa, manjkova i sl. putem trgovačke knjige
 • Trgovačka roba i vlastiti proizvodi u istoj prodavnici i na skladištu
 • Redni broj trgovačke knjige na artiklima
 • Obaveze trgovca prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača
 • Šta inspektori traže u kontrolama trgovaca?
 • Proizvodnja po stvarnim i planskim cijenama
 • Šta sve MORA ući u vrijednost proizvoda
 • Praktični primjer efekta pogrešnog vrednovanja zaliha proizvodnje i gotovih prizvoda
 • Zalihe usluga u toku

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

Pijava na seminar


SIMPOZIJ: BH MATRICA

Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira 21.  Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu 27- 29. septembra na temu: BH MATRICA.

Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, predstavnike državne administracije i regulatornih tijela, poduzetnike, te pripadnike računovodstvene profesije kojima je skup i posvećen. Kroz niz zanimljivih tema i komentara iz područja finansija, računovodstva i revizije namjera nam je nadograditi i proširiti postojeća znanja svih učesnika. Računovodstvo je profesija koja u stvarnosti podjednako pripada ekonomistima, pravnicima, menadžerima, političkim čelnicima, naučnicima – jednostavno svima.

Simpozij se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 10 bodova.

BH MATRICA

Grand Hotel Neum, 27 – 29. septembar 2018. godine

Prijava na radionicu

PROGRAM SIMPOZIJA

Otvaranje simpozija

 • Senad Softić, Belma Čolaković
  • Trendovi u makroekonomskim faktorima koji definišu potencijalni output u BiH
 • Ljubo Jurčić
  • Utjecaj inovacija na ekonomski i društveni razvoj
 • Zijad Krnjić
  • Ekonomski i socijalni efekti primjene novog zakona o PIO u prvih šest mjeseci, sa projekcijom za naredni period
 • Meliha Bašić
  • Razvoj računovodstvene profesije BiH u svjetlu IFAC-ovog strateškog plana i istraživanja ACCA

Porezi

 • Muharem Mašinović
  • Razlozi i predstojeće izmjene u sistemu PDV-a
 • Miro Džakula, Milica Vidović
  • Model implementacije elektronskih usluga u oblasti indirektnih poreza u BiH
 • Dinka Antić
  • Primjena sistema odloženog obračuna PDV-a na uvoz u funkciji ostvarenja pravičnosti oporezivanja
 • Hajrudin Hadžimehanović
  • Porezna struktura u BiH odnosno u Federaciji BiH
 • Šerif Isović
  • Uloga porezne uprave Federacije BiH u donošenju i provođenju propisa
 • Denis Zukić
  • Šta nam donosi novi Zakon o doprinosima?
 • Ramiz Kikanović, Hamdija Muratović
  • Porezi u stečaju

Računovodstvo i revizija

 • Kristina Mijić
  • Vrednovanje i kvalitet objelodanjivanja nekretnina prema MRS
 • Lenče Papazovska
  • Ugovor o izgradnji u skladu sa MSFI 15
 • Danimir Gulin, Mirjana Hladika
  • Izazovi i promjene u računovodstvenom tretmanu najmova prema MSFI-16
 • Lajoš Žager, Sanja Sever
  • Perspektive razvoja i izazovi djelovanja zajedničke revizije
 • Boris Tušek
  • Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama u procesu revizije financijskih izvještaja
 • Josipa Grbavac, Igor Živko
  • Izazovi za računovodstvenu profesiju u kontekstu primjene ‘’nove’’ AMLD (Anti -Money Laundering Directive)
 • Jelena Poljašević
  • Uticaj IPSAS-a na budžetske i finansijske izvještaje (te osnovne pokazatelje javnog sektora)
 • Edin Glogić
  • Prevare u digitalnom okruženju i forenzičko računovodstvo

Pravo i javne finansije

 • Simić Milić
  • Stečaj: ozdravljenje ili nestanak poslovnog subjekta
 • Sanela Agačević
  • Jesmo li privlačni za strane investitore? (aspekt osnivanja i registracije, porezni aspekt, poticaji, aspekt kćerki stranih firmi u BiH)
 • Vedad Silajdžić
  • Mogućnosti i prepreke za uspješnu realizaciju projekata JPP u Bosni i Hercegovini
 • Silvije Orsag, Ante Džidić
  • Analiza izabranih nositelja vrijednosti BH preduzeća
 • Željko Šain, Edin Taso
  • Industrija osiguranja u BH matrici - stanje i perspektive
 • Sanjin Pačariz
  • Aktuelni normativno pravni okvir za procesuiranje krivičnog djela pranje novca
 • Jozo Piljić
  • Obrazovanje za poduzetništvo - pokretač konkurentnosti u Bosni i Hercegovini

FORUM INTERNIH REVIZORA

 • Boris Tušek
  • Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama u procesu revizije
 • Fatima Obhođaš
  • Novine u internoj reviziji i finansijskom upravljanju i kontroli u FBiH
 • Belma Islamović
  • Smjernice za izradu rizika za FUK
 • Vedad Silajdžić
  • Pravna strategija i ocjena rizika u internoj reviziji
 • Jasmina Selimović
  • Interna reviziji aktuarskih poslova u društvima za osiguranje
 • Meliha Bašić, Amra Alagić
  • Uticaj digitalnih inovacija na funkciju interne revizije

SVEČANA VEČERA UZ ZABAVNI PROGRAM

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

 INFORMACIJE O SIMPOZIJU

Naknada za učešće:

 • 290,00 KM (sa PDV-om)

Prijave za učešće:

 • FEB d.d. Sarajevo ili Udruženje-Udruga računovođa i revizora FBiH
 • M.M. Bašeskije broj 11 Sarajevo
 • Tel.: 215-802, 210-714 i 214-874
 • Fax: 204-676
 • e-mail: feb@feb.ba

Računi za uplatu

 • FEB d.d. Sarajevo:
  • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
  • UniCredit Bank d.d. Mostar 3389002207884134
  • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077

Smještaj i prevoz

Učesnici sami rezervišu i snose troškove smještaja i prevoza. Rezervacije za smještaj mogu se izvršiti kod:

POČETAK RADA U 10 SATI

Sve informacije na telefone:

033 / 215-802, 214-874, 210-714

 

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN


Promjena depozitnog računa JU Služba za zapošljavanje KS

Na web stranici JU Službe za zapošjavanje KS objavljena je izmjena depozitnog računa za uplatu javnih prihoda.

Za uplate prema JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo, dosadašnji račun za uplate javnih prihoda br: 132-010-20148801-73 otvoren kod NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, ZAMIJENJEN JE računom br: 154-921-20101710-56 otvorenim kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. BIH.

Ova izmjena je bitna za poslodavce koji isplaćuju plaće uposlenicima koje prebivalište imaju na području Kantona Sarajevo, jer se uplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti vrši tako što se:

 • 30% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i
 • 70% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom prema prebivalištu zaposlenika na račune kantonalnih službi za zapošljavanje.

Osnovica za obračun doprinosa za uposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata

U “Službenim novinama FBiH“ broj 39/18 od 23.5.2018. godine, objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa. Izmjena se odnosi na član 40a Pravilnika, koji nakon izmjena glasi:

Član 40a.

Izuzetno, od odredbe člana 3. ovog Pravilnika, osnovicu doprinosa, za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60% prosječne mjesečne neto plaće u skladu sa članom 6a. stav 2) Zakona, čini umnožak prosječne plaće iz člana 6a. stav 2) Zakona i koeficijenta 0,29, u periodu od 28.11.2015. godine do 27.11.2016. godine, od 31.12.2016. godine do 27.11.2017. godine i od 05.05.2018. godine do 27.11.2020. godine.

U gore navedenim „Službenim novinama FBiH“ objavljena je i mjesečna osnovica za obračun doprinosa za uposlenike u: rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata, koja iznosi:

 • u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM,
 • u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM.

Obračun po gore navedenim osnovicama može se vršiti samo ukoliko se uposlenicima isplaćuje plaća do visine 60% prosječne neto plaće u skladu sa članom 6a. stav 2) Zakona o doprinosima, a to je iznos od 514,20 KM (60% x 857,00 KM). Iznos od 857,00 KM predstavlja mjesečnu neto plaću po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar - septembar 2017. godine, tj. neto plaću u skladu sa članom 6a. stav 2) zakona.

Napominjemo da su u “Službenim novinama FBiH“ broj 39/18 od 23.5.2018. godine objavljeni:

 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa,
 • Saopćenje  o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u FBiH za period januar - septembar 2017. godine,
 • Izmjena osnovice  za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu.