Časopis 7-8/18

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

Federalno ministarstvo finansija/financija

 • Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2018. godine

Fuad Balta

Obrt – osnivanje, registracija, oporezivanje i likvidacija

 • Prilikom donošenja odluke o obavljanju određene vrste djelatnosti potrebno je poznavati osnovne elemente propisa o obrtu, konkretnoj djelatnosti koja se želi obavljati i oporezivanju ostvarenog dohotka, odnosno dobiti od obavljanja djelatnosti. Osnovna dilema koja se javlja tom prilikom je da li je bolje osnovati društvo ili obrt. Obrtom se smatra ono što je definisano Zakonom o obrtu: samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih gospodarskih i drugih djelatnosti u osnovnom i dopunskom zanimanju, u svrhu postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu, kao i obavljanje trgovinske, ugostiteljske i turističke djelatnosti. Obrtnik je fizička osoba koja obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba sa kojima je u obavezi potpisati ugovor o radu, u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom. Osnivanje društva čini se kao jedan ozbiljniji, rizičniji i komplikovaniji poduhvat, počevši od registracije na sudu, propisa o vođenju računovodstva, te mogućeg neuspjeha u obavljanju djelatnosti te, u vezi s tim, sudskih postupaka stečaja i likvidacije društva, itd. Osnivanje obrta čini se jednostavnije zbog načina izdavanja odobrenja od općine i vođenja knjiga. Također, postoji mogućnost obavljanja obrta kao osnovne, dopunske ili dodatne djelatnosti, što također ima uticaja na porezne obaveze, odnosno obaveze za porez na dohodak i doprinose.

Dr. sc. Jozo Piljić

Upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade i njihov računovodstveni i porezni tretman

 • Zakonima o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na kantonalnoj (županijskoj)  razini uređena su prava i obveze vlasnika posebnih dijelova zgrade – etažnih vlasnika o korištenju i upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade i njihovom održavanju. Međusobna prava i obveze u pogledu korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova etažni vlasnici reguliraju međuvlasničkim ugovorom. Propisima nije određen način knjigovodstvenog praćenja i izvještavanja sredstava zajedničkih rezervi stambenih zgrada. Upravitelj sam odlučuje kako će knjigovodstveno pratiti prikupljanje i odliv sredstava zajedničke rezerve. Osnovu kvalitetnog knjigovodstvenog praćenja sredstava zajedničke rezerve, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada je dobro postavljena analitička evidencija zgrada, prostora, vlasnika, stanara, zaduženja, priliva i odlijeva sredstava po raznim osnovama. Upravitelj se može odlučiti za jednostavno knjigovodstveno praćenje sredstava zajedničke rezerve koje sadržava pozicije prihoda i rashoda. Najefikasnije praćenje sredstava zajedničke rezerve je preko žiro-računa za svaku zgradu posebno, kako bi se osigurali podaci o stanju sredstava zajedničke rezerve za svaku zgradu posebno.

Mr. oec Elman Nadžaković

Pristupi i metode vrednovanja marke

 • U uslovima tržišne privrede marka predstavlja prepoznatljivo ime i/ili simbol (kao što su logo, zaštitni znak, ili dizajn) namijenjen za identifikaciju robe ili usluga bilo jednog ili grupe prodavača, s ciljem razlikovanja proizvoda ili usluge od konkurencije. Na taj način marka signalizira kupcu porijeklo proizvoda, i tako štiti i kupca i proizvođača od konkurencije koji pokušavaju ponuditi proizvode koji izgledaju isto. Marka diferencira kompanije jednu od druge. Osnovna vrijednost marke danas jeste upravo psihološka vrijednost i predstavlja nematerijalno dobro. Razvojem tržišne privrede važnost marke je sve više dobijala na značaju, pa se tako došlo do saznanja da marka ima svoju finansijsku vrijednost, te da je prevazišla svoju osnovnu namjenu i cilj koji se ogleda u identifikaciji i razlikovanju proizvoda ili usluge od konkurentskih.

Dr. sc. Dinka Antić

Porezno savjetovanje u RS

 • Zakonom o  poreznom savjetovanju u Republici Srpskoj (RS) uređuje se oblast poreznog savjetovanja, pružanje stručne pomoći u pitanjima koja se odnose na porezna prava RS, način i uvjeti sticanja zvanja poreznog savjetnika, kao i njihovo organiziranje. Iako je odmah nakon usvajanja Zakona donesen i Pravilnik o primjeni Zakona on nije bio primijenjen u praksi. Nedavno je ministar financija RS donio novi Pravilnik o načinu i uvjetima za stjecanje zvanja porezni savjetnik i postupak registriranja društva za porezno savjetovanje, te uspostavu registra iz sfere poreznog savjetovanja.

Jasmin Omeragić

Računovodstvo kao sistem informatičke (samo)kontrole poslovanja

 • Doista je konstatacija da je računovodstveno informatički sistem jedan od najvažnijih dijelova kompletnog informatičkog sistema firme – bila i ostala standardna istina. Upravo je računovodstvena funkcija firme zaslužna za sistematsko prikupljanje, obradu i generiranje svih podataka vezanih za finansijske transakcije, kao i za određene kvantitativne pokazatelje rezultata poslovanja. Decenijama, koje su iza nas, mjeri se vrijeme od kada su se u računovodstvu „odomaćili“ računari. Današnje doba karakteriše opća pohlepa za novim informacijama, koje pored početnog kapitala predstavljaju prvi i osnovni preduvjet za početak bavljenja bilo kakvim poslom, jer  upravljanje poslovanjem bez informacijske podrške potpuno je nezamislivo. Bilo da se radi o informacijama količinskog ili finansijskog profila, bilo da su to informacije koje nam ukazuju dokle smo došli, kuda, za koliko vremena i sa kojim finansijskim efektom ćemo u svome poslovanju stići, sve one su nam prijeko potrebne, a svi faktori bilo kojeg radnog procesa potvrdit će (u praksi) činjenicu da je za najveći broj važnih poslovnih informacija upravo zaslužan računovodstveni sistem svake firme. Činjenica je također da će upravo računovodstvo zabilježiti sve poslovne promjene i dešavanja koja se mogu vrijednosno izraziti.

Bernard Iljazović

Modernizacija poslovanja implementacijom elektronskog potpisa

 • S napretkom moderne informatičke tehnologije, odnosno digitalizacije poslovni subjekti moraju se što uspješnije prilagođavati novonastalim okolnostima kako bi pravodobno reagirali na sve izazove, te izbjegli moguće rizike. Stoga je potrebno na razini države stvoriti preduvjete koji bi omogućili sigurno i ekonomično elektronsko poslovanje. Bosna i Hercegovima novim zakonskim rješenjem u području elektronskog poslovanja, odnosno primjenom elektronskog potpisa prati pozitivnu praksu europskih država koje isti već koriste u poslovanju, te na taj način svoje nacionalno zakonodavstvo usklađuje s europskim, a što predstavlja veliki korak naprijed na njezinom putu u članstvo Europske unije. Njegova implementacija pridonijeti će povećanju razine sigurnosti i povjerenja u elektroničke transakcije, koje je osobito značajno s obzirom na sve veći rast poslovanja s prekograničnim učincima. U konačnici, dovesti će do stvaranja sigurnijeg i pouzdanijeg poslovnog i društvenog okruženja koje će se pozitivno odraziti kako na domaće tako i na inozemne investitore.

Emsud Muhadžić

Razrješenje članova nadzornog odbora

 • Članove nadzornog odbora, bira skupština dioničkog društva, koja ih isto tako može i razriješiti. Skupština dioničkog društva odlučuje o izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno, a također odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za poslovanje dioničkog društva, u skladu sa zakonom i statutom dioničkog društva. Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja skupština društva glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora. Skupština također može razriješiti predsjednika i članove nadzornog odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani.

Adnan Balvanović, magistar prava i magistar menadžmenta (korporativno upravljanje)

Prevazilaženje organizacionih prepreka procesa rada internih konstituenata unutar korporativnog upravljanja kompanijama u Evropskoj uniji 

 • Organizovanje internih korporativnih konstituenata i uspostavljanje efikasnog procesa rada unutar kompanija koje posluju na tržištu Evropske unije, predstavlja osnovu uspješnog poslovanja ovih poslovnih subjekata, pogotovo kada je u pitanju stakeholderski oblik koji kao self-containedpostoji i čini dio evropskih integracionih procesa XX i XXI vijeka. Upravo navedeno predstavlja srž cjelokupnog sistema poslovanja i donošenja odluka u procesu rada internih korporativnih konstituenata kompanija u Evropskoj uniji. Ergo težište je stavljeno na sam organizacioni položaj radnika u sistemu poslovanja, kao najznačajnijih internih korporativnih konstituenata svake kompanije u Uniji.

Nedim Čustović

Uspostava finansijskog upravljanja i kontrola (FUK-a) kod korisnika javnih sredstava (praktični primjeri)

 • Nakon što je većina korisnika javnih sredstava javnog sektora u FBiH imenovala koordinatore za finansijsko upravljanje i kontrolu, predali godišnje izvještaje o finansijskom upravljanju i kontroli (GI FUK), postavlja se praktično pitanje koji su dalji koraci u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrola (FUK-a). S tim u vezi naredni koraci koji se trebaju započeti su elementarni i u principu vrlo jednostavni. Naime, svaka organizacija, institucija i javno preduzeće ima postavljene strateške i operativne ciljeve, misiju,viziju, poslovne procese. Korisnicima javnih sredstava uključenim na direktan i indirektan način u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrola skrećemo posebnu pažnju da ne postoji univerzalni niti jedinstveni model uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrola (FUK-a), već je to jedan dugotrajan proces, i predstavlja cjelokupni sistem internih kontrola koje uspostavljaju rukovodioci korisnika javnih sredstava, koji su i odgovorni za taj sistem, a najvažnija je dosljedna primjena zakona i pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrola u FBiH. Sastavljanje izjave o viziji i misiji ne bi trebalo predstavljati poseban problem za korisnike javnih sredstava. Ono što može predstavljati izazov za svakog korisnika je biti pripravan i strateški prilagođen slijediti svoju misiju i viziju u ostvarenju svojih postavljenih ciljeva.Za razliku od vizije i misije, sastavljanje knjige (mape) procesa je zahtjevni zadatak čije će obavljanje trajati određeno vrijeme. Bitno je naglasiti da taj posao ne može napraviti neko izvan samog korisnika javnih sredstava, odnosno onaj tko nije uključen u poslovni proces.

Goran Peštović

Zapošljavanje stranaca u FBiH

 • Radni angažman stranaca u FBiH može da se ostvari zasnivanjem radnog odnosa u domaćoj firmi, obavljanjem funkcije direktora ili članstvom u upravi čiji je vlasnik strano lice, obavljanjem privremenih i povremenih poslova, radom u predstavništvima strane firme i dr. Za takve angažmane, pored općih uslova koji su propisani zakonom, pravilnicima,  kolektivnim ugovorima ili ugovorima koje moraju ispunjavati svi radnici u FBiH, stranci dodatno moraju imati radnu dozvolu i odobrenje za privremeni boravak. Uvjeti, način i postupak zapošljavanja stranih državljana u Federaciji Bosne i Hercegovine, izdavanje radne dozvole i druga pitanja od značaja za zapošljavanje stranaca regulisani su Zakonom o zapošljavanju stranaca („Službene novine Federacije BiH“, broj 111/12). Zakonom se definišu i bitni pojmovi kao što su definicija stranca, zaposlenja, poslodavca, obrtnika i dr.

Irma Muhović

Ostvarivanje prava na godišnji odmor i pravo na regres

 • Pravo na odmor je jedno od osnovnih prava radnika, a time i jedna od osnovnih obaveza poslodavca. Pravo na odmor podrazumijeva odmor u toku radnog dana, odmor između dva radna dana, sedmični odmor i godišnji odmor. Godišnji odmor predstavlja obavezu poslodavca da svake kalendarske  godine omogući radnicima koji su ispunili određene uslove pravo na korištenje odmora u njegovom zakonom minimalnom propisanom trajanju. Osnovni cilj je da se u funkciji obnove psiho fizičkih sposobnosti radnika i zaštite njegovog zdravlja radnik oslobađa od obaveza rada, sa pravom na naknadu plaće na teret poslodavca. Regres je naknada za korištenje godišnjeg odmora. Uslovi i način isplate regresa u FBiH su regulisani granskim kolektivnim ugovorima, a ukoliko poslodavac nije potpisnik nijednog granskog kolektivnog ugovora navedeno pitanje se mora regulisati pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Safija Žilić

Penzijske šeme i privatni penzijski fondova

 • Brz razvoj tržišta kapitala u razvijenim tržišnim ekonomijama u novijem periodu značajno je uslovljen pojavom i razvojem novih tipova finansijskih posrednika -   penzijskih fondova.Penzijski fondovi poslovnu politiku grade na mobilizaciji dugoročne i ugovorne penzijske štednje zaposlenih i njenom plasmanu u vrijednosne papire preduzeća i države. Kupovinom vrijednosnih papira od strane penzijskih fondova i ulaganjem penzijske štednje na račune ovih fondova širi slojevi stanovništva postaju indirektni suvlasnici u značajnom broju preduzeća čije su dionice sastavni segment portfolija ovih fondova. Prednost privatnih penzijskih fondova je to što su pravedni – ljudi dobijaju onoliko koliko su i sami doprinijeli. Fiskalno, ove penzije su održive u dugoročnom periodu i finansijski su zdrave. Pošto generišu dugoročne finansijske uštede mogu podstaći ekonomski rast zemlje. Država i dalje obezbjeđuje socijalnu sigurnost tekućim sistemom. Privatne penzije podrazumijevaju pojedinačnu odgovornost, diverzifikaciju rizika, akumulaciju štednje i kontinuirani nadzor države. Osnovni problem kod formiranja privatnih penzijskih fondova je u finansiranje tranzicionih troškova, jer se moraju sačuvati prava ljudi koji su već u penziji.

Džana Kadribegović

Pitanja koja se uređuju Pravilnikom o radu

 • Rad i radni odnosi uređuju se  prije svega,  Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16) kojim se  uglavnom garantira minimum prava, a sva ostala pitanja koja uopće nisu uređena  ili nisu decidno uređena zakonom, uređuju  se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Stoga pravilnik o radu predstavlja jedan od temelja pravne sigurnosti ukoliko prava i obaveze iz radnog odnosa nisu uređeni zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Sva pitanja značajna za poslodavca kao što su  npr. organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta, rad direktora bez radnog odnosa, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i dr.  treba regulirati pravilnikom o radu kako bi se  izbjegle određene dileme i propusti u praksi.

Safeta Lukačević

Pregovaranje - faze i tehnike pregovaranja

 • Pregovaranje je strukturisan proces komunikacije kroz koji strane prevazilaze svoje razlike i konflikte pokušavajući da postignu sporazum koji je rješenje prihvatljivo za sve.Osnovno značenje pregovaranja je dobijanje onoga što želite od drugih. U pregovorima učesnici sami određuju principe pregovaranja, pogađaju se oko različitih rješenja i sami su odgovorni za implementaciju postignutog sporazuma. Sve ovo je i pretpostavka dobrih odnosa u budućnosti. Pregovaranje je visoko sofisticirana forma komunikacije. Pregovaranje je partnerstvo u procesu razrješenja problema i donošenja zajedničke odluke koje teži ka boljim rješenjima koja pružaju svakome veći dio od onoga što im je potrebno na duže staze. Pregovaranje ide dalje od kompromisa. Ono promoviše kolaborativni pristup u kojem strane udružuju resurse da riješe problem na najbolji mogući način.

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa


Časopis 6/18

 

     ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

S A D R Ž A J

 

Autori: Mr. sc. Šerif Isović i Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan

Uloga poreznih administracija u funkciji razvoja privrede Bosne i Hercegovine

 • Porezne administracije su ključne institucije za razvoj svake zemlje i one moraju biti usmjerene isključivo u tu funkciju. One su u svakoj zemlji glavni nosioci postizanja i očuvanja makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti. Države koje nemaju uređen porezni sistem (poreznu politiku i poreznu upravu) su na veoma niskom stepenu razvoja, nestabilne su, imaju izraženu korupciju, ugrožena prava i po svim kriterijima zauzimaju nepovoljna mjesta na listama uređenih država. U vezi s tim, svaka država mora imati pravednu, racionalnu i efikasnu poreznu upravu i izgraditi jasan, jednostavan i stabilan porezni sistem koji će odgovoriti potrebama razvoja zemlje. S obzirom da se BiH, i svi njeni dijelovi već duže vrijeme nalaze u izuzetno teškoj ekonomskoj i političkoj situaciji, hitne ekonomske i porezne reforme su nužan uvjet daljeg funkcionisanja države. Takvo stanje rezultiralo je donošenjem dokumenta pod nazivom Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godine, koju su potpisali Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske (RS), vlade kantona i Vlada Brčko Distrikta (BD). Reformski procesi su prikazani u okviru područja, a reforma poreznog sistema je na prvom mjestu i odnosi se na povećanje javnih prihoda koje će se postići povećanjem prihoda od poreza, proširivanjem porezne baze, smanjenjem sive ekonomije, smanjenjem poreznih oslobađanja i unapređenjem rada poreznih uprava. U sve četiri porezne administracije u BiH potrebno je izgraditi funkcionalne organizacijske strukture orijentirane na ključne poslovne funkcije svake porezne uprave i intenzivirati aktivnosti na suzbijanju svih pojavnih oblika sive ekonomije. Bez ovih uslova nemoguće je postići izgradnju poreznog sistema koji će imati razvojnu komponentu.

Autor: Safija Žilić

Početak primjene standarda MSFI 9 - Finansijski instrumenti

 • Svaka kategorija finansijskih instrumenata ima odgovarajući uticaj na finansijski položaj i profitabilnost subjekata i sektora kojoj taj subjekt pripada. Finansijski instrumenti koji se naknadno mjere po fer vrijednosti podložniji su turbulencijama na finansijskim tržištima, čime zapravo finansijski položaj i profitabilnost  subjekata, koji imaju takvu imovinu, direktno povezuju s tržišnim kretanjima, te ih izlažu tržišnim rizicima i riziku promjene fer vrijednosti. Finansijski instrumenti koji se naknadno mjere po amortizacijskom trošku ne zavise toliko o tržišnim kretanjima, ali mogu značajno izložiti imaoce  kreditnom riziku.Finansijsko tržište u Federaciji BiH još uvijek nije dovoljno razvijeno, pa se na njemu još uvijek ne trguje derivatnim finansijskim instrumentima. Banke u Federaciji BiH primjenjuju derivatne finansijske instrumente isključivo kao instrumente zaštite iako ti odnosi zaštite ne udovoljavaju kriterijima računovodstva zaštite postavljenim u MRS-u 39. MSFI 9 predstavlja napredak u odnosu na MRS 39 na polju računovodstva za finansijske instrumente banke, te se očekuje da će primjena ovog standarda, između ostalog, doprinijeti većoj finansijskoj stabilnosti na području EU.

Autor: Mr. oec Elman Nadžaković

Sistemi obračuna troška i njihov uticaj na finansijski rezultat

 • Oblast obračunavanja troškova sve više dobiva na važnosti, pa je tako došlo do pojave velikog broja prijedloga novih modela. Međutim, ipak ovaj napredak nije pridonio stvaranju jasnije situacije, nego je stvorena prava konfuzija, kako u pojmovima, tako i u terminologiji. S obzirom na loše poslovanje velikog broja preduzeća u Bosni i Hercegovini, jako je potrebno unaprijediti praksu primjene sistema obračuna troškova. Posebno je ovo važno, kada se zna da su istraživanja pokazala da za uspješno poslovanja treba uspješno upravljati svojim troškovima. Interna je odluka preduzeća za koji će se sistem obračuna troškova opredijeliti. U okviru sistema upravljanja troškovima, dakle i troškovima poslovnih procesa kao jednim od značajnih aspekata obuhvaćanja troškova, menadžment će u postupku priprema informacija namijenjenih odlučivanju i kontroli posegnuti za brojnim metodama raspoređivanja troškova i upravljanja troškovima. U svakom slučaju, bez obzira za koji sistem se odluči, svaki će da pruži podatke za potrebe bilansiranja, kontrole i poslovne politike.

Autor: Mr. oec Denis Zukić

Izmjene i dopune pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak

 • U „Službenim novinama FBiH“ broj, 30/18 od 20.4.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak čija je primjena stupila na snagu 21.4.2018. godine.Od svih prethodno navedenih izmjena, zasigurno da su najbitnije, a to su, novi obrasci za prijavu poreza na dohodak i oporezivanje isplaćenih jubilarnih nagrada. Napokon je riješena “vječna misterija”, u vezi sa oporezivanjem isplata koje fizičko lice primi iz inostranstva, po osnovu obavljanja druge samostalne djelatnosti. S obzirom da je sada propisan i zvanični obrazac za prijavu navedenih prihoda, nedoumica više neće biti. Veliko olakšanje, kako poreznim obveznicima, tako i Poreznoj upravi, predstavljati će obrazac APR-1035 (u tekstu nazvan kao i „univerzalni obrazac za prijavu poreza na dohodak“). Nakon donošenja ovog obrasca, Porezna uprava će biti u mogućnosti da evidentira (zaduženje/razduženje) svih uplaćenih poreza na dohodak, dakle neće više biti poreza „koji vise“.

Autor: Goran Peštović

Osnovica za obračun doprinosa za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata

 • U „Službenim novinama FBiH“, broj 39/18 od 23.5.2018. godine objavljene su dvije bitne izmjene koje se odnose na utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata, a to su:Izmjene i dopune Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa i Izmjena osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu. Na osnovu prethodno navedenog u tekstu, može se zaključiti da u 2018. godini postoje dva bitna perioda u kojima su navedene osnovice za obračun doprinosa i kriterij za korištenje tih osnovica za radnike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata.

Autor: Irma Muhović

Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode od donošenja do danas

 • U „Službenim novinama Federacije BiH“,  broj 34/18 od 04.05.2018. godine objavljene su izmjene i dopune Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Cilj zakonodavca je bio da se donošenjem Zakona dužnici na određeni način primoraju da plaćaju glavne dugove. Kako se ovo tokom vremena pokazalo kao neučinkovit način naplate, izmjenama i dopunama zakona namjera zakonodavca je bila da se otpisom kamate, a kasnije i kroz produljenje poreznog razdoblja na koje se otpis kamata odnosi povećaju i učinci naplate glavnog duga. Posljednje izmjene Zakona, a koje su stupile na snagu 05.05.2018.godine, precizirale su da se porezni dužnik može izmirenjem glavnog duga u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu zakona osloboditi obaveze plaćanja kamate. A za one koji su u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2017. izmirili svoj dug, obračunate kamate u visini od 50% otpisati će se u cjelokupnom iznosu. Ovo bi svakako trebalo biti podsticaj poreznim obveznicima da svoje obaveze po osnovu javnih prihoda izmiruju što je prije moguće.

Autor: Dr. sc. Dinka Antić

Fiskalne implikacije liberalizacije vanjske trgovine BiH

 • Komparativna analiza efekata liberalizacije vanjske razmjene u BiH pokazala je da je BiH, iako mala, ekonomski slabo razvijena zemlja, složene ustavne i fiskalne arhitekture,  izuzetak u odnosu na većinu zemalja u razvoju. Na primjeru BiH može se zaključiti da se negativni efekti liberalizacije carina na prihode od neizravnih poreza mogu uspješno neutralizirati dobro koordiniranim poreznim reformama i u malim zemljama sa složenom političkom i fiskalnom strukturom. Procesu liberalizacije u BiH je prethodila velika ekonomska reforma koja je podrazumijevala zamjenu poreza na promet izdašnim PDV-om. Time je stvorena solidna prihodovna osnova za najvažnije faze procesa liberalizacije trgovine BiH, sa zemljama u okruženju i članicama EU. BiH je u jeku globalne ekonomske krize započela i reformu oporezivanja cigareta u skladu sa standardima EU, a dodatnim prihodima od akciza na duhan su kompenzirani gubici prihoda od carina. Na taj način je  liberalizacija trgovine sa EU, kao pretpostavka za uključivanje BiH u proces europskih integracija, djelovala i kao katalizator inkorporiranja standarda oporezivanja EU u zakonodavstvo BiH. Rastući trend povrata PDV-a i dugova, te porezna evazija na tržištu duhana i  derivata nafte, zbog diferenciranog oporezivanja, dovode do erozije osnovice PDV i gubitka prihoda, iscrpljujući mogućnosti za nastavak procesa liberalizacije. Mogućnost nadoknade budućih gubitaka prihoda od carina nakon povećanje poreza na derivate nafte od 01.02.2018. je upitna. Imajući to u vidu, u uvjetima skromnog rasta ekonomije, dohotka i potrošnje, nastavak liberalizacije vanjske trgovine sa članicama EU, koji očekuje BiH u narednim fazama procesa europskih integracija, uveliko ovisi o budućoj politici PDV-a, kao glavnog alternativnog izvora prihoda. Važan faktor rasta prihoda je i efikasnost porezne administracije i kontrolnih institucija centralne i srednje razine vlasti u BiH u borbi protiv poreznih prevara i tržišnih distorzija izazvanih diferenciranom politikom neizravnih poreza.

Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Rizik u poslovanju i leverage – poluga

 • Općenito rizik znači neizvjesnost u pogledu očekivanog ishoda poslovne aktivnosti, a suština te neizvjesnosti proističe zbog nedovoljnih i nepouzdanih informacija na temelju kojih se donose poslovne odluke u cilju povećanja poslovnog i neto dobitka. Prema tome postoji poslovni i financijski rizik. Poslovni rizik odražava inherentno prisutnu neizvjesnost u pogledu očekivanog poslovnog rezultata kao prinosa na ukupna poslovna sredstva. Glavni faktor poslovnog rizika su fiksni troškovi poslovanja koji su neelastični na kratkoročne promjene obujma aktivnosti. Financijski rizik  uvjetovan je neizvjesnošću očekivanog neto dobitka, kao prinosa na vlastita poslovna sredstva. Utjecaj financijskog rizika određeno je fiksnim rashodima financiranja koji su neelastični na kratkoročne promjene poslovnog dobitka. Ukupni rizik se ispoljava kroz neizvjesnost očekivanog neto dobitka  zbog moguće promjene obujma aktivnosti i prihoda od prodaje proizvoda i usluga. Poduzeća koja imaju visoku tehničku opremljenost, dobro ispitano tržište za plasman svojih proizvoda imaju mnogo veću mogućnost ostvarenja dobitka kroz povećanu proizvodnju i prodaju od poduzeća koja imaju slabu tehničku opremljenost  i gdje je proizvodnja bazirana na većoj upotrebi radne snage.

Autor: Emsud Muhadžić

Evropski socijalni model

 • Kada se govori o evropskom socijalnom modelu treba uzeti u obzir odluke Evropskog vijeća od 23.3.2000. godine, poznate pod nazivom Lisabonska strategija prema kojoj Evropska unija (u daljem tekstu: EU) treba postati najkompetitivnija ekonomija zasnovana na društvu znanja.

U vezi sa ovim u strategiji se navodi: „Evropski socijalni model sa svojim razvijenim sistemom socijalne zaštite, mora biti u osnovi prelaska na ekonomiju znanja. Ipak, ovi sistemi moraju biti prilagođeni kao dio aktivne socijalne države kako bi se osiguralo da se rad isplati, da se osigura njihova dugoročna održivost uprkos starenju populacije, da se promovira društvena uključenost i jednakost spolova  i pruži kvalitetna zdravstvena zaštita. Evropski socijalni model nije egzaktno definiran okvir socijalnih djelatnosti, prava i institucija, već je obilježen određenim njihovim karakteristikama. Taj se model može promatrati sa više aspekata: prema okvirima sadržanim u pravnoj stečevini EU- a, prema propisima kojim se uspostavljaju obaveze za njezine države članice, ali i određuje sadržaj i pravci njihove socijalne politike, ponajprije u penzijskom sistemu.

Autor: Nedim Čustović

Zakonske obaveze Odbora za reviziju u javnom sektoru u vezi revizije polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i revizije usklađenosti poslovanja

 • Evidentno je da postojeći zakonodavni okvir u FBiH, koji tretira i konkretno u Zakonu o privrednim društvima u članu 273. navodi da je Odbor za reviziju dužan izvršiti revizije polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja društva i funkcionisanja organa društva sa zakonom o privrednim društvima u FBiH, drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja, nije harmoniziran u prvom redu sa Uredbom (EU)537/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća od 16. aprila 2014. o posebnim zahtjevima zakonske revizije subjekata od javnog interesa. Naime, kroz šest aktivnosti koje proizilaze iz sadržaja Uredbe nigdje se ne spominje eksplicite obaveza Odbora da izvrši revizije polugodišnjeg i godišnjeg obračuna. Međutim, što se tiče drugog dijela obaveze Odbora za reviziju da izvrši „kontrolu usklađenosti poslovanja društva i funkcioniranja organa društva sa ovim zakonom, drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj skupštini i nadzornom odboru“,to je i realno,i može se reći da je u skladu sa  aktivnostima Odbora za reviziju propisanom Uredbom (EU) br. 537/2014.

Autor: Mr. sc. Kenan Spahić

Poseban staž za policijske službenike

 • Stupanjem na snagu novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, (''Službene novine FBiH'', broj:13/18) u članu 40. došlo je do promjene uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju, te umjesto 40 godina penzijskog staža uslov je 40 godina staža osiguranja. Dalje, u članu 37. Zakona o PIO-u propisano je da poseban staž ne čini staž osiguranja, bez obzira na to da li je unesen u matičnu evidenciju nosioca osiguranja, a u članu 123 b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima da se poseban staž iz Zakona o PIO-u u jednostrukom trajanju uračunava u staž osiguranja za policijskog službenika uz pismenu saglasnost lica na kojeg se ta saglasnost odnosi.

Autor. Bernard Iljazović

Nova pravila u reguliranju radnih odnosa u institucijama BiH

 • Kvalitetni normativni okvir jedan je od ključnih preduvjeta za osiguranje učinkovitog i efikasnog rada u državnim institucijama. S obzirom na određene nepravilnosti koje su prisutne u dužem vremenskom periodu u segmentu rada u državnim institucijama u BiH i koje se negativno odražavaju na radne procese, potrebno je bilo izvršiti određene zakonske zahvate kako bi se spriječile različite malverzacije pri samom zasnivanju radnih odnosa, te postigao veći stupanj transparentnosti sustava s većom razinom kontrole zaposlenika kao ključnim nositeljima obavljanja radnih zadataka.Iako će nova pravila u reguliranju radnih odnosa u institucijama BiH donijeti određene pozitivne pomake u poboljšanju radnih uvjeta i povećanja prava zaposlenika u istim, nužno će biti pri provedbi zapošljavanja, odnosno natječajnih postupaka, isključiti različite nepotističke utjecaje i koruptivne radnje kojima se određenim osobama pogoduje kako bi zasnovale radni odnos i tako osigurale dobre materijalne uvjete koje imaju zaposlenici u državnom sektoru.

Autor: Džana Kadribegović

Šta sadrži Prijedlog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova

 • U aprilu mjesecu prošle godine Parlament Federacije Bosne i Hercegovine razmatrao je Nacrt Zakona o rješavanju radnih sporova mirnim putem. Tom prilikom zaključeno je da navedeni nacrt zakona može  poslužiti kao dobra osnova za izradu Prijedloga Zakona. Nakon provedene procedure, Vlada Federacije BiH je u decembru prošle godine utvrdila Prijedlog Zakona i poslala ga u parlamentarnu proceduru, radi usvajanja. Glavni razlog za izradu navedenog zakona je da se, eventualni radni sporovi, rješavaju  u postupku zasnovanom na načelima dobrovoljnosti, jednakosti, nepristrasnosti i neovisnosti, uz stručnu pomoć miritelja i arbitara kako bi se u relativno kratkom roku, postigao dogovor u vezi sa predmetom individualnog ili kolektivnog radnog spora. Ovakav način  rješavanja radnih sporova korespondira i sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, a doprinosi i ekonomičnosti postupka u smislu  rasterećenja sudova, te  postizanja dogovora o sporu u kraćem roku u odnosu na sadašnju dugotrajnost postupaka koji se vode pred sudom.

 

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa

 


Časopis Maj 2018

omot 5 knjige 1 miror

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

S A D R Ž A J

 

Mr Milica Vidović

Elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje

 • Elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava za domaću akcizu za sve poreske obveznike tokom 2018. godine je na dobrovoljnoj osnovi, a od poreskog perioda januar 2019. godine svi obveznici biće u obavezi da elektronski podnose prijave. Preduslov za korišćenje ove elektronske usluge je registracija korisnika elektronskih usluga kod Uprave za indirektno oporezivanje. Poreski obveznici su u obavezi da izvrše registraciju odgovornog lica kao primarnog korisnika elektronskih usluga, najkasnije do 01.01.2019. godine. Bitno je napomenuti da sama registracija za elektronske usluge za sobom ne povlači obavezu elektronskog podnošenja prijava samooporezivanja, nego je ona samo preduslov.  Elektronska komunikacija između UIO i obveznika indirektnih poreza ima znatne prednosti, za obje strane. Poreski obveznici će u svakom trenutku imati pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da mogu vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i sl. Takođe, poreski obveznici će korišćenjem e-portala vidjeti u kojoj je fazi postupak odobravanja povrata PDV-a. Elektronskom komunikacijom stvorena je mogućnost bržeg i efikasnijeg unosa podataka, a nastanak grešaka pri unosu i obradi u poreskom informacionom sistemu će biti sveden na minimum. Osim toga, prelazak na ovu vrstu komunikacije, će omogućiti UIO da ljudske resurse koji su bili angažovani na ručnom unosu podataka u poreski informacioni sistem UIO, angažuje kvalitetnije, odnosno rasporedi na obavljanje drugih radnih zadataka.Za uspješnu registraciju korisnika elektronskih usluga UIO, neophodni su tačni podaci o poreskom obvezniku, koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, prije svega podaci o odgovornom licu, sjedištu poreskog obveznika i e-mail adresi.

Fuad Balta, dipl. oec

Povrat poreznih i drugih prihoda

 • Povrat poreza i drugih javnih prihoda zbog preplaćenih ili pogrešno uplaćenih obaveza nije moguće ostvariti bez odgovarajuće aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH, s obzirom na njenu nadležnost u tom smislu. Za razliku od indirektnih poreza i prava Uprave za indirektno oporezivanje BiH da neposredno vrši povrat poreza sa jedinstvenog računa, Porezna uprava Federacije nema tu mogućnost, budući da sredstvima na depozitnim i/ili transakcijskim računima raspolažu vlade kantona i/ili Federacije BiH. Situacije u kojima je porezna obaveza preplaćena ili pogrešno uplaćena predstavljaju važna pitanja iz oblasti tzv. direktnih poreza. Kod povrata poreza i drugih javnih prihoda u najvećem broju slučajeva poštovale su se procedure utvrđene odgovarajućim zakonima i podzakonskim propisima, bilo da se radi o povratu poreza u korist firme ili pojedinaca ili u korist federalnog, odnosno kantonalnih budžeta, ali još uvijek ima povremenih problematičnih situacija kod povrata poreza na dohodak. Načini povrata poreznih i drugih više ili pogrešno plaćenih obaveza na različite načine precizirani su i odredbama  propisa o: porezu na dodanu vrijednost, porezu na dobit, porezu na dohodak, doprinosima, porezu na promet nepokretnosti i prava, porezima na imovinu građana, te raznim taksama i naknadama.

Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan

Trendovi oporezivanja u zemljama Evropske unije

 • Porezni sistem ima ključnu ulogu u ekonomiji svake države. U svim zemljama EU on je snažno oruđe za borbu protiv krize i rješavanje ključnih problema. To je još više izraženo zbog jedinstvene monetarne politike koja zemljama članicama ograničava da djeluju u sklopu vlastitih mjera monetarne politike. Veliki broj zemalja EU je u posljednjih nekoliko godina imao niz značajnih poreznih reformi usmjerenih ka povećanju poreznih prihoda i jačanje privrednih aktivnosti. Najviše stope poreza na dobit kontinuirano se snižavaju, pokušavajući podići konkurentnost i usaglašavanja sa nekim zemljama u razvoju koja su u posljednjim godinama zbog niskih poreznih stopa postali atraktivna područja za investicije. Ista je situacija i sa stopama poreza na dohodak koje su u zadnjih petnaestak godina snižene u velikom broju zemalja. Ta snižavanja nisu bila karakteristična samo za stare, nego i nove članice. Već dugo vremena se preispituje ekonomska opravdanost sniženih stopa PDV-a i oslobađanja, koje povećavaju složenost poreznih sistema i značajno smanjuju naplatu poreznih prihoda. Zbog toga su sve zemlje opredijeljene na jačanje poreznih uprava kao i velikim investicijama u njihove informacione sisteme.

 Dr. sc. Jozo Piljić

Pravednost i učinkovitost poreznih izdataka

 • Uvođenje i širenje poreznih izdataka narušava neka od načela oporezivanja, prije svega jednakost, pravednost, jednostavnost i provedivost. Mnogi su porezni izdaci zapravo prikriveni socijalni ili slični programi, ali ih je za razliku od subvencija mnogo teže pratiti, kao i nadzirati njihov opseg, kretanje i strukturu, jer se ne javljaju kao tradicionalne stavke na rashodnoj strani proračuna (poput subvencija). Porezni izdaci otežavaju prikupljanje potrebnih javnih sredstava, snažniji gospodarski rast i razvoj, i uglavnom su manje učinkoviti od izravne javne potrošnje. Više koriste bogatima, jer slabije plaćeni zaposleni obično nemaju dovoljno mogućnosti niti dovoljne iznose dohotka kako bi koristili porezne olakšice i umanjenja. Iako ponekad postoji i korist od određenih poreznih umanjenja i olakšica, sa stanovišta učinkovitosti i pravednosti općenito se teško mnogi porezni izdaci mogu opravdati.

Mr. oec Elman Nadžaković

Računovodstvene informacije – ključni saveznik u funkciji kontrole poslovanja

 • Da bi se informacija mogla smatrati računovodstvenom informacijom i biti u funkciji procesa odlučivanja ona mora zadovoljavati nekoliko kriterija, odnosno mora imati sljedeća obilježja: mora biti jasno razumljiva, mora biti relevantna – važna za poslovanje, konzistentna s računovodstvenim politikama, mora biti usporediva, pouzdana i istinita, objektivna – neovisna. Korisnici računovodstvenih informacija mogu biti: zaposlenici, menadžeri, vlasnici, državna tijela i drugi zainteresirani korisnici, a poslovni sustav koristi različite vrste računovodstvenih informacija kao što su: operativne ili poslovne informacije, financijske informacije, upravljačke računovodstvene informacije.

Jasmin Omeragić, dipl. oec

Kvalitet u funkciji računovodstvene profesije

 • I samo spominjanje finansija i nekih računa, pa i bilo kakve priče oko para i u vezi s parama, kao nezaobilazne i sasvim normalne i potrebne životne i poslovne teme, može se s pravom svrstati u potrebu, znatiželju, zavist, nepristojno ponašanje, provjeru poštenja i povjerljivosti, ili otvorenu sumnju u istinitost i zakonitost  podataka o nekom i/ili nečijem finansijskom stanju ili položaju. Opća globalizacija utiče i na računovodstvenu profesiju. Računovodstvo ni u teoriji, a ni i praksi odavno više nije samo „pusto vođenje knjiga“, računovodstvo postaje važna karika u svakoj firmi, postaje važna savjetodavna funkcija. Zbog toga i sama profesija računovođa poprima elemente kreatora pravih vrijednosti, osobe koja stvara i novu vrijednost, osobe koja održava stvorene vrijednosti, te je u svakoj firmi pravi intermedijski i transparentni  komunikolog. Upravo zbog toga računovodstvo je dinamičan proces koji od računovođa iziskuje konstantna usavršavanja znanja i sposobnosti, kako bi mogli konkurirati na tržištu odnosno da bi mogli dobro raditi.

Nedim Čustović, dipl. oec

Procesi interne revizije usklađeni sa  međunarodnim standardima i sa mjerljivim učincima rada interne revizije

 • Jedan od najvećih izazova  u aktuelnom tržišnom okruženju za  sve interne revizore je kako da prezentuju i dokažu svim krajnjim korisnicima interne revizije, da adekvatno prihvate, cijene i vrednuju njihov rad. Naime, interni revizori moraju prije svega uraditi maksimalno sve što je do njih samih, a to je da u svom djelovanju budu prije svega etični, stručni, kompetentni, proaktivni, inovativni uz primjenu donešenih metodologija, standarda, procesa rada i dobrih praksi rada interne revizije. Naime, opšta klima u okruženju i tržištu traži i zahtijeva od internih revizora da opravdaju svrhu svog postojanja, imajući u vidu da se struka neprestano širi i radi na unapređenju metodologije rada i usavršavanju  i edukaciji interne revizije, kako bi se što bolje i kvalitetnije prezentovali. Brze promjene u poslovnom okruženju, složenost poslovnih procesa i rizik upravljanja koji je najčešće povezan sa opšte poznatom krizom u zemlji, korupcijom, sukobom interesa, prevarama, pranjem novca i drugim oblicima neprihvatljivog i neetičnog ponašanja, traže od interne revizije stalni razvoj, dopunu ili promjenu revizorskog pristupa kako bi kroz svoje aktivnosti pridonijeli i pomogli organizaciji, preduzeću, instituciji u rješavanju navedenih problema i na taj način stekla respekt, ugled od strane svih zainteresovanih korisnika usluga interne revizije (prije svega vlasnika kapitala i imovine). Iz navedenih razloga pokazalo se opravdanim da se pred internu reviziju postavi obaveza promovisanja odgovarajućih etičkih standarda i vrijednosti unutar organizacije, uz razvijanje postojeće metodologije i procesa rada interne revizije, primjene  novih i ažuriranih Međunarodnih standarda i dobrih praksi, kako bi se na taj način na kraju pomoglo  internoj reviziji da svoju misiju uspješno obavlja na zadovoljstvo svih zainteresovanih korisnika usluga interne revizije, nakon čega bi sigurno i primjena bilo koje relevantne metode mjerenja učinka rada interne revizije sve to i potvrdila i zvanično verificirala.

Mr. sc. Hanifa Ramović    Mr. sc. Dragana Kosorić

Revizija informacionih sistema s aspekta obavljanja funkcije interne revizije

 • Zašto je revizija informacionih sistema, odnosno informacionih tehnologija ili IT revizija važna? Mnoge organizacije troše velike sume novca na IT jer prepoznaju ogromne koristi koje IT može osigurati njihovim operacijama i uslugama. Međutim, iste te organizacije moraju osigurati pouzdanost njihovih IT sistema, te njihovu sigurnost i da nisu ranjivi na kompjuterske napade. IT revizija je važna jer daje potvrdu o adekvatnosti zaštite IT sistema, osiguranoj pouzdanosti informacija za korisnike i upravljanje IT sistemom na odgovarajući način radi postizanja utvrđenih koristi. Mnogi korisnici se oslanjaju na IT bez poznavanja načina njihovog funkcionisanja, a kompjuterske greške se mogu ponavljati uzrokujući obimnija oštećenja nego greške koje nastaju usljed ljudske nepažnje. Takođe, IT revizija može pomoći da se smanji rizik gubitka i miješanja ili gubitka podataka, te rizik koji utiču na distribuciju usluga i loše upravljanje IT sistemima.

Safija Žilić, dipl. oec

Finansijsko posredovanje i privredni rast

Provedena istraživanja i praktično iskustvo pokazalo je da ne postoji velika kontroverza u pogledu uzročno-posljedične veze kojom finansijsko posredovanje pospješuje privredni rast.

 • Na osnovu rezultata provedenih istraživanja  identifikovani su osnovni mehanizmi djelovanja, uočeni su mogući opadajući prinosi, ali se pokazalo da se oni, ukoliko zaista postoje, javljaju na veoma visokim nivoima razvijenosti finansijskog posredovanja.Ispostavilo se da postoji snažna nesavršena informisanost, naročito asimetrija informacija na finansijskim tržištima. To, međutim, nije dovoljan uslov da bi se preporučila snažna regulacija finansijskog sektora. Pokazalo se da regulacija treba da bude ex ante, sa unaprijed definisanim pravilima, da bude selektivna, usredsređena na finansijske institucije koje stvaraju najveći rizik, ali i da bude jednostavna, kako bi se lako ustanovilo da li su ispunjeni regulatorni zahtjevi.Nove ideje u pogledu sadržaja finansijske regulacije usmjerene su ka umanjivanju leveridža, što vodi umanjenju kreditnog potencijala, ali i povećanju stabilnosti sistema.Male i srednje razvijene zemlje ne treba da budu inovativne na planu regulacije, već da pažljivo prate razvoj regulatornih instrumenata u svijetu.

Bernard Iljazović, dipl. iur.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR

 • S ubrzanim tehnološkim razvojem, globalizacijom, intenzivnijim prekograničnim protokom osobnih podataka sve veći izazov predstavlja kako u takvim uvjetima osigurati visoku razinu zaštite osobnih podataka građana koja je sve više izložena različitim rizicima i zloupotrebama. Stoga je za prevenciju i smanjenje rizika na razini Europske unije potrebno bilo poduzeti nove mjere kroz donošenje instrumenta kojim bi se osigurala učinkovitija provedba nadzora nad obradom osobnih podataka, te stvorili preduvjeti za jednostavniju i ravnopravniju zaštitu prava svih građana u Europskoj uniji, kao i podigla razina svijesti o zaštiti temeljnog ljudskog prava čija je sigurnost ozbiljno ugrožena. Za ostvarenje navedenih ciljeva, na razini Europske unije donesena je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka- GDPR, čijom će implementacijom doći do potpunog novog zaokreta u području zaštite osobnih podataka. Neminovno je da će stupanjem na snagu predmetne uredbe doći do povećanja zaštite i sigurnosti za građane prilikom korištenja osobnih podataka.

Džana Kadribegović, dipl.pravnik

Sindikat kao važan činilac u zaštiti interesa radnika

 • Polazeći od prava radnika da osnivaju organizacije (sindikate) koje će predstavljati i zastupati njihove interese kao jednog od temeljnih prava za stvaranje jakih i pouzdanih organizacija u sistemu industrijskih odnosa, Zakonom o radu utvrđen je princip slobode udruživanja, dobrovoljnosti članstva kao i zabrane miješanja u funkcioniranje udruženjaNavedeni principi utemeljeni su u Konvenciji MOR-a br. 87 iz 1948. godine i Konvenciji br. 98 iz 1949. godine. S obzirom da je Bosna i Hercegovina ratificirala navedene konvencije, dužna ih je inkorporirati u svoj pravni sistem što je navedenim zakonom i učinjeno. U svakom slučaju, interes  radnika i poslodavca je da imaju jake predstavnike koji će biti njihovi legitimni predstavnici u ekonomskim i socijalnim procesima, a također i u uspostavljanju i razvijanju socijalnog dijaloga kao najpoželjnijeg načina za usklađivanje interesa svih socijalnih partnera (sindikata, udruženja poslodavaca i vlade.

Safeta Lukačević, dipl. Psiholog

Analiza radnih mjesta kroz procjenu radnog učinka uposlenika (motivacija i značaj profesionalnog treninga)

 • Analiza radnih mjesta je postupak kojim se utvrđuju: zadaci/poslovi kojima radnik treba udovoljavati,  uslovi u kojima se ti zadaci obavljaju, koje psihičke i tjelesne osobine ti zadaci zahtijevaju od  radnika. Analiza radnih mjesta organizuje informacije o radnim mjestima, kao što su znanje, vještine, sposobnosti i drugi atributi.Analiza radnih mjesta služi za prikupljene informacija prilikom analize radnih mjesta i čini podlogu za: organizaciju posla – klasifikacija, odabir ljudi za radna mjesta – selekcija,   usavršavanje – prilagodba,    razvoj kriterija za procjenu učinka,   određivanje odgovarajuće kompenzacije, i unapređivanje ljudi.

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa

 

 


Časopis April 2018

4 omot 4 kišobrani više kom

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

S A D R Ž A J

1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec                                                                                                          

Naziv članka: Poboljšanja u proceduri registracije, identifikacije i poreznih evidencija

 • Nakon što zainteresovani privredni subjekti, neprofitne organizacije i organi vlasti obave sve potrebne radnje kod sudova i drugih registracijskih organa u čijoj nadležnosti je upis, osnivanje, te statusne i razne druge promjene kod pravnih i fizičkih rezidentnih i nerezidentnih lica (sudovi, ministarstva, općinski/gradski organi, notarske i advokatske komore), potrebno je da se ta lica i organizacije registruju, identifikuju i/ili evidentiraju u Poreznoj upravi Federacije BiH radi dobivanja odgovarajućeg identifikacionog broja, bez kojeg nije moguće da vode bilo kakvu poslovnu aktivnost. U tom kontekstu, a na temelju člana 95. stava 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Federalno ministarstvo finansija je u „Službenim novinama FBiH“, broj 69/17 od 13.9.2017. godine, objavilo Pravilnik  o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, čija primjena je započela od 01.10.2017. godine.    Međutim, mnogi detalji i početne nejasnoće prouzrokovale su velike probleme u praktičnoj primjeni prilikom registracije, porezne identifikacije i evidencija koje provodi Porezna uprava Federacije BiH putem kantonalnih poreznih ureda pa je Federalno ministarstvo finansija nakon mnogih apela da se dosadašnji Pravilnik izmijeni/dopuni sa nekolicinom opravdanih zahtjeva stranaka i poreznika određene sugestije uvažilo i u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 17/18 objavilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravilnik), koji se primjenjuje od marta  2018. godine.

2. Autor: Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec

Naziv članka: Javni prihodi u Federaciji BiH sa osvrtom na ostvarenje u 2017. godini

 • Fiskalna politika Federacije BiH uglavnom je usmjerena na fiskalnu konsolidaciju u cilju smanjenja budžetskog deficita i smanjenje nivoa javnog duga te restruktuiranje poreznog sistema i opterećenja, kao i efikasnija naplata javnih prihoda. U oblasti javnih prihoda kontinuirano se provode aktivnosti na sagledavanju zakonskih rješenja radi poboljšanja mobilizacije prihoda: kroz oblikovanje porezne politike koja ima za cilj povećanje poreznih prihoda svih nivoa vlasti kroz proširenje baze poreznih obveznika, te osnovice oporezivog dohotka, reorganizacijom i jačanjem Porezne uprave, restruktuiranjem poreznog opterećenja, unapređenjem administrativnih postupaka i procedura vezanih direktno za porezni sistem s ciljem uticaja na sivu ekonomiju i poboljšanje naplate javnih prihoda, unapređenjem transparentnosti porezne politike kroz pružanje bolje usluge poreznim obveznicima, te unapređenjem upravljanja i stvaranja povoljnije poslovne klime. Srednjoročni plan ukupnih javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini prati značajan porast ostvarenja prihoda kao i pozitivne makroekonomske pretpostavke Direkcije za ekonomsko planiranje, zasnovane na očekivanim rezultatima kontinuiranih aktivnosti, koje se primarno provode u cilju podsticanja ekonomskog rasta i jačanja ekonomskog razvoja.

3. Autor: Jasmin Omeragić, dipl. oec

Naziv članka:  Politika cijena u trgovini

 • Svrha trgovanja „ide“ paralelno u dva smjera. Prioritet je maksimalno udovoljiti potrebama kupaca, ali je također, veoma važno ostvariti što veći profit, kao ključni pokazatelj finansijske moći firme. Mnogo je modaliteta, načina, praksi i „trikova“. U trgovini moramo razlikovati troškove robe i  troškove poslovanja. One trgovinske firme koje svojom poslovnom politikom mogu ostvariti niže troškove u odnosu na konkurenciju donekle i mogu koristiti strategiju nižih cijena roba. Profitabilnost bilo koje trgovinske jedinice zavisi od veličine ostvarene marže u prodaji roba s jedne, te učinjenim troškovima poslovanja, s druge strane. Planirati (i tržišno realizirati) stopu marže koja se mora postići da bi se zadovoljili finansijski ciljevi koje je trgovac zacrtao, u praksi je možda jedan od najvažnijih zadataka uspješnog trgovanja. I u slučajevima kada imamo slobodno formiranje cijena, maržabilo koje robe ipak će zavisiti od potražnje, stanja konkurencije, reakcije kupaca i niza drugih tržišnih okolnosti. Ali, ono što je bitno, to je postizanje cilja koji je definiran upravo tako da je sveukupno ostvarena marža usklađena sa globalnim profitnim ciljem konkretnog trgovinskog subjekta

4. Autor: Mr. oec Elman Nadžaković

Naziv članka:Pokazatelji efikasnosti (uspješnosti): ekonomska mjerila uspješnosti poslovanja

 • Pod ekonomičnošću se podrazumijeva stepen štedljivosti u ostvarivanju učinaka, a izražava se odnosom ostvarenih učinaka i utrošenih elemenata radnog procesa ili stavljanjem u odnos outputa i inputa. Kako bi se pratila uspješnost poslovanja društva, u ekonomskoj literaturi se razmatraju sljedeće grupe pokazatelja: pokazatelji ekonomičnosti; pokazatelji profitabilnosti; pokazatelji investiranja (pokazatelji  prinosa ulagačima) i pokazatelji proizvodnosti. Pokazatelji ekonomičnosti izražavaju se kroz odnos između ostvarenih učinaka i količine rada, predmeta rada, sredstava za rad i tuđih usluga potrebnih za njihovo ostvarenje. Pokazatelji profitabilnosti mjere uspjeh ostvarivanjem zarade društva. Pokazuju veličinu dobiti u odnosu na angažiranu imovinu. Pokazatelji profitabilnosti služe kao mjerilo za donošenje odluke o ocjeni uspješnosti rada uprave. Pokazatelji investiranja (pokazatelj prinosa ulagačima) pokazuju mogućnost društva za  investiranje. Proizvodnost rada je jedno od mjerila uspješnosti poslovanja koje predočuje učinkovitost rada izraženu odnosom između količine učinaka i količine ljudskog rada upotrijebljenog za njeno ostvarenje.

5. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka: Administrativna suradnja u Europskoj uniji na suzbijanju prijevara u području sustava poreza na dodanu vrijednost

 • Države članice mogu učinkovito riješiti pitanje porezne prijevare i utaje poreza samo ako rade zajedno. Poboljšanje administrativne suradnje između poreznih uprava država članica, stoga je ključni cilj strategije Komisije u tom području. Neke države članice dale su određeni broj prijedloga za poboljšanje administrativne suradnje u području PDV-a. Prva grupa prijedloga iz područja je odgovornosti država članica i zahtjeva djelovanje u zemlji (na primjer, jačanje upravljačke svijesti, zahtjevi za informacije podnose se tek nakon što su iscrpljeni svi ostali resursi u državi članici koja podnosi zahtjev). Prekogranična suradnja zaista jest jedini adekvatni odgovor na prekogranične prijevare u vezi s PDV-om i države članice moraju u trenutnoj teškoj gospodarskoj klimi alocirati sredstva u skladu s prioritetima. Komisija je uvjerena da je jedino punom primjenom ovih alata u kombinaciji s dostupnosti dovoljne količine sredstava na domaćoj razini moguće smanjiti gubitke za državne blagajne koji proizlaze iz prijevara u vezi s PDV-om.

6. Autor: Dr. sc. Dinka Antić

Naziv članka: Načelo pravičnosti – temelj globalnog koncepta oporezivanja

 • Načelo pravičnosti oporezivanja je od svih poreznih načela doživjelo najveću transformaciju, prvo pod utjecajem socijalnog nauka i nauke o blagostanju, a posljednjeg desetljeća i zbog globalizacije. Era globalizacije financijskih i ekonomskih tokova dovela je do preobrazbe načela pravičnosti poreza iz nacionalnog načela, nužnog za kreiranje pravičnog nacionalnog poreznog sistema, do globalnog koncepta fer oporezivanja, koji bi trebao osigurati pravičnu podjelu poreznog tereta između zemalja. Ekspanzijom prekograničnog poslovanja i financijskih transakcija fokus ostvarenja pravičnosti u porezima prelazi nacionalne granice, a pojavom globalizacije dobija i globalnu dimenziju. Iako se ne može reći da globalizacijom poslovanja i financija ostvarenje pravičnosti oporezivanja u nekoj državi u smislu klasične financijske teorije, horizontalno, između slojeva društva iste ili slične ekonomske snage, i vertikalno, između kategorije građana različite ekonomske snage, nije od značaja za fiskalne vlasti, internacionalizacijom poslovnih i financijskih tokova države se fokusiraju sve više na globalnu dimenziju pravičnosti oporezivanja.

7. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka: Revizija i etika

 • Revizija, kao pojam, udomaćena je u svim poslovnim krugovima, od javnih do privatnih preduzeća, svjetskih kompanija i multikompanija. U  svim  fazama  života  susrećemo  se  s  pravilima,  procedurama i propisanim smjernicama koje nas upućuju ili uvode u svaku sferu posla i života,  gdje u dilemama biramo i procjenjujemo,  te donosimo dobre ili loše odluke. Isto tako, sve što u procesu revizije provode revizori, treba biti zasnovano i počivati na određenim pravilima, načelima i kriterijima. Ovlašteni revizori, kao osobe zadužene za obavljanje revizije dužni su svoj posao obaviti na najvišoj profesionalnoj razini i poštujući najviša moralna i etička načela. Zanimljivo je da se, u svim fazama i kod svih vrsta revizije, provođenje revizije dovede u kontekst etike tj. da se istraži, da li, i u kom smislu provođenje revizije, revizorska načela i načela etike,  idu  ruku  pod  ruku. Postavlja se pitanje da li, nekada, etička načela dolaze u koaliciju s načelima revizije, kao i da li se procesi revizije rade u skladu sa tim načelima, odnosno da li su, na kraju, revizorski izvještaji sačinjeni u skladu sa etičkim, osim sa revizijskim načelima.  Revizorovo ponašanje odraz je čitave revizijske profesije, te  iz svega navedenog izvodi se zaključak da je provođenje revizije u skladu s najvišim moralnim načelima esencijalno za pravilno funkcioniranje poslovnog svijeta, a i društva u cjelini.

8. Autor: Nedim Čustović, dipl. oec

Naziv članka:Model povelje o internoj reviziji prema novom Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja (MOPD)

 • Povelja interne revizije je izuzetno važan formalni akt za sve aktere direktno uključene u djelovanje i rad interne revizije u jednoj instituciji, preduzeću, koji nakon potpisivanja i verifikacije povelje od strane rukovodioca subjekta i rukovodioca jedinice interne revizije stiču i pravno-formalnu verifikaciju rada interne revizije. Naime, nakon uspostavljanja pozicije jedinice za internu reviziju u subjektu, daje se internoj reviziji ovlaštenje za pristupanje dokumentaciji, evidencijama, zaposlenima i sredstvima od značaja za obavljanje revizije i definiše obim  rada jedinice za internu reviziju, a na drugoj strani rukovodstvo subjekta očekuje da interna revizija ispuni svoja očekivanja tako što će se pored osnovne  funkcije djelatnosti davanja i realizacije preporuka, valorizirati i mjeriti njihovi efekti i učinci rada. Evidentno je da novi MOPD i novi standardi interne revizije korespondiraju sa konceptom PIFC-a (javnom internom finansijskom kontrolom), uzimajući u obzir uvođenje  misije interne revizije i Temeljnih načela za profesionalno obavljanje interne revizije, sa jasno postavljenim ciljevima, koji se realiziraju na najvažnijoj tehnici upravljanja rizicima.

9. Autor: Mr. sc. Mirjana Matić

Naziv članka:Ciklično prilagođeni budžetski saldo i karakter fiskalne politike

 • Ciklički prilagođeni budžetski saldo je najčešće korišteni fiskalni pokazatelj za ocjenu fiskalne pozicije opće države. Također se koristi u okviru fiskalnog nadzora EU, gdje je 2005. godine stekao "službeni status" reformom Sporazuma o stabilnosti i rastu. Njegova ocjena predstavlja svojevrstan izazov u stabilnim i razvijenim privredama, a posebno u slučaju bh privrede, koja prolazi kroz strukturne reforme, a koja je, uprkos tome što nije članica EU, u obavezi da kroz Program ekonomskih reformi BiH Europskoj komisiji dostavlja i izvještava o cikličnoj komponenti budžeta i karakteru fiskalne politike opće države. Iz tog razloga je neophodan oprez pri interpretaciji ocjene, obzirom da izračun zavisi o metodi izračuna potencijalnog outputa, odnosno trend vrijednosti relevantnih makroekonomskih osnovica te o procjeni elastičnosti državnih prihoda i rashoda.

10. Autor: Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Naziv članka: Motivacija i tehnike motivacije zaposlenih

 • Uopšteno i jednostavnije rečeno motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti prema postizanju određenih ciljeva snage koje djeluju na ili unutar osobe, koje uzrokuju da se osoba ponaša na specifičan način, ciljano usmjeren način, odnosno ciljano usmjereno ponašanje individue. Radna motivacija je sistem metoda, postupaka i radnji kojima se podstiče, usmjerava i pojačava određeno ponašanje zaposlenih u cilju ostvarivanja većih i povoljnijih rezultata rada. U svrhu lakše i bolje komunikacije između menadžera i njemu podređenih, dobra komunikacija i međusobno razumijevanje obezbijeđuje zadovoljenje osnovnih elementarnih ljudskih potreba. Stav menadžera prema zaposlenim zasniva se na obogaćivanju i osmišljavanja posla, smanjenjem dosade na radnom mjestu (rotacijom uposlenika, radnik se ne zadržava dugo na jednom zadatku). Najveća greška koju poslodavac, preduzetnik ili menadžer može da učini je da pretpostavi da svi ljudi žele isto. Koliko je važna uloga menadžmenta u procesu motivisanja zaposlenih, toliko je važna i lična odgovornost svakog zaposlenog po pitanju sopstvene motivisanosti i ličnog odnosa prema poslu.

11. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Regulisanje radnog  vremena u Zakonu o radu

 • Pojam radnog vremena definiran je Zakonom o radu.  U ranijem  ZOR- u bilo je  određeno koliko traje puno radno vrijeme, ali nije bilo određeno šta se smatra radnim vremenom, odnosno  radom za koji radnik ostvaruje  plaću. Također, nije bila predviđena ni mogućnost pripravnosti za rad što se važećim  zakonom, također, definira. Prema zakonskoj definiciji, radno vrijeme je vremenski period  u kojem je radnik, prema ugovoru o radu, obavezan obavljati poslove za poslodavca. Radni odnos, prema Zakonu o radu, može se  zasnovati sa punim ili nepunim radnim vremenom. Na poslovima na kojima, uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu, nije moguće zaštiti radnika od štetnih uticaja, radno vrijeme se skraćuje srazmjerno štetnom uticaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika. S obzirom da je puno radno vrijeme određeno u  trajanju od 40 sati,  radno vrijeme utvrđeno u dužem trajanju od 40 sati, smatra se  prekovremenim radom.

12. Autor: Mr. sc. Kenan Spahić

Naziv članka: Penzijsko i invalidsko osiguranje - Pitanja i odgovori

13. Mišljenja Federalnog ministarstva finansija/financija

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

 

 

 

 

 

 


Časopis Mart 2018

omot mašna 1 sivo

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

S A D R Ž A J

 

 

1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec

Naziv članka: Oporezivanje dohotka ostvarenog u 2017. godini

 • Poznato je da se   godišnje prijava za oporezivanje dohotka podnose nadležnoj ispostavi porezne uprave Federacije BiH do 31. marta tekuće za prošlu godinu. Da bi se „sveli računi“ fizičkih lica, prethodno je potrebno primijeniti mnoge odredbe propisa o oporezivanju dohotka, kako bi se pravilno utvrdio ostvareni oporezivi dohodak, te izračunao tačan iznos poreza na dohodak u jednom poreznom periodu (obično je to kalendarska godina), te izbjegle moguće konsekvence. U tom smislu, potrebno je konsultovati odgovarajuće zakone, pravilnike, ali i pojedine stavove Federalnog ministarstva finansija. Rezidentni porezni obveznici podnose godišnju poreznu prijavu za dohodak ostvaren u i izvan  Federacije, a nerezidentni porezni obveznici samo za dohodak ostvaren u Federaciji. S obzirom da se dohodak može ostvariti na nekolicinu načina i iz različitih izvora, za njegovo prijavljivanje propisan je jedan sintetički obrazac u kojem se iskazuju ostvareni dohoci po osnovu: nesamostalne i samostalne djelatnosti, poljoprivrede i šumarstva, od iznajmljivanja imovine, od vremenski ograničenog ustupanja prava, te od tzv. drugih samostalnih djelatnosti.

2. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec                                   

Naziv članka:Utvrđivanje poreza na dobit za 2017. godinu za poslovne   jedinice pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS i BDBiH

 • Prilikom sastavljanja godišnje porezne prijave za porez na dobit ostvaren na području Republike Srpske (dalje: RS) i/ili Brčko Distrikta BiH (dalje: BD) za 2017. godinu, olakšavajuća je okolnost što u 2017. godini nije bilo izmjena propisa iz oblasti poreza na dobit jedino u BD, tako da će kod podnošenja prijave za porez na dobit za 2017. godinu porezni obveznici iz Distrikta primjenjivati iste propise kao kod podnošenja navedene prijave za 2016. godinu. Narodna skupština RS donijela je, u novom tekstu, novi Zakona o porezu na dobit u RS (dalje: Zakon RS), koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 94 dana 16.11.2015. godine, sa primjenom od 01. januara 2016. godine. Na osnovu novog Zakona RS, donijeto je pet novih pravilnika, kojima su bliže propisane pojedine odredbe novog Zakona RS, koje su zamijenile raniji Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit u RS.Poslovna jedinica pravnog lica iz Federacije BiH koja djelatnost obavlja na području RS i/ili BD obveznik je poreza na dobit koju ostvari isključivo na području RS/BD. Pravno lice iz FBiH koje u RS ima više od jedne poslovne jedinice utvrđuje porez na dobit jedinstveno za sve poslovne jedinice, što znači da podnosi jednu prijavu poreza na dobit u koju su sadržani prihodi i rashodi svih poslovnih jedinica iz RS. Dobijena porezna osnovica, kao rezultat usklađivanja prihoda i rashoda, oporezuje se u RS-u stopom poreza na dobit od 10%, dakle istom poreznom stopom koja važi na teritoriji FBiH i BD.

3. Autor: Mr. oec Elman Nadžaković

Naziv članka: Amortizacija: modeli obračuna

 • Pod pojmom stalnih sredstava podrazumijevaju se ona sredstva koja se prilikom korištenja postepeno troše, ne mijenjajući svoj fizički oblik, dok svoju vrijednost prenose srazmjerno trošenju na učinke (gotove proizvode ili usluge). Da bi se moglo govoriti o evidenciji osnovnih sredstava i obračunavanju njihove amortizacije, treba napomenuti da se vrijednosti razlikuju kod osnovnih sredstava, a to su nabavna vrijednost, sadašnja vrijednost, tržišna vrijednost. Trošenje stalnih poslovnih sredstava u procesu obavljanja djelatnosti vrši se postupno i dugotrajno, i to na period duži od jedne godine. Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrijednost osnovnih sredstava, a prilikom obračuna amortizacije mogu se koristiti dvije osnovne metode: metoda vremenske amortizacije (proporcionalna, degresivna i  progresivna) i metoda funkcionalne amortizacije.

4. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka:Otkrivanje prevara i pogrešaka u reviziji finansijskih izvještaja

 • U svakom poslovnom subjektu i poslovanju provodi se neki način revizija, kontrola, pregledanje, usklađivanje, analiza i uklanjanje grešaka. Revizija je postupak kontrole koji se provodio vjekovima. S druge strane, danas smo svjedoci sve češćih prevara koje su nam vidljive u javnosti bez obzira da li se radi o privatnim ili javnim preduzećima. Prevara nastaje s razlogom da ostane sakrivana, to jest da se ne otkrije bilo da od strane nekih zaposlenih  ili od strane osobe koja obavlja reviziju u preduzeću, ali i od menadžmenta koji u suštini i upravlja preduzećem, a koji može i sam učestvovati u prevarama ili namjernom pogrešnom prikazivanju  u finansijskom izvještavanju. Revizija finansijskih izvještaja je danas neizostavan proces u poslovanju  gotovo svakog preduzeća. Ona se odnosi na ispitivanje i ocjenjivanje realnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja preduzeća kako bi se dobile informacije za donošenja odluka u preduzeću, prvenstveno namijenjene menadžmentu, a zatim i drugim korisnicima dobivenih informacija. Revizija je neizostavan proces u poslovanju, te se stoga treba provoditi na svakom nivou preduzeća kako bi se spriječile, namjerne ili nenamjerne manipulacije u procesu stvaranja finansijskih izvještaja.

5. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka:Izazovi upravljanja troškovima na globalnom tržištu

 • Intenzivne promjene u suvremenom poslovnom okruženju nameću nove izazove i probleme, pa poduzeća moraju iznalaziti raznorazne načine za blagovremeno i adekvatno reagiranje, kako bi opstala i uspjela na današnjem globalnom, visoko konkurentom tržištu. Pošto proizvodi na tržištu bivaju kontinuirano ugrožavani novim proizvodima koje lansira konkurencija, poduzeća moraju biti u stanju da konstantno redizajniraju postojeće ili uvode potpuno nove proizvode, i to u što je moguće kraćem roku, kako bi došla do dugoročnije i održive konkurentske prednosti. To povećava rizik ulaganja i zahtijeva da proizvodi budu u potpunosti usavršeni u momentu njihove efektivne proizvodnje i uvođenja na tržište. Iz navedenih razloga, usavršavanje sistema proizvodnje se danas opravdano smatra ključnim konkurentskim oružjem, koje bi trebalo da omogući proizvodnju inoviranih, visoko kvalitetnih i po cijeni povoljnih proizvoda, sa traženim karakteristikama i funkcijama od strane kupca. Sve ove  promjene dovode do velikih izmjena u strukturi i načinu ponašanja pojedinih kategorija troškova. Brojni novonastali sistemi obračuna troškova stvaraju predstavu o velikom razvoju računovodstva troškova, posljednjih godina. Imajući u vidu dosadašnju dinamiku razvoja računovodstva troškova i u budućnosti treba očekivati nova rješenja na ovom području, kao i dalje poboljšanje kvalitete financijskog izvještavanja.

6. Autor: Haladin Salihović, dipl. oec

Naziv članka:Upravljanje rizicima u bankarskom poslovanju

 • Bankarstvo je po svojoj prirodi visoko rizična djelatnost, pa se u bilansima banaka mogu pojaviti značajni gubici ako banke dobro ne upravljaju svim rizicima kojima su izložene. Osim toga, banke se danas suočavaju sa sve više tipova rizika i njihovih pojavnih oblika jer su u savremenim uslovima postale „finansijske holding kompanije“ koje svoje poslovanje realizuju na svim segmentima globalnog finansijskog tržišta. Budući da se okruženje u kojem banke posluju značajno promijenilo, problematika upravljanja bankarskim rizicima postaje sve aktuelnija i zaokuplja sve više pažnju brojnih subjekata. Upravljanje rizicima u bankarskom poslovanju ima dva osnovna cilja: prvo, izbjegavanje nesolventnosti banke, i drugo, maksimiziranje stope prinosa na kapital uz korekciju za rizik. Pri tome, važno je da rizici banke budu pravilno procijenjeni. Suština strategije upravljanja rizicima ne leži više u pitanju da li preuzeti rizik ili ne, već koliki rizik je savremena banka u mogućnosti da preuzme u cilju postizanja zadovoljavajuće stope rentabilnosti. Analogno tome, za banku je od predominantnog značaja da istraži sve rizike koji dolaze iz okruženja i njenog sopstvenog poslovanja, kako bi mogla odrediti stepen rizika koji može da podnese i kontroliše, odnosno da ga svede u realno prihvatljive granice. U vezi sa tim, zadatak organa rukovođenja u bankarstvu jeste da aktivno upravljaju svim rizicima i da blagovremeno prepoznaju prilike koje će banci donijeti prihod koji je adekvatan riziku koji se preuzima.

7. Autor: Adnan Balvanović, magistar prava i magistar menadžmenta (korporativno upravljanje)

Naziv članka:Korporativno upravljanje društvima za osiguranje u Federaciji BiH: Profesionalna tajna

 • Profesionalna tajna kada su u pitanju citirane odredbe ZoO-a, ali i sam stakeholderski oblik korporativnog upravljanja, predstavlja na prvom mjestu obavezu i dužnost ovih društava da kao povjerljive čuvaju sve podatke, okolnosti, činjenice i informacije, kako je to navedeno u članu 104. ZoO-a. Time se usko doprinosi izgradnji i očuvanju dobrih i kvalitetnih poslovnih odnosa između stakeholdera društva za osiguranje. Također, ovdje možemo vidjeti da je zakonodavac ovog bh entiteta u stavu (2) člana 105. ZoO-a predvidio i određene izuzetke, što bi također trebalo unijeti u interne akte društava za osiguranje, kada je u pitanju profesionalna tajna. Mutatis mutandis profesionalna tajna predstavlja jednu od osnova koju ne smijemo izostaviti prilikom izgradnje efikasnog stakeholderskog okvira za korporativno upravljanje društvima za osiguranje u Federaciji BiH. Kao takvu pored spomenutih internih akata, potrebno je predvidjeti i kao dio edukacije iz oblasti savremenog korporativnog upravljanja, što je još jedan od vidova unapređenja iz ove sfere poslovanja.

8. Autor: Mr. oec Mirza Ramić

Naziv članka: Prezaduženost građana BiH – proces ka usvajanju Zakona o ličnom stečaju

 • Sve je veći broj građana u Bosni i Hercegovini koji su zaduženi iznad ličnih, finansijskih mogućnosti, tj. dužnika (zajmouzimaoca) koji su izašli iz sfere likvidnosti, ili su na granici likvidnosti. Dakle, skoro polovina kreditnih  klijenata – dužnika  ima poteškoća s otplatom kredita, tj. ne može u ugovorom propisanim rokovima izmiriti obaveze prema kreditorima (bankama, mikrokreditnim organizacijama i sl.). Činjenica da skoro 80 posto građana neće biti u mogućnosti otplatiti, odnosno vratiti zajmove u narednih 30 godina, ukazuje  nam da se većina korisnika kredita nalazi u dužničkom ropstvu. Nedovoljna edukacija o upravljanju ličnim finansijama, kao i potrošnja koja nije zasnovana na realnim mogućnostima (fiktivna potrošnja), nezavidan položaj ekonomije – većina indikatora u padu (nedovoljan priliv stranih i domaćih investicija, stagniranje ličnog dohotka u odnosu na rast troškova života, za produkt imamo nedovoljan rast BDP – a, i sl.) ubrajamo u glavne uzročnike, odnosno faktore dužničkog ropstva građana Shodno stanju u kojem se nalaze dužnici, neminovno će biti u skoroj budućnosti usvojiti Zakon o ličnom stečaju, s' tim da se mora posebno posvetiti pažnja na model ličnog stečaja i senzibilnost prezaduženih građana, s obzirom da karakter i visina socijalnih davanja ne poznaju obveze prema ovoj kategoriji stanovništva, niti može biti dovoljan ekvivalent onome što bi značio rigorozan zakon za dužnika.

9. Autori: Mr. sc. Hasida Gušić i Mr. Neđmina Ademović

Naziv članka:Upravljanje ljudskim resursima – uslov za poslovni uspjeh

 • Od osamdesetih godina dvadesetog vijeka drastično su se promijenili poslovni zahtjevi, zabilježen je nagli tehnološki napredak, stalno se javljaju novi izazovi globalizacije i rastu društvena očekivanja. Tradicionalni pristup upravljanju kompanijom zamijenjen je potpuno novim pristupom u okviru koga ključna dimenzija pripada ljudskom faktoru. Potencijali, razvoj, motivacija i zadovoljstvo zaposlenika posmatraju se kao glavno oruđe za ostvarivanje konkurentske sposobnosti svake organizacije, pa samim time i preduzeća, bez obzira na njegovu lokaciju, veličinu i vrstu djelatnosti.Da je neophodan novi koncept upravljanja ljudskim potencijalima, potvrđuje trenutna situacija koju karakteriše sve veći odliv radne snage iz naše zemlje u zemlje Europske unije, ili pak da zbog loših radnih uslova i neadekvatnog sistema nagrađivanja neke osobe ne žele da se zaposle. Posebno  je zabrinjavajuće to da odlazi stručna i kvalifikovana radna snaga, čije su vještine deficitarne i u našoj zemlji. Ne smije se dopustiti da se kod stanovništva, posebno mladih u potpunosti izgubi optimizam da će se desiti bilo kave promjene vezane za ljudske resurse, za koje smo prethodno konstatovali da su oni najvažniji organizacijski potencijal.Uspješno upravljanje ljudskim potencijalima je najbolji put za uspjeh organizacije, odnosno kompanije. Menadžment ljudskih resursa poprima karakteristike i humanističke discipline, koja se ogleda u vještinama rada s ljudima, razumijevanju njihovog ponašanja i djelovanja na njega.

10. Autor: Jasmin Omeragić, dipl. oec

Naziv članka: Godišnji obračun je završen, idemo – ispočetka!

 • Većini kolega računovođa doista se život učini ljepšim kada iz lokalne poslovnice FIA-e izađe sa prijemnim pečatom na svojoj kopiji godišnjeg obračuna. Isto tako, velikom broju naših kolega „radost“ zbog predaje godišnjeg obračuna još u putu prema vlastitoj kancelariji pretvori se u ogromnu brigu kad će i kako će uhvatiti priključak na tekuću poslovnu godinu i hoće li bar do aprila stići  „ažurirati“. Međutim, kako računovodstvena profesija svakim danom sve više dobija na značaju, te kako poslodavci i klijenti od računovođe očekuju sve više važnih i njima potrebnih informacija, osim navedenih „tekućih poslova“, za veliki broj računovođa i korisnika finansijskih izvještaja neke elementarno važne stvari počesto ostaju nedorečene, ili čak nikada do kraja normativno uređene. Sigurno će se ogromna većina kolega računovođa složiti da svakodnevno u neograničenim količinama troši svoju energiju upravo na poslovima koji nisu prioritetno računovodstvene prirode, ali su itekako važni prilikom određenih provjera i kontrola, naravno ukoliko su (ili nisu) urađeni na ispravan i zakonit način.

11. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Zakonski osnov za poslovno i osobno uvjetovani otkaz

 • Još od njenog osnivanja 1919. godine, Međunarodna organizacija rada (MOR) utvrđuje međunarodne radne standarde, kao osnovno   sredstvo svoga djelovanja, a koji su sadržani u njenim konvencijama i preporukama koje  obavezuju države članice koje su ih ratificirale. Potpisivanjem i ratificiranjem  dokumenata MOR-a, Bosna i Hercegovina se obavezala na usklađivanje domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima definiranim ovim dokumentima. Treba imati u vidu činjenicu da konvencije MOR-a i drugi međunarodni ugovori, imaju prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo, što je i u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine jasno definirano. Osnovni princip na kojem se zasniva navedena konvencija je da radni odnos radnika neće prestati ako za takav prestanak ne postoji „valjan razlog“ vezan,prije svega, za sposobnost ili ponašanje radnika, ili za operativne potrebe poslodavca, što se konkretnije uređuje nacionalnim zakonodavstvom zemlje koja je ratificirala navedenu konvenciju.

 

12. Mišljenja Federalnog ministarstva finansija/financija

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa

 

 

 

 

 


Časopis Februar 2018

02 omot broj 2 sat

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

S A D R Ž A J

 

1. Federalno ministarstvo finansija/financija

 • Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII  2017. godine

2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka: Događaji nakon izvještajnog perioda - MRS 10

 • Po završetku poslovne godine potrebno je posvetiti posebnu pažnju na događaje nastale nakon datuma bilansa. Jedno od temeljnih računovodstvenih kriterija za priznavanje elemenata finansijskih izvještaja odnosi se na vjerojatnost priticanja ekonomskih koristi u preduzeće ili oticanja iz njega, te pouzdana procjena vrijednosti pojedine stavke koja će se prikazati u izvještajima. U skladu sa navedenim temeljnim kriterijima pitanje vjerovatnosti nastanka događaja nakon bilansa i njihovog uticaja na finansijske izvještaje određeno je Međunarodnim računovodstvenim standardom 10. Temeljni cilj ovog standarda jest utvrditi uslove kada društvo treba uskladiti finansijske izvještaje zbog događaja nastalih nakon datuma bilansa, te utvrditi podatke koje treba objaviti o datumu na koji je odobreno izdavanje finansijskih izvještaja i događajima na datum bilansa. Također, standard upućuje na način postupanja kada događaji nastali nakon datuma bilansa ugrožavaju vremensku neograničenost poslovanja preduzeća.

3. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka:Primjena MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i greške

 • Računovodstvene politike su sastavni dio financijskih izvještaja društva i kao takve pružaju dodatnu informaciju korisnicima o metodama korištenja, vrednovanja i priznavanja stavki u financijskim izvještajima. Njihova tačnost, ažuriranost i kompletnost je često presudna za pružanje kvalitetne i pouzdane informacije korisnicima financijskih izvještaja. U tom pogledu, one moraju odražavati srž poslovnih događaja i transakcija društva, te ih je potrebno ažurirati usporedno s promjenama u poslovnom modelu društva (na primjer uvođenjem novih proizvoda ili usluga) i s promjenama u primjenjivom računovodstvenom okviru (promjene i dopune MRS/MSFI). Svrha svega navedenog je pružanje što kvalitetnijih informacija korisnicima financijskih izvještaja, kako bi im se omogućila što bolja ocjena položaja i uspješnosti društva te tako olakšalo donošenje poslovnih odluka. MRS 8 podupire ovu transparentnost podataka, te je jedan od ključnih standarda koji se moraju razmotriti prilikom pripreme financijskih izvještaja društva.

4. Autor: Mr. oec Elman Nadžaković

Naziv članka:Analiza aktive i pasive: ključni faktor analize bilansa stanja

 • Analiza aktive i pasive bilansa stanja osim analize historijskih podataka teži ka naglašavanju onih dijelova poslovanja koji su usmjereni prema sigurnosti i uspješnosti poslovanja. Informacije koje pokazatelji analize aktive i pasive bilansa stanja mogu osigurati same po sebi ne znače ništa, ukoliko korisnici te informacije ne znaju iskoristiti kako bi se poslovanje usmjerilo prema osnovnim ciljevima, a to su sigurnost i razvoj poslovanja. Zbog svoje važnosti i praktičnog značaja, ne samo za privredu nego i za društvo u cjelini, vrlo je važno posvetiti se afirmaciji analize aktive i pasive u svim segmentima društva. Cijela zajednica će da profitira ukoliko se ostvari napredak u oblasti analize finansijskih izvještaja ili samo dijelova tih izvještaja. Stoga teret i obaveza u afirmaciji analize aktive i pasive nose svi segmenti društva, od ministarstva finansija do samih korisnika informacija proizišlih iz analize.

5. Autor: Mr. oec Denis Zukić

Naziv članka:Porezni poticaj po osnovu novoprimljenih zaposlenika

 • Osnovni cilj poreznih poticaja jeste povećanje investicija i povećanje privrednog rasta. U teoriji i praksi pojavljuju se dvije skupine poreznih poticaja: porezni praznik i porezno oslobađanje po osnovu investiranja. Porezni poticaj po osnovu zapošljavanja zasigurno pripada ovoj drugoj skupini, tj. skupini poticaja po osnovu investiranja (u ovom slučaju investiranja u radnu snagu).Porezni poticaj po osnovu zapošljavanja, ogleda se u mogućnosti priznavanja dvostrukog iznosa troška bruto plaće novoprimljenih zaposlenika. Porezni poticaj po osnovu novoprimljenih zaposlenika koristiti veliki broj poreznih obveznika. Tokom prve godine primjene “novog” Zakona o porezu na dobit, dosta poreznih obveznika je sa velikom dozom opreza pristupalo prilikom korištenja ovog poticaja, tako da mnogi isti nisu ni koristili. Bez obzira što poticaj nije korišten za prvu godinu (jer se obveznik tog prava odrekao), zasigurno da porezni obveznik može svoje pravo na umanjenje osnovice koristiti u ovoj i svakoj narednog godini za novoprimljene zaposlenike iz prethodne godine.

6. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Naziv članka: Porezni zakoni koji guše lizing društva u BiH

 • Tokom protekle 2017. godine često su vođeni razgovori o stanju na tržištu lizinga u BiH, mogućnosti izmjene određenih poreznih zakona, te pomoći u rješavanju nagomilanih problema kako bi se doprinijelo poboljšanju uslova na tržištu lizinga koje je već nekoliko godina u konstantnom padu, što ugrožava opstanak postojećih lizing društava u BiH. Stoga je “Udruženje/Udruga društava za leasing u Bosni i Hercegovini” pokrenulo određene inicijative kako bi kroz izmjene i dopune sistemskih zakona iz oblasti direktnih i indirektnih poreza spriječilo postepeno gašenje svih lizing društava u BiH. U tekstu je detaljnije opisan sadržaj prijedloga za izmjenu pojedinih odredbi državnog Zakona o porezu na dodatu vrijednost (dalje: Zakon o PDV-u) i Zakona o porezu na dobit FBiH, što bi imalo direktnog uticaja na zaustavljanje daljeg smanjenja ukupne aktive lizing društava, što se već godinama dešava.

7. Autor: Bernard Iljazović,dipl. iur.

Naziv članka: Implikacije novog Zakona o PIO

 • Stabilnost penzijskog i invalidskog osiguranja jedan je od ključnih faktora za gospodarsku i financijsku stabilnost svake države. S obzirom na sve lošiju socijalnu održivost i negativna demografska kretanja, odnosno sve intenzivnije starenje stanovništva države se sve više suočavaju s izazovima kako održati pravedan, a pri tome i ekonomičan penzijski sustav. Kako i FBiH, odnosno njezin sustav penzijskog i invalidskog osiguranja u uvjetima loše ekonomske situacije nije imun na takve trendove, potrebno je bilo poduzeti određene korake u smislu izmjene zakonskih rješenja kako bi se sanirale anomalije postojećeg sustava, s ciljem podizanja održivosti penzijskog sustava i poboljšanja uvjeta za korištenje prava iz istoga.  Intencija zakonodavca za donošenjem novih normativnih rješenja iz područja penzijskog i invalidskog osiguranja proizlazi temeljem donesene Strategije o reformi penzijskog sustava u Federaciji BiH kojom su utvrđene nove smjernice za reformom postojećeg  sustava kako bi se izbjeglo moguće urušavanje i stvorili preduvjeti za njegovu uspješnu daljnju održivost, odnosno postigla veća ekonomičnost istog i smanjili troškovi nositelja osiguranja.

8. Autor: Elma Peštović,dipl. oec

Naziv članka:Obračun članarina turističkim zajednicama

 • Oblast turizma na nivou Federacije BiH još od 2015. godine, zbog presude Ustavnog suda FBiH i nedonošenja novog federalnog zakona,  ostala je bez zakonskog uređenja. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH, a shodno tome, i Uredba o članarinama u turističkim zajednicama (koja se naslanja na Zakon), prema Presudi Ustavnog suda Federacije BiH  broj U-34/13, od 03.07.2014. godine nisu saglasni Ustavu Federacije BiH. U međuvremenu neki kantoni su donijela svoje propise (Zakone) kojim je uređeno pitanje obračuna članarina turističkim zajednicama.

9. Autor:Nedim Čustović, dipl. oec

Naziv članka: Interna revizija u javnom sektoru i javnim preduzećima i moguće kolizije u vezi praktične primjene

 • Ovaj članak je fokusiran na uporednu analizu  dva zakona (Zakona o javnim preduzećima, koji je lex specialis za uspostavu interne revizije u javnim preduzećima)  i izmijenjenog i dopunjenog Zakona o internoj reviziji u FBiH)i drugih relevantnih propisa s ciljem identifikovanja i pojašnjenja svih onih odredbi koje stvaraju koliziju i ograničavaju brži razvoj interne revizije u javnim preduzećima FBIH, kao i u cjelokupnom javnom sektoru. Osnovna dilema i nejasnoća ogleda se u koliziji Zakona o javnim preduzećima i izmijenjenog i dopunjenog Zakona o internoj reviziji u FBiH, koji različito  tretiraju kome odgovara odjel interne revizije i direktor odjela interne revizije. Naime po Zakonu o javnim preduzećima koji je lex specialis, Zakon za internu reviziju u javnim i privrednim društvima odjel interne revizije i direktor odjela interne revizije odgovorni su Odbora za reviziju, dok jepo izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o internoj reviziji u FBiH, gdje se u spomenuti zakon uvodi, pored svih korisnika javnih sredstava budžeta Federacije BiH, kantona, gradova i općina, te vanbudžetskih fondovai javna preduzeća, gdje nastaje potencijalni problem. Naime, Zakon o javnim preduzećima je kako smo i rekli lex specialis Zakon za internu reviziju u javnim društvima.

10. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka:Forex (foreign exchange market) najveće finansijsko tržište na svijetu

 • FOREX je globalno, najveće i najlikvidnije finansijsko tržište na svijetu, na kojem svakodnevno trguju sve strane i domaće banke, kao i mnoge druge finansijske institucije sa ciljem zaštite od rizika i/ili ostvarivanja profita na valutnim kursevima. Također, riječ je  o najvećem necentralizovanom finansijskom tržištu na svijetu, koje  ima obim trgovine daleko iznad obima trgovanja bilo koje druge berze na svijetu. Naravno sve je mnogostruko brže nego na tržištu  kapitala. Nagli razvoj ovog tržišta počeo je od kada su uvedene slobodno plutajuće valute (eng. „free floathing currenciess“), a neslućene razmjere je dostiglo enormnom primjenom internet tehnologije. FOREX se odlikuje brzom promjenljivošću, sa velikim oscilacijama što donosi velike profite, s tim da se uvijek mora imati na umu da su isto tako mogući i veliki gubici. Na FOREX tržištu, također se trguje deviznim pravima, zlatom, naftom i sl. Za  trgovinu sa realnim novcem potrebno je dobro se pripremiti i educirati.

11. Autor:Jasmin Omeragić, dipl oec

Naziv članka:Ima li računovodstvena profesija u korisnicima svojih usluga adekvatne procjenitelje vrijednosti

 • Računovodstvena profesija je kroz svoj razvoj trpila veoma različita shvatanja i tretman. Međutim, sada smo svjedoci činjeničnog stanja da savremene tendencije razvoja od profesionalnih računovođa očekuju nova (nemoguća i svemoguća) znanja, vizije i ideje zasnovane na profesionalnom, računovodstvenom znanju visokog nivoa istovremene zaštite javnog interesa s jedne, te zaštite menadžmenta firme (poslodavca ili klijenta), s duge strane. Postignuća profesionalnih računovođa u praksi su direktno determinirana prije svega stupnjem njihovih kompetencija, znanja i vještina. Ukupni napori u obrazovanju računovođa, od srednjoškolskog i visokog obrazovanja, preko kontinuirane edukacije moraju biti u funkciji njihove kvalitetne edukacije i osposobljavanja za zadatke koje će pred njih postavljati praksa. Stupanj profesionalne osposobljenosti i kompetentnosti zavisi od nivoa i kvaliteta formalnog obrazovanja prije stupanja u profesiju, ali, s druge strane i nivoa i kvaliteta dodatnog obrazovanja koje se stiče u procesu profesionalnog licenciranja računovođa i kontinuirane edukacije. No, i pored toga, u praksi ima dosta primjera da se još uvijek, uloga i značaj profesionalnih računovođa u procesu efikasnog upravljanja firmom ne procesiraju na pravi način.

12. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Zaštita radnika i ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa

 • Odredbama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16)  značajna pažnja je posvećena zaštiti radnika i ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa. Radnici ostvaruju prava i obaveze, prije svega, kod poslodavca, što ne isključuje ostvarivanje prava radnika i pred drugim nadležnim organima kao što su inspekcijski organi, nadležni sudovi i drugi organi, u skladu sa zakonom. Ovakvo zakonsko rješenje ima za cilj, prije svega, da se smanji broj radnih sporova pred nadležnim sudovima, odnosno da se izbjegnu dugi sudski postupci i nepotrebno parničenje. Institut zaštite radnika  obuhvata, između ostalog, sigurnost i zdravlje na radu, obaveze radnika i poslodavca, kao i zaštitu maloljetnika.

13. Autor: Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Naziv članka:Potrošačka kultura, model i ponašanje potrošača

 • Ako bi pokušali definisati pojam potrošač onda bipotrošač ili konzument bila osoba ili domaćinstvo koje kupuje (konzumira, troši) proizvode i usluge stvorene od ekonomskog sistema. Ponašanje potrošača je zanimljivo budući da su svi ljudi, uz mnogobrojne uloge koje imaju u pojedinim fazama života i potrošači od najranije dobi. Stoga ljudi u ulozi potrošača, iz vlastitog iskustva, mogu izvesti niz zaključaka i samim time bolje razumjeti vlastito i tuđe ponašanje prilikom kupovine. Proučavanje ponašanja potrošača kao zasebne marketinške discipline započelo je kada su proizvođači shvatili da se potrošači ne ponašaju i ne reaguju uvijek u skladu s njihovim očekivanjima. Umjesto da nagovaraju potrošače na kupovinu svojih proizvoda, marketinški orijentisane firme zaključile su kako je mnogo jednostavnije rješenje proizvoditi samo one proizvode za koje su prethodno, kroz istraživanja utvrdile da ih potrošači žele. „Ponašanje potrošačačini niz psiholoških i fizičkih aktivnosti koje poduzima pojedinac ili domaćinstvo u procesu odabira, kupovine i konzumiranja proizvoda i/ili usluga.“ Ova definicija upućuje na zaključak da ponašanje potrošača uključuje prije kupovne, i poslije kupovne psihičke i fizičke aktivnosti s ciljem zadovoljenja specifične potrebe, odnosno radi se o ponašanju koje je usmjereno prema nekom cilju.

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

 


Časopis Januar 2018

01 omot broj 1 kamin

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

S A D R Ž A J

1. Autor: Jasmin Omeragić, dipl. oec

Naziv članka: Mali podsjetnik (o temama sa kojim živimo naš svaki dan, ali o njima ipak ne znamo baš sve)

 • Da li po navici, intuiciji, ili pak iz jednostavne potrebe da se „robovanje struci“ nastavi još jačim intenzitetom, no kako god, svake godine, u ova ista doba, računovođe uglavnom ne mogu mirno i rasterećeno ni praznovati, niti razmišljati relaksirano o tamo nekom zimskom odmoru. Počev od prednovogodišnjih priprema za godišnji popis i (često uzaludnog) ponavljanja svima u firmi šta to i kako treba popisati, pa preko obavezne inventure naših računovodstvenih evidencija, užurbanih aktivnosti da se na vrijeme i tačno završe poslovi oko PDV prijave za mjesec decembar, jedino nam kolege računovođe (to jest sami sebi) mogu povjerovati kako i koliko umorni zapravo pristupamo izradi godišnjeg obračuna i poreznih prijava. Istina, ako smo se trudili tokom poslovne godine postaviti sve na svoje mjesto, imat ćemo manje posla u „sređivanju“ naših bilansa, no ukoliko smo (da li zbog sebe samih ili raznih drugih okolnosti) neke probleme, važne odluke, nedorečene ili čak i nepostojeće dogovore i instrukcije tipa „neka sad tako stoji, pa ćemo vidjeti...“, u našim poslovnim knjigama proknjižili kao validne i konačne, onda smo zahvaljujući donekle i sami sebi, u smislu posla, ionako težak mjesec januar i još teži februar učinili baš - teškim.

2. Autor: Mr. Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka:Ispravke grešaka na kontima kupaca i dobavljača

 • Računovodstvo se veoma često na interesantan način isprepleće sa poreznim propisima, što je slučaj i kod primjene MRS 8, a naročito u dijelu ispravljanja grešaka koje se odnose na pozicije kupaca i dobavljača. Usaglašavanja stanja sa kupcima i dobavljačima mogu rezultirati ustanovljavanjem značajnih razlika, koje u postupku dovođenja na fer i realno stanje mogu imati i porezne posljedice u smislu naknadnog evidentiranja propuštenog ulaznog PDV-a ili evidentiranja izlaznog PDV-a, bez obzira na materijalnu (ne)značajnost greške sa aspekta MRS 8. Finansijski izvještaji su rezultat knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih promjena, primjenom potrebnih računovodstvenih postupaka, a na osnovu odgovarajućih dokumenata.Tačnost i ispravnost knjigovodstvene dokumentacije, koja je osnov i početak cjelokupnog procesa, ima direktan uticaj na elemente finansijskih izvještaja, pa samim tim i na finansijski izvještaj u cjelini. Pogrešno evidentiranje, neevidentiranje, propuštanje i drugi razlozi mogu finansijske izvještaje učiniti nerealnim i u suprotnosti od odredaba Okvira, MRS i MSFI.

3.Autor: Fuad Balta, dipl. oec                            

Naziv članka:Oporezivanje nepokretnosti i pokretne imovine

 • Federalni propisi o oporezivanju dohotka/dobiti u vezi sa oporezivanjem imovine poprilično su jasno određeni. Međutim, i dalje su u primjeni mnoge odredbe kantonalnih propisa oko oporezivanja imovine koje se razlikuju od kantona do kantona. To se posebno odnosi na oporezivanje naslijeđa i poklona nepokretnosti pa u praksi postoji niz različitih slučajeva (ne)oporezivanja i različitih „kombinacija“ prenosa vlasništva na nekretninama po osnovu ugovora o naslijeđu, poklonu (daru), te doživotnom izdržavanju. Oko toga se, često, vode dugotrajni sudski procesi,  što ukazuje na potrebu da se promet nepokretnosti, te nasljeđivanje  i poklanjanje istih identično uredi i reguliše na području Federacije BiH, kako bi se izbjegle komplikacije u ostvarivanju prava nasljednika i poklonoprimaoca, odnosno (ne)oporezivanja naslijeđa i darova kada su u pitanju nepokretnosti. Možda bi u budućnosti ovakvih sporova bilo manje, ukoliko se svi kantonalni propisi koji tretiraju (ne)oporezivanje imovine, posebno nepokretnosti, što je moguće prije prilagodili novim rješenjima iz Zakona o nasljeđivanju u Federacije BiH.

4.Autor: Mr. oec Elman Nadžaković

Naziv članka:Upravljanje gotovinskim tokom – ključna determinanta povećanja finansijskih performansi

 • Svako znatno kašnjenje novčanih primitaka može uzrokovati probleme s gotovinom i tako preduzeće dovesti do finansijskih poteškoća. Cilj poslovanja trebao bi biti usmjeren na održavanje konstantnog gotovinskog (novčanog) toka, posebno po pitanju novčanih priliva, kako bi operativni kapital koji je nužan za normalno poslovanje bio stalno raspoloživ, pa stoga za upravljanje finansijama preduzeća kontrola i upravljanje tokovima gotovine sa ciljem obezbjeđenja normalne novčane reprodukcije utrošenih poslovnih sredstava i isplate dospjelih obaveza u rokovima dospijeća od visoke važnosti za preduzeće.Dakle očuvanje likvidnosti i maksimiziranje rentabilnosti, pored očuvanja sigurnosti i zaštite od neizvjesnosti poslovanja predstavljaju osnovne determinante upravljanja novčanim tokom.

5.Autor: Dr. sc. Dinka Antić

Nazi članka:Porezni izdaci: metodologija i izvještavanje

 • Gubici poreznih prihoda, koji nastaju zbog primjene poreznih olakšica,  u javnim financijama se nazivaju poreznim izdacima. Gubici prihoda mogu nastati zbog primjene sniženih stopa, standardnih i drugih odbitaka, umanjenja porezne osnovice, oslobađanja od plaćanja poreza djelimično ili u cijelosti. Porezne olakšice mogu dovesti i do umanjenja porezne obveze ili do odlaganja porezne obveze. Iako se često porezni izdaci smatraju vidom izdataka za potrošnju, postoje velike razlike koje se ogledaju u tome što su porezni izdaci vanbudžetskog karaktera, dok su tradicionalni izdaci za potrošnju u fokusu javnosti, ne samo tijekom procesa budžetiranja, već i fazi izvršenja budžeta i revizije. Zbog netransparentnosti poreznih izdataka međunarodni standardi budžetiranja i fiskalne statistike nalažu metodologiju procjene efekata poreznih olakšica i redovitu objavu iznosa poreznih izdataka.

6.Autor: Nedim Čustović, dipl. oec

Naziv članka: Izrada i dostavljanje Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema FUK-a (GI FUK)

 • Obaveza primjene finansijskog upravljanja i kontrole „de jure i de facto“ odnosi se i na sve organizacije i tijela u javnom sektoru, gdje je država većinski vlasnik. Shodno zakonu o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine «Službene novine Federacije BiH», broj 38/16 (18.5.2016.) i Pravilniku o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBIH «Službene novine Federacije BiH», broj 06/01 (27.01,2017.) finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u FBIH obavezni su primjenjivati svi korisnici javnih sredstava prvog i  drugog nivoa budžeta Federacije, kantona, gradova i opština utvrđenih u registrima budžetskih korisnika. Također, se obveznicima smatraju i vanbudžetski fondovi osnovani na teritoriji FBiH prema posebnom zakonu. Vanbudžetskim fondovima, u smislu ovog zakona, smatraju se penzijsko-invalidski fond, zdravstveni fond, fond za zapošljavanje, kao i drugi fondovi uspostavljeni po zakonu. Važno je spomenuti da se primjena finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru u FBIH odnosi i na javna preduzeća i privredna društva čiji je većinski vlasnik država. Stupanjem na snagu Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli, kao i donošenjem Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u FBiH je postala i zakonska obaveza popunjavanja samoprocjene FUK-a.ž

7. Autor: Bernard Iljazović, dipl. iur.

Naziv članka: Prijedlog Direktive EU o okvirima za preventivno restrukturiranje i pružanje druge prilike

 • Kako bi se postigla što učinkovitija konvergencija stečajnih postupaka i postupaka restrukturiranja, i prekograničnim ulagačima osigurala veća pravna sigurnost te potaknulo pravovremeno restrukturiranje održivih društava u financijskim poteškoćama, Europska unija je donijela prijedlog Direktive o okvirima za preventivno restrukturiranje i pružanje druge prilike. Prijedlog Direktive sadržava određene mjere koje države članice trebaju provesti kako bi prilagodile postojeće postupke restrukturiranja ili stvorile nove instrumente za realizaciju mjera iz predmetnog Prijedloga. Za poticanje stvaranja novih radnih mjesta i sprečavanja gubitaka istih, te ubrzanja gospodarskog rasta zahtijeva se snažnija kultura spašavanja koja bi pomogla održivim poslovanjima restrukturiranjem i nastavkom rada uz usmjeravanje poduzeća koja nemaju šansu za opstanak radi brze likvidacije, te pružanja druge prilike  poštenim poduzetnicima u financijskim poteškoćama, pri čemu je upravo Prijedlog Direktive ključan korak prema promjeni jačanju takve kulture, odnosno prema okviru preventivnog restrukturiranja, stečaja i druge prilike.

8.Autor: Prof. dr  Jozo Sović

Naziv članka: Računovodstvena analiza ekonomske i socijalne stvarnosti (Istraživanje i kazivanje)

 • U kontekstu izvršene analize, računovodstvo je organiziran sistem domaćinskog korištenja poslovnih sredstava i racionalnog usklađivanja prihoda i rashoda u procesu rada i zarađivanja. Obuhvaća knjigovodstvene evidencije, računovodstveno planiranje, računovodstvenu analizu, računovodstveni nadzor, računovodstveno informisanje, sve protkano računovodstvenom logikom na putu do zarade. Prema računovodstvenoj koncepciji, zarada je novčani iznos koji preostaje vlasniku kapitala nakon ukupnih isplata prema svim resursima kojima se preduzeće koristi.  Nijansirane profitne kategorije pospješuju računovodstveni način razmišljanja i izoštravaju računovodstvenu logiku. Profitna orijentacija, protkana računovodstvenom logikom, dala je prepoznatljiv doprinos redizajniranju i inoviranju strategije ekonomsko-socijalnog BiH. Računovodstveni način razmišljanja odrazio se kao vrijedna intelektualna podrška menadžmentu i vladinim resorima u upravljanju privrednim i državnim poslovima. Kultura računovodstvenog upravljanja tiho je ušla u društvenu zbilju. Profitna motivacija izoštrava domaćinsku logiku i stimulira sve pobornike privrednog i društvenog progresa, da usvoje računovodstveni način razmišljanja i odlučivanja.

9.Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka:Etika kao pretpostavka objektivnog financijskog izvještavanja i razvoja računovodstvene profesije

 • Pouzdano i transparentno financijsko izvještavanje, koje rezultira istinitim i objektivnim prikazivanjem financijskih rezultata društva, bitna je determinanta pouzdanosti i stabilnosti financijskog sustava. Visok nivo povjerenja u kvalitetu informacija iz financijskih izvještaja povećava sigurnost ulagača, ohrabruje nove investicije, ubrzava financijske i robne tokove i podiže efikasnost tržišta kapitala i ekonomije u cjelini. Profesionalna i zakonska regulativa predstavljaju minimalne standarde ponašanja, ne samo profesionalnih računovođa, već i svih onih koji učestvuju u procesu financijskog izvještavanja. Etika se na njih nadovezuje i obezbjeđuje putokaze za ponašanje svih učesnika u tom procesu. Kako u okviru računovodstvene regulative postoji značajan prostor za prosuđivanje, da se odluke često donose u situacijama kada pravila nisu dovoljno jasna i da liniju razgraničenja između onoga što je prihvatljivo i onoga što nije prihvatljivo nije uvijek lako povući, računovodstvo se smatra jednom od etički najzahtjevnijih profesija.

10.Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka:Transnacionalne i multinacionalne kompanije

 • Značaj multinacionalnih i transnacionalnih kompanija za svjetsku privredu je nemjerljiv i moć koju imaju na našu svakodnevnicu je nešto neviđeno u svjetskoj historiji. Pojedinačno zapošljavaju hiljade ljudi, zauzimaju najznačajnije učešće u međunarodnoj trgovini, ulažu velike iznose novca u novu tehnologiju, a odluke koje donose utiču na živote miliona ljudi. Također, imaju uticaja na privredu čitavih zemalja, što vlade država pokušavaju kontrolisati. Multinacionalne i transnacionalne kompanije su, bez ikakve sumnje, motori razvoja i napretka. Njihov razvojni kapacitet je golem jer su uspjele smanjiti neefikasnost i rastrošnost ekonomskih tvorevina prošlosti i usmjeriti energiju u proizvodnju i razvoj. Dokaz tome je i slom planske privrede koja nije mogla konkurisati proizvodnim snagama modernih tržišnih privreda  čije su najznačajnije komponente bile upravo multinacionalne i transnacionalne kompanije. Način, kako ove kompanije pretvoriti iz sebičnih i poluzatvorenih,  u pokretačke snage privrede je taj da se one stave pod veći društveni nadzor i da se na svakom koraku njihov rad usmjerava i oblikuje prema potrebama svjetske privrede u cjelini.

11.Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Propisi kojima se garantira  ravnopravnost spolova

 • Ustav Bosne i Hercegovine i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine  navode obavezu obezbjeđenja najvišeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, a s tim u vezi i zabranu  diskriminacije, između ostalog i po osnovu spola. Puna  ravnopravnost spolova garantira se  u svim sferama društva. Polazeći od navedenih principa,  Zakon o radu također, značajnu pažnju poklanja zabrani diskriminacije po osnovu spola. To znači da je diskriminacija po osnovu spola i spolne orijentacije zakonom  zabranjena što, naravno,  ne znači da su ti standardi i principi u praksi na odgovarajući način i implementirani. Ostvarivanje pune ravnopravnosti spolova je dugotrajan proces koji zahtijeva korjenite reforme, a koji umnogome zavisi od brojnih društvenih okolnosti i procesa, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.

12.Autor: Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Naziv članka:Analiza radnog učinka i uticaj stresa na radni učinak

 • U današnje vrijeme stres je postao nezaobilaznim dijelom modernog života i rada. Ipak, stres nije fenomen savremene civilizacije, već je pratilac čovjeka od kada postoji kao društveno biće je prisutan u svim segmentima ljudskog života. Stres je, moglo bi se reći, posljedica čovjekove nesavršenosti na svim nivoima: od psihološkog, biološkog i intelektualnog, pa do socijalnog nivoa. Problem stresa predstavlja fenomen koji nije do kraja istražen i riješen, i koji svakim danom ima sve veće posljedice na pojedince i organizaciju kao cjelinu. Rađamo se, živimo i umiremo sa stresom. On je prisutan u svim oblastima života i rada. Moramo shvatiti da ne možemo da izmijenimo svijet oko nas, ali možemo preduzeti mjere da se mi izmijenimo i prilagodimo naše reakcije na njega, kao i da ga bolje upoznamo. U svojoj radnoj sredini moramo naučiti da ga kontrolišemo, da eliminišemo sve uzroke nastajanja, da ga svedemo na najmanju moguću mjeru i da spriječimo nepovoljne posljedice.

 

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa

 

                        

 

            

 

 

 


Časopis Decembar 2017

 

S A D R Ž A J

1. Dr. Miro Džakula, Mr. Milica Vidović
Elektronska obrada prijava za porez na dodatu vrijednost i akcizu u BiH

2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec
Aktuelnosti u primjeni propisa o PDV-u

3. Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2018. godine

4. Dr. sc. Dinka Antić
Implikacije poreznih izdataka

5. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec
Efekti primjene novog modela za priznavanje rashoda amorti zacije u RS na porezni bilans za 2017. godinu

6. Mr. oec Elman Nadžaković
Obračun troškova prema mjesti ma i nositeljima

7. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Profesionalni računovođa – tvorac i tumač finansijskih izvještaja

8. Bernard Iljazović, dipl. iur.
Nova normati vna rješenja u području stečaja

9. Haladin Salihović, dipl. oec
Kontrolne funkcije u bankama

10. Safi ja Žilić, dipl. oec
Valutni odbor (Currency Board) kao oblik monetarne politike sa osvrtom na BiH

11. Elvis Bebaković, dipl. oec
Izjava o fi skalnoj odgovornosti

12. Dr. sc. Jozo Piljić
Gubici po proračun uslijed sive ekonomije, stečaja i izbjegavanja plaćanja carinskih dažbina

13. Nedim Čustović, dipl. oec
Novi COSO okvir posebnu važnost pridaje utvrđivanju ciljeva organizacije i odgovorima na rizike

14. Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Zašto smo nekonkurentni?

15. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Utvrđivanje reprezentati vnosti sindikata i udruženja poslodavaca

16. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Isplata penzija i sukcesija država nastalih na području bivše SFRJ

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Novembar 2017

 

S A D R Ž A J

1. Mr. oec Denis Zukić
Efekat primjene MSFI 16 – Najam na finansijsko izvještavanje i finansijske pokazatelje

2. Mr. Samir Sunulahpašić
Računovodstveno evidenti ranje mikrokreditnih organizacija i fondacija (MKO i MKF)

3. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec
Izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini

4. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Koliko o domaćinskom poslovanju računovođe vode računa

5. Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Unutrašnji platni promet u Bosni i Hercegovini – zakonska rješenja i nedostaci

6. Mr. oec Elman Nadžaković
Mjerenje učinkovitosti državne revizije

7. Dr. sc. Jozo Piljić
Modeli poreznih izdataka u odabranim zemljama

8. Nedim Čustović, dipl. oec
Uspostavljanje fi nansijskog upravljanja i kontrole kroz kontrolne akti vnosti kao najoperati vnije komponente opšte prihvaćenog modela internih kontrola u javnom i privatnom sektoru

9. Safi ja Žilić, dipl. oec
Islamski model osiguranja

10. Adnan Balvanović, magistar prava i magistar menadžmenta (korporati vno upravljanje) Capital Assets - stakeholderski element strategije korporativnog upravljanja kompanijama na tržištu Evropske unije

11. Alan Vajda, mag. iur
Rad volontera stranaca u Republici Hrvatskoj

12. Safeta Lukačević, dipl. psiholog
Javni nastup i govor pred publikom (kako prevazići strah od javnog nastupa)

13. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Prava žene po osnovu radnog odnosa

14. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Kraći osvrt na ostvarivanje prava po osnovu nesreće na poslu i profesionalne bolest po Konvenciji o socijalnom osiguranju sa Republikom Italijom

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

 


Časopis Oktobar 2017

 

S A D R Ž A J

1. Mr. oec Denis Zukić
Pravilnik o dodjeljivanju identi fikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH

2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec
Potraživanja od zaposlenika

3. Dr. sc. Jozo Piljić
Značaj EUROFISC-a u borbi protiv PDV prijevara

4. Mr. Samir Sunulahpašić
Zakonska regulati va mikrokreditnog sektora u FBiH i fi nansijsko izvještavanje MKO/MKF

5. Mr. oec Elman Nadžaković
Državna revizija: čuvar državnog novca

6. Mr. Aida Kovačević
Interna revizija u javnom sektoru BiH - šta nam (do)nosi reforma PIFC?

7. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Uloga računovođe u rizičnom poslovanju firme

8. Van. prof. dr. Almir Alihodžić
Analiza primjene Bazela II u kontekstu dokapitalizacije banaka u FBiH

9. Nedim Čustović, dipl. oec
Plan uspostave fi nansijskog upravljanja i kontrole u javnim preduzećima i insti tucijama u FBiH

10. Safi ja Žilić, dipl. oec
Dobrovoljno penzijsko osiguranje i dobrovoljni penzijski fondovi

11. Alan Vajda, mag. iur
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima u RH

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika na osnovu Zakona o vijeću zaposlenika

13. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Invalidska penzija kao vrsta prava u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja

14. Safeta Lukačević, dipl. psiholog Promocija

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa