Časopis Novembar 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 11/22

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Dr Milica Vidović

Popunjavanje polja krajnje potrošnje u PDV prijavi kroz primjere

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je na sjednici održanoj dana 14.07. 2022. godine usvojio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu  vrijednost, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH“,  broj: 47/22 od 19.07.2022. godine.Uz novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost u „Službenom glasniku BiH“, broj:47/22 objavljeno je i Uputstvo o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje, koje je u odnosu na staro Uputstvo o popunjavanju PDV prijave prošireno i pruža poreskim obveznicima konkretnija usmjerenja o načinu popunjavanja pojedinih polja u PDV prijavi. Uputstvo o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje je u odnosu na staro Uputstvo prošireno i pruža poreskim obveznicima konkretnija usmjerenja o načinu popunjavanja pojedinih polja u PDV prijavi. Na ovaj način nastojale su se riješiti nejasnoće i problemi sa kojima su se susretali poreski obveznici prilikom popunjavanja pojedinih polja u PDV prijavi. Na ovaj način nastojale su se riješiti nejasnoće i problemi sa kojima su se susretali poreski obveznici prilikom popunjavanja pojedinih polja u PDV prijavi. Novim Uputstvom jasno je određeno da se avansne fakture i reexport evidentiraju u PDV prijavi. Osim tog, ono što je dodatno pojašnjeno novim Uputstvom  o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje je upravo popunjavanje krajnje potrošnje. U Uputstvu je ponovo naglašena zakonska obaveza poreskih obveznika da ispravno i tačno popune ova polja, jer ista služe za analizu, te raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa prema entitetima i Brčko distriktu. Polja krajnje potrošnje u PDV prijavi su jednako važna kao i bilo koje drugo polje PDV prijave.

2.Dr. sc. Jozo Piljić

Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01. 01. 2023. godine

Porezni obveznici (akcizni) koji se bave prometom duhanskih prerađevina dužni su dostaviti UINO kalkulaciju maloprodajne cijene formiranu u skladu s Odlukom Upravnog odbora do 30.11.2022. godine. Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su popisati zalihe na dan 01.01.2023. godine, obilježene akciznim markicama izdanim od 01.01.2010. do 31.12.2022. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 07. 01. 2023. godine. Porezni obveznici koji se bave prometom cigareta i/ili duhana za pušenje dužni su popisati količine akciznih markica za cigarete i duhan za pušenje preuzetih do 31.12.2022. godine, a koje nisu iskorištene za obilježavanje cigareta i duhana za pušenje do 31.12.2022. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 07.01.2023. godine. Porezni obveznici koji uvoze duhanske prerađevine nakon 01.01.2023. godine, a za koje su akcizne markice preuzete u periodu do 31.12.2022. godine ne plaćaju razliku akcize pri uvozu, pod uvjetom da nadležnom carinskom organu prilikom carinjenja koje se vrši prilože kopiju dostavljene UINO Popisne liste zaliha neiskorištenih markica na dan 01.01.2023. godine i poslije 17.01.2023. godine, kopiju izvršene uplate razlike akcize iskazane u navedenoj popisnoj listi. Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su na zatečene zalihe utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu u skladu s Odlukom Upravnog odbora.

3.Hajrudin Hadžimehanović

Porezni sistem

Cilj svake fiskalne politike je dizajniranje poreznog sistema koji će zadovoljiti polazne principe i istovremeno odgovoriti postavljenim zadacima. U odnosu na broj poreznih oblika finansijska teorija razlikuje dvije vrste poreznih sistema: porezni monizam i porezni pluralizam. Porezni monizam podrazumijeva takav porezni sistem koji se sastoji samo iz jednog poreznog oblika, dok porezni pluralizam podrazumijeva postojanje većeg broja poreznih oblika. I teoretičari i praktičari se slažu da je porezni sistem sa jednim poreznim oblikom neodrživ iz više razloga. Prije svega, jednim porezom nemoguće je oporezovati ukupnost ekonomske snage iz različitih izvora. Zatim, da bi se prikupili što veći prihodi za pokriće fiskalnih i parafiskalnih ciljeva, potrebno je da porezne stope budu izuzetno visoke, što će izazvati otpor plaćanju poreza, što ukazuje na činjenicu da je porezni sistem sa više oblika prihvatljiviji od poreznog monizma. Porezna politika je jedna od parcijalnih politika i predstavlja dio opšte ekonomske politike. Prema tome, ciljevi porezne politike su istovremeno i ciljevi opšte ekonomske politike. Instrumenti svake od pojedinačnih politika su u službi ostvarivanja ciljeva ekonomske politike zemlje. Pod instrumentima porezne politike podrazumijevaju se različite kombinacije poreznih stopa i poreznih osnovica usmjerenih u pravcu ostvarivanja postavljenih ciljeva.

4.Mr. oec. Elman Nadžaković

Obračun troškova prema mjestima i nositeljima

Prilikom utvrđivanja rezultata poslovanja (poslovanja svakog preduzeća i rezultata koje donosi svaki radni učinak) primjenjuje se jedno od temeljnih načela, a to je da svako mjesto i svaki proizvod ili usluga (svaki učinak) snose svoje troškove. Mjesto rada u smislu stvaranja potrebnih uvjeta za rad radnika (prostor, oprema i oruđa za rad), kao i rad radnika te sudjelovanje predmeta rada u radnom procesu uzrokuju nastajanje troškova, ali se ne mora posmatrati svako mjesto rada za sebe, već to može biti i skupina radnih mjesta na kojima se odvija cjelina jednog posla, pa i jedna faza u radnom procesu ili jedna organizacijska cjelina (skupina radnika, smjena). Nositelji troškova su učinci (proizvodi, poluproizvodi, dijelovi, usluge i drugi učinci) zbog kojih se i odvija poslovni proces, zbog kojih nastaju troškovi, a utvrđivanjem i praćenjem troškova prema nositeljima ujedno se dobiva podloga za formiranje cijena učinaka (cijene koštanja i prodajne cijene). Obračun troškova po mjestima u klasičnom pristupu tretiran kao instrument koji primjenom odgovarajućeg metodološkog postupka osigurava obuhvaćanje, zaračunavanje i obračunavanje već nastalih troškova po onim mjestima koja su ih izazvala, ali danas se od njega također zahtijeva, da omogući planiranje i kontrolu troškova i učinaka po načelu odgovornosti, čime postaje značajan instrument kontrolinga i polazište u oblikovanju prognostičkih informacija.

5.Jasmin Omeragić

Upravljanje zalihama u krizi, ili upravljanje krize zalihama

Osnovna dilema vezana za zalihe svakako je sadržana u postizanju ravnoteže na način da su zalihe dovoljne za nesmetano odvijanje poslovne aktivnosti, a s druge strane da ne ugrožavaju likvidnost poslovanja. Znati upravljati zalihama znači znati osmisliti i realizirati skup aktivnosti kojima se dobro kontroliraju potrebe za zalihama određene robe, kojima se dobro prati njihova nabavka od dobavljača, a sve to u skladu sa traženim kvalitetom, količinama i prihvatljivom cijenom, i to samo s jedinstvenim ciljem: kako definirati potrebnu visinu zaliha. Nije nepoznato da kada se posluje s velikim zalihama enormno rastu i troškovi, blokiraju se obrtna sredstva, i bez opravdanog razloga potrebna su velika skladišta. Ako je, naprotiv tome, nizak nivo zaliha, onda postoji opasnost od zastoja u isporuci robe, kao i bespovratnog gubljenja kupaca zbog nemogućnosti ispunjenja njihovih zahtjeva i narudžbi. Kako bi se obezbjedilo nesmetano upravljanje zalihama, moramo voditi računa i o faktorima koji posebno utiču na visinu zaliha. Problemi u poslovanju bilo koje firme nisu i ne mogu biti fokusirani samo i neprikosnoveno na zalihe sirovina, materijala i robe. Vrijeme za pokazivanje i dokazivanje u dobrom poslovanju neprestano traje, no u uslovima krize (kakvi nam nažalost već iscrpljujuće dugo traju) ujedno je i vrijeme da se smireno i mudro djeluje, te da se menadžerske vještine pokažu u pravom svjetlu.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

Metoda revalorizacije je alternativna metoda naknadnog vrednovanja koja je dozvoljena prema Međunarodnom računovodstvenom standarda (MRS) 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema. U skladu s MRS-om 16, dugotrajna se materijalna imovina početno priznaje po trošku koji predstavlja iznos novca ili novčanih ekvivalenata plaćenih za imovinu ili fer vrijednost naknade koja je dana u zamjenu za imovinu. U skladu s MRS-om 16 društvo treba izabrati model naknadnog vrednovanja dugotrajne materijalne imovine ili po trošku ili korištenjem metode revalorizacije. Odabrani model treba se uvrstiti u računovodstvene politike društva i primjenjivati konzistentno na sve stavke imovine. To znači da na primjer društvo mora sva zemljišta u okviru dugotrajne materijalne imovine, voditi po modelu revalorizacije, ako se odlučilo za korištenje te metode za tu vrstu imovine, te ne postoji mogućnost da se na primjer jedno zemljište vodi po metodi revalorizacije, a druga zemljišta po metodi troška. Isto vrijedi i za bilo koju drugu skupinu imovine u okviru dugotrajne materijalne imovine. Iako dopuštena u okviru MRS-a 16, primjena metode revalorizacije može predstavljati veliki izazov za društva, osobito u smislu raspoloživosti relevantnih podataka koje je potrebno objaviti u financijskim izvještajima, te podataka koji su potrebni za određivanje revalorizirane, odnosno fer vrijednosti imovine.

7.Mehmed Budić

Financijski sistem: Financijska tržišta i njegovi učesnici

U okviru financijskog sistema jedne zemlje, koji je podsistem privrednog sistema te zemlje, djeluju financijska tržišta s financijskim učesnicima i financijskim instrumentima. Prema tome, svaki financijski sistem sačinjava veći broj financijskih institucija (centralna banka, poslovne banke, štedionice, investicioni fondovi, penzioni fondovi, osiguravajuća društva, posredničke financijske organizacije), financijskih tržišta i financijskih instrumenata (vlasnički instrumenti, dugovni instrumenti, derivatni instrumenti). Učinkovit financijski sistem ima za cilj omogućiti nesmetano funkcioniranje privrednog sistema, kao i rasta i razvoja nacionalne ekonomije. Putem financijskog sistema i njegovih elemenata osiguravaju se slobodna novčana sredstva, nužno investiranje i ulaganje u tokove reprodukcije. Prema tome, od velikog značaja je financijski sistem za funkcioniranje privrednog i ukupnog društveno-ekonomskog sistema svake nacionalne ekonomije. U skladu s navedenim, često se kaže da financijski sistem predstavlja mehanizam kojim se vrši transfer financijskih sredstava između različitih djelatnosti i subjekata privređivanja. U najširem smislu, financijski sistem usmjerava oskudne resurse privrede od štediša (ljudi koji troše manje nego što zarađuju) ka uzajmljivačima (ljudi koji troše više nego što zarađuju). Štediše nude svoj novac financijskom sistemu i očekuju da će ga kasnije povratiti uz kamatu. Uzajmljivači traže novac od financijskog sistema znajući da ga kasnije moraju vratiti sa kamatom. Financijski sistem predstavlja mehanizam i vodič, odnosno sistem kanala kojima se vrši transfer financijskih sredstava između različitih grupa i subjekata u privredi.

8.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Finansijsko izvještavanje investicijskih fondova

U današnje vrijeme kada je opstanak na tržištu ograničen količinom i kvalitetom dostupnih informacija od velikog je značaja kvalitet i pouzdanost informacija iz finansijskih izvještaja. Kvalitetno finansijsko izvještavanje smanjuje informacijski rizik, što je od velikog značaja za sigurnost učesnika na tržištu kapitala, stabilnost finansijskog sistema i smanjenje rizika od finansijske krize. Iz navedenog slijedi da su glavni ciljevi finansijskog izvještavanja, pružanje osnovnih informacija o finansijskom poslovanju, finansijskoj uspješnosti i promjenama finansijskog položaja. Finansijski izvještaji igraju veliku ulogu u procesu poslovnog odlučivanja jer upravo informacije koje subjekt dobiva iz vlastitih i tuđih finansijskih izvještaja predstavljaju okosnicu za donošenje poslovnih odluka i omogućuju stvaranje konkurentske prednosti. Sve navedeno odnosi se i na finansijsko izvještavanje investicijskih fondova. Finansijske izvještaje za investicijske fondove sastavljaju društva koja upravljaju ovim fondovima. Društva za upravljanje fondovima osnivaju i kako im i sam naziv kaže, upravljaju investicijskim fondovima, što uključuje  vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja za fondove kojima upravljaju. U Federaciji BiH trenutno posluje 11 ZIF-ova i 7 OIF-ova kojim upravlja 8 društava za upravljanje investicijskim fondovima.

9.Dr. sci. Jasmina Hurić

Izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovodioci korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno uvjeravanje da će se u ostvarivanju ciljeva organizacije, budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno. Uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole u javni sektor Bosne i Hercegovine je važna reformska oblast u kojoj je Bosna i Hercegovina u obavezi da uskladi svoj zakonodavni okvir i praksu sa dobrim praksama i regulativama koje preporučuje Evropska komisija. Finansijsko upravljanje i kontrola javnog sektora u Federaciji započeti su donošenjem Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru. Analizirajući dosadašnje konsolidovane izvještaje o FUK-u na nivou Federacije BiH može se zaključiti da sistem unutrašnjih kontrola kod korisnika u javnom sektoru u Federaciji i dalje nije na odgovarajućem nivou i da od samog početka primjene Zakona o FUK-u nije postignut značajniji pozitivan efekat. Prisutna su nastojanja mnogih organizacija javnog sektora da u skladu sa svojim kapacitetima razvijaju sisteme internih kontrola prema zahtjevima koje pred njih stavljaju važeći propisi i Standardi interne kontrole, međutim, iz svih dosadašnji dostavljenih izvještaja, a naročito na bazi posljednjeg KI FUK za 2021. godinu, vidljivo je da se usklađivanje sistema internih kontrola sa zahtjevima Standarda internih kontrola i dalje sporo odvija kod većine korisnika.

10.Nedim Čustović

Metodologija rada interne revizije i učinka jedinica interne revizije u institucijama BiH

CHJ kroz godišnje izvještaje jedinica interne revizije institucija BiH i na osnovu stalne komunikacije s osobljem interne revizije, koja se odvija kroz sastanke, obuke, izdavanje mišljenja i obavještenja na upite, vrši, u skladu s Pravilnikom o provođenju osiguranja i unapređenja kvaliteta interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine i koristeći preporuke iz Vodiča za ocjenu kvaliteta interne revizije u javnom sektoru, nadzor nad poštovanjem metodologije rada interne revizije i prati učinak jedinica za internu reviziju institucija BiH. Napominjemo da navedena kontrola koju provodi CHJ, a koja se odvija kroz kontinuirani uvid u način rada interne revizije na osnovu dostupnih podataka, nije zamjena za propisane povremene eksterne ocjene koje trebaju provoditi kvalificirani nezavisni ocjenjivači izvan organizacije, kako je to definirano Zakonom o internoj reviziji institucija BiH, Standardima interne revizije i Pravilnikom o provođenju osiguranja i unapređenja kvaliteta interne revizije u institucijama BiH. Kako je CHJ nezaobilazan dio sistema interne revizije i kao tijelo koje je odgovorno za izradu i provođenje metodologije interne revizije, uvid u kvalitet rada jedinica interne revizije koji vrši CHJ ne može se smatrati u potpunosti nezavisnim, ali se isti provodi radi davanja smjernica i preporuka za unapređenje rada jedinica interne revizije.

11.Bernard Iljazović

Pravni okvir za prevenciju i suzbijanje korupcije u Kantonu Sarajevo

U današnjim okolnostima korupcija predstavlja značajan problem čiji se negativni učinci odražavaju na sve aspekte društva. Nerijetko su u različite koruptivne radnje involvirani nositelji javnih politika kako na državnoj tako i na lokalnoj razini, a čime se podriva pravno uređenje države, a ujedno narušava i stupanj povjerenja građana u rad institucija. Donošenjem Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ojačati će se pravni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo i to u vrlo značajnim segmentima koji se tiču sprečavanja sukoba interesa, zaštite prijavitelja korupcije, te jačanja integriteta u javnom sektoru. Ujedno je to jedan od osnovnih strateških ciljeva definiranih Strategijom za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. Koliko god bio kvalitetno napravljen zakonski akt, neophodno je da se njegova pravila učinkovito i dosljedno provode u praksi, kako se ne bi dogodilo da ostane samo „mrtvo slovo“ na papiru.

12.Mr iur. Mirel Mujkanović

Stanje profesionalizacije javnih nabavki u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

U okviru javne nabavke profesionalizacija podrazumijeva osiguravanje dostupnosti odgovarajućih alata i znanja za javne subjekte radi provođenja postupaka javnih nabavki i učinkovito zaključivanja ugovora s krajnjim ciljem osiguravanja održivosti nabavljenih dobara, usluga i radova, dok u isto vrijeme pridonosi cjelokupnom provođenju politike javnih nabavki. Cilj profesionalizacije javne nabavke uključuje sveukupno poboljšanje cijelog niza stručnih vještina i kompetencija, znanja i iskustva ljudi koji vode zadatke povezane s javnom nabavkom ili u njima učestvuju. Preporukom EU 2017/1805 o profesionalizaciji javne nabavke uspostavljen je potrebni okvir za razvoj nacionalnih strategija koje bi trebale omogućiti da države članice odnosno subjekti koji provode postupke javnih nabavki osiguraju najučinkovitiju upotrebu javnih sredstava na način kojim bi se doprinijelo i razvoju cjelokupne privrede. Pitanju profesionalizacije javne nabavke u Bosni i Hercegovini nije posvećena potrebna pažnja pa primjeri dobre prakse mogu biti osnova za kreiranje rješenja kojim bi se otkloniti određeni nedostatci na koji način bi se doprinijelo većem stepenu profesionalizacije javne nabavke u Bosni i Hercegovini.

13.Dr Dragan S. Jović

Restrukturiranje, poslovni model i performanse Sberbank a.d. Banjaluka i bankarska panika

Globalna finansijska kriza, 2007 – 2009., je bila svjedok brojnih bankrota banka sa sistemskim i nesistemskim posljedicama na nacionalne bankarske sisteme ili na globalni finansijski sistem, poput bankrota američke investicione banke Lehman Brothers. Tokom tih događaja postalo je očigledno da ne postoje procedure i pravila koje bi bolesnu banku sanirale ili izvele iz bankarskog sistema bez izlijevanja krize u realni sektor (eng. spillover), a posebno bez finansiranja iz budžeta (eng. bail out). Prodaja kao metoda sanacije Sberbank a.d. Banjaluka bila je jedina moguća opcija u uslovima sistemske bankarske panike u bankarskom sektoru Republike Srpske i hronične nelikvidnosti, natprosječno solventne i izuzetno rentabilne banke. Ostale metode sanacije ili nisu trebale, ili nisu mogle, biti primijenjene zbog izuzetnog visokog kvaliteta aktive banke (odvajanje imovine), zbog nemogućnosti daljeg eksternog finansiranja banke (restrukturiranje banke vlastitim sredstvima) i zbog ogromnog reputacionog rizika i sankcija nametnutih ruskim bankama (osnivanje banke za posebne namjene). Restrukturiranje banaka po instrumentima sanacije koji od 2014. predstavljaju dio evropskog bankarskog zakonodavstva je za bh. bankarski sistem relativno nov i nedovoljno istražen proces.

14.Alan Vajda, mag. iur.

Donesena odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je u svojstvu nadležnog tijela provelo postupak izrade i donošenja godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u 2022. godinu, te  je Vijeće ministara Federacije Bosne i Hercegovine na 54. sjednici održanoj 28. srpnja 2022. godine donijelo Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu. Kvota radnih dozvola predstavlja broj radnih dozvola koje se mogu izdati u jednoj kalendarskoj godini u Bosni i Hercegovini za strance određenih zanimanja, odnosno za strance koji obavljaju određene djelatnosti, a kojima je nužna radna dozvola za rad na teritoriju Bosne i Hercegovine. Radne dozvole utvrđene godišnjom kvotom, po djelatnostima i zanimanjima, izdaju se prvo za produženje već izdanih radnih dozvola, te nakon toga za novo zapošljavanje stranaca, s napomenom da prednost pri njihovom izdavanju imaju stranci koji posjeduju privremeni boravak u Bosni i Hercegovini temeljem spajanja obitelji sa strancem koji ima odobren privremeni boravak u Bosni i Hercegovini.

15.Doc. dr. sci. Asja Gojačić

Ekonomska diplomatija u uslovima globalizacije

Ekonomska diplomatija ima sve značajniju ulogu u međunarodnom poslovanju i spoljnopolitičkom djelovanju država. Ona se bavi novim konceptom međunarodne  saradnje i predstavlja vezu između diplomatije i privrede. Ona predstavlja prožimanje  diplomatije kroz spoljnu trgovinu, finansije, politiku i privredu u savremenoj međunarodnoj zajednici.Oblici diplomatskih aktivnosti su raznovrsni i prilagodljivi promjenama imajući u vidu brzinu promjena koje se dešavaju na međunarodnoj sceni. Države moraju da se uključuju u aktualne tokove jer izolacija i kašnjenje na planu spoljne politike izaziva višestruko negativne efekte po svaku državu bez obzira na njenu ekonomsku i političku moć. Posebno negativne posljedice se održavaju na ekonomiju države ukoliko država nema dobro organizovanu ekonomsku diplomatiju koja je postala prioritet diplomatske aktivnosti većine država. Putem diplomatije države brane svoje interese i nastoje da ostvare ciljeve od nacionalnog značaja koji u današnjoj epohi globalizacije zavise od niza faktora van državnih granica. Zato svaka država mora imati jasnu i dobro struktuiranu spoljnu politiku u suprotnom dolazi do višestruko štetnih efekata uslijed nepravovremenih i pogrešnih nastupa u međunarodnoj zajednici.

16.Džana Kadribegović

Izumi i tehnička  unapređenja u radnom odnosu i zabrana takmičenja radnika sa  poslodavcem

Prema Zakonu o radu („Službene novine Federacije BiH“,br.26/16 i 89/18 i 44/22) zaključivanjem ugovora o radu između radnika i poslodavca odnosno stupanjem radnika na rad zasniva se radni odnos. Zaključeni ugovor o radu   proizvodi prava i obaveze kako za radnika tako i za poslodavca.  U cilju ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata, zakonodavac je zaštitio poslodavca u smislu da izum ili tehničko rješenje koje je ostvario radnik pripadaju poslodavcu, jer je radom  kod tog poslodavca omogućeno radniku da dođe do  izuma ili tehničkog rješenja.  Pitanje  izuma, predmeta industrijskog dizajna i tehničkih unapređenja detaljnije se uređuju  posebnim zakonima iz oblasti zaštite pronalazaka, tehničkih unapređenja i autorskih prava.

 

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa

19. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis Oktobar 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 10/22

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Jasmin Omeragić

Osnovne pretpostavke pri izboru pružalaca računovodstvenih usluga ili koliko nas cijene poslodavci

Budućnost računovodstvene profesije mora se zasnivati prije svega na nezavisnosti i stručnosti profesionalnih računovođa, a računovođe u tome nikako ne smiju ostati usamljeni. Profesionalne organizacije s jedne, te zakonodavna i izvršna vlast s druge strane, imaju veliku odgovornost u pogledu očuvanja nezavisnosti položaja i rada pripadnika računovodstvene profesije, kako u pogledu primjene i poštovanja međunarodno prihvaćenih zahtjeva o osposobljavanju računovođa, tako i u očuvanju integriteta struke. Odgovornost profesionalnih računovođa velika je, budući da kvalitet njihovog rada ne utiče isključivo i jedino na klijenta ili na poslodavca, već na cjelokupno finansijsko stanje države. Također, odgovornost prema javnosti i zaštita javnog interesa jeste velika obaveza profesionalnih računovođa, ali je istovremeno i najviše priznanje za značaj njihovog rada za opće dobro cijele državne zajednice. Svaka osoba koja se želi baviti poslom računovođe mora biti spremna na sve moguće izazove, ali i da im odoli, ponašajući se u skladu sa etikom profesionalnih računovođa i to prvenstveno zbog sebe, ali u svojstvu odgovornih osoba pred nadležnim organima.

2.Mehmed Budić

Računovodstvene politike i promjene računovodstvenih procjena

Računovodstvene politike predstavljaju posebna načela, osnove, dogovore, pravila i prakse koje treba dosljedno primjenjivati prilikom sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja. Računovodstvene politike dozvoljeno je mijenjati samo ako je promjena zahtijevana računovodstvenim standardima ili rezultira financijskim izvještajima koji pružaju pouzdanije i značajnije informacije. Prilikom promjene računovodstvene politike efekte promjene potrebno je priznati uz primjenu retroaktivnog pristupa - kao da se računovodstvena politika oduvijek primjenjivala, osim kada je neizvodivo utvrditi učinke promjene. Usklađenja se provode na početnim stanjima kapitala (najčešće zadržane dobiti) i drugim usporednim stanjima na koja je promjena imala učinak. Promjena računovodstvenih procjena najčešće je vezana uz procjenu sumnjivih i spornih potraživanja, zastarjele zalihe, fer vrijednost financijske imovine i obaveza, vijek upotrebe i ostatak vrijednosti imovine koja se amortizira i obaveza temeljem jamstva. Efekt promjene ne priznaje se retroaktivno, nego samo u razdoblju promjene usklađenjem na stavkama kapitala, imovine i obaveza.

3.Dr. sc. Jozo Piljić

Dugoročna rezerviranja - računovodstveni i porezni tretman  

Dugoročna rezerviranja i razgraničenja i odgođene porezne obveze, iskazuju se dugoročna rezerviranja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 37 - Rezerviranja, nepredvidive obveze i nepredvidiva imovina i drugim relevantnim Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja MRS/MSFI i računovodstvenom politikom, dugoročna razgraničenja i dugoročno odgođene porezne obveze. U okviru konta ove grupe knjiže se rezerviranja za troškove koji se s velikom vjerojatnošću očekuje da će nastati u razdobljima poslije datuma bilance, a posljedica su sadašnjeg obavljanja djelatnosti. Na kraju svake poslovne godine menadžment pravne osobe suočava se s poteškoćama utvrđivanja pozicija temeljnih financijskih izvještaja koje je potrebno procijeniti. Nesigurnost i mogućnost pogrešaka kao sastavni dio procesa donošenja odluka o procjeni pojedinih pozicija financijskih izvještaja dovodi do mogućnosti da financijski izvještaji nisu prikazani u skladu s odredbama MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja, odnosno da ne prikazuju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove pravne osobe. Kako određeni broj stavaka u financijskim izvještajima nije moguće pouzdano utvrditi, već se takve pozicije moraju procijeniti, navedene stavke procjenjuju se u skladu s odredbama MRS  8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.

4.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Kontrola kvaliteta revizorskog rada kao pretpostavka kvaliteta finansijskih izvještaja

Za osiguranje kvalitetnih proizvoda ili usluga u svakoj profesiji je potreban dobar sistem nadzora i kvaliteta, pa tako i u reviziji kvalitetan nadzor rada povećava vjerojatnost da će rezultati rada biti pouzdani. Temelj za postizanje i održavanje kvaliteta je postojanje određenih pravila ponašanja, tj. načela, standarda i postupaka kojih se pripadnici pojedine struke moraju pridržavati i neprestano usavršavati. Osnovna uloga eksterne revizije je ispitati i ocijeniti jesu li finansijski izvještaji revidiranog subjekta fer i istinito prezentirani. Taj postupak provode stručne i nezavisne osobe, ovlašteni revizori. Da bi eksterna revizija bila kvalitetna i pouzdana, važno je da postoji efikasan sistem nadzora i kvaliteta iz kojeg proizilaze mnoge prednosti i poboljšanja kao što su: pouzdaniji izvještaji i rezultati revizije, kvalitetniji rad revizije, učenje i unapređenje revizijskog rada, efikasnost, efektivnost i ekonomičnost revizijskog procesa, veća odgovornost revizora kao i veće zadovoljstvo korisnika revizije. Da bi revizija bila kvalitetno provedena važno je da se revizori pridržavaju „pravila ponašanja“ koja su definisana načelima, standardima i zakonima. Cilj uspostavljanja sistema kontrole kvaliteta društava koje vrše reviziju je da se obezbijedi da registrovana društva za reviziju, njihovi vlasnici i zaposleni posluju u skladu sa međunarodnim standardima.

5.Mr. oec Elman Nadžaković

Državna revizija - čuvar državnog novca

Pod pojmom državne revizije se podrazumijeva postupak ispitivanja i ocjenjivanja finansijskih izvještaja i finansijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih subjekata koji se u cijelosti finansiraju iz proračuna ili su u većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne samouprave ili uprave. Obaveza javnih institucija i zvaničnika kojima je povjereno upravljanje javnim sredstvima je da za svoje postupke odgovaraju onima koji su im te odgovornosti povjerili, odnosno građanima i njihovim predstavnicima. Uloge koje vrše vrhovne revizijske institucije obuhvataju nadzor (sprječavanje neracionalnog trošenja javnih sredstava, otkrivanje zloupotreba i prevara ), uvid (utiču na poboljšanje efikasnosti i uspješnosti javnog sektora) i predviđanje (ispituju rad javnih institucija), a sve u cilju objektivne i nezavisne ocjene korištenja javnih sredstava i poboljšanja efikasnosti javne potrošnje. Kvalitetno vršenje zadataka državne revizije danas posebno dolaze do izražaja, posebno u Bosni i Hercegovini gdje politika na različite načine pokušava da djeluje na nezavisnost ovih institucija, a sve u cilju manipulacije državnim novcem.

6.Mr. oec Aida Bičo

Primjena statističkih metoda u postupku interne revizije

U dinamičnom i nesigurnom okruženju i u uslovima globalizacije, rastućeg razvoja tehnologije i konkurencije, preduzeća ne smiju gubiti puno vremena na dugotrajne analize jer dok se istraživanje završi situacija se već promijenila. U prošlosti preduzeća nisu bila velika i bilo je moguće provoditi istraživanje na cjelokupnoj dokumentaciji što nije oduzimalo puno vremena niti je bilo skupo. Danas kad je vrijeme novac i gdje se sve mijenja iz minute u minute provjeravati cjelokupnu dokumentaciju je složeno, skupo i zahtjevno. U skladu s tim razvilo se revizijsko uzorkovanje gdje revizori na temelju određenog uzorka donose svoj sud.Kontinuiranom i pravilnom primjenom statističkih metoda u reviziji omogućuje se internim revizorima jednostavnije praćenje procedura i poboljšanja rada interne revizije. Metoda uzorka kao i cjelokupan proces provedbe revizije se razvija u skladu sa promjenama na aspektu tehnologije. Pri korištenju metode uzorka već se korite raznovrsni računalni programi i vjeruje se da će u budućnosti softverski sistem još napredovati i olakšati daljnju procedure u odabiru jedinice uzorka.

7.Nedim Čustović

Revizijski i analitički postupci koje koriste interni revizori prilikom provođenja revizorskih angažmana- ( praktični primjeri )

Revizijski postupci, odnose se na proces koji se provodi kako bi se prikupili revizijski dokazi te ostvarili revizijski ciljevi. Pod pojmom priroda revizijskih postupaka podrazumijevaju se vrste testova koji interni revizor provodi kako bi ostvario ciljeve zacrtane internom revizijom. Važno je da interni revizor prilikom izbora revizijskih testova odabere one u kojima će odnos troškova i korist provođenja biti optimalan. Pritom se mogu koristiti tradicionalni revizijski postupci, a u posljednje su vrijeme sve popularniji postupci podržani računarima ili tzv. CAATs alati. Obim revizijskih postupaka zavisi o tome koliko revizor treba prikupiti dokaza kako bi ostvario ciljeve zacrtane internom revizijom. Postoje poslovni događaji koje interni revizor može testirati u potpunom obimu (100%), a postoje i oni koji su u praksi češći, a provode se metodom uzorka. Pod vremenskim periodom podrazumijeva se vremenski raspored u kojem će interni revizor provoditi testove. Prilikom prikupljanja dokaza, revizor može koristiti više načina, tj. revizijskih postupaka, a koji zavise o prirodi revizijskog angažmana. Funkcije interne revizije su proučavanje računovodstvenog sistema i sistema interne kontrole, ispitivanje računovodstvenih informacija, analiziranje ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti te analiziranje posluje li organizacija u skladu sa zakonom. Interna revizija kao funkcija ima zadatak osigurati zaštitu poslovnih procesa, prepoznati slabosti u poslovanju te, po mogućnosti, uticati na donošenje poslovnih odluka kako bi se minimizirali rizici poslovanja.

8.Dr. sc. Dinka Antić

Unaprjeđenje administriranja PDV-om: preporuke EU

Bosna i Hercegovina Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja obvezala na kontinuirano usklađivanje PDV sistema sa standardima EU. Osim koherentne politike PDV-a potrebno je i kontinuirano primjenjivati praksu članica kojom se unaprjeđuje rad PDV administracija. Evropska komisija je nedavno objavila dijagnostički izvještaj o stanju PDV administracija u EU u razdoblju 2016-2019., u kojem je dubinski analizirano administriranje PDV-om, najbolje prakse i iskustva članica u tom području. Izvještaj sadrži preporuke za unaprjeđenje administriranja PDV-om u svim segmentima: naplate prihoda od PDV-a, postupaka kontrole, ostalih administrativnih procedura, sa fokusom na digitalizaciju registracije za PDV-e, te su obrazložene strategije koje porezne administracije u članicama EU mogu usvojiti u cilju poboljšanja interakcije sa poreznim obveznicima i unaprjeđenja procesa, kako na strani porezne administracije, tako i na strani obveznika. Prihodi od PDV-a su glavni izvor financiranja budžeta članica. U razvijenim članicama udio PDV-a u poreznoj strukturi odgovara udjelima direktnih poreza (poreza na dohodak i poreza na dobit), a u poreznim strukturama u manje razvijenim članicama, većinom novih iz istočne Evrope, je dominantan zbog nižega stepena razvijenosti. Slabije funkcioniranje PDV administracije ugrožava financiranje potreba građana i institucija članica, ugrožava financiranje institucija EU, kao i samih obveznika, koji su opterećeni troškovima poštivanja PDV propisa.

9.Dr. sc. Jasmina Hurić

Uticaj budžetske politike na makroekonomske agregate

Budžet kao osnovni instrument budžetske politike po svojoj osnovnoj definiciji predstavlja novčani predračun države kojim se određuju prihodi i rashodi državnih organa prema unaprijed određenim namjenama. Budžetska politika definiše način potrošnje odnosno namjenu svih sredstava koja postoje u budžetu. Sredstva koja se nalaze u budžetu obezbjeđuju se instrumentima poreske politike odnosno politike javne potrošnje. Ako se budžetskom politikom želi postići povećanje privredne aktivnosti onda se koristi ekspanzivna  politika kroz povećanje državne potrošnje i smanjenje poreza. Ukoliko se, pak, želi smanjiti privredna aktivnost i kontrolisati inflacija tada države posežu za kontra mjerama kroz povećanje poreskih stopa i smanjenje javnih izdataka. Praksa je pokazala, da se najbolji efekti budžetske politike postižu u kombinaciji sa mjerama monetarne i drugih makroekonomskih politika. Država svoju budžetsku politiku vodi kroz povećanje odnosno smanjenje poreske stope i povećanje ili smanjenje obima javne potrošnje (izdataka države), ovisno o tome kakve makroekonomske efekte želi postići.

10.Dr. sci. Samir Sabljica

Statistički pokazatelji državne pomoći u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu – stanje i perspektive

Državna pomoć (engl. State aid) je oblik državne intervencije koja se koristi za promovisanje određene ekonomske aktivnosti. Posljedica takve intervencije je  da se određeni ekonomski sektori više favoriziraju u odnosu na druge te na taj način državna pomoć narušava konkurenciju jer pravi razliku između kompanija koje primaju pomoć i onih koje je ne primaju. Politika EU koja se odnosi na državnu pomoć treba da spriječi države članice da štite ili promovišu svoja preduzeća na štetu konkurencije u okviru EU. Glavni cilj je da se obezbjedi neometano funkcioniranje jedinstvenog tržišta EU, kao i da se poveća konkurentnost te da se kreira prostor bez unutrašnjih barijera bilo koje vrste. Svakako da će BiH morati uvažiti pravila Evropske Komisije po pitanju državne pomoći u smislu jačanja napora za smanjenje nivoa državne pomoći za koje se unaprijed ne može utvrditi krajnji efekat. Naime, prije same dodjele državne pomoći, davalac državne pomoći mora anticipirati svrsishodnost pomoći. Davalac bi morao znati kakva je očekivana korist za državu (što podrazumijeva općine, gradove, kantone, distrikt, entitete, državni nivo) od toga što će dodijeliti određenom privrednim subjektima državnu pomoć odnosno koji je omjer onoga što država daje prema onome što država dobija. Također, treba usvojiti sugestije Еvrоpske kоmisiјe dа se pојаčајu nаpоri zа smаnjеnjе оpćеg nivоа držаvnе pоmоći, i dа sе dоdаtnо fоkusirа nа prеlаzаk sа pоdrškе pојеdinim prеduzеćimа ili sеktоrimа nа pоdsticаnjе hоrizоntаlnih cilјеvа, kao što to čini ЕU, kао štо su zаpоšlјаvаnjе, rеgiоnаlni rаzvој, zаštitа živоtnе srеdinе, оbukа, istrаživаnjе i rаzvој.

11.Bernard Iljazović

Pravni okvir za zaštitu prijavitelja korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine

U trenutnim okolnostima svjedoci smo da se korupcija sa svim svojim negativnim učincima uvukla u skoro sve pore društva. Nerijetko su i sami kreatori politika i na državnoj i lokalnoj razini inkorporirani u različite oblike koruptivnih radnji, pri čemu u većini slučajeva ne snose odgovarajuće sankcije čime se ne samo da podriva pravni poredak, nego se i stvara negativna percepcija u javnosti o funkcioniranju državnih tijela. Za učinkovitiju prevenciju i sankcioniranje takvih radnji potrebno je poduzimati, odnosno donositi adekvatne mjere i to u obliku zakonskih normi. No, unatoč tim pomacima zakonodavac je napravio značajne propuste tako što je izostavio štetne radnje ključnih aktera u vrhu zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, što znači da i oni koji su nerijetko upleteni u različite koruptivne radnje neće biti sankcionirani. S obzirom da je postojanje korupcije u dosta slučajeva teško dokazati, a i koja se pod spregom određenih lobija i uspješno zataškava, prijavitelje korupcije se tako stavlja u nezavidan položaj, odnosno da će biti izloženi visokim novčanim kaznama zbog lažnog prijavljivanja, što će ih samo demotivirati na prijavljivanje koruptivnih radnji. U konačnici, takvim zakonskim normama neće se uspostaviti učinkoviti mehanizmi za provođenje zaštite prijavitelja korupcije, te krenuti u istinsku borbu protiv korupcije.

12.Džana Kadribegović         

Ovlaštenja i obaveze  zaposlenika na osnovu Zakona o  vijeću zaposlenika

Zakonom o radu, koji je u okviru reforme radnog zakonodavstva donesen 1999. godine,  predviđen je  osnov za donošenje i ostalih propisa iz oblasti radnog zakonodavstva. Propisano je, također, da se način i postupak formiranja vijeća zaposlenika, kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje vijeća zaposlenika uređuju posebnim zakonom.  S tim u vezi, donesen je Zakon o vijeću zaposlenika i objavljen  u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 38/04, kojim je predviđeno učešće zaposlenika u odlučivanju o pitanjima koja se odnose na poslovnu politiku poslodavca kao i   organiziranje  tijela koje će pružati zaštitu u ostvarivanju prava i interesa zaposlenika. Vijeće zaposlenika, prema poslodavcu  ima ovlaštenja i obaveze, dok poslodavac ima samo obaveze koje je dužan da poštuje. Zakonom je propisana obaveza poslodavca  da o pitanjima koja su od interesa za ekonomski i socijalni položaj zaposlenika informira vijeće zaposlenika,  konsultuje i pribavlja prethodnu saglasnost vijeća zaposlenika.

13.Safeta Lukačević

Ergonomija – pristup, analiza i oblikovanje radnog mjesta

Ergonomija nauka o uslovima rada, ljudi i radno okruženje (grč.)  po definiciji je naučna disciplina (nauka o radu) kojoj je zadatak da istražuje ljudski organizam i ponašanje, te pruža podatke o prilagođenošću predmeta s kojima čovjek dolazi u kontakt. Dakle, ergonomija proučava anatomske, fiziološke i druge parametre ljudskog tijela. To nije nezavisna nauka nego se koristi podacima svih disciplina koje se bave čovjekom (medicinom, psihologijom, matematikom, optikom, akustikom itd.). Ergonomija omogućava da se kvalitetno radi, poveća proizvodnja, smanji broj profesionalnih oboljenja i da se poveća efikasnost i sigurnost upotrebe predmeta. Ergonomija mora biti najčvršće povezana s konstrukcijom i tehničkim projektovanjem proizvoda (s jedne strane) i dizajniranjem (s druge strane). Dizajn ne može mijenjati čovjeka, ali putem ergonomije saznaje o činjenicama koje su čovjeku potrebne. Upravo ergonomija omogućava dizajneru da prilagođava ili promijeni predmet u najprikladnijoj kombinaciji za čovjeka. Idealna situacija kaže da bi dizajn nekog uređaja trebao početi od čovjeka, ali najčešće se događa suprotno. Zato je važno uočiti da je dizajn oblikovan za ljude na osnovu podataka o konačnom korisniku. Ergonomija kao nauka daje principe dimenzija za oblikovanje predmeta s kojim korisnik dolazi u doticaj. Ergonomija je moglo bi se reći nauka koja se bavi dizajnom proizvoda tako da oni najbolje budu prilagođeni ljudskom tijelu.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis Septembar 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 09/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mr Milica Vidović

Komentar Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je na sjednici održanoj dana 14.07.2022. godine usvojio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu  vrijednost, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj: 47/22 od 19.07.2022. godine. Pravilnik je stupio na snagu 27.07.2022. godine. Najvažnije izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost odnose se na drugačije uređenje oporezivanja novosagrađenih građevinskih objekata u smislu preciznijeg definisanja pojma novosagrađenog građevinskog objekta. Osim navedenog, prvi put se uvodi obračun i plaćanje PDV-a od strane inostranog prevoznika putnika. Izmijenjenim Pravilnikom na drugačiji način su propisana oslobađanja kod unosa dobara u slobodnu zonu namijenjenih izvozu, kao i usluga korisnicima slobodnih zona u vezi isporuka dobara namijenjenih izvozu. U vezi sa podnošenjem PDV prijava izmijenjen je član 78. kojim se propisuje novi način podnošenja PDV prijava i izrađeno je novo Uputstvo o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje, koje je sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.

2.Dr. sc. Dinka Antić

Diferencirane  stope PDV-a u BiH: Specifičnosti i ograničenja

Fiskalni sistem Bosne i Hercegovine odlikuje niz specifičnosti i paradoksa, u odnosu na druge zemlje, na prvom, mjestu, specifično ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, sa jako visokim stepenom fiskalne decentralizacije, s jedne strane, i visok stepen centralizacije poreza iz kojih se financiraju svi nivoi vlade, sa velikim stepenom međuovisnosti centralne i entitetskih vlada u pogledu politike, administriranja i raspodjele, s druge strane. Navedene specifičnosti odrazile su se i na sistem PDV-a, koji se u velikoj mjeri razlikuje od standardnih PDV-e  sistema savremenih država. Sveobuhvatna analiza implikacija inicijativa za uvođenje diferenciranih stopa PDV-a treba da uključi  sagledavanje  utjecaja navedenih specifičnosti sistema PDV-a i ograničenja politike PDV-a koja ona nameću. Od posebne je važnosti sagledati implikacije uvođenja diferenciranih stopa PDV-a na raspodjelu indirektnih poreza – pitanje koje je u potpunosti zanemareno u javnim raspravama. Može se zaključiti da je izvjesno da uvođenje diferenciranih stopa PDV-a derogira važeći koncept raspodjele prihoda od indirektnih poreza, jer su nužne izmjene provedbenih pravila i tehnička prilagođavanja svih ključnih aktera (UIO, obveznika, entitetskih poreznih uprava). Drugo, zbog nemogućnosti verificiranja iskazivanja podataka o krajnjoj potrošnji na PDV prijavama za više PDV stopa u kratkom roku postoji opasnost da se uruši teško stečeno povjerenje entiteta u validnost podataka, čime se dovode u pitanje buduća poravnanja prihoda između entiteta. Do sada se pokazalo da je povjerenje između korisnika raspodjele indirektnih poreza ključno za neometano funkcioniranje sistema indirektnog oporezivanja u BiH, a time i za stabilno financiranje svih nivoa vlada.

3.Jasmin Omeragić

Upravljačko računovodstvo u službi Uprave firme

Bez obzira koliko se svi mi bavili teoretiziranjem o poslovanju bilo koje firme, ili pak bilo što drugo praktično činili na poboljšanju, modernizaciji, revitalizaciji poslovanja firme, u preovlađujućoj privatno-vlasničkoj strukturi kapitala, prioriteti i fokus vlasnika kapitala su bili i uvijek će biti manifestirani na način kako najbolje i najviše da zadovolji vlastite interese. Da kod nas (u BiH privrednoj praksi) za sada i nemamo baš nešto posebno od planski razvijanog i temeljno uspostavljenog upravljačkog računovodstva, svjedoče i vrlo česti slučajevi donošenja poslovnih odluka „u hodu“, što zbog brzine, fleksibilnosti i ekspeditivnosti (što je nekada i učinkovito), ali takvo poslovno ponašanje vrlo lako može uzrokovati i veće troškove finansiranja, nesposobnost, pa i nemogućnost restrukturiranja poslovanja, „upad“ u nelikvidnost i niz poslovnih poremećaja, pogotovo u periodima opće privredne nestabilnosti. U bilo kojem obliku organizirane privredne djelatnosti primaran je zahtjev vrlo ozbiljne analize informacija o likvidnosti, solventnosti, o bonitetu i samom finansijskom položaju firme. Upravljačko računovodstveno i finansijsko izvještavanje, koje je utemeljeno na finansijskom računovodstvu, te profesionalne računovođe kao glavni nosioci tih poslova, u svakoj firmi ključni su faktori za dobro poslovno odlučivanje i trebalo bi da budu permanentno podržavani i adekvatno vrednovani od strane menadžmenta i vlasnika kapitala.

4.Mehmed Budić

Manipulacije finansijskim izvještajima na bazi primjene kreativnog računovodstva

Jasne definicije prevare u finansijskim izvještajima teško je razlučiti od deklarativnih i/ili autoritativnih izjava, prvenstveno zato što je tek u posljednjem desetljeću računovodstvena struka koristila riječ prevara u svojim stručnim proglasima. Prije su se koristili pojmovi namjerne greške ili nepravilnosti. U početnoj teorijskoj zamisli cilj kreativnog računovodstva kao računovodstvene discipline bio je da se korisnicima finansijskih izvještaja omogući realan prikaz stvarnog finansijskog i prinosnog položaja poslovanja društva, prema tekućim vrijednostima imovine, obaveza i kapitala. Zbog toga su u računovodstvu uvedeni fer vrijednosti i različiti modeli procjene vrijednosti imovine i obaveza. Uzimajući u obzir činjenicu kolika šteta može nastati usljed primjene „kreativnog računovodstva“, naročito na finansijskim tržištima u razvoju, važno je da računovođe i menadžeri prepoznaju postupke i tehnike koje mogu biti okvalifikovane kao „kreativno računovodstvo“. Zapravo, oni moraju biti osposobljeni da u praksi jasno vide granicu između politike finansijskog izvještavanja i kreativnog računovodstva.

5.Azra Šabotić

Mogućnosti za unapređenje konsolidovanja

Prepoznati problemi finansijskog izvještavanja za grupu povezanih preduzeća predstavljaju izazove budućeg razvoja računovodstvene oblasti, kao i funkcionisanja ekonomije. Negativne efekte primjene konsolidovanja treba smanjiti na najmanji mogući nivo, odnosno eliminisati u cilju potrebnog kvaliteta izvještavanja. Preporuke koje su date rezultat su teorijskog i praktičnog iskustva, a koje su prepoznate kao značajne i moguće za dalje unapređenje računovodstvenog sistema.To se odnosi na edukaciju stručnog osoblja, bolja kontrola na internom i eksternom nivou, bolja priprema za konsolidovanjem, harmonizacija finansijskog izvještavanja, regulativa male grupe preduzeća, moderni finansijski instrumenti plaćanja, elektronska prezentacija, poreska konsolidacija i forenzika.

6.Mr. oec Elman Nadžaković

Procjena vrijednosti preduzeća metodom diskontovanog novčanog toka (DNT)

Pojave globalizacije, naglog razvoja informacionih tehnologija, promjena u zahtjevima i željama potrošača, nove uloge države u regulisanju ekonomske aktivnosti i slično značajno su izmijenile ambijent u kome se odvija svakodnevno poslovanje. Primarni zadatak top menadžmenta u turbulentnom okruženju kao što je današnje jeste stvaranje vrijednosti i upravljanje vrijednošću preduzeća. Metodologija koja se uobičajeno koristi prilikom procjene vrijednosti preduzeća je metod diskontovanog novčanog toka. Sama procjena vrijednosti pomoću metode diskontovanog novčanog toka, zahtijeva suštinsko razumijevanje poslovanja preduzeća i njegovih finansijskih izvještaja. To ne podrazumijeva samo znanje iz oblasti računovodstva i finansija i njegovu mehaničku primjenu, već i razumijevanje tehnološkog procesa proizvodnje, strateške pozicije preduzeća i marketing aktivnosti. Jedino na bazi sveobuhvatne analize poslovanja preduzeća i razumijevanja njegovog potencijala za rast u budućnosti je moguće izraditi relativno pouzdan finansijski model na temelju kojeg će biti procijenjena njegova vrijednost.

7.Dr. sc. Jozo Piljić

Planiranje revizije

Planiranje revizije je jedna od najvažnijih faza revizije, kojoj se nerijetko ne pridaje dovoljno pažnje. Sam proces planiranja bi trebao rezultirati cjelokupnom strategijom revizije koja će odgovarati procijenjenim rizicima i specifičnostima svakog pojedinog društva čiji su financijski izvještaji predmetom revizije. Dobro planiranje iziskuje vrijeme i detaljno razumijevanje samog procesa revizije, ali se upravo zbog prisutnih trendova na tržištu revizijskih usluga s fokusom na efikasnost i bolje povrate, a samim time i na smanjenje broja sati potrebnih za reviziju, često ovaj dio procesa ne odradi dovoljno detaljno. Nerijetko revizori zbog pritisaka na efikasnost, planiranju ne posvećuju dovoljno vremena, iako je ta faza zapravo prvi koraku provođenju revizije koja će u potpunosti biti u skladu s MreVs-ima. Kriva strategija definirana na početku te nedovoljno uključenje iskusnih članova tima, u konačnici može dovesti do objave krivog revizorskog mišljenja, što je zasigurno nešto što svaki revizor nastoji izbjeći. Glavna odgovornost revizora je provođenje revizije u skladu s MReVs-ima kako bi se prikupilo dovoljno valjanih dokaza na kojima se može temeljiti revizijsko mišljenje. Zahtjev za planiranjem revizije je upravo definiran MReVs-ima, te je stoga odgovornost svakog revizora provesti adekvatne procedure planiranja.

8.Dr. sc. Emina Imamović

Izvještavanje o internoj reviziji u društvima za osiguranje Federacije BiH

Interna revizija je nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantska aktivnost kreirana sa ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja. Godišnji izvještaj sadrži glavne nalaze i preporuke iz obavljenih pojedinačnih internih revizija u toku godine. Namjera izvještaja je prvenstveno da informiše upravu i odbor za reviziju društva o glavnim nalazima, zaključcima i preporukama interne revizije. Polugodišnji i godišnji izvještaji interne revizije dostavljaju se regulatoru. Također, na zahtjev, mogu biti proslijeđeni i organima zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakon o osiguranju koji uređuje rad interne revizije u društvima za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine je u potpunosti usaglašen sa Međunarodnim standardima za profesionalno obavljanje interne revizije.

9.Nedim Čustović

Samoprocjena sistema internih kontrola i GI FUK (Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema) u JLS/Gradovi, Općine

Metodologija koja podrazumijeva samoprocjenu FUK-a je koristan i efikasan pristup koji zaposlenici i rukovodstvo mogu primjenjivati u procjeni kontrolnih procedura koje se provode u jedinicama lokalnih samouprava (JLS). Organizacija koja koristi samoprocjenu kontrole podrazumijeva  da treba da uspostavi zvanični i dokumentovani proces (GI FUK) koji rukovodstvu omogućava da  učestvuje u samoprocjeni sa ciljem da: utvrdi vjerovatnoću ostvarivanja utvrđenih ciljeva organizacije, identifikuje rizike i izloženost, procjeni kontrole koje umanjuju te rizike, utvrdi akcione planove koji će voditi umanjivanju rizika. Samoprocjena (GI FUK - Godišnji izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli) je bazirana na upitniku koji uključuje pet međusobno povezanih komponenti sistema interne kontrole, kako je to objašnjeno u "COSO" - integrisani okvir interne kontrole sa svojih pet međusobno povezanih komponenti (kontrolno okruženje, procjena rizika, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije i praćenje). Ocjena strukture interne kontrole nije jednokratna aktivnost već stalni proces. Odgovorna lica treba stalno da ukazuju na moguća poboljšanja dizajna i funkcionisanja sistema internih kontrola,  FUK-a (interne kontrole). Samoprocjena kontrole (FUK-a) pruža prije svega dobru osnovu za identifikovanje i ispravljanje slabosti u sistemima kontrole. Praksa u javnom sektoru je da se samoprocjena kontrole sistema internih kontrola, (FUK-a) provodi jednom godišnje sa ciljem da se procjeni ostvareni napredak i efektivnost u provođenju sistema interne kontrole (FUK-a).

10.Bernard Iljazović

Pravni okvir za osiguravanje materijalne podrške porodicama s djecom u Federaciji BiH

Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom utvrđena su osnovna prava porodica s djecom i to: dodatak na djecu, naknada umjesto plate ženi majci za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci, dodatna ishrana za majke dojilje, posebni psihosocijalni tretman bračnih drugova koji žele djecu i trudnica, smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja, osiguravanje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja i školarine i stipendije đacima i studentima. Uzimajući u obzir dosadašnji neusklađeni, neefikasni i neodrživ zakonodavni okvir kojim se uređuje sistem zaštite porodica s djecom u Federaciji, potreba za donošenje novog Zakona pokazala se kao prijeko potrebna mjera za unapređenje tog segmenta, a na osnovu kojeg će se postići željeni ciljevi, odnosno osiguravanje svoj djeci približno jednaki materijalni uvjeta za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici, te razvijati efikasan i održiv sistem podrške porodicama s djecom na cijelom prostoru Federacije

11.Nejla Fejzić Sarić

Investicijski fondovi: Kako najpametnije ulagati u fondove?

 Investicijski fondovi prikupljaju sredstva velikog broja ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire: dionice, obveznice, trezorske zapise i dr. Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju portofolio fonda koji je podijeljen na udjele u fondu. Ono što možemo zaključiti jeste da su investicijski fondovi danas dostupni i pojednostavljeni kako bi služili svima. Pametnim investitorima je prava šteta ne iskoristiti tako odličan instrument ulaganja. Fondovi se mogu iskoristiti za oplemenjivanje kapitala u svrhu postizanja boljeg imovinskog statusa, plaćanje kvalitetnijeg obrazovanja sebi i djeci, osiguravanja dobre mirovine sa glavnicom i kamatama i slično.

12.Mr Safija Žilić, dipl.oec

Dobrovoljno penzijsko osiguranje i dobrovoljni penzijski fondovi

Stanovništvo u našoj zemlji spada među najstarije u svijetu i procjene su da će i dalje stariti – broj ljudi starijih od 65 godina narednih decenija će  porasti za trećinu. Penzijski sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine  funkcioniše na principu međugeneracijske solidarnosti. Sadašnji radnici uplaćuju doprinose iz kojih se isplaćuju penzije sadašnjim penzionerima.Dobrovoljno penzijsko osiguranje mora biti jedan od stubova razvoja sistema osiguranja nakon završenog radnog vijeka pojedinca. Međutim, potrebni su određeni preduslovi da bi se ono moglo razvijati na pravilnim osnovama, i predstavljati supstitut ili dopunu obaveznog penzijskog osiguranja. Da bi se sistem dobrovoljnog penzijskog osiguranja permanentno razvijao neophodno je da postoji razvijena svijest pojedinca o neophodnosti njegovog posjedovanja. U njemu visinu dopunske (privatne) penzije formira iznos uplaćenih doprinosa, dužine uplata i pripisane dobiti. Kod dobrovoljnog penzijskog osiguranja sredstva se na ličnim računima osiguranika investiraju, a ostvarena dobit se pripisuje svakom računu i na taj način se uvećavaju. Za dobrovoljne penzijske fondove se kaže da su oprezni investitori na tržištu kapitala, s obzirom na to da najveći procenat sredstva dobrovoljni penzijski fondovi investiraju u sigurne vrijednosne papire - u kupovinu državnih obveznica, komercijalnih zapisa i zapisa trezora. Također, penzijski fondovi su katalizatori štednje i ekonomskog rasta, jer kroz investiranje omogućavaju razvoj tržišta kapitala, infrastrukture, građevinske djelatnosti, štednje i tržišta rada. Podsticanje razvoja dodatnog dobrovoljnog penzijskog sistema trebao bi  dugoročno doprinijeti održivost  penzijskog sistema u cjelini.

13.Dr.  sci. Asja Gojačić

Ekonomski kontekst globalizacije

Globalizacija je proces povezivanja ljudi, naroda, država i organizacija radi zadovoljenja interesa određenog centra svjetske moći, na određeni način, prisiljavanjem subjekata na povezivanje u novu strukturu, gdje su zahtjevi pojedinih društvenih zajednica u drugom planu. Globalizacija se ostvaruje zajedno sa regionalizacijom i decentralizacijom, što označava regionalnu, lokalnu i globalnu zajednicu. Globalizacija predstavlja rast i nastajanje svjetskog trenda za reforme u društvu i svim njegovim segmentima, što dovodi do međunarodnih konotacija u politici, ekonomiji, kulturi, idejama i ostalim sferama.

14.Držana Kadribegović

Zakonsko uređivanje ravnopravnosti spolova

Tematika ravnopravnosti spolova tokom vremena prepoznata je kao bitan faktor sveukupnog društvenog razvoja i demokratizacije, ali i kao bitan aspekt ljudskih prava koja su neotuđivi dio svakog ljudskog bića. U vezi s navedenim,  ravnopravnost spolova se na međunarodnom nivou, prije svega, definira  konvencijama iz oblasti ljudskih prava, te drugih akata, kojima je cilj koordinacija  između država i provođenje određenih politika iz ove oblasti.  Puna  ravnopravnost spolova garantira se  u svim sferama društva, a naročito u oblasti obrazovanja, ekonomiji, zapošljavanju i radu, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, sportu, kulturi, javnom životu i medijima. Međutim, ostvarivanje pune ravnopravnosti spolova je dugotrajan proces koji zahtijeva dalje  reforme, a što  umnogome zavisi od brojnih društvenih okolnosti i procesa, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou.

15.Alan Vajda, mag. iur.

Statusna pitanja sezonskog zapošljavanja državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj propisan je Zakonom o strancima, odnosno Pravilnikom o boravku držav­ljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 20/22.), time da pod sezonskim radnikom podrazumijevamo državljanina treće zemlje koji zadržava svoje  pre­bivalište u trećoj zemlji te koji zakonito i privremeno boravi u Republici Hrvatskoj kako bi obavljao posao koji ovisi o izmjeni godišnjih doba u okviru jednog ili više ugovora o radu na određeno vrijeme koje je sezonski radnik izravno sklopio s poslodavcem s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj. Djelatnost koja ovisi o izmjeni godišnjih doba je djelatnost koja je vezana uz određeno doba godi­ne određenim ponavljajućim događajem ili nizom događa­ja koji su povezani sa sezonskim uvjetima, tijekom kojih razina potrebne radne snage znatno nadilazi razinu radne snage potrebne za uobičajeno tekuće poslovanje, time da su djelatnosti u kojima je dopušteno zapošljavanje sezon­skih radnika poljoprivreda i šumarstvo te turizam i ugostiteljstvo. Zapravo, stanovitom broju poslodavaca, zbog specifič­nosti sezonskog rada i pojačane aktivnosti tijekom turistič­ke sezone, u pravilu, nije isplativo sklapati ugovor na neodređeno vrijeme s radnikom koji pretežito radi sezonski, već je učinkovitije zasnovati radni odnos na temelju ugovora o radu za stalne sezonske poslove.

 

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa

18. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


Časopis Juli-Avgust 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 07-8/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1. Jasmin Omeragić

 Neke odlike finansijsko-računovodstvenog poslovanja neprofitnih organizacija

Neprofitno orijentirane, nevladine organizacije imaju status pravnih lica, a takav status stiču upisom u nadležni sudski registar. Pobliže, to su (uglavnom) udruženja i fondacije koje osnivaju tri ili više fizičkih ili pravnih lica dobrovoljno udruženih s ciljem neprofitnog djelovanja u ostvarivanju određenog zajedničkog i/ili javnog interesa, te stoga nevladine organizacije imaju sva prava i obaveze u skladu sa zakonima koji se primjenjuju na teritoriji BiH, što znači da su sasvim samostalne prilikom zaključivanja ugovora, zatim upošljavanja radnika, sticanja vlastite imovine, posjedovanja svoga transakcijskog računa, itd. Aktuelni i najčešći izvori finansiranja nevladinih neprofitnih organizacija potiču iz donacija i grantova pravnih i fizičkih lica, no nije isključeno ni samofinansiranje obavljanjem određenih (ograničenih) privrednih aktivnosti uz uslov da se radi o srodnim djelatnostima, te da je to predviđeno statutom. Za razliku od firmi u privredi, osnivači i članovi nevladinih neprofitnih organizacija nemaju  status vlasnika. Statut  nevladine neprofitne organizacije osnovni je njen akt kojim se definira način upravljanja, kao i sistem internih kontrola. Interna kontrola skup je zvaničnih procedura, kojima se osigurava rad i djelovanje prema važećim zakonima, propisima i upravljačkim politikama, kako ne bi dolazilo do gubitaka u poslovanju zbog zloupotreba, grešaka, poslovnih prevara, pranja novca i sl.

2.Dr. sc. Jozo Piljić

 Upravljanje troškovima u hotelijerskom poslovanju korištenjem USALI metodologije

 Upravljanje troškovima je ozbiljan, kontinuiran i odgovoran proces, a rezultat je pozitivnog odnosa menadžera u hotelijerskom poduzeću prema ukupnom poslovanju i traži stalne analize odnosa troškova te koristi koje ti troškovi donose. Kvalitetne informacije i pokazatelji upravljanja troškovima u hotelijerstvu racionalna su osnova za prevenciju, korekciju i poboljšanje poslovnih procesa u hotelu. Ujedno i sustav upravljanja troškovima hotelijerskog poduzeća mora biti ustrojen na način da osigurava informacije koje će udovoljavati ne samo zakonskim propisima, nego i uvažavati specifičnosti djelatnosti kojom se bavi, te primjenjivati posebne “industrijske standarde”, koje za hotelijerstvo predstavljaju USALI standardi. Hotelijerska poduzeća koja ne primjenjuju USALI metodologiju ne mogu osigurati dugoročnu uspješnost, jer u pravilu ne donose odluke na temelju egzaktnih, pravilno kombiniranih te kontinuirano „proizvedenih“ informacija. U mnogim slučajevima menadžeri u kriznim vremenima umjesto da smanje troškove pribjegavaju povećanju prodajnih cijena što u konačnom može biti vrlo opasno. Često povećanje cijena u hotelijerstvu može izazvati i direktnu reakciju kupaca i konkurenata, a stoga i pad prodaje, te se općenito smatra vrlo rizičnim potezom. Ekonomska znanost i praksa dugo vremena bave se proučavanjem i primjenom određenih metoda u upravljanju troškovima te nastojanjem da učinjeni troškovi donesu maksimalne koristi.

3.Fatima Budić i Mehmed Budić

 Obračun rezerviranja za jubilarne nagrade

Rezerviranja se iskazuju kao rashod razdoblja samo kada njihovo priznavanje u tekućem razdoblju zadovoljava određene zahtjeve propisane računovodstvenim standardima. U praksi se od ostalih dugoročnih primanja zaposlenih najčešće javlja jubilarna nagrada, dok su ostali oblici dugoročnih primanja zaposlenih dosta rijetki. Svrha formiranja rezerviranja za jubilarne nagrade i evidentiranje odgovarajućih troškova je utvrđivanje obaveze prema zaposlenima i rashoda u periodu kada su zaposleni izvršili uslugu, odnosno radili kod subjekta, što je osnovni zahtjev MRS -19. Obaveza isplate i visina jubilarnih nagrada nije određena Zakonima o radu, već se određuje kolektivnim ugovorima ili internim aktima poslodavca. Poslodavac treba priznati trošak jubilarnih nagrada u onom trenutku kada zaposlenici pružaju usluge temeljem kojih ostvaruju svoja prava na buduće isplate nagrade, a obaveza se utvrđuje na diskontiranoj osnovi, sukladno odredbama MRS - a 19.

4.Doc. dr. sc. Semina Škandro

Obaveze računovođa, revizora i poreznih  savjetnika  u primjeni Zakona o sprečavanju pranja novca

 Pranje novca je proces koji ima za cilj zametnuti trag stvarnog porijekla nezakonito stečenog novca, na način da se kroz finansijski i nefinansijski sektor isti ozakoni. Pranje novca je globalni problem i za njegovo suzbijanje potrebna je međunarodna saradnja.To je problem koji je teško rješiv, bez obzira koliko sistem praćenja i kontrole bio dobro uspostavljen, perači novca konstantno pronalaze nove načine za ozakone nelegalno stečen novac. Posebno do izražaja dolazi  u posljednje vrijeme uslijed globalizacije gdje se postupno ukida ograničenja po pitanju kretanja dobara, usluga, kapitala, ljudi.  Borba protiv pranja novca zahtijeva međunarodnu saradnju. Prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma BiH, računovođe, revizori i porezni savjetnici, između ostalih obveznika u obavezi su pratiti i obavještavati FOO o saznanju ili sumnji da njihovi klijenti imaju nezakonite radnje pranja novca i finansiranja terorizma.

5.Dr. sc. Jasmina Hurić

Upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

Iako već nekoliko godina postoji zakonska obaveza upravljanja rizicima u javnom sektoru u Federaciji BiH, efikasna uspostava i razvoj upravljanja rizicima su vrlo usporeni. Dosadašnji propisi i metodološka uputstva su dali određene instrukcije kako započeti taj proces i razvijati ga u organizaciji, ali su ostavili i otvorili mnoga nejasna pitanja u kvalitetnom i uspješnom procesu upravljanja rizicima u javnom sektoru. Inače, finansijsko upravljanje i kontrola i upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji BiH, kao jedna svojevrsna “novina”, koja je proizašla kao obaveza ulaska u Evropsku uniju, mnogim korisnicima je pored toga što je izazvala velike nedoumice, stvorila i neku vrstu dodatnog administrativnog opterećenja uz već postojeće nadležnosti i aktivnosti. Da bi upravljanje rizicima bilo efikasno za sve organizacije javnog sektora ono treba biti na nivou čitave organizacije i sprovedeno u svim pojedinačnim organizacionim jedinicama. Cilj Smjernica i svih propisa kojima se reguliše pitanje finansijskog upravljanja i kontrole javnog sektora u Federaciji BiH je da se na osnovu jedinstvenog metodološkog akta i prateće aplikacije PIFC razvije kultura upravljanja rizicima kod svih korisnika.

6.Nedim Čustović

Donošenje registra rizika i strategije rizika u JLS, Općini/Gradu   (Praktični primjeri – III dio)

 Sistem internih finansijskih kontrola, u skladu sa međunarodnim standardima za internu kontrolu, zahtijeva da upravljanje rizicima postane sastavni dio postojećih procesa upravljanja. Da bi upravljanje rizicima postalo sastavni dio procesa planiranja i donošenja odluka, neophodno je da svaki korisnik javnih sredstava, uspostavi praksu razmatranja mogućih rizika prilikom izrade planskih dokumenata (strateških, operativnih i finansijskih), jer oni koji donose odluke trebaju imati informacije o rizicima koji su s njima povezani. Rizik je vjerovatnoća nastanka događaja koji može ugroziti ili negativno uticati na ispunjavanje strateških i konkretnih ciljeva organizacije. Događaji podrazumijevaju različite aktivnosti, koji su obično grupisani u kategorije prema organizacionim dijelovima kako bi uprava mogla jasno uočiti koja su područja ugrožena. Sveobuhvatan model uzima u obzir i vanjske i unutrašnje rizike, kao i očekivane i neočekivane rizike (strateško promišljanje). Upravljanje rizikom predstavlja proces koji se primjenjuje na strateškom nivou i u cijeloj organizaciji s ciljem identifikacije i upravljanja rizikom unutar prihvatljivih/podnošljivih granica  kako bi se pružilo razumno uvjeravanje da će strateški i konkretni ciljevi organizacije biti ispunjeni. Izrada knjige (mape) procesa osigurava jedinstvenost provođenja poslovnih procesa, utvrđivanje aktivnosti koje se provode, odgovornost za provođenje aktivnosti i rokova u kojem se trebaju provesti te pregled kontrola koje su utvrđene u pojedinom procesu, a koje osiguravaju ostvarenje ciljeva poslovnog procesa.

7.Dr. sc. Emina Imamović

 Planiranje interne revizije u društvima za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine

 Interna revizija je profesija koja proces rada definiše u skladu sa globalnim standardima, najboljom praksom, ali i istraživačkim umijećem. Plan interne revizije je krucijalan dokument u samom procesu interne revizije. Adekvatnim planiranjem interni revizor može da usmjeri svoju pažnju na oblasti koje se žele revidirati u narednom periodu, identificirajući područja na kojima se očekuju eventualni problemi, pri tome poštujući opće zakonitosti interne revizije – obaviti reviziju na ekonomičan, efikasan i efektivan, i blagovremen način. Internu reviziju potrebno je posmatrati kao organizacioni dio društva za osiguranje koji doprinosi povećanju dodatne vrijednosti, na način da daje preporuke i mišljenje o internim kontrolama, kao i o svim procesima poslovanja, pri čemu su moguća otkrivanja nepravilnosti. U procesu planiranja, provođenja, praćenja i izvještavanja najvažnija pomoć koju interni revizori mogu imati je pomoć menadžmenta. Jedino sinergijskim djelovanjem ove dvije komponente moguće je ostvariti cilj interne revizije i tako unaprijediti poslovanje društva za osiguranje.

8.Mr. oec Elman Nadžaković

 Cash flow analiza

 Jedna od najvažnijih finansijskih analiza, kako za svaki pojedinačni projekt, tako i za cjelokupno poslovanje predstavlja analiza novčanog toka. Kao instrument finansijske analize, prava funkcija cash flow-a nije utvrđivanje finansijskog položaja preduzeća, nego tumačenje i obrazlaganje visine i promjena racio brojeva i neto obrtnog fonda, na osnovu kojih se izvlači zaključak o finansijskoj situaciji preduzeća. Cash flow koncept se smatra značajnim indikatorom likvidnosti, ali je njegova iskazna moć ograničena. Ograničenost proizlazi prvenstveno iz činjenice da se na osnovu obračunate veličine neto novčanog toka ne može dokučiti i da li preduzeće raspolaže efektivnim sredstvima plaćanja, što je posljedica činjenice da cash flow ne sadrži podatke o upotrebi gotovine generisane poslovnim aktivnostima. Neto novčani tok generisan poslovnim aktivnostima preduzeća predstavlja samo jedan tok, dok na poziciju likvidnosti preduzeća utiču svi finansijski događaji koji su pokrenuli tokove kapitala, i time pokrenuli promjenu neto obrtnog fonda.

9.Bernard Iljazović

Reguliranje plaćanja boravišne takse u Federaciji  Bosne i Hercegovine

 Novi zakonodavni okvir kojim se uređuje sustav boravišne takse pridonijeti će jačanju fiskalne discipline u samom sustavu, te jačanju odgovornosti obveznika u pogledu naplate boravišne takse, čiji će se pozitivni učinci pozitivno odraziti na veću efikasnost sustava i svrsishodnije  trošenje sredstava prikupljenih naplatom boravišne takse. Najveći dio sredstava s osnove boravišne takse ići će jedinicama lokalne samouprave što se smatra pozitivnim korakom naprijed, slijedeći tako praksu zemalja u okruženju. Takvim zakonskim određenjem o boravišnoj taksi u FBiH se uvode jedinice lokalne samouprave u raspodjelu financijskih sredstava s osnova boravišne takse. No, tu se neće raditi o prenošenju nadležnosti sa federalnog nivoa vlasti na nivo vlasti jedinica lokalne samouprave, nego samo o načinu raspodjele već prikupljenih sredstava, što će predstavljati izraz fiskalne politike u oblasti turizma, za koju je isključivo nadležna Federacija BiH. Za učinkovitiju primjenu Zakona nužno će biti provoditi brže i koordiniranije inspekcijske nadzore s ciljem sankcioniranja prekršitelja, a što će ujedno imati i pozitivan učinak na punjenje budžeta.

10. Mr Safija Žilić, dipl. oec

 Povlaštene informacije u teoriji i praksi

U obavljanju privredne djelatnosti informacije se smatraju jednom od najznačajnijih komparativnih prednosti privrednih subjekata. Zbog navedenog, u uporednom pravu u materiji prava vrijednosnih papira, kao ideal zakonodavstva postavilo se pravilo informacione simetrije, koje znači da svi učesnici na tržištu treba da imaju jednaku mogućnost u pristupanju svim informacijama od značaja za donošenje poslovnih odluka. Istraživanja historijskog razvoja, pravnih izvora i sudske prakse zemalja sa najrazvijenijim tržištima vrijednosnih papira pokazaju da ne postoji jedinstvena formula za konačno rješenje problema insajderske trgovine. Razlozi za pravno regulisanje i sankcionisanje ovog instituta u uporednom pravu bili su različiti. U nekim zemljama razlog je bila stvarna volja za sprečavanje insajderske trgovine, u drugim sticanje političkih poena, dok su se pojedine zemlje dugo godina oštro suprotstavljale bilo kakvom zakonskom regulisanju ovog pravnog instituta. Usaglašavanje sa evropskim pravom i međunarodnim standardima za zemlje u regionu je nužnost i obaveza, ali usaglašavanje prava bez njegove primjene u praksi nema nikakvu svrhu.

11.Doc. dr. sci. Asja Gojačić

Utjecaj poslovne etike na uspješnost poslovanja

Iako je etiku moguće definirati na više načina, smatra se filozofskom disciplinom koja proučava moralne standarde pojedinca. Moglo bi se zaključiti da etično poslovanje ili poslovna etika kroz implementaciju programa etike i usklađenosti ima direktan utjecaj na brojne nefinancijske pokazatelje, poput proizvodnje i vjernosti zaposlenika, inovativnosti i efikasnosti internih procesa, zadovoljstva kupaca i društveno odgovornog poslovanja, koji indirektno utječu na financijske rezultate poslovanja poduzeća. Poduzeća kroz modele poslovne etike koji se temelji na etičkim vrijednostima, implementaciji i upravljanju programima etike i usklađenosti utječu na izgradnju organizacijske kulture temeljene na integritetu, koja ima veliki utjecaj na nefinancijske, a potom i financijske rezultata poslovanja.

12.Džana Kadribegović

 Kratak osvrt na Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja  poslodavaca

U cilju ostvarivanja prava i interesa radnika i poslodavaca u procesu donošenja propisa iz oblasti rada, zaključivanju kolektivnih ugovora i vođenju socijalnog dijaloga, bilo je  potrebno  posebnim zakonom  utvrditi njihovu reprezentativnost. S obzirom da su prilikom donošenja ovog zakona socijalni partneri  imali dosta primjedbi na uređivanje ovog pitanja,  dogovoreno je da će se donijeti poseban zakon kojim će se konkretnije urediti pitanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Zakonom o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca se, naročito, uređuju: kriteriji, uvjeti i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca  - postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja od značaja za postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.  Zakonom je, također, propisan postupak  preispitivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca za teritoriju Federacije, odnosno kantona, kao i području ili oblasti djelatnosti.

13.Safeta Lukačević

Važnost i pravila u razvoju karijere - porodica vs karijera

Karijera je međusobno povezan slijed poslova, položaja i radnih iskustava osobe tokom radnog vijeka, koji prati promjene u naklonostima, stavovima, iskustvu i ponašanju pojedinca. Upravljanje karijerom je dugotrajan proces, koji podrazumijeva lični razvoj, planiranje karijere, izgradnju ličnog profila, izbor prave radne organizacije i drugo. Upravljanje karijerom je proces u kome se prati, raspoređuje i usmjerava potencijal radi ostvarenja prethodno zacrtanih ciljeva i želja. Čovjek bi trebalo da upravlja svojom karijerom kao da je to kompanija. Preduslov za upravljanje karijerom je visok nivo samopoznavanja. Opšte je poznato koliko je teško balansirati između porodice i karijera. Dobro je imati stav da ste zaposleni kod samog sebe i obavljati svaku aktivnost najbolje moguće. Morate znati koje su vam prednosti, koje su vaše mane, kako biste prednosti ojačali, a mane otklonili tokom vremena. Veliki je problem što većina ljudi ne pravi planove za razvoj karijere, već reaguju inertno. Takav stav ima za posljedicu lošu karijeru i krajnje nezadovoljstvo sopstvenim životom. Planiranje je osnovni dio upravljanja karijerom; čak iako to planiranje daje samo okvire za donošenje odluka o mogućnostima koje se javljaju prilikom definisanja prioriteta. Što više upravljate svojom karijerom, to je veća vjerovatnoća da će vam se takvi zacrtani ciljevi i ostvariti.

14.Alan Vajda, mag. iur

Provedba postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi pristupa zapošljavanju ili obrazovanju u Republici Hrvatskoj

Postupak priznavanja osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija stečenih u inozemstvu za državljane Republike Hrvatske, strane državljane i osobe bez državljanstva provodi se radi zapošljavanja (stručno priznavanje) ili nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje) u Republici Hrvatskoj, i to sukladno odredbama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija tj. počevši još od 1. rujna 2011. godine Ministarstvo znanosti i  obrazovanja Republike Hrvatske više nije nadležno za provedbu navedenog postupka, već je navedeno prelazi u isključivu nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske (AZOO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske (ASOO) i Agencija za znanosti i visoko obrazovanje (AZVO). Priznavanje podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju u Republici Hrvatskoj, ili razdoblja obrazovanja radi nastavka obrazovanja u osnovnoj ili srednjoj školi u Republici Hrvatskoj.Stručno priznavanje predstavlja provođenje postupka priznavanja inozemne visokoškolske obrazovne kvalifikacije radi zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, dok akademsko priznavanje podrazumijeva postupak priznavanja inozemne visokoškolske obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis Juni 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 06/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Jasmin Omeragić

Obavezna registracija u svjetlu jačanja uloge računovođa u sprečavanju poslovnih prevara

Svaka zloupotreba, manipulacija i/ili slična aktivnost, pa tako i poslovna prevara je kazneno djelo, te da sa toga aspekta nema nikakvog pravnog niti formalnog opravdanja za krađe, utaje i zloupotrebe s namjerom obavljanja svjesne protupravne radnje zarad sticanja imovinske koristi, prikrivanja činjenica i lažiranja podataka i informacija. Mukotrpan je rad, kako na sprečavanju, tako i na otkrivanju prevara u poslovanju, jer u nekim slučajevima „sve je tako vješto spakovano“ pa se čak posebnim metodama istraživanja i razumijevanja činjenica, kao i logističkim rasuđivanjem, vrlo teško i naporno dolazi do rezultata.U rasuđivanju valja uvijek biti korektan te pravilno distancirati grešku od prevare, kao i motiv svjesne namjere od slučajnosti, jer svrha prevare, za razliku od slučajne greške, ipak je protupravno sticanje koristi.Poslovne prevare u kojima računovođa teško može bilo kome dokazati „svoju nevinost“ najčešće se ogledaju u namjerno pogrešnom prikazivanju računovodstvenih iskaza i finansijskih izvještaja koje karakterizira izostavljanje iznosa ili neobjavljivanje podataka s očiglednim ciljem prevare korisnika tih izvještaja. To nekada ide do te mjere da se neutemeljeno korigiraju poslovna dokumentacija, porezne prijave, knjigovodstvene evidencije, evidencije blagajne i transakcijskih računa, pa i samog identiteta firme.Poslovna prevara, kako god i od bilo koga da je učinjenaneminovno proizvodi ogromnu štetu za firmu u kojoj se ta prevara desila.Stvarni iznosi štete od prevara i zloupotreba nikada se ne mogu tačno utvrditi, ali je istina i to da mnoge prevare u poslovanju firmi zapravo nisu nikada ni otkrivene.

2.Dr. sc. Jozo Piljić

Obračun troškova prema životnom vijeku proizvoda

Obračun troškova prema životnom vijeku proizvoda je tehnika za utvrđivanje ukupnog troška vlasništva. To je strukturirani pristup koji se bavi svim elementima troškova i može se koristiti za proizvodnju proizvoda kroz očekivani životni vijek.Rezultati analize obračuna troškova prema životnom vijeku proizvoda se mogu koristiti kako bi se pomoglo menadžmentu u procesu donošenja odluka izbora proizvoda. Životni vijek treba u svakoj fazi izvedbe podršku svih sudionika za donošenje najbolje odluke, te bi se trebao promatrati kroz sve aktivnosti koje se događaju tokom životnog vijeka proizvoda. Najveća prilika za smanjenje troškova se javlja u početnoj fazi, jer se tu donose odluke koje će utjecati na daljni životni vijek proizvoda. Prednosti obračuna troškova životnog vijeka proizvoda su alat za odabir najboljeg projekta između više alternativa,minimizira troškove tokom životnog vijeka proizvoda, te omogućava tačnije predviđanje budućih troškova, dok se kod nedostataka govori o tome da obračun troškova životnog vijeka nije egzaktna znanost, zahtijeva velike količine podataka,od kojih neki neće biti dostupni, pogreške u procjenama obračuna troškova su velike te je teško izmjeriti odstupanja. Obračun troškova prema životnom vijeku proizvoda jedna od pet najprimjenjenijih metoda suvremenog računovodstva kod utvrđivanja i planiranja troškova, te da se treba početi primjenjivati već u početnim fazama oblikovanja proizvoda.

3.Mr oec. Elman Nadžaković

Obračun po potpunim troškovima vs. obračun po graničnim troškovima

Bez obzira da li se radi o nekoj velikoj kompaniji, ili maloj porodičnoj firmi, metoda obračuna troškova koji se koristi može dovesti do različitih podataka o poslovanju, što je dovelo do razvoja različitih tehnika za utvrđivanje cijene proizvoda ili procesa.Obračun po potpunim troškovima se još naziva i tradicionalnim metodom, metodom potpunog troška ili apsorpcijskim metodom. Sam izraz se koristi da bi se pokazao način na koji proizvod apsorbira, a time i akumuliradirektne i indirektne troškove proizvodnje. Prema ovoj metodi, cijena proizvoda se određuje nakon što se razmotre i fiksni i varijabilni troškovi. Tehnika obračuna po graničnim troškovima predstavlja napredak u odnosu na obračun prema potpunim troškovima. Prema ovoj tehnici samo varijabilni troškovi ulaze u kalkulaciju obračuna cijene proizvoda, dok fiksni troškovi idu na teret prihoda perioda. Važnost upravljanja troškovima svakim danom dobiva na značaju, posebno se to vidi u vrijeme globalne ekonomske krize. Čak i veliki makroekonomski problemi se pokušavaju riješiti upravljanjem troškova. Sve ovo upućuje na potrebu za kvalitetnijim upravljanjem troškovima, što za kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od ključnih instrumenata za opstanak i uspješno poslovanje.

4.Doc. dr Emir Durić

Kapitalizovanje troškova pozajmljivanja (MRS-a 23 – Troškovi pozajmljivanja)

Pravna lica koja vode računovodstvo po zahtjevima MRS i MSFI dužna su sve troškove pozajmljivanja koji nastaju pri nabavci ili proizvodnji kvalifikovanih sredstava (sredstva za čiju je nabavku ili proizvodnju potreban duži vremenski period) kvalifikovati, priznati, u vrijednost tog sredstva. Sav trošak pozajmljivanja koji nastaje nakon „stavljanja kvalifikovanog sredstava u upotrebu“, potrebno je priznati u trošak perioda u kojem nastaje.

5.Mr sci. Samra Veladžić

 Dodatne informacije uz financijski izvještaj

Osnovni financijski izvještaji ne daju dovoljno informacija kojima se može utvrditi i objektivno ocijeniti kvaliteta uspješnog poslovanja sa stajališta pojedinog činioca poslovanja i njihovog ukupnog utjecaja. Ovisno o vrsti informacija koju pojedini pokazatelji daju, mogu se razlikovati dvije grupe, i to pokazatelji uspješnosti i pokazatelji stabilnosti poslovanja preduzeća.Nemali broj vlasnika manjih privrednih društava baš i ne traži analize niti planiranja poslovanja. Nažalost, za taj dio „biznismena“ računovodstvo je samo nužno zlo i sav posao računovođa se svodi na klasičnu izadu godišnjih obračuna samo radi zadovoljenja zakonskih obaveza prema institucijama koje se moraju izvještavati.Treba vjerovati da ipak postoje menadžmenti i vlasnici privrednih subjekata kojima su potrebne i analize poslovanja kao i sami planovi poslovanja njihovih kompanija.

6.Mehmed Budić

Beneishov M – score model u funkciji detekcije manipulacija u financijskim izvještajima

Cilj financijskih izvještaja opće namjene je pružiti informacije o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima poslovnog subjekta koje su korisne širokom krugu korisnika u donošenju ekonomskih odluka. Financijski izvještaji su najvažniji output računovodstvene funkcije poduzeća. Brojni interni i eksterni korisnici financijskih izvještaja donose različite poslovne odluke na bazi informacija sadržanih u njima. Sve mjere koje su namjerno sprovedene sa ciljem sastavljanja financijskih izvještaja koji ne pokazuju pravu financijsku i prinosnu snagu konkretnog poslovnog subjekta mogu da se svrstaju pod termin „kreativno računovodstvo“.Jedna od najčešće korišćenih modela za razotkrivanje manipulativnog ponašanja poduzeća u segmentu financijskih rezultata jeste Beneishov M- score model. Sama metodologija ovog modela vrlo je slična poznatom Altmanovom Z-score modelu, koji se koristi u predviđanju bankrota poduzeća. Ovaj model se može primjenjivati u dvije varijante: kao model sa 5 ili 8 varijabli, pri čemu je kao granična vrijednost uzeta vrijednost od -2,22 kao pokazatelj da li poduzeće manipuliše ili ne manipuliše svojim rezultatom i na taj način dovodi u zabludu investitore, vlasnike i cjelokupnu javnost.

7.Dr. sci. Jasmina Hurić

Finansijsko upravljanje i kontrola javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Cjelokupan sistem javnih internih finansijskih kontrola (PIFC[1]) - je nastao u svrhu unapređenje transparentnosti, finansijske discipline, odgovornosti i namjenskog korištenja javnog novca. Cilj PIFC-a je osigurati usklađenost zakonodavstva, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima te eksternu i internu kontrolu njihovog korištenja. Analizirajući dosadašnje konsolidovanje izvještaje o FUK-u na nivou Federacije BiH može se zaključiti da sistem unutrašnjih kontrola kod korisnika u javnom sektoru u Federaciji nije na odgovarajućem nivou i da od samog početka primjene Zakona o FUK-u nije postignut značajniji pozitivan efekat. Iako je posljednjih godina prisutan napredak kod korisnika u određenim segmentima, nije bilo većeg progresa za FUK u cjelini. Nesumnjivo je jedan od najvećih razloga za zastoje u funkcioniranju sistema FUK-a najviše uticala pandemija COVID 19, zbog koje je tokom godine dolazilo do kraćih ili dužih prekida rada, bolovanja ili izolacije i sve se to u krajnjem slučaju negativno odrazilo na dalji razvoj sistema internih kontrola.

8.Nedim Čustović

Popis poslovnih procesa i knjiga (mapa procesa) u jedinicama lokalne samouprave (Praktični primjeri - drugi dio)

Popis poslovnih procesa je pregled poslovnih procesa koji se odvijaju  ujedinicama lokalne samouprave (skraćeno JLS)/Gradu,Općini,odnosno pregled postupaka kojima se određuje način odvijanja pojedinog poslovnog procesa, kao i  popratne dokumentacije koja se prilikom njihova provođenja koriste. Popis poslovnih procesa sastavit će se za svaku organizacionu jedinicu na temelju uputa i smjernica Koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu (skraćeno FUK).Nakon sastavljanja popisa na nivou organizacionih jedinica, sastavit će popis poslovnih procesa na nivou cijeleJLS.Svi poslovni procesi, odnosno način njihova provođenja trebaju biti prikazani u pisanom obliku. U opisu poslovnog procesa navest će se i kontrole koje se provode odvijanjem poslovnog procesa, kao i osobe koje provode pojedinu kontrolnu aktivnost. Finansijsko upravljanje i kontrola(FUK) se zasniva na upravljanju rizicima i uvodi se radi unapređenja finansijskog upravljanja odlučivanja u realizaciji ciljeva organizacije, a naročito općih ciljeva kao što su:usklađenost poslovanja sa propisima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama,obavljanje aktivnosti na pravilan, etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način,zaštita imovine, obaveza i drugih resursa od gubitaka koji mogu nastati lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te zaštita od nepravilnosti, zloupotrebe i prevara,pouzdano, potpuno i blagovremeno finansijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja.Finansijsko upravljanje i kontrola prožima cijelu organizacionu strukturu, obuhvata cjelokupno poslovanje i sve poslovne transakcije.

9.Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Instrumenti i ciljevi finansijske politike

Ekonomska situacija zemalja u tranziciji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, zahtijeva iznalaženje teorijskog i praktičnog modela za uspostavljanje tržišne ekonomije. Uloga finansija u održavanju finansijskog zdravlja jedna je od najvećih odgovornosti kompanije. Kao rezultat ovakvog poslovnog razvoja, kompanija ima ključnu ulogu u upravljanju finansijama u smislu globalnih načela, a to su povećana globalna konkurencija, tehnološke promjene, promjene kamatnih stopa i inflacije, promjene kurseva stranih valuta, posebno zbog svih tih ekoloških promjena.Finansijska politika nije znanost u strogom smislu, već vještina koja koristi rezultate dobivene u finansijskoj znanosti kako bi specificirala sredstva i načine za postizanje ciljeva koje ukazuje finansijska teorija. Stoga, ima operativni, a ne špekulativni cilj. Glavni cilj finansijske politike je obezbijeditifinansijsku stabilnost, odnosno finansijsku snagu.

10.Mr Safija Žilić, dipl.oec

Islamsko bankarstvo kao model finansiranja

Islamsko ili „beskamatno“ bankarstvo posljednjih godina bilježi snažnu ekspanziju te nastavlja s dinamičnim razvojem. Ono postaje globalni fenomen te naročito nakon svjetske finansijske krize zaokuplja pažnju naučnika kako na Istoku tako i na Zapadu. Slom većeg dijela konvencionalnog finansijskog sistema koji je počeo 2008. godine je očekivan i logičan, jer je kreiran na kamatnoj stopi, fiducijarnom novcu te kreditnoj i depozitnoj multiplikaciji stvaranja i napuhavanja nepostojećeg novca bez uporišta i veze s realnom ekonomijom. Tokom krize, islamske finansijske institucije su ostale srazmjerno stabilne zbog nekoliko specifičnih karakteristika. Jedna od njih je činjenica da islamske finansije naglašavaju važnost kapitalne podrške, čime osiguravaju direktnu vezu između finansijskih transakcija i djelatnosti realne ekonomije. Tako su uštede navedenih institucija i povrati ulaganja usko povezani jer ih određuje upravo realni, a ne finansijski sektor. Time se stvara fleksibilan mehanizam prilagođavanja u slučaju nepredviđenih šokova, a i osigurava se stalna jednakost realnog kapitala i vrijednosti dugova, dok se istovremeno sprečava prekomjerno finansiranje zaduživanjem, kao i nekoliko oblika složene sekuritizacije. Međutim  treba imati na umu da islamske banke i finansijske institucije rade u za njih nepovoljnom ekonomskom i finansijskom okruženju, okruženju koje nije utemeljeno na islamskim načelima. Iz toga razloga one su prisiljene raditi pod velikim brojem ograničenja i pritisaka, uglavnom nemajući podrške od vlada, zakonskog i poreznog sistema, te centralnih banaka što dovodi do toga da se često ne mogu pridržavati svih idealnih propisa šerijata.

11.Bernard Iljazović

Pravno reguliranje posredovanja u prometu nekretnina u Federaciji Bosni i Hercegovini

Trgovina nekretninama posebice je suočena s problemom nepoštene tržišne konkurencije i sive ekonomije, needuciranošću posrednika u prometu nekretnina, izbjegavanjem plaćanja naknada državi, nezaštićenošću kupaca i prodavatelja nekretnina, nedostatkom dobrih poslovnih običaja i kontrolnih mehanizama većine posrednika u prometu nekretnina. Stoga je potrebno stvoriti pravni okvir, temeljem kojeg će se donijeti pravila koja će omogućiti građanima/potrošačima bolju, profesionalniju i kvalitetniju uslugu, a po uzoru na poslovanje agencija zemalja s uređenim tržištem, te ujedno uvelo i više reda u područje te djelatnosti.Donošenjem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina stvorila se pravna osnova za sigurno, standardizirano posredovanje u prometu nekretnina, a ujedno se nadležnim organima omogućio djelotvorniji nadzor nad tim poslovanjem.Za očekivati je da će doći i do značajnijeg priljeva prihoda od naplate PDV-a po osnovu posredničkih provizija, te povećanjanaplate poreza na dobit.U konačnici, posredovanje u prometu nekretnina dobilo je profesionalni status kao djelatnost, a čime će se povećati i broj legalnih posrednika u Federaciji BiH.

12.Mr. sc. Hasida Gušić

Čovjek u kapitalizmu

Čovjek je tokom razvoja kapitalističkog društva doživio mnoge promjene. Postaoje sredstvo ekonomskih interesa drugih, a ne svojih interesa.S pravom se može reći da je čovjek izgubio samog sebe, promijenio je svoju prirodu i potrebe, svoje želje, svoj rad, svoj razum, solidarnost, kao i svijest o samom sebi. Postao je političkislobodan  ali se zarobio radom i pohlepom za novcem i bogatstvom. Odnos suvremenog čovjeka prema drugim ljudima je postao odnos uzajamnog iskorištavanja. O ljudima se priča kao da oni nisu ljudi sa svojim kvalitetama, osjećajima, nadama i frustracijama, već su izraženi kroz njihove ekonomske funkcije i zaradu.Odnos čovjeka prema samom sebi je takav da čovjek samsebe doživljava kao stvar koju treba uspješno iskoristiti i unovčiti na tržištu.Ugrožene su sve ljudske vrijednosti. Kapitalizam ima i pozitivne posljedice, kao što su produljenja životnog vijeka, mogućnost obrazovanja, nova sredstva komunikacije, mogućnost oblikovanja svog života koji više nije determiniran statusom po rođenju.

13.Džana Kadribegović

Neka pitanja zaštite radnika u Zakonu o radu

Odredbama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18)  posebna pažnja posvećena je zaštiti radnika  s obzirom na  činjenicu da je radnik slabija strana u ugovornom radnom odnosu  Ovakvo zakonsko rješenje ima za cilj,prije svega,da se smanji broj radnih sporova pred nadležnim sudovima, odnosno da se izbjegnu dugi sudski postupci i nepotrebno parničenje.O pravima i obavezama radnika iz ugovora o radu odlučuje, u skladu sa  zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim propisima, poslodavac ili drugo ovlašteno lice određeno statutom ili aktom o osnivanju. Pojam zaštite radnika  obuhvata, između ostalog, sigurnost i zdravlje na radu, zaštitu maloljetnika, zaštitu žena i dr.  To se,naročito, odnosi na sigurnost i zdravlje na radu, zaštitu prava maloljetnika i zaštitu žena i  materinstva.

14.Safeta Lukačević

Uticaj stresa na radni učinak i analiza radnog učinka

Stres je postao nezaobilaznim dijelom modernog života i rada. Ipak, stres nije fenomen savremene civilizacije, već je pratilac čovjeka od kada postoji kao društveno biće je prisutan u svim segmentima ljudskog života. Stres je, moglo bi se reći, posljedica čovjekove nesavršenosti na svim nivoima: od psihološkog, biološkog i intelektualnog, pa do socijalnog nivoa. Problem stresa predstavlja fenomen koji nije do kraja istražen i riješen, i koji svakim danom ima sve veće posljedice na pojedince i organizaciju kao cjelinu. Rađamo se, živimo i umiremo sa stresom. On je prisutan u svim oblastima života i rada. Moramo shvatiti da ne možemo da izmijenimo svijet oko nas, ali možemo preduzeti mjere da se mi izmijenimo i prilagodimo naše reakcije na njega, kao i da ga bolje upoznamo. U svojoj radnoj sredini moramo naučiti da ga kontrolišemo, da eliminišemo sve uzroke nastajanja, da ga svedemo na najmanju moguću mjeru i da spriječimo nepovoljne posljedice. Na kraju krajeva, stres je neizbježan dio života svakog pojedinca. To je izuzetno složen proces interakcije između određene osobe i njenog života. Zato se moderno doba označava kao doba stresa i veoma je važno ovladati stresom kroz promjenu svoje životne filozofije, načina razmišljanja i ponašanja, kako bi naš svakodnevni život i zdravlje bili potpuniji i kvalitetniji.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis Maj 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 05/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Jasmin Omeragić

Treba li računovođa graditi svoj marketinški image

Uspješan računovođa - profesionalac mora biti brz, hrabar i odlučan, mora ulagati u vlastitu edukaciju i edukaciju svojih zaposlenih, pogotovo ako se odlučio da od računovodstva pravi svoj dobar i ozbiljan biznis. Već u tome slučaju i marketing ima važnu ulogu i svoj smisao. Naime, kako bi računovodstveni obrt i/ili pravno lice za pružanje računovodstvenih usluga vremenom snažilo svoju poziciju mora ići i na proširenje svojih usluga na poresko savjetovanje, kadrovsko i radno-pravno savjetovanje, dakle mora odgovoriti zahtjevima tržišta, a tržište mora biti upoznato blagovremeno o tome. Računovođa mora imati nove (marketinške) ideje, a najbolje su one ideje čijom realizacijom računovođa može uvjeriti svoje klijente koliko je zapravo dobra ideja koja je u svome začetku izgledala - nemoguća. Napredne marketinške ideje uvijek su dobro došle, a pogotovo u računovodstvu u kojem je gotovo pa sve uređeno propisima. Računovođa nije advokat niti sudija, ali mora biti sposoban braniti interese svoga klijenta, mora biti iskren i pošten u namjeri i djelu, a povrh svega toga, mora izgraditi sopstveni mehanizam otpornosti na svakodnevni stres, jer računovodstvo je struka koja uključuje interaktivnu usmenu, pisanu i online komunikaciju sa klijentima – korisnicima računovodstvenih usluga s jedne, te sa predstavnicima gotovo svih organa nadzora i kontrole, s druge strane. I, doista, možda je i davno bilo vrijeme da i računovođa, uz (po difoltu stečeni) profesionalni, etički i stručni kvalitet - gradi i svoj marketinški image.

2.Senaid Alić i Mehmed Budić

Računovodstveni tretman dugotrajne imovine namijenjene prodaji prema MSFI – u 5

Dugotrajna imovina je u poslovnim subjektima namijenjena prvenstveno za korištenje u proizvodnji proizvoda, pružanju usluga, prodaji robe ili može služit za različite administrativne svrhe  i  očekuje se njeno korištenje duže od jednog razdoblja. Međutim, menadžment poslovnog subjekta može donijeti odluku o prodaji određene dugotrajne materijalne ili nematerijalne imovine. Računovodstveni tretman dugotrajne imovine namijenjene prodaji reguliran je u okviru MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. Takva imovina će se reklasificirati iz dugotrajne imovine u kratkotrajnu imovinu i mjeriti po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, ovisno o tome koja je vrijednost niža. U slučaju da je subjekt klasificirao dugotrajnu imovinu kao onu namijenjenu prodaji, ali kriteriji iz MSFI-a 5 više nisu udovoljeni, subjekt će prestati klasificirati tu imovinu kao onu koja je namijenjena za prodaju. U ovom slučaju subjekt će mjeriti dugotrajnu imovinu koja prestaje biti klasificirana kao namijenjena za prodaju po nižoj vrijednosti između: njezine knjigovodstvene vrijednosti prije nego je imovina bila klasificirana kao namijenjena za prodaju, prilagođena za smanjenje vrijednosti, amortizaciju ili revalorizaciju koja bi bila priznata da imovina nije bila klasificirana kao namijenjena za prodaju i njezine nadoknadive vrijednosti u trenutku naknadne odluke da se ne prodaje.

3.Mr. oec Elman Nadžaković

Analiza troškova

Bitna pretpostavka svakog ekonomskog odlučivanja i kontrole troškova, predstavlja poznavanje troškova. Kako bi što uspješnije obavljali svoje funkcije oni koji odlučuju, moraju razumjeti ponašanje troškova prvenstveno za potrebe planiranja i kontrolinga, a s obzirom na ulogu koju ima u upravljanju troškovima, analiza troškova zauzima vrlo značajno mjesto, te predstavlja jednu od temeljnih pretpostavki planiranja i kontrole troškova. U literaturi se susreću brojne podjele troškova u kojima su troškovi grupirani s različitih aspekata, a različita grupiranja troškova motivirana su po pravilu svrhom kojoj treba da služe određene grupacije. Od posebnog su značaja za poslovanje, prvenstveno jer svako povećanje troškova smanjuje profit pa se moraju pratiti i tražiti mogućnosti za njihovo snižavanje u skladu sa opsegom proizvodnje. Dakle, pored toga što proizvođači zavise od tržišne cijene, njegovo maksimizirajuće profitno ponašanje zavisi od graničnog troška, pa prema tome granični trošak predstavlja ključni koncept ponašanja u poslovanju.  Cilj analize troškova kao instrumenta povećanja profita je racionalizacija i minimalizacija troškova u cilju ostvarenja većeg profita u poslovanju.

4.Doc.dr.sc.Semina Škandro

Revizija ciklusa nabavke i povezanih računa

Nabavna funkcija ima za cilj izvršiti nabavku na vrijeme uz povoljne nabavne cijene i uslove nabavke. Da bi poslovanje bilo uspješno nabavna funkcija treba da bude uspješna. Svaka greška u nabavnoj funkciji ima direktan uticaj na poslovanje, jer kroz troškove nabavke učestvuje u stvaranju troškova. Iz navedenog razloga poslovanje ove funkcije u privrednim društvima treba biti dobro organizovano, naročito kod društava koja su obveznici primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama.  Revizija nabavki revidira usklađenost procesa nabavki, planiranje i odobravanje nabavki, evidenciju prijema, a u  ovom radu fokus je na reviziji ciklusa nabavke i računa koji su direktno povezani sa nabavkom. Testiranje ciklusa nabavke i povezanih računa  vrši se radi provjere da li su revizorski ciljevi u vezi sa poslovnim događajima ostvareni, tj. da li su ostvareni: postojanje, potpunost, vlasništvo, vrednovanje, razgraničenje, prezentiranje i objelodanjivanje. Revizor u prvoj fazi revizije ciklusa ispituje adekvatnost interne kontrole, te na osnovu dobijenih rezultata formira testove kojima ispituje računovodstveno obuhvatanje poslovnih događaja vezanih uz ciklus nabavke. Nakon sprovedenih svih testova, rezimiranja utvrđenih grešaka i odstupanja, revizor daje svoje mišljenje o objektivnosti i istinitosti informacija o usklađenosti ciklusa nabavke.

5.Dr.sc. Dinka Antić

Nova politika stopa PDV-a u EU

Usvojene izmjena Direktive u sferi PDV stopa predstavlja dalji korak ka implementaciji načela odredišta u oporezivanju u Uniji i integriranju porezne politike sa ostalim politikama EU, istovremeno uklanjajući porezne diskriminacije jednih članica u korist drugih članica koje postoje od uspostave harmoniziranog sistema PDV-a u EU. Popis dobara i usluga na koje se može uvesti snižena stopa PDV-a je moderniziran i ažuriran na način da se uključe dobra i usluge koja su ekološki prihvatljiva, a da se, istovremeno, eliminiraju fosilna goriva i ostala dobra koja doprinose emisiji CO2 iz povoljnijeg poreznog tretmana. Drugo, usvojene izmjene Direktive osigurava jednak tretman svih članica u pogledu mogućnosti primjene olakšica u sferi stopa PDV-a, koje su značile primjenu sniženih stopa (u rasponu 5%-15%), supersniženih stopa (niže od 5%) i tzv. nulte stope u domaćem prometu, koja podrazumijeva oslobađanje s pravom odbitka ulaznog PDV-a iz prethodne faze prometnog ciklusa. Dosadašnje pogodnosti u pogledu diferencijacije stopa, koje su bile rezervirane samo za “stare” članice EU, ponajviše za one koje su osnivači EZ, izmjenama se eliminiraju na način da će dosadašnje derogacije u sferi stopa biti dozvoljene svim članicama pod jednakim uvjetima i pravilima koje propisuju izmjene Direktive.  Treće, izmjene Direktive omogućavaju i adekvatan i brz odgovor EU na buduće krize, poput pandemija, humanitarnih kriza i prirodnih nesreća. U vrijeme pandemije COVID-19 pokazalo se važnim osigurati pravnu fleksibilnost u donošenju mjera u sferi PDV-a, imajući u vidu da se sve izmjene moraju donijeti konsenzusom svih članica.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Optimalna struktura kapitala

Struktura kapitala poduzeća predstavlja odnos vlastitih i pozajmljenih dugoročnih izvora. Mada je struktura kapitala manje podložna promjenama od strukture imovine poduzeća, to nikako ne znači da upravljanje i odlučivanje o strukturi kapitala ne treba da bude predmet stalne pažnje financijskog menadžmenta poduzeća. Struktura kapitala je uvjetovana vlasničkim oblikom poduzeća i može se sagledati iz pasive bilance stanja. Pokriće potreba za kapitalom problem je strukturiranja pasive bilance stanja, a rješavanje tog problema pretpostavlja izbor adekvatne kombinacije izvora financiranja. Međutim, financiranje ne podrazumijeva samo kvantitativno pokriće potreba za kapitalom, već i pažljivo komponiranje iznosa kapitala različitog porijekla i ročnosti s ciljem da se željeni nivo poslovne aktivnosti poduzeća izbalansira s ciljnom rentabilnošću, prihvatljivim stupnjem likvidnosti i rizika, potrebnom financijskom stabilnošću, razvojnim perspektivama poduzeća, kao i mogućnostima financiranja. Komponiranje adekvatne strukture kapitala poduzeća predstavlja veoma složen problem. Tradicionalno financijsko pravilo bilo je da odnos vlastitog i pozajmljenog kapitala bude 1:1. Međutim, u uvjetima poslovanja suvremenog poduzeća praksa je ovo pravilo jednostavno demantirala i od njega se odustalo.Zbog toga, nameće se kao jedan od zaključaka da odnose u optimalnoj strukturi kapitala u stvari nije ni moguće formulirati u smislu jedne opće važeće norme, te shodno tome, svako poduzeće u konkretnim uvjetima mora tragati za vlastitim optimalnim rješenjem strukture kapitala, respektirajući pri tome sve relevantne faktore.

7.Mr Safija Žilić, dipl.oec

Primjena i opasnost od zloupotrebe  mjenice u praksi

Mjenično pravo je pravo koje je strogo zakonom propisano i da je mjenica vrijednosna isprava koja u velikoj mjeri štiti potraživanja povjerioca, naravno uz sve mane koje mogu nastupiti mahinacijama dužnika koje se u praksi ne mogu ni izbjeći. Svakako stoji preporuka da  se  potraživanja zaštite mjenicom, ali pri tome treba osigurati poštovanje propisanih uzusa i pravila, jer svako kršenje pravila za sobom povlači ništavu mjenicu, a to je u prevodu nemogućnost zaštite svojih potraživanja. Poslovanje sa bjanko mjenicom zahtijeva poznavanje mjeničnog prava jer u protivnom mjenica može štetiti i samom imaocu mjenice ako ne postupa u skladu sa zakonom. U poslovnoj praksi treba izbjegavati primjenu bjanko mjenice, a ako se kao takva izdaje onda je potrebno da trasant odnosno izdavalac upiše klauzulu „ne po odredbi“ jer se time sprečava mogućnost njene zloupotrebe. Bitno je da se stranke jasno dogovore o sadržaju mjenice i da se kod ispunjavanja mjenice u cijelosti primjenjuju ne samo odredbe Zakona o mjenici već i standardi poslovne mjenične prakse.

8.Dr. sci. Jasmina Hurić

Fiskalni sistemi u Federaciji BiH – zakonski okvir i aktuelnosti

Fiskalni sistem jedne zemlje predstavlja skup svih zakona i drugih propisa, kao i instrumenata i mjera koji se odnose na finansijske aktivnosti, odnosno na prikupljanje finansijskih sredstava i njihovo usmjeravanje na ime stvaranja općih uslova života i privređivanja u društvenoj zajednici. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina možemo s pravom kazati da je njen fiskalni sistem izrazito složen i postavljen na nekoliko nivoa, što je sve određeno strukturom vlasti prema Ustavu Bosne i Hercegovine. Pitanje fiskalizacije je samo jedan mali segment fiskalnog sistema, a odnosi se na fiskalne zakone osmišljene da bi se izbjegle prevare trgovaca i da bi se sav gotovinski promet uveo u regularne ekonomske tokove. Termin fiskalizacija se uglavnom vezuje za fiskalnu kasu – uređaj koji služi da se registruje promet i da se on može kontrolisati od strane nadležnog poreznog i inspekcijskog organa. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina fiskalizacija je regulisana na entitetskim nivoima. U većem bosansko-hercegovačkom entitetu fiskalizacija se reguliše Zakonom o fiskalnim sistemima, a u Republici Srpskoj Zakonom o fiskalnim kasama. Prema definiciji samog pojma fiskalizacije može se reći da na nivou Federacije sam naziv Zakona o fiskalnim sistemima nije adekvatan, jer je pitanje fiskalnih sistema daleko širi pojam, a pojam fiskalizacije (koja se reguliše spomenutim zakonom) uglavnom se odnosi na fiskalne kase.

9.Nedim Čustović

Uspostava finansijskog  upravljanja i kontrola u FBH i RS (Praktični primjeri-prvi dio)

Iz definicije FUK-a, evidentno je da sistem obuhvata cijelu organizacionu strukturu i sve poslovne transakcije, iz čega proizilazi da nosioci uspostave FUK-a (u jednoj jedinici lokalne samouprave (JLS), općini, gradu će se usmjeriti u prvom redu na pravilan i temeljit popis svih poslovnih procesa sa adekvatnim aktivnostima u svakom pojedinačnom poslovnom procesu. Ovaj sistem je prije svega primarni zadatak rukovodstva i zaposlenika i predstavlja način upravljanja prihodima, rashodima, imovinom i obavezama u jednoj organizaciji, preduzeću, instituciji poštujući sve zakonske i druge propise koje uređuju područja djelovanja organizacije, što znači stvaranje jedne dobre prakse, gdje su u društvu sublimirane sve procedure, normativni akti, postavljeni ciljevi, planovi, donesena vizija i misija, popisani poslovni procesi i aktivnosti u njima, procijenjeni najvisočije rangirani rizici, prije svega finansijski i odgovori na iste kako bi se primjenom zakona, standarda i dobrih praksi uz pravilno, etično i efikasno trošenje javnih sredstava realizovali prioritetni ciljevi društva. Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrola (FUK) je složen i sveobuhvatan proces koji podrazumijeva niz aktivnosti i zahtjeva, a traži i uključenost svih zaposlenih, bez obzira na njihov hijerarhijski nivo u organizaciji. Koliko će sistem biti odgovarajući i kako će funkcionisati u praksi zavisi ne samo od rukovodioca Jedinica lokalnih samouprava(JLS), općina, gradova organizacije, institucije, već i od zaposlenih i rukovodilaca srednjeg nivoa na kojima počiva odgovornost da u svakodnevnom radu primjenjuju pojedine principe COSO okvira (opšte prihvaćeni okvir internih kontrola) koji je sastavni dio tog sistema.

10.Bernard Iljazović

Novi pravni okvir za reguliranje slobodnih zona u Federaciji BiH

Slobodne zone prisutne su u skoro svim državama, pa tako i u Bosni i Hercegovini koja ih još uvijek ima samo četiri. Razlog za manji broj slobodnih zona nalazimo u lošem zakonodavnom okviru, te prevelikoj birokratiziranosti i kompliciranoj proceduri za osnivanje slobodnih zona što dakako odvlači od ulaganja kako domaće tako i strane investitore, a samim time i znatna financijska sredstva za poticanje gospodarskog razvoja države. Novi zakonodavni okvir o slobodnim zonama u FBiH donijeti će brojne pozitivne učinke u primjeni. Prije svega, doprinijeti će daljnjem razvoju slobodnih zona u FBiH kao modela poslovanja, odnosno razvijanju postojećih slobodnih zona i osnivanju novih, jačanju konkurentnosti bh privrede, privlačenju domaćih i stranih investicija što će se pozitivno odraziti na povećanje proizvodnje i izvoz domaćih proizvoda, porastu broja zaposlenih, većem priljevu financijskih sredstava u proračun FBiH, a što će se u konačnici odraziti na cjelokupan gospodarski rast i razvoj FBiH. I nakon donošenja novog Zakona ključno je da se dodatno potiče djelovanje slobodnih zona, kako se ne bi dogodilo da unatoč dobrim potencijalima kojima BiH raspolaže ne iskoristi svoju konkurentsku prednost u odnosu na zemlje u okruženju, za dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine.

11.Safeta Lukačević

Javni nastup - kako prevazići strah od javnog nastupa i govora pred publikom

Javni nastup i govor pred publikom su procesi govora nekoj grupi ljudi s namjernim činom obavještavanja, uticanja, ili čak zabavljanja slušalaca. U javnim govorima, kao i u svakoj drugoj formi komunikacije, ima nekoliko važnih elemenata, često izraženih kao "ko govori kome, koristeći šta i s kojim učinkom?". Značaj javnog govora (javni nastup i govor pred publikom), može se odnositi na jednostavno prenošenje obavijesti (informacije), motivaciju ljudi da djeluju ili jednostavno pričanje priče. Dobar govornik treba imati sposobnost mijenjanja osjećaja kod slušatelja, a ne samo da ga obavijesti. Javni govor se može odnositi i na predavanje nekoj zajednici. Međusobna komunikacija i javni govor imaju nekoliko komponenti koje obuhvataju motivacijski govor, vodstvo/lični razvoj, posao, usluge za korisnike, komunikaciju velikih grupa i masovnu komunikaciju. Javni govor može biti moćno oruđe za motivaciju, uticaj, uvjeravanje, obavještavanje, tumačenje ili jednostavno zabavljanje. Javni nastup uvijek mora biti uvjerljiv i nužno je shvatiti kako je cilj bilo kojeg javnog nastupa prenošenje informacija, te stoga govornik uvijek mora da se fokusira na publiku, a ne na sebe.

12.Džana Kadribegović

 Konvencija  MOR-a  br. 158 o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca

Međunarodna organizacija rada (MOR) osnovana je 1919. godine, kao međunarodna tripartitna organizacija, s ciljem promocije socijalne pravde i poboljšanja uvjeta rada, postizanja jednakih mogućnosti žena i muškaraca za pošten i produktivan rad u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva. Ona promovira prava na radu, pravične mogućnosti zapošljavanja, poboljšanje socijalne zaštite i jačanje socijalnog dijaloga.  Primjena, osiguranje ostvarivanja i zaštita prava po ovim međunarodnim normama, predstavlja i jedan od uvjeta u okviru procesa pridruživanja naše zemlje Evropskoj uniji.Ratificiranjem Konvencija MOR-a države članice se, također, obavezuju da periodično dostavljaju izvještaj o njihovoj primjeni u zakonodavstvu i praksi.

13.Alan Vajda, mag.iur.

Promjene koje donosi novi Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Pravilnikom o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj propisuje se način utvrđivanja uvjeta za boravak i rad državljana trećih zemalja, izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak, autonomni boravak te dugotrajno boravište, izdavanje dozvole za boravak i rad, izdavanje odobrenja za boravak i rad visokokvalificiranih državljana trećih država, izdavanje dozvole za boravak i rad za osobe premještene unutar društva, izdavanje putnog lista za državljanina treće zemlje, izdavanje putne isprave za osobe bez državljanstva, izdavanje posebne putne isprave za državljanina treće zemlje, prijavu i odjavu boravišta, prebivališta i promjene adrese stanovanja, tehničku izradu dozvole boravka i  etničku izradu pogranične propusnice, obrazaca dozvole boravka, putnog lista za državljanina treće zemlje, putne isprave za osobe bez državljanstva, posebne putne isprave za državljanina treće zemlje i pogranične propusnice, kao i način izdavanja pogranične propusnice, dozvole za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice, cijena obrazaca isprava za državljane trećih zemalja i način vođenja zbirki podataka.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis April 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 04/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

 

1.Mr Safija Žilić, dipl.oec

Izazovi računovodstvene profesije 

Uloga računovođe u 21. stoljeću podrazumijeva proaktivno djelovanje i inovativan pristup pri finansijskom upravljanju i razumijevanju finansijskih pokazatelja i njihovom korištenju za kreiranje dodatne vrijednosti. Računovođe svojim stavom utiču na uspješnost poslovanja i pružanje cjelokupne slike o finansijskom položaju preduzeća ili institucije, a na taj način i o ekonomiji društva u cjelini. Cjeloživotno, kontinuirano učenje danas je osnovna pretpostavka komparativne prednosti za sve profesije, posebno za računovodstvenu profesiju. Ovo je profesija bez koje ne bi bilo kvalitetnih i pouzdanih informacija za odlučivanje i upravljanje poslovnim subjektima. Zbog toga je važno da profesija bude educirana i organizirana na kvalitetan način. Cilj i svrha računovodstvene profesije ispunjeni su ako zadovoljava četiri zahtjeva, a to je: pravovaljanost informacija, profesionalizam, kvalitet pruženih usluga i povjerenje. Noviji izazovi u računovodstvu odnose se na pranje novca i prevare. Mjere i radnje za otkrivanje i sprečavanje pranja novca poduzimaju se pri transakcijama kao što su: ulaganje, preuzimanje i zamjena novca, te sklapanje pravnih poslova kojima se stiče imovina, kao i ostalim oblicima raspolaganja novcem i drugom imovinom,  što može poslužiti za pranje novca. Također, okruženje u kojem djeluju računovođe i revizori zahtjeva etičnost, moral, čast, poštenje, nezavisnost i odgovornost.

2.Tifa Šibonjić

Pojmovno određivanje računovodstva odgovornosti

Savremeno dinamično poslovno okruženje od menadžmenta preduzeća zahtijeva blagovremenu i kvalitetnu reakciju kako bi se ciljevi preduzeća ostvarili. Obzirom da se velika i složena preduzeća sastoje iz više dijelova odnosno centara odgovornosti koji se definišu kao podjedinice ili segmenti preduzeća čiji su menadžeri zaduženi za određeni set aktivnosti, koji obavljajući svoje aktivnosti doprinose ostvarenju osnovnog cilja preduzeća odnosno maksimiziranju dobiti. Kako bi se mogla pratiti i mjeriti zasluga svakog centra odgovornosti pri ostvarenju dobitka, nužno je da preduzeće ima razvijen sistem mjerenja i kontrole performansi centara odgovornosti. Sistem mjerenja i kontrole performansi treba se zasnivati na razvijenom sistemu, u praksi je poznat sistem mjerenja i kontrole performansi pod nazivom računovodstvo odgovornosti. Prilikom uvođenja računovodstva odgovornosti potrebno je izvršiti određena organizacijska prilagođavanja u preduzeću na način na koji menadžment smatra da će osigurati najbolje rezultate. Međutim računovodstvo odgovornosti prvenstveno svoju pažnju usmjerava na centre odgovornost, finansijsku analizu i mjerenje performansi  tih centara.

3.Jasmin Omeragić

Specifičnosti poslovanja ugostiteljstva u aktuelnim okolnostima (primjer modela)

Ugostiteljstvo je, u poslovnom smislu veoma „neugodna“ djelatnost pa se stoga može promatrati kroz niz specifičnosti, a posebno kada je riječ o praćenju troškova ugostiteljskih objekata. Razni (posebni) obračuni, kalkulacije i složeni izvještaji koji se mogu sresti u poslovanju ugostiteljskih firmi, uglavnom nisu uobičajeni u poslovnoj praksi drugih i drugačijih djelatnosti. Centar pažnje svakoga ugostitelja su gosti, odnosno posjetioci – korisnici njegovih usluga koji moraju za svoj novac od ugostitelja dobiti zadovoljavajući nivo tražene usluge, a svaki ugostitelj sve što radi – to radi kako bi ostvario zaradu, ali i kvalitetom svoje usluge ponovno privukao istoga gosta, a putem reklame „od usta do usta“ uslovno prisvojio i novoga korisnika ugostiteljskih usluga. Svaka poslovna djelatnost, a pogotovo ugostiteljska, doslovce je opterećena praćenjem svoje konkurentske pozicije na tržištu, što u cjenovnom smislu dovodi i do izlaganja posebnim troškovima postizanja, održavanja i uvećanja kvaliteta ponude i usluge. Stoga, a kako bi se omogućilo praćenje konkurentske pozicije na tržištu, računovođa bi trebao „sročiti“ izvještaj o troškovima kvaliteta, i to po poslovnim ciklusima. Svi troškovi poslovanja moraju se s velikom pažnjom planirati, zatim sa još većom pažnjom mjeriti, te s najvećom mogućom posvećenošću troškovi se moraju svakodnevno pratiti i analizirati.

4.Fatima Budić i Mehmed Budić

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor – pravni i računovodstveni aspekt

Godišnji odmor nije samo pravo, već i obaveza radnika, što znači da radnik pripadajući godišnji odmor mora i iskoristiti. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, radnik ima pravo na naknadu plaće, čija se visina određuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Pri utvrđivanju prava na godišnji odmor, Zakon utvrđuje minimum njegovog trajanja na kojeg radnik ima pravo. Veći broj dana od takvog Zakonom utvrđenog minimalnog trajanja, zakonodavac prepušta slobodi ugovaranja i uređivanja podzakonskim aktima, odnosno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Međutim, kako su odredbe Zakona o radu kojim su uređeni odmori radnika od osobite važnosti za obje ugovorne strane, tako u njegovoj primjeni i nadalje postoje nedoumice i veliki interes za tumačenjem norme u svrhu pravilne primjene. To je  u potpunosti za očekivati, jer neomogućavanje korištenja godišnjeg odmora radniku u skladu sa Zakonom o radu, ne oslobađa poslodavca prekršajne odgovornosti, bez obzira na postojanje organizacijskih razloga i bez obzira na njihovu opravdanost. Prema odredbama definisanim MRS-a 19, naknada za neiskorišteni godišnji odmor predstavlja akumulirajuću odsutnost s rada odnosno pravo koje se prenosi u slijedeća razdoblja i može se iskoristiti u budućim razdobljima ako se pravo za tekuće razdoblje ne iskoristi u cijelosti.

 5.Doc.dr.sc.Semina Škandro

  Revizija stalnih sredstava

Stalna sredstva nabavljena za uspješno poslovanje privrednih društava obuhvataju materijalnu, nematerijalnu  i finansijsku imovinu. Prema ekonomskoj suštini stalna sredstva su dugoročno imobilisana finansijska sredstva. Stalna sredstva se u procesu poslovanja postepeno troše, prenoseći svoju vrijednost na gotove proizvode ili usluge, a da pri tome ne mijenjaju svoj prvobitni oblik.  Osnovne karakteristike stalnih sredstava su da im je vijeka trajanja duži od godine dana, da imaju visoku vrijednost i predstavljaju osnovni kapacitet za obavljanje poslovne djelatnosti privrednog društva. Važno je praviti razliku između stalnih sredstava i sredstava za rad, razlika je u pojavnom obliku i stalna sredstva se pored materijalnog pojavljuju i u nematerijalnom i finansijskom obliku. Može se zaključiti da je za revizora manje kompleksno i oduzima dosta manje vremena revizija stalnih sredstava u odnosu na reviziju obrtnih sredstava gdje su prisutnije nezakonite ili kriminalne radnje. Ali revizor nikako ne treba olako shvatiti reviziju stalnih sredstava i treba biti oprezan pri revidiraju ovih stavki finansijskih izvještaja.

6. Dr. sc. Dinka Antić

Specifična pitanja politike oporezivanje derivata nafte u BiH

Da bi se ponudio kvalitetan prijedlog revizije politike oporezivanja derivata nafte potrebno je dubinski poznavati teoriju oporezivanja, taksonomiju namjenskih poreza, te pojavu i ulogu akciza na derivate nafte u savremenim poreznim sistemima. U savremenim ekonomijama primarni cilj naplate akciza na derivate nafte odvraćanje potrošača i proizvođača od korištenja fosilnih goriva koja zagađuju životnu sredinu i njihovo preusmjeravanje na čiste tehnologije i ekološki prihvatljive energente poput električne energije, energije vjetra i sunca i bio-energije korištenjem otpada. Imajući to u vidu ne može se staviti zamjerka na nenamjenski karakter trošenja akciza na derivate nafte u BiH u smislu financiranja budžeta, a ne izgradnje putne mreže. Međutim, imajući u vidu politiku EU u sferi energetike i energetske krize, koje pogađaju i BiH, potrebno je razmotriti novu energetsku strategiju BiH, koja bi trebala da podstakne tranziciju od korištenja fosilnih goriva prema ekološki prihvatljivim pogonskim gorivima.  Promjena akcizne politike, u skladu sa novom politikom oporezivanja energenata u EU, koja podrazumijeva diferencirano oporezivanje u korist ekološki čistih energenata, zajedno sa izmjenom budžetskih prioriteta, u smislu isplate subvencija i stimulisanja investicija u proizvodnju ekološki čiste energije za koje BiH ima resurse (voda, vjetar, sunce, bio-otpad), može imati dugoročan pozitivan učinak na energetski bilans BiH i, posljedično, smanjenje potražnje za derivatima nafte.

7.Nedim Čustović

Usklađenosti integrisanog upravljanja rizikom u javnim preduzećima sa strateškim planiranjem

Upravljanje rizikom preduzeća (ERM) je proces koji integrira strateški menadžment i upravljanje rizicima. Upravljanje rizikom u javnome preduzeću je proces kojeg provodi upravno tijelo, uprava, menadžment i osoblje preduzeća, primjenjuje se na određivanje strategije u cijelom preduzeću, kreiran je da identificira potencijalne događaje koji mogu djelovati/uticati na JP i upravlja rizicima u okviru definirane izloženosti riziku u cilju pružanja razumnog uvjeravanja u pogledu ostvarenja ciljeva. Naročito ističemo vezu i važnost između strateškog planiranja i procesa upravljanja rizikom u preduzeću (ERM).U skladu s tim, rizik se definira kao mogućnost da će se događaj dogoditi i imati negativan učinak na postizanje ciljeva. Događaji sa potencijalno pozitivnim učinkom predstavljaju prilike ili neutraliziraju negativan učinak rizika. Događaji koji predstavljaju prilike trebaju biti usmjereni nazad, ka procesu određivanja strategije ili ciljeva preduzeća, tako da se akcije mogu formulirati kako bi se iskoristile prilike. Savremeno shvatanje rizika, nije da se rizik izbjegne, već da se rizicima upravlja, jer tržište nagrađuje one kompanije koje razumiju i dobro upravljaju rizicima povezanim sa njihovim traženjem prilika za rast.

8.Mr. sci. Emir Durić

COSO MODEL - Interne kontrole

Menadžment savremenog privrednog društva se suočava sa potrebom donošenja poslovnih odluka, kako bi ostvario svoje zacrtane ciljeve. Sistem interne kontrole uključuje sve mjere pažnje i opreza, usmjerene na sprečavanje: pogrešaka, prekomjernih troškova i prevara. Također, obezbjeđuje pouzdanost i tačnost informacija. Osnovni zadatak interne kontrole je da kontroliše sve dijelove preduzeća, da li dosljedno apsorbuju politiku usvojenu na početku poslovnog perioda i da o tome podnose informacije menadžmentu privrednog društva. Postoje razne metode pristupa internoj kontroli preduzeća, kao na primjer: CoCO, CobiT, ISO 9001, ali možemo konstatovati da se najviše koristi COSO okvir interne kontrole. CoCo definiše ciljeve kontrole slično ali ne identično kao COSO, a naglašava da je suština kontrole cilj, obaveza (posvećenost), sposobnost, monitoring i sticanje znanja (iskustva) u okviru tog postavljenog okvira

9.Mr. oec. Elman Nadžaković

Analiza profitabilnosti kupaca: pretpostavka povećanja performansi poslovanja

Danas, u svim preduzećima, s obzirom na orijentaciju prema kupcima, posebna pažnja posvećuje  se analizi profitabilnosti kupaca. Obračun troškova po baznim aktivnostima koristi se ne samo za utvrđivanje troškova proizvoda, već i za determiniranje troškova servisiranja kupaca, kao osnove za procjenu profitabilnosti pojedinačnog kupca ili grupe kupaca. Analiza profitabilnosti kupaca identificira aktivnosti servisiranja kupaca i troškovne izazivače (alokacione ključeve) i utvrđuje profitabilnost za svakog kupca ili grupu kupaca. Potpuno razumijevanje profitabilnosti kupaca može pomoći firmi da poboljša svoje globalne profite i postane više konkurentna, a troškovi kupaca su značajan faktor ukupne profitabilnosti kompanije. Kada poslovanje s različitim kupcima nosi različite troškove, utvrđivanje troškova po pojedinim kupcima daje menadžerima preduzeća vrlo korisne informacije, pa tako najveći kupac nije uvijek i najprofitabilniji kupac, kao što i najmanji kupac nije ujedno i najmanje profitabilni kupac.

10.Dr. sc. Jozo Piljić

Inkrementalne analiza u procesu donošenja poslovnih odluka

Inkrementalna analiza je relativno jednostavan alat za poslovno odlučivanje koji se temelji na konceptu relevantnog troška i konceptu oportunitetnog troška. Ključni problem kod primjene inkrementalne analize je u identifikaciji relevantnih informacija za donošenje određene poslovne odluke. Inkrementalna analiza se može primjenjivati za donošenje poslovnih odluka kao što je prihvaćanje narudžbe kupca po posebnoj cijeni, proizvodnje ili kupnja dijelova koji se ugrađuju u gotovi proizvod, prodaja proizvoda ili njegova daljnja proizvodnja, zadržavanje ili zamjena opreme, ukidanje neprofitabilnog segmenta i alokacija ograničenih resursa. Za efikasnu primjenu inkrementalne analize nužno je da menadžment raspolaže s pouzdanim i pravovremenim informacijama koje mu primarno pruža računovodstvena funkcija. Primjena inkrementalne analize se temelji pretežito na financijskim informacijama koje pruža računovodstvena funkcija poduzeća, iako je potrebno istaknuti da i nefinancijske informacije mogu imati značajan utjecaj na donošenje poslovnih odluka.

11.Elvis Bebaković

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Neprestana borba na suzbijanju globalne pandemije virusa Covid-19 s ciljem normalizacije funkcioniranja života i poslovnih aktivnosti, obilježila je prethodne dvije fiskalne godine. Oporavak ekonomije Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH od krize izazvane pandemijom spomenutog virusa zahtijevao je poduzimanje mjera fiskalne konsolidacije koje su dovele do finansijske stabilnosti svih nivoa vlasti. Ovim Budžetom Vlada Federacije BiH poduzima mjere na ublažavanju posljedica globalne inflacije, jača ekonomski razvoj i socijalni sektor. U postupku pripreme i izrade Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu, planiranje ograničenih sredstava se odvijalo sa posebnom pažnjom da se ne ugrozi finansiranje rashoda i izdataka koji su prije svega utemeljeni na zakonskoj osnovi, kao što su servisiranje duga, plate, naknade i doprinosi, penzije, transferi za boračku populaciju i socijalne kategorije. Također, nastaviće se realizacija mjera i aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, stvaranju povoljnijeg i stabilnijeg poslovnog okruženja i  povećanju priliva domaćih i stranih investicija. Navedene aktivnosti imaju za cilj poticanje ekonomskog rasta i povećanje fiskalnog prostora, kako bi se pružila podrška dugoročnoj makroekonomskoj stabilnosti zemlje.

12.Dr.sc. Jasmina Hurić

Savremena nauka i pojave kriza - efekti aktuelnih kriza

Pitanje ekonomskih kriza je oblast oko koje u ekonomskoj nauci postoji veliki broj stajališta, koja su u svom najvećem dijelu dosta oprečna. Sve teorije su ostale bez jasnih utemeljenja, a ekonomska nauka bez adekvatne teorije koja može da sve nadolazeće krize prevenira i spriječi. Jedno je jasno da je savremena kriza dovela do velike krize ekonomske nauke i nužnosti stvaranja novih teorijskih stajališta koji će svaku nadolazeću krizu moći pravovremeno predvidjeti i adekvatno riješiti. Pokazalo se da izolacije bilo kojeg dijela svjetske ekonomije uvijek imaju  sumarno negativne efekte na cijelu globalnu ekonomiju, jer tržište ne može pojedinačno optimalno alocirati resurse. Bez obzira koliko trajala trenutna ukrajinska kriza, kao i činjenica da je velika neizvjesnost kada je u pitanju kriza pandemije korona virusa, započinje jedan novi trend preorijentacije ruske ekonomije na tržišta izvan zapadnih zemalja kao neka vrsta „sigurnijih“ tržišta i alternativna tržišta u odnosu na ruska posebno u segmentu energetike kao najvažnijem dijelu industrijske proizvodnje. To nisu prirodni ekonomski tokovi nego preusmjeravanja i smanjene negativnih efekata krize u kontekstu geopolitičkih promjena, ali istovremeno preventivno djelovanje u slučaju pojave novih kriza. Također, sve države svijeta i u vremenu pandemije i u ovoj krizi, ali i svim drugim dosadašnjim krizama ponovno su shvatile koliko je koliko je značajno imati vlastite resurse i samoodrživost.

13.Džana Kadribegović

 Radno  vrijeme u Zakonu o radu

U Zakonu o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) data je definicija radnog vremena, kako ne bi bilo nedoumica šta se smatra radnim vremenom. Radno vrijeme, prema toj definiciji, je vremenski period  u kojem je radnik, prema ugovoru o radu, obavezan obavljati poslove za poslodavca.  Naglašeno je da se  u radno vrijeme ne računa vrijeme  u kojem je radnik pripravan, odnosno raspoloživ da se odazove pozivu poslodavca za  obavljanje  poslova, ako se ukaže takva potreba. Ovakvo rješenje predviđeno je, jer u vrijeme pripravnosti radnik ne radi i može da koristi dnevni, nedjeljni ili godišnji odmor, ali je u isto vrijeme  pripravan da se  odazove na svaki poziv poslodavca i da u relativno kratkom roku dođe na posao.

14.Alan Vajda, mag. iur

Obveze državljana trećih država koji obavljaju poslove člana uprave i/ili su članovi društva u Republici Hrvatskoj

Od 1. siječnja 2021. godine na rad članova uprave iz trećih zemalja koji se zapošljavaju u Republici Hrvatskoj primjenjuju se stroži uvjeti nego li je to bilo prije stupanja na sna­gu novog Zakona o strancima („Narodne novine“, br. 133/20.), time da pod državama trećih zemalja podrazumijevamo sve zemlje osim država članicama Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (Island, Norveška, Lihtenštajn i Švicarska Konfederacija). Osim obveza iz Zakona o strancima, na članove uprave iz trećih zemalja, jednako kao i na članove uprave državljane Republike Hrvatske, odnosi se obveza prijave na obvezno osiguranje, odnosno prijava u mirovinski i zdravstveni sustav Republike Hrvatske uz napomenu da se oni mogu obvezno osigurati kroz radni odnos ili bez radnog odnosa. Dakle, obveza za prijavom na obvezna osiguranja odnosi se i na članove uprave strance ako nisu obvezno osigurani po nekoj drugoj osnovi pa prema tome članovi uprave stranci obvezni su plaćati doprinose prema rješenju Porezne uprave na propisanu osno­vicu kao i članovi uprave državljani Republike Hrvatske. Međutim, važno je istaknuti da član društva (vla­snik) koji nije u radnom odnosu nema obvezu pri­jave u obvezna osiguranja u Republici Hrvatsko niti ima obvezu plaćanja doprinosa u Republici Hrvatskoj. Naime, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju članovi društva nisu navedeni kao obvezni osiguranici, stoga se na njih ne odnosi obveza prijave u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis Mart 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 03/22

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

1.Mirela Mašić

Porezni poticaji u Federaciji BiH

Zakon o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, br. 15/16 i 15/20), koji je u primjeni od početka 2016. godine, donio je značajne izmjene u sistemu oporezivanja dobiti pravnih lica u Federaciji BiH uključujući i u dijelu koji se odnosi na porezne poticaje koje porezni obveznici na teritoriji Federacije mogu ostvariti, tj. po kojem osnovu mogu biti oslobođeni od obaveze plaćanja poreza na dobit. Najznačajnija izmjena koju je donio trenutno važeći Zakon o porezu na dobit, kada su u pitanju porezni poticaji, jeste ukidanje oslobađanja od obaveze plaćanja poreza na dobit po osnovu izvoza. Ova porezna olakšica se mogla koristiti zaključno sa 2015. godinom, što znači da pravna lica već po predaji poreznog bilansa za 2015. godinu nisu više imala osnov da se oslobode obaveze plaćanja akontacija poreza na dobit za 2016. godinu. Također, osim izvoznika koji više nisu oslobođeni poreza na dobit, Zakonom o porezu na dobit, koji je u primjeni od početka 2016. godine, ukinuto je oslobađanja od poreza na dobit i po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom ili posebnim potrebama. Također, ovo oslobađanje se moglo koristiti zaključno sa 2015. godinom. S druge strane, u „novom“ Zakonu o porezu na dobit zadržano je pravo na porezne poticaje po osnovu investicija, s tim da je pravo na ovakvo oslobađanje uređeno na drugačiji način nego što je to bio slučaj ranije. Pri tome, ona pravna lica koja su do 2015. godine započela sa korištenjem ovog poreznog oslobađanja, isto su mogla nastaviti koristiti po "starom" Zakonu do kraja započetog petogodišnjeg ciklusa, što je bilo moguće najkasnije do kraja 2019. godine.

2.Jasenko Hadžiahmetović

Porez na dobit za 2021. godinu poslovnih jedinica pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS i BDBiH 

Poslovna jedinica pravnog lica iz Federacije BiH, koja djelatnost obavlja na području RS ili BD, obveznik je poreza na dobit koju ostvari isključivo na području RS/BD. Stoga je  dužna da Poreskoj upravi RS/BD podnese Godišnju prijavu poreza na dobit za 2021. godinu najkasnije do 31.03.2022. godine, te u istom roku plati obračunati godišnji porez na dobit.Godišnja prijava se sastavlja na osnovu istoimenih zakona o porezu na dobit RS i BD, koji se po svojoj strukturi i sadržaju značajno razlikuju. Tokom 2021. godini nije bilo izmjena propisa tako da će, prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit za 2021. godinu, porezni obveznici primjenjivati iste propise kao kod sastavljanja prijave za prethodnu godinu.Obveznici iz RS dužni su godišnju prijavu poreza na dobit za 2021. godinu podnijeti Poreskoj upravi RS isključivo u elektronskom obliku, dok obveznici iz BD prijavu mogu podnijeti u papirnom ili elektronskom obliku. Ukoliko se obveznik iz BD registruje za korištenje e-portala, poreznu prijavu podnosi Poreznoj upravi BD isključivo elektronskim putem.

3.Dr.sc. Dinka Antić

Nova politika oporezivanja energenata u EU

Protekom vremena i postavljanjem novih ciljeva EU pokazalo se da treba prilagoditi i oporezivanje energenata novim okolnostima, posebno pravnom okviru i međunarodne konvencije vezano za klimatske promjene i korištenje energenata. Novi model oporezivanja energenata i električne energije, kojeg predlaže Evropska komisija, trebao bi doprinijeti smanjenju korištenja fosilnih goriva na dva načina. Propisivanjem viših stopa akcize na fosilna goriva, a nižih stopa akciza na obnovljiva goriva, smanjuje se cjenovna prednost fosilnih goriva nad alternativnim gorivima koja manje zagađuju. Ovo bi trebalo destimulirati povećanu upotrebu fosilnih goriva u narednim godinama. Predlaže se ograničavanje postojećih oslobađanja ili sniženih stopa za fosilna goriva, kao  za upotrebu dizela u poljoprivredi, uglja za zagrijavanje u domaćinstvima ili korištenja fosilnih goriva od  strane energetski intenzivnih industrija, te potpuno ukidanje obaveznih oslobađanja avijacije, riječne i morske plovidbe transporta i sektora ribarstva. Navedene porezne mjere nove akcizne politike trebale bi podstaknuti korištenje ekološki prihvatljivih energenata i postepeno smanjivanje upotrebe fosilnih goriva, na prvom mjestu, dizela i benzina za pogon motora.

4.Mehmed Budić

Obračun amortizacije dugotrajne materijalne imovine

 Amortizacija je sustavni raspored amortizacijskog iznosa imovine tokom njenog korisnog vijeka upotrebe. Obračun amortizacije dugotrajne materijalne imovine i priznavanje troška amortizacije u poslovnim knjigama subjekta uređen je računovodstvenim standardom MRS – om 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema. Iznos amortizacije se za svako razdoblje treba priznati kao rashod u računu dobitka ili gubitka, osim ako je iznos amortizacije uključen u knjigovodstveni iznos neke druge imovine. Osim računovodstvenih propisa, obračun amortizacije uređuju i porezni propisi i to Zakon o porezu na dobit i Pravilnik o primjeni Zakona poreza na dobit. Razlika u obračunu između iznosa amortizacije po računovodstvenim propisima i amortizacije po poreskim propisima, predstavlja privremenu poresku razliku koja se u poslovnim knjigama subjekta iskazuju kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze. Izbor metode obračuna amortizacije treba da bude zasnovana na stvarnim karakteristikama imovine i njenog korištenja, a ne da se koristi linearni metod za svaku imovinu (ili grupu imovine) zbog toga što je najčešće korištena i najjednostavnija metoda za obračun amortizacije.

 5.Dr. sc. Jozo Piljić

 Postupak konsolidiranja financijskih izvještaja

 Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi između tih osoba na temelju kapitala, potraživanja i obveza, prihoda i rashoda, gdje određena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Glavni cilj konsolidiranih financijskih izvještaja je dobiti jasnu sliku cijele grupe. Poslovne banke najčešće traže konsolidaciju i reviziju kon­solidiranih izvještaja u cilju uvida u cjelokupnu imovinu, a posebno obveze grupe koju kontrolira matica ko­joj se odobrava kredit. Konsolidiranje financijskih izvještaja se sastoji od više faza, gdje se na prvom mjestu vrši priprema za konsolidiranje, zatim se vrši sabiranje istovjetnih pozicija financijskih izvještaja grupe pravnih lica. Nakon toga se vrši eliminacija pozicija koje se odnose na transakcije između pravnih lica koja pripadaju grupi i na kraju se vrši sastavljanje samih konsolidiranih financijskih izvještaja.

 6. Bernard Iljazović

Što donosi Novi Zakon o fiskalizaciji u Republici Srpskoj

Novi zakonodavni okvir o fiskalizaciji u Republici Srpskoj donijeti će pozitivne učinke u svakodnevnoj primjeni. Naime, novi sistem fiskalizacije i novi fiskalni uređaji biti će suvremeniji i sigurniji u pogledu probijanja sigurnosnog sistema i mogućnosti izbjegavanja dostavljanja podataka Poreskoj upravi, što će omogućiti povećanje tržišne ravnopravnosti svih obveznika fiskalizacije i smanjenje neprijavljenog prometa u gotovini.Također, uvođenjem novog sistema fiskalizacije i novih fiskalnih uređaja, prestati će obaveza pojedinačne fiskalizacije svake kase prije stavljanja u upotrebu, te time i obaveza redovnog godišnjeg servisa. Ujedno će prestati i obaveza pribavljanja rješenja o fiskalizaciji, čime će se pojedostaviti proces fiskalizacije. Smanjiti će se operativni troškovi poslovanja, a što je osobito značajno za poslovne subjekte, prije svega male preduzetničke radnje, s obzirom daneće snositi incijalne troškove nabavke novih uređaja.

8. Dr.sci.Jasmina Hurić

Finansijsko upravljanje i kontrola javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Cjelokupan sistem javnih internih finansijskih kontrola (PIFC[1]) - je nastao u svrhu unapređenje transparentnosti, finansijske discipline, odgovornosti i namjenskog korištenja javnog novca. Cilj PIFC-a je osigurati usklađenost zakonodavstva, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima te eksternu i internu kontrolu njihovog korištenja. U tome centralnu ulogu ima upravljačka odgovornost, koju Evropska komisija definira kao „proces na osnovu kojeg su rukovodioci na svim nivoima odgovorni i po potrebi dužni da obrazlože odluke i postupke poduzete u pravcu ostvarivanja ciljeva organizacije kojom upravljaju”. Upravljačka odgovornost podrazumijeva odgovornost za dobro finansijsko upravljanje na svim nivoima, odnosno odgovarajuću organizaciju, procedure i izvještavanje o rezultatima organizacije.Analizirajući dosadašnje konsolidovanje izvještaja o FUK-u na nivou Federacije BiH može se zaključiti da sistem unutrašnjih kontrola kod korisnika u javnom sektoru u Federaciji nije na odgovarajućem nivou i da od samog početka primjene Zakona o FUK-u nije postignut značajniji pozitivan efekat. Za realizaciju zacrtanih ciljeva biće potrebna jaka međuinstitucionalna saradnja u izmjeni postojećih i donošenju novih propisa, nove i ciljane edukacije.

7. Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Javna zaduženost Bosne i Hercegovine u vrijeme pandemije COVID-19

Svaka država bi trebala da vodi računa  o visini svog javnog duga, i o mogućnosti njegove otplate. Korištenje javnog duga radi finansiranja trenutnog deficita ili investicijskih projekata od strane države, negativno utiče na fleksibilnost državnih finansija i uglavnom podrazumijeva usporeni razvoj privrede i u idućim godinama. Glavni cilj države bi trebao biti da javni dug svede na određene optimalne granice. U Bosni i Hercegovini javni dug se dijeli na: unutrašnji javni dug, vanjski javni dug i restituciju. Pokazatelji zaduženosti Bosne i Hercegovine ukazuju da se posmatrani indikatori duga i dalje zadržavaju u okvirima definisanih granica upravljanja duga radi ekonomskog razvoja, međutim opće stanje ekonomije, te privrede u cjelini, upućuju na neophodnost sistemske kontrole daljeg zaduživanja, kao i aktivniju politiku upravljanja dugom. Veoma je važno stalno nadgledanje rizika povezanih sa upravljanjem javnim dugom, a u cilju pravovremenog poduzimanja mjera na suzbijanju negativnih efekata i osiguranju efikasnijeg korištenja kreditnih sredstava.

9.Nedim Čustović

Zakonska obaveza budžetskih korisnika donošenja Pravilnika o internim kontrolama

Shodno članu 86. Zakona o budžetu u FBiH „Službene novine FBiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, budžetski korisnici obavezni su urediti sistem interne kontrole u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole kako bi se osiguralo izvršavanje aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti, te  donijeti Pravilnik o internim kontrolama.Naime, ova preporuka se kod većine budžetskih korisnika konstanto ponavlja.Cilj sistema internih kontrola je da osigura razumno uvjerenje da Ministarstvo u poslovanju upravlja javnim sredstvima zakonito, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno, odnosno da interne kontrole funkcionišu u skladu s važećom regulativom.Ministarstvo finansija donosi instrukcije za uspostavu i održavanje sistema interne kontrole, a budžetski korisnici obavezni su donijeti Pravilnik o internim kontrolama. Sistem interne kontrole osigurava uspostavu organizacije, politika i procedura koje se koriste za postizanje namjeravanih rezultata u vladinim programima. Praćenje i ocjenjivanje sistema internih kontrola vrši interna revizija u skladu sa propisima kojima se regulira oblast interne revizije.

10.Jasmin Omeragić

Strane investicije uvijek su dobrodošle, ali interna ekonomija jedini je neiscrpni izvor poslovnog prosperiteta

Upravljanje troškovima poslovanja, zapravo je bavljenje planiranjem i kontrolom troškova, i ono mora biti jedna od prioritetnih aktivnosti svake firme. Cilj ove aktivnostije reduciranje troškova poslovanja u okvire optimuma, a da bi se postigao ovaj cilj, firma mora imati jasnu strategiju, i to strategiju s epitetom – ključna i/ili glavna. U ostvarenju ovoga cilja moraju koalirati svi kadrovski resursi firme, jer menadžment jednostavno ne može široko i duboko preispitivati bazne poslove i procese u firmi bez uključivanja svih sudionika.Menadžment jeste odgovoran za stalnu analizu i mjerenje svakog troška pojedinačno, jer ovdje se zapravo i radi o promjenama u obimu i strukturi poslovnih aktivnosti, adaptaciji motivacionih faktora i konstantnom prilagođavanju organizacije potrebama firme. Stavljanje troškova pod kontrolu je imperativ nauke i struke, svijesti i savjesti, kako menadžmenta tako i posljednjeg (ali ne manje važnog) radnika svake firme.

11.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Investicijski fondovi kao oblik ulaganja (štednje) i dugoročni izvor finansiranja privrednog društva

Investicijski fondovi su nebankarske finansijske institucije koje prikupljaju štednju pojedinačnih investitora, a zatim prikupljena sredstva plasiraju na finansijskom tržištu (tržištu novca i tržištu kapitala). Fondovi predstavljaju i alternativu štednji u bankama i kao takvi postaju značajan instrument za prikupljanje i plasiranje viškova kapitala koji postoje i u našoj zemlji. Tako prikupljen kapital, koji je neophodan sektoru privrede, postaje jeftiniji i lakše dostupan alokacijom preko vrijednosnih papira. Investicijski fondovi omogućavaju svima koji imaju višak sredstava da ih plasiraju na tržite kapitala, bez visokog znanja o investiranju i truda oko analiziranja investicijskih mogućnosti, što inače kao prethodnu aktivnost, zahtjeva svaka investiciona odluka. Naime  s obzirom da postoji veliki potencijal za širenje i korištenje privateequity tržišta, potrebno je prepoznati i potaknuti korištenje ovakvog načina finansiranja provođenjem odgovarajućih reformi i prilagođavanjem zakonske regulative, što bi moglo privući veći broj investitora kako bi privreda rasla, a  država postala atraktivna za ulaganje.

12. Dr. sc. Samir Sabljica

Neke specifičnosti sistema inspekcijskih uprava u Bosni i Hercegovini

Inspekcijski nadzor predstavlja oblik kontrole nad zakonitošću rada i postupanja fizičkih i pravnih osoba (i fizičkih osoba – obrtnika). Radi se o izuzetno širokom području određenom kao posao državne uprave, u kojem država, odnosno oni kojima je država prenijela javnu ovlast, osiguravaju da se svi koji obavljaju određene djelatnosti pridržavaju zakonskih odredaba koje reguliraju obavljanje te djelatnosti. Uloga  inspekcijskog nadzora je prisutna u našem svakodnevnom životu, a da nekada i ne obraćamo pažnju, dok se ne stvori situacija da je prekršen propis i zatražimo inspekcijski nadzor. Različite su vrste inspekcija kojima se možemo obratiti ovisno od razloga obraćanja,  zbog sanitarne i zdravstvene ispravnosti (sanitarna inspekcija), građevinske ispravnosti (građevinska inspekcija), zaštite na radu (inspekcija zaštite na radu), itd. Inspekcijski nadzor je od izuzetnog značaja pri osiguravanju kvalitetnog i zakonitog korištenja općih dobara. S finansijskog aspekta je bitno naglasiti da inspekcijski nadzor osigurava i punjenje državnog budžeta. Na osnovu godišnjih izvještaja o radu inspekcija može se uočiti da u manjoj mjeri postoji nedovoljna aktivnost inspekcijskih tijela u različitim oblastima djelovanja zbog nedovoljnog broja inspektora. Inspekcije ističu da su poteškoće, koje se pojavljuju prilikom nadzora nad primjenom propisa, nedovoljna preciznost odnosno dvosmislenost pojedinih odredbi zakona i podzakonskih akata zbog čega postoji potreba za izmjenama važeće regulative.

13.Džana Kadribegović

Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom dužan je da odredi jednog ili više radnika koji će obavljati poslove vezane za sprječavanje rizika na radu i zaštitu zdravlja radnika. Ukoliko ima takvih radnika, poslodavac je dužan da im osigura uvjete za rad, potrebnu opremu i pomoć drugog stručnog osoblja, kao i sredstva za obavljanje i organizovanje preventivnih i zaštitnih mjera.U cilju konkretnijeg uređivanja ovog pitanja, a na osnovu  pomenutog zakona, Federalni ministar rada i socijalne politike donio je pravilnik kojim se propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu.

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH


Časopis Februar 2022

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 02/22

 

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

 

1.Hajrudin Hadžimehanović

Primjena Zakona  o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima u Federaciji BiH

Donošenjem odluke o utvrđivanju najniže neto plaće za 2022. godinu sigurno predstavlja veoma važan korak u poboljšanju materijalnog položaja zaposlenika u Federaciji BiH. Implementacijom reformi u oblasti fiskalne politike donošenjem novog Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, stvorit će se uslovi za daljnjim povećanjem najniže neto plaće.Međutim treba naglasiti da je sistem plaća u Federaciji BiH zasnovan na bruto principu, a bruto plaća je definisana odredbama člana 6a, stav 1. Zakona o doprinosima i odredbama člana 19. stav 1. Pravilnika o načinima uplate doprinosa. Na osnovu ovih odredbi, bruto plaća predstavlja novčano i svako drugo primanje bez obzira na oblik isplate, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak, koji je na osnovu radnog odnosa poslodavac isplatio ili je bio dužan isplatiti zaposleniku prema odredbama Zakona o radu, kolektivnom ugovoru i drugim propisima iz oblasti rada, a sastoji se od doprinosa i osnovice, poreza na dohodak i iznosa koji se isplaćuje zaposleniku s tog osnova.

2.Dr.sc. Dinka Antić

Politika oporezivanja energenata: EU vs BiH

Direktiva o oporezivanju energenata odražava ciljeve EU prije dva desetljeća. Pored ciljeva zdravstvene politike i politike zaštite okoliša,  EU je nastojala poreznim mjerama stimulirati upotrebu otpadnih materijala i sirovina za proizvodnju energije, kao i korištenje hidropotencijala i ostalih vidova energije (energije vjetra, solarne, termalne, ..), a istovremeno destimulirati dalje iscrpljivanje fosilnih goriva i rudnih bogatstava, nalazišta prirodnog plina i dr.  U fokusu su bili i mikroekonomski i makroekonomski ciljevi, pogotovo što je ubrzo nakon donošenja Direktive EU bila pogođena globalnom  ekonomskom krizom. Svaki vid oslobađanja ili smanjenja poreznog tereta na energiju koju koriste energetski intenzivne kompanije u vrijeme energetskih kriza, kao i u vrijeme sveopće recesije, predstavlja značajan fiskalni stimulans za očuvanje ekonomskih aktivnosti i radnih mjesta, za jačanje konkurentnosti na svjetskom tržištu, i to ne samo kompanijama na koje se olakšica odnosi, već i svim drugim kompanijama i svim građanima. Međutim, protekom vremena ne samo da su iscrpljeni očekivani efekti primjene Direktive, nego se pokazalo da diferencirana politika oporezivanja energenata pogoduje zadržavanju primjene fosilnih goriva, što se dalje negativno reflektira na tržište energenata, blokirajući investicije u čiste tehnologije i usporavajući preustroj automobilske industrije u pravcu upotrebe “zelenih” energenata. Usporedba politike oporezivanja energenata u BiH u odnosu na politiku EU ukazala je na činjenicu da je nivo oporezivanja derivata nafte u BiH iznad sadašnje minimalne akcize u EU, te ne postoji potreba za daljim rastom stopa.

3.Mr.oec Elman Nadžaković

Uloga strateškog računovodstva u kreiranju bolje konkurentske pozicije preduzeća

Prilagođavanjem promjenama u okruženju, upravljačko računovodstvo je prošlo kroz nekoliko faza, koje su u konačnici dovele do nastanka strateškog računovodstva. Svaka faza prilagođavanja je uvodila neku novu promjenu, ali ne na štetu dostignutog napretka prethodnih faza. Ove promjene od preduzeća traže značajan iskorak upravljačkog računovodstva, jer ustaljene prakse upravljačkog računovodstva posmatrane kroz procedure i vrijeme izvještavanja nisu sposobne da zadovolje probleme savremenog okruženja i nastalih promjena, što se prvenstveno odnosi na neblagovremenost agregiranost i iskrivljenost informacija upravljačkog računovodstva. Ova potreba je dovela do dugoročnog strateškog odlučivanja koje strateški utječe na poslovanje, a formira se na osnovu internih i eksternih informacija iz okruženja. Tradicionalno upravljačko računovodstvo je za razliku od strateškog računovodstva više okrenuto ka prošlosti, a od strateškog računovodstva se zahtijeva fokus na budućnost, što predstavlja njihovu najznačajniju razliku.

4.Jasmin Omeragić

Krajnje je vrijeme – da dođe vrijeme računovođa

Stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu i reviziji, Federacija je dala podršku podizanju nivoa ove važne profesije, to jest omogućeno je da se Zakonom o računovodstvu uredi ko, kako i pod kojim uslovima može da vodi poslovne knjige, kako da se podigne i učvrsti povjerenje u rad naše struke, ali i da se uvede red i konačno prekine praksa da vrijednost računovodstvenih usluga „obaraju“ upravo neprofesionalne i nestručne računovođe, te da ovaj posao može da radi bilo ko. Od toga i takvog „rada“ najviše štete do sada su imale upravo općinske, kantonalne, te federalna i državna kasa. Jer, cilj zapravo i jeste da svi zajednički radimo i da unapređujemo uslove za rad računovođa i poreskih obveznika u cijeloj BiH, te da iniciramo prijedloge za poboljšanje poslovnog ambijenta i činimo sve što je od značaja za uspješan rad računovođa i poreskih obveznika, kako vezano za računovodstvene i poreske procedure, tako i za saradnju sa drugim institucijama, UIO, Poreskom upravom, vanbudžetskim fondovima i sl. U suštini, svrha dobro organizirane eksterne računovodstvene funkcije i jeste da obavi cjelovitu računovodstvenu uslugu, te da poslodavcu – korisniku te usluge omogući da se on u dovoljnoj mjeri može posvetiti osnovnoj djelatnosti svoje firme.

5.Mehmed Budić

Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu

 Dugotrajna materijalna imovina predstavlja po pravilu značajan dio ukupne imovine pravnog lica. Nakon početne nabavke i evidentiranja imovine u poslovnim knjigama, povremeno se javlja potreba za popravkom i održavanjem. U praksi najčešće razlikujemo dvije vrste održavanja, tekuće i investicijsko održavanje. Tekuće održavanje podrazumijeva popravke male vrijednosti. Za razliku od tekućeg održavanja, investicijsko održavanje predstavlja periodično ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, s kojim se  održava postojeći kapacitet i kvalitet. Troškovi dodatnog ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, koje zadovoljavaju uvjete za priznavanje na pozicijama dugotrajne materijalne imovine, kapitaliziraju se odnosno povećavaju vrijednosti dugotrajne materijalne imovine. Za razliku od tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi dodatnog ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, koje zadovoljavaju uvjete za priznavanje na pozicijama dugotrajne materijalne imovine, kapitaliziraju se odnosno povećavaju vrijednosti dugotrajne materijalne imovine.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana poduzeća i korektivne akcije

Godišnjim planom poduzeća detaljno se određuju financijski ciljevi poduzeća za jednu kalendarsku godinu. Uz pomoć godišnjeg plana koordiniraju se aktivnosti i resursi te prihodi i rashodi različitih odjela u poduzeću. Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana omogućuje usporedbu ostvarenih i planiranih rezultata pojedinih centara odgovornosti (npr. teritorijalnih poslovnih jedinica poduzeća, djelatnosti kojima se poduzeće bavi i sl.), kao i cijelog poduzeća. Osnovna svrha izvještaja o izvršenju godišnjeg plana je donošenje cjelovitih zaključaka o trendovima kretanja temeljnih financijskih kategorija (prihoda, rashoda, rezultata) u pojedinim centrima odgovornosti na osnovi kojih se provode korektivne akcije u smislu poboljšanja poslovanja poduzeća. Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana predstavlja temelj za ocjenu uspješnosti rada poduzeća u jednoj poslovnoj godini. Svrha analize izvještaja o izvršenju godišnjeg plana je otklanjanje negativnih odstupanja u poslovanju. Otklanjanje negativnih odstupanja u poslovanju zadatak je menadžmenta, ali zahtijeva savjetodavnu potporu osoblja financijsko-računovodstvene službe.

 7.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Značaj forenzičkog računovodstvo i revizije

Forenzičke računovođe se bave otkrivanjem i sprečavanjem organizovanog kriminala, poput pranja novca, poreznih utaja, prevara u finansijskim izvještajima i sl. Razvijanje ovog novog pristupa u borbi protiv organiziranog kriminala je i preporuka Evropske unije i Ujedinjenih naroda. Za razliku od revizora koji je odgovoran za dato mišljenje o finansijskim izvještajima pravnih lica, forenzički revizor je odgovoran za istragu i otkrivanje prevare. Zadatak forenzičnih računovođa/revizora nije samo da ispituju prijevare u finansijskim izvještajima, nego i sve ostale vrste prevara – prijevare sa porezima, radnicima, izazivanje stečaja i likvidacije, organizovani kriminal, pranje novca, korupciju, ali i mnoge druge prevare. Forenzičko računovodstvo i forenzička revizija nije zakonska obaveza, već se obavlja na zahtjev klijenta kod redovnih provjera poslovanja privrednog društva, na osnovu pojave internih ili eksternih sumnji o poslovanju društva i sl. Potreba za dodatnom edukacijom računovođa i revizora u cilju sprječavanja i otkrivanja prevara i manipulacija finanasijskim izvještajima, kao i otkrivanje primjene kreativnog računovodstva u Bosni i Hercegovini je velika, u očuvanju reputacije države, kao i u mogućnosti za privlačenje investicija. Forenzičko računovodstvo i forenzička revizija će u teoriji i praksi zauzeti mjesto koje joj i pripada. One postaju preventivne discipline, čije postojanje bi trebalo doprinijeti smanjivanju kriminalnih radnji u privrednom poslovanju.

8.Nedim Čustović

Provođenje revizorskih postupaka dokumentovanih u programu revizije u cilju prikupljanja dokaza o operativnoj efektivnosti ključnih kontrola

Revizorski postupci provode se radi utvrđivanja informacija koje su dovoljne, pouzdane,relevantne i korisne za postizanje ciljeva revizije, na osnovu kojih interna revizija utvrđujestvarno stanje, eventualna odstupanja stvarnog od očekivanog stanja, uzroke odstupanja,odnosno uzroke utvrđenih slabosti, nedostataka i uočenih problema, te učinke utvrđenih slabostii nedostataka kao posljedice nefunkcionalnih i/ili nedovoljno funkcionalnih kontrola ilinepostojanja kontrola.Revizorski postupci uključuju postupke analize i procjene, testiranje, te razgovore s revidiranimsubjektima i ostalim relevantnim stranama povezanim s procesom koji se revidira.Interni revizori moraju svoje zaključke i rezultate revizije temeljiti na odgovarajućim analizama i procjenama.Kroz analize i procjene prikupljaju se informacije radi utvrđivanja veza između nedostatakakontrola, njihovih uzroka, posljedica i efekata. Analize i procjene započinju već u fazi planiranjarevizije i usmjeravaju testiranje kontrola. U fazi obavljanja revizije, analize i procjene dopunjavajurezultate provedenog testiranja, naročito kada je potrebno provesti analize uzroka nastankaproblema kako bi se utvrdio izvorni razlog pojavljivanja grešaka, propusta ili neusklađenosti.

9.Doc. dr Nezir Huseinspahić

Kako održati realnu vrijednosti sopstvenog  kapitala preduzeća u inflatornim uslovima

Finansijski položaj preduzeća izražava se obimom i strukturom sredstava i kapitala, kao i njihovim međuodnosima koji se iskazuju u bilansu stanja preduzeća. Finansijska politika, koju vodi finansijski menadžment preduzeća, kreira strategiju i taktiku finansijskog upravljanja na bazi načela i pravila finansiranja, kako bi se sa poslovno-finansijskog aspekta osigurao rast i razvoj preduzeća kao i maksimalno iskoristili pozitivni konjukturni trendovi na finansijskom tržištu. Opstanak, rast i razvoj preduzeća, a samim tim i mogućnost finansiranja preduzeća, određeni su prije svega finansijskim ugledom koje ono uživa, kao i njegovim finansijskim položajem. Bez dobrog finansijskog položaja, svakako da nema dobrog finansijskog ugleda preduzeća. Od finansijskog ugleda, ili šire rečeno njegovog boniteta, zavisit će mogućnost preduzeća odnosno društva[1] da pribavi izvore finansiranja za svoju tekuću i razvojnu aktivnost. Finansijski položaj preduzeća uslovljavaju brojni činioci koji međusobno mogu biti kontradiktorni, što dodatno otežava konačno sagledavanje finansijskog položaja preduzeća. Ovaj problem se rješava vremenskim i prostornim upoređivanjem finansijskog položaja preduzeća. Vremensko upoređivanje omogućava sagledavanje dinamike, to jest kretanja ili razvoja finansijskog položaja preduzeća. Prostorno upoređivanje omogućava upoređivanje finansijskog položaja preduzeća u odnosu na finansijski položaj konkurencije, što pruža solidnu osnovu za zaključivanje o izgledima preduzeća za opstanak, rast i razvoj. Pri prostornom upoređivanju finansijskog položaja preduzeća treba voditi računa o izboru reprezenta ili grupe preduzeća sa kojima se vrši upoređivanje, da bi se izbjegla opasnost pogrešnog zaključivanja.

10.Dr. sci. Jasmina Hurić

Makroekonomska pozicija Bosne i Hercegovine

Za proučavanje i analizu makroekonomskih pokazatelja potrebno je dobro poznavanje makroekonomije, njenih teorija i modela koje je razvila. Makroekonomija je po definiciji grana ekonomske nauke koja se bavi cjelokupnom privredom neke zemlje proučavajući međusobne odnose ukupne (agregatne) proizvodnje, prihoda, zaposlenosti, cijena i drugih varijabli. Uspjeh, kretanje i stanje jedne nacionalne ekonomije se ocjenjuje na bazi dinamičkog kretanja skupine izabranih makroekonomskih pokazatelja. Na bazi svih podataka koji su prikazani i analizirani u ovom radu može se zaključiti da je makroekonomska pozicija Bosne i Hercegovine tokom 2020. i 2021. bila znatno ugrožena svim dešavanjima koje je izazvala pandemija uzrokovana virusom COVID-19, te da s obzirom da oporavak bh. ekonomije u pandemijskom periodu zavisi od opravka u zemljama Evropske unije i ponovne povezanosti sa proizvodnim i tržišnim lancima zemalja Unije, situacija u narednom period će uveliko ovisiti o tim trendovima.

11.Bernard Iljazović

Pravni okvir za javno-privatno partnerstvo u FBiH

Novim zakonskim okvirom postaviti će se pravni temelji za provedbu projekata javno-privatnog partnerstva u FBIH. Uspješna provedba javno privatnog partnerstva ovisi o brojnim čimbenicima, a jedan od njih je i stvaranje transparentnog, nediskriminativnog i jasnog pravnog okvira u zakonom određenom postupku, radi utvrđivanja uvjeta pod kojima domaća i/ili strana privatna lica mogu realizirati projekte JPP-a sa javnim partnerima, te uspješnog ugovaranja i izvođenja projekata JPP-a radi efikasnijeg korištenja javnog i općeg dobra. S obzirom da se ugovori o javno- privatnom partnerstvu zaključuju na duže vremensko razdoblje pravi učinci primjene u praksi, vidjeti će se zapravo nakon proteka tog razdoblja. Kod takve vrste ugovornog odnosa potrebno je održavati i visoku razinu transparentnosti i etičnosti kako bi se pravovremeno prevenirali mogući štetni učinci, a koji bi se negativno odrazili na realizaciju projekta, a samim time i na proračunski budžet. U konačnici, pri ugovaranju javno-privatnog partnerstva posebice treba voditi računa o interesima građana, odnosno krajnjih korisnika javnih usluga. Tu se prvenstveno misli na to da korisnici ne smiju plaćati skuplje javne usluge, nego što su ih plaćali, te da im se mora osigurati jednaka razina kvalitete, ako ne i veća.

12.Džana Kadribegović

Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad

Brze promjene u oblasti rada kao i promjene u tehničko-tehnološkom razvoju prate i promjene u obrazovnom sistemu i cjeloživotnom učenju. Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad je kontinuiran proces i od  izuzetnog je značaja koji treba da doprinese, kako boljem poslovanju samog poslodavca, tako i boljem radno-pravnom statusu radnika, a u konačnici i ukupnom  tehničko-tehnološkom razvoju svakog društva. Na taj način poslodavac i radnik će na efikasniji način ostvarivati svoje ciljeve. Zakonom nije posebno određen način na koji će se  obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje urediti tako da se u praksi ova pitanja i druge aktivnosti u vezi sa tim, trebaju posebno definirati kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

13.Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu članova obitelji državljana Bosne i Hercegovine koji rade u Republici Hrvatskoj

Ukoliko državljanin Bosne i Hercegovine boravi i radi na teritoriju Republike Hrvatske, dužan se je zdravstveno  osigurati u Republici Hrvatskoj jer na taj način državljanin Bosne i Hercegovine stječe pravo na punu zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj, kao i članovi njegove obitelji u određenim situacijama. Naime, navedeno ovisi isključivo o činjenici gdje senalazi pre­bivalište ili boravište članova obiteljidržavljanina Bosne i Hercegovine, a o čemu ovise i prava iz zdravstvenog osiguranja koja ostvaruju navedeni članovi obitelji.Prijava pojedinca na obvezno zdravstveno osigura­nje, pa tako i članova obitelji osobe koja je zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koja s osnove navedenoga radnog odno­sa ima utvrđen status osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (skraćeno: HZZO), ovisi o više okolnosti, time da je najbitnija činjenica da navedena osoba ima uređen građan­ski status osobe u svojoj matičnoj državi, a posredno i dru­ge okolnosti.U smislu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, osoba može biti obvezno zdravstveno osigurana samo u jednoj državi ugovornici, neovisno tome da li je to Bosna i Hercegovina ili Republika Hrvatska.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.


Časopis Januar 2022

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

U izdanju novi broj časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" broj 01/22

 

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

 

1.Jasmin Omeragić

Računovodstveni tretman formiranja i „kolanja“ poslovne dokumentacije(praktični primjer Uputstva)

Smisao i značaj poslovne dokumentacije sa računovodstvenog aspekta uvijek ima svoj ciljni efekat, a posebno prilikom provođenja interne računovodstvene kontrole jer doslovce omogućuje zadovoljavajuće ispunjavanje sve opsežnijih zakonskih zahtjeva koji su nametnuti (i permanentno se nameću) računovodstvenoj funkciji. Isto tako svaka aktivnost kojom se istrajava na jasnom definiranju ovlaštenja, a samim time i odgovornosti (kako menadžmenta, tako i svih zaposlenika) u sticanju i trošenju finansijskih, materijalnih i ostalih sredstava firme, uvijek je dobro došla i od strane računovodstvenih profesionalaca sigurno će biti prihvaćena i podržana. Realizacijom poslovnih aktivnosti, kako u velikim i složenim kompanijama, tako i u malim i srednjim firmama, uspostavljaju se razni poslovni odnosi, kako interni između organizacionih cjelina, tako i oni eksterni odnosi sa kupcima, dobavljačima, kreditorima, lokalnom zajednicom, javnom upravom itd. Kretanja poslovne dokumentacije predstavlja pretpostavku i polazište obračuna između organizacionih cjelina i obračuna ostvarenja svake organizacione cjeline pojedinačno, kao i cjelokupne firme. Kreiranje poslovne dokumentacije i dobro osmišljavanje njenog toka kretanja temelj je kvaliteta računovodstvenih evidencija.

2.Mr. Nejra Branković

Izazovi pripreme finansijskih izvještaja u uslovima pandemije Covid-19

Pandemija Covid-19 drastično je promijenila okolnosti u kojima većina kompanija posluje. Budućnost je i dalje neizvjesna i trenutno ne postoji mogućnost da se sa sigurnošću ustanoviti kako će se stvari odvijati i u kojem pravcu će se kretati svjetska ekonomija. Moguće je zaključiti da je odgovornost na menadžmentu da procjeni da li događaji ili uslovi u kojim trenutno posluje njegova kompanija bilo pojedinačno ili zajedno mogu voditi do značajne sumnje u sposobnost te kompanije da nastavi sa neograničenim poslovanjem ili čak u težim slučajevima da li je pretpostavka o neograničenosti poslovanja još uvijek prikladna kao osnova za pripremu finansijskih izvještaja. Kada kompanije počinju pripremati svoje finansijske izvještaje na kraju poslovne godine uvažavajući računovodstvene standardima, objavljivanja u vezi sa neograničenosti poslovanja biti će posebno važna za postizanje transparentnosti i pružanje pouzdanih i relevantnih informacija korisnicima tih finansijskih izvještaja.

3.Nedim Čustović

 Savjetodavni (konsultantski) i nerevizorski angažmani interne revizije i njihova usklađenost sa međunarodnim standardima

Savjetodavne (konsultantske) usluge su usluge funkcije interne revizije čiji se sadržaj i obim određuje u dogovoru s klijentom te je namijenjena stvaranju dodane vrijednosti i unaprjeđenju korporativnoga upravljanja, upravljanja rizicima te kontrolnih procesa, a da interni revizor pritom ne preuzima odgovornosti menadžmenta. Interni revizori se bave pitanjima koji su izuzetno značajni za opstanak i prosperitet bilo koje organizacije. Za razliku od eksternih revizora, oni se bave i pitanjima koji se ne tiču samo finansijskih rizika i izvještaja, kako bi uzeli u obzir i šira pitanja i probleme kao što su reputacija organizacije, rast i razvoj, njen uticaj na okruženje, kao i način na koji organizacija tretira svoje uposlenike. Interni revizori pružaju usluge savjetovanja kako procesi i sistemi trebaju biti dizajnirani kako bi se osiguralo da organizacija posluje u skladu sa standardima i dobrim praksama poslovanja. Interni revizori imaju i savjetodavnu ulogu s ciljem unaprjeđenja sistema i procesa organizacije, kada je to neophodno. Općenito, interni revizori pomažu organizaciji u ostvarivanju njenih ciljeva kombinacijom osiguranja kvaliteta i savjetovanja.Interni revizori imaju profesionalnu obavezu da osiguraju nepristrasan i objektivan pregled. Moraju biti nezavisni od poslovnih procesa koje procjenjuju i izvještavati prema najvišem nivou organizacije Upravi i Nadzornom odboru ili putem Odbora za reviziju. Da bi bili efikasni, interni revizori moraju biti etični, kvalificirani, vješti i iskusni  koji mogu obavljati svoj posao u skladu sa Kodeksom etike i Međunarodnim standardima za profesionalno obavljanje interne revizije.

4.Mr Safija Žilić, dipl. oec

 Revizija postupka stečaja

Kod ugovaranja revizije u stečajnom postupku potrebno je definisati predmet revizije i sve elemente ugovora, te odrediti  rok izrade izvještaja i iznos naknade za reviziju. Revizija stečajnog postupka nije revizija finansijskih  izvještaja. Revizor ne izražava mišljenje o provedenom postupku, kao kod revizije finansijskih izvještaja. Kod angažovanja revizije odnosno definisanja predmeta revizije potrebno je poći od cilja stečajnog postupka, a to je grupno namirenje povjerilaca stečajnog dužnika unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima. Iz navedenog proizilazi da stečajnim povjeriocima, kao jednoj od zainteresovanih strana u stečajnom postupku, nije primarno u  interesu da dobiju uvjeravanje o finansijskom stanju stečajnog dužnika, što je, između ostalog, slučaj kod davanja mišljenja o finansijskim izvještajima subjekata nad kojima nije pokrenut  stečajni postupak, iz tog razloga što je isti već u stečaju, odnosno nije u stanju da izmiruje dospjele obaveze, nego im je u interesu da dođu do zaključka (odnosno dobiju ga  od  revizora) u vezi s konkretnim stečajnim postupkom. Također, i ostalim zainteresovanim stranama u stečajnom postupku (stečajnom sudiji, skupštini povjerilaca i odboru povjerilaca) u interesu je da dobiju zaključak odnosno nalaz u vezi s vođenjem stečajnog postupka. Cilj angažmana revizora je izražavanje zaključka u pogledu rezultata mjerenja ili procjene predmetnog pitanja putem pisanog izvještaja kojim se iznosi uvjeravanje u razumnoj mjeri ili uvjeravanje ograničenog stepena i opisuje osnov za zaključak.

5.Mr. oec. Elman Nadžaković

Značajnost, revizijski rizik & revizijski dokazi kao temeljne odrednice revizije

Kako bi se razmatrala, revizija zahtijeva razmatranje tri temeljna koncepta, tj. tri temeljna polazišta: značajnost, revizijski rizik i dokazi. Temeljem stava revizora o značajnosti i revizijskom riziku definiše se vrsta i opseg revizijskih aktivnosti, a temeljem utvrđenog opsega revizije, revizor donosi odluke o vremenskoj dinamici prikupljanja dokaza. Iako, značajnost, revizijski rizik i revizijski dokazi predstavljaju osnovna načela revizije, njihova važnost u Bosni i Hercegovini svakim danom dobiva na značaju, što posebno dolazi do izražaja danas, kada je vrijeme privatizacije, decentralizacije, reforme javnog sektora i borbe protiv korupcije, osiguranja nezavisnosti i stručnosti vrhovnih institucija za reviziju, posebno javnog sektora, kao i resursa potrebnih za vršenje njihovih zadataka

6.Dr. sc. Jasmina Hurić

 Javni prihodi u Bosni Hercegovini – zakonski okvir i naplaćeni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine

Struktura poreznog sistema Bosne i Hercegovine određena je strukturom vlasti prema Ustavu Bosne i Hercegovine. Ono što je najkarakterističnije za porezni sistem Bosne i Hercegovine je njegova institucionalna osnova oporezivanja, odnosno podjela fiskalnih i poreznih ovlaštenja,  koja podrazumijevaju decentraliziranu poreznu vlast, organiziranu na različitim nivoima vlasti. Na najvišem državnom nivou uspostavljena je Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine koja je nadležna za praćenje indirektnih poreza, dok su entitetskim nivoima, tj. Poreznoj upravi Federacije BiH, Poreskoj upravi RS i  Poreznoj upravi Distrikta Brčko u nadležnost dati direktni porezi i doprinosi. Ovakva organizacijska struktura poreznog sistema unutar Bosne i Hercegovine je vrlo specifična  i različita od zemalja okruženja i zemalja članica Evropske unije. Pod takvim okolnostima, uređenje zakonodavnog okvira poreznog sistema BiH nije jedinstveno, već je postavljeno dihotomno, kako vertikalno tako i horizontalno na entitetskim nivoima.  Pod uticajem međunarodne zajednice u prethodnim godinama radilo se na pitanju porezne harmonizacije odnosno međusobnog usklađivanja poreznih propisa entiteta i Brčko Distrikta. Unatoč  tome, disharmoničnost u mnogim aspektima još uvijek je vrlo prisutna. To je, prije svega, posljedica neusaglašene političke volje da Bosna i Hercegovina postane jedinstven ekonomski prostor.

7.Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Koncept upravljanja rizicima investicionog projekta

Proces upravljanja rizikom je vrlo raširen proces upravljanja u poslovnom svijetu, a najčešće korišten u vezi upravljanja rizicima na nivou projekta. Njegova logičnost i jednostavnost su i ovdje značajan razlog njegove široke i česte primjene čak i kad je u pitanju vrlo složena problematika. Projekti su, pojednostavljeno rečeno, složeni poslovni zadatci s mnogo mogućih potencijalnih rizika. Kod takve složene problematike ovaj proces ima svoju osobitu korist i svrhu, što dokazuje svojom čestom prisutnošću i primjenom u poslovnom svijetu. Rizik je neizvjesnošću izazvana mogućnost neostvarenja cilja u realizaciji izabrane varijante odluke. Rizik predstavlja opasnost da se u realizaciji projekta ne uspije ili da se pretrpe gubici. Upravljanje rizikom obuhvata skup upravljačkih metoda i tehnika koje se koriste da bi se smanjila mogućnost ostvarenja neželjenih i štetnih događaja i posljedica i time povećala mogućnost ostvarenja planiranih rezultata. Cilj upravljanja projektnim rizicima jeste minimiziranje ili potpuno uklanjanje negativnih uticaja na projekat, što bi rezultiralo pozitivnim ishodom u toku i nakon aktivizacije projektnog zadatka.

8.Dr. sc. Jozo Piljić

Troškovi i proračun projekta u okviru IPA bespovratnih sredstava

Svi fondovi EU koji su dostupni prijaviteljima iz Bosne i Hercegovine mogu biti od izuzetne pomoći u poboljšanju financijske strukture odnosno proračuna prijavitelja: jedinice lokalne samouprave, udruge, zadruge, fondacije, javna tijela i dr. Svaki prijavitelj sredstvima EU može graditi ili obnoviti infrastrukturu (npr. ceste, kanalizacija), poboljšati poljoprivrednu proizvodnju, ojačati poduzetništvo, obrazovanje, kulturu, socijalnu i spolnu jednakost, jačati turizam i međunarodnu suradnju. Stoga je iznimno važno pomno planirati proračun svakog pojedinog projekta koji se prijavljuje na različite IPA programe i natječaje. Proračun projekta je spona između funkcije planiranja, provedbe i kontroliranja projektnih aktivnosti. Prije izrade samog proračuna potrebno je detaljno proučiti smjernice za prijavitelje natječaja na koji se prijavljuje projekt (eng. GfA - Guidelines for Applicants), posebno dio koji se odnosi na prihvatljive i neprihvatljive troškove (GfA, dio 2.1.4.). Proračunom se trebaju obuhvatiti svi planirani prihvatljivi troškovi projekta, a ne samo onaj dio koji će se pokriti iz sredstava IPA programa (EU financiranje). Specifikacija troškova treba biti dovoljno detaljna i za svaku je proračunsku stavku potrebno dati informaciju o količini i jediničnoj cijeni. Nije dopušteno raspoređivanje sredstava u paušalnim (skupnim) iznosima (jer to onda nije stvarni jedinični trošak). Jedinične cijene ne bi smjele biti više od uobičajenih cijenama na tržištu, te je potrebno provesti istraživanje tržišta za troškove koji se planiraju staviti u proračun projekta. Predviđene količine trebaju biti realne i u skladu s projektnim aktivnostima.

9.Bernard Iljazović

Strane investicije u Bosni i Hercegovini

Strane investicije zemljama u razvoju, kao što je i Bosna i Hercegovina donose brojne beneficije, ali isto tako i nedostatke čiji se učinci negativno održavaju na konkurentnost domaćeg gospodarstva. Prije svega ulaganje stranih investitora može doprinijeti daljnjem ekonomskom rastu i razvoju, otvaranju novih radnih mjesta, uvođenju novih proizvoda, poticanju inovativnosti, većem izvozu i širenju na druga međunarodna tržišta…S druge strane, prekomjernim priljevom stranih investicijskih sredstava može se kako smo spomenuli i narušiti konkurentnost domaćeg gospodarstva, te bi stoga trebalo napraviti odgovarajući balans. Ključno ulogu u tom pitanju ima centralna država, odnosno nositelji javne vlasti. Naime, država ekonomskim, poreznim i drugim mjerama prvenstveno mora stvarati preduvjete koje će omogućiti povoljno poslovno okruženje, odnosno domaćim privrednicima razvoj poslovanja i postizanje uspješnih poslovnih rezultata, a što će generirati pozitivne učinke za cjelokupni gospodarski sustav, a samim time se odraziti i na napredak države. Naravno, strane investicije su uvijek dobrodošle i poželjne, no nikako ne smiju biti jedini gospodarski pokretač u državi.

10.Safeta Lukačević

Biznis planiranje i važnost biznis plana u preduzetništvu

Preduzetništvo je djelatnost usmjerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Ono je vezano za sve aspekte ljudskog ponašanja i djelovanja - razvija kreativnost, pospješuje rađanje ideja i obogaćuje ljudske potrebe. Preduzetništvo kao nezaobilazan segment razvoja i napretka svake moderne regije otvara nova radna mjesta i pokretačka je snaga privrede, a razvijanjem preduzetništva snažno  potpomažemo društveni razvoj. Za uspješnog preduzetnika od presudne je važnosti poznavanje zakonodavne regulative i administrativnih uslova, širokog spektra poslovnih disciplina te usvajanje praktičnog preduzetničkog iskustva. Bit preduzetništva je u nemiru, stalnom traženju novih ideja, maštovitosti u pronalaženju novih mogućnosti u poslovanju, pouzdanoj intuiciji i procjeni te vještini i borbenosti. Važnost poslovnog plana je nemjerljiva. Bez njega ne bismo imali pojma u kojoj je fazi izvršavanje radova, niti koliko smo dosljedni vremenskom planu. On također predstavlja oruđe za komunikaciju sa partnerom, sa investitorima i drugim ljudima koji su važni za izvođenje ovog plana.

11.Emsud Muhadžić

Zaštita potrošača u uporednom pravu

Posebnost skandinavskih, a posebno švedskih primjera kontrole općih uvjeta poslovanja, a u tom kontekstu osobito zaštite potrošača, daju za pravo tvrdnjama brojnih pravnih pisaca, o njihovoj djelotvornosti, sistematičnosti i uzornosti. I druge skandinavske zemlje, istovremeno ili sa izvjesnim zakašnjenjem u odnosu na Švedsku, a to znači slijedeći primjer ove visoko razvijene i životnim standardom svojih građana također napredne zemlje, donose propise o zaštiti potrošača, prije svega od zloupotreba  u općim uvjetima poslovanja. Za razliku od zemalja kontinentalnog prava, englesko pravo pristupa kontroli standardnih ugovora, a time i zaštiti potrošača na posve različit način, a to je da se putem zasebnih zakonskih propisa reguliraju standardni ugovori, posebno oni standardni ugovori koji su namijenjeni potrošačima kao krajnjim kupcima  određenih roba ili usluga. Oslanjajući se na tradiciju i rješenja engleskog prava, zemlje Komonvelta i u pogledu zaštite potrošača pokušavaju ovaj problem riješiti kroz određenu kombinaciju rješenja koja se susreću u metropoli, sa prilikama što ih nameću njihovi lokalni uvjeti. Prema ocjeni pojedinih pravnih pisaca, proučavanje zaštite potrošača u američkom pravu  posljednjih stotinu godina, dovodi do zaključka o tri etape razvoja zaštite. Svaka od ovih etapa uzajamno se suštinski razlikuju i na svoj način gotovo neodoljivo upućuju na sustavnost njihovih značajki koji se iz jedne etape prenose u sljedeću.

12.Džana Kadribegović

Vrste ugovora  na osnovu Zakona o radu

Kada je u pitanju zaključivanje ugovora prema Zakonu o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18) odmah treba naglasiti da ugovor o radu predstavlja, ako ne najvažniji, onda jedan od najvažnijih instituta radnog zakonodavstva. Pored ugovora o radu, Zakon poznaje više vrsta ugovora, a osnovna podjela je na ugovore  kojima se zasniva radni odnos i ugovore na osnovu kojih se ne zasniva radni odnos. Ugovor o radu na osnovu kojeg se zasniva radni odnos, u pogledu njegovog vremenskog trajanja, može biti zaključen na neodređeno i na određeno vrijeme. Zaključeni ugovor o radu podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa i treba ga dosljedno koristiti, jer postoji i druga vrsta ugovora na osnovu kojih se ne zasniva radni odnos.

13.Alan Vajda, mag. iur

Prikaz uvjeta rada i boravka upućenih radnika u Republiku Hrvatsku

Upućeni (izaslani) radnik na rad u Republiku Hrvatsku je osoba koju je poslodavac koji ima sjedište u drugoj državi privremeno uputio na rad kod poslodavca koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, radi obavljanja poslova prema međusobnom ugovoru, time da su pravni postupci koji se odnose na inozemnog poslodavca i poslodavca iz Republike Hrvatske regulirani odredbama Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni. Unatoč činjenici da navedene kategorija radnika određeni vremenski period borave u Republici Hrvatskoj, oni i dalje ostaju korisnici socijalnog osiguranja temeljem radnog odnosa zasnovanog kod svojega matičnog poslodavca u drugoj državi pa i doprinose s te osnove njihov poslodavac obračunava i plaća prema propisi­ma te druge države. Međutim, predujam poreza na dohodak se, u pravilu, plaća u državi rezidentnosti, osim ako Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, time da se navedena pravila analogno primjenjuju i u slučaju kada poslodavac iz Republike Hrvatske upućuje radnika na rad u drugu državu.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.