OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 23.3.2023. GODINE: Prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2022. godinu, Praktičan prikaz podnošenja poreznih prijava, Isplata dobiti...

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU
 • PODNOŠENJE I PRIKAZ SVIH OBRAZACA KOJI SE ODNOSE NA POREZ NA DOBIT
 • PRAKTIČAN PRIKAZ ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA 
 • ISPLATA DOBITI
 • PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2022. GODINU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 23.03.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 23.03. do 31.03.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 23.03. do 31.03.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PROGRAM WEBINARA

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU

 • Obveznici prijave poreza na dobit za 2022. godinu
 • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
 • Računovodstveno evidentiranje vs porezne posljedice
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Korištenje poreznih poticaja
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit

PODNOŠENJE I PRIKAZ SVIH OBRAZACA KOJI SE ODNOSE NA POREZ NA DOBIT

 • Porezni bilans (Obrazac PB 800-A)
 • Porezni bilans (Obrazac PB 800-B)
 • Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801)
  Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP-802)
 • Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP803)
 • Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804)
 • Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805)
 • Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806)
 • Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807)
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG809)
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP810)
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP811)
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814)

PRAKTIČAN PRIKAZ ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT

 • Obaveza izvještavanja PU elektronskim putem
 • nPis sistem PU
 • Registracija i korištenje nPis sistema
 • Obrada Poreznog bilansa i kreiranje PB u XML formatu u aplikaciji PU DOBITKO
 • Podnošenje Poreznog bilansa
 • Podnošenje Poreznih prijava
 • Podnošenje ostalih obrazaca
 • Elektronsko dostavlljanje ostalih obrazaca PU (Komunalna, taksa, OVN,ONŠ, i sl.)

ISPLATA DOBITI

 • Pravni osnov za isplatu dobiti, prijmena Zakona o privrednim društvima
 • Ograničenja isplate dobiti
 • Akontativna isplata dobiti
 • Kompenzacija obaveze za isplatu dividende sa potraživanjem prema vlasniku
 • (Ne)mogućnost isplate dobiti u gotovini
 • Korištenje poreznih poticaja i isplata dobiti
 • Obrazac ID - 813
 • Porezni tretman isplate dobiti fizičkim i pravnim licima

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2022. GODINU

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Korištenje ličnih odbitaka za neuposlena lica (penzioneri, freelancer, ugovori o djelu, autorski…)
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Godišnja prijava GPD-1051
 • Specifični slučajevi popunjavanja GPD-1051
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Porez na dohodak vs porez na imovinu
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika, kada i kako ih koristiti
 • Porezno (ne)priznati rashodi i izdaci
 • Popunjavanje obrasce SPR – 1053 i GPZ – 1052
 • Obračun akontacije za naredni period
 • Mogućnost povrata uplaćenog poreza za porodilje
 • Prijava poreza na dohodak putem obrazaca APR - 1036 i AMS - 1035
 • Šta je to konačna porezna obaveza?

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 23.03. do 31.03.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 23.03. do 31.03.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


OMOGUĆENE PRIJAVE NA WEBINARE ODRŽANE U FEBRUARU 2023. GODINE

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo otvara prijave za webinare održane u februaru 2023. godine, a koji se odnose na:

 1. SASTAVJANJE POREZNOG BILANSA I POREZNE PRIJAVE ZA 2022. GODINU, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA
 2. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POSLOVANJA UDRUŽENJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Prijava na webinar je obavezna.

PRIJAVA NA WEBINAR

NAPOMENA: Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati od dana prijave pa do 28.02.2023. godine. Nakon što izvršite prijavu na webinar, kolege će vam blagovremeno dostaviti pristupne podatke za pregled.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

 

PROGRAM WEBINARA

SASTAVJANJE POREZNOG BILANSA I POREZNE PRIJAVE ZA 2022. GODINU, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA

 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU
 • IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POSLOVANJA UDRUŽENJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA
 • PRIMJENA ''MALIH'' RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • BUDŽETIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PROJEKTIMA
 • POREZNE SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ POSLOVANJA

PRIJAVA NA WEBINAR

 

INFORMACIJE O WEBINARU

CIJENA PO WEBINARU:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


WEBINAR: Računovodstveni i porezni tretman poslovanja udruženja i drugih neprofitnih organizacija

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje novi webinar koji se odnosi na računovodstveni i porezni tretman poslovanja udruženja i drugih neprofitnih organizacija, sa sljedećim temama:

 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA
 • PRIMJENA ''MALIH'' RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • BUDŽETIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PROJEKTIMA
 • POREZNE SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ POSLOVANJA

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 16.02.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 16.02. do 22.02.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 16.02. do 22.02.2023.godine.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

 

PROGRAM WEBINARA

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA

 • Obveznici podnošenja finansijskih izvještaja
 • Obvezni obrasci finansijskog izvještavanja
 • Podnošenje finansijskih izvještaja za mikro pravna lica (neprofitne organizacije)
 • Detaljan prikaz novih obrazaca finansijskih izvještaja: Bilans stanja i Bilans uspjeha
 • Preknjiženja i primjena novog kontnog plana za neprofitne organizacije

PRIMJENA ''MALIH'' RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • Obvezna primjena ''malih'' standarda?
 • Razlika u primjeni ''velikih'' i ''malih'' standarda
 • Prednosti primjene ''malih'' standarda
 • Smjernice Federalnog ministarstva finansija u vezi sa primjenom MSFI za MSP
 • Prikaz računovodstvenog evidentiranja stalnih sredstava, zaliha, najma, donacija, prihoda i dr. u skladu sa ''malim'' računovodstvenim standardima

BUDŽETIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PROJEKTIMA

 • Priprema budžeta u skladu sa poreznim propisima
 • Izračun bruto naknade u okviru projektne aktivnosti
 • Tretman PDV-a pri budžetiranju projekata
 • Praćenje projekata u računovodstvenom softveru
 • Postupanja u slučaju paralelne realizacije više projekata
 • Audit projeknih aktivnosti
 • Realokacija budžetnih stavki

POREZNE SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • Obračun poreza na dohodak i doprinosa na isplate upravnom odgovoru i članovima udruženja
 • Isplate po osnovu Ugovora o djelu
 • Obaveza plaćanja poreza na dobit (obavljanje profitnih djelatnosti od strane neprofitne organizacije)
 • Plaćanje poreza po odbitku
 • Obaveza plaćanja i povrata PDV-a
 • Neprofitna organizacija kao registrovani PDV obveznik

DRUGE AKTUELNOSTI IZ POSLOVANJA

 • Organizacija poslovanja
 • Obaveza vođenja knjige protokola
 • Izvještavanje ministarstva pravde
 • Izvještavanje prema donatorima
 • Mogući angažmani fizičkih lica (studenti, volonteri,...)

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 16.02. do 22.02.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 16.02. do 22.02.2023.godine.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

 

PREDAVAČI:

 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


WEBINAR: Sastavljanje Poreznog bilansa i prijava poreza na dobit za 2022., Izmjene kolektivnih ugovora, Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i druge aktuelnosti iz prakse

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU
 • IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 14.02.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 14.02. do 19.02.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 14.02. do 19.02.2023.godine.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

PROGRAM WEBINARA

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU

 • Obveznici prijave poreza na dobit za 2022. godinu
 • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
 • Računovodstveno evidentiranje vs porezne posljedice
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • “Porezne posljedice” otpisa potraživanja i obaveza
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Efekat transfernih cijena
 • Korištenje poreznih poticaja
  • poticaj po osnovu investiranja
  • potica po osnovu zapošljavanja
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Porezni kredit
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Mogućnost izmjene akontacije poreza na dobit
 • Podnošenje poreznih prijava

IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE

 • Prezentacija izmjena kolektivnih ugovora
 • Novi minimalni iznosi plaća po granama
 • Obaveza primjene minimalne plaće po Odluci Vlade FBiH
 • Primjena najpovoljnijeg prava

IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 • Oporezivanje isplata naknade licima na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
 • Porezni tremtan isplaćenih naknada volonterima, praktikantima i licima angažovanim po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Obrazac APR-1036
 • Porezne obaveze nerezidentnih poreznih obveznika zaposlenih kod inostranih pravnih lica
 • Neoporezive naknade po osnovu smještaja i odvojenog života
 • Izmjene u obrascu MIP-1023

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Izmjene Zakona o doprinosima

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 14.02. do 19.02.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 14.02. do 19.02.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Sarajevo 02.02.2023., RADIONICA: Praktičan prikaz popunjavanja poreznog bilansa i poreznih prijava pravnih lica

 

RADIONICA 

''PRAKTIČAN PRIKAZ POPUNJAVANJA POREZNOG BILANSA I POREZNIH PRIJAVA PRAVNIH LICA''

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje radionicu u sklopu kontinuirane profesionalne edukacije pod nazivom ''PRAKTIČAN PRIKAZ POPUNJAVANJA POREZNOG BILANSA I POREZNIH PRIJAVA PRAVNIH LICA''.

Cilj radionice jeste da se učesnicima kroz interaktivan rad i primjere iz prakse, prikaže način sastavljana poreznog bilansa. Predavači će prezentovati i pojasniti sva polja u obrascu Poreznog bilansa, te tako kroz jedan praktičan rad riješiti sve dileme koje imate kod sastavljanja predmetnog obrasca.

Mjesto održavanja: Sarajevo, u prostorijama TERSHOUSE na adresi ul. Kolodvorska br. 5

Datum i satnica održavanja: Četvrtak 02.02.2023. godine od 9:30 do 15:00

Cijena: 220,00 KM sa PDV-om

Broj mjesta na radionici je ograničen, te je potrebna online prijava.

Prijava na radionicu

SADRŽAJ RADIONICE

PRAKTIČAN PRIKAZ SASTAVLJANJA POREZNOG BILANSA

  • Obveznici poreza na dobit (ograničeni i neograničeni)
  • Računovodstvena dobit vs porezna dobit
  • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
  • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
   • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
   • reprezentacija, sponzorstvo, donacije, stipendije...
   • rezervisanja,
   • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
   • manjak porezno priznat da ili ne,
   • gubitak od prodaje imovine,
   • kamate, kazne i penali,
   • porez po odbitku,
   • otpis potraživanja...
  • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
   • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
   • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
   • prihod iz osnova rezervisanja.
  • Amortizacija:
   • Način priznavanja amortizacije,
   • Porezne stope,
   • Korištenje odgođene porezne obaveze,
   • Amortizacija ulaganja u tuđa stalna sredstva...
  • Transferne cijene:
   • Obveznici sastatavljanja izvještaja o transfernim cijenama
   • Obaveza korekcije porezne osnovice
   • Mogućnost korekcije transfernih razlika
  • Korištenje poreznih poticaja
   • Poticaj po osnovu investiranja
   • Poticaj po osnovu zapošljavanja (prezentacija svih zvaničnih mišljenja FMF)
  • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
  • Korištenje poreznog kredita
  • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
  • Obavezna korekcija porezne obaveze
  • Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA PRAVNIH LICA

  • Porezni bilans (Obrazac PB 800-A)
  • Porezni bilans (Obrazac PB 800-B)
  • Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801)
   Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP-802)
  • Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP803)
  • Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804)
  • Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805)
  • Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806)
  • Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807)
  • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
  • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG809)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP810)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP811)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
  • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
  • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD- 818)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava (Obrazac POD-819)
  • Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820)

Sve potrebne informacije na telefon:
033/ 215-802

email: feb@feb.ba


Omogućene prijave na sve webinare održane u 2022. godini

Zbog učestalih upita u vezi sa pregledom ranijih webinara, kao i mogućnosti ostvarivanja dodatnih bodova kontinuirane edukacije, omogućili smo prijave na sve webinare koji su se održali u toku 2022. godine.

Svi webinari se boduju sa 7 bodova kontinuirane profesionalne edukacije.

Cijena webinara iznosi 80,00 KM za pretplatnike časopisa i 100,00 KM za ostale učesnike.

 

PREGLED WEBINARA ZA 2022. GODINU

WEBINAR - DECEMBAR 2022. GODINE

 • PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU
 • AMORTIZACIJA, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA
 • VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE IMOVINE
 • PRIPREMNE RADNJE ZA SAČINJAVANJE POREZNIH PRIJAVA FIZIČKIH LICA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR - PRAVA I OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA

 • PRAVA I OBAVEZE IZ ZAKONA O RADU
 • PRAVA I OBAVEZE KOJE PROIZILAZE IZ PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA
 • POREZNI TRETMAN ISPLAĆENIH NAKNADA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE
 • OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • OBRAČUN PLAĆE KOD MEĐUENTITETSKOG ZAPOŠLJAVANJA

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR NOVEMBAR 2022. GODINE

 • POSTUPANJE FIA-e KOD PREDAJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IMOVINE, KAPITALA I OBAVEZA SA OSVRTOM NA PRIKAZ FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA BILANS STANJA ZA 2022. GODINU
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PRIHODA I RASHODA SA OSVRTOM NA PRIKAZ FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA BILANS USPJEHA ZA 2022. GODINU
 • AKTUELNOSTI IZMEĐU DVA WEBINARA

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR OKTOBAR 2022. GODINE

 • ISPLATE NEREZIDENTNIM PRAVNIM LICIMA  - POREZ PO ODBITKU
 • ISPLATE NEREZIDENTNIM FIZIČKIM LICIMA
 • PRIMJENA MEĐUDRŽAVNIH UGOVORA ZA ISPLATE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA
 • PREDNOSTI U PRIMJENI STANDARDA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA - MSFI ZA MSP
 • AKTUELNOSTI IZMEĐU DVA WEBINARA

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR - ZA OVLAŠTENE PROCJENITELJE 

 • UVODNE NAPOMENE U VEZI SA PROCJENOM BILANSNIH POZICIJA
 • PRAKTIČAN PRIKAZ IZRADE IZVJEŠTAJA O PROCJENI EKONOMSKE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA
 • RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN PROMJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA

Napomena: cijena webinara za ovlaštene procjenitelje iznosi 100,00 KM za pretplatnike i 120,00 KM za ostale učesnike.

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR SEPTEMBAR 2022. GODINE

 • ŠTA NAM DONOSE IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-u I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u?
 • DETALJAN PRIKAZ POPUNJAVANJA PDV PRIJAVE SA OSVRTOM NA NOVO UPUTSTVO UINO
 • PRIKAZ I KOMENTAR NA NOVE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I UDRUŽENJA
 • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR JULI 2022. GODINE

 • IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-u
 • NACRT IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
 • UGOVOR O DJELU, UGOVOR O AUTORSKOM DJELU, MENADŽERSKI UGOVOR, PRIPRAVNICI, VOLONTERI, PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI....
 • OBVEZNE POREZNE PRIJAVE I REGISTRACIJE FIZIČKIH I PRAVNIH LICA
 • POČETAK PRIMJENE NCTS SISTEMA -  carine bez papira
 • AUTOMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA U RAČUNOVODSTVU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR - JUNI 2022. GODINE

 • SLUŽBENA PUTOVANJA
 • KORIŠTENJE SLUŽBENIH I PRIVATNIH VOZILA
 • POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN ULAGANJA U VLASTITU I TUĐU IMOVINU
 • OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR - MAJ 2022. GODINE

 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT
 • ŠTA NAM DONOSI NOVI PRAVILNIK O POREZNOJ REZIDENTNOSTI
 • GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA
 • PRIMJENA MRS 41 - Poljoprivreda
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR APRIL 2022. GODINE

 • POREZ PO ODBITKU
 • POZAJMICE
 • RAČUNOVODSTVO POTRAŽIVANJA OD KUPACA SHODNO MSFI 9
 • PRIMJENA ZAKONA O PIO/MIO
 • KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR


OMOGUĆENE DODATNE PRIJAVE I PREGLED WEBINARA DO 31.01.2023. GODINE: PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU I DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NAČIN PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU 
 • BILANS STANJA, BILANS USPJEHA, GOTOVINSKI TOK, PROMJENE NA KAPITALU, BILJEŠKE
 • (NE)OBAVEZNA PLAĆANJA I PRIJAVE POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PRIJAVE I PREGLED WEBINARA DO 31.01.2023. GODINE

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i na isti se možete odmah prijaviti, a pregled je omogućen do 31.01.2023. godine. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od datuma prijave pa do 31.01.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA

 

NAČIN PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU 
 • Predstavnici FIA-e će učesnike webinara upoznati sa novostima u vezi sa predajom finansijskih izvještaja.
 • Obaveze pravnih lica u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
 • NOVI način predaje obrazaca FIA-i (excel, CD, kontrola…)
 • Uputstvo FIA-e za popunjavanje obrazaca
 • Podnošenje obrazaca godišnjeg obračuna elektronskim putem
 • Naknada za predaju finansijskih izvještaja
 • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna (kontrola važećih licenci i kontrola kvalificiranih lica)
 • Mogućnost korištenja izjave o neaktivnosti pravnog lica
 • Razvrstavanje na mikro, mala, srednja i velika pravna lica
 • Obveznici i način predaje Izvještaja o poslovanju, Odluke o utvrđivanju finansijskih izvještaja i Odluke o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka
 • Izmjene Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja
BILANS STANJA I BILANS USPJEHA
 • Prezentacija novih obrazaca bilans stanja i bilans uspjeha
 • Obrasci za mikro pravna lica
 • Obrasci za mala, srednja i velika pravna lica
 • Pregled razlika ''novih'' i ''starih'' obrazaca
 • Popunjavanje kolone ''prethodna godina''
 • Evidentiranje imovine sa pravom korištenja
 • Računovodstveno evidentiranje gubitka iznad visine kapitala
 • Osvrt na ostale pozicije imovine, kapitala i obaveza
 • Vanbilansna evidencija, šta se može iskazivati ?
 • Novi način prezentacije prihoda i rashoda kroz izvještaj Bilans uspjeha
 • Konta 603, 613 i 623 – Odobreni popusti i rabati
 • Gdje evidentirati prihode od aktiviranja roba i učinaka?
 • Prihod od kamate prema povezanim i nepovezanim
 • Evidentiranje dobitaka od prodaje dugoročne imovine
 • Dobici/gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja
 • Šema knjiženja zatvaranja prihoda i rashoda, i utvrđivanje finansijskog rezultata
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKOM TOKU
 • Promjene na grupi konta 20 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti
 • MRS-a 7 – Izvještaj o novčanim tokovima smatraju ekvivalentima gotovine
 • Informacije koje nam pruža Izvještaj o gotovinskom toku
 • Prezentacija novog obrasca Izvještaja o gotovinskom toku
 • Novčani tok od poslovnih, investicijskih (ulagačkih) ifinansijskih aktivnosti.
 • Direktna i indirektna metoda sastavljanja Izvještaja o gotovinskom toku
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
 • Promjene na klasi 3 – Kapital
 • Struktura kapitala
 • Osnovni kapital, rezerve, dobit i gubitak
 • Prezentacija novog obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu
 • Evidentiranje upisanog a neuplaćenog kapitala
 • ''Negativni'' kapital
 • Uplata/unos udjela
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 • Informacije o osnovu za sastavljanje finansijskih izvještaja
 • Informacije o primijenjeni računovodstvenih politika
 • Informacije koje zahtijevaju MSFI u vezi pozicija koje privredna društva imaju u svojim finansijskim izvještajima
 • Pružanje dodatnih informacija koje nisu prezentirane u finansijskim izvještajima
(NE)OBAVEZNA PLAĆANJA I PRIJAVE POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA
 • Obaveze plaćanja naknada i članarina
 • Obaveze plaćanja naknada za šume i članarine turističkim zajednicama
 • Komunalna taksa - taksa na istaknutu firmu
 • Republička taksa za RS
 DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE
 • Minimalna plaća u FBiH za 2023. godinu
 • Nove osnovice za obračun doprinosa
 • Obračun doprinosa na povlaštenu osnovicu
 • Izmjene Pravilnika o PDV-u, elektronski potpis
 • Izmjene Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva, banke i neprofitne organizacije
 • Izmjene i dopune kolektivnih ugovora
 • Izmjene Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i na isti se možete odmah prijaviti, a pregled je omogućen do 31.01.2023. godine. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od datuma prijave pa do 31.01.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji.

 

PREDAVAČI:

 • Predstavnici FIA-e
 • Elma Peštović
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik sa prezentacijama
 • Pisani tekst u vezi sa godišnjim obračunom za banke i neprofitne organizacije

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


WEBINAR: Predbilansne radnje za 2022. godinu i druge aktuelnosti iz prakse

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU
 • AMORTIZACIJA, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA
 • VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE IMOVINE
 • PRIPREMNE RADNJE ZA SAČINJAVANJE POREZNIH PRIJAVA FIZIČKIH LICA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 13.12.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 13.12. do 18.12.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 13.12. do 18.12.2022. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA

PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU

 • Popisne komisije, rokovi, izvještaji i usvajanje
 • Isplate članovima komisije
 • Popis tokom poslovne godine
 • Usklađivanje knjigovodstvene i stvarne vrijednosti imovine i obaveza, TKM i finansijskog knjigovodstva
 • Provjera ispravnosti knjiženja zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u toku
 • Računovodstveni i porezni tretman viškova  i manjkova - oporezivanje, da ili ne?
 • Kalo, rastur, kvar i lom – porezno dopustivi rashod
 • PDV, porez na dohodak i porez na dobit na popisne razlike
 • Rashodi ili potraživanja od radnika za utvrđene manjkove, oprost radniku
 • Popis potraživanja i obaveza, otpis i ispravka vrijednosti i porezni aspekt
 • Otpis obaveza po osnovu javnih prihoda i zastara istih
 • Sravnjenje konta ulaznog i izlaznog PDV-a i prenos u narednu godinu

AMORTIZACIJA, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA

 • Početak obračuna amortizacije, razlika u poreznom i računovodstvenom aspektu
 • Da li su propisane stope amortizacije?
 • Da li smijemo mijenjati stopu amortizacije / vijek trajanja sredstva?
 • Da li smijemo mijenjati metod obračuna amortizacije?
 • Promjena stope amortizacije i metode – promjena računovodstvene politike ili procjene?
 • Porezno dopustive stope
 • Amortizacija na iznajmljenu imovinu, leasing aranžman
 • „Porezno otpisivanje“ hardvera, softvera i stalnih sredstava nabavne vrijednosti manje od 1.000 KM, naknadna amortizacija
 • Amortizacija i primjena MRS 12 – Porez na dobit
 • Šta sa obračunom amortizacije na sredstva koja se ne koriste, ili koja se planiraju prodati?
 • Šta za proizvođačka društva može značiti prelazak na funkcionalni metod obračuna amortizacije?

VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE IMOVINE

 • Usklađivanje vrijednosti stalnih sredstava i zaliha
 • Obaveza provjere vrijednosti sredstava radi fer iskazivanja finansijskih izvještaja
 • Činjenice koje ukazuju da je potrebno izvršiti procjenu vrijednosti sredstava
 • Specifičnost evidentiranja usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava koja se ne amortizuju
 • Porezni tretman rashoda od umanjenja vrijednosti sredstava
 • Povećanje vrijednosti sredstava, prihod ili revalorizacija
 • Amortizacija nakon povećanja vrijednosti stalnog sredstva
 • „Iskorištavanje“ revalorizacije
 • Kreativno računovodstvo kao instrument za „ušminkavanje“ finansijskih izvještaja

PRIPREMNE RADNJE ZA SAČINJAVANJE POREZNIH PRIJAVA FIZIČKIH LICA

 • Popis zaliha i dugotrajne imovine kod poduzetnika
 • Zaključenje poslovnih knjiga za poduzetnike
 • Ispravke grešaka u poslovnim knjigama poduzetnika
 • Priznavanje troškova automobila, službenog puta, dnevnica, kao i drugih troškova poduzetnika
 • Koje su obaveze „paušalaca“ na dan 31.12.?
 • Porezne prijave fizičkih lica –GIP obrazac i izvještaj o isplatama
 • Ažuriranje i ispravke grešaka u evidencijama i prijavama tokom godine

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Promjena uplatnog računa Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH
 • Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju za mala, srednja i velika privredna društva- aneksu
 • Obaveza elektronskog potpisa UINO
 • Obavještenje o novim transakcionim računima za uplate indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UINO

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 13.12. do 18.12.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 13.12. do 18.12.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji.

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


WEBINAR ZA 30.11.2022. GODINE: PRAVA I OBAVEZE IZ ZAKONA O RADU I KOLEKTIVNIH UGOVORA, POREZNI TRETMAN ISPLAĆENIH NAKNADA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE, OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO, OBRAČUN PLAĆE KOD MEĐUENTITETSKOG ZAPOŠLJAVANJA

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRAVA I OBAVEZE IZ ZAKONA O RADU
 • PRAVA I OBAVEZE KOJE PROIZILAZE IZ PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA
 • POREZNI TRETMAN ISPLAĆENIH NAKNADA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE
 • OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • OBRAČUN PLAĆE KOD MEĐUENTITETSKOG ZAPOŠLJAVANJA

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 30.11.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 30.11. do 04.12.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 30.11. do 04.12.2022. godine.

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i vrednuje se kao 7 bodova/sati

 

PROGRAM WEBINARA

PRAVA I OBAVEZE IZ ZAKONA O RADU

 • Princip primjene najpovoljnijeg prava za radnika
 • Zabrana diskriminacije
 • Zaključivanje ugovora o radu
 • Probni rad
 • Ugovor o radu na (ne)određeno
 • Prekid i raskid Ugovora o radu
 • Rad izvan prostorija poslodavca
 • Radno-pravni status direktora
 • Prijem pripravnika
 • Prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 • Radno vrijeme (puno-nepuno, skraćeno radno vrijeme, prekovremeni rad, preraspodjela radnog vremena)
 • Odmori (dnevni, sedmični i godišnji odmor)
 • Godišnji odmor (sticanje prava, korištenje, naknada za neiskorišteni godišnji odmor…)
 • Prava žena trudnica i porodilja (porođajno odsustvo, rad sa pola radnog vremena, odsustvo radi dojenja…)
 • Plaća i naknada plaće
 • Zabrana takmičenja sa poslodavcem
 • Prestanak ugovora o radu
 • Otkaz ugovora o radu i pravo na otpremninu

PRAVA I OBAVEZE KOJE PROIZILAZE IZ PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA

 • Prezentacija svih zvaničnih kolektivnih ugovora
 • Odluke o proširenju primjene kolektivnih ugovora
 • Obveznici primjene kolektivnih ugovora
 • Objavljena tumačenja u vezi sa primjenom kolektivnih ugovora
 • Plaća, najniža satnica po granama, dodaci na plaću, naknade plaće…
 • Topli obrok, prevoz, otpremnine i druge naknade koje nemaju karakter plaće…
 • Godišnji odmor i pravo na regres

POREZNI TRETMAN ISPLAĆENIH NAKNADA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE

 • Naknade troškova službenog putovanja i naknade za rad na terenu
 • Prevoz, ishrana u toku rada (topli obrok),  regres i otpremnina
 • Naknada za smještaj i troškove odvojenog života
 • Novčane pomoći zaposlenicima
 • Koristi zaposlenika koje su oslobođene oporezivanja

OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO

 • Primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Kada se radniku isplaćuje 80% naknade plaće, a kada 100%?
 • Mogućnost propisivanja većeg iznosa naknade od minimalno propisanog (npr. 90%)
 • Naknada za bolovanje do i preko 42 dana
 • Prikaz kantonalnih propisa – prava radnika, mogućnost refundacije naknade za bolovanje
 • Obaveza isplate naknade za porodiljsko odsustvo
 • Prikaz prava porodilja i obaveza poslodavaca po kantonalnim propisima
 • Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva
 • Popunjavanje MIP-1023 obrasca
 • Porezni tretman isplaćenih naknada

OBRAČUN PLAĆE KOD MEĐUENTITETSKOG ZAPOŠLJAVANJA

 • Obračun plaća međuentitetskim radnicima (prebivalište radnik FBiH/poslodavac RS, prebivalište radnika RS/ poslodavac FBiH, polodavac FBIH/ podružnica RS…)
 • Prijava plaća poreznim upravama FBiH i RS
 • Najniža plaća prema propisima RS
 • Mogućnost korištenja faktora ličnog odbitka
 • Formula za obračun plaća
 • Popunjavanje i predaja poreznih prijava i specifikacija
 • Obavezan prijava radnika u porezni sistem FBiH i RS

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 30.11. do 04.12.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 30.11. do 04.12.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i vrednuje se kao 7 bodova/sati.

 

PREDAVAČI:

 • Mirela Mašić
 • Irma Muhović
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


WEBINAR: UOČENI PROBLEMI KOD PREKNJIŽENJA SA ''STAROG'' NA ''NOVI'' KONTNI PLAN, IZVJEŠTAVANJE PREMA NOVIM OBRASCIMA ZA 2022. GODINU, POSTUPANJA FIA-e KOD PREDAJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU...

WEBINARKontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • UOČENI PROBLEMI KOD PREKNJIŽENJA SA ''STAROG'' NA ''NOVI'' KONTNI PLAN
 • IZVJEŠTAVANJE PREMA NOVIM OBRASCIMA ZA 2022. GODINU
 • POPUNJAVANJE KOLONE PRETHODNA GODINA U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA 2022. GODINU
 • POSTUPANJA FIA-e KOD PREDAJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

DATUM ODRŽAVANJA VIDEO WEBINARA: 22.11.2022. godine

 

Prijava na video webinar je obavezna. Prilikom prijave na video webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA ONLINE WEBINAR

Video webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 22.11. do 27.11.2022. godine. Svaki učesnik video webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 22.11. do 27.11.2022. godine

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i vrednuje se kao 7 bodova/sati.

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Irma Borovac - Direktor FIA-e
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

CIJENA VIDEO WEBINARA

 • Za pretplatnike časopisa                          80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Pristup webinaru
 • Prezentacije u ppt-u

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14