Časopis Septembar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 9/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Dr. sc. Milica Vidović

Kako potpisati PDV prijavu upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde-prikaz instalacije neophodnih softvera i aktivacije kartica, savjeti za izbjegavanje grešaka-

Od poreskog perioda juni 2023. godine veliki obveznici indirektnih poreza i obveznici domaće akcize dužni su UIO prijave za PDV i domaću akcizu (PDA) podnositi uz upotrebu KEP.  Da bi poreski obveznik dostavio PDV i PDA prijavu na novi način, uslov je da ima KEP izdatu od strane ovlaštenog tijela, te da je ista kompatibilna sa softverom koji koristi UIO. U ovom radu opisana je procedura za instaliranje neophodnih softvera za aktivaciju KEP izdanih od strane UIO, učitavanje potvrda, njihovo eksportovanje i deponovanje, te potpisivanje PDV prijava upotrebom KEP, a zatim je slikovito predstavljeno potpisivanje PDV prijave i njeno podnošenje u aplikaciji ePortal za poreske obveznike. Ukazano je i na najčešće greške sa kojima su se obveznici susretali tokom poreskih perioda jun i jul 2023. godine, te je objašnjen način za ispravku ovih grešaka. Budući da obaveza podnošenja PDV prijava upotrebom KEP za ostale obveznike indirektnih poreza (koji nisu veliki), a kojih ima puno više nastupa od poreskog perioda januar 2024. godine, savjetuje se svim obveznicima da što skorije pokrenu proceduru zaključivanja neophodnih ugovora, zahtjeva, priloga i sl. kako bi na vrijeme izvršili propisane obaveze i blagovremeno potpisali PDV prijavu upotrebom KEP.

2.Dr. sc. Dinka Antić

Problematika PDV faktura: Iskustva EU

PDV-e faktura, kao temeljni dokument,  predstavlja osnovni stub sistema PDV-a. Za obveznike PDV-a faktura je vrijednosni papir jer na temelju fakture obveznik ostvaruje pravo na povrat ulaznog poreza obračunatog na nabavke dobara i usluga. Izmjene Direktive u sferi fakturiranja imale su za posljedicu izmjene u nacionalnim PDV propisima. Cilj uvođenja novih pravila fakturiranja u svrhu PDV-a je pojednostavljenje tog značajnog segmenta administriranja PDV-om. U osnovi, pojednostavljenja fakturiranja koja donose izmjene Direktive, su obvezna, opcionalna i dodatna. Izmjene Direktive su ponukale članice da uvedu i dodatna pojednostavljenja. Uklonjena je obveza izdavanja fakture za sve transakcije financijskih usluga, uklonjeni su zahtjevi za pisani prethodni sporazum za prihvat fakture koje izdaje kupac ili treća osoba u ime prodavca, te su izmijenjeni rokovi za izdavanje fakture za domaće transakcije. Interes poreznih administracija u sferi fakturiranja prevazilazi mikro interese poslovnih subjekata. U cilju efikasne naplate prihoda porezne vlasti traže formalnu i suštinsku ispravnost faktura za svaku transakciju prometa, pogotovo u svjetlu priznavanja prava na odbitak ulaznog PDV-a. Za buduće revizije pravila fakturiranja potrebno je postignuti balans između ciljeva obveznika i ciljeva poreznih vlasti.

3.Jasmin Omeragić

Računovodstvena profesija - presjek stanja

Svaka profesija je u nekom od svojih segmenata neprikosnovena, a svaki pojedinac – pripadnik određene profesije ne bi trebao biti podcijenjen ni od koga (ili pak čega), a pogotovo to ne bi trebao biti slučaj ili pojava između pripadnika iste profesije.. Mora se priznati da će se samo u praktičnom radu računovođa pojavljivati i neke specifične poslovne promjene koje će morati biti predmet stručne rasprave, a to zapravo i čini računovodstvo kompleksnim i sveobuhvatnim. I pored tolikih zakonskih ograničenja, činjenica je da se baš u toj računovodstvenoj praksi i dalje ne nalaze samo oni koji „znaju posao“, no (ipak neka ih gdje jesu) ukoliko iskreno žele da steknu praktična znanja u dosljednoj primjeni računovodstva upravo u  praksi. Profesionalni računovođa mora naučiti svakodnevno živjeti sa činjenicom da za sve što tokom nekoga perioda uradi firma čije „knjige vodi“ na kraju jedino i  najviše bude pitan upravo on – računovođa! Bez obzira na sve, budućnost računovodstvene profesije mora se zasnivati na nezavisnosti i stručnosti profesionalnih računovođa. Profesionalne organizacije zato i imaju veliku odgovornost u pogledu očuvanja nezavisnosti, položaja i rada svojih članova, kao i u pogledu primjene i poštovanja međunarodno prihvaćenih zahtjeva osposobljavanja računovođa.

4.Midhat Salihović i  Mehmed Budić

Utjecaj različitih računovodstvenih politika amortizacije na financijski rezultat poslovnih subjekata

Računovodstvena politika je jedan od instrumenata ostvarenja poslovne politike i njezini instrumenti i ciljevi moraju biti podređeni ostvarenju glavnog cilja.  Jednom izabrane računovodstvene politike ne smiju se mijenjati, iznimno u slučaju promjene zakonskih propisa ili ukoliko to odluči menadžment potrebno je objasniti razloge te kvantificirati učinak takve promjene na financijski rezultat. Stoga je zadatak svakog menadžera odabrati računovodstvenu politiku koja će mu najrealnije odgovarati u određenim okolnostima i vremenskom razdoblju za ostvarenje postavljenog cilja. Troškovi amortizacije, koji utječu na ukupne troškove poduzeća, od velike su važnosti te njima treba znati upravljati sukladno ciljevima poduzeća. Računovodstvenim politikama nije moguće stvoriti poslovni rezultat, već se njima postiže, zavisno od zahtjeva menadžmenta, da se ukupna masa troškova amortizacije rasporedi tijekom korisnog vijeka trajanja po dinamici koja odgovara ukupnoj poslovnoj politici poduzeća. Računovodstvenim politikama se ne stvara poslovni rezultat već se izborom različitih metoda poslovni rezultat moguće „seliti“ iz jednog obračunskog razdoblja u drugo. Zbog toga je u kraćem razdoblju utjecaj računovodstvenih politika na iskazanu uspješnost znatan, a dugoročno taj utjecaj ne postoji. Iz svega prethodno rečenog može se izvesti zaključak da se odabirom računovodstvenih politika može itekako utjecati na informacije o financijskom  položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima gospodarskog društva prezentiranim u financijskim izvještajima.

5.Mr Selma Kešetović

Primjena EBIT i EBITIDA marže kod mjerenja profitabilnosti privrednog društva  u praksi

Finansijski izvještaji sa pratećom knjigovodstvenom i finansijskom dokumentacijom su osnovno polazište za analizu. Isti se temelje na ažuriranim poslovnim promjenama koje su dokumentovane i unesene u poslovne knjige. Zadatak analitičara je da pravilno koristi dokumentaciju i da preko sintetičkih i analitičkih konta dođe do podataka na bazi koji će bazirati svoje mišljenje. Polazište u svakoj analizi moraju biti revidirani fer iskazani finansijski izvještaji koji u sebi sadrže pokazatelje iz bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama na kapitalu i bilješkama koje su sastavni dio istih. Primjena metode EBIT I EBITIDA marže kod mjerenja profitabilnosti  privrednog društva najčešća je kod  revizije  učinaka. S toga je korisna revizorima i  sudskim vještacima koji se susreću u praksi sa sličnim slučajevima.  Radi se o veoma pouzdanim indikatorima na osnovu kojih se mogu donijeti pravilni zaključci

6.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Kreativno računovodstvo i manipulacije finansijskim izvještajima

Sa širenjem obima poslovanja u svijetu i pojave različitih oblika privrednog kriminala, razvila se potreba za redovnim praćenjem finansijskih informacija koje se prezentiraju u finansijskim izvještajima. Dakle upravo zbog velikog broja prevara u finansijskom svijetu dovedena je u pitanje istinitost finansijskih izvještaja. Kreativno računovodstvo predstavlja transformaciju finansijskih računovodstvenih prikaza od onoga što je stvarno u ono što subjekt želi prikazati koristeći postojeća pravila i/ili ignorišući neka od njih. S druge strane, motivi zbog kojih dolazi do nepravilne primjene kreativnog računovodstva su razni. Postoji veliki broj različitih oblika manipulacije finansijskim izvještajima, odnosno postoji veliki broj područja u poslovanju gdje je moguće izvršiti manipulacije, a u praksi se najčešće pojavljuju sljedeći: manipulacija troškovima i rashodima, manipulacija prihodima, prikrivanje obaveza, pranje novca i obmanjivanje kupaca, utaja poreza i drugih davanja. Zemlje razvijenih ekonomija i korporativne kulture razvile su mjere za zaštitu protiv manipulacija, međutim, one su i dalje neefikasne. Zato se pitanje sprečavanja manipulacija sve više svodi na pitanje kako ublažiti njihov uticaj i vratiti povjerenje u finansijske izvještaje. Sve  reforme regulatornih tijela, edukacije računovođa i napori revizije usmjereni su na jačanje povjerenja u računovodstvenu profesiju i finansijske izvještaje, što bi onda za rezultat imalo pad troškova kapitala i stabilizaciju finansijskih tržišta.

7.Dr Mirna Pajević Rožajac

Analiza finansijskih izvještaja kao bitan elemenat Izvještaja o procjeni vrijednosti preduzeća

Finansijska analiza predstavlja sintezu finansijskih podataka kojom se pokušavaju prepoznati ekonomski trendovi, odrediti finansijske politike i usmjerenja, izraditi finansijski planovi i rizici za budućnost, te identifikovati potencijalni projekti i investicije. Finansijska analiza se bavi istraživanjem i brojčanim predstavljanjem funkcionalnih odnosa koji postoje između bilansnih pozicija, stanja i uspjeha, sa ciljem da se omogući što objektivnija ocjena finansijskog položaja i aktivnosti preduzeća. Cilj finansijske analize je provjeriti da li je preduzeće, koje je predmet analize, stabilno, likvidno i profitabilno (rentabilno). Sa tom svrhom analitičar koji izvodi analizu provjerava različite finansijske podatke. U osnovi finansijska analiza predstavlja racio analizu, odnosno stavljanje u odnos pojedinih bilansnih pozicija. Za potrebe procjene vrijednosti preduzeća moguće je raditi kompletnu ili parcijalnu analizu pojedinih pokazatelja, u zavisnosti od potrebe klijenta. Navedeni pokazatelji u mnogome mogu da olakšaju sagledavanje trenutne finansijske situacije u preduzeću.

8.Nedim Čustović

Integrisano i agilno upravljanje  rizicima, metodološko upravljane internom revizijom i novi model kroz agilno upravljanje internom revizijom

Postoji rizik da funkcije interne revizije u ekonomiji tradicionalnim pristupima i metodama rada više neće moći odgovoriti potrebama dioničara radi njihovih povećanih zahtjeva, kao i svih ostalih zinteresovanih stranaka, ograničenih resursa te dinamičkih promjena u faktorima okruženja. Kako bi odgovorila na postavljene izazove, interna revizija u privredi, kao i svim ostalim sektorima trebala bi razmotriti mogućnosti i prednosti novog agilnog pristupa i metodologija za unapređenje vlastitih procesa interne revizije. Agilni pristup i metodologija interne revizije mogu, između ostalog doprinijeti jasnijim rezultatima angažmana, ubrzati ciklus isporuke te povećati uključenost i zadovoljstvo ključnih dioničara. Agilni pristup internoj reviziji podrazumijeva promjenu razmišljanja funkcije interne revizije, kako bi se ona usmjerila na potrebe dioničara, rukovodstva, zaposlenika i svih drugih zainteresovanih strana, naročito u svrhu zadovoljenja javnoga interesa, što je i u skladu sa objavljenim novim draftom globalnih standarda interne revizije, kao i ubrzala cikluse revizije, pokretala dostavu pravovremenih uvida, smanjila aktivnost bez dodane vrijednosti te kreirala manje dokumentacije. Agilni pristup potiče interne revizore i dioničare da unaprijed utvrde vrijednost koju treba ostvariti revizija ili projekt. Posebno je važno istaći da eventualnom primjenom agilnog pristupa i metodologije interne revizije treba obavezno osigurati poštivanje zahtjeva Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja (MOPD), i (novih globalnih standarda interne revizije, koji se očekuju da će biti objavljeni 01.01.2024. godine) u vezi svih aktivnosti interne revizije.

9.Doc. dr. sci. Jasmina Hurić

Makroekonomski indikatori i ocjena makroekonomske stabilnosti Bosne i Hercegovine

Za proučavanje i analizu makroekonomskih indikatora potrebno je dobro poznavanje makroekonomije, njenih teorija i modela koje je razvila. Glavni makroekonomski indikatori predstavljaju prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih indikatora neke ekonomije tokom dužeg vremenskog perioda. Uspjeh, kretanje i stanje jedne nacionalne ekonomije se ocjenjuje na bazi dinamičkog kretanja skupine izabranih makroekonomskih pokazatelja. Stabilnost makroekonomskih indikatora u uskoj je korelaciji sa stabilnošću privrede kao cjeline što direktno doprinosi budućem rastu i razvoju. Informacije o njihovom stanu služe investitorima, međunarodnim finansijskim institucijama, ali i vladama zemalja za usmjeravanje politika koje sprovode i kreiranje budućih strategija razvoja. Ekonomska politika Bosne i Hercegovine kao države sistemski je izrazito kompleksna. Zbog specifičnog ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine njena statistika je institucionalno i zakonski vrlo složena i može se kazati u odnosu na druge zemlje nedovoljno razvijena, jer uprkos višegodišnjim usaglašavanjima sa evropskim i međunarodnim statističkim standardima, problemi i neharmoniziranost su i dalje prisutni. Paralelno sa svim neophodnim reforama nužno je ojačati ulogu državnih institucija i centralizirati bankarsku superviziju čime bi se postigao značajan napredak za funkcionisanje ekonomije, te podstaknuti ekonomski rast razvojem novih investicija

10.Admir Ćebić

Osnovni principi javnih nabavki

Iako je na temu osnovnih principa, na kojima počiva svaki sistem javnih nabavki, već puno toga rečeno, ipak postoji potreba na njihovo podsjećanje obzirom da se u Bosni i Hercegovini svakodnevno provodi na desetine, čak i na stotine postupaka javnih nabavki, i da svaki, ali baš svaki postupak zahtijeva njihovu primjenu i poštivanje. U tom kontekstu je bitno istaći da je Zakon o javnim nabavkama (ZJN) u članu 3. propisao da je ugovorni organ dužan da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, u cilju najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom. Također je dodatno navedeno, da se opšti principi obavezno primjenjuju i poštuju i u postupku pravne zaštite.

11.Mr iur. Mirel Mujkanović

Vrste pojašnjenja kroz Zakon o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na pojašnjenje dostavljenih referenci u ponudi

Zakon o javnim nabavkama navodi nekoliko vrsta pojašnjenja od kojih se svako pojmovno, smisaono i svrishodno razlikuje. Pojašnjenje dostavljenih referenci u ponudi predstavlja zakonom dopuštenu i utemeljenu mogućnost ugovornog organa da od ponuđača zahtijeva razjašnjenje dostavljenih potvrda o uredno realiziranim ugovorima kada se iz istih potpuno i sa sigurnošću ne može utvrditi činjenično stanje. Zahtjev u pogledu razjašnjenja dostavljenih referenci ponuđaču se postavlja u pisanoj formi sa jasnim obrazloženjem zbog čega se isti dostavlja određujući rok u kojem ponuđač treba dostaviti svoje pisano pojašnjenje. Odgovor ponuđača može sadržavati i specifikacije ugovora ili ugovore za koje su dostavljene potvrde kojim ponuđač dokazuje parcijalne, nejasne, nepotpune navode ili navode iz kojih se ne može zaključiti da isti udovoljavaju postavljenim uslovima tenderske dokumentacije u pogledu profesionalne sposobnosti. Korištenje ovakve mogućnosti omogućuje ugovornom organu objektivno utvrđivanje faktičkog stanja i olakšava proces evaluacije ponuda.

12.Bernard Iljazović

Što donosi novi Zakon o slobodi pristupa informacijama na razini Institucija BiH?

Sloboda informiranja, a time i pravo na dostupnost informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava, koje propisuje Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencija o pristupu informacijama, te međunarodni ugovori. Donošenjem novog zakonodavnog rješenja na sveobuhvatan način će se urediti sloboda pristupa informacijama na nivou Institucija BiH, a čime će se osigurati pravilna primjena Zakona i poštivanje međunarodnih standarda, kao i promocija i zaštita prava na pristup informacijama, uspostavljanje čvrste pravne strukture s jasnim administrativnim procedurama, jasnim odredbama koje se odnose na nadzorne mehanizme… Sloboda pristupa informacijama smatra se jednim od preduvjeta odgovornog i transparentnog rada organa javne vlasti. Stoga će se novim posebnim institutom, to jest proaktivnim pristupom informacijama zasigurno postići ta svrha, a ujedno i doprinijeti jačanju povjerenja u organe javne vlasti. U konačnici, kako bi novi Zakon i bio učinkovit, nužna je njegova dosljedna primjena u praksi.

13.Džana Kadribegović

Vrste ugovora  na osnovu Zakona o radu

Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16, 89/18 i 44/22)   propisana je samo ugovorna forma radnog angažmana radnika.  Navedeni zakon daje mogućnost zaključivanja  više vrsta ugovora  zavisno od toga da li se ugovorom zasniva radni odnos ili ne. Naime, Zakonom je predviđen ugovor o radu kao temeljni ugovor koji podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa, a data je mogućnost za zaključivanje i druge vrste ugovora  na osnovu kojeg se ne zasniva radni odnos.

 

14.Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


Časopis Juli-Avgust 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 7-8/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Dr. sc. Milica Vidović

Novi način podnošenja PDV i PDA prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde

Od poreskog perioda juni 2023. godine veliki obveznici indirektnih poreza i obveznici domaće akcize podnosiće UIO prijave za PDV i domaću akcizu (PDA) uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde.  Da bi poreski obveznik dostavio PDV i PDA prijavu na novi način, uslov je da ima kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdatu od strane ovlaštenog tijela, te da je ista kompatibilna sa softverom koji koristi UIO. Trenutno se obaveza podnošenja prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde odnosi isključivo na velike obveznike indirektnih poreza i obveznike domaće akcize, a svi ostali obveznici treba da dostavljaju PDV prijave UIO uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde od poreskog perioda januar 2024. godine odnosno ugovore, prijave i zahtjeve koji su spomenuti u ovom radu mogu podnositi u nekom narednom periodu. Važno je napomenuti i činjenicu da se svi dokumenti navedeni u ovom radu mogu dostaviti u Grupu za informacione tehnologije u bilo kojem Regionalnom centru UIO (to ne mora biti RC prema sjedištu obveznika), ali da se u isti taj Regionalni centar UIO mora doći lično da bi se preuzeo nabavljeni paket i potpisala izjava o preuzimanju smart kartice.

2.Midhat Salihović i Mehmed Budić

Obračun rezerviranja za otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

Rezerviranje je obveza neizvjesnog vremena ili iznosa, čija priroda je jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati, tj. postoji neizvjesnost vezana uz vrijeme nastanka ili iznosa budućih izdataka potrebnih za njihovo podmirenje. Zbog toga se rezerviranja trebaju u bilanci subjekta iskazati odvojeno od drugih vrsta obveza odnosno u bilanci uspjeha odvojeno od ostalih rashoda. Rezerviranje predstavlja obvezu neodređenog vremena i/ili iznosa, a iskazuje se kao rashod razdoblja samo kada njegovo priznavanje u tekućem razdoblju zadovoljava određene zahtjeve propisane računovodstvenim standardima. MRS – 19 se otpremninama bavi odvojeno od drugih primanja zaposlenih. Izračunavanje otpremnina prilikom odlaska u mirovinu nije jednostavan zato što je krajnji trošak neizvjestan jer je moguće da će se mnogo čimbenika tijekom vremena promijeniti, npr: vjerojatnost da zaposlenik do umirovljenja neće ostati kod poslodavca, mogućnost promjene diskontne stope i sl., tako da MRS -19 potiče subjekte na angažiranje ovlaštenih aktuara koji će napraviti detaljniju procjenu troškova budućih isplata pri čemu će u svoje izračune uključiti određene aktuarske pretpostavke, kao što su demografske pretpostavke (npr. stopa fluktuacije zaposlenika, stopa smrtnosti) i financijske pretpostavke (npr. diskontna stopa, inflacija, promjena plaće) koje će utjecati na izračun. Prema tome, utvrđivanje i vrednovanje obveza vršit će se sukladno metodi projektirane kreditne jedinice.

3. Dr. sci. Azira Osmanović  i Prof. dr. Damir Šarić

Značaj forenzičkog računovodstva u otkrivanju prevara u finansijskim izvještajima

Veoma često susrećemo se sa informacijom da su otkrivene prevare u finansijskim izvještajima, i da je otkrivanje prevara imalo izuzetno velike posljedice. Informacije iz finansijskih izvještaja potrebne su vlasnicima, kreditorima, kupcima, dobavljačima, menadžerima, zaposlenicima, investitorima, državnim organima, ali i nekim dugim korisnicima, i često dolazi do prilagođavanja finansijskih izvještaja poslovnog subjekta. Najčešće menadžment oblikujući finansijske izvještaje iskrivljuje sliku o položaju poslovnog subjekta, jer želi zadovoljiti zainteresovane strane i na taj način osigurati korist za sebe. U izradi finansijskih izvještaja presudnu ulogu imaju menadžeri, računovođe i revizori ali i svi državni regulatorni organi. Ukoliko nisu svi uključeni, to rezultira negativnim posljedicama, zbog upotrebe kreativnog računovodstva u svrhe zavaravanja i davanja lažnih podataka. Forenzičko računovodstvo i forenzičke računovođe mogu dati izuzetno veliki doprinos u sprečavanju računovodstvenih prevara, jer spoznaja da su forenzičke računovođe prisutne, sigurno će uticati na svijest potencijalnih počinilaca prevara da prevare ne čine, jer postoji velika vjerovatnoća da će biti otkriveni. Obzirom da su kriminalne radnje zastupljene u svim sferama društva i čine teret kako razvijenim tako i manje razvijenim zemljama, sigurno je da će ova tema i suzbijenje primjene kreativnog računovodstva biti predmet novih razmatranja kao i daljih istraživanja.

4.Prof. dr Kristina Peštović

Pouzdanost revizijskih dokaza prikupljenih primjenom revizorskih softvera

Informacione tehnologije u današnje vrijeme postale su nužnost u procesu revizije. Revizori ne mogu sprovesti ni jednu vrstu revizorskog angažmana bez upotrebe jednostavnijeg ili nešto složenijeg softverskog rešenja. Softveri koji su specijalno namijenjeni za realizaciju revizorskih aktivnosti predstavljaju revizorske aplikacije. Upotreba revizorskih aplikacija ne predstavlja u današnje vrijeme opciju, nego nužnost za revizore. Ovo proističe iz razloga kao što su postojanje klijentovih podataka u elektronskom obliku, potreba provjere velikog broja transakcija i salda, relativno ograničeno vrijeme koje je na raspolaganju revizorima, potrebe za efikasnom komunikacijom i dr. Sa druge strane primjena softvera u reviziji obezbeđuje unapređenje kvaliteta procesa revizije, unapređenje produktivnosti u radu revizora, skraćenje vrijeme za realizaciju određenih revizorskih aktivnosti, omogućuje revizorima više vremena za analizu dobijenih rezultata i tumačenje dokaza i dr. Mišljenje revizora mora biti potkrijepljeno odgovarajućim dokazima, a isti moraju biti dokumentovani u radnim papirima revizije. Revizori kroz unapređenje svojih znanja i kompetencija treba da na efikasan način primjenjuju revizorske aplikacije u cilju prikupljanja dokaza višeg nivoa pouzdanosti.

5.Dr. sc. Jasmina Hurić

Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

 Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovodioci korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno uvjeravanje da će se u ostvarivanju ciljeva organizacije, budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno. Finansijsko upravljanje i kontrola je prvi stup PIFC-a. Zasniva se na upravljanju rizicima i ima za svrhu da se postigne da ciljevi institucije budu ostvareni na propisan način. Uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole u javni sektor Bosne i Hercegovine je važna reformska oblast u kojoj je Bosna i Hercegovina u obavezi da uskladi svoj zakonodavni okvir i praksu sa dobrim praksama i regulativama koje preporučuje Evropska komisija. Da bi upravljanje rizicima bilo efikasno za sve organizacije javnog sektora ono treba biti na nivou čitave organizacije i sprovedeno u svim pojedinačnim organizacionim jedinicama i za njegovu implementaciju treba posvećenost velikog broja uposlenika. Potreban je jedinstven sistematski pristup njegovom razvoju, na nivou čitavog javnog sektora u Federaciji BiH i na nivou pojedinačnog korisnika. Pored toga, nužna je veća međuinstitucionalna saradnja u izmjeni postojećih i donošenju novih propisa, i konstantna edukacija za sve učesnike.

6.Dr Mirna Pajević Rožajac

Međunarodni standardi procjene vrijednosti

Međunarodni standardi procjene vrijednosti zajedno sa visokom razinom profesionalizma u njihovoj primjeni osnovni su dijelovi finansijskog sistema. Procjena  vrijednosti je aktivnost ili postupak utvrđivanja mišljenja ili zaključka o vrijednosti nekog sredstva ili preduzeća temeljeno na navedenoj osnovi vrijednosti na određeni datum u skladu s Međunarodnim standardima procjene vrijednosti. Vrijednost procjene predstavlja profesionalno mišljenje koje proističe iz postupka procjene vrijednosti u skladu s Međunarodnim standardima procjene vrijednosti (u daljem tekstu MSPV). Procjena vrijednosti je procjena najvjerojatnije novčane naknade za udio u imovini ili ekonomskih koristi od držanja udjela u imovini temeljem neke od navedenih osnova vrijednosti. Procjena vrijednosti predstavlja temelj u okviru finansijskog i drugih tržišta, bilo da se koristi za potrebe uvrštavanja u finansijske izvještaje, poslovne analize, da bi se udovoljilo pravnim propisima ili u funkciji osiguravanja kredita i transakcija.

7.Admir Ćebić

Javne nabavke u Bosni i Hercegovini

Usvajanje ZIDZJN znači da je Bosna i Hercegovina ispunila jedan od ključnih prioriteta u ispunjavanju pretpostavki u procesu pristupanja EU. EK je u oktobru 2022. godine predstavila pojedinačne izvještaje o trenutačnim statusima država koje teže kandidatskom statusu EU. U Izvještaju je, između ostalog, navedeno da Bosna i Hercegovina mora unaprijediti usklađivanje sa pravnom stečevinom EU i implementirati neophodno zakonodavstvo. Također je naznačeno da je Bosna i Hercegovina dostigla određeni nivo pripremljenosti, da se postigao određeni napredak u oblasti javnih nabavki, a nakon što je usvojen ZIDZJN, zakonodavstvo je dodatno usklađeno sa pravnom stečevinom EU.

8.Prof. dr. sc. Erdin Hasanbegović

Ulaganja u udjele i dionice privrednih društava

Ulaganja u udjele i dionice privrednih društava mogu pružiti ulagačima atraktivne povrate, ali istovremeno nose i određene rizike. Stoga je važno da ulagači pažljivo razmotre sve aspekte prije donošenja odluke o ulaganju. Dioničko tržište karakterizira dinamičnost, te su cijene dionica podložne fluktuacijama, što predstavlja tržišni rizik. Također, ulaganje u udjele i dionice nosi poslovni rizik, valutni rizik, inflacijski rizik, likvidacijski rizik, geopolitički rizik i kreditni rizik. Međutim, unatoč rizicima, ulaganje u udjele i dionice privrednih društava može biti korisno za dugoročno ulaganje. Diversifikacija portfelja, praćenje finansijskih izvještaja i mjera performansi, te pažljivo istraživanje i procjena ulaganja mogu pomoći u smanjenju rizika i povećanju šanse za uspješno ulaganje. Ulaganje u udjele i dionice privrednih društava je stoga važno za dugoročno planiranje finansija i postizanje ciljeva ulagača, ali je istovremeno važno pažljivo razmotriti sve rizike i provesti potrebna istraživanja prije donošenja odluke o ulaganju.

9.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Korporativno upravljanje u javnim preduzećima Federacije BiH

Važan dio tranzicije svih, pa tako i javnih preduzeća u Federaciji BiH svakako je bio i još uvijek je uspostavljanje mjera za uvođenje, a zatim i unaprjeđenju korporativnog upravljanja.Korporativno upravljanje u javnim preduzećima podrazumijeva skup pravila po kojima funkcioniše unutrašnja organizacija preduzeća, izbor direktora i članova organa upravljanja, nadzor države (ili drugog nivoa vlasti) kao vlasnika, sistem planiranja i izvještavanja u cilju transparentnosti njihovog rada i mjerenje postignutih rezultata javnih preduzeća. Razlog za uspostavljanje korporativnog upravljanja i izbor profesionalnog menadžmenta u javnim preduzećima jeste omogućavanje učešća javnih preduzeća  u tržišnoj utakmici sa ciljem  racionalizacije u javnom sektoru i podizanja produktivnosti. Također, vrlo bitan razlog za uvođenje korporativnog upravljanja u javnim preduzećima jeste i njihova podložnost korupcijskim rizicima zbog  niza faktora kao što su: višestruki principali, politizovani  nadzorni odbori i uprava, nizak nivo transparentnosti i odgovornosti. Isto tako, činjenica je da su javna preduzeća u BiH znatno poslovno neefikasnija  u odnosu na preduzeća u privatnom vlasništvu, pa se postavlja pitanje da li je nedovoljna korporatizovanost javnih preduzeća, odnosno nefunkcionisanje javnih preduzeća kao istinskih korporacija razlog takvom rezultatu njihovog poslovanja.

10.Bernard Iljazović

Regulativa o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji

Porast troškova životnog standarda i mala financijska primanja sve više se negativno odražavaju na materijalno blagostanje radnika, te stvaranja uvjeta za dostojanstveni život. Stoga je neophodno bilo na razini Europske unije poduzeti odgovarajuće korake kako bi se povećala minimalna plaća radnika, a što bi ujedno omogućilo poboljšanje radnih i životnih uvjeta radnika. U tu svrhu, donesen je Prijedlog Direktive EU o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji. Usvojena Direktiva svakako će donijeti beneficije svim radnicima u Europskoj uniji. Njome će se osigurati veća jednakost u razini minimalnih plaća, doprinijeti povećanju plaće, te stvoriti uvjeti za brži i održivi razvoj gospodarstva u Europskoj uniji. Posebice će snažnije potaknuti države članice na jači angažman za kolektivno pregovaranje, kako bi se omogućili potrebni preduvjeti za postizanje primjerenijih i dostojanstvenijih plaća radnicima, od kojih će moći pošteno živjeti. Stoga bi ova Direktiva trebala donijeti pozitivne promjene, a što će se indirektno odraziti i na poboljšanje materijalnog položaja bh radnika u državama članicama Europske unije.

11.Dr. sc Jozo Piljić

Menadžment prinosa i upravljanje kapacitetima u hotelijerstvu

U uvjetima globalne konkurencije i prisutnim, stalnim „pritiscima“za povećanjem prihoda, a upotrebljavajući istu količinu raspoloživih resursa, hotelskim operacijskim menadžerima nameću se sve veći zahtjevi u cilju efikasne upotrebe sustava rezervacija i povećanja stupnja iskorištenja smještajnih kapaciteta. Kao dio sveprisutnih promjena u industriji, gospodarski subjekti u hotelijerstvu težište stavljaju na smanjenje operativnih troškova i unaprjeđenje iskorištenja hotelske imovine primjenom strategije menadžmenta prinosa. Menadžment prinosa je danas razvijena, znanstvena i stručna praksa koja se dosta široko koristi u svim uslužnim djelatnostima s ograničenim kapacitetom, omogućujući hotelskoj industriji donošenje najbitnijih poslovnih odluka, na primjer, koliko kapaciteta prodati, kojim klijentima i po kojoj cijeni. To je dinamičan i evoluirajući proces koji traži neprekidni monitoring i otklanjanje nedostataka i unapređivanje poslovanja. Primjena tehnika menadžmenta prinosa nije nimalo lagan zadatak i numerički je vrlo intenzivan. Tri osnovne sastavnice menadžmenta prinosa u hotelijerstvu su: politika prebukiranja, alociranje kapaciteta i postavljanje cijena Tehnike menadžmenta prinosa i modeli prebukiranja, ako se primjenjuju prikladno, pomažu u dugoročnom povećanju hotelskih prihoda, boljoj sposobnosti upravljanja i sl. Korištenje matematičkog modeliranja i kvantitativne analize takvih sustava, na temelju raspoloživih podataka omogućuje hotelskim menadžerima donošenje efikasnijih odluka. Razmatranje velikog broja mogućnosti izbora u rješavanju određenog problema, s neumoljivim vremenskim pritiskom, čini odluke s kojima se menadžeri susreću još težima i odgovornijima.

12.Inela Bečić i Fatima Budić

Komision i ugovor o komisionu

Ugovorom o komisionu obavezuje se komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime, a za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu povjerava komitent. Komisionar ima pravo na naknadu (proviziju, nagradu) i kad ona nije ugovorena, zato što se takva vrsta pravnih poslova obavlja u pravilu stručno i profesionalno, kao zanimanje, u cilju postizanja zarade. Komisionari su ovlašteni obaviti i niz drugih faktičkih i pravnih radnji, koje su nužne u realizaciji komisionog ugovora, a koje u suštini predstavljaju sporedne radnje komisionara. U takve radnje spadaju čuvanje robe (kod sebe ili u skladištima), kontrola i održavanje radi komision prodaje, potrebne carinske aktivnosti u vezi sa uvozom ili izvozom itd. Značaj komisionog posla je višestruk. U prvom redu komisionar svojim djelovanjem ostvaruje velike uštede sredstava i vremena komitentima, čime se komitentima omogućuje značajno proširenje poslovnih mogućnosti. Zahvaljujući profesionalnosti i stručnosti komisionara, komiteti mogu u većem obimu plasirati svoje proizvode, s jedne strane, dok s druge strane, komitenti na taj način mogu nabaviti potrebnu robu pod puno povoljnijim uslovima. Angažovanjem komisionara na određenom geografskom području komitent ostvaruje vremenske uštede u obavljanju svojih privrednih potreba za to područje. Komisionar je profesionalac za određene robe i određeni prostor, što mu omogućava da na tržištu stručno obavlja poslove iz svog profesionalnog domena.

13.Prof. dr Asja Gojačić

Organizaciono učenje

Savremene kompanije postaju učeće organizacije ne zato što njihovi menadžeri i zaposleni vole da uče nove stvari već zato što je to jedini način da prežive u savremenom okruženju. Učeće organizacije imaju mehanizme kojima neprestano uvećavaju fond svojih znanja o tržištu, tehnologiji, menadžmentu i, što je još važnije, ta znanja ove organizacije koriste da bi podizale efikasnost svojih poslovnih procesa i tako unaprjeđivale svoje performanse. Preduzeće se može posmatrati kao velika mreža poslovnih procesa kroz koje ono koristi svoje resurse da bi ostvarilo svoje ciljeve. Svaki proces se može predstaviti kao niz sukcesivnih aktivnosti koje neki input transformišu u output. Konkurentska prednost na tržištu se stiče kreiranjem superiornih procesa dizajna, proizvodnje, upravljanja troškovima, logistike, prodaje itd. Jezgro kompetentnosti preduzeća zapravo leži u njegovoj sposobnosti da izvršava poslovne procese na superiorniji način od svojih konkurenata. Ona se izgrađuje tako što preduzeće uči kako da brže, bolje, jeftinije obavlja procese odnosno da dizajnira, proizvodi, distribuira, servisira, prodaje bolje od svojih konkurenata. Izgradnja učeće organizacije podrazumijeva da se, kako u njenu formalnu tako i u njenu neformalnu stranu, uključe oni elementi koji podstiču, olakšavaju, ubrzavaju i katalizuju stvaranje, difuziju, memorisanje i korištenje novog znanja Dakle, ako se želi izgraditi učeća organizacija potrebno je u dizajnu organizacione strukture, u organizacionoj strukturi kompanije, u sistemima upravljanja ljudskim resursima kao i u metodama, rutinama i praksama uključiti one elemente koji podstiču i olakšavaju organizaciono učenje.

14.Džana Kadribegović

Prava i obaveze radnika u vezi sa  obrazovanjem i  osposobljavanjem  za rad

Ubrzane promjene u svijetu rada, kao  i promjene u tehničko - tehnološkom razvoju nameću potrebu za kontinuiranim učenjem i obrazovanjem. Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad zahtijeva neprekidnu aktivnost koja je izuzetno značajna kako za radnika tako i za poslodavca i koja treba da doprinese, kako poslovanju samog poslodavca, tako i boljem radno-pravnom statusu radnika.  Osnovne pretpostavke za ove aktivnosti utvrđene  su Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16, 89/18 i 44/22), kojim su propisane obaveze objema ugovornim stranama. Obaveza radnika je da se, u skladu sa svojim sposobnostima, kao i potrebama rada, obrazuje, osposobljava i usavršava, a poslodavca da to radniku omogući kada se radi o  promjenama ili uvođenju novog načina ili organiziranja rada. S obzirom da zakonom nije posebno određen način na koji će se  obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje urediti, zakonodavac je prepustio praksi  da se  ova pitanja i druge aktivnosti u vezi sa tim, posebno definiraju kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu (član 31-34. Zakona).

15.Alan Vajda, mag. iur.

Rad sezonskih radnika u Republici Hrvatskoj

Obzirom da je potreba zapošljavanja sezonskih radnika tijekom turističke sezone, svake kalendarske godine sve aktualnija, navedeno posebno dolazi do izražaja kod onih poslodavaca koji pretežito posluju sezonski. Stoga su određenim kategorijama poslodavaca­, zbog specifičnosti sezonskog rada, značajno pojačane aktivnosti tijekom sezone (rad u sezonskim poslovima u ugostiteljstvu, turizmu, poljoprivredi, graditeljstvu i sl.), te im je za navedeni oblik rada korisno zasnovati radni odnos na temelju ugovora koji su za takve slučajeve ustanovljeni Zakonom o radu. Stoga je ugovor o radu za stalne sezonske poslove uz ugovor o radu na neodređeno vri­jeme i ugovor o radu na određeno vrijeme uređen odredbama Zakona o radu. Osim Zakonom o radu i propisa koji uređuju područje poreza, doprinosa i obveznih osiguranja sezonskih radnika, značajno mjesto zauzima i Zakon o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18., 32/20. i 18/22.) kojim se, između ostaloga, uređuju i mjere aktivne politike zapošljavanja. Naime, radi promicanja i pobolj­šavanja zapošljavanja i zapošljivosti, ustanovljen je pravni institut pod nazivom - Mjere aktivne politike zapošljavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske temeljem prijedloga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Navedene mjere provode se na temelju programa koje do­nosi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a što obuhvaća i mjeru Stalni sezonac.

 

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa

18. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


Časopis Juni 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 6/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mirela Mašić

Oporezivanje isplata licima na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i volonterima

Posljednjim izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak  u januaru 2023. godine aktueliziran je porezni tretman naknada koje se isplaćuju licima na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Istovremeno, s obzirom na još uvijek prisutno poistovjećivanje sa volonterskim radom, iako se radi o potpuno različitim angažmanima, otvorilo se i pitanje poreznog tretmana isplate volonterskih naknada. Osnov za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, sadržan je u Zakonu o radu. Prema stavu 2. iste odredbe, vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa računa se u pripravnički staž i radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za rad u određenom zanimanju i može trajati najduže onoliko vremena koliko traje pripravnički staž. Zakonom o volontiranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12) uređeno je obavljanje volonterskog rada pod uslovima i na propisanim principima volontiranja, zaključivanje ugovora o volontiranja, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja i dr., te se radi o potpuno drugoj vrsti angažmana u odnosu sa zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u skladu Zakonom o radu.

2.Dr.sc. Dinka Antić

Oporezivanje virtualnih valuta u sistemu PDV-a

Brzi rast upotrebe i vrijednosti tržišta virtualnih valuta, uz stalni razvitak novih oblika kripto imovine, predstavlja veliki izazov za porezne vlasti. Osim oporezivanja porezom na dohodak/dobit i porezom na imovinu kao oporezivi događaj relevantan za oporezivanje virtualnih valuta u sistemu PDV-a mogu se uzeti rudarenje, razmjena ili raspolaganje. Za razliku od ostalih dobara i usluga kod oporezivanja virtualnih valuta PDV-om potrebno je voditi računa o specifičnostima kripto imovine i njenom hibridnom karakteru, što podrazumijeva da posjeduje odlike financijskih instrumenata i nematerijalne imovine, koje se na različit način tretiraju u sistemu PDV-a. Evropska komisija je zadužila PDV Komitet da razmotri PDV tretman kripto imovine, te se založila, u cilju ostvarenja pravne sigurnosti u EU, za konsenzus o PDV implikacijama različitih transakcija koje su povezane sa tom imovinom.  S obzirom na usluge povezane sa virtualnim valutama prilikom utvrđivanja PDV tretmana treba uzeti u obzir konzistentnost tretmana većine zemlja tradicionalnih instrumenata plaćanja i financijskih usluga, kao i praktične implikacije različitih tretmana za obveznike u vezi sa registracijom, vođenjem evidencija i vrednovanjem oporezive osnovice virtualnih valuta.

3.Mr.oec ElmanNadžaković

Sistemi obračuna troška i njihov uticaj na finansijski rezultat

Oblast obračunavanja troškova sve više dobiva na važnosti, pa je tako došlo do pojave velikog broja prijedloga novih modela. Međutim, ipak ovaj napredak nije pridonio stvaranju jasnije situacije, nego je stvorena prava konfuzija, kako u pojmovima, tako i u terminologiji.S obzirom na loše poslovanje velikog broja preduzeća u Bosni i Hercegovini, jako je potrebno unaprijediti praksu primjene sistema obračuna troškova. Posebno je ovo važno, kada se zna da su istraživanja pokazala da za uspješno poslovanja treba uspješno upravljati svojim troškovima.

4.Mehmed Budić

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji prema MSFI – u 5

Dugotrajna imovina koju je poslovni subjekt odlučio prodati mora se klasificirati kao imovina namijenjena prodaji, uz uvjet da je prodaja te imovine vrlo vjerojatna i raspoloživa za trenutnu prodaju u postojećem stanju. Takva imovina će se reklasificirati iz dugotrajne imovine u kratkotrajnu imovinu i mjeriti po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, ovisno o tome koja je vrijednost niža. U slučaju da je subjekt klasificirao dugotrajnu imovinu kao onu namijenjenu prodaji, ali kriteriji iz MSFI-a 5 više nisu udovoljeni, subjekt će prestati klasificirati tu imovinu kao onu koja je namijenjena za prodaju. U ovom slučaju subjekt će mjeriti dugotrajnu imovinu koja prestaje biti klasificirana kao namijenjena za prodaju po nižoj vrijednosti između: njezine knjigovodstvene vrijednosti prije nego je imovina bila klasificirana kao namijenjena za prodaju, prilagođena za smanjenje vrijednosti, amortizaciju ili revalorizaciju koja bi bila priznata da imovina nije bila klasificirana kao namijenjena za prodaju i njezine nadoknadive vrijednosti u trenutku naknadne odluke da se ne prodaje. Računovodstveni tretman imovine namijenjene prodaji, objavljivanje i prezentacija prestanka poslovanja uređen je MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja.

5.Nedim Čustović

Zakonske obaveze vršenja osiguranja i unapređenja kvaliteta (engl. QAIP) gdje se  obuhvataju svi aspekti, aktivnosti/funkcije interne revizije

Međunarodnim standardima profesionalne prakse IR (Standard 1312), te lokalnom zakonskom regulativom, koja se odnosi na uspostavu funkcije IR u javnom sektoru od nivoa lokalne samouprave do državnog nivoa, te privrednim društvima, bez obzira na oblik organizovanja i vlasničku strukturu, bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim institucijama propisana je obaveza provođenja eksterne procjene kvaliteta funkcije interne revizije, minimalno jednom u pet godina. Program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja osmišljen je tako da omogućava procjenu usklađenosti funk­cije interne revizije sa Standardima te procjenu pridržavaju li se interni revizori Etičkog kodeksa. Program također služi za procjenu djelotvornosti i učinkovitosti funkcije interne revizije te identificiranje mogućnos­ti za unaprjeđenje. Glavni revizor trebao bi podržavati nadzor odbora nad programom osiguranja kvalitete i unaprjeđenja. Dobro razvijen program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja osigurava da je koncept kvalitete ugrađen u funkciju interne revizije i njen rad. Funkcija interne revizije ne bi trebala vrednovati je li svaki pojedini angažman u skladu sa Standardima. Tačnije, angažmani bi se trebali provoditi u skladu s uspostavljenom metodologijom koja promiče kvalitetu i, automatski, usklađenost sa Standardima. Osim toga, metod­ologija općenito promiče stalno unaprjeđenje funkcije interne revizije.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Pismo predstavljanja uprave kao revizijski dokaz

Pod pojmom „pismo predstavljanja (očitovanja) uprave“ podrazumijevaju se pisane izjave uprave koje se daju revizoru kao potvrda određenih revizijskih zaključaka ili kao dodatni dokazi određenim revizijskim dokazima. Ovaj pojam međutim, ne obuhvaća financijske izvještaje društva koje se revidira, knjigovodstvene ili druge isprave koje je revizor prikupio tokom revizije i koje u nekoj formi tvore revizijski dokaz. Sama kvaliteta pisma predstavljanja uprave kao revizijskog dokaza u velikoj mjeri ovisi o integritetu uprave od koje se traži predstavljanje i očitovanje, te pismo bez drugih potkrepljujućih dokaza ne može samostalno predstavljati dostatan revizijski dokaz na kojem revizor može i treba bazirati svoje revizijsko mišljenje. Pismo predstavljanja uprave smatra se važnim izvorom revizijskih dokaza. Ako kojim slučajem uprava modificira ili odbije dati traženo očitovanje, takav postupak revizoru može ukazati na postojanje potencijalnih značajnih problema o kojima ga uprava možda nije izvijestila. Osim toga, traženje pisanog umjesto usmenog očitovanja u mnogim slučajevima može ponukati upravu da bolje razmisli o očitovanjima koje potpisuje te tako indirektno poboljšati kvalitetu samih očitovanja (tvrdnji) koje su sadržane u pismu predstavljanja. Revizor je dužan, ne samo zato što je to jedan od zahtjeva revizijskih standarda, nego i zbog kvalitete vlastite usluge koju pruža, dobiti potpisano pismo predstavljanja uprave kako bi dodatno potkrijepio dokaze na kojima bazira svoje revizijsko mišljenje.

7.Jasmin Omeragić

Uloga ljudskog faktora u poslovnim prevarama sa dobavljačima  (s posebnim osvrtom na domen javnih nabavki )

Rad i djelovanje računovođa profesionalaca sastoji se od niza postupaka koji „po pravilu službe“ moraju međusobno biti sinhronizirani i strogo kontrolirani. Računovodstvo, kao funkcija, a i kao važan segment u poslovanju firme sa dobavljačima (pogotovo u domenu javnih nabavki), bez obzira na veličinu firme čije poslovne promjene evidentira i prati, uvijek treba da izvršavai poštuje zadane procedure, načela, metode rada, ali i da se dobro služi kvalitetnim IT alatima.Poboljšanje svijesti o kontrolnoj ulozi računovodstva u otkrivanju, predupređivanju i sprečavanju pojava poslovnih prevara i drugih nepodobnih radnji treba svakodnevno aktuelizirati. Ovo je pogotovo bitno jer realizacija poslovne prevare uvijek ima veoma motivirane počinioce koji su vođeni namjeromda ostanuneotkriveni. No, s druge strane, razvijaju se i različiti modeli otkrivanja prevara, kako planskim aktivnostima same firme, tako i od strane zaposlenih radnika firme (kada se određene nedopuštene aktivnosti sasvim slučajno uoče, otkriju i dojave menadžmentu firme), zatim povremenim selektivnim doprinosom interne i eksterne revizije, te djelovanjem organa nazora i kontrole javnih prihoda.

8.Bernard Iljazović

Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2023-2025.

Bosna i Hercegovina deveti po redu Program ekonomskih reformi predaje kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji. Programom ekonomskih reformi nastojati će se realizirati određeni ciljevi od kojih možemo izdvojiti:povećati direktna strana ulaganja, te osigurati rast domaćih ulaganja kroz fiskalnu disciplinu i kontrolu javnih rashoda, a čime će se stvoriti pozitivni učinci na cjelokupan privredni rast i razvoj, povećati efikasnost tržišta rada kroz realizaciju programa i mjera aktivnih i pasivnih politika na tržištu rada, te stvoriti uslove za rast stope zaposlenosti kroz promicanje ideja koje dovode do otvaranja novih radnih mjesta, podići životni standard i raditi na stvaranju pozitivnijeg poslovnog okruženja i podizanju konkurentnosti, kroz pojednostavljivanje procedura za poduzetnike i privredne subjekte, poticati razvoj poduzetništva koje stavlja u fokus održivi ekonomski rast, koji podrazumijeva pametno upravljanje prirodnim resursima uz korištenje čiste energije, investiranjem kapitalnih transfera u saobraćajnu infrastrukturu, stvoriti nove razvojne mogućnosti, u ovoj oblasti koje će imati pozitivan efekt na kompletnu privredu, jačati instrumente za sprečavanje evazije poreza i usmjeravanje porezne politike nasprečavanje erozije porezne osnovice i premještanja dobiti, te time osigurati efikasnu naplatu javnih prihoda.

9.Dr. sci. Jasmina Hurić

Međunarodni monetarni fond i mjere za suzbijanje krize u Bosni i Hercegovini

Uzimajući u obzir ograničene instrumente monetarne politike, sva očekivanja se svode na fiskalnu politiku koja treba da pomogne u borbi protiv inflacije kao ključnog problema. Nakon iznesenih ocjena i preporuka MMF uslijedile su različite reakcije i političkih zvaničnika i ekonomskih analitičara, koje idu od toga da su prijedlozi za  preduzimanja mjera koje bi vodile povećanju kamatnih stopa toliko destruktivni da ne zaslužuje ni razmatranje, do toga da su utemeljeni i opravdani. Kakvi god oni bili trenutna ekonomska situacija i negativni makroekonomski trendovi u BiH ukazuju na to da su reforme neophodne i da postojeće stanje može samo odvesti u destabilizaciju i ugroziti stabilnost javnih finansija BiH, koja je condiotio sine qua non makroekonomske stabilnosti. Za sada osim konkretnih mjera koje je poduzela Centralna banka BiH u javnosti se ne zna kakvu politiku će voditi vlasti u BiH da bi se stagnacija ekonomskih aktivnosti i problemi s kojima se suočava zemlja zaustavili.

10.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Banke i tržište kapitala

Finansijski sistem u Bosni i Hercegovini izrazito je „bankocentričan“. Banke posluju kao univerzalne banke, te tako kroz odnos komercijalnog i investicijskog bankarstva direktno utiču i na intenzitet razvoja tržišta kapitala. Banke su iskoristile pruženu priliku i usmjerile kompanije prema finansijskim proizvodima koji bankama donose najveći profit. Jedan od ograničavajućih faktora daljnjeg razvoja Federacije BiH  pa time i Bosne i Hercegovine jeste nedovoljno razvijeno tržište kapitala. Problem je, prije svega u tome što većina banka u Federaciji BiH nije zaintersovana ili pruža usluge investicijskog bankarstva u veoma ograničenom strukturi i obimu usluga investicijskog bankarstva. Osim toga dodatni ograničavajući faktor jeste činjenica da stanovništvo, a ni privredni subjekti i njihov menadžment nema dovoljno informacija i potrebnog znanja u pogledu  investicijskih usluga  banaka. Zbog toga vrlo mali broj građana pokazuje  interes  za ulaganje dijela mjesečnog dohotka u vrijednosne papire ili udjele investicijskih fondova. Također,  slična je situacija i sa privrednim društvima i njihovom pristupu u pogledu tržišta kapitala, a vezano za mogući plasman viška sredstava odnosno finansiranje rasta i razvoja društva putem pribavljanja finansijskih sredstava na tržištu kapitala emisijom vrijednosnih papira. Na tržištu kapitala postoje određeni alati, koji omogućavaju investitoru da unaprijed odredi, tj. na neki način prognozira koje investicije će mu donijeti maksimalan povrat, ali da se ne izlaže pretjeranoj opasnosti od ulaganja.

11.Alan Vajda, mag. iur.

Stalna poslovna jedinica nerezidenta u Republici Hrvatskoj

Stalna poslovna jedinica u pravilu ne posjeduje samostalnu pravnu osobnost odvojenu od svoje matice, već ovaj koncept poslovanja omogućuje državi domaćinu oporezivanje poslovnih aktivnosti koje je inozemni poduzetnik realizirao u toj državi kao da ih je obavilo samostalno trgovačko društvo te države domaćina. Cilj je omogućiti državi izvora oporezivanje poslovnih prihoda. Primjena koncepta stalne poslovne jedinice radi ostvarivanja prava države na oporezivanje prihoda koje je inozemni po­duzetnik ostvario poslujući na njegovu teritoriju nije novost. No snažnim širenjem poslovnih mreža trgovač­kih društava u države izvan mjesta svoje porezne rezidentnosti te shvaćanjem tih država izvora da gube znatne porezne prihode koji se oporezuju samo u državi rezidentnosti poduzetnika, primoralo ih je da se ozbiljnije i sustavnije prihvate utvrđivanja posto­janja stalne poslovne jedinice. U sklopu porezne reforme Republika Hrvatska je usvojila dogovoreni međunarodni standard u pravilima o stal­noj poslovnoj jedinici te tako pokazala da stoji uz bok državama članicama OECD-a te da i u tom području zadovoljava OECD-ove i međunarodne standarde.

12.Džana Kadribegović 

Pravo radnika na odmore i odsustva

Odredbe  koje se odnose na odmore  i odsustva  propisane Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH, br. 26/16, 89/18 i 44/22), kao temeljnim propisom iz oblasti radnog zakonodavstva, naročito su značajne  u pogledu  zaštite života i zdravlja radnika. U vezi s tim, Bosna i Hercegovina je ratificirala, između ostalog,  Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) koje se odnose na odmore i odsustva čime je stvorena  obaveza  da ih implementira u svoje radno zakonodavstvo.  S obzirom na navedene ustavne principe, pravo radnika na odmore i odsustva ne bi se moglo uskratiti, čak i da isti nisu uređeni Zakonom o radu.

13.Fatima Budić

Upravljanje ljudskim potencijalima

Svrha funkcije upravljanja ljudskim potencijalima je osigurati visoki stupanj usklađenosti znanja i vještina zaposlenika s potrebama poduzeća, odnosno zacrtanim ciljevima i strategijom te osigurati visoki stupanj njihove motivacije, odnosno predanosti ostvarivanju ciljeva. Spektar djelovanja u okviru funkcije upravljanja ljudskim potencijalima može se analizirati u tri ključna područja: planiranje ljudskih potencijala, razvijanje ljudskih potencijala te održavanje kvalitete ljudskih potencijala. Proces planiranja ljudskih potencijala započinje od zacrtanih ciljeva i definiranih potreba, odnosno strategije. Na temelju definiranih ciljeva i strategije potrebno je provesti analizu posla. Na temelju tih podataka sistematiziraju se radna mjesta te se izrađuju opisi poslova. Opis posla obuhvaća popis zadataka i odgovornosti određenoga radnoga mjesta. Na temelju opisa posla izrađuju se specifikacije posla. Specifikacija posla uključuje popis potrebnih kvalifikacija u smislu potrebnih znanja, vještina, iskustva, ali značajka koje se očekuju od kandidata. Održavanje kvalitete ljudskih potencijala odnosi se na procjenu i ocjenu rezultata rada. Rad zaposlenika se može vrjednovati s aspekta značajka koje su važne za obavljanje određenoga posla. Kvalitetu rada moguće je procjenjivati i sa stajališta određenoga ponašanja koje se smatra važnim za obavljanje određenoga posla.

14.Dr. sc. Asja Gojačić

Primjena etike u savremenoj marketing komunikaciji

Marketing je disciplina koja se bavi pitanjima tržišta, potreba na tržištu i načina zadovoljenja tih potreba. Kao poslovna filozofija intenzivne proizvodnje, u centar svoga interesovanja stavlja analiziranje i sagledavanje svih problema koji se odnose na promet i prodaju robe od proizvođača do potrošača. Ova oblast se stalno razvija i širi sa razvojem tržišta i ima za cilj da postavi teorijsku osnovu za strategije poslovanja na tržištu. Marketing je nastao radi rješavanja problema proizvodnje i proizvođača onda kada je ponuda bila veća od tražnje, a krajnji cilj je bila realizacija proizvedene robe i ostvarivanje profita za preduzeće. Danas se suština marketinga sastoji u rješavanju problema potrošača - brže i bolje od konkurencije. Brojni stručnjaci za marketing i njihovi predstavnici svjesno su objavljivali i usvajali različite angažmane, deklaracije ili pravila ponašanja, koja se odnose na neophodnost razmatranja etičkih propisa i vrijednosti u marketingu, tako da akteri koji posluju u ovoj oblasti postanu odgovorniji prema članovima društva. Ove deklaracije ili pravila odnose se na marketinške prakse ili su usmjerene prema određenim konkretnim oblastima. Među ovim oblastima, posebno mjesto zauzimaju komunikacije u marketingu, koje se moraju kontrolisati etičkim propisima i moralnim vrijednostima.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis Maj 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 5/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

 

1.Dr. sc. Jozo Piljić

Utjecaj kreativnog računovodstva na financijske izvještaje

Kreativno računovodstvo početno je teorijski bilo zamišljeno kao alat kojim će se postići „realan i fer“ prikaz u financijskim izvještajima. Zbog toga je u računovodstvene standarde uvedena fleksibilnost i primjena instituta „fer vrijednosti“. Međutim, praksa je pokazala da je kreativno računovodstvo vrlo brzo od upotrebe dovedeno do zloupotrebe. Zbog toga ga danas često zovu i „manipulativno računovodstvo.“ Praktično se pokazalo da revizija financijskih izvještaja ne pruža dovoljnu razinu zaštite od zloupotrebe kreativnog računovodstva. Novo sredstvo kojim se vjerovnici, potencijalni partneri i investitori pokušavaju boriti protiv zloupotrebe kreativnog računovodstva naziva se „forenzično računovodstvo.“ Forenzično računovodstvo se izgrađuje na ekspertnoj osnovi i njegov cilj je utvrditi procjenom „istinit i fer“ prikaz stanja promatranog poduzeća, ali ne sa stajališta formalne primjene propisa nego s aspekta interesa vjerovnika, potencijalnog partnera ili investitora odnosno svakog drugog naručitelja koji je korisnik rezultata forenzičnog računovodstva. Komercijalno forenzično računovodstvo je neformalna djelatnost čiji rezultati služe naručitelju i nisu javni dokumenti. Zbog toga forenzično računovodstvo ima velike komercijalne potencijale.

2.Mehmed Budić

Ispravka računovodstvenih pogreški

Financijski izvještaji moraju pružati istinit i fer prikaz, odnosno fer prezentaciju informacija o financijskom položaju, uspješnosti i novčanim tokovima gospodarskog subjekta. Ukoliko financijski izvještaji sadrže značajne pogreške čije izostavljanje ili pogrešno prikazivanje može utjecati na ekonomske odluke koje korisnici financijskih izvještaja donose, takvi financijski izvještaji nisu u skladu s MRS/MSFI. Pogreške uočene tijekom izvještajnog razdoblja se ispravljaju odmah, odnosno čim je to najranije moguće dok se za pogreške nastale u prethodnim razdobljima njihova korekcija vrši na način koji nalaže MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreški. Identificirane pogreške prvo se moraju kvantificirati kako bi se utvrdilo jesu li učinci koje imaju na financijske izvještaje materijalno značajni. U zavisnosti od materijalnog značaja slijedi izbor odgovarajućeg načina računovodstvenog obuhvaćanja ispravke pogreški. Bez obzira koji je uzrok nastanka računovodstvenih pogreški, kada se ista jednom uoči i identificira neophodno je istu ispraviti što podrazumijeva primjenu odgovarajućih računovodstvenih postupaka.

3.Mr  Safija Žilić, dipl. oec

Finansijska i računovodstvena pismenost

Finansijska pismenost je sposobnost čitanja i razumijevanja finansijskih izvještaja koji se zasnivaju na informacijama i podacima kreiranim u računovodstvenim sistemima. Finansijski menadžment je važan aspekt svakog uspješnog pothvata. Najveći je broj pravnih i fizičkih osoba propao prvenstveno zbog nekompetentnih finansijskih odluka vezanih uz upravljanje sredstvima, zbog interne kontrole društva, finansiranja poslovanja, nastavka neprofitabilnih aktivnosti, neadekvatnih informacija (historijskih i projiciranih). Finansijska kompetencija prije nije bila takav imperativ kao danas. Danas se posluje unutar globalnog tržišta i međunarodna razmjena iz dana u dan raste. U uslovima sve kompetitivnijeg tržišta, globalizacije i snažnog razvoja tehnologije, konkurenciji je lakše da se  uključi u određenu djelatnost. Sve je teže biti uspješan na „stari način“. Sve je teže pronaći dobar proizvod i godinama uživati u njegovim rezultatima bez straha od konkurencije. Dakle što je bilo dovoljno dobro ranije, više nije dovoljno dobro za novo doba. Kako stvari stoje, formalno obrazovanje o finansijskoj pismenosti još će dugo čekati svoj red, ali to ne znači da ne možemo preuzeti stvar u svoje ruke i sami raditi na podizanju nivoa finansijske, a time i računovodstvene pismenosti.

4.Mr. oec Elman Nadžaković

Računovodstvene informacije u funkciji kontrole poslovanja

Da bi se informacija mogla smatrati računovodstvenom informacijom i biti u funkciji procesa odlučivanja ona mora zadovoljavati nekoliko kriterija, odnosno mora imati sljedeća obilježja: mora biti jasno razumljiva, mora biti relevantna – važna za poslovanje, konzistentna s računovodstvenim politikama, mora biti usporediva, pouzdana i istinita, objektivna – neovisna. Korisnici računovodstvenih informacija mogu biti: zaposlenici, menadžeri, vlasnici, državna tijela i drugi zainteresirani korisnici, a poslovni sustav koristi različite vrste računovodstvenih informacija kao što su: operativne ili poslovne informacije, financijske informacije, upravljačke računovodstvene informacije.

5.Jasmin Omeragić

Kriza u poslovanju nije „bila“,a nije ni „otišla“, izgleda da je kriza u poslovanju–stalno tu!

Bilo kakva, pa i kriza u poslovanju jedne firme, jedne privredne grane, pa i poslovna kriza čitavog sistema, u biti je nepredviđeni i iznenadni događaj koji ozbiljno prijeti ugledu, poziciji, statusu i opstanku uopće, jer kriza postaje „pitanje života ili smrti“, ona izaziva stres, strah i paniku što se najzornije manifestira kroz nesigurnost i nesvakidašnje ponašanje. Novonastale situacije izazvane krizom, ali i poduzete mjere predostrožnosti negativno se odražavaju na redovne aktivnosti firme. Stoga se i u kriznim situacijama mora strateški razmišljati i po svaku cijenu mora se uspostaviti nadzor nad prijetnjama opstanku firme, mada su (ne)znanje ili nedostatak pravih informacija glavni faktori koji se mogu smatrati „odgovornim“ za izazivanje panike i za stvaranje atmosfere koja održava i/ili pojačava novonastalu napetost. U firmama koje se iz bilo kakvih razloga nađu  u stanju krize u svome poslovanju dolazi do niza promjena (bolje reći prilagođavanja novonastaloj situaciji), od kojih su neke i vrlo radikalne. Pozitivni efekti takvih promjena mogu imati uticaja na cijelu privredu i ekonomiju jedne zemlje, jer ovakvi procesi ne mogu zaobići lokalnu, ali ni širu državnu, pa čak i regionalnu zajednicu. Na koncu, krizom se mora upravljati, a to znači da menadžment svake firme organizirano i sa svrhom mora provoditi kontinuiranu analizu potencijalnih problema i slabosti, mora osmisliti planiranje aktivnosti u slučaju krize, te se na vrijeme mora baviti formiranjem i obukom kriznih timova za sprečavanje i rješavanje krize odnosno za djelotvorno upravljanje krizama.

6.Dr. sci. Jasmina Hurić

Imovinski porezi u Bosni i Hercegovini

Porezi na imovinu (property tax) su neposredni porezni oblici koji oporezuju imovinsko stanje poreznih obveznika. Prema savremenim stajalištima porez na imovinu temelji se na načelu plaćanja poreza prema ekonomskoj snazi vlasnika određene imovine. Različito oporezivanje imovine od strane entiteta, kantona u Federaciji i Brčko Distrikta, na jednom prilično malom poreznom prostoru kao što je BiH ukazuje na složenost i neharmoniziranost poreznog sistema BiH. Najbolja porezna rješenja koja daju pozitivne efekte su jednostavna i usklađena, a različito oporezivanje imovine, prometa nekretnina, naslijeđa i poklona u Federaciji (u deset kantona) i različito oporezivanje nepokretnosti u RS i Brčko Distriktu sigurno ne idu u prilog toj činjenici. S druge strane ovakva zakonska rješenja nisu ni u pozitivnoj korelaciji s zadovoljavajućom naplatom prihoda po ovom osnovu, a što je sve pogoršano problemima uzrokovanim ekonomskim krizama koje u kontinuitetu dolaze, od ekonomske krize uzrokovane korona virusom pa do aktuelne krize zbog rata u Ukrajini. S druge strane nadležnim organima za primjenu ovih zakona zasigurno je veoma teško kontrolisati ovoliki broj zakonskih rješenja kojima se propisuju oblast oporezivanje imovine, što poreznim obveznicima daje prostora za razne porezne utaje i evazije.

7.Nedim Čustović

Draft globalnih standarda interne revizije za javni sektor objavljen od strane Globalnog instituta internih revizora u SAD (II dio)

Po prvi puta Globalni institut internih revizora je objavio standarde interne revizije sa posebnim fokusom na javni sektor, što će u budućnosti mnogo pomoći internim revizorima, da kroz sistematizovane globalne prakse usmjere svoje aktivnosti obavljanja procesa interne revizije na najbolji mogući način, kako bi interna revizija ostvarila svoju misiju. Također, poseban benefit u širem smislu imat će korporativni sistemi, posebno srednji i veći u javnome i realnome sektoru, jer će omogućiti zakonodavnim organima da donosu relevantne zakone i propise, kako bi harmonizirali zakonodavstvo i legislativu u BiH sa globalnim i EU zakonodavstvom tzv. Acquis communautaire (evropsko pravno nasljeđe). Globalni Institut internih revizora, a na prijedlog Međunarodnog odbora za standarde interne revizije (engl. The International Internal Audit Standards Board – IIASB), objavio je prijedlog nacrta Globalnih standarda interne revizije TM (engl. Global Internal Audit Standards TM) za potrebe javnog savjetovanja i rasprave. Iz toga razloga je sada momenat da praktičari interne revizije, kao i druge zainteresirane interesno-uticajne grupacije, na globalnom nivou, uključujući naravno i BiH, aktivno sudjeluju u procesu javne rasprave i daju svoja mišljenja, komentare, sugestije i primjedbe na predloženi nacrt Globalnih standard interne revizije.

8.Dr. sci.  Asja Gojačić

 Fenomen korupcije

Korupcija je socijalna bolest savremenog društva. Ona je neizbježni pratilac administrativnih, birokratskih, partijskih, netržišnih društava, društava u kojima su dominantni monopol na prinudu i obaveznost (prinuda i zabrana). Sistem je (ekonomski, politički, pravni), naime, osnovni izvor korupcije. Postoje, s tim u vezi, sistemski generatori korupcije: država, svojina i tržište. Riječ je o ključnim institucijama društva koje, postavljene u destruktivnom političkom sistemu, rađaju korupciju, koja podriva ekonomske, političke, pravne i moralne temelje društva. Korupcija ostavlja nesagledive negativne posljedice u svim sferama društva. U ekonomskoj sferi ogromno poskupljuje, čini ekonomiju neracionalnom, nekonkurentnom i rasipničkom. U pravnoj sferi kompromituje se i podriva pravni sistem države. Posebno su pogubne posljedice po moral uopšte, a posebno po poslovni moral. Sistem vrijednosti društva se na ovaj način uništava, što vodi u sunovrat cjelokupno društvo i sve njegove institucije. Stoga su nužne sistemske promjene (reforme) države na svim nivoima, kao i uvođenje etičkih standarda kako bi se iskorijenili uzročnici ove društvene pošasti. Podizanje opšteg nivoa morala djelotvorna je brana protiv korupcije. Pored toga, treba jačati antikorupcijsku javnu svijest u društvu, kako bi se djelovalo preventivno.

9.Fatima Budić

Osiguranje

Učestalost susretanja sa raznim rizicima koji nam prijete u svakodnevnom životu, a posebno u poslovnim i privrednim aktivnostima stalna je pojava. Pojam rizika ima različita značenja. No, rizik je, prije svega, stanje neizvjesnosti, odnosno, on predstavlja budućih neizvjestan događaj, čijim ostvarenjem može nastati šteta ili korist. Djelotvornom primjenom tehnika upravljanja rizikom postiže se efikasnija upotreba ograničenih ekonomskih resursa i zaštita svih ljudskih aktivnosti od djelovanja prirodnih sila i nesretnih slučajeva, čime se postiže unaprjeđenje sigurnosti i ekonomskog blagostanja. Proces upravljanja rizikom podrazumijeva aktivnosti identifikovanja i procjene rizika i donošenja odluka o primjeni najefikasnijih i najdjelotvornijih tehnika redukovanja nepovoljnog uticaja ostvarenja rizika, među kojima posebno značajnu ulogu ima osiguranje. Intenzivnom primjenom i razvojem tehnika upravljanja rizicima obezbjeđuju se uslovi za održivi ekonomski rast i razvoj. Osiguranje je metoda koja je danas najrasprostranjenija za upravljanje rizikom. Osiguranje kao metod upravljanja rizikom determinišu dvije bitne karakteristike – prenos rizika sa pojedinca na grupu i podjela gubitka od strane svih članova rizične zajednice. Upravljanje rizikom možemo posmatrati sa dva stanovišta – sa stanovišta pojedinca i sa stanovišta društva. Osiguranje ne doprinosi smanjenju nastanka osiguranog slučaja, već eliminisanju finansijskog gubitka ukoliko se desi osigurani slučaj.

10.Bernard Iljazović

Zaštita od uznemiravanja na radu u Republici Srpskoj

Donošenjem novog zakonskog rješenja poboljšava se i unapređuje postojeća zaštita radnika od uznemiravanja na radu, kroz uspostavljanje adekvatnih pravnih mehanizama na osnovu kojih će se prevenirati i zaštititi od nasilja i svih oblika diskriminatornog i uznemiravajućeg ponašanja na radu. No, kako bi se postigli željeni efekti, neophodno će biti da njegova primjena u praksi u potpunosti  i zaživi, te da ne ostane samo kao mrtvo slovo na papiru. Naime, radnici zbog pritiska poslodavca, straha od otkaza, gubitka financijske stabilnosti, te težeg pronalaska novog radnog mjesta na nestabilnom tržištu rada ostaju dugotrajnije izloženi različitim oblicima uznemiravanja, te se često odlučuju ne poduzimati mjere za pravnom zaštitom, odnosno zaštitom svojih zakonskih prava. Stoga je potrebno u široj društvenoj zajednici aktualizirati tu problematiku kako bi se osvijestilo sve dionike radnih procesa o značaju sprečavanja uznemiravanja na radu kao i posljedicama takvih postupanja u radnim sredinama i utjecaju na radni odnos. Preporučljivo bi bilo izraditi prevencijske programe za sprečavanje uznemiravanja na radnom mjestu koji bi zajednički bili osmišljeni od strane uprave i predstavnika radnika.

11.Džana Kadribegović

Organiziranje i vođenje  štrajka  

Pravo na štrajk je jedno od osnovnih sredstava zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa radnika, odnosno sindikata kao njihovih predstavnika. S obzirom da se ovo pravo izvodi  iz prava na sindikalno organiziranje,  otuda i pravo sindikata da organizira štrajk. Važna je činjenica, a što treba posebno naglasiti, što štrajk  ne može započeti prije okončanja postupka mirenja predviđenog zakonom,  a što je ujedno preduvjet za započinjanje štrajka. Bliži postupak mirenja uređen je Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/91) .Ukoliko  nakon obavljenog postupka mirenja (koji često ima formalan karakter), zaista ne dođe do rješavanja problema, može se organizirati štrajk. Štrajk mora biti najavljen poslodavcu u pisanom obliku, najkasnije deset dana prije početka štrajka. U pisanoj izjavi navode se razlozi za štrajk, mjesto, dan i vrijeme početka štrajka. To znači, ako sindikat ne postupi u skladu sa Zakonom o štrajku i ne izvrši ovu obavezu, poslodavac može da podnese zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organiziranja i provođen ja štrajka.

12.Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti rada radnika na izdvojenom mjestu rada

Rad na izdvojenom mjestu rada definira se kao rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodav­ca, a koji nije prostor poslodavca. Ta definicija (rada na izdvojenom mjestu rada) ustanovljena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu i to izmijenjenom odred­bom članka 17. stavka 1. Zakona o radu. Naime, ne samo u posljednje vrijeme, već i otprije, fleksibilizacija radnog odnosa u raznim oblicima postala je iznimno značajna, time da se to učestalo odnosi na radno vrijeme te na druga prava i obveze iz radnog odnosa pa i na mje­sto na kojemu će radnik obavljati svoje obveze iz rad­nog odnosa - mjesto rada. Kad je riječ o radu na izdvojenom mjestu rada, po­slodavac mora voditi računa o tome da plaća i druga materijalna prava radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada ne smiju biti utvrđeni u manjoj svoti od plaće radnika koji u prostoru poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima. Uz to, ni radnička druga prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom koja ostvaruje radnik na izdvojenom mjestu rada, ne smiju biti utvrđena u manjem opsegu od onoga koji je utvrđen za radnika koji u prostoru poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima.

13.Safeta Lukačević

Neverbalna komunikacija ( primjena u poslovnom svijetu)

Neverbalna komunikacija (govor ličnosti i tijela) - nesvjesno i automatsko slanje informacija putem signala o osjećanjima, stavovima, mišljenju - omogućava ljudima da komuniciraju bez upotrebe riječi. Svi ljudi koriste neverbalnu komunikaciju. lako se misli da svoje želje i namjere najbolje iskazujemo riječima, neverbalno sporazumijevanje ima čak značajniju ulogu, jer je više od 50% komuniciranja licem u lice neverbalnog tipa. Pri proučavanju neverbalne komunikacije glavno pitanje koje su naučnici postavljali odnosilo se na to da li su neverbalni signali urođeni, naučeni, genetski uslovljeni ili stečeni na neki drugi način. Neverbalna komunikacija se fundamentalno razlikuje od verbalne. Najprije, manje je struktuirana, tako da ju je teže proučavati. Takođe, razlike su očigledne i u smislu namjera i spontanosti. Riječi se uglavnom planiraju, dok se neverbalna komunikacija odvija nesvjesno. Zbog toga što je neverbalna komunikacija tako pouzdana, ljudi uopšteno više vjeruju neverbalnim znacima nego verbalnim porukama. Ukoliko osoba iskaže misao, a neverbalno "odašilje" suprotnu poruku, slušaoci skoro u potpunosti vjeruju neverbalnom signalu. Iz svega navedenog se vidi, da su neverbalne poruke izuzetno značajne, nekada odlučujuće u poslovnoj komunikaciji. Iz neverbalnih poruka možemo dobiti veoma vjerne slike o namjerama npr. naših poslovnih partnera ili budućih poslovnih partnera.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis April 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 4/23

 

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Jasmin Omeragić

Računovodstveno-informacioni aspekt obračuna i isplate zarada radnika

Neosporno je da je, uz sredstva za rad i predmete rada, radna snaga sa svim svojim intelektualnim i fizičkim resursima, zasigurno najvažniji faktor nastanka, postojanja i opstanka bilo koje firme na ovom svijetu. Plata, kao i naknade i neka druga davanja radnicima su obavezni elementi svakoga ugovora o radu, kako zbog materijalne sigurnosti i obezbjeđenja osnovnih prava radnika, tako i zbog obaveza prema javnim prihodima propisanih za sve poslodavce koji sa radnicima imaju zaključene ugovore o radu. Međutim, i pored istrajavanja organa nadzora i kontrole javnih prihoda na zakonitom obračunu i isplati zarada radnicima i (naravno) pripadajućih poreza i doprinosa s jedne, kao i evidentnom odlasku stanovnika BiH u zemlje Zapadne Evrope (koji su pored političkih (ne)prilika motivirani ponajviše sigurnom i zalaganja na radu vrijednom zaradom) s druge strane, još uvijek nakon provedenih kontrola mediji u BiH, pored drugih nepravilnosti u radu poslodavaca, bilježe i zabrinjavajuće brojke zatečenih neprijavljenih radnika. Pripadnici računovodstvene profesija imaju najviše udjela i odgovornosti u ispravnoj primjeni propisa prilikom obračuna zarada radnicima, kao i u zakonitom evidentiranju u računovodstveno-informacionom sistemu firme i u tome dijelu sigurno nema posebno velikih propusta niti anomalija. No, kada su pitanju isplate zarade radnika, to ujedno znači da je fokus najveće odgovornosti ipak na poslodavcima.

2.Dr. sc. Jozo Piljić

Metode utvrđivanja vrijednosti dugotrajne nematerijalne imovine

Mnogi ekonomski subjekti koriste razne oblike dugotrajne nematerijalne imovine. U biti su to kupljena ili izvorno stvorena prava za korištenje izuma, inovacija, koncesija i drugog. Budući da i nematerijalna imovina ima rok upotrebe, potrebno je utvrditi vijek korištenja pojedine dugotrajne nematerijalne imovine na temelju čega se utvrđuje razdoblje i stope amortizacije vrijednosti dugotrajne nematerijalne imovine. S obzirom na očitu svjetsku vrlo brzu tehnološku evoluciju, nužno je često provjeravati je li vjerodostojna tehnološka i ekonomska pretpostavka s kojom je ugovoreno pravo korištenja pojedine dugotrajne nematerijalne imovine. Logično je, da o aktualnosti upotrebne tehnološke i ekonomske vrijednosti ovisi i vjerodostojnost knjigovodstvene vrijednosti pojedinog oblika nematerijalne vrijednosti. Praksa je pokazala da je mnogo promjenljivija fer vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine u usporedbi s dugotrajnom materijalnom imovinom. Još je promjenljivija fer vrijednost financijske imovine, tako da se može konstatirati da je aktualna fer vrijednost nematerijalne imovine na nekakvoj sredini između materijalne i financijske imovine. Dakle, postoje vrlo jaki argumenti da se treba kontinuirano periodično procjenjivati fer vrijednost nematerijalne imovine, kako bi se zadovoljilo načelo istinitog i fer prikaza financijskih izvještaja.

3.Doc. dr.sc.Semina Škandro

Određivanje praga značajnosti u procesu revizije finansijskih izvještaj

U poslovnom svijetu, revizijska profesija sve više dobija na značaju i postaje prijeka potreba i neophodna aktivnost pravnih subjekata. Na osnovu izvještaja koji prezentira revizor, korisnici tog izvještaja stiču povjerenje u poslovanje pravnog subjekta, te na osnovu toga donose bitne poslovne poteze za poslovanje u budućnosti i u vezi sa poslovnim odnosima sa klijentom. Određivanje značajnosti za finansijske izvještaje, značajnosti za pojedine klase transakcija, stanja na računima i objave te značajnosti definisano je MRevS-om 320 - Značajnost u planiranju i obavljanju revizije. Za revizore je značajnost osnovni alat koji im pomaže u početnoj fazi planiranja revizije kod određivanja koliko i koji su to dokazi dovoljni, kao i kod procjene revizorskog nalaza u kojem revizor izražava svoje mišljenje o realnosti i objektivnosti informacija prezentiranih u finansijskim izvještajima, te njihovoj usklađenosti sa okvirom za finansijsko izvještavanje. Značajnost je najveći iznos pogreške koja postoji u prezentiranim finansijskim izvještajima, a koja ne navodi na pogrešne procjene donositelja odluke.

4.Mr Safija Žilić, dipl. oe

Obaveza izvještavanja  emitenta  i drugih učesnika  tržišta  vrijednosnih papira

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Komisija) je na osnovu  Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH”, broj: 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)) i ovlaštenja propisanih Zakonom o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH”, broj: 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17) donijela  Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije, broj: 99/22, 1/23 i 12/23 - u daljnjem tekstu: Pravilnik ) čijim stupanjem na snagu je prestao da važi Pravilnik o objavljivanju informacija o izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/13 i 65/19). Kada je u pitanju sadržaj Pravilnika nema suštinske razlike u odnosu na do sada važeći Pravilnik. Naime ovim Pravilnikom bliže se propisuje sadržaj, način i rokovi dostavljanja izvještaja, objavljivanja izvještaja i informacija emitenata, ovlaštenih učesnika na tržištu vrijednosnih papira, berze odnosno drugog uređenog javnog tržišta, Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH i samoregulirajuće organizacije kao i sadržaj obavještenja o transakcijama na osnovu povlaštenih informacija, što je bio predmet regulisanja pravilnika koji je stavljen van snage.

5.Nedim Čustović

Draft/nacrt novih standarda interne revizije sa opcijom davanja komentara i internih revizora iz BiH

Globalni institut internih revizora u SAD objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici IIA GLOBAL nacrt predloženih novih međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije. S tim u vezi je Institut internih revizora Bosne i Hercegovine ( IIA BiH), pozvao javnost da komentariše nacrt predloženih novih međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije do 13.06. 2023. godine. Institut internih revizora Bosne i Hercegovine pozvao je ne samo interne revizore, već i ostale sve zainteresovane eksterne revizore, računovođe, finansijske kontrolore, da aktivno učestvuju u davanju komentara, prijedloga, sugestija, mišljenja kako bi po prvi puta struka iz Bosne i Hercegovine direktno učestvovala u kreiranju novih međunarodnih  standarda interne revizije. U  prijedlogu novih međunarodnih  standarda za profesionalno obavljanje interne revizije pružaju se zahtjevi i preporuke za usmjeravanje profesionalne prakse kvalitetne interne revizije na globalnom nivou. Brze promjene u poslovnom okruženju, složenost poslovnih procesa i rizik upravljanja koji je najčešće povezan sa opšte poznatom krizom u zemlji, korupcijom, sukobom interesa, prevarama, pranjem novca i drugim oblicima neprihvatljivog i neetičnog ponašanja, traže od interne revizije stalni razvoj, dopunu ili promjenu revizorskog pristupa kako bi kroz svoje aktivnosti pridonijeli i pomogli organizaciji, preduzeću, instituciji u rješavanju navedenih problema i na taj način stekla respekt, ugled od strane svih zainteresovanih korisnika usluga interne revizije (prije svega vlasnici kapitala i imovine).Iz navedenih razloga pokazalo se opravdanim da se pred internu reviziju postavi obaveza promovisanja odgovarajućih etičkih standarda i vrijednosti unutar organizacije, uz razvijanje metodologija i procesa rada interne revizije, primjene  ažuriranih Međunarodnih standarda i dobrih praksi, kako bi se na ovaj način pomoglo u konačnici internoj reviziji da svoju misiju uspješno obavlja na zadovoljstvo svih zainteresovanih korisnika usluga interne revizije, nakon čega bi sigurno i primjena bilo koje relevantne metode mjerenja učinka rada to i potvrdila.

6.Dr. sc. Dinka Antić

Oporezivanje kripto imovine direktnim porezima

Virtualne valute, kao dominantna vrsta kripto imovine, u razvijenim zemljama podliježu oporezivanju direktnim porezima, a modalitet i pravila oporezivanja su različiti od zemlje do zemlje. U svrhu oporezivanja porezom na dohodak skoro sve zemlje smatraju virtualne valute oblikom imovine, bilo da su uključene u nematerijalnu imovinu drugačiju od goodwill-a, financijsku imovinu ili zalihe. U većini zemalja se kripto imovina oporezuje kao kapitalna dobit, a u rjeđim slučajevima kao dohodak iz poslovanja ili ostali dohodak. Većina zemalja oporezuje virtualne valute u momentu raspolaganja virtualnim valutama za naknadu, koja može biti u vidu tradicionalnih valuta, drugih virtualnih valuta, dobara ili usluga, te kao naknada plaće. Veći broj zemalja smatra i primitak novih tokena putem rudarenja oporezivim događajem. Porezni tretman ovisi i o statusu obveznika. Ako se radi o povremenom trgovanju za ostvarenje osobnih dobitaka većina zemalja primjenjuje porez na kapitalnu dobit, uz primjenu ostalih pravila i olakšica koje se primjenjuju kod oporezivanja kapitalnih dobitaka pojedinaca. S druge strane, trgovanje virtualnim valutama u kapacitetu stalnog poslovanja u cilju ostvarenja dobiti smatra se dobiti iz poslovanja, te se primjenjuju pravila oporezivanja dobiti, uz primjenu standardnih stopa i odbitaka. Neke jurisdikcije kripto imovinu oporezuju i različitim oblicima poreza na imovinu.

7.Bernard Iljazović

Uvođenje posebnog poreza na imovinu u Republici Srpskoj

Postupak utvrđivanja porijekla imovine reguliran je na različite načine, odnosno pojedini pravni sustavi su to pravno pitanje uredili sa nekoliko zakona, dok su drugi pravni sustavi to uredili posebnim zakonom. U pravnom sustavu Republike Srpske pitanje utvrđivanja porijekla imovine uređeno je posebnim zakonom, odnosno Zakonom o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu Republike Srpske. Naime, potreba za donošenjem posebnog pravnog propisa proizlazila je radi toga što su u zakonodavstvu Republike Srpske postojali mehanizmi za oduzimanje imovine proistekle izvršenjem krivičnog djela, ali s druge strane nisu postojali mehanizmi za utvrđivanje porijekla imovine i njegovo oporezivanje. Stoga je u tu svrhu bilo potrebno poduzeti određene mjere i to u obliku zakonskog rješenja koje će regulirati tu materiju. Stoga je donesen Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu Republike Srpske kao lex specialis Zakon u odnosu na Zakon o poreskom postupku i Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske. Na taj način su se stvorili pravni temelji za prevencijom korupcije i sive ekonomije čiji se negativni učinci sve više odražavaju na sve segmente društvene zajednice, a ujedno će setako povećati i porezna disciplina u Republici Srpskoj.

8.Dr. sc. Jasmina Hurić

Kreditni rejting i kamatne stope u kretanju zaduženosti

Kreditni rejting prikazuje sposobnost i spremnost zemlje da može plaćati svoj dug (vanjski i unutrašnji). To je općenito ocjena kreditne sposobnosti određenog subjekta da pravovremeno i kvalitetno ispunjava svoje obaveze. Sam rejting omogućava zemlji da lakše pristupi povoljnim međunarodnim tržištima kapitala, koja su uvijek jeftinija od klasičnih bankarskih kredita koje zemlja može da uzme na svom unutarnjem tržištu. Dodijeljeni kreditni rejting zavisi o kretanju ključnih ekonomskih pokazatelja. Postoje brojna istraživanja koja se bave pitanjem koje su najznačajnije determinante kreditnog rejtinga, te kako one utiču na sam kreditni rejting. Svaka država traži ocjenu svog kreditnog rejtinga iz razloga da bi sebi i svojim rezidentima olakšala pristup međunarodnom tržištu kapitala, gdje se mnogi ulagači oslanjaju na procijenjene kreditne rejtinge umjesto na preuzimanje velikih kreditnih rizika. Zbog sve većeg razvoja međunarodnih finansijskih tržišta sve više raste potreba za ocjenom kreditnog rejtinga. U posljednjih nekoliko godina pitanje kreditnog rejtinga je postalo još važnije zbog svih promjena u ekonomskim kretanjima na međunarodnoj sceni koja je rezultat učestalih ekonomskih kriza i svih oscilacija na globalnom tržištu. Uloga kreditnog rejtinga zemlje ima snažan uticaj na kretanje zaduženosti. Nizak kreditni rejting ima za posljedicu visoke kamatne stope i rigoroznije uslove zaduživanja na međunarodnom tržištu kapitala. S druge strane ima odraza na privlačenje stranih investitora, rast privrednih aktivnosti i kretanje zaposlenosti

9.Prof. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Portfolio investicije u Bosni i Hercegovini

Pod portfolio ulaganjima podrazumijevaju se ulaganja kod kojih ulagač ne učestvuje u upravljanju i rukovođenju pa možemo govoriti o pasivnim ulaganjima usmjerenim na sticanje profita, dividendi ili kamata. U posljednje vrijeme portfolio investicije se tretiraju kao kupovina HOV, do nivoa koji ne daje pravo kontrole nad subjektima u koje je uloženo. Kod portfolio investicija ne postoji kontrola nad radom preduzeća u inostranstvu, već se radi o kupovini HOV, koje vlasniku donose rentu u visini kamate na uloženi kapital u HOV. Međunarodno kretanje kapitala predstavlja jedan od najznačajnijih oblika međunarodne ekonomske saradnje i ostvarivanja strateških ciljeva privrednih društava. Na taj način dolazi do međunarodne diversifikacije poslovnih aktivnosti, jačanja konkurentske prednosti, promjene privrednih struktura, stopa zaposlenosti i privredne stabilnosti zemalja učesnica. Međunarodno kretanje kapitala je jedan je od najatraktivnijih oblika međunarodne saradnje i ostvarivanja strategijskih ciljeva. Na ovaj način se obavlja međunarodna diversifikacija poslovnih aktivnosti, što utiče na jačanje konkurentske prednosti i stvaranje globalnog konkurentskog proizvoda. Istovremeno se utiče na privredni rast, promjenu privredne strukture, platni bilans, zaposlenost i privrednu stabilnost pojedinačnih zemalja. Iz tog razloga međunarodno kretanje kapitala je jedan od osnovnih generatora i akceleratora globalizacije.

10.Fatima Budić

Analiza okoline poduzeća –  eksterna i interna

Osnovna svrha poduzeća ostvaruje se kroz odnose s okruženjem. Analizu utjecaja okruženja na poslovanje moguće je provoditi na način da se identificiraju tzv.“interesno-utjecajne grupe“ ili dionici. Interesno-utjecajne grupe se mogu definirati kao svaka grupa ili pojedinac koji mogu utjecati na organizacijske ciljeve ili na koje organizacijski ciljevi mogu utjecati. U segmentu eksterne okoline poduzeće nalazi svoje prilike koje nastoji iskoristiti te prijetnje koje nastoji prevladati. Vanjsku okolinu moguće je promatrati primjenom sustavskog pristupa. Najprije je potrebno razmotriti značajke vanjske okoline koja je neposredno važna za poslovanje poduzeća. U eksterne dionike moguće je ubrojiti kupce, dobavljače, konkurente, distributere, financijske institucije, državu, interesne grupe te lokalnu zajednicu, uključujući i medije.

11.Džana Kadribegović

 Zabrana  diskriminacije na osnovu Zakona o radu

Pored zabrane diskriminacije predviđene u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, u Zakonu o radu propisani su slučajevi diskriminacije radnika i lica koje traži zaposlenje, što treba da obezbjedi primjenu najviše razine međunarodno priznatih prava i sloboda, u skladu sa međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava koji imaju pravnu snagu ustavnih odredaba.  Diskriminacija bi se mogla definirati kao negativno postupanje uzrokovano nekim ličnim svojstvom radnika kao i osobe koja traži zaposlenje i to na način da se te osobe stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe koje se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji. Stoga je diskriminacija zabranjena naročito kada se radi o uvjetima za zapošljavanje, izboru kandidata na određeno radno mjesto, kod uvjeta rada i svih prava iz radnog odnosa.

12.Alan Vajda, mag. iur.

Prikaz uvjeta za obavljanje dopunskog/dodatnog rada prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u Republici Hrvatskoj

Dodatan rad, kao rad radnika iznad, odnosno više od propisanoga njegovog punog radnog vremena, uobličen je u pravni institut radnog vremena. Radno vrijeme odre­đuje se kao vremenski periodu kojemu je radnik obvezan obav­ljati poslove, odnosno u kojemu je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mje­stu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac, time da prema novom zakonskom rješenju, puno radno vrije­me radnika ne može biti dulje od 40 sati tjedno. Sama svrha dodatnog rada radnika leži u tome da se pu­tem njega legalizira rad iznad tih 40 sati tjedno za drugog poslodavca (jer kod rada iznad 40 sati tjedno kod istog poslodavca, riječ je, u pravilu o prekovremenom radu radnika). Naime, u suprotnom bi se radilo o radu na crno, odnosno, kako se to sada naziva, o neprijavljenom radu prema odredbama Zakona o suzbi­janju neprijavljenog rada.

13.Prof. dr Asja Gojačić

Liderstvo i organizaciona kultura

Liderstvo predstavlja veliki izazov za praktičare i istraživače koji žele da razumiju prirodu liderstva. Riječ je o izuzetno važnom i složenom fenomenu. Tokom godina, liderstvo je definisano i koncipirano na mnogo načina. Zajedničko za skoro sve klasifikacije jeste da je liderstvo shvaćeno kao proces ostvarivanja uticaja, koji pomaže grupama pojedinaca da ostvare ciljeve. S obzirom na to da su i lideri i sljedbenici dio procesa liderstva, važno je pomenuti pitanja sa kojima se susreću sljedbenici, kao i ona sa kojima se susreću lideri. Lidere i sljedbenike bi trebalo analizirati u okviru međusobnih odnosa. Pod liderstvom se podrazumijeva usmjerenost na ciljeve. To znači da lideri usmjeravaju grupu pojedinaca ka ostvarivanju određenog zadatka ili rezultata, odnosno da usmjeravaju svoju energiju ka pojedincima koju pokušavaju nešto zajedno da postignu. Stoga se liderstvo javlja i funkcioniše u uslovima u kojima se pojedinci orijentišu ka cilju. Liderima trebaju sljedbenici, a sljedbenicima su potrebni lideri. Iako su jedni i drugi čvrsto povezani, često je lider taj koji podstiče stvaranje odnosa, stvara uslove za komunikaciju i brine se o održavanju odnosa. Svi ili većina članova organizacije postepeno usvajaju značenja realnosti koje je nametnuo lider te organizacije i tako formiraju zajedničke pretpostavke, vjerovanja i vrijednosti kao sadržaj organizacione kulture.

14.Safeta Lukačević

Psihometrijske statističke metode i tehnike istraživanja motivacije i zadovoljstva zaposlenih

Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih predstavljaju veoma važnu pretpostavku efektivnosti rada i ostvarivanja postavljenih ciljeva kako pojedinaca tako i organizacija. Shodno tome, kontinuirano mjerenje motivacije i zadovoljstva zaposlenih je od suštinskog značaja za poboljšanje efikasnosti kompanije i poboljšanje korištenja ljudskih resursa. Rezultati dobro planiranog, detaljnog i adekvatnog istraživanja metoda i tehnika motivacije i zadovoljstva zaposlenih mogu se primijeniti na dizajniranje različitih shema koje imaju za cilj smanjenje izostanaka i fluktuacije zaposlenih i sveukupnog uspjeha kompanije. Potvrđeno je da osoblje i njihov potencijal predstavljaju „produktivni kapital koji stvara dodatnu vrijednost za njihovu organizaciju“. Iz tih razloga uspješne organizacije gledaju na zaposlene kao na primarni razvojni resurs i pokazuju im najveći stepen pažnje i interesa. Ulaganje u ljudski kapital se povećava i postaje sve izraženije. Najveći dokaz za to je činjenica da svaka veća kompanija neminovno ima odjel za ljudske resurse. Upravljanje ljudskim resursima postaje odlučujući faktor opstanka i razvoja organizacije, jedan od ključnih elemenata produktivnog poslovanja. Jedna od oblasti ljudskih resursa, kojoj se još uvijek ne posvećuje dovoljno pažnje i njen značaj je više nego očigledan, jeste oblast istraživanja. U smislu istraživanja zaposlenih, pored analize faktora okruženja, organizacione strukture i radnog učinka, važno je uočiti i razmotriti potrebe zaposlenih, njihove navike, vrijednosti, stavove i očekivanja. Neophodno je da se menadžment ljudskih resursa stalno prilagođava, mijenja i unapređuje.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


Časopis Mart 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 3/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mirela Mašić

Porezna olakšica po osnovu novouposlenih radnika

Zakonom o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/16 i 15/20) u Federaciji BiH je, od porezne prijave za 2016. godinu, uvedeno pravo poreznih obveznika na korištenje poreznog poticaja po osnovu novog zapošljavanja, i to u vidu priznavanja prava na umanjenje porezne osnovice u dvostrukom iznosu troška bruto plaće novouposlenih radnika, pod propisanim uslovima. Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16, 11/17, 96/17, 94/19, 87/20 i 33/22) su precizirani određeni detalji u vezi korištenja ovog poreznog poticaja. Naime, bliže se definiše ko se smatra "novoprimljenim zaposlenikom", tj. pojašnjava se da je to ono lice koje je zasnovalo radni odnos sa poreznim obveznikom minimalno u kontinuitetu na 12 mjeseci sa punim radnim vremenom. Pri tome, nije neophodno da ugovor o radu sa novozaposlenim radnikom bude odmah zaključen na period od 12 mjeseci, odnosno, u obzir dolaze i ugovori o radu zaključeni i na kraći vremenski period koji se produžavaju u kontinuitetu (bez prekida) najmanje u periodu od 12 mjeseci. Ukoliko je period radnog odnosa i duži od 12 mjeseci, priznaje se umanjenje porezne osnovice za ukupan period trajanja radnog odnosa u poreznom periodu u kojem nastanu troškovi bruto plaće tog uposlenog. Naime, upravo ovdje se "krije" odgovor na jedno od osnovnih pitanja koje se logično nameće: do kada porezni obveznik može koristiti pravo na porezni poticaj za novouposlene radnike, odnosno da li je ovo pravo ograničeno na period od 12 mjeseci rada novouposlenih radnika i njima isplaćenih plaća, ili se pravo na umanjenje porezne osnovice može koristiti i poslije?

2.Jasenko Hadžiahmetović

Godišnja prijava poreza na dobit za 2022. godinu u Brčko distriktu BiH

Sistem oporezivanja dobiti u Brčko distriktu BiH (BD) u značajnoj mjeri nije usaglašen sa entitetskim propisima o porezu na dobit. O ovome moraju voditi računa posebno pravna lica iz FBiH koja su registrovala podružnicu u BD koja je obveznik poreza na dobit za dobit ostvarenu (samo) na teritoriji BD. Obveznici poreza na dobit u BD obavezni su podnijeti Godišnju prijavu poreza na dobit za 2022. godinu najkasnije do 31.03.2023. godine, te u istom roku uplatiti obračunati godišnji porez na dobit. Prijavu mogu podnijeti u papirnom ili elektronskom obliku. Ukoliko se obveznik registruje za korištenje e-portala, poreznu prijavu podnosi Poreznoj upravi BD isključivo elektronskim putem. Naime, od 01.01.2023. godine u primjeni je nova odredba kojom se kao porezni rashod priznaju donacije za sportske svrhe u visini od 10% (ranije do 3%) od ukupnog prihoda. Druga izmjena se odnosi na pravo na porezno oslobađanje po osnovu izvoza robe koje sada ima samo obveznik koji se bavi proizvodnjom kao pretežnom djelatnošću, i koji ima sjedište u Distriktu (tj. ovu beneficiju NE mogu koristiti stalne poslovne jedinice).Ranije je donošen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak BD, s ciljem da se detaljnije pojasne prethodne izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak BD koje su objavljene u 2020. godini. Pomenuti propisi o porezu na dohodak imaju direktnog uticaja na visinu porezno dopustivih rashoda prilikom sastavljanja godišnjeg poreznog bilansa obveznika poreza na dobit u BD.

3.Goran Šćepanović

Instrukcija o postupku oslobađanja od plaćanja  carine  i poreza  u okviru provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) i  drugih instrumenata  pomoći Evropske unije

Novi Okvirni sporazum o finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)  je objavljen u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori", broj 7/22, (u daljnjem tekstu: Okvirni sporazum IPA III).  Okvirni sporazum IPA III potpisan je u Briselu  20.04. 2022.godine, a ratifikovan je na redovnoj  sjednici Predsjedništva  Bosne i Hercegovine, održanoj 24. avgusta 2022. godine. Najznačajnija razlika u odnosu na prethodna dva okvirna sporazuma - Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih  zajednica o pravilima saradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć EZ-a Bosni i Hercegovini u okviru implementacije pomoći putem instrumenta pretpristupne pomoći – IPA fonda, („Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 6/08) i Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provedbu  finansijske pomoći Unije  Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II),  („Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 6/15), je u tome što je Okvirnim sporazumom IPA III ugovoreno i oslobađanje od plaćanja  poreza, carine i uvoznih dažbina i nameta i naknada sa istim efektom i za druge instrumente koji finansira Unija u okviru kojih sporazume ugovara  Evropska komisija i njena tijela ili druga tijela Evropske unije.

4.Mr. oec Elman Nadžaković

Tehnike i modeli upravljanja gotovinskim tokom

Bez obzira na sektor poslovanja, u toku poslovanja i evolucije, kako finansijskih, tako i nefinansijskih poslovnih subjekata angažman ogromne količine novca predstavlja jednu od osnovnih pretpostavki poslovanja. Dakle, kako uspostaviti ravnotežu između likvidnosti i rentabilnosti? Odgovor na ovo pitanje predstavlja srž problema upravljanja novčanim tokovima.Svako znatno kašnjenje novčanih primitaka može uzrokovati probleme s gotovinom i tako preduzeće dovesti do finansijskih poteškoća. Cilj poslovanja trebao bi biti usmjeren na održavanje konstantnog gotovinskog (novčanog) toka, posebno po pitanju novčanih priliva, kako operativni kapital koji je nužan za normalno poslovanje bio stalno raspoloživ, pa stoga za upravljanje finansijama preduzeća kontrola i upravljanje tokovima gotovine sa ciljem obezbjeđenja normalne novčane reprodukcije utrošenih poslovnih sredstava i isplate dospjelih obveza u rokovima dospijeća od visoke važnosti za preduzeće.

5.Dr.sc. Jozo Piljić

Uljepšavanje bilance

Svjesno bilančno uljepšavanje je kad se postupci ničim ne mogu opravdati jer su proizašli iz nevjerodostojnih i manjkavih knjigovodstvenih isprava, odnosno kad je namjera lažnog prikazivanja unaprijed osmišljena. Profesionalni računovođa ne smije dozvoliti da bude uvučen u pripremu ili izradu financijskih izvještaja na temelju netačnih podataka. Ulagači vjerovnici, poslodavci, kao i država i opća javnost oslanjaju se  na profesionalne računovođe za ispravno financijsko računovodstveno izvještavanje, učinkovit financijski menadžment i za mjerodavan savjet pri različitim poslovnim i poreznim pitanjima. Stav i djelovanje profesionalnih računovođa u pružanju takvih usluga ima utjecaja na ekonomiju zemlje. Kako bi postigli ciljeve računovodstvene profesije, računovođe bi pri svom radu morale primjenjivati načela čestitosti, objektivnosti, profesionalne sposobnosti, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Posljedica raznih manipulacija računovodstvenim podacima, te posljedica mogućih etičkih sukoba su neistiniti financijski izvještaji koji obmanjuju korisnike i cjelokupnu javnost, usmjeravanje kapitala na projekte koji nisu ekonomski opravdani, iz kojih slijedi gubitak ulaganja za vlasnike kapitala i nepovjerenje u financijsko računovodstveni sustav.

6.Mr  Safija Žilić, dipl. oec

Razumijevanje profesionalne etike u računovodstvu i revizori

Etika ima naglašenu praktičnu dimenziju koja predstavlja okvir za utemeljene etike u različitim područjima, naročito u području poslovnog ponašanja. Etika je proučavanje ponašanja i morala, dok je poslovna etika isto, samo u poslovnoj situaciji. Kroz razne norme i načela poslovna etika određuje što je u poslovanju dobro i etički sa stajališta poslovnog morala, a što je loše. U posljednja dva desetljeća profesionalna etika je dobila na popularnosti više nego ikada. Odnos etike i poslovanja postaje sve interesantniji. Etika kao takva postoji u medicini, školstvu, pravu… Šta je sa računovodstvom? Računovođa mora primjenjivati načela čestitosti, objektivnosti, profesionalne sposobnosti, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Ovo iz razloga što posljedica raznih manipulacija računovodstvenim podacima, te posljedica mogućih etičkih sukoba su neistiniti finansijski izvještaji koji obmanjuju korisnike i cjelokupnu javnost, usmjeravanje kapitala na projekte koji nisu ekonomski opravdani iz kojih slijedi gubitak ulaganja za vlasnika kapitala i nepovjerenje u finansijsko računovodstveni sistem. Profesionalni računovođa ne smije dozvoliti da bude uvučen u pripremu ili izradu finansijskih izvještaja na osnovu netačnih podataka. S obzirom na navedeno, računovodstvena  profesija je  na sebe preuzela veliku odgovornost zbog čega etika igra veliku ulogu u računovodstvu i reviziji. Računovođe i revizori jednostavno se moraju pridržavati  profesionalnih načela i pravila, te zakona kako bi što pozitivnije uticali na poslovne subjekte i pridonijeli boljim rezultatima i društveno odgovornom poslovanju.

7.Jasmin Omeragić

Računovodstveno planiranje u funkciji nadzora, revizije i analize poslovanja

Da bismo uspješno upravljali poslovanjem bilo koje firme, moramo prije svega napraviti dobar izbor ciljeva, te  osmisliti način (ili načine) za ostvarenje tih ciljeva. Drugim riječima, to znači da se baš moramo posvetiti sferi poslovnog planiranja, iz čega zaključujemo da bez planiranja zapravo nema uspjeha u vođenju poslovanja bilo koje firme. Većina poznavalaca poslovnog procesa je saglasna da su poslovno odlučivanje i koordiniranje, uz direktnu kontrolu od strane menadžmenta firme, kao i motivacija, upravo ključni ciljevi planskog ponašanja u okvirima poslovanja firme. Uraditi bilo kakav plan je nešto što se tiče kvaliteta naše i/ili nečije budućnosti (pa i opstanka), a kada je u fokusu poslovanje neke firme, planiranje prvenstveno znači razumijevanje tržišnih mogućnosti firme, realno shvatanje svih općih i poslovnih rizika, markiranje kako objektivnih, tako još i više subjektivnih slabosti, te forsiranje maksimalne otvorenosti u suočavanju s tim slabostima. Planiranje je ujedno i baza za donošenje strategijskih odluka s jedne, kao i dobra priprema za operativno odlučivanje top menadžmenta, a i nižih struktura uprave, s druge strane. Nadalje, planiranje je nemoguća misija ukoliko nema dobre konekcije svih činilaca (proizvođača i korisnika) raznih poslovnih informacija. Informiranost je posljedica dobrog planiranja samo onda ako je u firmi uspostavljen koncept kolanja tačnih i svrsishodnih poslovnih informacija u svim segmentima i organizacionim dijelovima firme.

8.Fatima Budić i Mehmed Budić

Poslovni i financijski rizik  - leveridž

Svaka aktivnost, a pogotovo poslovanje poduzeća, stalno je vezana za manju ili veću neizvjesnost. Ta neizvjesnost u vezi s očekivanim ishodom poslovne aktivnosti posljedica je činjenice što se pri donošenju poslovnih odluka ne raspolaže sa dovoljno pouzdanih informacija. Mnoštvo tih odluka je u funkciji ostvarenja budućih rezultata privređivanja, poslovnog i neto dobitka. Otuda u prvi plan izbijaju dva rizika, poslovni i financijski. Poslovni rizik podrazumijeva stalnu neizvjesnost poduzeća u pogledu ostvarivanja određenog poslovnog dobitka i određene stope prinosa na ukupna poslovna sredstva. Financijski rizik podrazumijeva stalnu neizvjesnost poduzeća u pogledu ostvarivanja određenog neto dobitka i određene stope prinosa na vlastita poslovna sredstva. Kombinovano dejstvo ova dva rizika naziva se kombinovanim, totalnim ili ukupnim rizikom. Ovaj se rizik u krajnjoj instanci, ispoljava kroz neizvjesnost očekivanog neto dobitka zbog mogućih fluktuacija poslovne aktivnosti poduzeća, odnosno obima i prihoda od realizacije proizvoda i usluga.

9.Mr. Haris Hadžiosmanović

Sektorska finansijska analiza u funkciji  upravljanja kreditnim rizikom

Sljedeći upute i preporuke koje je Basel Comittee on Banking Supervision propisao, banke bi trebale razviti učinkovit i kvalitetan sistem upravljanja i kontrole rizicima, koji bi trebao postati jedan od kritičnih mehanizama u upravljanju bankama i bankarskim institucijama. Osnovni cilj Bazel II smjernica je podići razinu svijesti (osobito kod izvršnih menadžera) o potrebi jačanja mehanizama upravljanja svim vrstama korporativnih rizika, osobito operativnim i kreditnim rizicima. Dakle, kao što nam je poznato finansijska analiza predstavlja detaljno ispitivanje finansijskih izvještaja preduzeća s ciljem da se ocjeni finansijska situacija, uspješnost poslovanja i sposobnost preduzeća da stvori gotovinu.  Da bi se ostvarila sigurnost u poslovanju, banke moraju upravljati rizicima na adekvatan način. Poznato nam je da se rizici povećavaju zbog nove konkurencije, novih proizvoda, pomjeranja od komercijalnog bankarstva prema univerzalnom bankarstvu i tržištima kapitala, povećane tržišne osjetljivosti, i nestanka starih barijera, koje su ograničavale širinu operacije različitih finansijskih institucija, jer to je bio totalan i radikalan talas promjena u bankarskom sektoru, vođen korak po korak. Dakle, iz navedenog možemo zaključiti da zadatak banaka nije da izbjegavaju rizik, nego da svojim bankarskim rizicima profesionalno upravljaju.

10.Bernard Iljazović

Što donose nove izmjene Zakona o privrednim društvima u Republici Srpskoj?

Zakon o privrednim društvima (u nastavku teksta:Zakon) je sistemski propis kojim se uređuju osnivanje, upravljanje i druga pitanja od značaja za poslovanje u ovoj privrednoj formi. Opći cilj Zakona je uređivanje načina osnivanja i donošenja poslovnih odluka u ovoj privrednoj formi, a sve radi stvaranja povoljnih pretpostavki za povećanje ekonomske aktivnosti i razvijanje konkurentnosti privrede Republike Srpske. Nesumnjivo je da će donošenje novih zakonskih izmjena u ovom području polučiti brojne pozitivne učinke kao što su smanjivanje administrativnih prepreka u poslovanju privrednih društava, omogućavanje internacionalizacije poslovanja širenjem na međunarodna tržišta, veći pristup međunarodnim financijama kroz investicijske fondove, te u konačnici poboljšavanje poslovnog okruženja u dijelu koji se odnosi na osnivanje društava sa ograničenom odgovornošću i poslovno odlučivanje, a što će za rezultat imati povećanje broja privrednih subjekata, a samim time i ekonomske aktivnosti i konkurentnosti privrede Republike Srpske.

11.Dr. sc. Jasmina Hurić

Naplata javnih prihoda u Bosni i Hercegovini

Porezni sistem Bosne Hercegovine je organizovan na različitim nivoima vlasti, a njegova složena struktura određena je Ustavom Bosne i Hercegovine. Na najvišem državnom nivou uspostavljena je Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koja je nadležna za praćenje indirektnih poreza, dok su entitetskim nivoima, tj. Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Poreskoj upravi Republike Srpske i Poreznoj upravi Distrikta Brčko, u nadležnost dati direktni porezi i doprinosi,  a pored toga ove porezne administracije su odgovorne također i za primjenu propisa iz oblasti socijalnih doprinosa. Zakonski okvir za plaćanje javnih prihoda u Bosni i Hercegovini obuhvata veliki broj zakona, pravilnika, uputstava, naredbi itd.

12.Nedim Čustović

Uvođenje preventivnih kontrola i kontrolnih aktivnosti u cilju eliminacije rizika korupcije i sukoba interesa u postupcima javnih nabavki u BiH (II dio)

U provođenju postupaka javne nabavke potrebno je uspostaviti standarde koji su otporni na rizike korupcije i koje imaju adekvatne alate zaštite i nadzora. Kao osnov demokratskog uređenja i osnova za jačanje povjerenja u državne institucije, svakako je pravedno i pošteno djelovanje javnih institucija i njihovih uposlenika, koje bi trebale nepristrasno štititi javni interes. Javna služba stavlja u fokus javni interes pa je svaka, pa i najmanja težnja ka narušavanju integriteta od institucija i njihovih zaposlenih, direktni ili indirektni atak na kvalitetan i prosperitetan napredak države i društva. Integritet u postupcima javnih nabavki uspostavlja se kvalitetnim propisima, otpornim na korupciju i zloupotrebe, jasno definisanim pravima, obavezama i odgovornosti svih učesnika u postupku javne nabavke. Integritet postupka javnih nabavki zasnovan je na transparentnom postupanju ugovornih organa, jednakom i nediskriminatornom tretmanu svih zainteresovanih kandidata/ponuđača i obezbjeđenju njihove aktivne i pravične konkurencije, a sve s ciljem obezbjeđenja najveće moguće protivvrijednost nabavljene robe, radova i usluga za budžetski novac. Obavljanje javne dužnosti samo u javnom interesu je imperativ stabilnog državnog uređenja te osnova za pravedno, objektivno i transparentno djelovanje javnih institucija

13.Dr sci. Asja Gojačić

Pregovaranje i korupcija u poslovnim pregovorima

Pregovaranje možemo posmatrati kao svojevrsnu borbu mišljenja. Proces pregovaranja zahtjeva dobru odabranu, obrazloženu i utemeljenu strategiju, raspoloživo vrijeme, strpljenje i toleranciju. U toku pregovaranja jedna strana može postići verbalnu pobjedu, ali to nikako ne znači da je ta strana u pravu i da je komunikacijski proces uspješno okončan. Ova vrsta verbalnog takmičenja nije sama po sebi svrha niti cilj. Cilj pregovaračkog procesa je: razmjena mišljenja i ideja, težnja za sporazumom, kreativno i pozitivno komuniciranje. Korupcija predstavlja direktan put povezivanja kriminalaca i ljudi sklonih brzom bogaćenju sa ljudima na vlasti, zbog čega je veoma opasna. Kao spona političara sa kriminalcima, korupcija dalje postaje osnova za organizovani kriminal. Korupcija je postojala i postoji u svakom društvu i državi, ali u različitom obimu. Međutim, uglavnom se sreće u društvima sa visokim stepenom diskrecionog prava u odlučivanju državnih zvaničnika, uključujući i autokratske državne strukture sa odsustvom pravne države i neke veće kontrole. Posebno joj pogoduju razni tranzicioni procesi u kojima se još nije uspostavio sistem pravnih vrijednosti i izgradile sve institucije sistema.

14.Džana Kadribegović

 Otkaz ugovora o radu iz poslovnih razloga 

Zakonom o radu predviđena je, između ostalog, mogućnost otkaza iz poslovnih razloga (poslovno uvjetovani otkaz). To znači  da poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisani otkazni rok, ako je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, ako se ne može osnovano očekivati od poslodavca da radnika zaposli  na druge poslove ili da ga prekvalifikuje i dokvalifikuje   za rad na drugim poslovima (član 96. stav 1. tačka a. i stav 2.). Činjenica da za ovaj otkaz moraju postojati opravdani razlozi zahtijevaće  od nadležnih sudova da procijene da li je poslovno uvjetovani otkaz, bio zakonit. Uloga suda veoma je značajna. U cilju njegove zaštite, radnik koji osporava dopuštenost odluke o otkazu, može tražiti da sud, privremeno, do okončanja spora, naredi njegovo vraćanje na posao.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis Februar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 2/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Uputstva za predaju finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja za period I. - XII.  2O22. godine

 

2.Prof. dr Kristina Peštović

Regulativa i praksa finansijskog izvještavanja prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema

MRS 16 definiše obavezne, kao i dodatne zahtjeve za objavljivanjem informacija u vezi nekretnina, postrojenja i opremi. Cilj objavljivanja informacija saglasno profesionalnoj regulativi jeste unapređenje kvaliteta finansijskog izvještavanja, kroz pružanje potpunih, relevantnih i pouzdanih informacija potrebnih za adekvatno poslovno odlučivanje. Ispunjavanje zahtijeva za objavljivanjem informacija prema profesionalnoj regulativi predstavlja dodatni napor računovođama. Razlog tome je činjenica da se ove informacije objavljuju na osnovu pretrage i analize podataka iz računovodstvene baze podataka i da računovođe samostalno kreiraju formu prikaza ovih informacija. Sistem finansijskog izvještavanja unapređuje se i uz pomoć nezavisne revizije finansijskih izvještaja, gdje revizori između ostalog u procesu revizije ukazuju i na nedostatke objavljivanja informacija saglasno regulativi. Ispunjavanjem zahtijeva u pogledu objavljivanja informacija unapređuje se kvalitet finansijskog izvještavanja. Nekretnine, postrojenja i oprema predstavljaju materijalnu poziciju u bilansu stanja. Shodno tome, objavljivanjem informacija u bilješkama uz finansijske izvještaje unapređuje se kvalitet informacione osnove za poslovno odlučivanje. Kao kritična područja u pogledu nedostataka u kvalitetu izvještavanja saglasno MRS 16 može se identifikovati segment objavljivanja usklađivanja vrijednosti kao i segment objavljivanja informacija koje nisu obavezujućeg karaktera ali u značajnoj mjeri utiču na rizik donošenja poslovnih odluka. Prema tome, u cilju unapređenja kvaliteta izvještavanja privredni subjekti treba u potpunosti da odgovore prije svega obaveznim zahtjevima MRS 16, a zatim i dodatnim zahtjevima koji po prirodi nemaju obavezujući karakter.

3.Fatima Budić i  Mehmed Budić

Rezerviranja za troškove zaposlenika

Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja, a naročito na kraju izvještajnog razdoblja, potrebno je obratiti pozornost uključuju li financijski izvještaji sve rashode obračunskog razdoblja. Rezerviranja se iskazuju kao rashod razdoblja samo kada njihovo priznavanje u tekućem razdoblju zadovoljava određene zahtjeve propisane računovodstvenim standardima. Na svaki datum bilance subjekt mora obavezno razmotriti postoje li događaji koji, sukladno računovodstvenim standardima, zadovoljavaju uvjete priznavanja kao troškova rezerviranja. Rezerviranje je obaveza koju je potrebno priznati na datum bilance ako društvo ima sadašnju obavezu kao rezultat prošlog događaja te je vjerovatno da će podmirenje obaveze zahtijevati odljev resursa, a iznos obaveze se može pouzdano procijeniti. Rezerviranje se mora provjeriti na svaki datum bilance te uskladiti tako da odražava najbolju tekuću procjenu. Primanja zaposlenih odnose se na sve oblike naknada koje subjekti isplaćuju u budućnosti s osnove usluga koje im zaposlenici pružaju tijekom obračunskog razdoblja u zamjenu za ta primanja ili  zbog prestanka radnog odnosa. Rezerviranja je potrebno priznati u financijskim izvještajima kao obvezu i rashod, a temeljem zakonskih propisa, drugog propisa (npr. kolektivni ugovor, pravilnik o radu) ili su uvjetovana ugovorima o radu.

4.Jasmin Omeragić

Samo neki detalji koji robno-materijalno knjigovodstvo čine bitnim

Sistem robno-materijalnog knjigovodstva je veoma važan za dobro funkcioniranje i rad kompletne firme. Ako firma nema na zadovoljavajući način uređeno robno-materijalno praćenje i evidentiranje poslovnih promjena koje se unutar njenog svakodnevnog poslovanja dešavaju (a istovremeno po svojoj prirodi ti poslovni događaji zahtijevaju robno-materijalno evidentiranje), onda će rezultati prve inventure ukazati na te probleme. Istina, ima i takvih internih (dez)organizacija poslovanja, kada se menadžment firme ne osvrće posebno na problematiku zaliha i troškova, nego se „radi“ po inerciji, ili na osnovu nekog i/ili nečijeg iskustva. Istina, danas u velikom broju firmi postoji dobra informatička podrška, koja prati robno-materijalne evidencije, no pored svojih dobrih strana (koje se ogledaju u gotovo pa potpunoj automatizaciji svih procesa) ista skriva i određene mogućnosti ljudske greške, propusta, nekoga netačnog unosa, nakon čega će sistem računski i logički pokazivati suglasje svih podataka, no inventura (stanje koje na terenu pokaže popis robe i materijala) alarmirati će na propuste i greške koje se moraju pronaći i otkloniti.

5.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Manipulacije na finansijskim tržištima kao izvor manipulacije u finansijskim izvještajima

U širem smislu manipulacija je aktivnost gdje jedna osoba ili grupa uglavnom ilegalno podiže ili spušta cijene roba. Na finansijskim tržištima to znači umjetno podizanje ili obaranje cijena vrijednosnih papira. Manipulisanje tržištem obuhvata aktivnosti povezane sa lažnim ili obmanjujućim signalima u pogledu ponude, potražnje i cijene finansijskog instrumenta, upotrebu fiktivnih postupaka ili svaki drugi oblik obmane i prevare. Manipulacije se javljaju u takvim oblicima koje je vrlo teško otkriti. Zemlje razvijenih finansijskih tržišta razvile su mjere za zaštitu protiv berzanskih manipulacija, međutim, one su i dalje neefikasne. Zato se pitanje sprečavanja manipulacija sve više svodi na pitanje kako ublažiti njihov uticaj i vratiti povjerenje u tržišta i finansijske izvještaj. Namjerno iskrivljavanje slike bilansa, uz primjenu načela fer vrijednosti, direktno utiče na raspoloživi finansijski rezultat. Namjerno izazvanim rastom ili padom cijena vrijednosnih  papira manipulanti utiču na dnevni bilans investicijskih fondova, banaka i drugih finansijskih institucija čiju imovinu uglavnom čini portfelj vrijednosnih papira. Berzanske manipulacije se potvrđuju kao instrument za realizaciju kratkoročnih ciljeva pojedinih interesnih grupa.

6.Jasenko Hadžiahmetović                      

Godišnja prijava poreza na dobit za 2022. godinu u Republici Srpskoj

Godišnju prijavu poreza na dobit dužna su podnijeti pravna lica iz RS za dobit koju ostvare iz bilo kog izvora u zemlji ili inostranstvu, kao i poslovne jedinice pravnog lica sa sjedištem u FBiH, BDBiH ili inostranstvu za dobit koju ostvare iz izvora u RS. Navedeni porezni obveznici su dužni (isključivo u elektronskom obliku) Poreskoj upravi RS podnijeti godišnju prijavu poreza na dobit za 2022. godinu najkasnije do 31.03.2023. godine, te u istom roku platiti obračunati (godišnji) porez na dobit. Godišnja prijava poreza na dobit ima status izvršne isprave, što znači da će se, u slučaju kada obaveza utvrđena poreznom prijavom nije plaćena do 31.3.2023. godine, pokrenuti postupak naplate porezne obaveze prinudnim putem. Grešku u podnošenju prijave porezni obveznici, čija je porezna godina kalendarska godine i koji su registrovali djelatnost u toku 2022. godine, mogu ispraviti podnošenjem izmijenjene porezne prijave najkasnije do 31.3.2024. godine. Porez na dobit se tokom kalendarske 2023. godine plaća akontativno, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, na osnovu podataka iz Godišnje porezne prijave za prethodnu 2022. godinu.

7.Dr sc. Dinka Antić

Oporezivanje digitalne financijske imovine

Posljednjih godina virtualne valute, kao najznačajnija vrsta digitalne financijske imovine, imaju  veliku ekspanziju, kako u upotrebi, tako i u pogledu rastućeg spektra vrsta i oblika kripto imovine. Rastući broj transakcija  i rast vrijednosti tržišta kripto imovine na vrtoglavih 346 mlrd USD koncem 2020, u poreznom smislu otvara niz dilema, ne samo zbog problema identifikacije objekta oporezivanja, definiranja predmeta oporezivanja, utvrđivanja osnovice za oporezivanje, administriranja i kontrole, već i u pogledu primjene odgovarajućeg poreznog oblika. Za razliku od ostalih objekata oporezivanja kripto imovina ima određene specifičnosti, kao što su narav imovine, decentralizacija, anonimnost, vrednovanje transakcija, kao i hibridne karakteristike, zbog preklapanja dva aspekta kripto imovine- kao financijskog instrumenta i  kao nematerijalne imovine. Oporezivanje digitalne financijske imovine je značajno pitanje, ne samo u svjetlu naplate poreza, već i zbog globalnog karaktera virtualnih  valuta, čiji nekonzistentan porezni tretman može pogoditi pojedince i firme koje se bave aktivnostima sa virtualnim valutama i ugroziti ulaganja u tu oblast. Upotreba, trgovina i rastuća tržišna kapitalizacija kripto imovine predstavljaju veliki izazov i za porezne vlasti i administracije. Pojedine zemlje su nastojale autonomno donijeti određena pravila za oporezivanje, no, zbog globalnog karaktera te specifične imovine nužan je i sveobuhvatan pristup i jedinstven okvir za njeno oporezivanje.

8.Bernard Iljazović

Porez na nepokretnosti u Republici Srpskoj – de lege lata i de lege ferenda

Porezni sustav Republike Srpske čine porezi koji za svoj izvor imaju prihod, porezi koji za objekt oporezivanja imaju imovinu, doprinosi, takse i naknade utvrđene određenim materijalnim propisima. Sastavni dio poreznog sustava Republike Srpske čini i porez na nepokretnosti, a koji je u Republici Srpskoj reguliran zakonskim i podzakonskim aktima. Porez na nepokretnosti predstavlja izdašan prihod jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima za njihov lokalni razvoj. Stoga je potrebno proširiti opseg naplate poreza na nepokretnosti, posebice iz razloga što oko 40% nepokretnosti još uvijek nije upisano u Fiskalni registar nepokretnosti, što znači da 40% poreznih obveznika ne plaća propisanu poreznu obvezu. Također, potrebno je uspostaviti efikasniju međusobnu koordinaciju i povezanost između svih sudionika u procesu naplate poreza na nepokretnosti, a kako bi se identificirale nepokretnosti poreznih obveznika koji još uvijek nisu u sustavu Fiskalnog registra, te platio pripadajući porez na te nepokretnosti.

9.Dr. sc. Jozo Piljić, vanredni profesor

Kontroling u funkciji upravljanja poslovnim rezultatom poduzeća

Kontroling – kao jedna od pet temeljnih funkcija upravljanja uključuje sve aktivnosti koje menadžer poduzima s namjerom osiguranja ostvarenja rezultata, što bližih planiranom rezultatu. U suvremenim uvjetima poslovanja rastuće kompleksnosti i dinamike javlja se sve veća potreba za kontrolingom kao stručnom podrškom menadžmentu. Kontroling pomoću svojih načela koordinacije i integracije te korištenjem različitih instrumenata operativnog i strategijskog upravljanja pomaže menadžmentu u bržem i boljem prilagođavanju unutarnjim i vanjskim promjenama. Kontroler je, kao inovator, suvremena generacija kontrolinga kojom se uvode novi instrumenti i metode, prikladni za rješavanje suvremenih problema. Uspješan kontroling podrazumijeva na prvom mjestu je znanje, i to svih zaposlenih. Kontroling je nužnost i imperativ svakog uspješnog poduzeća, upravljačka ideja s jasno definiranim alatima, bez koje je kvalitetno upravljanje iluzija. Uvjeti poslovanja neprekidno se mijenjaju i postaju sve složeniji, a promjene traže sve brže reakcije. Da bi mogao kvalitetno upravljati, menadžmentu trebaju kvalitetne informacije, usmjerene k upravljanju, koje potiču na aktivnost. Takve informacije isporučuje kontroling. On je lučonoša uspjeha.

10. Elvis Bebaković

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH obavio raspravu, prihvatio je Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, uz 50 amandmana, koji su ugrađeni i kao takvi postali sastavni dio Prijedloga Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, a koji su potom usvojeni u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Nakon objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, Budžet Federacije BiH za 2023. godinu i Zakon o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu stupili su na snagu 28.1.2022. godine, a primjenjivat će se za fiskalnu 2023. godinu. U postupku pripreme i izrade Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, planiranje ograničenih sredstava se odvijalo sa posebnom pažnjom da se ne ugrozi finansiranje rashoda i izdataka koji su prije svega utemeljeni na zakonskoj osnovi, kao što su servisiranje duga, plate, naknade i doprinosi, penzije, transferi za boračku populaciju, socijalne kategorije i zdravstveni sektor. Jasno je da ovaj Budžet, osim socijalnog elementa, ima i razvojni karakter, jer će značajan iznos sredstava biti usmjeren za finansiranje infrastrukturnih i kapitalnih projekata.

11.Dr. sc. Jasmina Hurić

Naplata javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Porezni sistem Bosne i Hercegovine određen je složenom strukturom vlasti koja je definisana Ustavom Bosne i Hercegovine. Iz toga proizlazi specifična institucionalna osnova oporezivanja, odnosno podjela fiskalnih i poreznih ovlaštenja, koje karakterizira decentralizirana porezna vlast različitih nivoa. Na najvišem državnom nivou uspostavljena je Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine koja je nadležna za naplatu indirektnih poreza, dok su entitetskim nivoima, tj. Poreznoj upravi Federacije BiH, Poreskoj upravi RS i Poreznoj upravi Distrikta Brčko u nadležnost dati direktni porezi i doprinosi. Ovakva organizacijska struktura poreznog sistema unutar Bosne i Hercegovine je vrlo specifična i različita od zemalja okruženja i zemalja članica Evropske unije. Pod takvim okolnostima, uređenje zakonodavnog okvira poreznog sistema Bosne i Hercegovine nije jedinstveno, već je postavljeno dihotomno, kako vertikalno tako i horizontalno na oba entitetska nivoa. Pod uticajem međunarodne zajednice u prethodnim godinama značajno se radilo na pitanju porezne harmonizacije odnosno međusobnog usklađivanja poreznih propisa entiteta i Brčko Distrikta. Unatoč  tome, disharmoničnost u mnogim aspektima je još uvijek vrlo prisutna, što je prije svega, isključivo posljedica neusaglašene političke volje da Bosna i Hercegovina postane jedinstven ekonomski prostor.

12.Nedim Čustović

Ublažavanja  rizika korupcije javnih nabavki kroz uvođenje kontrolnih i antikoruptivnih mjera i kroz doneseni novi Zakon o javnim nabavkama u BiH

Javne nabavke su izuzetno specifična oblast koju obilježava veliki obim transakcija i kompleksnost uloga svih učesnika. Javne nabavke, kao takve, nose sa sobom  visoke rizike, posebno visoke rizike korupcije. Rizici korupcija u javnim nabavkama izvlače ionako nedovoljna sredstva iz javnih izvora, rezultirajući nekvalitetnim robama, uslugama i radovima, koji se vrše za potrebe države, te, svakako, potkopavaju povjerenje građana i ponuđača u državu. U javnoj nabavci su suprotstavljeni javni i privatni interesi. Javni interes je na strani države i građana. Naime, građani kao poreski obveznici očekuju zakonito, pravilno i efikasno trošenje budžetskih sredstava u postupcima javnih nabavki. Međutim, poreski obveznici vrlo teško mogu adekvatno ocijeniti kvalitet raspolaganja javnim sredstvima. Ovo, naročito, radi ograničenog pristupa podacima i informacijama, s jedne strane, odnosno deficitarnosti stepena kompetencija, s druge strane. Izvor korupcije u javnoj nabavci je privatni interes. S tim u vezi novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama možemo posmatrati u kontekstu, kao prvo usklađenostima sa direktivama EU sa Zakonom i podzakonskim aktima, drugo kao i svim operativnim benefitima i koristima za direktne korisnike javnih nabavki, posebno za dobavljače, proizvođače, uslužne djelatnike, mala i srednja preduzeća (MSP), i ugovorne organe,  koji kao direktne zainteresovane strane (javni i privatni interesi) učestvuju sa svojim nabavkama i ponudama, koje bi trebalo kreirati i dostavljati ekspeditivnije, jednostavnije, brže i efikasnije, ekonomičnije uz transparentnost ugovornih organa i jednostavnije procedure vodeći računa o načelu “vrijednosti za novac”.

13.Džana Kadribegović  

Prava  radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad i  promijenjene  radne sposobnosti

U Zakonu o radu posebno poglavlje posvećeno je zaštiti   radnika, odnosno ostvarivanju njihovih  prava. Polazeći od ove činjenice može se konstatovati da je zaštita radnika u radnom procesu kod poslodavca  jedan  od  osnovnih ciljeva radnog zakonodavstva što je, svakako,  značajno, ne samo sa aspekta ostvarivanja prava radnika, već i za same poslodavce, jer se na taj način osigurava veća produktivnost i uspješnije poslovanje poslodavca. Zakonom je izričito propisano da radnici imaju pravo i obavezu da koriste sve mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i drugim važećim propisima. Zakonom o radu predviđen  je  institut zaštite radnika u slučaju  privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

14.Alan Vajda, mag. iur

Promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu - 2 dio

Navedeni Zakon predstavlja prve značajne i velike izmjene i dopune sveobuhvatno bitnog propisa kojim je obuhvaćen ne samo iznimno velik broj aktivno i radno sposobnog stanovništva nego i ostale skupine (npr. umirovljenici koji su ujedno i zaposleni, tražitelji posla i dr.). Ne treba posebno isticati potrebu donošenja sveobuhvat­no značajnih novela Zakona o radu, što potvrđuje i zakonodavac, ističući kako postojeće stanje iziskuje reformske promjene navedenog zakona. Zakon o izmjenama i dopuna­ma Zakona o radu stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim članka 55. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama izmijenjenog Zakona o radu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu izmijenjenog Zakona o radu, odnosno do 1. srpnja 2023. godine.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Časopis Januar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 1/23

 

 

1.Doc. dr. sc. Edin Glogić

Uticaj nefinansijskog izvještavanja na finansijsko izvještavanje

Nefinansijsko izvještavanje je sve važniji dio poslovnog izvještavanja, jer omogućava kompanijama da transparentno izvještavaju o svojim ekonomskim, socijalnim i okolišnim uticajima. Nefinansijsko izvještavanje ima nekoliko prednosti za kompanije i investitore, poput povećanja povjerenja dionika, boljeg upravljanja rizicima i povećanja učinkovitosti poslovanja. Međutim, nefinansijsko izvještavanje također ima nekoliko izazova, poput visokih troškova i nedostatka jedinstvenih standarda. Nefinansijsko izvještavanje je postalo sve važniji dio poslovnog izvještavanja, jer omogućava kompanijama da transparentno izvještavaju o svojim ekonomskim, socijalnim i okolišnim uticajima. To je bitno za investitore jer im omogućava da razumiju ne samo finansijski, već i drugi aspekti poslovanja kompanije. Stoga je važno da se nastavi raditi na unapređenju standarda i praksi nefinansijskog izvještavanja. Također je važno da se kompanije prilagode novim standardima u izvještavanju i budućim zahtjevima kako okruženja, tako i regulatora.

2.Jasmin Omeragić

Fokus je na troškovima poslovanja

Svakako da ne treba nikome od računovodstvenih profesionalaca posebno ponavljati kako je računovodstvena funkcija zapravo poslovno ponašanje omeđeno raznim propisima i ograničenjima, gotovo pa automatizirano. Menadžment firme mora u poslovanju firme uspostaviti relevantne procese, to jest mora pratiti sve, a u troškovnom smislu zalihe treba „tretirati“ pravom i stvarnom politikom upravljanja zalihama, mora se ugovore sa kupcima i dobavljačima kreirati tako da se gubitak jednih i/ili drugih uvijek može prevazići identifikacijom alternativnih resursa, te se mora uvijek znati ispravno reagirati na smanjenje potražnje robe koja nema zadovoljavajući obrt ili sigurnog kupca, kako bi se izbjeglo „zaleđivanje“ novčanih sredstava u nekurentnoj robi. Krize u poslovanju, kao što su enorman rast troškova ili pad prihoda, nažalost, postale su katalizator koji svakoj firmi pokazuje koliko je ona zapravo stabilna. Svaka firma mora biti spremna na troškovne turbulencije i konstantno se mora pripremati kako da ih prevaziđe.

3.Amer Kovač

Računovodstvene politike i njihov utjecaj na poslovni rezultat – metode obračuna zaliha

Računovodstvene politike predstavljaju načela, pravila i postupke koja društva primjenjuju za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja. Izbor računovodstvene politike može utjecati na rezultat poslovanja u kratkom, ali ne i u dugom roku. Izbor različitih metoda obračuna utroška zaliha dovodi do utjecaja na troškove zaliha u jednom razdoblju, dok se te razlike poništavaju u narednim obračunskim razdobljima. Dugoročno, ukupan finansijski rezultat ostaje isti bez obzira koju metodu obračuna utroška zaliha bismo koristili.

4.Midhat Salihović i Mehmed Budić

Obračun računovodstvene amortizacije

Računovodstvena amortizacija se obračunava za nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Amortizacija obračunata u skladu sa navedenim propisima, u finansijskim izvještajima pravnog lica iskazuje se kao rashod perioda za koji je obračunata. Razlika u obračunu između iznosa amortizacije po računovodstvenim propisima i amortizacije po poreskim propisima, predstavlja privremenu poresku razliku koja se u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom - MRS 12 Porezi na dobit, odnosno Odjeljkom 29 MSFI za MSS, u poslovnim knjigama pravnog lica iskazuje kao odloženo poresko sredstvo ili odložena poreska obaveza. Prema odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda - MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema (dalje: MRS 16), amortizacija predstavlja sistemsko otpisivanje osnovice za amortizaciju jednog sredstva tokom njegovog korisnog vijeka trajanja, tako da se nabavna vrijednost nekog sredstva iskazana u poslovnim knjigama, putem obračuna amortizacije, prenosi na troškove u vijeku upotrebe tog sredstva.

5.Prof. dr.sc. Jozo Piljić

Računovodstveni i porezni tretman trgovine na veliko

Zadatak računovodstva gospodarskih društava koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo, da prati robu od trenutka nabavke do trenutaka prodaje. Prodaja robe je postupak u kojem uz prihode nastaju i rashodi, a ostvaruje se dobit ili gubitak. Uključivanje svih stvarno nastalih troškova nabavke u troškove nabavke robe na zalihi na dan bilanciranja važno je za ispravno prikazivanje poslovnog rezultata i osnovice poreza na dobit. Gospodarska društva koja se bave trgovinom moraju voditi trgovačku knjigu. Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo.  Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti kada obavljaju promet robe dužne su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo ovisno od oblika trgovine, odnosno prometa koji obavljaju.  Trgovačka knjiga sadrži podatke o nabavci i prodaji robe, odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji.  Ako trgovac za trgovinu na veliko osigurava podatke koje sadrži trgovačka knjiga za trgovinu na veliko u knjigovodstvu nije obvezan voditi trgovačku knjigu. Trgovci su obvezni osigurati usporedivost računovodstvenih evidencija sa trgovačkom knjigom.

6.Azra Turković-Polutan

Usluge reklame sa aspekta Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit

Reklame, propagande i oglašavanja su vrsta komunikacije kojima je svrha informisanje, obavještavanje potencijalnih kupaca o proizvodima i uslugama, sa ciljem ubjeđivanja istih u korisnost određenog postupka, obično o kupovini tih proizvoda ili usluga. Veoma često usluge reklame budu sporne kod poreskih kontrola Uprave za indirektno oporezivanje u smislu obračuna izlaznog i priznavanja ulaznog PDV-a. Nerijetko su prisutne i dileme kod razlikovanja izdataka za reklame sa izdacima za troškove reprezentacije, a oboje imaju različit poreski tretman i sa aspekta PDV-a i sa aspekta poreza na dobit. Sa aspekta PDV-a i poreza na dobit bitno je razlikovati troškove reklame i troškove reprezentacije. Vrlo je važno da se za primljene ili izvršene usluge reklama (kao i drugih usluga) kontinuirano pribavljaju svi mogući dokazi da su predmetne usluge izvršene, kao i da su izvršene u svrhu poslovanja.Za sve predmetne rashode porezni obveznici moraju posjedovati vjerodostojnu dokumentaciju jer je teret dokazivanja uvijek na poreznom obvezniku.

7.Mr. oec. Elman Nadžaković

Mjerenje učinkovitosti državne revizije

Za provođenje državne revizije ovlaštene su vrhovne javne institucije za reviziju. Vrhovna institucija za reviziju je nezavisna od države za koju obavlja najvišu funkciju javnog nadzora nad trošenjem javnih sredstava sa ciljem poboljšanja efikasnosti i uspješnosti javnog sektora, redovne procjene rada javnog sektora, uticaja na reformske inicijative u javnom sektoru, jačanje sistema finansijske odgovornosti, sprječavanja i otkrivanja prevara, neracionalnog trošenja i zloupotreba. Kako svi žele da imaju kontrolu nad ovom institucijom, politika vrlo često želi da marginalizira njen značaj i značaj njenih izvještaja. Zbog toga je mjerenje učinkovitosti državne revizije od izrazitog značaja.

8.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Interna kontrola i interna revizija

Mnogobrojni ciljevi koji se žele postići organiziovanjem sistema internih kontrola u preduzeću, mogu se svesti pod zajednički nazivnik: osigurati uspješno odvijanje poslovnih procesa i ostvarivanje ciljeva poslovanja preduzeća, koji su utvrđeni planovima. U tom smislu uprava organizuje internu reviziju sa zadatkom da nadzire i ocjeni funkcionisanja sistema internih kontrola, a radi praćenja  da li se planirani ciljevi i zadaci ostvaruju. Interna revizija utvrđuje pouzdanost, realnost i integritet finansijskih i operativnih informacija koje dolaze iz različitih organizacijskih dijelova, a na osnovu kojih se donose odgovarajuće poslovne odluke na svim nivoima upravljanja. Interna revizija ocjenjuje primjerenost organizacijskih rješenja u preduzeću koja trebaju omogućiti ostvarivanje planiranih ciljeva. Može se jednostavno utvrditi da je interna revizija fokusirana na poslovanje preduzeća u najširem smislu sa ciljem pružanja pomoći i podrške upravi u uspješnom ispunjavanju njegovih brojnih zadataka i ciljeva, te u prevenciji mogućih problema i korekciji nastalih problema. Interna revizija mora biti autonomna u obavljanju svojih zadataka, što znači da na njen rad, informacije, zaključke i ocjene ni na koji način ne smije uticati uprava preduzeća.

9.Nedim Čustović

Upravljanje rizicima u BiH prilagođeno PIFC aplikaciji  (II dio)

Da bi upravljanje rizicima bilo efikasan alat za organizacije javnog sektora, ono ne smije biti svedeno na ad hoc razmišljanje o pojedinim rizicima u povremenim situacijama, već treba biti "podignuto" na nivo cijele organizacije i obuhvatati sve organizacione jedinice. Upravljanje rizicima je kontinuirani proces koji se kroz faze stalno razvija i unaprjeđuje i kao takav treba biti sastavni dio rada i poslovanja organizacije. Zbog toga je neophodan jedinstveni sistematski pristup njegovom razvoju, kako na nivou cijelog javnog sektora u BiH tako i na nivou pojedinačnog korisnika. Cilj je da se na osnovu jedinstvenog metodološkog akta i prateće aplikacije PIFC razvije kultura upravljanja rizicima kod korisnika i poveća stepen kvalitete planiranja i donošenja odluka u organizaciji i unaprijedi ostvarivanje ciljeva organizacije. Upravljanje rizicima za korisnike jeste zakonska obaveza, ali je istovremeno i koristan alat, za koji je neophodno adekvatno radno okruženje i stjecanje i razvoj vještina za upravljanje rizicima kod rukovodilaca i zaposlenih, kao i kontinuirana komunikacija o rizicima u organizaciji.

10.Goran Peštović

Posebne naknade i članarine

Obaveza plaćanja članarina turističkoj zajednici i naknade za općekorisne funkcije šuma ranije je postojala po osnovu propisa na federalnom nivou. Međutim, presudama Ustavnog suda propisi koji su regulisali ove oblasti su proglašeni neustavnim i prestali su se primjenjivati. U nedostatku pravne regulative iz ovih oblasti na federalnom nivou, pojedini kantoni su se odlučili za donošenje svojih kantonalnih propisa, čime su propisane obaveze za plaćanje. U tekstu su date najvažnije napomene u vezi načina obračuna i plaćanja članarina turističkim zajednicama i naknade za općekorisne funkcije šuma po kantonalnim propisima i način obračuna i plaćanja članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Vlada FBiH je Zakon o turizmu i Zakon o šumama na federalnom nivou, u formi prijedloga uputila 2022. godine u parlamentarnu proceduru. Njihovim usvajanjem bi se propisi z ovih oblasti harmonizovali na svim nivoima vlasti u FBiH i na taj način riješila sva pitanja i nedoumice vezane za primjenu.

11.Dr. sc. Jasmina Hurić

Bosna i Hercegovina i kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji

Status države kandidata jedan je od koraka u procesu pristupanja Evropskoj uniji i prethodi otvaranju konkretnih pregovora o pristupanju. Status se dodjeljuje državi koja je ostvarila određeni napredak u ispunjavanju kriterijuma za članstvo, ali to je i dalje odvojeno od samih pregovora za članstvo. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina postoji veliki broj mjera koje se moraju usvojiti da bi se došlo do ovog postupka. Općenito sam kandidatski status znači da će Bosna i Hercegovina morati prilagoditi kompletno zakonodavstvo, ekonomiju i općenito društvo sa zemljama Evropske unije prije punopravnog članstva. Zemlje na putu ka Evropskoj uniji  imaju pristup evropskim sredstvima koja se dodjeljuju na osnovu projekata s kojima aplicira svaka zemlja i to se može i treba iskoristiti.

12.Džana Kadribegović

Organiziranje i zaštita  sindikata u  Zakonu o   radu

U skladu sa Zakonom o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16, 89/18 i 44/22)  pravo  radnika je da, po svom slobodnom izboru, osnivaju organizacije sindikata, te se u njega učlanjuju, u skladu sa statutom i pravilima tog sindikata. U tom smislu pomenuti zakon promovira principe kao što su:  sloboda udruživanja, dobrovoljnost članstva kao i zabrana poslodavcima, odnosno udruženjima poslodavaca da se  miješaju u funkcioniranje sindikata. Ovi  principi utemeljeni su i  u Konvencijama  MOR-a br. 87 iz 1948. godine i  br. 98 iz 1949. godine. S obzirom da je Bosna i Hercegovina  ratificirala navedene konvencije, bila je dužna  da ih inkorporira u svoj pravni sistem.

13.Bernard Iljazović

Status maloljetnika u pravnom sustavu FBiH

U Federaciji Bosne i Hercegovine maloljetne osobe – maloljetnici imaju posebnu pravnu zaštitu zajamčenu relevantnim zakonskim propisima i međunarodnim aktima. Naime, maloljetnim osobama dopušta se rad, ali pod strogo propisanim uvjetima kojih se treba pridržavati, i to posebice radi njihove zaštite u radnom- pravnom odnosu. Što se tiče međunarodnih akata, Bosna i Hercegovina ratificirala je ukupno 83 Konvencije. Zaštita maloljetnika u radnom odnosu sukladno nacionalnom zakonodavstvu u FBiH nije na zadovoljavajućoj razini, te bi stoga zakonodavac trebao poduzeti određene zakonske intervencije u svrhu njihova poboljšanja, posebice imajući na umu da se radi o posebnoj kategoriji radnika u radno-pravnom odnosu. Iako maloljetnici svojim radom mogu poboljšati kako svoj tako i financijski saldo svoje obitelji, njihovo zapošljavanje bi trebalo biti samo u nužnoj potrebi, pri čemu upravo roditelji maloljetnika trebaju imati ključnu ulogu.

14.Alan Vajda, mag. iur

Promjene koje donosi zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu - 1 dio

 Navedeni zakon predstavlja prve značajne i velike izmjene i dopune sveobuhvatno bitnog propisa kojim je obuhvaćen ne samo iznimno velik broj aktivno i radno sposobnog stanovništva nego i ostale skupine (npr. umirovljenici koji su ujedno i zaposleni, tražitelji posla i dr.). Ne treba posebno isticati potrebu donošenja sveobuhvat­no značajnih novela Zakona o radu, što potvrđuje i zakonodavac, ističući kako postojeće stanje iziskuje reformske promjene navedenog zakona. Zakon o izmjenama i dopuna­ma Zakona o radu stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim članka 55. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama izmijenjenog Zakona o radu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu izmijenjenog Zakona o radu, odnosno do 1. srpnja 2023. godine.

15.Dr. sci. Asja Gojačić

Komunikacija u poslovnim pregovorima

Komunikacija je permanentan proces koji podrazumijeva slanje, odašiljanje i primanje informacije, neverbalnu i verbalnu komponentu u opštenju, a osnovni cilj je razmjena ideja. Uspješno poslovno pregovaranje zavisi od mnogo faktora i iziskuje poznavanje više disciplina kojima bi jedan pregovarač trebalo da vlada ne bi li došao u poziciju da njegove pregovaračke aktivnosti dovedu do pozitivnih rezultata. Komunikologija je mlada nauka, tek u prošlom vijeku nazvana ovim imenom, mada se mimo imenovanja te nauke, može konstatovati da je ona stara koliko i ljudski rod, budući da je njen osnovni zadatak da prati     i posmatra opštenje, način ostvarivanja veza između ljudi, odnosno veza prema ljudima i okolini i sl. Način komuniciranja je vještina koja se može naučiti, uvježbati i usavršiti. Budući da teži ostvarivanju humanog, kvalitetnog, estetskog elementa, komunikacija može imati i umjetničke odlike. Vještina komuniciranja predstavlja aktivnost duha koja se sa vremenom i iskustvom mijenja, transformiše, preoblikuje. Komunikacija je utkana u sve pore privrede i umjetnosti, bilo kao vještina ili jedan od segmenata u interdisciplinarnom pristupu.

16.Safeta Lukačević

Prednosti i strategije internet marketinga

3 Internet marketing je naziv za aktivnosti kojima je cilj oglašavanje proizvoda i usluga putem digitalnih medija. Munjevitim rastom digitalnog svijeta proteklih godina, ovaj oblik oglašavanja postao je ne samo opcija, već i temelj uspješne, globalne, marketinške kampanje. Internet marketing je ujedno i sve popularniji način oglašavanja poslovnih subjekata. Internet marketing uopšteno predstavlja korištenje pretraživanja i prezentovanja na internetu u cilju sticanja profita. Prezentovanje na internetu predstavlja reklamu koja ima bitne razlike u svim segmentima reklamiranja u odnosu na standardno reklamiranje. Internet je stvorio virtuelno i globalno tržište oslobođeno granica vremena i prostora. Nova forma marketinga usmjerena je na individualiziranog internet potrošača putem neposredne interakcije. Najčešće se definiše kao zadovoljenje potreba i zahtjeva potrošača za informacijama, proizvodima ili uslugama, uz adekvatnu finansijsku nadoknadu. Pretpostavka uspješne primjene online marketinga je znanje o osnovama sistema i procesa marketinga ili često sad već nazvanog tradicionalnog marketinga. To podrazumijeva znanja iz područja marketing istraživanja, planiranja i razvoja proizvoda, distribucije i promocije kao aktivnosti marketinga i o instrumentima marketinga.

 

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa

19. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 

 


Časopis Decembar 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 12/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mr Safija Žilić, dipl.oec

Profesionalna regulativa procjene vrijednosti

Profesionalnu regulativu čine principi, pravila i smjernice koje pomažu procjeniteljima da unificiraju način procjenjivanja da bi rezultat procjene srodnih preduzeća bio usporediv, a njihova vrijednost pravilno iskazana. Određene zemlje u svijetu su, shodno postojećim uslovima poslovanja i važećim zakonskim propisima, uvele svoje standarde prilikom procjenjivanja. Poslovni subjekti se prodaju u potpunosti ili djelomično, članovi društva ulaze ili izlaze iz društva i te promjene u vlasničkoj strukturi često stvaraju potrebu za procjenom vrijednosti istih. Procjena vrijednosti preduzeća pretpostavlja razumijevanje svih faktora koji čine njegovu ekonomsku vrijednost. Ipak, preduzeće se ne može u cijelosti sagledati isključivo kroz ekonomska mjerila, nego moraju biti uključene i metode drugih vezanih struka. Principi i metodologije procjene vrijednosti preduzeća u našem zakonodavstvu nisu regulisani u dovoljnoj mjeri. Moderno tržište i opći principi funkcionisanja savremenih društvenih odnosa kao i sama praksa doveli su do uspostavljanja neophodnih okvira pravila struke. Ipak, oni su nedovoljno standardizirani da bismo mogli reći da imamo u potpunosti uspostavljen institucionalni okvira procjene vrijednosti i imovine privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poseban problem na državnom nivou u Bosni i Hercegovini predstavlja nepostojanje jedinstvenog pravnog i ekonomskog prostora te će radi toga trebati dosta vremena da se uspostavi i adekvatan okvir djelatnosti procjene vrijednosti i imovine harmoniziran na nivou Bosne i Hercegovine.

2.Jasmin Omeragić

Kvalitet finansijskih izvještaja v.s. poslovne prevare

Finansijski izvještaji mogu ostvariti svoju namjensku ulogu samo onda kada se radi o istinitima, fer, korektnim i nadasve poštenim izvještajima, mada „situacija na terenu“ pokazuje da i nije baš uvijek tako. Poslovna kompleksnost čak i najmanje firme, kao i određene aktuelne okolnosti često su „kočničari“ stabilnog računovodstvenog sistema, što u datom trenutku dovodi računovođe do  poražavajućeg saznanja da se time zapravo otvaraju manevarski prostori za kreiranje finansijskih izvještaja koji mogu odstupati od stvarnog stanja. Sama činjenica da je najveći broj prevara bio praćen manipulacijama u izvještavanju, bila je i ostala je alarmantan signal da finansijsko izvještavanje mora biti u stalnom fokusu kao prvi i osnovni prioritet na ljestvici prioriteta stvaranja zdrave  ekonomije. Ako, dakle, sublimiramo svu širinu i dubinu poslovnih prevara, moramo priznati da je i na računovodstvenoj profesiji značajan dio odgovornosti, pogotovo ako postoje određene sumnje ili saznanja, a pritome se propusti adekvatno reagirati na uočene nepravilnosti u poslovanju firme. Isto tako, nedosljednosti ostalih učesnika u poslovanju zbog njihovog neodgovornog pristupa u pravovremenom obezbjeđivanju odgovarajuće dokumentarne osnove za knjiženja koja provodimo u poslovnim knjigama firme, mora se od strane računovođe na vrijeme markirati i prijaviti odgovornim strukturama u firmi. Samo takvo djelovanje računovođa može se s pravom smatrati preventivnim djelovanjem i uspostavom djelotvornog regulatornog sistema u primjeni zakona i ostalih podzakonskih akata u poslovanju firme.

3.Prof. dr Kristina Peštović

Analiza finansijskih izvještaja u funkciji ocjene ostvarenog i budućeg poslovnog uspjeha preduzeća

Značaj problematike pouzdane projekcije budućeg poslovanja preduzeća doveo je do razvoja brojnih modela. Iz prethodnog pregleda modela za projekciju poslovne uspješnosti uviđa se da modeli nisu statične prirode nego se oni periodično unapređuju. Potreba za ispitivanjem pouzdanosti i unapređenjem modela postoji iz razloga što promjene brojnih internih i eksternih faktora (kao što je npr. promjena zakonskih propisa, promjene stepena privrednog rasta i razvoja, poslovanje u uslovima krize i slično). Modifikacije i unapređenja modela za projekciju poslovne uspješnosti sprovode se sa ciljem da se korisnicima pruže što pouzdanije informacije o budućim performansama poslovanja preduzeća kako bi se minimizirao rizik poslovnog odlučivanja. Sama upotreba modela za projekciju poslovne uspješnosti od strane krajnjih korisnika je relativno jednostavna. Upotreba modela zasniva se na izračunavanju racio pokazatelja koji su primarno bazirana na podacima iz finansijskih izvještaja i dalje na tumačenju rezultata u skladu sa skalama za projekciju poslovne uspješnosti. U svim posmatranim modelima koriste se profitabilnosti i likvidnosti kao najznačajniji racio pokazatelji, dok se pored njih koriste i pokazatelji zaduženosti i efikasnosti imovine.

4.Fatima Budić i Mehmed Budić

Latentne rezerve i skriveni gubici

Latentne rezerve nastaju podcjenjivanjem imovine i precjenjivanjem obaveza u bilansu, u vidu precijenjenih rashoda, odnosno podcijenjenog dobitka u bilansu uspjeha. Stoga latentne rezerve nastaju prvenstveno putem anticipiranja rashoda i odlaganjem prihoda, što ima za posljedicu međuperiodično premetanje dobitka. Mogu nastati kao posljedica podcjenjivanja aktive izborom računovodstvenih opcija koje to omogućavaju, propuštanjem prava aktiviranja knjiženjem rashoda umjesto imovine, precjenjivanjem pravih obaveza, previsokim rezervisanjem, dokapitalizacijom u vidu stvari kada su one podcijenjene, precjenjivanjem troškova restrukturiranja itd. Skriveni gubici nastaju precjenjivanjem pozicija imovine u aktivi i podcjenjivanjem pozicija dugoročnih rezervisanja, obaveza, pasivnih vremenskih razgraničenja u pasivi bilansa. Latentne rezerve i skriveni gubici tranzitorno djeluju na kratkoročne obračune finansijskog rezultata budućih obračunskih perioda tako što latentne rezerve pomjeraju iskazivanje stvarnog – boljeg finansijskog rezultata na buduće obračunske periode, a skriveni gubici, obrnuto pomjeraju stvarne – bolje finansijske rezultate budućih obračunskih perioda na sadašnji obračunski period, ali ni latentne rezerve ni skriveni gubici ne mogu beskonačno ostati nevidljivi.

5.Mr. oec Elman Nadžaković

Vrednovanje marke i izdvajanje iz ostale nematerijalne imovine

Marka kao pojam, uglavnom se posmatra kao marketinška kategorija. Ulaskom u područje vrednovanja marke, ulazi se u područje koje povezuje marketing i finansije. Iako je vrednovanje marke novijeg datuma, svakim danom sve više dobija na značaju. Ipak treba naglasiti da vrednovanje marke na području Bosne i Hercegovine još uvijek nije zaživjelo i vrlo su rijetki primjeri vrednovanja marke domaćih kompanija. Kada bi kompanija kupovala drugu kompaniju, uglavnom bi plaćala materijalnu imovinu, vrijednost marke uglavnom nije bila priznata ili je bila dosta podcijenjena. Danas je realnost da se marke dizajniraju, upravlja se njima i vrednuju se kao poslovna imovina. Ukoliko kompanija iz poslovanja ostvaruje zdrav profit i potrošači se interesuju za njen proizvod ili uslugu, u tom slučaju velika je vjerovatnoća da marka koju kompanija posjeduje vrijedi više nego njena ostala imovina. Na kraju krajeva, istraživanja su pokazala da uspješne organizacije upravljaju svojim markama i vrednuju ih.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Politike dividendi

Dividende predstavljaju raspodjelu dobiti dioničarima na temelju postotnog udjela u vlasništvu. Najčešće društvo dijeli regularne dividende, koje se očekuju i u budućnosti. Pored toga, redovno ili povremeno, društvo može podijeliti ekstra dividende, specijalne dividende, likvidacijske dividende, dividende u dionicama. Pored dividendi vlasnici običnih dionica su zainteresirani i za kapitalne dobitke. Upravo zbog te dvostruke zainteresiranosti ulagača u obične dionice, sva društva moraju se suočiti sa problemom izbora adekvatne politike dividendi, koja se pojednostavljeno može svesti na odlučivanje koji dio raspodjeljive dobiti zadržati (akumulirati) u društvu, a koji dio dobiti kroz dividende podijeliti dioničarima. Empirijska testiranja teorije politike dividendi ne daju jednoznačne zaključke pa se sa sigurnošću ne može procijeniti kako će promjena politike dividendi utjecati na tržišnu cijenu dionice i trošak kapitala. Efekt dividendi u dionicama i diobe dionica na cijenu pozitivan je u vrijeme odmah nakon objave, ali ukoliko ne dođe do porasta zarada ili dividendi u roku od par mjeseci, past će na početnu razinu. U pravilu, pravi smisao dividendi u dionicama i diobe dionica jeste efekt signaliziranja za menadžment i održavanje cijene stabilnom kod tvrtki koje bilježe stabilni/visoki rasta zarada i dividendi.

7.Prof. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Autonomni (spontani) izvori finansiranja

Autonomni (spontani) izvori finansiranja mogu biti od velike pomoći malim preduzećima koja su još u razvoju, ali se mora obratiti pažnja na njihovo raspoređivanje jer bi moglo doći do neželjenih posljedica. Budući da su autonomni (spontani)  izvori besplatni u toku raspoloživosti, za preduzeće je od posebne važnosti da rokovi raspoloživosti budu što duži, naročito kod obaveza prema dobavljačima jer su one dominantne u strukturi autonomnih izvora finansiranja. Izvori finansiranja su načini za mobilizaciju različitih uslova finansiranja industrijskog koncerna. Izvori finansiranja navode kako kompanije mobiliziraju finansije za svoje potrebe. Neki izvori sredstava, koji nastaju u toku normalnog poslovanja, imaju nultu cijenu i nazivaju se spontanim izvorima. Dva važna spontana izvora kratkoročnog finansiranja su: trgovinski kredit i nepodmireni troškovi/obračunati troškovi. Spontani izvori finansiranja jedan je od boljih oblika finansiranja kada su u pitanju mala preduzeća koja su još uvijek u razvoju, za koje je važno da odmah imaju sredstva za plaćanje. Također, važno je naglasiti da je potrebno biti oprezan prilikom korištenja ovih izvora finansiranja.

8.Dr. sc. Dinka Antić

Male firme u sistemu PDV-a u EU

PDV Direktiva omogućuje posebni aranžman oporezivanja za male firme u članicama EU, čiji je godišnji promet ispod praga za oporezivanje kojeg propisuju članice. Za Bosnu i Hercegovinu značajna su četiri  elementa novog koncepta sheme za male obveznike u EU koji će se primjenjivati od 2025. godine. Prvo, skala pragova za oslobađanje, koja je u prošlosti članicama odobravana kao derogacija,  postaje odredbom Direktive. Skala pragova podrazumijeva različite visine praga za oslobađanje  za različite sektore (isporuke dobara/pružanje usluge) i grupacije obveznika unutar njih. Drugo, za razliku od sadašnjeg tretmana malih firmi sve male firme se smatraju „oporezivom osobom“ u svrhu PDV-a, s tim da se one male firme kojima se odobrava oslobađanje smatraju „oslobođenom oporezivom osobom“. Treće, novi tretman oslobođene male firme kao oslobođene oporezive osobe ima za posljedicu obvezu evidentiranja svih ekonomskih operatora u sistemu PDV-a, pa i onih čiji je promet ispod praga za registraciju. Iako se ne radi o standardnoj registraciji za PDV-e sve male firme trebaju biti evidentirane u sistemu PDV-a. EU propisuje i obvezu kvartalnog izvještavanja za sve male firme u članicama gdje imaju sjedište o visini prometa dobara i usluga bez obzira što po visini prometa nisu dužne da se registriraju za PDV-e. Četvrto, evidentiranje malih firmi u sistemu PDV-a bez obzira da li koriste pravo na oslobađanje zahtijeva intenzivnu razmjenu informacija o malim firmama između članica. Da bi se to postiglo nužno je da svaka nacionalna PDV administracija ima u evidenciji sve firme koje obavljaju ekonomsku djelatnost, koja je oporeziva PDV-om, samostalno i u kontinuitetu, bez obzira da li su dužne da se registriraju za PDV-e, te da te informacije razmjenjuje sa drugim članicama.

9.Dr. sc. Jasmina Hurić

Inflacija u Bosni i Hercegovini i eurozoni

U posljednjih nekoliko mjeseci, pa čak i posljednju godinu dana jedan od najčešće spominjanih izraza je inflacija. Kao i nebrojeno puta do sada inflacija se ponavlja s godinama. Dolazi s krizama, s ratovima, politički i ekonomski neizvjesnim situacijama. Inflacija je jedna od najkompleksnijih makroekonomskih pojava i do sada u istoriji ekonomske misli, uprkos postojanju brojnih teorijskih stavova i objašnjenja nedovoljno razjašnjena. Inflacija generalno nastaje kao posljedica neravnoteže odnosno veće potražnje od ponude u privredi što rezultira porastom cijena. Posebno važno pitanje u uslovima inflacije je pitanje novca, i zato se u zemljama sa visokim stopama inflacije, nominalna kamatna stopa indeksira i ugovori o zajmu uključuju klauzulu o izjednačavanju kamatne stope sa stopom inflacije u čitavom periodu trajanja zajma.

10.Bernard Iljazović

Značaj i uloga forenzične revizije u sprečavanju prijevara

Sve veća prisutnost poslovnih prijevara, kao i sve veći broj korporativnih financijskih skandala u segmentu financijskog izvještavanja na globalnoj razini u posljednjom desetljeću posljedično su doveli do nastanka i razvoja posebne grane revizijske profesije - forenzične revizije u svrhu otkrivanja i sprečavanja prijevara i drugih oblika kriminalnih radnji koje ugrožavaju financijsku stabilnost i poslovanje poduzeća. S modernizacijom tehnoloških dostignuća prijevare su sve sofisticiranije i sve ih je teže otkrivati, stoga forenzična revizija sve više dobiva na značaju kao grana revizijske profesije specijalizirana za detektiranje i otkrivanje različitih oblika financijskih kriminalnih radnji koje se negativno odražavaju na financijsku sliku poduzeća, te financijske izvještaje. Stoga, kako bi se pravovremeno detektirale financijske prijevare i osigurala efikasna zaštita,  neophodna je provedba forenzične revizije u poduzećima od strane certificiranih stručnjaka forenzičnih revizora. Uzimajući u obzir sve navedeno, poduzećima je zasigurno u poslovnom interesu angažirati forenzične revizore, kako bi bez nepotrebnih smetnji koje bi mogle ugroziti njihovu opstojnost, mogli nastaviti poslovanje i ostvarivati poslovne uspjehe, a što će omogućiti daljnji razvoj i bolje materijalne beneficije zaposlenicima.

11.Nedim Čustović

Upravljanje rizicima u FBiH prilagođeno PIFC aplikaciji

Da bi upravljanje rizicima bilo efikasan alat za organizacije javnog sektora, ono ne smije biti svedeno na ad hoc razmišljanje o pojedinim rizicima u povremenim situacijama, već treba biti "podignuto" na nivo cijele organizacije i obuhvatati sve organizacione jedinice. Upravljanje rizicima je kontinuirani proces koji se kroz faze stalno razvija i unaprjeđuje i kao takav treba biti sastavni dio rada i poslovanja organizacije. Zbog toga je neophodan jedinstveni sistematski pristup njegovom razvoju, kako na nivou cijelog javnog sektora u BiH tako i na nivou pojedinačnog korisnika. Cilj je da se na osnovu jedinstvenog metodološkog akta i prateće aplikacije PIFC razvije kultura upravljanja rizicima kod korisnika i poveća stepen kvalitete planiranja i donošenja odluka u organizaciji i unaprijedi ostvarivanje ciljeva organizacije. Upravljanje rizicima za korisnike jeste zakonska obaveza, ali je istovremeno i koristan alat, za koji je neophodno adekvatno radno okruženje i stjecanje i razvoj vještina za upravljanje rizicima kod rukovodilaca i zaposlenih, kao i kontinuirana komunikacija o rizicima u organizaciji.

12.Mr iur. Mirel Mujkanović

Pregovarački postupak bez prethodne objave obavještenja u slučajevima krajnje hitnosti kroz Direktive EU i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Uspješno i brzo reagovanje ugovornog organa u nepredvidivim slučajevima koji se teško mogu kontrolisati ili znati, direktno ovise od poznavanja i sposobnosti ugovornog organa da provede pregovarački postupak bez objave obavještenja u razlozima krajnje hitnosti. Zbog navedenog, neophodno je poznavanje suštine nepredvidivih događaja koje ugovorni organ mora imati načina dokazati kako bi odabranu vrstu postupka mogao opravdati. Bitnost dokazivanja leži u činjenici da samo takav dokazivi nepredvidivi događaj može biti osnova za provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja u razlozima krajnje hitnosti. Hitnost zahtijeva brzo reagovanje ugovornog organa, tako da isti neće poštovati propisane rokove na koji način će moći obezbjediti nabavku u najkraćem mogućem roku.

13.Džana Kadribegović

Naknada štete na osnovu Zakona o radu

Prema osnovama odgovornosti predviđenim Zakonom o obligacionim odnosima koji se shodno primjenjuje kada je u pitanju institut prouzrokovanja i naknade štete iz Zakona o radu, ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. Šteta može nastati na radu ili u vezi sa radom, a rezultat je namjere ili  krajnje nepažnje koju mora dokazivati poslodavac. Ako poslodavac ne uspije dokazati namjeru ili krajnju nepažnju, smatraće se da je u pitanju obična nepažnja.  U radnom zakonodavstvu nije određen pojam štete, međutim, ista je utvrđena općim pravilima obligacionog prava o naknadi štete, prema kojima šteta predstavlja umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njezina povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta). Radi se, dakle, o imovinskoj i neimovinskoj odnosno nematerijalnoj šteti. Zakon o radu   ne  obavezuje  poslodavca da provede postupak utvrđivanja odgovornosti za štetu niti je  to propisano kao uvjet za ostvarivanje prava na naknadu štete sudskim putem, ali bilo bi korisno da se to pitanje uredi opštim aktima  kao npr. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu poslodavca.

14.Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti stjecanja prava vlasništva na nekretninama od strane stranih fizičkih i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kao općim zakonskim propisom, izmijenjen je način na koji strane fizičke i pravne osobe mogu stjecati vlasništvo nad nekretninama na području Republike Hrvatske, odnosno njime su propisane sve opće i posebne pravne pretpostavke koje moraju biti ispunjene za stjecanje prava vlasništva za strane i za domaće fizičke i pravne osobe u Republici Hrvatskoj. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kao poseban uvjet stjecanja prava vlasništva nekretnina za stranu fizičku i pravnu osobu definira uzajamnost - reciprocitet. Stoga je potrebno  napomenuti da strana osoba može steći vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske pod uvjetom da hrvatske osobe mogu steći vlasništvo nekretnina prema pravu one države čiji je pripadnik strana osoba koja bi u Republici Hrvatskoj stjecala vlasništvo nekretnine. Po citiranom Zakonu, strane osobe su one osobe koje nemaju državljanstvo Republike Hrvatske, osim ako je drugačiji određeno zakonom. Međutim, nisu strane osobe one fizičke osobe koje temeljem rođenja ili po nekoj drugoj pravnoj osnovi imaju državljanstvo neke druge države, ako imaju i hrvatsko državljanstvo, bez obzira u kojoj državi imaju prebivalište ili boravište. Obrnuto, strana osoba je ona osoba koja nema hrvatsko državljanstvo iako ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez obzira ima li državljanstvo neke druge države ili je bez državljanstva (apatrid).

15. Safeta Lukačević

Lean menadžment - metodologija za povećanje efikasnosti

Lean menadžment je poslovna filozofija koja je usmjerena na stvaranje što veće vrijednosti uz primjenu superiornih poslovnih procesa. Riječ je o najraširenijem menadžerskom konceptu današnjice, primjenjivom gotovo u svakoj industriji. Oni koji razmišljaju na „Lean način“ trude se razumjeti što za klijenta/kupca/potrošača znači vrijednost i svoje napore ulažu u stvaranje vrijednosti koja će imati gotovo nikakvu količinu otpada i nedostataka. Snaga Leana je u tome što obuhvaća cijelu tvrtku i svi alati Leana su primjenjivi u svim djelatnostima i u svim odjelima. Lean je proizvodna filozofija koja, kada se implementira, skraćuje vrijeme od narudžbe kupca do isporuke gotovog proizvoda, eliminišući sve izvore rasipanja, tj. gubitke u proizvodnom procesu. Cilj Lean razmišljanja u prvom redu svog središta ima kreiranje vrijednosti za kupca. Lean načinom razmišljanja reduciramo nepotrebne poteze u aktivnostima koje stvaraju, ali i u aktivnostima koje ne stvaraju vrijednost za kupce.  Iako Lean sistem ima više prednosti nego nedostataka, ipak treba biti oprezan pri implementaciji Leana kako se ti nedostaci ne bi negativno odrazili na poslovanje. Prilikom uvođenja Lean metodologije potrebno je uključiti sve uposlenike od najvišeg menadžmenta do najnižeg ranga u proizvodnji (radnika/uposlenika) koji izvršavaju zadatke proizvodnje i potrebno je poticati radnike da iznose svoje ideje koje mogu još bolje optimizirati procese koji su nužni za zadovoljenje potreba krajnjih korisnika.

16.Doc.dr.sci. Asja Gojačić

Medicinski menadžment u zdravstvenim ustanovama

Da bi se u nepredvidivoj budućnosti, obezbjedio opstanak zdravstvenog sistema uvođenje menadžmenta na svim nivoima je neophodno. Ne radi se o mogućnosti izbora već o jedinom mogućem putu ka održivosti. Sprovođenje menadžmenta u zdravstvu kao sveobuhvatnog procesa neophodno je na svim nivoima globalnom, nacionalnom, institucionalnom i individualnom. Izgradnja cjelovitog sistema menadžmenta u zdravstvenim ustanovama i izgradnja menadžerskih znanja i vještina od ključnih ljudi koji upravljaju moraju biti takva da zadovolje više nego stroge kriterijume sadašnjice. Zaključno se može reći da sve poduzete reforme,  rast troškova u zdravstvu mogu samo usporiti, u najboljem slučaju na nekoliko godina dok privreda i javne financije donekle ne ozdrave da mogu lakše financirati tekuću potrošnju. U dugom roku, zdravstvena potrošnja nastavit će rasti. Zajedno s ubrzanim starenjem stanovništva, financiranje zdravstva u određenom će trenutku gotovo neizbježno postati prioritetno političko pitanje, a kvalitetno upravljanje sustavom zdravstva nužnost.

 

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa

19. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


Časopis Novembar 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 11/22

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Dr Milica Vidović

Popunjavanje polja krajnje potrošnje u PDV prijavi kroz primjere

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je na sjednici održanoj dana 14.07. 2022. godine usvojio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu  vrijednost, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH“,  broj: 47/22 od 19.07.2022. godine.Uz novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost u „Službenom glasniku BiH“, broj:47/22 objavljeno je i Uputstvo o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje, koje je u odnosu na staro Uputstvo o popunjavanju PDV prijave prošireno i pruža poreskim obveznicima konkretnija usmjerenja o načinu popunjavanja pojedinih polja u PDV prijavi. Uputstvo o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje je u odnosu na staro Uputstvo prošireno i pruža poreskim obveznicima konkretnija usmjerenja o načinu popunjavanja pojedinih polja u PDV prijavi. Na ovaj način nastojale su se riješiti nejasnoće i problemi sa kojima su se susretali poreski obveznici prilikom popunjavanja pojedinih polja u PDV prijavi. Na ovaj način nastojale su se riješiti nejasnoće i problemi sa kojima su se susretali poreski obveznici prilikom popunjavanja pojedinih polja u PDV prijavi. Novim Uputstvom jasno je određeno da se avansne fakture i reexport evidentiraju u PDV prijavi. Osim tog, ono što je dodatno pojašnjeno novim Uputstvom  o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje je upravo popunjavanje krajnje potrošnje. U Uputstvu je ponovo naglašena zakonska obaveza poreskih obveznika da ispravno i tačno popune ova polja, jer ista služe za analizu, te raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa prema entitetima i Brčko distriktu. Polja krajnje potrošnje u PDV prijavi su jednako važna kao i bilo koje drugo polje PDV prijave.

2.Dr. sc. Jozo Piljić

Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01. 01. 2023. godine

Porezni obveznici (akcizni) koji se bave prometom duhanskih prerađevina dužni su dostaviti UINO kalkulaciju maloprodajne cijene formiranu u skladu s Odlukom Upravnog odbora do 30.11.2022. godine. Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su popisati zalihe na dan 01.01.2023. godine, obilježene akciznim markicama izdanim od 01.01.2010. do 31.12.2022. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 07. 01. 2023. godine. Porezni obveznici koji se bave prometom cigareta i/ili duhana za pušenje dužni su popisati količine akciznih markica za cigarete i duhan za pušenje preuzetih do 31.12.2022. godine, a koje nisu iskorištene za obilježavanje cigareta i duhana za pušenje do 31.12.2022. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 07.01.2023. godine. Porezni obveznici koji uvoze duhanske prerađevine nakon 01.01.2023. godine, a za koje su akcizne markice preuzete u periodu do 31.12.2022. godine ne plaćaju razliku akcize pri uvozu, pod uvjetom da nadležnom carinskom organu prilikom carinjenja koje se vrši prilože kopiju dostavljene UINO Popisne liste zaliha neiskorištenih markica na dan 01.01.2023. godine i poslije 17.01.2023. godine, kopiju izvršene uplate razlike akcize iskazane u navedenoj popisnoj listi. Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su na zatečene zalihe utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu u skladu s Odlukom Upravnog odbora.

3.Hajrudin Hadžimehanović

Porezni sistem

Cilj svake fiskalne politike je dizajniranje poreznog sistema koji će zadovoljiti polazne principe i istovremeno odgovoriti postavljenim zadacima. U odnosu na broj poreznih oblika finansijska teorija razlikuje dvije vrste poreznih sistema: porezni monizam i porezni pluralizam. Porezni monizam podrazumijeva takav porezni sistem koji se sastoji samo iz jednog poreznog oblika, dok porezni pluralizam podrazumijeva postojanje većeg broja poreznih oblika. I teoretičari i praktičari se slažu da je porezni sistem sa jednim poreznim oblikom neodrživ iz više razloga. Prije svega, jednim porezom nemoguće je oporezovati ukupnost ekonomske snage iz različitih izvora. Zatim, da bi se prikupili što veći prihodi za pokriće fiskalnih i parafiskalnih ciljeva, potrebno je da porezne stope budu izuzetno visoke, što će izazvati otpor plaćanju poreza, što ukazuje na činjenicu da je porezni sistem sa više oblika prihvatljiviji od poreznog monizma. Porezna politika je jedna od parcijalnih politika i predstavlja dio opšte ekonomske politike. Prema tome, ciljevi porezne politike su istovremeno i ciljevi opšte ekonomske politike. Instrumenti svake od pojedinačnih politika su u službi ostvarivanja ciljeva ekonomske politike zemlje. Pod instrumentima porezne politike podrazumijevaju se različite kombinacije poreznih stopa i poreznih osnovica usmjerenih u pravcu ostvarivanja postavljenih ciljeva.

4.Mr. oec. Elman Nadžaković

Obračun troškova prema mjestima i nositeljima

Prilikom utvrđivanja rezultata poslovanja (poslovanja svakog preduzeća i rezultata koje donosi svaki radni učinak) primjenjuje se jedno od temeljnih načela, a to je da svako mjesto i svaki proizvod ili usluga (svaki učinak) snose svoje troškove. Mjesto rada u smislu stvaranja potrebnih uvjeta za rad radnika (prostor, oprema i oruđa za rad), kao i rad radnika te sudjelovanje predmeta rada u radnom procesu uzrokuju nastajanje troškova, ali se ne mora posmatrati svako mjesto rada za sebe, već to može biti i skupina radnih mjesta na kojima se odvija cjelina jednog posla, pa i jedna faza u radnom procesu ili jedna organizacijska cjelina (skupina radnika, smjena). Nositelji troškova su učinci (proizvodi, poluproizvodi, dijelovi, usluge i drugi učinci) zbog kojih se i odvija poslovni proces, zbog kojih nastaju troškovi, a utvrđivanjem i praćenjem troškova prema nositeljima ujedno se dobiva podloga za formiranje cijena učinaka (cijene koštanja i prodajne cijene). Obračun troškova po mjestima u klasičnom pristupu tretiran kao instrument koji primjenom odgovarajućeg metodološkog postupka osigurava obuhvaćanje, zaračunavanje i obračunavanje već nastalih troškova po onim mjestima koja su ih izazvala, ali danas se od njega također zahtijeva, da omogući planiranje i kontrolu troškova i učinaka po načelu odgovornosti, čime postaje značajan instrument kontrolinga i polazište u oblikovanju prognostičkih informacija.

5.Jasmin Omeragić

Upravljanje zalihama u krizi, ili upravljanje krize zalihama

Osnovna dilema vezana za zalihe svakako je sadržana u postizanju ravnoteže na način da su zalihe dovoljne za nesmetano odvijanje poslovne aktivnosti, a s druge strane da ne ugrožavaju likvidnost poslovanja. Znati upravljati zalihama znači znati osmisliti i realizirati skup aktivnosti kojima se dobro kontroliraju potrebe za zalihama određene robe, kojima se dobro prati njihova nabavka od dobavljača, a sve to u skladu sa traženim kvalitetom, količinama i prihvatljivom cijenom, i to samo s jedinstvenim ciljem: kako definirati potrebnu visinu zaliha. Nije nepoznato da kada se posluje s velikim zalihama enormno rastu i troškovi, blokiraju se obrtna sredstva, i bez opravdanog razloga potrebna su velika skladišta. Ako je, naprotiv tome, nizak nivo zaliha, onda postoji opasnost od zastoja u isporuci robe, kao i bespovratnog gubljenja kupaca zbog nemogućnosti ispunjenja njihovih zahtjeva i narudžbi. Kako bi se obezbjedilo nesmetano upravljanje zalihama, moramo voditi računa i o faktorima koji posebno utiču na visinu zaliha. Problemi u poslovanju bilo koje firme nisu i ne mogu biti fokusirani samo i neprikosnoveno na zalihe sirovina, materijala i robe. Vrijeme za pokazivanje i dokazivanje u dobrom poslovanju neprestano traje, no u uslovima krize (kakvi nam nažalost već iscrpljujuće dugo traju) ujedno je i vrijeme da se smireno i mudro djeluje, te da se menadžerske vještine pokažu u pravom svjetlu.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

Metoda revalorizacije je alternativna metoda naknadnog vrednovanja koja je dozvoljena prema Međunarodnom računovodstvenom standarda (MRS) 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema. U skladu s MRS-om 16, dugotrajna se materijalna imovina početno priznaje po trošku koji predstavlja iznos novca ili novčanih ekvivalenata plaćenih za imovinu ili fer vrijednost naknade koja je dana u zamjenu za imovinu. U skladu s MRS-om 16 društvo treba izabrati model naknadnog vrednovanja dugotrajne materijalne imovine ili po trošku ili korištenjem metode revalorizacije. Odabrani model treba se uvrstiti u računovodstvene politike društva i primjenjivati konzistentno na sve stavke imovine. To znači da na primjer društvo mora sva zemljišta u okviru dugotrajne materijalne imovine, voditi po modelu revalorizacije, ako se odlučilo za korištenje te metode za tu vrstu imovine, te ne postoji mogućnost da se na primjer jedno zemljište vodi po metodi revalorizacije, a druga zemljišta po metodi troška. Isto vrijedi i za bilo koju drugu skupinu imovine u okviru dugotrajne materijalne imovine. Iako dopuštena u okviru MRS-a 16, primjena metode revalorizacije može predstavljati veliki izazov za društva, osobito u smislu raspoloživosti relevantnih podataka koje je potrebno objaviti u financijskim izvještajima, te podataka koji su potrebni za određivanje revalorizirane, odnosno fer vrijednosti imovine.

7.Mehmed Budić

Financijski sistem: Financijska tržišta i njegovi učesnici

U okviru financijskog sistema jedne zemlje, koji je podsistem privrednog sistema te zemlje, djeluju financijska tržišta s financijskim učesnicima i financijskim instrumentima. Prema tome, svaki financijski sistem sačinjava veći broj financijskih institucija (centralna banka, poslovne banke, štedionice, investicioni fondovi, penzioni fondovi, osiguravajuća društva, posredničke financijske organizacije), financijskih tržišta i financijskih instrumenata (vlasnički instrumenti, dugovni instrumenti, derivatni instrumenti). Učinkovit financijski sistem ima za cilj omogućiti nesmetano funkcioniranje privrednog sistema, kao i rasta i razvoja nacionalne ekonomije. Putem financijskog sistema i njegovih elemenata osiguravaju se slobodna novčana sredstva, nužno investiranje i ulaganje u tokove reprodukcije. Prema tome, od velikog značaja je financijski sistem za funkcioniranje privrednog i ukupnog društveno-ekonomskog sistema svake nacionalne ekonomije. U skladu s navedenim, često se kaže da financijski sistem predstavlja mehanizam kojim se vrši transfer financijskih sredstava između različitih djelatnosti i subjekata privređivanja. U najširem smislu, financijski sistem usmjerava oskudne resurse privrede od štediša (ljudi koji troše manje nego što zarađuju) ka uzajmljivačima (ljudi koji troše više nego što zarađuju). Štediše nude svoj novac financijskom sistemu i očekuju da će ga kasnije povratiti uz kamatu. Uzajmljivači traže novac od financijskog sistema znajući da ga kasnije moraju vratiti sa kamatom. Financijski sistem predstavlja mehanizam i vodič, odnosno sistem kanala kojima se vrši transfer financijskih sredstava između različitih grupa i subjekata u privredi.

8.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Finansijsko izvještavanje investicijskih fondova

U današnje vrijeme kada je opstanak na tržištu ograničen količinom i kvalitetom dostupnih informacija od velikog je značaja kvalitet i pouzdanost informacija iz finansijskih izvještaja. Kvalitetno finansijsko izvještavanje smanjuje informacijski rizik, što je od velikog značaja za sigurnost učesnika na tržištu kapitala, stabilnost finansijskog sistema i smanjenje rizika od finansijske krize. Iz navedenog slijedi da su glavni ciljevi finansijskog izvještavanja, pružanje osnovnih informacija o finansijskom poslovanju, finansijskoj uspješnosti i promjenama finansijskog položaja. Finansijski izvještaji igraju veliku ulogu u procesu poslovnog odlučivanja jer upravo informacije koje subjekt dobiva iz vlastitih i tuđih finansijskih izvještaja predstavljaju okosnicu za donošenje poslovnih odluka i omogućuju stvaranje konkurentske prednosti. Sve navedeno odnosi se i na finansijsko izvještavanje investicijskih fondova. Finansijske izvještaje za investicijske fondove sastavljaju društva koja upravljaju ovim fondovima. Društva za upravljanje fondovima osnivaju i kako im i sam naziv kaže, upravljaju investicijskim fondovima, što uključuje  vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja za fondove kojima upravljaju. U Federaciji BiH trenutno posluje 11 ZIF-ova i 7 OIF-ova kojim upravlja 8 društava za upravljanje investicijskim fondovima.

9.Dr. sci. Jasmina Hurić

Izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovodioci korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno uvjeravanje da će se u ostvarivanju ciljeva organizacije, budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno. Uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole u javni sektor Bosne i Hercegovine je važna reformska oblast u kojoj je Bosna i Hercegovina u obavezi da uskladi svoj zakonodavni okvir i praksu sa dobrim praksama i regulativama koje preporučuje Evropska komisija. Finansijsko upravljanje i kontrola javnog sektora u Federaciji započeti su donošenjem Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru. Analizirajući dosadašnje konsolidovane izvještaje o FUK-u na nivou Federacije BiH može se zaključiti da sistem unutrašnjih kontrola kod korisnika u javnom sektoru u Federaciji i dalje nije na odgovarajućem nivou i da od samog početka primjene Zakona o FUK-u nije postignut značajniji pozitivan efekat. Prisutna su nastojanja mnogih organizacija javnog sektora da u skladu sa svojim kapacitetima razvijaju sisteme internih kontrola prema zahtjevima koje pred njih stavljaju važeći propisi i Standardi interne kontrole, međutim, iz svih dosadašnji dostavljenih izvještaja, a naročito na bazi posljednjeg KI FUK za 2021. godinu, vidljivo je da se usklađivanje sistema internih kontrola sa zahtjevima Standarda internih kontrola i dalje sporo odvija kod većine korisnika.

10.Nedim Čustović

Metodologija rada interne revizije i učinka jedinica interne revizije u institucijama BiH

CHJ kroz godišnje izvještaje jedinica interne revizije institucija BiH i na osnovu stalne komunikacije s osobljem interne revizije, koja se odvija kroz sastanke, obuke, izdavanje mišljenja i obavještenja na upite, vrši, u skladu s Pravilnikom o provođenju osiguranja i unapređenja kvaliteta interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine i koristeći preporuke iz Vodiča za ocjenu kvaliteta interne revizije u javnom sektoru, nadzor nad poštovanjem metodologije rada interne revizije i prati učinak jedinica za internu reviziju institucija BiH. Napominjemo da navedena kontrola koju provodi CHJ, a koja se odvija kroz kontinuirani uvid u način rada interne revizije na osnovu dostupnih podataka, nije zamjena za propisane povremene eksterne ocjene koje trebaju provoditi kvalificirani nezavisni ocjenjivači izvan organizacije, kako je to definirano Zakonom o internoj reviziji institucija BiH, Standardima interne revizije i Pravilnikom o provođenju osiguranja i unapređenja kvaliteta interne revizije u institucijama BiH. Kako je CHJ nezaobilazan dio sistema interne revizije i kao tijelo koje je odgovorno za izradu i provođenje metodologije interne revizije, uvid u kvalitet rada jedinica interne revizije koji vrši CHJ ne može se smatrati u potpunosti nezavisnim, ali se isti provodi radi davanja smjernica i preporuka za unapređenje rada jedinica interne revizije.

11.Bernard Iljazović

Pravni okvir za prevenciju i suzbijanje korupcije u Kantonu Sarajevo

U današnjim okolnostima korupcija predstavlja značajan problem čiji se negativni učinci odražavaju na sve aspekte društva. Nerijetko su u različite koruptivne radnje involvirani nositelji javnih politika kako na državnoj tako i na lokalnoj razini, a čime se podriva pravno uređenje države, a ujedno narušava i stupanj povjerenja građana u rad institucija. Donošenjem Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ojačati će se pravni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo i to u vrlo značajnim segmentima koji se tiču sprečavanja sukoba interesa, zaštite prijavitelja korupcije, te jačanja integriteta u javnom sektoru. Ujedno je to jedan od osnovnih strateških ciljeva definiranih Strategijom za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. Koliko god bio kvalitetno napravljen zakonski akt, neophodno je da se njegova pravila učinkovito i dosljedno provode u praksi, kako se ne bi dogodilo da ostane samo „mrtvo slovo“ na papiru.

12.Mr iur. Mirel Mujkanović

Stanje profesionalizacije javnih nabavki u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

U okviru javne nabavke profesionalizacija podrazumijeva osiguravanje dostupnosti odgovarajućih alata i znanja za javne subjekte radi provođenja postupaka javnih nabavki i učinkovito zaključivanja ugovora s krajnjim ciljem osiguravanja održivosti nabavljenih dobara, usluga i radova, dok u isto vrijeme pridonosi cjelokupnom provođenju politike javnih nabavki. Cilj profesionalizacije javne nabavke uključuje sveukupno poboljšanje cijelog niza stručnih vještina i kompetencija, znanja i iskustva ljudi koji vode zadatke povezane s javnom nabavkom ili u njima učestvuju. Preporukom EU 2017/1805 o profesionalizaciji javne nabavke uspostavljen je potrebni okvir za razvoj nacionalnih strategija koje bi trebale omogućiti da države članice odnosno subjekti koji provode postupke javnih nabavki osiguraju najučinkovitiju upotrebu javnih sredstava na način kojim bi se doprinijelo i razvoju cjelokupne privrede. Pitanju profesionalizacije javne nabavke u Bosni i Hercegovini nije posvećena potrebna pažnja pa primjeri dobre prakse mogu biti osnova za kreiranje rješenja kojim bi se otkloniti određeni nedostatci na koji način bi se doprinijelo većem stepenu profesionalizacije javne nabavke u Bosni i Hercegovini.

13.Dr Dragan S. Jović

Restrukturiranje, poslovni model i performanse Sberbank a.d. Banjaluka i bankarska panika

Globalna finansijska kriza, 2007 – 2009., je bila svjedok brojnih bankrota banka sa sistemskim i nesistemskim posljedicama na nacionalne bankarske sisteme ili na globalni finansijski sistem, poput bankrota američke investicione banke Lehman Brothers. Tokom tih događaja postalo je očigledno da ne postoje procedure i pravila koje bi bolesnu banku sanirale ili izvele iz bankarskog sistema bez izlijevanja krize u realni sektor (eng. spillover), a posebno bez finansiranja iz budžeta (eng. bail out). Prodaja kao metoda sanacije Sberbank a.d. Banjaluka bila je jedina moguća opcija u uslovima sistemske bankarske panike u bankarskom sektoru Republike Srpske i hronične nelikvidnosti, natprosječno solventne i izuzetno rentabilne banke. Ostale metode sanacije ili nisu trebale, ili nisu mogle, biti primijenjene zbog izuzetnog visokog kvaliteta aktive banke (odvajanje imovine), zbog nemogućnosti daljeg eksternog finansiranja banke (restrukturiranje banke vlastitim sredstvima) i zbog ogromnog reputacionog rizika i sankcija nametnutih ruskim bankama (osnivanje banke za posebne namjene). Restrukturiranje banaka po instrumentima sanacije koji od 2014. predstavljaju dio evropskog bankarskog zakonodavstva je za bh. bankarski sistem relativno nov i nedovoljno istražen proces.

14.Alan Vajda, mag. iur.

Donesena odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je u svojstvu nadležnog tijela provelo postupak izrade i donošenja godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u 2022. godinu, te  je Vijeće ministara Federacije Bosne i Hercegovine na 54. sjednici održanoj 28. srpnja 2022. godine donijelo Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu. Kvota radnih dozvola predstavlja broj radnih dozvola koje se mogu izdati u jednoj kalendarskoj godini u Bosni i Hercegovini za strance određenih zanimanja, odnosno za strance koji obavljaju određene djelatnosti, a kojima je nužna radna dozvola za rad na teritoriju Bosne i Hercegovine. Radne dozvole utvrđene godišnjom kvotom, po djelatnostima i zanimanjima, izdaju se prvo za produženje već izdanih radnih dozvola, te nakon toga za novo zapošljavanje stranaca, s napomenom da prednost pri njihovom izdavanju imaju stranci koji posjeduju privremeni boravak u Bosni i Hercegovini temeljem spajanja obitelji sa strancem koji ima odobren privremeni boravak u Bosni i Hercegovini.

15.Doc. dr. sci. Asja Gojačić

Ekonomska diplomatija u uslovima globalizacije

Ekonomska diplomatija ima sve značajniju ulogu u međunarodnom poslovanju i spoljnopolitičkom djelovanju država. Ona se bavi novim konceptom međunarodne  saradnje i predstavlja vezu između diplomatije i privrede. Ona predstavlja prožimanje  diplomatije kroz spoljnu trgovinu, finansije, politiku i privredu u savremenoj međunarodnoj zajednici.Oblici diplomatskih aktivnosti su raznovrsni i prilagodljivi promjenama imajući u vidu brzinu promjena koje se dešavaju na međunarodnoj sceni. Države moraju da se uključuju u aktualne tokove jer izolacija i kašnjenje na planu spoljne politike izaziva višestruko negativne efekte po svaku državu bez obzira na njenu ekonomsku i političku moć. Posebno negativne posljedice se održavaju na ekonomiju države ukoliko država nema dobro organizovanu ekonomsku diplomatiju koja je postala prioritet diplomatske aktivnosti većine država. Putem diplomatije države brane svoje interese i nastoje da ostvare ciljeve od nacionalnog značaja koji u današnjoj epohi globalizacije zavise od niza faktora van državnih granica. Zato svaka država mora imati jasnu i dobro struktuiranu spoljnu politiku u suprotnom dolazi do višestruko štetnih efekata uslijed nepravovremenih i pogrešnih nastupa u međunarodnoj zajednici.

16.Džana Kadribegović

Izumi i tehnička  unapređenja u radnom odnosu i zabrana takmičenja radnika sa  poslodavcem

Prema Zakonu o radu („Službene novine Federacije BiH“,br.26/16 i 89/18 i 44/22) zaključivanjem ugovora o radu između radnika i poslodavca odnosno stupanjem radnika na rad zasniva se radni odnos. Zaključeni ugovor o radu   proizvodi prava i obaveze kako za radnika tako i za poslodavca.  U cilju ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata, zakonodavac je zaštitio poslodavca u smislu da izum ili tehničko rješenje koje je ostvario radnik pripadaju poslodavcu, jer je radom  kod tog poslodavca omogućeno radniku da dođe do  izuma ili tehničkog rješenja.  Pitanje  izuma, predmeta industrijskog dizajna i tehničkih unapređenja detaljnije se uređuju  posebnim zakonima iz oblasti zaštite pronalazaka, tehničkih unapređenja i autorskih prava.

 

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa

19. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH