Objavljene izmjene žiro-računa koje se odnose na uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje

U ” Službenim novinama FBiH” broj 76/22 od 23.9.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i rapodjele javnih prihoda u FBiH.

Izdvajamo izmjenu uplatnog računa Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, koji se odnosi na uplatu 10,20% doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovu nesamostalne i samostalne djelatnosti. Naziv banke: “Union banka d.d.” zamjenjuje se nazivom: “ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo”, a broj računa: “102-050-0000064-018” zamjenjuje se brojem: “140-102-1110000-860”.

Također, došlo je i do izmjene uplatnih računa za uplatu 89,80% doprinosa zdravstvenog osiguranja za Bosansko-podrinjski kanton i Srednjobosanski kanton. Kod Bosansko-podrinjski kanton, naziv banke: “Privredna banka Sarajevo d.d.” zamjenjuje se nazivom: ” ASA Banka d.d.”, a broj računa: “101-140-0073252-719” zamjenjuje se brojem: “134-620-1008266-897”. Kod Srednjobosanski kanton, naziv banke: ” UniCredit Bank d.d.” zamjenjuje se nazivom: “ASA Banka d.d.”, a broj računa: “338-000-2210030-709” zamjenjuje se brojem: “134-481-1008243-153”.

Navedene izmjene stupile su na snagu od 24.9.2022. godine.

 

U nastavku donosimo izmjene cijelosti:

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22) federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/20, 55/20 -isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22 i 57/22) u tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 8. Velika Kladuša, naziv banke “UniCredit Bank d.d.” zamjenjuje se nazivom: “MF Banka a.d. Banja Luka”, a broj računa: “338-000-2211423-047” zamjenjuje se brojem: “572-496-0000056-066”.
Pod rednim brojem 38. Pale-Prača, naziv banke “Union banka d.d.” zamjenjuje se nazivom: “Privredna banka Sarajevo d.d.”, a broj računa: “102-007-0000018-886” zamjenjuje se brojem: “101-1400078109-024”.

2. U tački 12.1.4. Računi zavoda za zdravstveno osiguranje, kod Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, naziv banke: “Union banka d.d.” zamjenjuje se nazivom: “ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo”, a broj računa: “102-050-0000064-018” zamjenjuje se brojem: “140-102-1110000-860”.
Kod Bosansko-podrinjski kanton, naziv banke: “Privredna banka Sarajevo d.d.” zamjenjuje se nazivom: ” ASA Banka d.d.”, a broj računa: “101-140-0073252-719” zamjenjuje se brojem: “134-620-1008266-897”.
Kod Srednjobosanski kanton, naziv banke: ” UniCredit Bank d.d.” zamjenjuje se nazivom: “ASA Banka d.d.”, a broj računa: “338-000-2210030-709” zamjenjuje se brojem: “134-481-1008243-153”.

3. U tački 12.1.8. Računi upravitelja cesta, kod Unsko-sanski kanton, naziv banke: “Union banka d.d.” zamjenjuje se nazivom: ” Sparkasse Bank d.d.”, a broj računa: “102-022-0000055-884” zamjenjuje se brojem: “199-457-0003046-031”.

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Prečišćen Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine