Časopis April 2018

4 omot 4 kišobrani više kom

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

S A D R Ž A J

1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec                                                                                                          

Naziv članka: Poboljšanja u proceduri registracije, identifikacije i poreznih evidencija

 • Nakon što zainteresovani privredni subjekti, neprofitne organizacije i organi vlasti obave sve potrebne radnje kod sudova i drugih registracijskih organa u čijoj nadležnosti je upis, osnivanje, te statusne i razne druge promjene kod pravnih i fizičkih rezidentnih i nerezidentnih lica (sudovi, ministarstva, općinski/gradski organi, notarske i advokatske komore), potrebno je da se ta lica i organizacije registruju, identifikuju i/ili evidentiraju u Poreznoj upravi Federacije BiH radi dobivanja odgovarajućeg identifikacionog broja, bez kojeg nije moguće da vode bilo kakvu poslovnu aktivnost. U tom kontekstu, a na temelju člana 95. stava 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Federalno ministarstvo finansija je u „Službenim novinama FBiH“, broj 69/17 od 13.9.2017. godine, objavilo Pravilnik  o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, čija primjena je započela od 01.10.2017. godine.    Međutim, mnogi detalji i početne nejasnoće prouzrokovale su velike probleme u praktičnoj primjeni prilikom registracije, porezne identifikacije i evidencija koje provodi Porezna uprava Federacije BiH putem kantonalnih poreznih ureda pa je Federalno ministarstvo finansija nakon mnogih apela da se dosadašnji Pravilnik izmijeni/dopuni sa nekolicinom opravdanih zahtjeva stranaka i poreznika određene sugestije uvažilo i u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 17/18 objavilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravilnik), koji se primjenjuje od marta  2018. godine.

2. Autor: Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec

Naziv članka: Javni prihodi u Federaciji BiH sa osvrtom na ostvarenje u 2017. godini

 • Fiskalna politika Federacije BiH uglavnom je usmjerena na fiskalnu konsolidaciju u cilju smanjenja budžetskog deficita i smanjenje nivoa javnog duga te restruktuiranje poreznog sistema i opterećenja, kao i efikasnija naplata javnih prihoda. U oblasti javnih prihoda kontinuirano se provode aktivnosti na sagledavanju zakonskih rješenja radi poboljšanja mobilizacije prihoda: kroz oblikovanje porezne politike koja ima za cilj povećanje poreznih prihoda svih nivoa vlasti kroz proširenje baze poreznih obveznika, te osnovice oporezivog dohotka, reorganizacijom i jačanjem Porezne uprave, restruktuiranjem poreznog opterećenja, unapređenjem administrativnih postupaka i procedura vezanih direktno za porezni sistem s ciljem uticaja na sivu ekonomiju i poboljšanje naplate javnih prihoda, unapređenjem transparentnosti porezne politike kroz pružanje bolje usluge poreznim obveznicima, te unapređenjem upravljanja i stvaranja povoljnije poslovne klime. Srednjoročni plan ukupnih javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini prati značajan porast ostvarenja prihoda kao i pozitivne makroekonomske pretpostavke Direkcije za ekonomsko planiranje, zasnovane na očekivanim rezultatima kontinuiranih aktivnosti, koje se primarno provode u cilju podsticanja ekonomskog rasta i jačanja ekonomskog razvoja.

