WEBINAR: NOVI e-KIF i e-KUF, DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata), ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE, OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NOVI e-KIF i e-KUF
 • DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata)
 • ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE
 • OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 11.10.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 11.10. do 15.10.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 11.10. do 15.10.2023. godine.

Savezu računovođa i revozora FBiH poslat je zahtjev za bodovanje webinara kao kontinuirane edukacije u računovodvenoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA
NOVI e-KIF i e-KUF
 • Izmjene tehničkog uputstva o dostavljanju e-KIF i e-KUF
 • Datum stupanja na snagu izmjena i početak primjene
 • Novi tipovi dokumenata e-Nabavke
  • 05 - Fakture za usluge primljene iz inostranstva,
  • 06 - Naknadna umanjenja i primljeni popusti (primljene KO i sl.)
  • 07 - Ispravak odbitka ulaznog PDV-a
  • 08 - Ulazni PDV u posebnoj šemi u građevinarstvu po primljenom izvještaju od izvođača
  • 09 – Ostalo
 • Novi tipovi dokumenata e-Isporuke
  • 05 - Fakture za usluge izvršene i primljene od stranog lica
  • 06 - Umanjenje PDV-a po PDV-SL-2 obrascima
  • 07 - Manjak (sve vrste manjka iz člana 11. Pravilnika)
  • 08 - Izvršene donacije
  • 09 – Ostalo
 • Napomene u vezi dostavljanja e-Nabavki i e-Isporuka
DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata)
 • Obaveze svih PDV i akciznih obveznik
 • Koje ugovore i zahtjeve (prijave) moraju dostaviti svi obveznici?
 • Najčešće greške kod popunjavanja ugovora i pijave zastupnika
 • Primjeri popunjavanja ugovora o korištenju IS i prijave zastupnika
 • Kako od UIO da se izvrši nabavka KEP?
 • Kako se vrši nabavka KEP za potrebe zaposlenih u pravnim licima?
 • Kako se vrši nabavka KEP za potrebe fizičkih lica?
 • Primjeri popunjavanja zahtjeva za nabavku KEP
 • Koje aplikacije se trebaju instalirati na računarima da bi se mogle elektronski potpisivati i podnositi poreske prijave?
ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE
 • Obaveza isplata ugovora o djelu strancima na KM-ovski račun
 • Da li se dividenda stranom vlasniku isplaćuje na devizni ili KM račun
 • Prijava kreditnog posla za date/primljene pozajmice
 • Obaveza ovjere Ugovora o pozajmici/zajmu
 • Kreditni posao kod uvoza/izvoza roba i usluga
 • Obrasci PI-PA, II-IA, P-KP i I-KP
 • Uputstva za popunjavanje obrazaca
 • Odluka o plaćanju, naplati i prenosu u devizama i stranoj gotovini
 • U kojim slučajevima se devize mogu koristiti za plaćanja u BiH?
 • Mogućnost međunarodnih kompenzacija, cesija, asignacija…
 • Posjedovanje devizne blagajne
 • Isplata ino dnevnica u devizama
 • Odluka o iznošenju strane gotovine i čekova
 • Maksimalan iznos novca koji se može iznijeti iz BiH
 • Odluka o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u KM
 • Odluka o uslovima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inostranstvu
OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • Naknada za bolovanje do i preko 42 dana
 • Naknada u slučaju povrede na radu
 • Primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Prikaz kantonalnih propisa – prava radnika, mogućnost refundacije naknade za bolovanje
 • Obaveza isplate naknade za porodiljsko odsustvo
 • Prikaz prava porodilja i obaveza poslodavaca po kantonalnim propisima
 • Popunjavanje MIP-1023 obrasca
 • Porezni tretman isplaćenih naknada
AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 11.10. do 15.10.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 11.10. do 15.10.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Savezu računovođa i revozora FBiH poslat je zahtjev za bodovanje webinara kao kontinuirane edukacije u računovodvenoj profesiji.

 

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović, UINO
 • Elma Peštović
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 20.9.2023.: NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u I DRUGE AKTUELNOSTI, POREZNI I PRAVNI TRETMAN ANGAŽMANA LICA PO RAZLIČITIM UGOVORIMA, POREZNI TRETMAN ISPLATA FIZIČKIM LICIMA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA, ANGAŽMAN STRANACA, RAD KOD INOSTRANIH PRAVNIH LICA I RAD U INOSTRANSTVU

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u I DRUGE AKTUELNOSTI
 • POREZNI I PRAVNI TRETMAN ANGAŽMANA LICA PO RAZLIČITIM UGOVORIMA (privremeni i povremeni poslovi, stručno osposobljavanje, angažman studenata – studentski servisi, volonteri, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu, menadžerski ugovor...)
 • POREZNI TRETMAN ISPLATA FIZIČKIM LICIMA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA
 • ANGAŽMAN STRANACA, RAD KOD INOSTRANIH PRAVNIH LICA I RAD U INOSTRANSTVU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 20.09.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 20.09. do 24.09.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 20.09. do 24.09.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7  bodova kontinuirane edukacije u račnovodstveno-revizijskoj profesiji.

TEME

NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u I DRUGE AKTUELNOSTI

 • Pomjeranje praga za ulazak u sistem PDV-a
 • Prolongiranje roka za plaćanje PDV-a
 • Oslobađanje od obračuna PDV-a na donacije
 • Konačna rješenja koja se odnose na elektronski potpis
 • Najavljene kontrolne aktivnosti UIO za obveznike koji imaju evidentiran rast zahtijevanog/odobrenog povrata ili neiskorištenog poreznog kredita.

POREZNI I PRAVNI TRETMAN ANGAŽMANA LICA PO RAZLIČITIM UGOVORIMA (privremeni i povremeni poslovi, stručno osposobljavanje, angažman studenata – studentski servisi, volonteri, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu, menadžerski ugovor...)

 • Mogućnost angažmana putem Ugovora o privremenim i povremenim poslova, obaveza obračuna poreza i doprinosa, obrazac za prijavu
 • Uslovi za angažman lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, obaveza obračuna poreza i doprinosa, obrazac za prijavu
 • Da li je dozvoljen angažman studenata i učenika na rad putem studentskih servisa?
 • Ko može angažovati volontera, obaveze plaćanja doprinosa i poreza, obrazac za prijavu, mogućnost neoporezivih isplata toplog obroka i prevoza
 • Obaveza plaćana posebnog doprinosa za PIO, obrazac za prijavu
 • Razlika između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu
 • Rizik angažmana lica putem ugovora o djelu, nesamostalna ili samostalna djelatnost?
 • Menadžerski ugovor, direktor bez zasnivanja radnog odnosa
 • Da li je moguće unutar jednog društva imati angažman više lica pod menadžerskim ugovorom bez zasnivanja radnog odnosa?
 • Da li društvo može poslovati bez zaposlenika?
 • Da li jedno lice može biti direktor bez zasnivanja radnog odnosa u više društava?
 • Da li jedno lice može u jednom društvu obavljati poslove putem Ugovora o radu i Menadžerskog ugovora?

POREZNI TRETMAN ISPLATA FIZIČKIM LICIMA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA

 • Obaveza plaćanja poreza na dohodak na prodaju udjela
 • Oporezivanje isplate dobiti (dividende) fizičkim licima rezidentima i nerezidentima
 • Porezni tretman datih donacija fizičkim licima
 • Sponzorisanje fizičkih lica
 • Isplata stipendija povezanim i nepovezanim licima
 • Poklon paketići djeci uposlenika
 • Isplaćena zatezna kamata zaposleniku za razliku plaće
 • Utvrđivanje koristi za korištenje službenih vozila u privatne svrhe (električna i hibridna vozila)
 • Beskamatne pozajmice zaposlenicima
 • Službeni put, mogućnost isplate dnevnice i toplog obroka
 • Da li je moguće isplatiti radnicima troškove prevoza u iznosima većim od 200,00 KM?
 • Neoporezivi topli obrok za rad sa nepunim radnim vremenom
 • Neoporezivi topli obrok u slučaju šestodnevne radne sedmice
 • Mogućnost neoporezive isplate naknade za smještaj i odvojeni život
 • Oprez sa osnovicom za obračun regresa!
 • Neoporezivi regres u slučaju da radnik nije iskoristio cijeli godišnji odmor
 • Da li je moguće isplatiti neoporezivi regres u slučaju da je firma poslovala sa gubitkom
 • Oporeziva otpremnina u slučaju sporazumnog otkaza ugovora o radu
 • Neoporezive pomoći radnicima
 • Mogućnost neoporezivog plaćanja doktorata ili magistarskog studija za svoje radnike

ANGAŽMAN STRANACA, RAD KOD INOSTRANIH PRAVNIH LICA I RAD U INOSTRANSTVU

 • Procedura pribavljanja radne dozvole za strance
 • Porezni tretman i porezne prijave isplate plaće stranim licima
 • Da li stranac bez radne dozvole može biti odgovorno lice u društvu i da li mu se može isplaćivati naknada po osnovu menadžerskog ugovora, porezna registracija, porezni tretman i obrasci za prijavu
 • Angažman fizičkih lica sa prebivalištem u FBiH od strane inostranih pravnih lica, ko je obavezan plaćati poreze i vršiti poreznu prijavu
 • Obaveza rezidentnih fizičkih lica da prijave sav dohodak ostvaren u inostranstvu
 • Detašmani, kako funkcionišu i porezni tretman isplata detaširanim radnicima

AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Nova Odluka o neposrednoj kontroli cijena
 • Izmjene Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivana nagradnih igara
 • Izmjena Uredbe o računovodstvu budžeta FBiH

PRIJAVA NA WEBINAR

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 20.09. do 24.09.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 20.09. do 24.09.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

Webinar se priznaje kao 7  bodova kontinuirane edukacije u račnovodstveno-revizijskoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović, uposlenica UINO
 • Mirela Mašić, uposlenica PUFBIH
 • Elma Peštović, uposlenica FEB d.d.
 • Denis Zukić, uposlenik FEB d.d.

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 31.7.2023. GODINE: PDV TRETMAN USLUGA, PROMET I KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, NEPROFITNE ORGANIZACIJE...

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PDV TRETMAN USLUGA
 • PROMET I KORIŠTENJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA
 • TURIZAM  I UGOSTITELJSTVO –  regulatorni okvir, računovodstveni i porezni tretman
 • NEPROFITNE ORGANIZACIJE – osnivanje, poslovanje, porezi i računovodstvo
 • AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 31.07.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.07. do 06.08.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.07. do 06.08.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

TEME

PDV TRETMAN USLUGA

 • Promet usluga shodno članu 8. Zakona
 • Korištenje usluga u vanposlovne svhre
 • Osnovica za obračun PDV-a usluga koje su pružene bez naknade
 • Vršenje usluga u svoje ime a za račun drugog lica
 • Mjesto prometa usluga prema članu 15. Zakona
 • PDV tretman usluga pruženih ino licima
  • Usluge koje su oslobođene obračuna PDV-a ukoliko su pružene ino licima?
  • Potrebna dokumentacija za oslobađanje obračuna PDV-a?
  • Da li lice iz BiH može postati PDV obveznik ukoliko fakturiše više od 50.000 KM usluga koje nisu oporezive u BiH?
 • PDV tretman usluga primljenih od ino lica
  • Obaveza ''vozanja'' PDV-a?
  • Šta ukoliko je ino lice obračunalo PDV, a mjesto oporezivanja je u BiH?
  • Šta ukoliko ino lice nije obračunalo PDV, a mjesto oporezivanja je prema sjedištu izdavaoca fakture?
  • Problem duplog (ne)oporezivanja.
 • Lohn poslovi (potrebna dokumentacija, način popunjavanja poreznih evidencija)
 • Mogućnost odbitka ulaznog PDV-a za sljedeće usluge:
  • advokata, reklame, popravke vozila, ulaganja u unajmljene objekte, renoviranje stanova za stanovanje...
 • Kada nastaje obaveza za obračun PDV-a kod usluga?
  • Obračun PDV-a nakon što je usluga izvršena
  • Obračun PDV-a kod djelimično pružene usluge
 • Obračun PDV-a kod usluga koje su povezane sa izvozom ili uvozom
 • Prefakturisanje usluga, oporeziv promet ili ne?
 • PDV tretman usluga koje su od javnog interesa i finansijskih usluga
 • PDV tretman usluga povezanih sa slobodnim zonama
 • PDV tretman usluga koje pružaju putničke agencije i turoperatori

PROMET I KORIŠTENJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA

 • Trgovina novim automobilima
 • Trgovina rabljenim automobilima, poseban postupak  – kada se može provoditi
 • Način evidentiranja trgovine u posebnom postupku i obračun PDV-a
 • Nabavka automobila preko lizing aranžmana
 • Razmjena automobila “staro za novo“
 • Prodaja automobila zaposlenicima
 • Nabavka i prodaja vozila kao dugoročne imovine
 • Vrši li se ispravka ulaznog PDV-a na prodaju teretnog vozila?
 • Nabavka rabljenog vozila i prodaja u rezervnim dijelovima
 • Obračun PDV-a pri uvozu rabljenih vozila i utvrđivanje nabavne vrijednosti
 • Prodaja vozila kao dugoročne imovine ispod knjigovodstvene vrijednosti
 • Iznajmljivanje automobila – ugovor, obračun poreza na dohodak i visina najma
 • Korištenje automobila u poslovne i neposlovne svrhe  – obračun, putni nalozi  i  evidencije
 • Korištenje automobila u neposlovne svrhe – obračun „koristi“
 • Korištenje automobila za prevoz na posao i sa posla
 • Korištenje automobila 24 sata od strane zaposlenika, korist ili ne?
 • Korištenje vlastitih automobila radnika za potrebe firme

TURIZAM  I UGOSTITELJSTVO –  regulatorni okvir, računovodstveni i porezni tretman

 • Zakon o turističkoj djelatnosti – osnovne karakteristike
 • Uslovi za obavljanje turističke djelatnosti
 • Turistička djelatnost kao obrt i kao privredno društvo
 • Obavezne evidencije turističkih djelatnosti
 • Računovodstvo u turističkoj djelatnosti
 • Specifičnost obračuna PDV-a u turističkoj djelatnosti (utvrđivanje osnovice, obračun PDV-a na avanse)
 • Mjesto plaćanja PDV-a – kombinacije
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – osnovne karakteristike
 • Ugostiteljstvo kao samostalna djelatnost, poslovne knjige i druge specifičnosti
 • Knjiga šanka, (ne)postojanje obaveze vođenja vs potreba za istom
 • Djelatnost ugostiteljstva u pravnom licu
 • Normativi u ugostiteljstvu, praćenje utroška sirovina u proizvodnji hrane i pića
 • Računovodstvene evidencije proizvodnje hrane i pića – proizvodnja ili …?
 • Zalihe pića u ugostiteljstvu, trgovačka roba ili proizvodi?
 • Kalkulacija zaduženja zaliha u ugostiteljstvu
 • Obavezni interni akti u ugostiteljskoj djelatnosti

NEPROFITNE ORGANIZACIJE – osnivanje, poslovanje, porezi i računovodstvo

 • Registracija udruženja i fondacija – regulatorni okvir
 • Predstavništva stranih nevladinih organizacija, porezni aspekt
 • Zapošljavanje i drugi oblici angažovanja lica od strane NVO
 • Porezni aspekt isplata fizičkim licima u NVO (članovi NO, UO, troškovi službenog puta, troškovi upotrebe vlastitog telefona i sl.)
 • Opšte karakteristike računovodstva NVO
 • Princip sučeljavanja prihoda i rashoda kod dugoročnih projektnih aktivnosti
 • Primjena međunarodnih računovodstvenih standarda
 • Kontni plan i obrasci finansijskih izvještaja
 • Knjigovodstveno praćenje više projektnih aktivnosti u NVO
 • NVO i PDV, kada postoji obaveza plaćanja PDV-a kada NVO nije u sistemu PDV-a
 • PDV tretman stipendija i donacija
 • Obaveze fiskalizacije i izdavanje računa

AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Izmjene Zakona o PDV-u
 • Prva primjena kvalificiranog elektronskog potpisa od strane PDV obveznika
 • Druge aktuelnosti iz prakse

PRIJAVA NA WEBINAR

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.07. do 06.08.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.07. do 06.08.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Milica Vidović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 05.7.2023. GODINE: GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA, NAJMOVI – PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI-a 16, TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE, FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE PREVARE...

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA
 • NAJMOVI – PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI-a 16
 • TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE PREVARE
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE (PDV prijava - elektronski potpis, Ustavni sud FBiH- neustavnost Zakona o doprinosima, Naknada VTK...)

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

DATUM ODRŽAVANJA: 05.07.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

TEME

GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA
 • Sticanje i gubljenje prava na godišnji odmor
 • Minimalno/Maksimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Način korištenja godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 • (Ne)mogućnost odricanja od godišnjeg odmora
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmora
 • Obaveza donošenja plana korištenja godišnjeg odmora
 • Odluka ili Rješenje o korištenju godišnjeg odmora
 • Da li se period godišnjeg odmora određuje po želji radnika ili potrebama poslodavca?
 • Šta ukoliko praznik ili drugi neradni dan pada na dan korištenja godišnjeg odmora?
 • Specifičnost korištenja godišnjeg odmora kod radnika koji su većinu godine proveli na bolovanju ili porodiljskom odsustvu
 • Pravni i porezni tretman Regresa
 • Isplata regresa u slučaju da poslodavac posluje sa gubitkom
 • Pravo na regres kod radnika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme
 • Isplata regresa prije korištenja godišnjeg odmora
 • Prezentacija mišljenja Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
NAJMOVI – PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI-a 16
 • Evidencija najmova u poslovnim knjigama najmodavca i najmoprimca
 • Obavezna evidencija unajmljene imovine u poslovnim knjigama najmoprimca
 • Obračun amortizacije i kamate na unajmljenu imovinu
 • Da li je moguće izbjeći primjenu MSFI-a 16?
 • Najmovi na koje se MSFI 16 ne odnosi
 • Kratkoročni najmovi i najmovi male vrijednosti
 • Tretman najma bez naknade
 • Računovodstveno evidentiranje u slučaju izmjene Ugovor o najmu (produženje roka, promjena cijene…)
 • Način određivanja perioda trajanja najma
 • Evidentiranje najma uz primjenu standarda za mala i srednja preduzeća
 • Porezni tretman priznavanja troška, najma, amortizacije i kamate
TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • Veleprodaja vs. maloprodaja
 • Elektronsko vođenje trgovačkih knjiga
 • Komisiona prodaja i posredovanje
 • Vanjskotrgovinski promet obrtnika
 • Prodaja u tranzitu, računovodstveno evidentiranje i porezni aspekt
 • Postupci pri zatvaranju samostalne trgovačke radnje
 • Postupci pri prelasku iz samostalne djelatnosti u privredno društvo
 • Mogućnost prenosa zaliha bez obračuna PDV-a
 • Trgovačka knjiga kod ugostitelja, (ne)postojanje obaveze vođenja
 • Evidentiranje popusta, otpisa, manjkova i sl. putem trgovačke knjige
 • Trgovačka roba i vlastiti proizvodi u istoj prodavnici i na skladištu
 • Redni broj trgovačke knjige na artiklima
 • Obaveze trgovca prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača
 • Šta inspektori traže u kontrolama trgovaca?
 • Proizvodnja po stvarnim i planskim cijenama
 • Šta sve MORA ući u vrijednost proizvoda
 • Praktični primjer efekta pogrešnog vrednovanja zaliha proizvodnje i gotovih prizvoda
 • Zalihe usluga u toku
FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I PREVARE U RAČUNOVODSTVU
 • Ciljevi i zadaci forenzičkog računovodstva
 • Tehnike i alati forenzičkog računovodstva
 • Analitički postupci u forenzičkim istragama
 • Kreativno računovodstvo -primjena, prevencija i manipulacije
 • Koraci u otkrivanju i sprječavanju računovodstvenih prevara
 • Primjeri prevara iz prakse
DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE
 • Obaveza podnošenja PDV prijave uz upotrebu elekronskog potpisa
 • Izmjena Zakona o PDV-u koja se odnosi na neoporezivu donaciju hrane
 • Neustavnost odredbi Zakona o doprinosima koje se odnose na obračun doprinosa za zaposlenike kod nerezidentnih pravnih lica i nerezidentnih humanitarnih organizacija
 • Naknada članarine vanjsko-trgovinskog komori
 • Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 31.5.2023. GODINE: PDV - odgovori na sporna pitanja!

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE KROZ PRIMJERE, SA POSEBNIM OSTVRTOM NA POLJA KRAJNJE POTROŠNJE
 • ISPORUKE OSLOBOĐENE OBRAČUNA PDV-a
 • OBRAČUN PDV-A U SLUČAJU PROMETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA PO NOVOM PRAVILNIKU O PRIMJENI ZAKONA O PDV-U
 • PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV-A KROZ PRIMJERE
 • INSTRUKCIJA O POSTUPKU OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA CARINE I POREZA – IPA III
 • PLAĆANJE I ODGODA PLAĆANJA PDV-a
 • PRAVA I OBAVEZE OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA U POSTUPKU KONTROLE
 • PROMOCIJA KNJIGE: „Praktična primjena PDV-a u Bosni i Hercegovini“
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 31.05.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.05. do 04.06.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.05. do 04.06.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

TEME

POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE KROZ PRIMJERE, SA POSEBNIM OSTVRTOM NA POLJA KRAJNJE POTROŠNJE (Prezentant: Milica Vidović, UINO)
 • Podnošenje izmijenjene/dodatne PDV prijave (razlike i sugestije);
 • Poređenje podataka iz PDV prijave i eEvidencija (primjeri i sugestije);
 • Popunjavanje polja nabavki i isporuka (npr. klasične nabavke od PDV obveznika i neobveznika, reexport, avans i sl);
 • Popunjavanje polja krajnje potrošnje:
  • Popunjavanje podataka o krajnjoj potrošnji u poljima PDV prijave kod obveznika koji koriste pravo na srazmjerni odbitak ulaznog poreza
  • Potreba za ispravku krajnje potrošnje u PDV prijavi zbog neslaganja sa eKUF-om (eNabavke) i eKIF-om (eIsporuke)
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi kod obveznika koji ima poslovne jedinice u oba entiteta
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi za primljene ino usluge
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih faktura po kojima obveznik nema pravo na odbitak ulaznog PDV-a
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju retroaktivne PDV registracije
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi na osnovu tipa dokumenta u eNabavkama i eIsporukama
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi za nabavke goriva sipane na pumpama u oba entiteta
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi za promete prema fizičkom licu u drugom entitetu
  • Popunjavanje krajnje potrošnje za pružene usluge ino licu koje su oporezive u BiH
  • Kako ispraviti grešku, ako se pogrešno popuni krajnja potrošnja
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih avansa
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju prometa usluga vezanih za nepokretnu imovinu između dva lica u različitim entitetima
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju prometa dobara prema kupcu iz drugog entiteta
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju PDV deregistracije
  • Evidentiranje krajnje potrošnje u slučaju obračuna PDV-a na manjak dobara
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju ispravke odbitka ulaznog PDV-a
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju nabavki dobara bez prava na odbitak ulaznog PDV-a
  • Popunjavanje krajnje potrošnje za nabavku usluga i dobara u poslovne svrhe koji se finansiraju iz kreditnih sredstava za koju se ostvaruje pravo na povrat PDV-a po članu 29. Zakona o PDV-u
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju prometa dobara stranim fizičkim licima za koje se izdaju PDV SL 2 obrasci
  • Kako provjeriti podatak o registrovanim PDV obveznicima
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju projektovanja, prodaje i montaže solarnih panela
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih faktura za nabavku goriva i servisiranja putničkog auta po kojima obveznik nema pravo na odbitak ulaznog PDV-a
ISPORUKE OSLOBOĐENE OBRAČUNA PDV-a (Prezentant: Sedin Mešinović, UINO)
 • Mjesto prometa usluga (član 15. stav 2) tačke 4 i 5 Zakona o PDV-u)- primjeri i dokazna sredstva za oslobađanje od obračuna PDV-a;
  • Šta ukoliko ino dobavljač nije PDV obveznik u svojoj državi?
  • Šta ukoliko primalac usluge iz BiH nije PDV obveznik?
  • Šta ukoliko je ino dobavljač obračunao PDV na uslugu koja je po propisima BiH oporeziva prema mjestu primaoca usluge?
  • Šta ukoliko je usluga oporeziva prema mjestu izvršenja (izvan BiH), ali ino dobavljač ne želi da obračuna PDV po navedenoj fakturi?
  • PDV treman nabavke sofvera koji se koristi za dalju prodaju
 • Prenos poslovne cjeline (član 7. stav 2. Zakona o PDV-u)- primjeri i obaveze poreskih obveznika u slučaje prenosa poslovne cjeline prema UIO;
 • Isporuke dobara/usluga u slobodne zone (novi Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u „Službeni glasnik BiH“ broj:47/22);
  • oslobađanje od plaćanja PDV-a (nulta stopa)
  • uslovi za oslobađanje kod isporuka dobara
  • uslovi za oslobađanje kod isporuka usluga
  • isporuke koje se i dalje oporezuju PDV-om
OBRAČUN PDV-A U SLUČAJU PROMETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA PO NOVOM PRAVILNIKU O PRIMJENI ZAKONA O PDV-U („Službeni glasnik BiH“ broj. 47/22) (Prezentant: Sedin Mešinović, UINO)
 • oporezivanje objekata u svim fazama izgradnje;
 • oporezivanja završenih i još nekorištenih objekata;
 • oporezivanje završenih, a korištenih objekata;
 • dokazna dokumentacija o početku korištenja objekta;
 • postupanje za promete izvršene prije ovih izmjena
PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV-A KROZ PRIMJERE (Prezentant: Milica Vidović, UINO)
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a na nabavku putničkog auta;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za investiciono održavanje i zanavljanje infrastrukturnih vodnih i kanalizacionih objekata;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a na iznajmljena putnička auta od povezanog lica;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za izgradnju pješačke staze;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a kod uvoza dobara;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za renoviranje devastiranog objekta;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za ulaganja u zakupljeni prostor;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za dogradnju postojećeg objekta;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku stana koji će se iznajmljivati na kraći period;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku vozila i njihov kasniji izvoz;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavke u svrhu istraživanja koje neće dovesti do dalje proizvodnje;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku reklamnog materijala;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a po računima koje obveznik nije prihvatio;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku testnog vozila;
 • Prava na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku teretnog vozila kod obveznika koji ima pravo na srazmjerni PDV odbitak;
 • Ispravku iznosa PDV-a sadržanog u neiskorištenom avansu.
INSTRUKCIJA O POSTUPKU OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA CARINE I POREZA – IPA III (Prezentant: Denis Zukić)
 • Izdavanje i ovjeravanje Potvrde IPA III DEU i Potvrde IPA III MFT i postupak oslobađanja od plaćanja  carine, poreza na dodatu vrijednost i drugih indirektnih poreza pri uvozu robe,
 • Oslobađanja od plaćanja carine i drugih indirektnih poreza u carinskom postupku
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a  pri isporukama dobara i usluga u Bosni i Hercegovini
 • Obaveze registracije za PDV za strano lice, koje nema sjedište u Bosni i Hercegovini
 • Izdavanje fakture uz propisanu klauzulu o oslobađanju
 • Povrat plaćenog PDV-a
 • Povrat plaćene akcize i putarine plaćene na naftne derivate
PLAĆANJE I ODGODA PLAĆANJA PDV-a (Prezentant: Milica Vidović, UINO)
 • prag ulaska u sistem PDV-a
 • (ne)mogućnost dobrovoljne registracije u sistem PDV-a,
 • Šta ukoliko lice koje nije PDV obveznik izda fakturu na iznos preko 50.000,00 KM? Kako se postupa sa fakturom sa kojom se prelazi prag za ulazak u sistem PDV-a?
 • posljedice neblagovremenog plaćanja;
 • grupe računa na koje se plaćaju različite vrste indirektnih poreza;
 • šta u slučaju pogrešno izvršene uplate:
 • kako tražiti preknjižavanje uplate;
 • kako tražiti uparivanje uplate;
 • kako zahtjevati povrat pogrešno uplaćenih sredstava.
 • uslovi za odgađanje plaćanja duga (odgađanje izvršenja rješenja);
 • uslovi za plaćanje duga u ratama;
 • mogućnost namirenja poreskih obaveza iz poreskog kredita i iz zahtjevanog povrata PDV-a (razlike između poreskog kredita i zahtjevanog povrata).
PRAVA I OBAVEZE OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA U POSTUPKU KONTROLE (Prezentant: Milica Vidović, UINO)
 • pravo na ulaganje prigovora na zapisnik o kontroli (rokovi, sadržaj prigovora);
 • pravo na ulaganje žalbe na rješenje inspektora (rokovi i sadržaj žalbe);
 • pravo na ulaganje žalbe drugostepenom organu (rokovi i sadržaj žalbe);
 • pravo na pokretanje upravnog spora (tužba protiv rješenja UIO);
 • dokazna sredstva u postupcima indirektnog oporezivanja;
 • pravo na zahtjevanje izuzeća inspektora iz postupka kontrole (uslovi za traženje izuzeća, rokovi za rješavanje);
 • pravo na zahtjevanje obavezujućeg mišljenja u pojedinim poreskim situacijima;
 • pravo na dobijanje informacija od UIO i sl...
PROMOCIJA KNJIGE: „Praktična primjena PDV-a u Bosni i Hercegovini“, autora: Mire Džakule, Milice Vidović, Vinka Skoke i Sedina Mešinovića:
 • predgovor i uvod;
 • mišljenje recenzenta;
 • sadržaj knjige;
 • kome je knjiga namjenjena;
 • kako se može naručiti.
DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 17.05. do 21.05.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.05. do 04.06.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović
 • Sedin Mešinović
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


WEBINAR ZA OVLAŠTENE PROCJENITELJE: Uvod u standarde procjene vrijednosti, procjena vrijednosti na osnovu tržišnog i troškovnog pristupa pomoću MSPV

WEBINAR Kontinuirana edukacija procjenitelja, računovođa i revizora

 • UVOD U STANDARDE PROCJENE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA - PRAKTIČAN OSVRT PROCJENE VRIJEDNOSTI
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TRŽIŠNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TROŠKOVNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje webinar na temu procjene vrijednosti preduzeća. Webinar je namijenjen Ovlaštenim procjeniteljima, kao i licima koji nemaju certifikat ovlaštenog procjenitelja ali ih interesuju teme procjene vrijednosti imovine.

Webinar je koncipiran na način da učesnike upozna sa obaveznom primjenom i sadržajem Međunarodnih standarda procjene vrijednosti. Također, posebno će biti prikazane dvije metode procjene vrijednosti, tj. metoda tržišnog pristupa i metoda troškovnog pristupa.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 24.5.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 24.5. do 28.5.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 24.5. do 28.5.2023. godine

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA
UVOD U STANDARDE PROCJENE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA - PRAKTIČAN OSVRT PROCJENE VRIJEDNOSTI
 • Međunarodni standardi procjene vrijednosti (MSPV)
 • Osnova načela procjene vrijednosti
 • Okvir za MSPV
 • Opći standardi
 • Standardi imovine
 • Definicije vrednovanja
 • Pristupi (principi) vrednovanja
 • Metode procjene
  • Prihodovna metoda (Direktna kapitalizacija i Diskontovanje novčanog toka)
  • Tržišna metoda (Metoda komparacije)
  • Troškovna metoda
 • Ekonomska opravdanost vs Finansijska isplativost
 • Odabir metode procjene po vrsti nekretnine/imovine
 • Odabir stope kapitalizacije
 • Kriteriji za procjenu
PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TRŽIŠNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV
 • MSPV 200 Poslovni udjeli u poslovnom segment
 • MSPV 210 Nematerijalna imovina
 • MSPV 220 Nefinansijske obaveze
 • MSPV 230 Zalihe
 • MSPV 300 Postrojenja i oprema
 • MSPV 400 Prava nad nekretninama
 • MSPV 410 Imovina za razvoj
 • MSPV 500 Finansijski instrumenti
PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TROŠKOVNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV
 • MSPV 200 Poslovni udjeli u poslovnom segment
 • MSPV 210 Nematerijalna imovina
 • MSPV 220 Nefinansijske obaveze
 • MSPV 230 Zalihe
 • MSPV 300 Postrojenja i oprema
 • MSPV 400 Prava nad nekretninama
 • MSPV 410 Imovina za razvoj
 • MSPV 500 Finansijski instrumenti

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 24.5. do 28.5.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 24.5. do 28.5.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

 

PREDAVAČI:

 • Mirna Pajević Rožajac
 • Ahmed Aljukić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        110,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  130,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Nova online radionica - Primjena EXCEL-a u analizi poslovanja preduzeća

Online Radionica – Primjena Excel-a u analizi poslovanja preduzeća

 

 

 

Nakon uspješno provedenih radionica pod nazivom ''EXCEL za računovođe'' i "EXCEL za revizore'', Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje novu radionicu pod nazivom ''Primjena EXCEL-a u analizi poslovanja preduzeća''.

Upotreba EXCEL-a

Računovodstveni informacioni sistemi raspolažu sa velikom količinom detaljnih podataka, a pred računovođe se postavlja izazov kako ocijeniti poslovanje preduzeća i kako predstaviti te informacije. Kao moćan alat u procesu analize poslovanja preduzeća ističe se upotreba programa Excel. Primjenom programa Excel može se automatizovati proces analize poslovanja preduzeća na bazi finansijskih izvještaja, što značajno skraćuje vrijeme samog procesa analize i smanjuje rizik pogrešnog izračunavanja pokazatelja uspješnosti. Također, sam proces izrade izvještaja koji sadrži informacije o performansama poslovanja preduzeća može se automatizovati integracijom programa Excel i programa Word.

Kome je radionica namijenjena?

Radionica je namijenjena računovođama, revizorima, ovlaštenim procjeniteljima, menadžerima, poslovnim analitičarima i drugim stručnim licima kojima excel treba biti osnovni alat za analizu finansijskih izvještaja.

Stečena znanja nakon završene radionice?

Polaznici će na osnovu stečenog znanja biti u mogućnosti da samostalno razvijaju metodologiju analize poslovanja preduzeća u cilju kreiranja detaljnih, potpunih i tačnih izvještaja.

Pored osnovnih funkcija i načina formatiranja tabela i grafikona, polaznici će savladati i složenije funkcije programa Excel, kao i pivot tabele. Polaznici će steći znanje i kompetencije za integraciju više fajlova kroz opciju upita (query), te njihovo formatiranje i upotrebu za svrhu izrade analize poslovanja preduzeća.

Sadržaj radionice

Sadržaj radionice obuhvata sljedeće teme:

 • Teorijske osnove analize poslovanja preduzeća,
 • Metode analize finansijskih izvještaja,
 • Klasifikacija i tumačenje pokazatelja uspješnosti poslovanja,
 • Upotreba programa Excel u automatizaciji horizontalne i vertikalne analize bilansa,
 • Upotreba programa Excel u automatiziji izrade analitičkih pokazatelja uspješnosti poslovanja,
 • Upotreba programa Excel u procesu integracije bilansa i njihove analize primjenom upita,
 • Upotreba programa Excel u analizi zaključnog lista i dnevnika knjiženja primjenom pivot tabela i upita,
 • Kreiranje izveštaja o uspješnosti poslovanja na bazi integracije programa Excel i programa Word.

Vrijeme trajanja radionce je 4 školska sata.

Radionica pored video prezentacija, obuhvata i materijale koji će služiti polaznicima kao šablon i prijedlog za izradu analize poslovanja preduzeća. Na taj način, polaznici će uz video materijale i materijale u formi excel i drugih dokumenata moći lakše da savladaju tehnike automatizacije izrade analize poslovanja preduzeća.

Prijava na radionicu

 

INFORMACIJE O RADIONICI

Snimljeni video materijali sa radionice će biti postavljeni na našoj web platformi.  Nakon što se prijavite na radionicu, blagovremeno ćemo vas kontaktirati i dogovoriti termine za pregled video materijala.

Prijava na radionicu

PREDAVAČ:

dr Kristina Peštović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, nastavnik na predmetima Revizija kompjuterskih informacionih sistema i Osnove računovodstva, Katedra za finansije i bankarstvo, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

NAKNADA:

 • 230,00 KM sa PDV-om

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup radionici
 • Materijal za radionicu

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

 

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 26.04.2023. GODINE: ISPLATE LICIMA KOJA NEMAJU STATUS ZAPOSLENIKA KOD ISLATIOCA, SPECIFIČNOSTI KOD NEOPOREZIVIH ISPLATA ZAPOSLENIM, SLUŽBENA PUTOVANJA, POZAJMICE, KONSOLIDACIJA...

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ISPLATE LICIMA KOJA NEMAJU STATUS ZAPOSLENIKA KOD ISPLATIOCA
 • SPECIFIČNOSTI KOD NEOPOREZIVIH ISPLATA ZAPOSLENICIMA
 • SLUŽBENA PUTOVANJA
 • PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POZAJMICA
 • KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 26.04.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.04. do 30.04.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.04. do 30.04.2023.. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PROGRAM WEBINARA

ISPLATE LICIMA KOJA NEMAJU STATUS ZAPOSLENIKA KOD ISPLATIOCA

 • Ugovor o djelu
 • Ugovor o autorskom djelu
 • Isplate direktorima koji nisu u radnom odnosu
 • Isplate licima na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog onoda
 • Isplate volonterima
 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Isplate studentima praktikantima
 • Porezni tretman u ovisnosti o mjestu prebivališta primaoca prihoda
 • Pregled neoporezivih isplata licima koja nemaju status zaposlenika kod isplatioca

SPECIFIČNOSTI KOD NEOPOREZIVIH ISPLATA ZAPOSLENICIMA

 • Naknada za rad na terenu (terenski dodatak)
 • Naknada za prevoz
  • Šta ukoliko za određenu lokaciju ne postoji cijena prevoza od ovlaštenog prevoznika?
  • Da li se radniku može isplatiti 12 naknada za prevoz u toku godine?
  • Korištenje privatnog vozila za prevoz na posao i sa posla
  • Porezni tretman isplaćene naknade za prevoz ukoliko je radnik veći dio mjeseca proveo na bolovanju?
 • Naknada za topli obrok
  • Porezni tretman naknade za topli obrok u slučaju rada sa nepunim radnim vremenom
  • Porezni tretman naknade za topli obrok u slučaju šestodnevne radne sedmice
  • Kombinacija isplate naknade za topli obrok u hrani i novcu
 • Naknada za smještaj i odvojeni život
  • Isplata naknade za smještaj i odvojeni život članu uprave
 • Regres za godišnji odmor
  • Šta ukoliko se radniku isplati regres, ali radnik ne iskoristi godišnji odmor?
 • Otpremnina prilikom odlaska u penziju
 • Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu
  • Porezni tretman otpremnine u slučaju sporazumnog otkaza ugovora o radu
 • Novčane pomoći zaposlenicima
  • Teška bolest,
  • Hirurška intervencija,
  • Invaliditet
 • Naknada za pokrivanje troškova sahrane
  • Da li je potrebno pravdati trošak putem računa?
 • Pokloni zaposlenicima
 • Neoporeziva korist:
  • posebna radna odjeća
  • posebni ljekarski pregledi po osnovu posebnih propisa
  • sistematski kontrolni ljekarski pregledi za sve zaposlene,
  • razni oblici obrazovanja i stručnog usavršavanja
  • premije kolektivnog osiguranja
 • Koeficijenti i način obračuna koristi

PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POZAJMICA

 • Sastavljanje ugovora o pozajmici u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima
 • Ograničenja u vezi sa davanjem pozajmica
 • Ino pozajmice, Zakon o deviznom poslovanju
 • Potrebna dodatna izvještavanja za ino pozajmice (prijava kreditnog posla)
 • Porezni tretman pozajmica
 • Pozajmice kao transferna cijena, povezana lica
 • Obaveza izrade izvještaja o transfernim cijenama, mogućnost sastavljanja skraćenog izvještaja
 • Pozajmice: fizičko lice – pravno lice, pravno lice – pravno lice, fizičko lice – fizičko lice
 • Beskamatne pozajmice, porezne posljedice kod (ne)povezanih lica
 • Obračun koristi na beskamatno datu pozajmicu
 • Davanje/prijem pozajmice preko blagajne
 • Porezni tretman oprosta pozajmice
 • Računovodstvo pozajmica prema kontnom planu
 • Mogućnost prebijanja pozajmica, konverzija obaveze u kapital
 • PDV tretman pozajmice
 • Pozajmica kao avans
 • Pozajmica i akontativna isplata dobiti

SLUŽBENA PUTOVANJA

 • Šta se smatra službenim putem
 • Službeni put na relaciji kraćoj od 30km
 • Isplata i pravdanje putne akontacije
 • Isplate akontacije za službeni put u devizama
 • Obračun dnevnice u BiH i inostranstvu
 • Dnevnice, smještaj, ishrana…
 • Priznavanje troškova mostarina, putarina… ukoliko se koristi privatni automobil za službeni put
 • Troškovi reprezentacije na službenom putu
 • Putni naloga – obaveza, sadržaj, izgled
 • Rok za pravdanje putnog naloga
 • Dokazivanje da je službeni put zaista obavljen
 • Pravdanje i naknada troškova prevoza i smještaja
 • Neopravdan putni nalog – pozajmica ili korist?
 • Šta se može podvesti pod „ostale troškove“ (reprezentacija, kupovine u trgovinama….)?
 • Da li poslodavac može samostalno odrediti visinu dnevnice za službeni put?
 • Službena putovanja lica koja nisu u radnom odnosu

KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Sastavljanje i predaja konsolidovanih finansijskih izvještaja shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Razvrstavanje grupe pravnih lica
 • Primjena MSFI prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Izuzeća od obaveze konsolidacije
 • Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Praktičan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Primjena MSFI-a  10 - Konsolidovani finansijski izvještaji
 • Konsolidovani izvještaj o poslovanju
 • Rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Obaveza revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Pravilnik o uslovima i pravilima konsolidacije finansijskih izvještaja

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.04. do 30.04.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu 26.04. do 30.04.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 23.3.2023. GODINE: Prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2022. godinu, Praktičan prikaz podnošenja poreznih prijava, Isplata dobiti...

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU
 • PODNOŠENJE I PRIKAZ SVIH OBRAZACA KOJI SE ODNOSE NA POREZ NA DOBIT
 • PRAKTIČAN PRIKAZ ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA 
 • ISPLATA DOBITI
 • PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2022. GODINU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 23.03.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 23.03. do 31.03.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 23.03. do 31.03.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PROGRAM WEBINARA

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU

 • Obveznici prijave poreza na dobit za 2022. godinu
 • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
 • Računovodstveno evidentiranje vs porezne posljedice
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Korištenje poreznih poticaja
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit

PODNOŠENJE I PRIKAZ SVIH OBRAZACA KOJI SE ODNOSE NA POREZ NA DOBIT

 • Porezni bilans (Obrazac PB 800-A)
 • Porezni bilans (Obrazac PB 800-B)
 • Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801)
  Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP-802)
 • Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP803)
 • Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804)
 • Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805)
 • Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806)
 • Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807)
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG809)
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP810)
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP811)
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814)

PRAKTIČAN PRIKAZ ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT

 • Obaveza izvještavanja PU elektronskim putem
 • nPis sistem PU
 • Registracija i korištenje nPis sistema
 • Obrada Poreznog bilansa i kreiranje PB u XML formatu u aplikaciji PU DOBITKO
 • Podnošenje Poreznog bilansa
 • Podnošenje Poreznih prijava
 • Podnošenje ostalih obrazaca
 • Elektronsko dostavlljanje ostalih obrazaca PU (Komunalna, taksa, OVN,ONŠ, i sl.)

ISPLATA DOBITI

 • Pravni osnov za isplatu dobiti, prijmena Zakona o privrednim društvima
 • Ograničenja isplate dobiti
 • Akontativna isplata dobiti
 • Kompenzacija obaveze za isplatu dividende sa potraživanjem prema vlasniku
 • (Ne)mogućnost isplate dobiti u gotovini
 • Korištenje poreznih poticaja i isplata dobiti
 • Obrazac ID - 813
 • Porezni tretman isplate dobiti fizičkim i pravnim licima

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2022. GODINU

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Korištenje ličnih odbitaka za neuposlena lica (penzioneri, freelancer, ugovori o djelu, autorski…)
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Godišnja prijava GPD-1051
 • Specifični slučajevi popunjavanja GPD-1051
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Porez na dohodak vs porez na imovinu
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika, kada i kako ih koristiti
 • Porezno (ne)priznati rashodi i izdaci
 • Popunjavanje obrasce SPR – 1053 i GPZ – 1052
 • Obračun akontacije za naredni period
 • Mogućnost povrata uplaćenog poreza za porodilje
 • Prijava poreza na dohodak putem obrazaca APR - 1036 i AMS - 1035
 • Šta je to konačna porezna obaveza?

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 23.03. do 31.03.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 23.03. do 31.03.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


OMOGUĆENE PRIJAVE NA WEBINARE ODRŽANE U FEBRUARU 2023. GODINE

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo otvara prijave za webinare održane u februaru 2023. godine, a koji se odnose na:

 1. SASTAVJANJE POREZNOG BILANSA I POREZNE PRIJAVE ZA 2022. GODINU, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA
 2. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POSLOVANJA UDRUŽENJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Prijava na webinar je obavezna.

PRIJAVA NA WEBINAR

NAPOMENA: Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati od dana prijave pa do 28.02.2023. godine. Nakon što izvršite prijavu na webinar, kolege će vam blagovremeno dostaviti pristupne podatke za pregled.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

 

PROGRAM WEBINARA

SASTAVJANJE POREZNOG BILANSA I POREZNE PRIJAVE ZA 2022. GODINU, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA

 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU
 • IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POSLOVANJA UDRUŽENJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA
 • PRIMJENA ''MALIH'' RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • BUDŽETIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PROJEKTIMA
 • POREZNE SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ POSLOVANJA

PRIJAVA NA WEBINAR

 

INFORMACIJE O WEBINARU

CIJENA PO WEBINARU:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14