3. Autor: Jasmin Omeragić, dipl. oec

Naziv članka:  Politika cijena u trgovini

 • Svrha trgovanja „ide“ paralelno u dva smjera. Prioritet je maksimalno udovoljiti potrebama kupaca, ali je također, veoma važno ostvariti što veći profit, kao ključni pokazatelj finansijske moći firme. Mnogo je modaliteta, načina, praksi i „trikova“. U trgovini moramo razlikovati troškove robe i  troškove poslovanja. One trgovinske firme koje svojom poslovnom politikom mogu ostvariti niže troškove u odnosu na konkurenciju donekle i mogu koristiti strategiju nižih cijena roba. Profitabilnost bilo koje trgovinske jedinice zavisi od veličine ostvarene marže u prodaji roba s jedne, te učinjenim troškovima poslovanja, s druge strane. Planirati (i tržišno realizirati) stopu marže koja se mora postići da bi se zadovoljili finansijski ciljevi koje je trgovac zacrtao, u praksi je možda jedan od najvažnijih zadataka uspješnog trgovanja. I u slučajevima kada imamo slobodno formiranje cijena, maržabilo koje robe ipak će zavisiti od potražnje, stanja konkurencije, reakcije kupaca i niza drugih tržišnih okolnosti. Ali, ono što je bitno, to je postizanje cilja koji je definiran upravo tako da je sveukupno ostvarena marža usklađena sa globalnim profitnim ciljem konkretnog trgovinskog subjekta

4. Autor: Mr. oec Elman Nadžaković

Naziv članka:Pokazatelji efikasnosti (uspješnosti): ekonomska mjerila uspješnosti poslovanja

 • Pod ekonomičnošću se podrazumijeva stepen štedljivosti u ostvarivanju učinaka, a izražava se odnosom ostvarenih učinaka i utrošenih elemenata radnog procesa ili stavljanjem u odnos outputa i inputa. Kako bi se pratila uspješnost poslovanja društva, u ekonomskoj literaturi se razmatraju sljedeće grupe pokazatelja: pokazatelji ekonomičnosti; pokazatelji profitabilnosti; pokazatelji investiranja (pokazatelji  prinosa ulagačima) i pokazatelji proizvodnosti. Pokazatelji ekonomičnosti izražavaju se kroz odnos između ostvarenih učinaka i količine rada, predmeta rada, sredstava za rad i tuđih usluga potrebnih za njihovo ostvarenje. Pokazatelji profitabilnosti mjere uspjeh ostvarivanjem zarade društva. Pokazuju veličinu dobiti u odnosu na angažiranu imovinu. Pokazatelji profitabilnosti služe kao mjerilo za donošenje odluke o ocjeni uspješnosti rada uprave. Pokazatelji investiranja (pokazatelj prinosa ulagačima) pokazuju mogućnost društva za  investiranje. Proizvodnost rada je jedno od mjerila uspješnosti poslovanja koje predočuje učinkovitost rada izraženu odnosom između količine učinaka i količine ljudskog rada upotrijebljenog za njeno ostvarenje.

5. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka: Administrativna suradnja u Europskoj uniji na suzbijanju prijevara u području sustava poreza na dodanu vrijednost

 • Države članice mogu učinkovito riješiti pitanje porezne prijevare i utaje poreza samo ako rade zajedno. Poboljšanje administrativne suradnje između poreznih uprava država članica, stoga je ključni cilj strategije Komisije u tom području. Neke države članice dale su određeni broj prijedloga za poboljšanje administrativne suradnje u području PDV-a. Prva grupa prijedloga iz područja je odgovornosti država članica i zahtjeva djelovanje u zemlji (na primjer, jačanje upravljačke svijesti, zahtjevi za informacije podnose se tek nakon što su iscrpljeni svi ostali resursi u državi članici koja podnosi zahtjev). Prekogranična suradnja zaista jest jedini adekvatni odgovor na prekogranične prijevare u vezi s PDV-om i države članice moraju u trenutnoj teškoj gospodarskoj klimi alocirati sredstva u skladu s prioritetima. Komisija je uvjerena da je jedino punom primjenom ovih alata u kombinaciji s dostupnosti dovoljne količine sredstava na domaćoj razini moguće smanjiti gubitke za državne blagajne koji proizlaze iz prijevara u vezi s PDV-om.

6. Autor: Dr. sc. Dinka Antić

Naziv članka: Načelo pravičnosti – temelj globalnog koncepta oporezivanja

 • Načelo pravičnosti oporezivanja je od svih poreznih načela doživjelo najveću transformaciju, prvo pod utjecajem socijalnog nauka i nauke o blagostanju, a posljednjeg desetljeća i zbog globalizacije. Era globalizacije financijskih i ekonomskih tokova dovela je do preobrazbe načela pravičnosti poreza iz nacionalnog načela, nužnog za kreiranje pravičnog nacionalnog poreznog sistema, do globalnog koncepta fer oporezivanja, koji bi trebao osigurati pravičnu podjelu poreznog tereta između zemalja. Ekspanzijom prekograničnog poslovanja i financijskih transakcija fokus ostvarenja pravičnosti u porezima prelazi nacionalne granice, a pojavom globalizacije dobija i globalnu dimenziju. Iako se ne može reći da globalizacijom poslovanja i financija ostvarenje pravičnosti oporezivanja u nekoj državi u smislu klasične financijske teorije, horizontalno, između slojeva društva iste ili slične ekonomske snage, i vertikalno, između kategorije građana različite ekonomske snage, nije od značaja za fiskalne vlasti, internacionalizacijom poslovnih i financijskih tokova države se fokusiraju sve više na globalnu dimenziju pravičnosti oporezivanja.

7. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka: Revizija i etika

 • Revizija, kao pojam, udomaćena je u svim poslovnim krugovima, od javnih do privatnih preduzeća, svjetskih kompanija i multikompanija. U  svim  fazama  života  susrećemo  se  s  pravilima,  procedurama i propisanim smjernicama koje nas upućuju ili uvode u svaku sferu posla i života,  gdje u dilemama biramo i procjenjujemo,  te donosimo dobre ili loše odluke. Isto tako, sve što u procesu revizije provode revizori, treba biti zasnovano i počivati na određenim pravilima, načelima i kriterijima. Ovlašteni revizori, kao osobe zadužene za obavljanje revizije dužni su svoj posao obaviti na najvišoj profesionalnoj razini i poštujući najviša moralna i etička načela. Zanimljivo je da se, u svim fazama i kod svih vrsta revizije, provođenje revizije dovede u kontekst etike tj. da se istraži, da li, i u kom smislu provođenje revizije, revizorska načela i načela etike,  idu  ruku  pod  ruku. Postavlja se pitanje da li, nekada, etička načela dolaze u koaliciju s načelima revizije, kao i da li se procesi revizije rade u skladu sa tim načelima, odnosno da li su, na kraju, revizorski izvještaji sačinjeni u skladu sa etičkim, osim sa revizijskim načelima.  Revizorovo ponašanje odraz je čitave revizijske profesije, te  iz svega navedenog izvodi se zaključak da je provođenje revizije u skladu s najvišim moralnim načelima esencijalno za pravilno funkcioniranje poslovnog svijeta, a i društva u cjelini.

8. Autor: Nedim Čustović, dipl. oec

Naziv članka:Model povelje o internoj reviziji prema novom Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja (MOPD)

 • Povelja interne revizije je izuzetno važan formalni akt za sve aktere direktno uključene u djelovanje i rad interne revizije u jednoj instituciji, preduzeću, koji nakon potpisivanja i verifikacije povelje od strane rukovodioca subjekta i rukovodioca jedinice interne revizije stiču i pravno-formalnu verifikaciju rada interne revizije. Naime, nakon uspostavljanja pozicije jedinice za internu reviziju u subjektu, daje se internoj reviziji ovlaštenje za pristupanje dokumentaciji, evidencijama, zaposlenima i sredstvima od značaja za obavljanje revizije i definiše obim  rada jedinice za internu reviziju, a na drugoj strani rukovodstvo subjekta očekuje da interna revizija ispuni svoja očekivanja tako što će se pored osnovne  funkcije djelatnosti davanja i realizacije preporuka, valorizirati i mjeriti njihovi efekti i učinci rada. Evidentno je da novi MOPD i novi standardi interne revizije korespondiraju sa konceptom PIFC-a (javnom internom finansijskom kontrolom), uzimajući u obzir uvođenje  misije interne revizije i Temeljnih načela za profesionalno obavljanje interne revizije, sa jasno postavljenim ciljevima, koji se realiziraju na najvažnijoj tehnici upravljanja rizicima.

9. Autor: Mr. sc. Mirjana Matić

Naziv članka:Ciklično prilagođeni budžetski saldo i karakter fiskalne politike

 • Ciklički prilagođeni budžetski saldo je najčešće korišteni fiskalni pokazatelj za ocjenu fiskalne pozicije opće države. Također se koristi u okviru fiskalnog nadzora EU, gdje je 2005. godine stekao “službeni status” reformom Sporazuma o stabilnosti i rastu. Njegova ocjena predstavlja svojevrstan izazov u stabilnim i razvijenim privredama, a posebno u slučaju bh privrede, koja prolazi kroz strukturne reforme, a koja je, uprkos tome što nije članica EU, u obavezi da kroz Program ekonomskih reformi BiH Europskoj komisiji dostavlja i izvještava o cikličnoj komponenti budžeta i karakteru fiskalne politike opće države. Iz tog razloga je neophodan oprez pri interpretaciji ocjene, obzirom da izračun zavisi o metodi izračuna potencijalnog outputa, odnosno trend vrijednosti relevantnih makroekonomskih osnovica te o procjeni elastičnosti državnih prihoda i rashoda.

10. Autor: Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Naziv članka: Motivacija i tehnike motivacije zaposlenih

 • Uopšteno i jednostavnije rečeno motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti prema postizanju određenih ciljeva snage koje djeluju na ili unutar osobe, koje uzrokuju da se osoba ponaša na specifičan način, ciljano usmjeren način, odnosno ciljano usmjereno ponašanje individue. Radna motivacija je sistem metoda, postupaka i radnji kojima se podstiče, usmjerava i pojačava određeno ponašanje zaposlenih u cilju ostvarivanja većih i povoljnijih rezultata rada. U svrhu lakše i bolje komunikacije između menadžera i njemu podređenih, dobra komunikacija i međusobno razumijevanje obezbijeđuje zadovoljenje osnovnih elementarnih ljudskih potreba. Stav menadžera prema zaposlenim zasniva se na obogaćivanju i osmišljavanja posla, smanjenjem dosade na radnom mjestu (rotacijom uposlenika, radnik se ne zadržava dugo na jednom zadatku). Najveća greška koju poslodavac, preduzetnik ili menadžer može da učini je da pretpostavi da svi ljudi žele isto. Koliko je važna uloga menadžmenta u procesu motivisanja zaposlenih, toliko je važna i lična odgovornost svakog zaposlenog po pitanju sopstvene motivisanosti i ličnog odnosa prema poslu.

11. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Regulisanje radnog  vremena u Zakonu o radu

 • Pojam radnog vremena definiran je Zakonom o radu.  U ranijem  ZOR- u bilo je  određeno koliko traje puno radno vrijeme, ali nije bilo određeno šta se smatra radnim vremenom, odnosno  radom za koji radnik ostvaruje  plaću. Također, nije bila predviđena ni mogućnost pripravnosti za rad što se važećim  zakonom, također, definira. Prema zakonskoj definiciji, radno vrijeme je vremenski period  u kojem je radnik, prema ugovoru o radu, obavezan obavljati poslove za poslodavca. Radni odnos, prema Zakonu o radu, može se  zasnovati sa punim ili nepunim radnim vremenom. Na poslovima na kojima, uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu, nije moguće zaštiti radnika od štetnih uticaja, radno vrijeme se skraćuje srazmjerno štetnom uticaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika. S obzirom da je puno radno vrijeme određeno u  trajanju od 40 sati,  radno vrijeme utvrđeno u dužem trajanju od 40 sati, smatra se  prekovremenim radom.

12. Autor: Mr. sc. Kenan Spahić

Naziv članka: Penzijsko i invalidsko osiguranje – Pitanja i odgovori

13. Mišljenja Federalnog ministarstva finansija/financija

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa