Časopis Mart 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 3/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mirela Mašić

Porezna olakšica po osnovu novouposlenih radnika

Zakonom o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/16 i 15/20) u Federaciji BiH je, od porezne prijave za 2016. godinu, uvedeno pravo poreznih obveznika na korištenje poreznog poticaja po osnovu novog zapošljavanja, i to u vidu priznavanja prava na umanjenje porezne osnovice u dvostrukom iznosu troška bruto plaće novouposlenih radnika, pod propisanim uslovima. Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16, 11/17, 96/17, 94/19, 87/20 i 33/22) su precizirani određeni detalji u vezi korištenja ovog poreznog poticaja. Naime, bliže se definiše ko se smatra "novoprimljenim zaposlenikom", tj. pojašnjava se da je to ono lice koje je zasnovalo radni odnos sa poreznim obveznikom minimalno u kontinuitetu na 12 mjeseci sa punim radnim vremenom. Pri tome, nije neophodno da ugovor o radu sa novozaposlenim radnikom bude odmah zaključen na period od 12 mjeseci, odnosno, u obzir dolaze i ugovori o radu zaključeni i na kraći vremenski period koji se produžavaju u kontinuitetu (bez prekida) najmanje u periodu od 12 mjeseci. Ukoliko je period radnog odnosa i duži od 12 mjeseci, priznaje se umanjenje porezne osnovice za ukupan period trajanja radnog odnosa u poreznom periodu u kojem nastanu troškovi bruto plaće tog uposlenog. Naime, upravo ovdje se "krije" odgovor na jedno od osnovnih pitanja koje se logično nameće: do kada porezni obveznik može koristiti pravo na porezni poticaj za novouposlene radnike, odnosno da li je ovo pravo ograničeno na period od 12 mjeseci rada novouposlenih radnika i njima isplaćenih plaća, ili se pravo na umanjenje porezne osnovice može koristiti i poslije?

2.Jasenko Hadžiahmetović

Godišnja prijava poreza na dobit za 2022. godinu u Brčko distriktu BiH

Sistem oporezivanja dobiti u Brčko distriktu BiH (BD) u značajnoj mjeri nije usaglašen sa entitetskim propisima o porezu na dobit. O ovome moraju voditi računa posebno pravna lica iz FBiH koja su registrovala podružnicu u BD koja je obveznik poreza na dobit za dobit ostvarenu (samo) na teritoriji BD. Obveznici poreza na dobit u BD obavezni su podnijeti Godišnju prijavu poreza na dobit za 2022. godinu najkasnije do 31.03.2023. godine, te u istom roku uplatiti obračunati godišnji porez na dobit. Prijavu mogu podnijeti u papirnom ili elektronskom obliku. Ukoliko se obveznik registruje za korištenje e-portala, poreznu prijavu podnosi Poreznoj upravi BD isključivo elektronskim putem. Naime, od 01.01.2023. godine u primjeni je nova odredba kojom se kao porezni rashod priznaju donacije za sportske svrhe u visini od 10% (ranije do 3%) od ukupnog prihoda. Druga izmjena se odnosi na pravo na porezno oslobađanje po osnovu izvoza robe koje sada ima samo obveznik koji se bavi proizvodnjom kao pretežnom djelatnošću, i koji ima sjedište u Distriktu (tj. ovu beneficiju NE mogu koristiti stalne poslovne jedinice).Ranije je donošen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak BD, s ciljem da se detaljnije pojasne prethodne izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak BD koje su objavljene u 2020. godini. Pomenuti propisi o porezu na dohodak imaju direktnog uticaja na visinu porezno dopustivih rashoda prilikom sastavljanja godišnjeg poreznog bilansa obveznika poreza na dobit u BD.

3.Goran Šćepanović

Instrukcija o postupku oslobađanja od plaćanja  carine  i poreza  u okviru provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) i  drugih instrumenata  pomoći Evropske unije

Novi Okvirni sporazum o finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)  je objavljen u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori", broj 7/22, (u daljnjem tekstu: Okvirni sporazum IPA III).  Okvirni sporazum IPA III potpisan je u Briselu  20.04. 2022.godine, a ratifikovan je na redovnoj  sjednici Predsjedništva  Bosne i Hercegovine, održanoj 24. avgusta 2022. godine. Najznačajnija razlika u odnosu na prethodna dva okvirna sporazuma - Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih  zajednica o pravilima saradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć EZ-a Bosni i Hercegovini u okviru implementacije pomoći putem instrumenta pretpristupne pomoći – IPA fonda, („Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 6/08) i Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provedbu  finansijske pomoći Unije  Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II),  („Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 6/15), je u tome što je Okvirnim sporazumom IPA III ugovoreno i oslobađanje od plaćanja  poreza, carine i uvoznih dažbina i nameta i naknada sa istim efektom i za druge instrumente koji finansira Unija u okviru kojih sporazume ugovara  Evropska komisija i njena tijela ili druga tijela Evropske unije.

4.Mr. oec Elman Nadžaković

Tehnike i modeli upravljanja gotovinskim tokom

Bez obzira na sektor poslovanja, u toku poslovanja i evolucije, kako finansijskih, tako i nefinansijskih poslovnih subjekata angažman ogromne količine novca predstavlja jednu od osnovnih pretpostavki poslovanja. Dakle, kako uspostaviti ravnotežu između likvidnosti i rentabilnosti? Odgovor na ovo pitanje predstavlja srž problema upravljanja novčanim tokovima.Svako znatno kašnjenje novčanih primitaka može uzrokovati probleme s gotovinom i tako preduzeće dovesti do finansijskih poteškoća. Cilj poslovanja trebao bi biti usmjeren na održavanje konstantnog gotovinskog (novčanog) toka, posebno po pitanju novčanih priliva, kako operativni kapital koji je nužan za normalno poslovanje bio stalno raspoloživ, pa stoga za upravljanje finansijama preduzeća kontrola i upravljanje tokovima gotovine sa ciljem obezbjeđenja normalne novčane reprodukcije utrošenih poslovnih sredstava i isplate dospjelih obveza u rokovima dospijeća od visoke važnosti za preduzeće.

5.Dr.sc. Jozo Piljić

Uljepšavanje bilance

Svjesno bilančno uljepšavanje je kad se postupci ničim ne mogu opravdati jer su proizašli iz nevjerodostojnih i manjkavih knjigovodstvenih isprava, odnosno kad je namjera lažnog prikazivanja unaprijed osmišljena. Profesionalni računovođa ne smije dozvoliti da bude uvučen u pripremu ili izradu financijskih izvještaja na temelju netačnih podataka. Ulagači vjerovnici, poslodavci, kao i država i opća javnost oslanjaju se  na profesionalne računovođe za ispravno financijsko računovodstveno izvještavanje, učinkovit financijski menadžment i za mjerodavan savjet pri različitim poslovnim i poreznim pitanjima. Stav i djelovanje profesionalnih računovođa u pružanju takvih usluga ima utjecaja na ekonomiju zemlje. Kako bi postigli ciljeve računovodstvene profesije, računovođe bi pri svom radu morale primjenjivati načela čestitosti, objektivnosti, profesionalne sposobnosti, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Posljedica raznih manipulacija računovodstvenim podacima, te posljedica mogućih etičkih sukoba su neistiniti financijski izvještaji koji obmanjuju korisnike i cjelokupnu javnost, usmjeravanje kapitala na projekte koji nisu ekonomski opravdani, iz kojih slijedi gubitak ulaganja za vlasnike kapitala i nepovjerenje u financijsko računovodstveni sustav.

6.Mr  Safija Žilić, dipl. oec

Razumijevanje profesionalne etike u računovodstvu i revizori

Etika ima naglašenu praktičnu dimenziju koja predstavlja okvir za utemeljene etike u različitim područjima, naročito u području poslovnog ponašanja. Etika je proučavanje ponašanja i morala, dok je poslovna etika isto, samo u poslovnoj situaciji. Kroz razne norme i načela poslovna etika određuje što je u poslovanju dobro i etički sa stajališta poslovnog morala, a što je loše. U posljednja dva desetljeća profesionalna etika je dobila na popularnosti više nego ikada. Odnos etike i poslovanja postaje sve interesantniji. Etika kao takva postoji u medicini, školstvu, pravu… Šta je sa računovodstvom? Računovođa mora primjenjivati načela čestitosti, objektivnosti, profesionalne sposobnosti, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Ovo iz razloga što posljedica raznih manipulacija računovodstvenim podacima, te posljedica mogućih etičkih sukoba su neistiniti finansijski izvještaji koji obmanjuju korisnike i cjelokupnu javnost, usmjeravanje kapitala na projekte koji nisu ekonomski opravdani iz kojih slijedi gubitak ulaganja za vlasnika kapitala i nepovjerenje u finansijsko računovodstveni sistem. Profesionalni računovođa ne smije dozvoliti da bude uvučen u pripremu ili izradu finansijskih izvještaja na osnovu netačnih podataka. S obzirom na navedeno, računovodstvena  profesija je  na sebe preuzela veliku odgovornost zbog čega etika igra veliku ulogu u računovodstvu i reviziji. Računovođe i revizori jednostavno se moraju pridržavati  profesionalnih načela i pravila, te zakona kako bi što pozitivnije uticali na poslovne subjekte i pridonijeli boljim rezultatima i društveno odgovornom poslovanju.

7.Jasmin Omeragić

Računovodstveno planiranje u funkciji nadzora, revizije i analize poslovanja

Da bismo uspješno upravljali poslovanjem bilo koje firme, moramo prije svega napraviti dobar izbor ciljeva, te  osmisliti način (ili načine) za ostvarenje tih ciljeva. Drugim riječima, to znači da se baš moramo posvetiti sferi poslovnog planiranja, iz čega zaključujemo da bez planiranja zapravo nema uspjeha u vođenju poslovanja bilo koje firme. Većina poznavalaca poslovnog procesa je saglasna da su poslovno odlučivanje i koordiniranje, uz direktnu kontrolu od strane menadžmenta firme, kao i motivacija, upravo ključni ciljevi planskog ponašanja u okvirima poslovanja firme. Uraditi bilo kakav plan je nešto što se tiče kvaliteta naše i/ili nečije budućnosti (pa i opstanka), a kada je u fokusu poslovanje neke firme, planiranje prvenstveno znači razumijevanje tržišnih mogućnosti firme, realno shvatanje svih općih i poslovnih rizika, markiranje kako objektivnih, tako još i više subjektivnih slabosti, te forsiranje maksimalne otvorenosti u suočavanju s tim slabostima. Planiranje je ujedno i baza za donošenje strategijskih odluka s jedne, kao i dobra priprema za operativno odlučivanje top menadžmenta, a i nižih struktura uprave, s druge strane. Nadalje, planiranje je nemoguća misija ukoliko nema dobre konekcije svih činilaca (proizvođača i korisnika) raznih poslovnih informacija. Informiranost je posljedica dobrog planiranja samo onda ako je u firmi uspostavljen koncept kolanja tačnih i svrsishodnih poslovnih informacija u svim segmentima i organizacionim dijelovima firme.

8.Fatima Budić i Mehmed Budić

Poslovni i financijski rizik  - leveridž

Svaka aktivnost, a pogotovo poslovanje poduzeća, stalno je vezana za manju ili veću neizvjesnost. Ta neizvjesnost u vezi s očekivanim ishodom poslovne aktivnosti posljedica je činjenice što se pri donošenju poslovnih odluka ne raspolaže sa dovoljno pouzdanih informacija. Mnoštvo tih odluka je u funkciji ostvarenja budućih rezultata privređivanja, poslovnog i neto dobitka. Otuda u prvi plan izbijaju dva rizika, poslovni i financijski. Poslovni rizik podrazumijeva stalnu neizvjesnost poduzeća u pogledu ostvarivanja određenog poslovnog dobitka i određene stope prinosa na ukupna poslovna sredstva. Financijski rizik podrazumijeva stalnu neizvjesnost poduzeća u pogledu ostvarivanja određenog neto dobitka i određene stope prinosa na vlastita poslovna sredstva. Kombinovano dejstvo ova dva rizika naziva se kombinovanim, totalnim ili ukupnim rizikom. Ovaj se rizik u krajnjoj instanci, ispoljava kroz neizvjesnost očekivanog neto dobitka zbog mogućih fluktuacija poslovne aktivnosti poduzeća, odnosno obima i prihoda od realizacije proizvoda i usluga.

9.Mr. Haris Hadžiosmanović

Sektorska finansijska analiza u funkciji  upravljanja kreditnim rizikom

Sljedeći upute i preporuke koje je Basel Comittee on Banking Supervision propisao, banke bi trebale razviti učinkovit i kvalitetan sistem upravljanja i kontrole rizicima, koji bi trebao postati jedan od kritičnih mehanizama u upravljanju bankama i bankarskim institucijama. Osnovni cilj Bazel II smjernica je podići razinu svijesti (osobito kod izvršnih menadžera) o potrebi jačanja mehanizama upravljanja svim vrstama korporativnih rizika, osobito operativnim i kreditnim rizicima. Dakle, kao što nam je poznato finansijska analiza predstavlja detaljno ispitivanje finansijskih izvještaja preduzeća s ciljem da se ocjeni finansijska situacija, uspješnost poslovanja i sposobnost preduzeća da stvori gotovinu.  Da bi se ostvarila sigurnost u poslovanju, banke moraju upravljati rizicima na adekvatan način. Poznato nam je da se rizici povećavaju zbog nove konkurencije, novih proizvoda, pomjeranja od komercijalnog bankarstva prema univerzalnom bankarstvu i tržištima kapitala, povećane tržišne osjetljivosti, i nestanka starih barijera, koje su ograničavale širinu operacije različitih finansijskih institucija, jer to je bio totalan i radikalan talas promjena u bankarskom sektoru, vođen korak po korak. Dakle, iz navedenog možemo zaključiti da zadatak banaka nije da izbjegavaju rizik, nego da svojim bankarskim rizicima profesionalno upravljaju.

10.Bernard Iljazović

Što donose nove izmjene Zakona o privrednim društvima u Republici Srpskoj?

Zakon o privrednim društvima (u nastavku teksta:Zakon) je sistemski propis kojim se uređuju osnivanje, upravljanje i druga pitanja od značaja za poslovanje u ovoj privrednoj formi. Opći cilj Zakona je uređivanje načina osnivanja i donošenja poslovnih odluka u ovoj privrednoj formi, a sve radi stvaranja povoljnih pretpostavki za povećanje ekonomske aktivnosti i razvijanje konkurentnosti privrede Republike Srpske. Nesumnjivo je da će donošenje novih zakonskih izmjena u ovom području polučiti brojne pozitivne učinke kao što su smanjivanje administrativnih prepreka u poslovanju privrednih društava, omogućavanje internacionalizacije poslovanja širenjem na međunarodna tržišta, veći pristup međunarodnim financijama kroz investicijske fondove, te u konačnici poboljšavanje poslovnog okruženja u dijelu koji se odnosi na osnivanje društava sa ograničenom odgovornošću i poslovno odlučivanje, a što će za rezultat imati povećanje broja privrednih subjekata, a samim time i ekonomske aktivnosti i konkurentnosti privrede Republike Srpske.

11.Dr. sc. Jasmina Hurić

Naplata javnih prihoda u Bosni i Hercegovini

Porezni sistem Bosne Hercegovine je organizovan na različitim nivoima vlasti, a njegova složena struktura određena je Ustavom Bosne i Hercegovine. Na najvišem državnom nivou uspostavljena je Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koja je nadležna za praćenje indirektnih poreza, dok su entitetskim nivoima, tj. Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Poreskoj upravi Republike Srpske i Poreznoj upravi Distrikta Brčko, u nadležnost dati direktni porezi i doprinosi,  a pored toga ove porezne administracije su odgovorne također i za primjenu propisa iz oblasti socijalnih doprinosa. Zakonski okvir za plaćanje javnih prihoda u Bosni i Hercegovini obuhvata veliki broj zakona, pravilnika, uputstava, naredbi itd.

12.Nedim Čustović

Uvođenje preventivnih kontrola i kontrolnih aktivnosti u cilju eliminacije rizika korupcije i sukoba interesa u postupcima javnih nabavki u BiH (II dio)

U provođenju postupaka javne nabavke potrebno je uspostaviti standarde koji su otporni na rizike korupcije i koje imaju adekvatne alate zaštite i nadzora. Kao osnov demokratskog uređenja i osnova za jačanje povjerenja u državne institucije, svakako je pravedno i pošteno djelovanje javnih institucija i njihovih uposlenika, koje bi trebale nepristrasno štititi javni interes. Javna služba stavlja u fokus javni interes pa je svaka, pa i najmanja težnja ka narušavanju integriteta od institucija i njihovih zaposlenih, direktni ili indirektni atak na kvalitetan i prosperitetan napredak države i društva. Integritet u postupcima javnih nabavki uspostavlja se kvalitetnim propisima, otpornim na korupciju i zloupotrebe, jasno definisanim pravima, obavezama i odgovornosti svih učesnika u postupku javne nabavke. Integritet postupka javnih nabavki zasnovan je na transparentnom postupanju ugovornih organa, jednakom i nediskriminatornom tretmanu svih zainteresovanih kandidata/ponuđača i obezbjeđenju njihove aktivne i pravične konkurencije, a sve s ciljem obezbjeđenja najveće moguće protivvrijednost nabavljene robe, radova i usluga za budžetski novac. Obavljanje javne dužnosti samo u javnom interesu je imperativ stabilnog državnog uređenja te osnova za pravedno, objektivno i transparentno djelovanje javnih institucija

13.Dr sci. Asja Gojačić

Pregovaranje i korupcija u poslovnim pregovorima

Pregovaranje možemo posmatrati kao svojevrsnu borbu mišljenja. Proces pregovaranja zahtjeva dobru odabranu, obrazloženu i utemeljenu strategiju, raspoloživo vrijeme, strpljenje i toleranciju. U toku pregovaranja jedna strana može postići verbalnu pobjedu, ali to nikako ne znači da je ta strana u pravu i da je komunikacijski proces uspješno okončan. Ova vrsta verbalnog takmičenja nije sama po sebi svrha niti cilj. Cilj pregovaračkog procesa je: razmjena mišljenja i ideja, težnja za sporazumom, kreativno i pozitivno komuniciranje. Korupcija predstavlja direktan put povezivanja kriminalaca i ljudi sklonih brzom bogaćenju sa ljudima na vlasti, zbog čega je veoma opasna. Kao spona političara sa kriminalcima, korupcija dalje postaje osnova za organizovani kriminal. Korupcija je postojala i postoji u svakom društvu i državi, ali u različitom obimu. Međutim, uglavnom se sreće u društvima sa visokim stepenom diskrecionog prava u odlučivanju državnih zvaničnika, uključujući i autokratske državne strukture sa odsustvom pravne države i neke veće kontrole. Posebno joj pogoduju razni tranzicioni procesi u kojima se još nije uspostavio sistem pravnih vrijednosti i izgradile sve institucije sistema.

14.Džana Kadribegović

 Otkaz ugovora o radu iz poslovnih razloga 

Zakonom o radu predviđena je, između ostalog, mogućnost otkaza iz poslovnih razloga (poslovno uvjetovani otkaz). To znači  da poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisani otkazni rok, ako je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, ako se ne može osnovano očekivati od poslodavca da radnika zaposli  na druge poslove ili da ga prekvalifikuje i dokvalifikuje   za rad na drugim poslovima (član 96. stav 1. tačka a. i stav 2.). Činjenica da za ovaj otkaz moraju postojati opravdani razlozi zahtijevaće  od nadležnih sudova da procijene da li je poslovno uvjetovani otkaz, bio zakonit. Uloga suda veoma je značajna. U cilju njegove zaštite, radnik koji osporava dopuštenost odluke o otkazu, može tražiti da sud, privremeno, do okončanja spora, naredi njegovo vraćanje na posao.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis Februar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 2/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Uputstva za predaju finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja za period I. - XII.  2O22. godine

 

2.Prof. dr Kristina Peštović

Regulativa i praksa finansijskog izvještavanja prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema

MRS 16 definiše obavezne, kao i dodatne zahtjeve za objavljivanjem informacija u vezi nekretnina, postrojenja i opremi. Cilj objavljivanja informacija saglasno profesionalnoj regulativi jeste unapređenje kvaliteta finansijskog izvještavanja, kroz pružanje potpunih, relevantnih i pouzdanih informacija potrebnih za adekvatno poslovno odlučivanje. Ispunjavanje zahtijeva za objavljivanjem informacija prema profesionalnoj regulativi predstavlja dodatni napor računovođama. Razlog tome je činjenica da se ove informacije objavljuju na osnovu pretrage i analize podataka iz računovodstvene baze podataka i da računovođe samostalno kreiraju formu prikaza ovih informacija. Sistem finansijskog izvještavanja unapređuje se i uz pomoć nezavisne revizije finansijskih izvještaja, gdje revizori između ostalog u procesu revizije ukazuju i na nedostatke objavljivanja informacija saglasno regulativi. Ispunjavanjem zahtijeva u pogledu objavljivanja informacija unapređuje se kvalitet finansijskog izvještavanja. Nekretnine, postrojenja i oprema predstavljaju materijalnu poziciju u bilansu stanja. Shodno tome, objavljivanjem informacija u bilješkama uz finansijske izvještaje unapređuje se kvalitet informacione osnove za poslovno odlučivanje. Kao kritična područja u pogledu nedostataka u kvalitetu izvještavanja saglasno MRS 16 može se identifikovati segment objavljivanja usklađivanja vrijednosti kao i segment objavljivanja informacija koje nisu obavezujućeg karaktera ali u značajnoj mjeri utiču na rizik donošenja poslovnih odluka. Prema tome, u cilju unapređenja kvaliteta izvještavanja privredni subjekti treba u potpunosti da odgovore prije svega obaveznim zahtjevima MRS 16, a zatim i dodatnim zahtjevima koji po prirodi nemaju obavezujući karakter.

3.Fatima Budić i  Mehmed Budić

Rezerviranja za troškove zaposlenika

Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja, a naročito na kraju izvještajnog razdoblja, potrebno je obratiti pozornost uključuju li financijski izvještaji sve rashode obračunskog razdoblja. Rezerviranja se iskazuju kao rashod razdoblja samo kada njihovo priznavanje u tekućem razdoblju zadovoljava određene zahtjeve propisane računovodstvenim standardima. Na svaki datum bilance subjekt mora obavezno razmotriti postoje li događaji koji, sukladno računovodstvenim standardima, zadovoljavaju uvjete priznavanja kao troškova rezerviranja. Rezerviranje je obaveza koju je potrebno priznati na datum bilance ako društvo ima sadašnju obavezu kao rezultat prošlog događaja te je vjerovatno da će podmirenje obaveze zahtijevati odljev resursa, a iznos obaveze se može pouzdano procijeniti. Rezerviranje se mora provjeriti na svaki datum bilance te uskladiti tako da odražava najbolju tekuću procjenu. Primanja zaposlenih odnose se na sve oblike naknada koje subjekti isplaćuju u budućnosti s osnove usluga koje im zaposlenici pružaju tijekom obračunskog razdoblja u zamjenu za ta primanja ili  zbog prestanka radnog odnosa. Rezerviranja je potrebno priznati u financijskim izvještajima kao obvezu i rashod, a temeljem zakonskih propisa, drugog propisa (npr. kolektivni ugovor, pravilnik o radu) ili su uvjetovana ugovorima o radu.

4.Jasmin Omeragić

Samo neki detalji koji robno-materijalno knjigovodstvo čine bitnim

Sistem robno-materijalnog knjigovodstva je veoma važan za dobro funkcioniranje i rad kompletne firme. Ako firma nema na zadovoljavajući način uređeno robno-materijalno praćenje i evidentiranje poslovnih promjena koje se unutar njenog svakodnevnog poslovanja dešavaju (a istovremeno po svojoj prirodi ti poslovni događaji zahtijevaju robno-materijalno evidentiranje), onda će rezultati prve inventure ukazati na te probleme. Istina, ima i takvih internih (dez)organizacija poslovanja, kada se menadžment firme ne osvrće posebno na problematiku zaliha i troškova, nego se „radi“ po inerciji, ili na osnovu nekog i/ili nečijeg iskustva. Istina, danas u velikom broju firmi postoji dobra informatička podrška, koja prati robno-materijalne evidencije, no pored svojih dobrih strana (koje se ogledaju u gotovo pa potpunoj automatizaciji svih procesa) ista skriva i određene mogućnosti ljudske greške, propusta, nekoga netačnog unosa, nakon čega će sistem računski i logički pokazivati suglasje svih podataka, no inventura (stanje koje na terenu pokaže popis robe i materijala) alarmirati će na propuste i greške koje se moraju pronaći i otkloniti.

5.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Manipulacije na finansijskim tržištima kao izvor manipulacije u finansijskim izvještajima

U širem smislu manipulacija je aktivnost gdje jedna osoba ili grupa uglavnom ilegalno podiže ili spušta cijene roba. Na finansijskim tržištima to znači umjetno podizanje ili obaranje cijena vrijednosnih papira. Manipulisanje tržištem obuhvata aktivnosti povezane sa lažnim ili obmanjujućim signalima u pogledu ponude, potražnje i cijene finansijskog instrumenta, upotrebu fiktivnih postupaka ili svaki drugi oblik obmane i prevare. Manipulacije se javljaju u takvim oblicima koje je vrlo teško otkriti. Zemlje razvijenih finansijskih tržišta razvile su mjere za zaštitu protiv berzanskih manipulacija, međutim, one su i dalje neefikasne. Zato se pitanje sprečavanja manipulacija sve više svodi na pitanje kako ublažiti njihov uticaj i vratiti povjerenje u tržišta i finansijske izvještaj. Namjerno iskrivljavanje slike bilansa, uz primjenu načela fer vrijednosti, direktno utiče na raspoloživi finansijski rezultat. Namjerno izazvanim rastom ili padom cijena vrijednosnih  papira manipulanti utiču na dnevni bilans investicijskih fondova, banaka i drugih finansijskih institucija čiju imovinu uglavnom čini portfelj vrijednosnih papira. Berzanske manipulacije se potvrđuju kao instrument za realizaciju kratkoročnih ciljeva pojedinih interesnih grupa.

6.Jasenko Hadžiahmetović                      

Godišnja prijava poreza na dobit za 2022. godinu u Republici Srpskoj

Godišnju prijavu poreza na dobit dužna su podnijeti pravna lica iz RS za dobit koju ostvare iz bilo kog izvora u zemlji ili inostranstvu, kao i poslovne jedinice pravnog lica sa sjedištem u FBiH, BDBiH ili inostranstvu za dobit koju ostvare iz izvora u RS. Navedeni porezni obveznici su dužni (isključivo u elektronskom obliku) Poreskoj upravi RS podnijeti godišnju prijavu poreza na dobit za 2022. godinu najkasnije do 31.03.2023. godine, te u istom roku platiti obračunati (godišnji) porez na dobit. Godišnja prijava poreza na dobit ima status izvršne isprave, što znači da će se, u slučaju kada obaveza utvrđena poreznom prijavom nije plaćena do 31.3.2023. godine, pokrenuti postupak naplate porezne obaveze prinudnim putem. Grešku u podnošenju prijave porezni obveznici, čija je porezna godina kalendarska godine i koji su registrovali djelatnost u toku 2022. godine, mogu ispraviti podnošenjem izmijenjene porezne prijave najkasnije do 31.3.2024. godine. Porez na dobit se tokom kalendarske 2023. godine plaća akontativno, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, na osnovu podataka iz Godišnje porezne prijave za prethodnu 2022. godinu.

7.Dr sc. Dinka Antić

Oporezivanje digitalne financijske imovine

Posljednjih godina virtualne valute, kao najznačajnija vrsta digitalne financijske imovine, imaju  veliku ekspanziju, kako u upotrebi, tako i u pogledu rastućeg spektra vrsta i oblika kripto imovine. Rastući broj transakcija  i rast vrijednosti tržišta kripto imovine na vrtoglavih 346 mlrd USD koncem 2020, u poreznom smislu otvara niz dilema, ne samo zbog problema identifikacije objekta oporezivanja, definiranja predmeta oporezivanja, utvrđivanja osnovice za oporezivanje, administriranja i kontrole, već i u pogledu primjene odgovarajućeg poreznog oblika. Za razliku od ostalih objekata oporezivanja kripto imovina ima određene specifičnosti, kao što su narav imovine, decentralizacija, anonimnost, vrednovanje transakcija, kao i hibridne karakteristike, zbog preklapanja dva aspekta kripto imovine- kao financijskog instrumenta i  kao nematerijalne imovine. Oporezivanje digitalne financijske imovine je značajno pitanje, ne samo u svjetlu naplate poreza, već i zbog globalnog karaktera virtualnih  valuta, čiji nekonzistentan porezni tretman može pogoditi pojedince i firme koje se bave aktivnostima sa virtualnim valutama i ugroziti ulaganja u tu oblast. Upotreba, trgovina i rastuća tržišna kapitalizacija kripto imovine predstavljaju veliki izazov i za porezne vlasti i administracije. Pojedine zemlje su nastojale autonomno donijeti određena pravila za oporezivanje, no, zbog globalnog karaktera te specifične imovine nužan je i sveobuhvatan pristup i jedinstven okvir za njeno oporezivanje.

8.Bernard Iljazović

Porez na nepokretnosti u Republici Srpskoj – de lege lata i de lege ferenda

Porezni sustav Republike Srpske čine porezi koji za svoj izvor imaju prihod, porezi koji za objekt oporezivanja imaju imovinu, doprinosi, takse i naknade utvrđene određenim materijalnim propisima. Sastavni dio poreznog sustava Republike Srpske čini i porez na nepokretnosti, a koji je u Republici Srpskoj reguliran zakonskim i podzakonskim aktima. Porez na nepokretnosti predstavlja izdašan prihod jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima za njihov lokalni razvoj. Stoga je potrebno proširiti opseg naplate poreza na nepokretnosti, posebice iz razloga što oko 40% nepokretnosti još uvijek nije upisano u Fiskalni registar nepokretnosti, što znači da 40% poreznih obveznika ne plaća propisanu poreznu obvezu. Također, potrebno je uspostaviti efikasniju međusobnu koordinaciju i povezanost između svih sudionika u procesu naplate poreza na nepokretnosti, a kako bi se identificirale nepokretnosti poreznih obveznika koji još uvijek nisu u sustavu Fiskalnog registra, te platio pripadajući porez na te nepokretnosti.

9.Dr. sc. Jozo Piljić, vanredni profesor

Kontroling u funkciji upravljanja poslovnim rezultatom poduzeća

Kontroling – kao jedna od pet temeljnih funkcija upravljanja uključuje sve aktivnosti koje menadžer poduzima s namjerom osiguranja ostvarenja rezultata, što bližih planiranom rezultatu. U suvremenim uvjetima poslovanja rastuće kompleksnosti i dinamike javlja se sve veća potreba za kontrolingom kao stručnom podrškom menadžmentu. Kontroling pomoću svojih načela koordinacije i integracije te korištenjem različitih instrumenata operativnog i strategijskog upravljanja pomaže menadžmentu u bržem i boljem prilagođavanju unutarnjim i vanjskim promjenama. Kontroler je, kao inovator, suvremena generacija kontrolinga kojom se uvode novi instrumenti i metode, prikladni za rješavanje suvremenih problema. Uspješan kontroling podrazumijeva na prvom mjestu je znanje, i to svih zaposlenih. Kontroling je nužnost i imperativ svakog uspješnog poduzeća, upravljačka ideja s jasno definiranim alatima, bez koje je kvalitetno upravljanje iluzija. Uvjeti poslovanja neprekidno se mijenjaju i postaju sve složeniji, a promjene traže sve brže reakcije. Da bi mogao kvalitetno upravljati, menadžmentu trebaju kvalitetne informacije, usmjerene k upravljanju, koje potiču na aktivnost. Takve informacije isporučuje kontroling. On je lučonoša uspjeha.

10. Elvis Bebaković

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH obavio raspravu, prihvatio je Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, uz 50 amandmana, koji su ugrađeni i kao takvi postali sastavni dio Prijedloga Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, a koji su potom usvojeni u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Nakon objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, Budžet Federacije BiH za 2023. godinu i Zakon o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu stupili su na snagu 28.1.2022. godine, a primjenjivat će se za fiskalnu 2023. godinu. U postupku pripreme i izrade Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, planiranje ograničenih sredstava se odvijalo sa posebnom pažnjom da se ne ugrozi finansiranje rashoda i izdataka koji su prije svega utemeljeni na zakonskoj osnovi, kao što su servisiranje duga, plate, naknade i doprinosi, penzije, transferi za boračku populaciju, socijalne kategorije i zdravstveni sektor. Jasno je da ovaj Budžet, osim socijalnog elementa, ima i razvojni karakter, jer će značajan iznos sredstava biti usmjeren za finansiranje infrastrukturnih i kapitalnih projekata.

11.Dr. sc. Jasmina Hurić

Naplata javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Porezni sistem Bosne i Hercegovine određen je složenom strukturom vlasti koja je definisana Ustavom Bosne i Hercegovine. Iz toga proizlazi specifična institucionalna osnova oporezivanja, odnosno podjela fiskalnih i poreznih ovlaštenja, koje karakterizira decentralizirana porezna vlast različitih nivoa. Na najvišem državnom nivou uspostavljena je Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine koja je nadležna za naplatu indirektnih poreza, dok su entitetskim nivoima, tj. Poreznoj upravi Federacije BiH, Poreskoj upravi RS i Poreznoj upravi Distrikta Brčko u nadležnost dati direktni porezi i doprinosi. Ovakva organizacijska struktura poreznog sistema unutar Bosne i Hercegovine je vrlo specifična i različita od zemalja okruženja i zemalja članica Evropske unije. Pod takvim okolnostima, uređenje zakonodavnog okvira poreznog sistema Bosne i Hercegovine nije jedinstveno, već je postavljeno dihotomno, kako vertikalno tako i horizontalno na oba entitetska nivoa. Pod uticajem međunarodne zajednice u prethodnim godinama značajno se radilo na pitanju porezne harmonizacije odnosno međusobnog usklađivanja poreznih propisa entiteta i Brčko Distrikta. Unatoč  tome, disharmoničnost u mnogim aspektima je još uvijek vrlo prisutna, što je prije svega, isključivo posljedica neusaglašene političke volje da Bosna i Hercegovina postane jedinstven ekonomski prostor.

12.Nedim Čustović

Ublažavanja  rizika korupcije javnih nabavki kroz uvođenje kontrolnih i antikoruptivnih mjera i kroz doneseni novi Zakon o javnim nabavkama u BiH

Javne nabavke su izuzetno specifična oblast koju obilježava veliki obim transakcija i kompleksnost uloga svih učesnika. Javne nabavke, kao takve, nose sa sobom  visoke rizike, posebno visoke rizike korupcije. Rizici korupcija u javnim nabavkama izvlače ionako nedovoljna sredstva iz javnih izvora, rezultirajući nekvalitetnim robama, uslugama i radovima, koji se vrše za potrebe države, te, svakako, potkopavaju povjerenje građana i ponuđača u državu. U javnoj nabavci su suprotstavljeni javni i privatni interesi. Javni interes je na strani države i građana. Naime, građani kao poreski obveznici očekuju zakonito, pravilno i efikasno trošenje budžetskih sredstava u postupcima javnih nabavki. Međutim, poreski obveznici vrlo teško mogu adekvatno ocijeniti kvalitet raspolaganja javnim sredstvima. Ovo, naročito, radi ograničenog pristupa podacima i informacijama, s jedne strane, odnosno deficitarnosti stepena kompetencija, s druge strane. Izvor korupcije u javnoj nabavci je privatni interes. S tim u vezi novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama možemo posmatrati u kontekstu, kao prvo usklađenostima sa direktivama EU sa Zakonom i podzakonskim aktima, drugo kao i svim operativnim benefitima i koristima za direktne korisnike javnih nabavki, posebno za dobavljače, proizvođače, uslužne djelatnike, mala i srednja preduzeća (MSP), i ugovorne organe,  koji kao direktne zainteresovane strane (javni i privatni interesi) učestvuju sa svojim nabavkama i ponudama, koje bi trebalo kreirati i dostavljati ekspeditivnije, jednostavnije, brže i efikasnije, ekonomičnije uz transparentnost ugovornih organa i jednostavnije procedure vodeći računa o načelu “vrijednosti za novac”.

13.Džana Kadribegović  

Prava  radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad i  promijenjene  radne sposobnosti

U Zakonu o radu posebno poglavlje posvećeno je zaštiti   radnika, odnosno ostvarivanju njihovih  prava. Polazeći od ove činjenice može se konstatovati da je zaštita radnika u radnom procesu kod poslodavca  jedan  od  osnovnih ciljeva radnog zakonodavstva što je, svakako,  značajno, ne samo sa aspekta ostvarivanja prava radnika, već i za same poslodavce, jer se na taj način osigurava veća produktivnost i uspješnije poslovanje poslodavca. Zakonom je izričito propisano da radnici imaju pravo i obavezu da koriste sve mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i drugim važećim propisima. Zakonom o radu predviđen  je  institut zaštite radnika u slučaju  privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

14.Alan Vajda, mag. iur

Promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu - 2 dio

Navedeni Zakon predstavlja prve značajne i velike izmjene i dopune sveobuhvatno bitnog propisa kojim je obuhvaćen ne samo iznimno velik broj aktivno i radno sposobnog stanovništva nego i ostale skupine (npr. umirovljenici koji su ujedno i zaposleni, tražitelji posla i dr.). Ne treba posebno isticati potrebu donošenja sveobuhvat­no značajnih novela Zakona o radu, što potvrđuje i zakonodavac, ističući kako postojeće stanje iziskuje reformske promjene navedenog zakona. Zakon o izmjenama i dopuna­ma Zakona o radu stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim članka 55. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama izmijenjenog Zakona o radu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu izmijenjenog Zakona o radu, odnosno do 1. srpnja 2023. godine.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Časopis Januar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 1/23

 

 

1.Doc. dr. sc. Edin Glogić

Uticaj nefinansijskog izvještavanja na finansijsko izvještavanje

Nefinansijsko izvještavanje je sve važniji dio poslovnog izvještavanja, jer omogućava kompanijama da transparentno izvještavaju o svojim ekonomskim, socijalnim i okolišnim uticajima. Nefinansijsko izvještavanje ima nekoliko prednosti za kompanije i investitore, poput povećanja povjerenja dionika, boljeg upravljanja rizicima i povećanja učinkovitosti poslovanja. Međutim, nefinansijsko izvještavanje također ima nekoliko izazova, poput visokih troškova i nedostatka jedinstvenih standarda. Nefinansijsko izvještavanje je postalo sve važniji dio poslovnog izvještavanja, jer omogućava kompanijama da transparentno izvještavaju o svojim ekonomskim, socijalnim i okolišnim uticajima. To je bitno za investitore jer im omogućava da razumiju ne samo finansijski, već i drugi aspekti poslovanja kompanije. Stoga je važno da se nastavi raditi na unapređenju standarda i praksi nefinansijskog izvještavanja. Također je važno da se kompanije prilagode novim standardima u izvještavanju i budućim zahtjevima kako okruženja, tako i regulatora.

2.Jasmin Omeragić

Fokus je na troškovima poslovanja

Svakako da ne treba nikome od računovodstvenih profesionalaca posebno ponavljati kako je računovodstvena funkcija zapravo poslovno ponašanje omeđeno raznim propisima i ograničenjima, gotovo pa automatizirano. Menadžment firme mora u poslovanju firme uspostaviti relevantne procese, to jest mora pratiti sve, a u troškovnom smislu zalihe treba „tretirati“ pravom i stvarnom politikom upravljanja zalihama, mora se ugovore sa kupcima i dobavljačima kreirati tako da se gubitak jednih i/ili drugih uvijek može prevazići identifikacijom alternativnih resursa, te se mora uvijek znati ispravno reagirati na smanjenje potražnje robe koja nema zadovoljavajući obrt ili sigurnog kupca, kako bi se izbjeglo „zaleđivanje“ novčanih sredstava u nekurentnoj robi. Krize u poslovanju, kao što su enorman rast troškova ili pad prihoda, nažalost, postale su katalizator koji svakoj firmi pokazuje koliko je ona zapravo stabilna. Svaka firma mora biti spremna na troškovne turbulencije i konstantno se mora pripremati kako da ih prevaziđe.

3.Amer Kovač

Računovodstvene politike i njihov utjecaj na poslovni rezultat – metode obračuna zaliha

Računovodstvene politike predstavljaju načela, pravila i postupke koja društva primjenjuju za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja. Izbor računovodstvene politike može utjecati na rezultat poslovanja u kratkom, ali ne i u dugom roku. Izbor različitih metoda obračuna utroška zaliha dovodi do utjecaja na troškove zaliha u jednom razdoblju, dok se te razlike poništavaju u narednim obračunskim razdobljima. Dugoročno, ukupan finansijski rezultat ostaje isti bez obzira koju metodu obračuna utroška zaliha bismo koristili.

4.Midhat Salihović i Mehmed Budić

Obračun računovodstvene amortizacije

Računovodstvena amortizacija se obračunava za nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Amortizacija obračunata u skladu sa navedenim propisima, u finansijskim izvještajima pravnog lica iskazuje se kao rashod perioda za koji je obračunata. Razlika u obračunu između iznosa amortizacije po računovodstvenim propisima i amortizacije po poreskim propisima, predstavlja privremenu poresku razliku koja se u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom - MRS 12 Porezi na dobit, odnosno Odjeljkom 29 MSFI za MSS, u poslovnim knjigama pravnog lica iskazuje kao odloženo poresko sredstvo ili odložena poreska obaveza. Prema odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda - MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema (dalje: MRS 16), amortizacija predstavlja sistemsko otpisivanje osnovice za amortizaciju jednog sredstva tokom njegovog korisnog vijeka trajanja, tako da se nabavna vrijednost nekog sredstva iskazana u poslovnim knjigama, putem obračuna amortizacije, prenosi na troškove u vijeku upotrebe tog sredstva.

5.Prof. dr.sc. Jozo Piljić

Računovodstveni i porezni tretman trgovine na veliko

Zadatak računovodstva gospodarskih društava koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo, da prati robu od trenutka nabavke do trenutaka prodaje. Prodaja robe je postupak u kojem uz prihode nastaju i rashodi, a ostvaruje se dobit ili gubitak. Uključivanje svih stvarno nastalih troškova nabavke u troškove nabavke robe na zalihi na dan bilanciranja važno je za ispravno prikazivanje poslovnog rezultata i osnovice poreza na dobit. Gospodarska društva koja se bave trgovinom moraju voditi trgovačku knjigu. Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo.  Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti kada obavljaju promet robe dužne su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo ovisno od oblika trgovine, odnosno prometa koji obavljaju.  Trgovačka knjiga sadrži podatke o nabavci i prodaji robe, odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji.  Ako trgovac za trgovinu na veliko osigurava podatke koje sadrži trgovačka knjiga za trgovinu na veliko u knjigovodstvu nije obvezan voditi trgovačku knjigu. Trgovci su obvezni osigurati usporedivost računovodstvenih evidencija sa trgovačkom knjigom.

6.Azra Turković-Polutan

Usluge reklame sa aspekta Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit

Reklame, propagande i oglašavanja su vrsta komunikacije kojima je svrha informisanje, obavještavanje potencijalnih kupaca o proizvodima i uslugama, sa ciljem ubjeđivanja istih u korisnost određenog postupka, obično o kupovini tih proizvoda ili usluga. Veoma često usluge reklame budu sporne kod poreskih kontrola Uprave za indirektno oporezivanje u smislu obračuna izlaznog i priznavanja ulaznog PDV-a. Nerijetko su prisutne i dileme kod razlikovanja izdataka za reklame sa izdacima za troškove reprezentacije, a oboje imaju različit poreski tretman i sa aspekta PDV-a i sa aspekta poreza na dobit. Sa aspekta PDV-a i poreza na dobit bitno je razlikovati troškove reklame i troškove reprezentacije. Vrlo je važno da se za primljene ili izvršene usluge reklama (kao i drugih usluga) kontinuirano pribavljaju svi mogući dokazi da su predmetne usluge izvršene, kao i da su izvršene u svrhu poslovanja.Za sve predmetne rashode porezni obveznici moraju posjedovati vjerodostojnu dokumentaciju jer je teret dokazivanja uvijek na poreznom obvezniku.

7.Mr. oec. Elman Nadžaković

Mjerenje učinkovitosti državne revizije

Za provođenje državne revizije ovlaštene su vrhovne javne institucije za reviziju. Vrhovna institucija za reviziju je nezavisna od države za koju obavlja najvišu funkciju javnog nadzora nad trošenjem javnih sredstava sa ciljem poboljšanja efikasnosti i uspješnosti javnog sektora, redovne procjene rada javnog sektora, uticaja na reformske inicijative u javnom sektoru, jačanje sistema finansijske odgovornosti, sprječavanja i otkrivanja prevara, neracionalnog trošenja i zloupotreba. Kako svi žele da imaju kontrolu nad ovom institucijom, politika vrlo često želi da marginalizira njen značaj i značaj njenih izvještaja. Zbog toga je mjerenje učinkovitosti državne revizije od izrazitog značaja.

8.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Interna kontrola i interna revizija

Mnogobrojni ciljevi koji se žele postići organiziovanjem sistema internih kontrola u preduzeću, mogu se svesti pod zajednički nazivnik: osigurati uspješno odvijanje poslovnih procesa i ostvarivanje ciljeva poslovanja preduzeća, koji su utvrđeni planovima. U tom smislu uprava organizuje internu reviziju sa zadatkom da nadzire i ocjeni funkcionisanja sistema internih kontrola, a radi praćenja  da li se planirani ciljevi i zadaci ostvaruju. Interna revizija utvrđuje pouzdanost, realnost i integritet finansijskih i operativnih informacija koje dolaze iz različitih organizacijskih dijelova, a na osnovu kojih se donose odgovarajuće poslovne odluke na svim nivoima upravljanja. Interna revizija ocjenjuje primjerenost organizacijskih rješenja u preduzeću koja trebaju omogućiti ostvarivanje planiranih ciljeva. Može se jednostavno utvrditi da je interna revizija fokusirana na poslovanje preduzeća u najširem smislu sa ciljem pružanja pomoći i podrške upravi u uspješnom ispunjavanju njegovih brojnih zadataka i ciljeva, te u prevenciji mogućih problema i korekciji nastalih problema. Interna revizija mora biti autonomna u obavljanju svojih zadataka, što znači da na njen rad, informacije, zaključke i ocjene ni na koji način ne smije uticati uprava preduzeća.

9.Nedim Čustović

Upravljanje rizicima u BiH prilagođeno PIFC aplikaciji  (II dio)

Da bi upravljanje rizicima bilo efikasan alat za organizacije javnog sektora, ono ne smije biti svedeno na ad hoc razmišljanje o pojedinim rizicima u povremenim situacijama, već treba biti "podignuto" na nivo cijele organizacije i obuhvatati sve organizacione jedinice. Upravljanje rizicima je kontinuirani proces koji se kroz faze stalno razvija i unaprjeđuje i kao takav treba biti sastavni dio rada i poslovanja organizacije. Zbog toga je neophodan jedinstveni sistematski pristup njegovom razvoju, kako na nivou cijelog javnog sektora u BiH tako i na nivou pojedinačnog korisnika. Cilj je da se na osnovu jedinstvenog metodološkog akta i prateće aplikacije PIFC razvije kultura upravljanja rizicima kod korisnika i poveća stepen kvalitete planiranja i donošenja odluka u organizaciji i unaprijedi ostvarivanje ciljeva organizacije. Upravljanje rizicima za korisnike jeste zakonska obaveza, ali je istovremeno i koristan alat, za koji je neophodno adekvatno radno okruženje i stjecanje i razvoj vještina za upravljanje rizicima kod rukovodilaca i zaposlenih, kao i kontinuirana komunikacija o rizicima u organizaciji.

10.Goran Peštović

Posebne naknade i članarine

Obaveza plaćanja članarina turističkoj zajednici i naknade za općekorisne funkcije šuma ranije je postojala po osnovu propisa na federalnom nivou. Međutim, presudama Ustavnog suda propisi koji su regulisali ove oblasti su proglašeni neustavnim i prestali su se primjenjivati. U nedostatku pravne regulative iz ovih oblasti na federalnom nivou, pojedini kantoni su se odlučili za donošenje svojih kantonalnih propisa, čime su propisane obaveze za plaćanje. U tekstu su date najvažnije napomene u vezi načina obračuna i plaćanja članarina turističkim zajednicama i naknade za općekorisne funkcije šuma po kantonalnim propisima i način obračuna i plaćanja članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Vlada FBiH je Zakon o turizmu i Zakon o šumama na federalnom nivou, u formi prijedloga uputila 2022. godine u parlamentarnu proceduru. Njihovim usvajanjem bi se propisi z ovih oblasti harmonizovali na svim nivoima vlasti u FBiH i na taj način riješila sva pitanja i nedoumice vezane za primjenu.

11.Dr. sc. Jasmina Hurić

Bosna i Hercegovina i kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji

Status države kandidata jedan je od koraka u procesu pristupanja Evropskoj uniji i prethodi otvaranju konkretnih pregovora o pristupanju. Status se dodjeljuje državi koja je ostvarila određeni napredak u ispunjavanju kriterijuma za članstvo, ali to je i dalje odvojeno od samih pregovora za članstvo. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina postoji veliki broj mjera koje se moraju usvojiti da bi se došlo do ovog postupka. Općenito sam kandidatski status znači da će Bosna i Hercegovina morati prilagoditi kompletno zakonodavstvo, ekonomiju i općenito društvo sa zemljama Evropske unije prije punopravnog članstva. Zemlje na putu ka Evropskoj uniji  imaju pristup evropskim sredstvima koja se dodjeljuju na osnovu projekata s kojima aplicira svaka zemlja i to se može i treba iskoristiti.

12.Džana Kadribegović

Organiziranje i zaštita  sindikata u  Zakonu o   radu

U skladu sa Zakonom o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16, 89/18 i 44/22)  pravo  radnika je da, po svom slobodnom izboru, osnivaju organizacije sindikata, te se u njega učlanjuju, u skladu sa statutom i pravilima tog sindikata. U tom smislu pomenuti zakon promovira principe kao što su:  sloboda udruživanja, dobrovoljnost članstva kao i zabrana poslodavcima, odnosno udruženjima poslodavaca da se  miješaju u funkcioniranje sindikata. Ovi  principi utemeljeni su i  u Konvencijama  MOR-a br. 87 iz 1948. godine i  br. 98 iz 1949. godine. S obzirom da je Bosna i Hercegovina  ratificirala navedene konvencije, bila je dužna  da ih inkorporira u svoj pravni sistem.

13.Bernard Iljazović

Status maloljetnika u pravnom sustavu FBiH

U Federaciji Bosne i Hercegovine maloljetne osobe – maloljetnici imaju posebnu pravnu zaštitu zajamčenu relevantnim zakonskim propisima i međunarodnim aktima. Naime, maloljetnim osobama dopušta se rad, ali pod strogo propisanim uvjetima kojih se treba pridržavati, i to posebice radi njihove zaštite u radnom- pravnom odnosu. Što se tiče međunarodnih akata, Bosna i Hercegovina ratificirala je ukupno 83 Konvencije. Zaštita maloljetnika u radnom odnosu sukladno nacionalnom zakonodavstvu u FBiH nije na zadovoljavajućoj razini, te bi stoga zakonodavac trebao poduzeti određene zakonske intervencije u svrhu njihova poboljšanja, posebice imajući na umu da se radi o posebnoj kategoriji radnika u radno-pravnom odnosu. Iako maloljetnici svojim radom mogu poboljšati kako svoj tako i financijski saldo svoje obitelji, njihovo zapošljavanje bi trebalo biti samo u nužnoj potrebi, pri čemu upravo roditelji maloljetnika trebaju imati ključnu ulogu.

14.Alan Vajda, mag. iur

Promjene koje donosi zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu - 1 dio

 Navedeni zakon predstavlja prve značajne i velike izmjene i dopune sveobuhvatno bitnog propisa kojim je obuhvaćen ne samo iznimno velik broj aktivno i radno sposobnog stanovništva nego i ostale skupine (npr. umirovljenici koji su ujedno i zaposleni, tražitelji posla i dr.). Ne treba posebno isticati potrebu donošenja sveobuhvat­no značajnih novela Zakona o radu, što potvrđuje i zakonodavac, ističući kako postojeće stanje iziskuje reformske promjene navedenog zakona. Zakon o izmjenama i dopuna­ma Zakona o radu stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim članka 55. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama izmijenjenog Zakona o radu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu izmijenjenog Zakona o radu, odnosno do 1. srpnja 2023. godine.

15.Dr. sci. Asja Gojačić

Komunikacija u poslovnim pregovorima

Komunikacija je permanentan proces koji podrazumijeva slanje, odašiljanje i primanje informacije, neverbalnu i verbalnu komponentu u opštenju, a osnovni cilj je razmjena ideja. Uspješno poslovno pregovaranje zavisi od mnogo faktora i iziskuje poznavanje više disciplina kojima bi jedan pregovarač trebalo da vlada ne bi li došao u poziciju da njegove pregovaračke aktivnosti dovedu do pozitivnih rezultata. Komunikologija je mlada nauka, tek u prošlom vijeku nazvana ovim imenom, mada se mimo imenovanja te nauke, može konstatovati da je ona stara koliko i ljudski rod, budući da je njen osnovni zadatak da prati     i posmatra opštenje, način ostvarivanja veza između ljudi, odnosno veza prema ljudima i okolini i sl. Način komuniciranja je vještina koja se može naučiti, uvježbati i usavršiti. Budući da teži ostvarivanju humanog, kvalitetnog, estetskog elementa, komunikacija može imati i umjetničke odlike. Vještina komuniciranja predstavlja aktivnost duha koja se sa vremenom i iskustvom mijenja, transformiše, preoblikuje. Komunikacija je utkana u sve pore privrede i umjetnosti, bilo kao vještina ili jedan od segmenata u interdisciplinarnom pristupu.

16.Safeta Lukačević

Prednosti i strategije internet marketinga

3 Internet marketing je naziv za aktivnosti kojima je cilj oglašavanje proizvoda i usluga putem digitalnih medija. Munjevitim rastom digitalnog svijeta proteklih godina, ovaj oblik oglašavanja postao je ne samo opcija, već i temelj uspješne, globalne, marketinške kampanje. Internet marketing je ujedno i sve popularniji način oglašavanja poslovnih subjekata. Internet marketing uopšteno predstavlja korištenje pretraživanja i prezentovanja na internetu u cilju sticanja profita. Prezentovanje na internetu predstavlja reklamu koja ima bitne razlike u svim segmentima reklamiranja u odnosu na standardno reklamiranje. Internet je stvorio virtuelno i globalno tržište oslobođeno granica vremena i prostora. Nova forma marketinga usmjerena je na individualiziranog internet potrošača putem neposredne interakcije. Najčešće se definiše kao zadovoljenje potreba i zahtjeva potrošača za informacijama, proizvodima ili uslugama, uz adekvatnu finansijsku nadoknadu. Pretpostavka uspješne primjene online marketinga je znanje o osnovama sistema i procesa marketinga ili često sad već nazvanog tradicionalnog marketinga. To podrazumijeva znanja iz područja marketing istraživanja, planiranja i razvoja proizvoda, distribucije i promocije kao aktivnosti marketinga i o instrumentima marketinga.

 

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa

19. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 

 


Časopis Decembar 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 12/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mr Safija Žilić, dipl.oec

Profesionalna regulativa procjene vrijednosti

Profesionalnu regulativu čine principi, pravila i smjernice koje pomažu procjeniteljima da unificiraju način procjenjivanja da bi rezultat procjene srodnih preduzeća bio usporediv, a njihova vrijednost pravilno iskazana. Određene zemlje u svijetu su, shodno postojećim uslovima poslovanja i važećim zakonskim propisima, uvele svoje standarde prilikom procjenjivanja. Poslovni subjekti se prodaju u potpunosti ili djelomično, članovi društva ulaze ili izlaze iz društva i te promjene u vlasničkoj strukturi često stvaraju potrebu za procjenom vrijednosti istih. Procjena vrijednosti preduzeća pretpostavlja razumijevanje svih faktora koji čine njegovu ekonomsku vrijednost. Ipak, preduzeće se ne može u cijelosti sagledati isključivo kroz ekonomska mjerila, nego moraju biti uključene i metode drugih vezanih struka. Principi i metodologije procjene vrijednosti preduzeća u našem zakonodavstvu nisu regulisani u dovoljnoj mjeri. Moderno tržište i opći principi funkcionisanja savremenih društvenih odnosa kao i sama praksa doveli su do uspostavljanja neophodnih okvira pravila struke. Ipak, oni su nedovoljno standardizirani da bismo mogli reći da imamo u potpunosti uspostavljen institucionalni okvira procjene vrijednosti i imovine privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poseban problem na državnom nivou u Bosni i Hercegovini predstavlja nepostojanje jedinstvenog pravnog i ekonomskog prostora te će radi toga trebati dosta vremena da se uspostavi i adekvatan okvir djelatnosti procjene vrijednosti i imovine harmoniziran na nivou Bosne i Hercegovine.

2.Jasmin Omeragić

Kvalitet finansijskih izvještaja v.s. poslovne prevare

Finansijski izvještaji mogu ostvariti svoju namjensku ulogu samo onda kada se radi o istinitima, fer, korektnim i nadasve poštenim izvještajima, mada „situacija na terenu“ pokazuje da i nije baš uvijek tako. Poslovna kompleksnost čak i najmanje firme, kao i određene aktuelne okolnosti često su „kočničari“ stabilnog računovodstvenog sistema, što u datom trenutku dovodi računovođe do  poražavajućeg saznanja da se time zapravo otvaraju manevarski prostori za kreiranje finansijskih izvještaja koji mogu odstupati od stvarnog stanja. Sama činjenica da je najveći broj prevara bio praćen manipulacijama u izvještavanju, bila je i ostala je alarmantan signal da finansijsko izvještavanje mora biti u stalnom fokusu kao prvi i osnovni prioritet na ljestvici prioriteta stvaranja zdrave  ekonomije. Ako, dakle, sublimiramo svu širinu i dubinu poslovnih prevara, moramo priznati da je i na računovodstvenoj profesiji značajan dio odgovornosti, pogotovo ako postoje određene sumnje ili saznanja, a pritome se propusti adekvatno reagirati na uočene nepravilnosti u poslovanju firme. Isto tako, nedosljednosti ostalih učesnika u poslovanju zbog njihovog neodgovornog pristupa u pravovremenom obezbjeđivanju odgovarajuće dokumentarne osnove za knjiženja koja provodimo u poslovnim knjigama firme, mora se od strane računovođe na vrijeme markirati i prijaviti odgovornim strukturama u firmi. Samo takvo djelovanje računovođa može se s pravom smatrati preventivnim djelovanjem i uspostavom djelotvornog regulatornog sistema u primjeni zakona i ostalih podzakonskih akata u poslovanju firme.

3.Prof. dr Kristina Peštović

Analiza finansijskih izvještaja u funkciji ocjene ostvarenog i budućeg poslovnog uspjeha preduzeća

Značaj problematike pouzdane projekcije budućeg poslovanja preduzeća doveo je do razvoja brojnih modela. Iz prethodnog pregleda modela za projekciju poslovne uspješnosti uviđa se da modeli nisu statične prirode nego se oni periodično unapređuju. Potreba za ispitivanjem pouzdanosti i unapređenjem modela postoji iz razloga što promjene brojnih internih i eksternih faktora (kao što je npr. promjena zakonskih propisa, promjene stepena privrednog rasta i razvoja, poslovanje u uslovima krize i slično). Modifikacije i unapređenja modela za projekciju poslovne uspješnosti sprovode se sa ciljem da se korisnicima pruže što pouzdanije informacije o budućim performansama poslovanja preduzeća kako bi se minimizirao rizik poslovnog odlučivanja. Sama upotreba modela za projekciju poslovne uspješnosti od strane krajnjih korisnika je relativno jednostavna. Upotreba modela zasniva se na izračunavanju racio pokazatelja koji su primarno bazirana na podacima iz finansijskih izvještaja i dalje na tumačenju rezultata u skladu sa skalama za projekciju poslovne uspješnosti. U svim posmatranim modelima koriste se profitabilnosti i likvidnosti kao najznačajniji racio pokazatelji, dok se pored njih koriste i pokazatelji zaduženosti i efikasnosti imovine.

4.Fatima Budić i Mehmed Budić

Latentne rezerve i skriveni gubici

Latentne rezerve nastaju podcjenjivanjem imovine i precjenjivanjem obaveza u bilansu, u vidu precijenjenih rashoda, odnosno podcijenjenog dobitka u bilansu uspjeha. Stoga latentne rezerve nastaju prvenstveno putem anticipiranja rashoda i odlaganjem prihoda, što ima za posljedicu međuperiodično premetanje dobitka. Mogu nastati kao posljedica podcjenjivanja aktive izborom računovodstvenih opcija koje to omogućavaju, propuštanjem prava aktiviranja knjiženjem rashoda umjesto imovine, precjenjivanjem pravih obaveza, previsokim rezervisanjem, dokapitalizacijom u vidu stvari kada su one podcijenjene, precjenjivanjem troškova restrukturiranja itd. Skriveni gubici nastaju precjenjivanjem pozicija imovine u aktivi i podcjenjivanjem pozicija dugoročnih rezervisanja, obaveza, pasivnih vremenskih razgraničenja u pasivi bilansa. Latentne rezerve i skriveni gubici tranzitorno djeluju na kratkoročne obračune finansijskog rezultata budućih obračunskih perioda tako što latentne rezerve pomjeraju iskazivanje stvarnog – boljeg finansijskog rezultata na buduće obračunske periode, a skriveni gubici, obrnuto pomjeraju stvarne – bolje finansijske rezultate budućih obračunskih perioda na sadašnji obračunski period, ali ni latentne rezerve ni skriveni gubici ne mogu beskonačno ostati nevidljivi.

5.Mr. oec Elman Nadžaković

Vrednovanje marke i izdvajanje iz ostale nematerijalne imovine

Marka kao pojam, uglavnom se posmatra kao marketinška kategorija. Ulaskom u područje vrednovanja marke, ulazi se u područje koje povezuje marketing i finansije. Iako je vrednovanje marke novijeg datuma, svakim danom sve više dobija na značaju. Ipak treba naglasiti da vrednovanje marke na području Bosne i Hercegovine još uvijek nije zaživjelo i vrlo su rijetki primjeri vrednovanja marke domaćih kompanija. Kada bi kompanija kupovala drugu kompaniju, uglavnom bi plaćala materijalnu imovinu, vrijednost marke uglavnom nije bila priznata ili je bila dosta podcijenjena. Danas je realnost da se marke dizajniraju, upravlja se njima i vrednuju se kao poslovna imovina. Ukoliko kompanija iz poslovanja ostvaruje zdrav profit i potrošači se interesuju za njen proizvod ili uslugu, u tom slučaju velika je vjerovatnoća da marka koju kompanija posjeduje vrijedi više nego njena ostala imovina. Na kraju krajeva, istraživanja su pokazala da uspješne organizacije upravljaju svojim markama i vrednuju ih.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Politike dividendi

Dividende predstavljaju raspodjelu dobiti dioničarima na temelju postotnog udjela u vlasništvu. Najčešće društvo dijeli regularne dividende, koje se očekuju i u budućnosti. Pored toga, redovno ili povremeno, društvo može podijeliti ekstra dividende, specijalne dividende, likvidacijske dividende, dividende u dionicama. Pored dividendi vlasnici običnih dionica su zainteresirani i za kapitalne dobitke. Upravo zbog te dvostruke zainteresiranosti ulagača u obične dionice, sva društva moraju se suočiti sa problemom izbora adekvatne politike dividendi, koja se pojednostavljeno može svesti na odlučivanje koji dio raspodjeljive dobiti zadržati (akumulirati) u društvu, a koji dio dobiti kroz dividende podijeliti dioničarima. Empirijska testiranja teorije politike dividendi ne daju jednoznačne zaključke pa se sa sigurnošću ne može procijeniti kako će promjena politike dividendi utjecati na tržišnu cijenu dionice i trošak kapitala. Efekt dividendi u dionicama i diobe dionica na cijenu pozitivan je u vrijeme odmah nakon objave, ali ukoliko ne dođe do porasta zarada ili dividendi u roku od par mjeseci, past će na početnu razinu. U pravilu, pravi smisao dividendi u dionicama i diobe dionica jeste efekt signaliziranja za menadžment i održavanje cijene stabilnom kod tvrtki koje bilježe stabilni/visoki rasta zarada i dividendi.

7.Prof. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Autonomni (spontani) izvori finansiranja

Autonomni (spontani) izvori finansiranja mogu biti od velike pomoći malim preduzećima koja su još u razvoju, ali se mora obratiti pažnja na njihovo raspoređivanje jer bi moglo doći do neželjenih posljedica. Budući da su autonomni (spontani)  izvori besplatni u toku raspoloživosti, za preduzeće je od posebne važnosti da rokovi raspoloživosti budu što duži, naročito kod obaveza prema dobavljačima jer su one dominantne u strukturi autonomnih izvora finansiranja. Izvori finansiranja su načini za mobilizaciju različitih uslova finansiranja industrijskog koncerna. Izvori finansiranja navode kako kompanije mobiliziraju finansije za svoje potrebe. Neki izvori sredstava, koji nastaju u toku normalnog poslovanja, imaju nultu cijenu i nazivaju se spontanim izvorima. Dva važna spontana izvora kratkoročnog finansiranja su: trgovinski kredit i nepodmireni troškovi/obračunati troškovi. Spontani izvori finansiranja jedan je od boljih oblika finansiranja kada su u pitanju mala preduzeća koja su još uvijek u razvoju, za koje je važno da odmah imaju sredstva za plaćanje. Također, važno je naglasiti da je potrebno biti oprezan prilikom korištenja ovih izvora finansiranja.

8.Dr. sc. Dinka Antić

Male firme u sistemu PDV-a u EU

PDV Direktiva omogućuje posebni aranžman oporezivanja za male firme u članicama EU, čiji je godišnji promet ispod praga za oporezivanje kojeg propisuju članice. Za Bosnu i Hercegovinu značajna su četiri  elementa novog koncepta sheme za male obveznike u EU koji će se primjenjivati od 2025. godine. Prvo, skala pragova za oslobađanje, koja je u prošlosti članicama odobravana kao derogacija,  postaje odredbom Direktive. Skala pragova podrazumijeva različite visine praga za oslobađanje  za različite sektore (isporuke dobara/pružanje usluge) i grupacije obveznika unutar njih. Drugo, za razliku od sadašnjeg tretmana malih firmi sve male firme se smatraju „oporezivom osobom“ u svrhu PDV-a, s tim da se one male firme kojima se odobrava oslobađanje smatraju „oslobođenom oporezivom osobom“. Treće, novi tretman oslobođene male firme kao oslobođene oporezive osobe ima za posljedicu obvezu evidentiranja svih ekonomskih operatora u sistemu PDV-a, pa i onih čiji je promet ispod praga za registraciju. Iako se ne radi o standardnoj registraciji za PDV-e sve male firme trebaju biti evidentirane u sistemu PDV-a. EU propisuje i obvezu kvartalnog izvještavanja za sve male firme u članicama gdje imaju sjedište o visini prometa dobara i usluga bez obzira što po visini prometa nisu dužne da se registriraju za PDV-e. Četvrto, evidentiranje malih firmi u sistemu PDV-a bez obzira da li koriste pravo na oslobađanje zahtijeva intenzivnu razmjenu informacija o malim firmama između članica. Da bi se to postiglo nužno je da svaka nacionalna PDV administracija ima u evidenciji sve firme koje obavljaju ekonomsku djelatnost, koja je oporeziva PDV-om, samostalno i u kontinuitetu, bez obzira da li su dužne da se registriraju za PDV-e, te da te informacije razmjenjuje sa drugim članicama.

9.Dr. sc. Jasmina Hurić

Inflacija u Bosni i Hercegovini i eurozoni

U posljednjih nekoliko mjeseci, pa čak i posljednju godinu dana jedan od najčešće spominjanih izraza je inflacija. Kao i nebrojeno puta do sada inflacija se ponavlja s godinama. Dolazi s krizama, s ratovima, politički i ekonomski neizvjesnim situacijama. Inflacija je jedna od najkompleksnijih makroekonomskih pojava i do sada u istoriji ekonomske misli, uprkos postojanju brojnih teorijskih stavova i objašnjenja nedovoljno razjašnjena. Inflacija generalno nastaje kao posljedica neravnoteže odnosno veće potražnje od ponude u privredi što rezultira porastom cijena. Posebno važno pitanje u uslovima inflacije je pitanje novca, i zato se u zemljama sa visokim stopama inflacije, nominalna kamatna stopa indeksira i ugovori o zajmu uključuju klauzulu o izjednačavanju kamatne stope sa stopom inflacije u čitavom periodu trajanja zajma.

10.Bernard Iljazović

Značaj i uloga forenzične revizije u sprečavanju prijevara

Sve veća prisutnost poslovnih prijevara, kao i sve veći broj korporativnih financijskih skandala u segmentu financijskog izvještavanja na globalnoj razini u posljednjom desetljeću posljedično su doveli do nastanka i razvoja posebne grane revizijske profesije - forenzične revizije u svrhu otkrivanja i sprečavanja prijevara i drugih oblika kriminalnih radnji koje ugrožavaju financijsku stabilnost i poslovanje poduzeća. S modernizacijom tehnoloških dostignuća prijevare su sve sofisticiranije i sve ih je teže otkrivati, stoga forenzična revizija sve više dobiva na značaju kao grana revizijske profesije specijalizirana za detektiranje i otkrivanje različitih oblika financijskih kriminalnih radnji koje se negativno odražavaju na financijsku sliku poduzeća, te financijske izvještaje. Stoga, kako bi se pravovremeno detektirale financijske prijevare i osigurala efikasna zaštita,  neophodna je provedba forenzične revizije u poduzećima od strane certificiranih stručnjaka forenzičnih revizora. Uzimajući u obzir sve navedeno, poduzećima je zasigurno u poslovnom interesu angažirati forenzične revizore, kako bi bez nepotrebnih smetnji koje bi mogle ugroziti njihovu opstojnost, mogli nastaviti poslovanje i ostvarivati poslovne uspjehe, a što će omogućiti daljnji razvoj i bolje materijalne beneficije zaposlenicima.

11.Nedim Čustović

Upravljanje rizicima u FBiH prilagođeno PIFC aplikaciji

Da bi upravljanje rizicima bilo efikasan alat za organizacije javnog sektora, ono ne smije biti svedeno na ad hoc razmišljanje o pojedinim rizicima u povremenim situacijama, već treba biti "podignuto" na nivo cijele organizacije i obuhvatati sve organizacione jedinice. Upravljanje rizicima je kontinuirani proces koji se kroz faze stalno razvija i unaprjeđuje i kao takav treba biti sastavni dio rada i poslovanja organizacije. Zbog toga je neophodan jedinstveni sistematski pristup njegovom razvoju, kako na nivou cijelog javnog sektora u BiH tako i na nivou pojedinačnog korisnika. Cilj je da se na osnovu jedinstvenog metodološkog akta i prateće aplikacije PIFC razvije kultura upravljanja rizicima kod korisnika i poveća stepen kvalitete planiranja i donošenja odluka u organizaciji i unaprijedi ostvarivanje ciljeva organizacije. Upravljanje rizicima za korisnike jeste zakonska obaveza, ali je istovremeno i koristan alat, za koji je neophodno adekvatno radno okruženje i stjecanje i razvoj vještina za upravljanje rizicima kod rukovodilaca i zaposlenih, kao i kontinuirana komunikacija o rizicima u organizaciji.

12.Mr iur. Mirel Mujkanović

Pregovarački postupak bez prethodne objave obavještenja u slučajevima krajnje hitnosti kroz Direktive EU i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Uspješno i brzo reagovanje ugovornog organa u nepredvidivim slučajevima koji se teško mogu kontrolisati ili znati, direktno ovise od poznavanja i sposobnosti ugovornog organa da provede pregovarački postupak bez objave obavještenja u razlozima krajnje hitnosti. Zbog navedenog, neophodno je poznavanje suštine nepredvidivih događaja koje ugovorni organ mora imati načina dokazati kako bi odabranu vrstu postupka mogao opravdati. Bitnost dokazivanja leži u činjenici da samo takav dokazivi nepredvidivi događaj može biti osnova za provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja u razlozima krajnje hitnosti. Hitnost zahtijeva brzo reagovanje ugovornog organa, tako da isti neće poštovati propisane rokove na koji način će moći obezbjediti nabavku u najkraćem mogućem roku.

13.Džana Kadribegović

Naknada štete na osnovu Zakona o radu

Prema osnovama odgovornosti predviđenim Zakonom o obligacionim odnosima koji se shodno primjenjuje kada je u pitanju institut prouzrokovanja i naknade štete iz Zakona o radu, ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. Šteta može nastati na radu ili u vezi sa radom, a rezultat je namjere ili  krajnje nepažnje koju mora dokazivati poslodavac. Ako poslodavac ne uspije dokazati namjeru ili krajnju nepažnju, smatraće se da je u pitanju obična nepažnja.  U radnom zakonodavstvu nije određen pojam štete, međutim, ista je utvrđena općim pravilima obligacionog prava o naknadi štete, prema kojima šteta predstavlja umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njezina povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta). Radi se, dakle, o imovinskoj i neimovinskoj odnosno nematerijalnoj šteti. Zakon o radu   ne  obavezuje  poslodavca da provede postupak utvrđivanja odgovornosti za štetu niti je  to propisano kao uvjet za ostvarivanje prava na naknadu štete sudskim putem, ali bilo bi korisno da se to pitanje uredi opštim aktima  kao npr. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu poslodavca.

14.Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti stjecanja prava vlasništva na nekretninama od strane stranih fizičkih i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kao općim zakonskim propisom, izmijenjen je način na koji strane fizičke i pravne osobe mogu stjecati vlasništvo nad nekretninama na području Republike Hrvatske, odnosno njime su propisane sve opće i posebne pravne pretpostavke koje moraju biti ispunjene za stjecanje prava vlasništva za strane i za domaće fizičke i pravne osobe u Republici Hrvatskoj. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kao poseban uvjet stjecanja prava vlasništva nekretnina za stranu fizičku i pravnu osobu definira uzajamnost - reciprocitet. Stoga je potrebno  napomenuti da strana osoba može steći vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske pod uvjetom da hrvatske osobe mogu steći vlasništvo nekretnina prema pravu one države čiji je pripadnik strana osoba koja bi u Republici Hrvatskoj stjecala vlasništvo nekretnine. Po citiranom Zakonu, strane osobe su one osobe koje nemaju državljanstvo Republike Hrvatske, osim ako je drugačiji određeno zakonom. Međutim, nisu strane osobe one fizičke osobe koje temeljem rođenja ili po nekoj drugoj pravnoj osnovi imaju državljanstvo neke druge države, ako imaju i hrvatsko državljanstvo, bez obzira u kojoj državi imaju prebivalište ili boravište. Obrnuto, strana osoba je ona osoba koja nema hrvatsko državljanstvo iako ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez obzira ima li državljanstvo neke druge države ili je bez državljanstva (apatrid).

15. Safeta Lukačević

Lean menadžment - metodologija za povećanje efikasnosti

Lean menadžment je poslovna filozofija koja je usmjerena na stvaranje što veće vrijednosti uz primjenu superiornih poslovnih procesa. Riječ je o najraširenijem menadžerskom konceptu današnjice, primjenjivom gotovo u svakoj industriji. Oni koji razmišljaju na „Lean način“ trude se razumjeti što za klijenta/kupca/potrošača znači vrijednost i svoje napore ulažu u stvaranje vrijednosti koja će imati gotovo nikakvu količinu otpada i nedostataka. Snaga Leana je u tome što obuhvaća cijelu tvrtku i svi alati Leana su primjenjivi u svim djelatnostima i u svim odjelima. Lean je proizvodna filozofija koja, kada se implementira, skraćuje vrijeme od narudžbe kupca do isporuke gotovog proizvoda, eliminišući sve izvore rasipanja, tj. gubitke u proizvodnom procesu. Cilj Lean razmišljanja u prvom redu svog središta ima kreiranje vrijednosti za kupca. Lean načinom razmišljanja reduciramo nepotrebne poteze u aktivnostima koje stvaraju, ali i u aktivnostima koje ne stvaraju vrijednost za kupce.  Iako Lean sistem ima više prednosti nego nedostataka, ipak treba biti oprezan pri implementaciji Leana kako se ti nedostaci ne bi negativno odrazili na poslovanje. Prilikom uvođenja Lean metodologije potrebno je uključiti sve uposlenike od najvišeg menadžmenta do najnižeg ranga u proizvodnji (radnika/uposlenika) koji izvršavaju zadatke proizvodnje i potrebno je poticati radnike da iznose svoje ideje koje mogu još bolje optimizirati procese koji su nužni za zadovoljenje potreba krajnjih korisnika.

16.Doc.dr.sci. Asja Gojačić

Medicinski menadžment u zdravstvenim ustanovama

Da bi se u nepredvidivoj budućnosti, obezbjedio opstanak zdravstvenog sistema uvođenje menadžmenta na svim nivoima je neophodno. Ne radi se o mogućnosti izbora već o jedinom mogućem putu ka održivosti. Sprovođenje menadžmenta u zdravstvu kao sveobuhvatnog procesa neophodno je na svim nivoima globalnom, nacionalnom, institucionalnom i individualnom. Izgradnja cjelovitog sistema menadžmenta u zdravstvenim ustanovama i izgradnja menadžerskih znanja i vještina od ključnih ljudi koji upravljaju moraju biti takva da zadovolje više nego stroge kriterijume sadašnjice. Zaključno se može reći da sve poduzete reforme,  rast troškova u zdravstvu mogu samo usporiti, u najboljem slučaju na nekoliko godina dok privreda i javne financije donekle ne ozdrave da mogu lakše financirati tekuću potrošnju. U dugom roku, zdravstvena potrošnja nastavit će rasti. Zajedno s ubrzanim starenjem stanovništva, financiranje zdravstva u određenom će trenutku gotovo neizbježno postati prioritetno političko pitanje, a kvalitetno upravljanje sustavom zdravstva nužnost.

 

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa

19. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


Časopis Novembar 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 11/22

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Dr Milica Vidović

Popunjavanje polja krajnje potrošnje u PDV prijavi kroz primjere

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je na sjednici održanoj dana 14.07. 2022. godine usvojio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu  vrijednost, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH“,  broj: 47/22 od 19.07.2022. godine.Uz novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost u „Službenom glasniku BiH“, broj:47/22 objavljeno je i Uputstvo o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje, koje je u odnosu na staro Uputstvo o popunjavanju PDV prijave prošireno i pruža poreskim obveznicima konkretnija usmjerenja o načinu popunjavanja pojedinih polja u PDV prijavi. Uputstvo o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje je u odnosu na staro Uputstvo prošireno i pruža poreskim obveznicima konkretnija usmjerenja o načinu popunjavanja pojedinih polja u PDV prijavi. Na ovaj način nastojale su se riješiti nejasnoće i problemi sa kojima su se susretali poreski obveznici prilikom popunjavanja pojedinih polja u PDV prijavi. Na ovaj način nastojale su se riješiti nejasnoće i problemi sa kojima su se susretali poreski obveznici prilikom popunjavanja pojedinih polja u PDV prijavi. Novim Uputstvom jasno je određeno da se avansne fakture i reexport evidentiraju u PDV prijavi. Osim tog, ono što je dodatno pojašnjeno novim Uputstvom  o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje je upravo popunjavanje krajnje potrošnje. U Uputstvu je ponovo naglašena zakonska obaveza poreskih obveznika da ispravno i tačno popune ova polja, jer ista služe za analizu, te raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa prema entitetima i Brčko distriktu. Polja krajnje potrošnje u PDV prijavi su jednako važna kao i bilo koje drugo polje PDV prijave.

2.Dr. sc. Jozo Piljić

Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01. 01. 2023. godine

Porezni obveznici (akcizni) koji se bave prometom duhanskih prerađevina dužni su dostaviti UINO kalkulaciju maloprodajne cijene formiranu u skladu s Odlukom Upravnog odbora do 30.11.2022. godine. Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su popisati zalihe na dan 01.01.2023. godine, obilježene akciznim markicama izdanim od 01.01.2010. do 31.12.2022. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 07. 01. 2023. godine. Porezni obveznici koji se bave prometom cigareta i/ili duhana za pušenje dužni su popisati količine akciznih markica za cigarete i duhan za pušenje preuzetih do 31.12.2022. godine, a koje nisu iskorištene za obilježavanje cigareta i duhana za pušenje do 31.12.2022. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 07.01.2023. godine. Porezni obveznici koji uvoze duhanske prerađevine nakon 01.01.2023. godine, a za koje su akcizne markice preuzete u periodu do 31.12.2022. godine ne plaćaju razliku akcize pri uvozu, pod uvjetom da nadležnom carinskom organu prilikom carinjenja koje se vrši prilože kopiju dostavljene UINO Popisne liste zaliha neiskorištenih markica na dan 01.01.2023. godine i poslije 17.01.2023. godine, kopiju izvršene uplate razlike akcize iskazane u navedenoj popisnoj listi. Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su na zatečene zalihe utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu u skladu s Odlukom Upravnog odbora.

3.Hajrudin Hadžimehanović

Porezni sistem

Cilj svake fiskalne politike je dizajniranje poreznog sistema koji će zadovoljiti polazne principe i istovremeno odgovoriti postavljenim zadacima. U odnosu na broj poreznih oblika finansijska teorija razlikuje dvije vrste poreznih sistema: porezni monizam i porezni pluralizam. Porezni monizam podrazumijeva takav porezni sistem koji se sastoji samo iz jednog poreznog oblika, dok porezni pluralizam podrazumijeva postojanje većeg broja poreznih oblika. I teoretičari i praktičari se slažu da je porezni sistem sa jednim poreznim oblikom neodrživ iz više razloga. Prije svega, jednim porezom nemoguće je oporezovati ukupnost ekonomske snage iz različitih izvora. Zatim, da bi se prikupili što veći prihodi za pokriće fiskalnih i parafiskalnih ciljeva, potrebno je da porezne stope budu izuzetno visoke, što će izazvati otpor plaćanju poreza, što ukazuje na činjenicu da je porezni sistem sa više oblika prihvatljiviji od poreznog monizma. Porezna politika je jedna od parcijalnih politika i predstavlja dio opšte ekonomske politike. Prema tome, ciljevi porezne politike su istovremeno i ciljevi opšte ekonomske politike. Instrumenti svake od pojedinačnih politika su u službi ostvarivanja ciljeva ekonomske politike zemlje. Pod instrumentima porezne politike podrazumijevaju se različite kombinacije poreznih stopa i poreznih osnovica usmjerenih u pravcu ostvarivanja postavljenih ciljeva.

4.Mr. oec. Elman Nadžaković

Obračun troškova prema mjestima i nositeljima

Prilikom utvrđivanja rezultata poslovanja (poslovanja svakog preduzeća i rezultata koje donosi svaki radni učinak) primjenjuje se jedno od temeljnih načela, a to je da svako mjesto i svaki proizvod ili usluga (svaki učinak) snose svoje troškove. Mjesto rada u smislu stvaranja potrebnih uvjeta za rad radnika (prostor, oprema i oruđa za rad), kao i rad radnika te sudjelovanje predmeta rada u radnom procesu uzrokuju nastajanje troškova, ali se ne mora posmatrati svako mjesto rada za sebe, već to može biti i skupina radnih mjesta na kojima se odvija cjelina jednog posla, pa i jedna faza u radnom procesu ili jedna organizacijska cjelina (skupina radnika, smjena). Nositelji troškova su učinci (proizvodi, poluproizvodi, dijelovi, usluge i drugi učinci) zbog kojih se i odvija poslovni proces, zbog kojih nastaju troškovi, a utvrđivanjem i praćenjem troškova prema nositeljima ujedno se dobiva podloga za formiranje cijena učinaka (cijene koštanja i prodajne cijene). Obračun troškova po mjestima u klasičnom pristupu tretiran kao instrument koji primjenom odgovarajućeg metodološkog postupka osigurava obuhvaćanje, zaračunavanje i obračunavanje već nastalih troškova po onim mjestima koja su ih izazvala, ali danas se od njega također zahtijeva, da omogući planiranje i kontrolu troškova i učinaka po načelu odgovornosti, čime postaje značajan instrument kontrolinga i polazište u oblikovanju prognostičkih informacija.

5.Jasmin Omeragić

Upravljanje zalihama u krizi, ili upravljanje krize zalihama

Osnovna dilema vezana za zalihe svakako je sadržana u postizanju ravnoteže na način da su zalihe dovoljne za nesmetano odvijanje poslovne aktivnosti, a s druge strane da ne ugrožavaju likvidnost poslovanja. Znati upravljati zalihama znači znati osmisliti i realizirati skup aktivnosti kojima se dobro kontroliraju potrebe za zalihama određene robe, kojima se dobro prati njihova nabavka od dobavljača, a sve to u skladu sa traženim kvalitetom, količinama i prihvatljivom cijenom, i to samo s jedinstvenim ciljem: kako definirati potrebnu visinu zaliha. Nije nepoznato da kada se posluje s velikim zalihama enormno rastu i troškovi, blokiraju se obrtna sredstva, i bez opravdanog razloga potrebna su velika skladišta. Ako je, naprotiv tome, nizak nivo zaliha, onda postoji opasnost od zastoja u isporuci robe, kao i bespovratnog gubljenja kupaca zbog nemogućnosti ispunjenja njihovih zahtjeva i narudžbi. Kako bi se obezbjedilo nesmetano upravljanje zalihama, moramo voditi računa i o faktorima koji posebno utiču na visinu zaliha. Problemi u poslovanju bilo koje firme nisu i ne mogu biti fokusirani samo i neprikosnoveno na zalihe sirovina, materijala i robe. Vrijeme za pokazivanje i dokazivanje u dobrom poslovanju neprestano traje, no u uslovima krize (kakvi nam nažalost već iscrpljujuće dugo traju) ujedno je i vrijeme da se smireno i mudro djeluje, te da se menadžerske vještine pokažu u pravom svjetlu.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

Metoda revalorizacije je alternativna metoda naknadnog vrednovanja koja je dozvoljena prema Međunarodnom računovodstvenom standarda (MRS) 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema. U skladu s MRS-om 16, dugotrajna se materijalna imovina početno priznaje po trošku koji predstavlja iznos novca ili novčanih ekvivalenata plaćenih za imovinu ili fer vrijednost naknade koja je dana u zamjenu za imovinu. U skladu s MRS-om 16 društvo treba izabrati model naknadnog vrednovanja dugotrajne materijalne imovine ili po trošku ili korištenjem metode revalorizacije. Odabrani model treba se uvrstiti u računovodstvene politike društva i primjenjivati konzistentno na sve stavke imovine. To znači da na primjer društvo mora sva zemljišta u okviru dugotrajne materijalne imovine, voditi po modelu revalorizacije, ako se odlučilo za korištenje te metode za tu vrstu imovine, te ne postoji mogućnost da se na primjer jedno zemljište vodi po metodi revalorizacije, a druga zemljišta po metodi troška. Isto vrijedi i za bilo koju drugu skupinu imovine u okviru dugotrajne materijalne imovine. Iako dopuštena u okviru MRS-a 16, primjena metode revalorizacije može predstavljati veliki izazov za društva, osobito u smislu raspoloživosti relevantnih podataka koje je potrebno objaviti u financijskim izvještajima, te podataka koji su potrebni za određivanje revalorizirane, odnosno fer vrijednosti imovine.

7.Mehmed Budić

Financijski sistem: Financijska tržišta i njegovi učesnici

U okviru financijskog sistema jedne zemlje, koji je podsistem privrednog sistema te zemlje, djeluju financijska tržišta s financijskim učesnicima i financijskim instrumentima. Prema tome, svaki financijski sistem sačinjava veći broj financijskih institucija (centralna banka, poslovne banke, štedionice, investicioni fondovi, penzioni fondovi, osiguravajuća društva, posredničke financijske organizacije), financijskih tržišta i financijskih instrumenata (vlasnički instrumenti, dugovni instrumenti, derivatni instrumenti). Učinkovit financijski sistem ima za cilj omogućiti nesmetano funkcioniranje privrednog sistema, kao i rasta i razvoja nacionalne ekonomije. Putem financijskog sistema i njegovih elemenata osiguravaju se slobodna novčana sredstva, nužno investiranje i ulaganje u tokove reprodukcije. Prema tome, od velikog značaja je financijski sistem za funkcioniranje privrednog i ukupnog društveno-ekonomskog sistema svake nacionalne ekonomije. U skladu s navedenim, često se kaže da financijski sistem predstavlja mehanizam kojim se vrši transfer financijskih sredstava između različitih djelatnosti i subjekata privređivanja. U najširem smislu, financijski sistem usmjerava oskudne resurse privrede od štediša (ljudi koji troše manje nego što zarađuju) ka uzajmljivačima (ljudi koji troše više nego što zarađuju). Štediše nude svoj novac financijskom sistemu i očekuju da će ga kasnije povratiti uz kamatu. Uzajmljivači traže novac od financijskog sistema znajući da ga kasnije moraju vratiti sa kamatom. Financijski sistem predstavlja mehanizam i vodič, odnosno sistem kanala kojima se vrši transfer financijskih sredstava između različitih grupa i subjekata u privredi.

8.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Finansijsko izvještavanje investicijskih fondova

U današnje vrijeme kada je opstanak na tržištu ograničen količinom i kvalitetom dostupnih informacija od velikog je značaja kvalitet i pouzdanost informacija iz finansijskih izvještaja. Kvalitetno finansijsko izvještavanje smanjuje informacijski rizik, što je od velikog značaja za sigurnost učesnika na tržištu kapitala, stabilnost finansijskog sistema i smanjenje rizika od finansijske krize. Iz navedenog slijedi da su glavni ciljevi finansijskog izvještavanja, pružanje osnovnih informacija o finansijskom poslovanju, finansijskoj uspješnosti i promjenama finansijskog položaja. Finansijski izvještaji igraju veliku ulogu u procesu poslovnog odlučivanja jer upravo informacije koje subjekt dobiva iz vlastitih i tuđih finansijskih izvještaja predstavljaju okosnicu za donošenje poslovnih odluka i omogućuju stvaranje konkurentske prednosti. Sve navedeno odnosi se i na finansijsko izvještavanje investicijskih fondova. Finansijske izvještaje za investicijske fondove sastavljaju društva koja upravljaju ovim fondovima. Društva za upravljanje fondovima osnivaju i kako im i sam naziv kaže, upravljaju investicijskim fondovima, što uključuje  vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja za fondove kojima upravljaju. U Federaciji BiH trenutno posluje 11 ZIF-ova i 7 OIF-ova kojim upravlja 8 društava za upravljanje investicijskim fondovima.

9.Dr. sci. Jasmina Hurić

Izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovodioci korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno uvjeravanje da će se u ostvarivanju ciljeva organizacije, budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno. Uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole u javni sektor Bosne i Hercegovine je važna reformska oblast u kojoj je Bosna i Hercegovina u obavezi da uskladi svoj zakonodavni okvir i praksu sa dobrim praksama i regulativama koje preporučuje Evropska komisija. Finansijsko upravljanje i kontrola javnog sektora u Federaciji započeti su donošenjem Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru. Analizirajući dosadašnje konsolidovane izvještaje o FUK-u na nivou Federacije BiH može se zaključiti da sistem unutrašnjih kontrola kod korisnika u javnom sektoru u Federaciji i dalje nije na odgovarajućem nivou i da od samog početka primjene Zakona o FUK-u nije postignut značajniji pozitivan efekat. Prisutna su nastojanja mnogih organizacija javnog sektora da u skladu sa svojim kapacitetima razvijaju sisteme internih kontrola prema zahtjevima koje pred njih stavljaju važeći propisi i Standardi interne kontrole, međutim, iz svih dosadašnji dostavljenih izvještaja, a naročito na bazi posljednjeg KI FUK za 2021. godinu, vidljivo je da se usklađivanje sistema internih kontrola sa zahtjevima Standarda internih kontrola i dalje sporo odvija kod većine korisnika.

10.Nedim Čustović

Metodologija rada interne revizije i učinka jedinica interne revizije u institucijama BiH

CHJ kroz godišnje izvještaje jedinica interne revizije institucija BiH i na osnovu stalne komunikacije s osobljem interne revizije, koja se odvija kroz sastanke, obuke, izdavanje mišljenja i obavještenja na upite, vrši, u skladu s Pravilnikom o provođenju osiguranja i unapređenja kvaliteta interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine i koristeći preporuke iz Vodiča za ocjenu kvaliteta interne revizije u javnom sektoru, nadzor nad poštovanjem metodologije rada interne revizije i prati učinak jedinica za internu reviziju institucija BiH. Napominjemo da navedena kontrola koju provodi CHJ, a koja se odvija kroz kontinuirani uvid u način rada interne revizije na osnovu dostupnih podataka, nije zamjena za propisane povremene eksterne ocjene koje trebaju provoditi kvalificirani nezavisni ocjenjivači izvan organizacije, kako je to definirano Zakonom o internoj reviziji institucija BiH, Standardima interne revizije i Pravilnikom o provođenju osiguranja i unapređenja kvaliteta interne revizije u institucijama BiH. Kako je CHJ nezaobilazan dio sistema interne revizije i kao tijelo koje je odgovorno za izradu i provođenje metodologije interne revizije, uvid u kvalitet rada jedinica interne revizije koji vrši CHJ ne može se smatrati u potpunosti nezavisnim, ali se isti provodi radi davanja smjernica i preporuka za unapređenje rada jedinica interne revizije.

11.Bernard Iljazović

Pravni okvir za prevenciju i suzbijanje korupcije u Kantonu Sarajevo

U današnjim okolnostima korupcija predstavlja značajan problem čiji se negativni učinci odražavaju na sve aspekte društva. Nerijetko su u različite koruptivne radnje involvirani nositelji javnih politika kako na državnoj tako i na lokalnoj razini, a čime se podriva pravno uređenje države, a ujedno narušava i stupanj povjerenja građana u rad institucija. Donošenjem Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ojačati će se pravni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo i to u vrlo značajnim segmentima koji se tiču sprečavanja sukoba interesa, zaštite prijavitelja korupcije, te jačanja integriteta u javnom sektoru. Ujedno je to jedan od osnovnih strateških ciljeva definiranih Strategijom za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. Koliko god bio kvalitetno napravljen zakonski akt, neophodno je da se njegova pravila učinkovito i dosljedno provode u praksi, kako se ne bi dogodilo da ostane samo „mrtvo slovo“ na papiru.

12.Mr iur. Mirel Mujkanović

Stanje profesionalizacije javnih nabavki u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

U okviru javne nabavke profesionalizacija podrazumijeva osiguravanje dostupnosti odgovarajućih alata i znanja za javne subjekte radi provođenja postupaka javnih nabavki i učinkovito zaključivanja ugovora s krajnjim ciljem osiguravanja održivosti nabavljenih dobara, usluga i radova, dok u isto vrijeme pridonosi cjelokupnom provođenju politike javnih nabavki. Cilj profesionalizacije javne nabavke uključuje sveukupno poboljšanje cijelog niza stručnih vještina i kompetencija, znanja i iskustva ljudi koji vode zadatke povezane s javnom nabavkom ili u njima učestvuju. Preporukom EU 2017/1805 o profesionalizaciji javne nabavke uspostavljen je potrebni okvir za razvoj nacionalnih strategija koje bi trebale omogućiti da države članice odnosno subjekti koji provode postupke javnih nabavki osiguraju najučinkovitiju upotrebu javnih sredstava na način kojim bi se doprinijelo i razvoju cjelokupne privrede. Pitanju profesionalizacije javne nabavke u Bosni i Hercegovini nije posvećena potrebna pažnja pa primjeri dobre prakse mogu biti osnova za kreiranje rješenja kojim bi se otkloniti određeni nedostatci na koji način bi se doprinijelo većem stepenu profesionalizacije javne nabavke u Bosni i Hercegovini.

13.Dr Dragan S. Jović

Restrukturiranje, poslovni model i performanse Sberbank a.d. Banjaluka i bankarska panika

Globalna finansijska kriza, 2007 – 2009., je bila svjedok brojnih bankrota banka sa sistemskim i nesistemskim posljedicama na nacionalne bankarske sisteme ili na globalni finansijski sistem, poput bankrota američke investicione banke Lehman Brothers. Tokom tih događaja postalo je očigledno da ne postoje procedure i pravila koje bi bolesnu banku sanirale ili izvele iz bankarskog sistema bez izlijevanja krize u realni sektor (eng. spillover), a posebno bez finansiranja iz budžeta (eng. bail out). Prodaja kao metoda sanacije Sberbank a.d. Banjaluka bila je jedina moguća opcija u uslovima sistemske bankarske panike u bankarskom sektoru Republike Srpske i hronične nelikvidnosti, natprosječno solventne i izuzetno rentabilne banke. Ostale metode sanacije ili nisu trebale, ili nisu mogle, biti primijenjene zbog izuzetnog visokog kvaliteta aktive banke (odvajanje imovine), zbog nemogućnosti daljeg eksternog finansiranja banke (restrukturiranje banke vlastitim sredstvima) i zbog ogromnog reputacionog rizika i sankcija nametnutih ruskim bankama (osnivanje banke za posebne namjene). Restrukturiranje banaka po instrumentima sanacije koji od 2014. predstavljaju dio evropskog bankarskog zakonodavstva je za bh. bankarski sistem relativno nov i nedovoljno istražen proces.

14.Alan Vajda, mag. iur.

Donesena odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je u svojstvu nadležnog tijela provelo postupak izrade i donošenja godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u 2022. godinu, te  je Vijeće ministara Federacije Bosne i Hercegovine na 54. sjednici održanoj 28. srpnja 2022. godine donijelo Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu. Kvota radnih dozvola predstavlja broj radnih dozvola koje se mogu izdati u jednoj kalendarskoj godini u Bosni i Hercegovini za strance određenih zanimanja, odnosno za strance koji obavljaju određene djelatnosti, a kojima je nužna radna dozvola za rad na teritoriju Bosne i Hercegovine. Radne dozvole utvrđene godišnjom kvotom, po djelatnostima i zanimanjima, izdaju se prvo za produženje već izdanih radnih dozvola, te nakon toga za novo zapošljavanje stranaca, s napomenom da prednost pri njihovom izdavanju imaju stranci koji posjeduju privremeni boravak u Bosni i Hercegovini temeljem spajanja obitelji sa strancem koji ima odobren privremeni boravak u Bosni i Hercegovini.

15.Doc. dr. sci. Asja Gojačić

Ekonomska diplomatija u uslovima globalizacije

Ekonomska diplomatija ima sve značajniju ulogu u međunarodnom poslovanju i spoljnopolitičkom djelovanju država. Ona se bavi novim konceptom međunarodne  saradnje i predstavlja vezu između diplomatije i privrede. Ona predstavlja prožimanje  diplomatije kroz spoljnu trgovinu, finansije, politiku i privredu u savremenoj međunarodnoj zajednici.Oblici diplomatskih aktivnosti su raznovrsni i prilagodljivi promjenama imajući u vidu brzinu promjena koje se dešavaju na međunarodnoj sceni. Države moraju da se uključuju u aktualne tokove jer izolacija i kašnjenje na planu spoljne politike izaziva višestruko negativne efekte po svaku državu bez obzira na njenu ekonomsku i političku moć. Posebno negativne posljedice se održavaju na ekonomiju države ukoliko država nema dobro organizovanu ekonomsku diplomatiju koja je postala prioritet diplomatske aktivnosti većine država. Putem diplomatije države brane svoje interese i nastoje da ostvare ciljeve od nacionalnog značaja koji u današnjoj epohi globalizacije zavise od niza faktora van državnih granica. Zato svaka država mora imati jasnu i dobro struktuiranu spoljnu politiku u suprotnom dolazi do višestruko štetnih efekata uslijed nepravovremenih i pogrešnih nastupa u međunarodnoj zajednici.

16.Džana Kadribegović

Izumi i tehnička  unapređenja u radnom odnosu i zabrana takmičenja radnika sa  poslodavcem

Prema Zakonu o radu („Službene novine Federacije BiH“,br.26/16 i 89/18 i 44/22) zaključivanjem ugovora o radu između radnika i poslodavca odnosno stupanjem radnika na rad zasniva se radni odnos. Zaključeni ugovor o radu   proizvodi prava i obaveze kako za radnika tako i za poslodavca.  U cilju ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata, zakonodavac je zaštitio poslodavca u smislu da izum ili tehničko rješenje koje je ostvario radnik pripadaju poslodavcu, jer je radom  kod tog poslodavca omogućeno radniku da dođe do  izuma ili tehničkog rješenja.  Pitanje  izuma, predmeta industrijskog dizajna i tehničkih unapređenja detaljnije se uređuju  posebnim zakonima iz oblasti zaštite pronalazaka, tehničkih unapređenja i autorskih prava.

 

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa

19. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis Oktobar 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 10/22

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Jasmin Omeragić

Osnovne pretpostavke pri izboru pružalaca računovodstvenih usluga ili koliko nas cijene poslodavci

Budućnost računovodstvene profesije mora se zasnivati prije svega na nezavisnosti i stručnosti profesionalnih računovođa, a računovođe u tome nikako ne smiju ostati usamljeni. Profesionalne organizacije s jedne, te zakonodavna i izvršna vlast s druge strane, imaju veliku odgovornost u pogledu očuvanja nezavisnosti položaja i rada pripadnika računovodstvene profesije, kako u pogledu primjene i poštovanja međunarodno prihvaćenih zahtjeva o osposobljavanju računovođa, tako i u očuvanju integriteta struke. Odgovornost profesionalnih računovođa velika je, budući da kvalitet njihovog rada ne utiče isključivo i jedino na klijenta ili na poslodavca, već na cjelokupno finansijsko stanje države. Također, odgovornost prema javnosti i zaštita javnog interesa jeste velika obaveza profesionalnih računovođa, ali je istovremeno i najviše priznanje za značaj njihovog rada za opće dobro cijele državne zajednice. Svaka osoba koja se želi baviti poslom računovođe mora biti spremna na sve moguće izazove, ali i da im odoli, ponašajući se u skladu sa etikom profesionalnih računovođa i to prvenstveno zbog sebe, ali u svojstvu odgovornih osoba pred nadležnim organima.

2.Mehmed Budić

Računovodstvene politike i promjene računovodstvenih procjena

Računovodstvene politike predstavljaju posebna načela, osnove, dogovore, pravila i prakse koje treba dosljedno primjenjivati prilikom sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja. Računovodstvene politike dozvoljeno je mijenjati samo ako je promjena zahtijevana računovodstvenim standardima ili rezultira financijskim izvještajima koji pružaju pouzdanije i značajnije informacije. Prilikom promjene računovodstvene politike efekte promjene potrebno je priznati uz primjenu retroaktivnog pristupa - kao da se računovodstvena politika oduvijek primjenjivala, osim kada je neizvodivo utvrditi učinke promjene. Usklađenja se provode na početnim stanjima kapitala (najčešće zadržane dobiti) i drugim usporednim stanjima na koja je promjena imala učinak. Promjena računovodstvenih procjena najčešće je vezana uz procjenu sumnjivih i spornih potraživanja, zastarjele zalihe, fer vrijednost financijske imovine i obaveza, vijek upotrebe i ostatak vrijednosti imovine koja se amortizira i obaveza temeljem jamstva. Efekt promjene ne priznaje se retroaktivno, nego samo u razdoblju promjene usklađenjem na stavkama kapitala, imovine i obaveza.

3.Dr. sc. Jozo Piljić

Dugoročna rezerviranja - računovodstveni i porezni tretman  

Dugoročna rezerviranja i razgraničenja i odgođene porezne obveze, iskazuju se dugoročna rezerviranja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 37 - Rezerviranja, nepredvidive obveze i nepredvidiva imovina i drugim relevantnim Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja MRS/MSFI i računovodstvenom politikom, dugoročna razgraničenja i dugoročno odgođene porezne obveze. U okviru konta ove grupe knjiže se rezerviranja za troškove koji se s velikom vjerojatnošću očekuje da će nastati u razdobljima poslije datuma bilance, a posljedica su sadašnjeg obavljanja djelatnosti. Na kraju svake poslovne godine menadžment pravne osobe suočava se s poteškoćama utvrđivanja pozicija temeljnih financijskih izvještaja koje je potrebno procijeniti. Nesigurnost i mogućnost pogrešaka kao sastavni dio procesa donošenja odluka o procjeni pojedinih pozicija financijskih izvještaja dovodi do mogućnosti da financijski izvještaji nisu prikazani u skladu s odredbama MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja, odnosno da ne prikazuju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove pravne osobe. Kako određeni broj stavaka u financijskim izvještajima nije moguće pouzdano utvrditi, već se takve pozicije moraju procijeniti, navedene stavke procjenjuju se u skladu s odredbama MRS  8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.

4.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Kontrola kvaliteta revizorskog rada kao pretpostavka kvaliteta finansijskih izvještaja

Za osiguranje kvalitetnih proizvoda ili usluga u svakoj profesiji je potreban dobar sistem nadzora i kvaliteta, pa tako i u reviziji kvalitetan nadzor rada povećava vjerojatnost da će rezultati rada biti pouzdani. Temelj za postizanje i održavanje kvaliteta je postojanje određenih pravila ponašanja, tj. načela, standarda i postupaka kojih se pripadnici pojedine struke moraju pridržavati i neprestano usavršavati. Osnovna uloga eksterne revizije je ispitati i ocijeniti jesu li finansijski izvještaji revidiranog subjekta fer i istinito prezentirani. Taj postupak provode stručne i nezavisne osobe, ovlašteni revizori. Da bi eksterna revizija bila kvalitetna i pouzdana, važno je da postoji efikasan sistem nadzora i kvaliteta iz kojeg proizilaze mnoge prednosti i poboljšanja kao što su: pouzdaniji izvještaji i rezultati revizije, kvalitetniji rad revizije, učenje i unapređenje revizijskog rada, efikasnost, efektivnost i ekonomičnost revizijskog procesa, veća odgovornost revizora kao i veće zadovoljstvo korisnika revizije. Da bi revizija bila kvalitetno provedena važno je da se revizori pridržavaju „pravila ponašanja“ koja su definisana načelima, standardima i zakonima. Cilj uspostavljanja sistema kontrole kvaliteta društava koje vrše reviziju je da se obezbijedi da registrovana društva za reviziju, njihovi vlasnici i zaposleni posluju u skladu sa međunarodnim standardima.

5.Mr. oec Elman Nadžaković

Državna revizija - čuvar državnog novca

Pod pojmom državne revizije se podrazumijeva postupak ispitivanja i ocjenjivanja finansijskih izvještaja i finansijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih subjekata koji se u cijelosti finansiraju iz proračuna ili su u većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne samouprave ili uprave. Obaveza javnih institucija i zvaničnika kojima je povjereno upravljanje javnim sredstvima je da za svoje postupke odgovaraju onima koji su im te odgovornosti povjerili, odnosno građanima i njihovim predstavnicima. Uloge koje vrše vrhovne revizijske institucije obuhvataju nadzor (sprječavanje neracionalnog trošenja javnih sredstava, otkrivanje zloupotreba i prevara ), uvid (utiču na poboljšanje efikasnosti i uspješnosti javnog sektora) i predviđanje (ispituju rad javnih institucija), a sve u cilju objektivne i nezavisne ocjene korištenja javnih sredstava i poboljšanja efikasnosti javne potrošnje. Kvalitetno vršenje zadataka državne revizije danas posebno dolaze do izražaja, posebno u Bosni i Hercegovini gdje politika na različite načine pokušava da djeluje na nezavisnost ovih institucija, a sve u cilju manipulacije državnim novcem.

6.Mr. oec Aida Bičo

Primjena statističkih metoda u postupku interne revizije

U dinamičnom i nesigurnom okruženju i u uslovima globalizacije, rastućeg razvoja tehnologije i konkurencije, preduzeća ne smiju gubiti puno vremena na dugotrajne analize jer dok se istraživanje završi situacija se već promijenila. U prošlosti preduzeća nisu bila velika i bilo je moguće provoditi istraživanje na cjelokupnoj dokumentaciji što nije oduzimalo puno vremena niti je bilo skupo. Danas kad je vrijeme novac i gdje se sve mijenja iz minute u minute provjeravati cjelokupnu dokumentaciju je složeno, skupo i zahtjevno. U skladu s tim razvilo se revizijsko uzorkovanje gdje revizori na temelju određenog uzorka donose svoj sud.Kontinuiranom i pravilnom primjenom statističkih metoda u reviziji omogućuje se internim revizorima jednostavnije praćenje procedura i poboljšanja rada interne revizije. Metoda uzorka kao i cjelokupan proces provedbe revizije se razvija u skladu sa promjenama na aspektu tehnologije. Pri korištenju metode uzorka već se korite raznovrsni računalni programi i vjeruje se da će u budućnosti softverski sistem još napredovati i olakšati daljnju procedure u odabiru jedinice uzorka.

7.Nedim Čustović

Revizijski i analitički postupci koje koriste interni revizori prilikom provođenja revizorskih angažmana- ( praktični primjeri )

Revizijski postupci, odnose se na proces koji se provodi kako bi se prikupili revizijski dokazi te ostvarili revizijski ciljevi. Pod pojmom priroda revizijskih postupaka podrazumijevaju se vrste testova koji interni revizor provodi kako bi ostvario ciljeve zacrtane internom revizijom. Važno je da interni revizor prilikom izbora revizijskih testova odabere one u kojima će odnos troškova i korist provođenja biti optimalan. Pritom se mogu koristiti tradicionalni revizijski postupci, a u posljednje su vrijeme sve popularniji postupci podržani računarima ili tzv. CAATs alati. Obim revizijskih postupaka zavisi o tome koliko revizor treba prikupiti dokaza kako bi ostvario ciljeve zacrtane internom revizijom. Postoje poslovni događaji koje interni revizor može testirati u potpunom obimu (100%), a postoje i oni koji su u praksi češći, a provode se metodom uzorka. Pod vremenskim periodom podrazumijeva se vremenski raspored u kojem će interni revizor provoditi testove. Prilikom prikupljanja dokaza, revizor može koristiti više načina, tj. revizijskih postupaka, a koji zavise o prirodi revizijskog angažmana. Funkcije interne revizije su proučavanje računovodstvenog sistema i sistema interne kontrole, ispitivanje računovodstvenih informacija, analiziranje ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti te analiziranje posluje li organizacija u skladu sa zakonom. Interna revizija kao funkcija ima zadatak osigurati zaštitu poslovnih procesa, prepoznati slabosti u poslovanju te, po mogućnosti, uticati na donošenje poslovnih odluka kako bi se minimizirali rizici poslovanja.

8.Dr. sc. Dinka Antić

Unaprjeđenje administriranja PDV-om: preporuke EU

Bosna i Hercegovina Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja obvezala na kontinuirano usklađivanje PDV sistema sa standardima EU. Osim koherentne politike PDV-a potrebno je i kontinuirano primjenjivati praksu članica kojom se unaprjeđuje rad PDV administracija. Evropska komisija je nedavno objavila dijagnostički izvještaj o stanju PDV administracija u EU u razdoblju 2016-2019., u kojem je dubinski analizirano administriranje PDV-om, najbolje prakse i iskustva članica u tom području. Izvještaj sadrži preporuke za unaprjeđenje administriranja PDV-om u svim segmentima: naplate prihoda od PDV-a, postupaka kontrole, ostalih administrativnih procedura, sa fokusom na digitalizaciju registracije za PDV-e, te su obrazložene strategije koje porezne administracije u članicama EU mogu usvojiti u cilju poboljšanja interakcije sa poreznim obveznicima i unaprjeđenja procesa, kako na strani porezne administracije, tako i na strani obveznika. Prihodi od PDV-a su glavni izvor financiranja budžeta članica. U razvijenim članicama udio PDV-a u poreznoj strukturi odgovara udjelima direktnih poreza (poreza na dohodak i poreza na dobit), a u poreznim strukturama u manje razvijenim članicama, većinom novih iz istočne Evrope, je dominantan zbog nižega stepena razvijenosti. Slabije funkcioniranje PDV administracije ugrožava financiranje potreba građana i institucija članica, ugrožava financiranje institucija EU, kao i samih obveznika, koji su opterećeni troškovima poštivanja PDV propisa.

9.Dr. sc. Jasmina Hurić

Uticaj budžetske politike na makroekonomske agregate

Budžet kao osnovni instrument budžetske politike po svojoj osnovnoj definiciji predstavlja novčani predračun države kojim se određuju prihodi i rashodi državnih organa prema unaprijed određenim namjenama. Budžetska politika definiše način potrošnje odnosno namjenu svih sredstava koja postoje u budžetu. Sredstva koja se nalaze u budžetu obezbjeđuju se instrumentima poreske politike odnosno politike javne potrošnje. Ako se budžetskom politikom želi postići povećanje privredne aktivnosti onda se koristi ekspanzivna  politika kroz povećanje državne potrošnje i smanjenje poreza. Ukoliko se, pak, želi smanjiti privredna aktivnost i kontrolisati inflacija tada države posežu za kontra mjerama kroz povećanje poreskih stopa i smanjenje javnih izdataka. Praksa je pokazala, da se najbolji efekti budžetske politike postižu u kombinaciji sa mjerama monetarne i drugih makroekonomskih politika. Država svoju budžetsku politiku vodi kroz povećanje odnosno smanjenje poreske stope i povećanje ili smanjenje obima javne potrošnje (izdataka države), ovisno o tome kakve makroekonomske efekte želi postići.

10.Dr. sci. Samir Sabljica

Statistički pokazatelji državne pomoći u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu – stanje i perspektive

Državna pomoć (engl. State aid) je oblik državne intervencije koja se koristi za promovisanje određene ekonomske aktivnosti. Posljedica takve intervencije je  da se određeni ekonomski sektori više favoriziraju u odnosu na druge te na taj način državna pomoć narušava konkurenciju jer pravi razliku između kompanija koje primaju pomoć i onih koje je ne primaju. Politika EU koja se odnosi na državnu pomoć treba da spriječi države članice da štite ili promovišu svoja preduzeća na štetu konkurencije u okviru EU. Glavni cilj je da se obezbjedi neometano funkcioniranje jedinstvenog tržišta EU, kao i da se poveća konkurentnost te da se kreira prostor bez unutrašnjih barijera bilo koje vrste. Svakako da će BiH morati uvažiti pravila Evropske Komisije po pitanju državne pomoći u smislu jačanja napora za smanjenje nivoa državne pomoći za koje se unaprijed ne može utvrditi krajnji efekat. Naime, prije same dodjele državne pomoći, davalac državne pomoći mora anticipirati svrsishodnost pomoći. Davalac bi morao znati kakva je očekivana korist za državu (što podrazumijeva općine, gradove, kantone, distrikt, entitete, državni nivo) od toga što će dodijeliti određenom privrednim subjektima državnu pomoć odnosno koji je omjer onoga što država daje prema onome što država dobija. Također, treba usvojiti sugestije Еvrоpske kоmisiјe dа se pојаčајu nаpоri zа smаnjеnjе оpćеg nivоа držаvnе pоmоći, i dа sе dоdаtnо fоkusirа nа prеlаzаk sа pоdrškе pојеdinim prеduzеćimа ili sеktоrimа nа pоdsticаnjе hоrizоntаlnih cilјеvа, kao što to čini ЕU, kао štо su zаpоšlјаvаnjе, rеgiоnаlni rаzvој, zаštitа živоtnе srеdinе, оbukа, istrаživаnjе i rаzvој.

11.Bernard Iljazović

Pravni okvir za zaštitu prijavitelja korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine

U trenutnim okolnostima svjedoci smo da se korupcija sa svim svojim negativnim učincima uvukla u skoro sve pore društva. Nerijetko su i sami kreatori politika i na državnoj i lokalnoj razini inkorporirani u različite oblike koruptivnih radnji, pri čemu u većini slučajeva ne snose odgovarajuće sankcije čime se ne samo da podriva pravni poredak, nego se i stvara negativna percepcija u javnosti o funkcioniranju državnih tijela. Za učinkovitiju prevenciju i sankcioniranje takvih radnji potrebno je poduzimati, odnosno donositi adekvatne mjere i to u obliku zakonskih normi. No, unatoč tim pomacima zakonodavac je napravio značajne propuste tako što je izostavio štetne radnje ključnih aktera u vrhu zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, što znači da i oni koji su nerijetko upleteni u različite koruptivne radnje neće biti sankcionirani. S obzirom da je postojanje korupcije u dosta slučajeva teško dokazati, a i koja se pod spregom određenih lobija i uspješno zataškava, prijavitelje korupcije se tako stavlja u nezavidan položaj, odnosno da će biti izloženi visokim novčanim kaznama zbog lažnog prijavljivanja, što će ih samo demotivirati na prijavljivanje koruptivnih radnji. U konačnici, takvim zakonskim normama neće se uspostaviti učinkoviti mehanizmi za provođenje zaštite prijavitelja korupcije, te krenuti u istinsku borbu protiv korupcije.

12.Džana Kadribegović         

Ovlaštenja i obaveze  zaposlenika na osnovu Zakona o  vijeću zaposlenika

Zakonom o radu, koji je u okviru reforme radnog zakonodavstva donesen 1999. godine,  predviđen je  osnov za donošenje i ostalih propisa iz oblasti radnog zakonodavstva. Propisano je, također, da se način i postupak formiranja vijeća zaposlenika, kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje vijeća zaposlenika uređuju posebnim zakonom.  S tim u vezi, donesen je Zakon o vijeću zaposlenika i objavljen  u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 38/04, kojim je predviđeno učešće zaposlenika u odlučivanju o pitanjima koja se odnose na poslovnu politiku poslodavca kao i   organiziranje  tijela koje će pružati zaštitu u ostvarivanju prava i interesa zaposlenika. Vijeće zaposlenika, prema poslodavcu  ima ovlaštenja i obaveze, dok poslodavac ima samo obaveze koje je dužan da poštuje. Zakonom je propisana obaveza poslodavca  da o pitanjima koja su od interesa za ekonomski i socijalni položaj zaposlenika informira vijeće zaposlenika,  konsultuje i pribavlja prethodnu saglasnost vijeća zaposlenika.

13.Safeta Lukačević

Ergonomija – pristup, analiza i oblikovanje radnog mjesta

Ergonomija nauka o uslovima rada, ljudi i radno okruženje (grč.)  po definiciji je naučna disciplina (nauka o radu) kojoj je zadatak da istražuje ljudski organizam i ponašanje, te pruža podatke o prilagođenošću predmeta s kojima čovjek dolazi u kontakt. Dakle, ergonomija proučava anatomske, fiziološke i druge parametre ljudskog tijela. To nije nezavisna nauka nego se koristi podacima svih disciplina koje se bave čovjekom (medicinom, psihologijom, matematikom, optikom, akustikom itd.). Ergonomija omogućava da se kvalitetno radi, poveća proizvodnja, smanji broj profesionalnih oboljenja i da se poveća efikasnost i sigurnost upotrebe predmeta. Ergonomija mora biti najčvršće povezana s konstrukcijom i tehničkim projektovanjem proizvoda (s jedne strane) i dizajniranjem (s druge strane). Dizajn ne može mijenjati čovjeka, ali putem ergonomije saznaje o činjenicama koje su čovjeku potrebne. Upravo ergonomija omogućava dizajneru da prilagođava ili promijeni predmet u najprikladnijoj kombinaciji za čovjeka. Idealna situacija kaže da bi dizajn nekog uređaja trebao početi od čovjeka, ali najčešće se događa suprotno. Zato je važno uočiti da je dizajn oblikovan za ljude na osnovu podataka o konačnom korisniku. Ergonomija kao nauka daje principe dimenzija za oblikovanje predmeta s kojim korisnik dolazi u doticaj. Ergonomija je moglo bi se reći nauka koja se bavi dizajnom proizvoda tako da oni najbolje budu prilagođeni ljudskom tijelu.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis Septembar 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 09/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mr Milica Vidović

Komentar Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je na sjednici održanoj dana 14.07.2022. godine usvojio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu  vrijednost, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj: 47/22 od 19.07.2022. godine. Pravilnik je stupio na snagu 27.07.2022. godine. Najvažnije izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost odnose se na drugačije uređenje oporezivanja novosagrađenih građevinskih objekata u smislu preciznijeg definisanja pojma novosagrađenog građevinskog objekta. Osim navedenog, prvi put se uvodi obračun i plaćanje PDV-a od strane inostranog prevoznika putnika. Izmijenjenim Pravilnikom na drugačiji način su propisana oslobađanja kod unosa dobara u slobodnu zonu namijenjenih izvozu, kao i usluga korisnicima slobodnih zona u vezi isporuka dobara namijenjenih izvozu. U vezi sa podnošenjem PDV prijava izmijenjen je član 78. kojim se propisuje novi način podnošenja PDV prijava i izrađeno je novo Uputstvo o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje, koje je sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.

2.Dr. sc. Dinka Antić

Diferencirane  stope PDV-a u BiH: Specifičnosti i ograničenja

Fiskalni sistem Bosne i Hercegovine odlikuje niz specifičnosti i paradoksa, u odnosu na druge zemlje, na prvom, mjestu, specifično ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, sa jako visokim stepenom fiskalne decentralizacije, s jedne strane, i visok stepen centralizacije poreza iz kojih se financiraju svi nivoi vlade, sa velikim stepenom međuovisnosti centralne i entitetskih vlada u pogledu politike, administriranja i raspodjele, s druge strane. Navedene specifičnosti odrazile su se i na sistem PDV-a, koji se u velikoj mjeri razlikuje od standardnih PDV-e  sistema savremenih država. Sveobuhvatna analiza implikacija inicijativa za uvođenje diferenciranih stopa PDV-a treba da uključi  sagledavanje  utjecaja navedenih specifičnosti sistema PDV-a i ograničenja politike PDV-a koja ona nameću. Od posebne je važnosti sagledati implikacije uvođenja diferenciranih stopa PDV-a na raspodjelu indirektnih poreza – pitanje koje je u potpunosti zanemareno u javnim raspravama. Može se zaključiti da je izvjesno da uvođenje diferenciranih stopa PDV-a derogira važeći koncept raspodjele prihoda od indirektnih poreza, jer su nužne izmjene provedbenih pravila i tehnička prilagođavanja svih ključnih aktera (UIO, obveznika, entitetskih poreznih uprava). Drugo, zbog nemogućnosti verificiranja iskazivanja podataka o krajnjoj potrošnji na PDV prijavama za više PDV stopa u kratkom roku postoji opasnost da se uruši teško stečeno povjerenje entiteta u validnost podataka, čime se dovode u pitanje buduća poravnanja prihoda između entiteta. Do sada se pokazalo da je povjerenje između korisnika raspodjele indirektnih poreza ključno za neometano funkcioniranje sistema indirektnog oporezivanja u BiH, a time i za stabilno financiranje svih nivoa vlada.

3.Jasmin Omeragić

Upravljačko računovodstvo u službi Uprave firme

Bez obzira koliko se svi mi bavili teoretiziranjem o poslovanju bilo koje firme, ili pak bilo što drugo praktično činili na poboljšanju, modernizaciji, revitalizaciji poslovanja firme, u preovlađujućoj privatno-vlasničkoj strukturi kapitala, prioriteti i fokus vlasnika kapitala su bili i uvijek će biti manifestirani na način kako najbolje i najviše da zadovolji vlastite interese. Da kod nas (u BiH privrednoj praksi) za sada i nemamo baš nešto posebno od planski razvijanog i temeljno uspostavljenog upravljačkog računovodstva, svjedoče i vrlo česti slučajevi donošenja poslovnih odluka „u hodu“, što zbog brzine, fleksibilnosti i ekspeditivnosti (što je nekada i učinkovito), ali takvo poslovno ponašanje vrlo lako može uzrokovati i veće troškove finansiranja, nesposobnost, pa i nemogućnost restrukturiranja poslovanja, „upad“ u nelikvidnost i niz poslovnih poremećaja, pogotovo u periodima opće privredne nestabilnosti. U bilo kojem obliku organizirane privredne djelatnosti primaran je zahtjev vrlo ozbiljne analize informacija o likvidnosti, solventnosti, o bonitetu i samom finansijskom položaju firme. Upravljačko računovodstveno i finansijsko izvještavanje, koje je utemeljeno na finansijskom računovodstvu, te profesionalne računovođe kao glavni nosioci tih poslova, u svakoj firmi ključni su faktori za dobro poslovno odlučivanje i trebalo bi da budu permanentno podržavani i adekvatno vrednovani od strane menadžmenta i vlasnika kapitala.

4.Mehmed Budić

Manipulacije finansijskim izvještajima na bazi primjene kreativnog računovodstva

Jasne definicije prevare u finansijskim izvještajima teško je razlučiti od deklarativnih i/ili autoritativnih izjava, prvenstveno zato što je tek u posljednjem desetljeću računovodstvena struka koristila riječ prevara u svojim stručnim proglasima. Prije su se koristili pojmovi namjerne greške ili nepravilnosti. U početnoj teorijskoj zamisli cilj kreativnog računovodstva kao računovodstvene discipline bio je da se korisnicima finansijskih izvještaja omogući realan prikaz stvarnog finansijskog i prinosnog položaja poslovanja društva, prema tekućim vrijednostima imovine, obaveza i kapitala. Zbog toga su u računovodstvu uvedeni fer vrijednosti i različiti modeli procjene vrijednosti imovine i obaveza. Uzimajući u obzir činjenicu kolika šteta može nastati usljed primjene „kreativnog računovodstva“, naročito na finansijskim tržištima u razvoju, važno je da računovođe i menadžeri prepoznaju postupke i tehnike koje mogu biti okvalifikovane kao „kreativno računovodstvo“. Zapravo, oni moraju biti osposobljeni da u praksi jasno vide granicu između politike finansijskog izvještavanja i kreativnog računovodstva.

5.Azra Šabotić

Mogućnosti za unapređenje konsolidovanja

Prepoznati problemi finansijskog izvještavanja za grupu povezanih preduzeća predstavljaju izazove budućeg razvoja računovodstvene oblasti, kao i funkcionisanja ekonomije. Negativne efekte primjene konsolidovanja treba smanjiti na najmanji mogući nivo, odnosno eliminisati u cilju potrebnog kvaliteta izvještavanja. Preporuke koje su date rezultat su teorijskog i praktičnog iskustva, a koje su prepoznate kao značajne i moguće za dalje unapređenje računovodstvenog sistema.To se odnosi na edukaciju stručnog osoblja, bolja kontrola na internom i eksternom nivou, bolja priprema za konsolidovanjem, harmonizacija finansijskog izvještavanja, regulativa male grupe preduzeća, moderni finansijski instrumenti plaćanja, elektronska prezentacija, poreska konsolidacija i forenzika.

6.Mr. oec Elman Nadžaković

Procjena vrijednosti preduzeća metodom diskontovanog novčanog toka (DNT)

Pojave globalizacije, naglog razvoja informacionih tehnologija, promjena u zahtjevima i željama potrošača, nove uloge države u regulisanju ekonomske aktivnosti i slično značajno su izmijenile ambijent u kome se odvija svakodnevno poslovanje. Primarni zadatak top menadžmenta u turbulentnom okruženju kao što je današnje jeste stvaranje vrijednosti i upravljanje vrijednošću preduzeća. Metodologija koja se uobičajeno koristi prilikom procjene vrijednosti preduzeća je metod diskontovanog novčanog toka. Sama procjena vrijednosti pomoću metode diskontovanog novčanog toka, zahtijeva suštinsko razumijevanje poslovanja preduzeća i njegovih finansijskih izvještaja. To ne podrazumijeva samo znanje iz oblasti računovodstva i finansija i njegovu mehaničku primjenu, već i razumijevanje tehnološkog procesa proizvodnje, strateške pozicije preduzeća i marketing aktivnosti. Jedino na bazi sveobuhvatne analize poslovanja preduzeća i razumijevanja njegovog potencijala za rast u budućnosti je moguće izraditi relativno pouzdan finansijski model na temelju kojeg će biti procijenjena njegova vrijednost.

7.Dr. sc. Jozo Piljić

Planiranje revizije

Planiranje revizije je jedna od najvažnijih faza revizije, kojoj se nerijetko ne pridaje dovoljno pažnje. Sam proces planiranja bi trebao rezultirati cjelokupnom strategijom revizije koja će odgovarati procijenjenim rizicima i specifičnostima svakog pojedinog društva čiji su financijski izvještaji predmetom revizije. Dobro planiranje iziskuje vrijeme i detaljno razumijevanje samog procesa revizije, ali se upravo zbog prisutnih trendova na tržištu revizijskih usluga s fokusom na efikasnost i bolje povrate, a samim time i na smanjenje broja sati potrebnih za reviziju, često ovaj dio procesa ne odradi dovoljno detaljno. Nerijetko revizori zbog pritisaka na efikasnost, planiranju ne posvećuju dovoljno vremena, iako je ta faza zapravo prvi koraku provođenju revizije koja će u potpunosti biti u skladu s MreVs-ima. Kriva strategija definirana na početku te nedovoljno uključenje iskusnih članova tima, u konačnici može dovesti do objave krivog revizorskog mišljenja, što je zasigurno nešto što svaki revizor nastoji izbjeći. Glavna odgovornost revizora je provođenje revizije u skladu s MReVs-ima kako bi se prikupilo dovoljno valjanih dokaza na kojima se može temeljiti revizijsko mišljenje. Zahtjev za planiranjem revizije je upravo definiran MReVs-ima, te je stoga odgovornost svakog revizora provesti adekvatne procedure planiranja.

8.Dr. sc. Emina Imamović

Izvještavanje o internoj reviziji u društvima za osiguranje Federacije BiH

Interna revizija je nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantska aktivnost kreirana sa ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja. Godišnji izvještaj sadrži glavne nalaze i preporuke iz obavljenih pojedinačnih internih revizija u toku godine. Namjera izvještaja je prvenstveno da informiše upravu i odbor za reviziju društva o glavnim nalazima, zaključcima i preporukama interne revizije. Polugodišnji i godišnji izvještaji interne revizije dostavljaju se regulatoru. Također, na zahtjev, mogu biti proslijeđeni i organima zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakon o osiguranju koji uređuje rad interne revizije u društvima za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine je u potpunosti usaglašen sa Međunarodnim standardima za profesionalno obavljanje interne revizije.

9.Nedim Čustović

Samoprocjena sistema internih kontrola i GI FUK (Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema) u JLS/Gradovi, Općine

Metodologija koja podrazumijeva samoprocjenu FUK-a je koristan i efikasan pristup koji zaposlenici i rukovodstvo mogu primjenjivati u procjeni kontrolnih procedura koje se provode u jedinicama lokalnih samouprava (JLS). Organizacija koja koristi samoprocjenu kontrole podrazumijeva  da treba da uspostavi zvanični i dokumentovani proces (GI FUK) koji rukovodstvu omogućava da  učestvuje u samoprocjeni sa ciljem da: utvrdi vjerovatnoću ostvarivanja utvrđenih ciljeva organizacije, identifikuje rizike i izloženost, procjeni kontrole koje umanjuju te rizike, utvrdi akcione planove koji će voditi umanjivanju rizika. Samoprocjena (GI FUK - Godišnji izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli) je bazirana na upitniku koji uključuje pet međusobno povezanih komponenti sistema interne kontrole, kako je to objašnjeno u "COSO" - integrisani okvir interne kontrole sa svojih pet međusobno povezanih komponenti (kontrolno okruženje, procjena rizika, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije i praćenje). Ocjena strukture interne kontrole nije jednokratna aktivnost već stalni proces. Odgovorna lica treba stalno da ukazuju na moguća poboljšanja dizajna i funkcionisanja sistema internih kontrola,  FUK-a (interne kontrole). Samoprocjena kontrole (FUK-a) pruža prije svega dobru osnovu za identifikovanje i ispravljanje slabosti u sistemima kontrole. Praksa u javnom sektoru je da se samoprocjena kontrole sistema internih kontrola, (FUK-a) provodi jednom godišnje sa ciljem da se procjeni ostvareni napredak i efektivnost u provođenju sistema interne kontrole (FUK-a).

10.Bernard Iljazović

Pravni okvir za osiguravanje materijalne podrške porodicama s djecom u Federaciji BiH

Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom utvrđena su osnovna prava porodica s djecom i to: dodatak na djecu, naknada umjesto plate ženi majci za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci, dodatna ishrana za majke dojilje, posebni psihosocijalni tretman bračnih drugova koji žele djecu i trudnica, smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja, osiguravanje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja i školarine i stipendije đacima i studentima. Uzimajući u obzir dosadašnji neusklađeni, neefikasni i neodrživ zakonodavni okvir kojim se uređuje sistem zaštite porodica s djecom u Federaciji, potreba za donošenje novog Zakona pokazala se kao prijeko potrebna mjera za unapređenje tog segmenta, a na osnovu kojeg će se postići željeni ciljevi, odnosno osiguravanje svoj djeci približno jednaki materijalni uvjeta za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici, te razvijati efikasan i održiv sistem podrške porodicama s djecom na cijelom prostoru Federacije

11.Nejla Fejzić Sarić

Investicijski fondovi: Kako najpametnije ulagati u fondove?

 Investicijski fondovi prikupljaju sredstva velikog broja ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire: dionice, obveznice, trezorske zapise i dr. Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju portofolio fonda koji je podijeljen na udjele u fondu. Ono što možemo zaključiti jeste da su investicijski fondovi danas dostupni i pojednostavljeni kako bi služili svima. Pametnim investitorima je prava šteta ne iskoristiti tako odličan instrument ulaganja. Fondovi se mogu iskoristiti za oplemenjivanje kapitala u svrhu postizanja boljeg imovinskog statusa, plaćanje kvalitetnijeg obrazovanja sebi i djeci, osiguravanja dobre mirovine sa glavnicom i kamatama i slično.

12.Mr Safija Žilić, dipl.oec

Dobrovoljno penzijsko osiguranje i dobrovoljni penzijski fondovi

Stanovništvo u našoj zemlji spada među najstarije u svijetu i procjene su da će i dalje stariti – broj ljudi starijih od 65 godina narednih decenija će  porasti za trećinu. Penzijski sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine  funkcioniše na principu međugeneracijske solidarnosti. Sadašnji radnici uplaćuju doprinose iz kojih se isplaćuju penzije sadašnjim penzionerima.Dobrovoljno penzijsko osiguranje mora biti jedan od stubova razvoja sistema osiguranja nakon završenog radnog vijeka pojedinca. Međutim, potrebni su određeni preduslovi da bi se ono moglo razvijati na pravilnim osnovama, i predstavljati supstitut ili dopunu obaveznog penzijskog osiguranja. Da bi se sistem dobrovoljnog penzijskog osiguranja permanentno razvijao neophodno je da postoji razvijena svijest pojedinca o neophodnosti njegovog posjedovanja. U njemu visinu dopunske (privatne) penzije formira iznos uplaćenih doprinosa, dužine uplata i pripisane dobiti. Kod dobrovoljnog penzijskog osiguranja sredstva se na ličnim računima osiguranika investiraju, a ostvarena dobit se pripisuje svakom računu i na taj način se uvećavaju. Za dobrovoljne penzijske fondove se kaže da su oprezni investitori na tržištu kapitala, s obzirom na to da najveći procenat sredstva dobrovoljni penzijski fondovi investiraju u sigurne vrijednosne papire - u kupovinu državnih obveznica, komercijalnih zapisa i zapisa trezora. Također, penzijski fondovi su katalizatori štednje i ekonomskog rasta, jer kroz investiranje omogućavaju razvoj tržišta kapitala, infrastrukture, građevinske djelatnosti, štednje i tržišta rada. Podsticanje razvoja dodatnog dobrovoljnog penzijskog sistema trebao bi  dugoročno doprinijeti održivost  penzijskog sistema u cjelini.

13.Dr.  sci. Asja Gojačić

Ekonomski kontekst globalizacije

Globalizacija je proces povezivanja ljudi, naroda, država i organizacija radi zadovoljenja interesa određenog centra svjetske moći, na određeni način, prisiljavanjem subjekata na povezivanje u novu strukturu, gdje su zahtjevi pojedinih društvenih zajednica u drugom planu. Globalizacija se ostvaruje zajedno sa regionalizacijom i decentralizacijom, što označava regionalnu, lokalnu i globalnu zajednicu. Globalizacija predstavlja rast i nastajanje svjetskog trenda za reforme u društvu i svim njegovim segmentima, što dovodi do međunarodnih konotacija u politici, ekonomiji, kulturi, idejama i ostalim sferama.

14.Držana Kadribegović

Zakonsko uređivanje ravnopravnosti spolova

Tematika ravnopravnosti spolova tokom vremena prepoznata je kao bitan faktor sveukupnog društvenog razvoja i demokratizacije, ali i kao bitan aspekt ljudskih prava koja su neotuđivi dio svakog ljudskog bića. U vezi s navedenim,  ravnopravnost spolova se na međunarodnom nivou, prije svega, definira  konvencijama iz oblasti ljudskih prava, te drugih akata, kojima je cilj koordinacija  između država i provođenje određenih politika iz ove oblasti.  Puna  ravnopravnost spolova garantira se  u svim sferama društva, a naročito u oblasti obrazovanja, ekonomiji, zapošljavanju i radu, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, sportu, kulturi, javnom životu i medijima. Međutim, ostvarivanje pune ravnopravnosti spolova je dugotrajan proces koji zahtijeva dalje  reforme, a što  umnogome zavisi od brojnih društvenih okolnosti i procesa, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou.

15.Alan Vajda, mag. iur.

Statusna pitanja sezonskog zapošljavanja državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj propisan je Zakonom o strancima, odnosno Pravilnikom o boravku držav­ljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 20/22.), time da pod sezonskim radnikom podrazumijevamo državljanina treće zemlje koji zadržava svoje  pre­bivalište u trećoj zemlji te koji zakonito i privremeno boravi u Republici Hrvatskoj kako bi obavljao posao koji ovisi o izmjeni godišnjih doba u okviru jednog ili više ugovora o radu na određeno vrijeme koje je sezonski radnik izravno sklopio s poslodavcem s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj. Djelatnost koja ovisi o izmjeni godišnjih doba je djelatnost koja je vezana uz određeno doba godi­ne određenim ponavljajućim događajem ili nizom događa­ja koji su povezani sa sezonskim uvjetima, tijekom kojih razina potrebne radne snage znatno nadilazi razinu radne snage potrebne za uobičajeno tekuće poslovanje, time da su djelatnosti u kojima je dopušteno zapošljavanje sezon­skih radnika poljoprivreda i šumarstvo te turizam i ugostiteljstvo. Zapravo, stanovitom broju poslodavaca, zbog specifič­nosti sezonskog rada i pojačane aktivnosti tijekom turistič­ke sezone, u pravilu, nije isplativo sklapati ugovor na neodređeno vrijeme s radnikom koji pretežito radi sezonski, već je učinkovitije zasnovati radni odnos na temelju ugovora o radu za stalne sezonske poslove.

 

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa

18. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


Časopis Juli-Avgust 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 07-8/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1. Jasmin Omeragić

 Neke odlike finansijsko-računovodstvenog poslovanja neprofitnih organizacija

Neprofitno orijentirane, nevladine organizacije imaju status pravnih lica, a takav status stiču upisom u nadležni sudski registar. Pobliže, to su (uglavnom) udruženja i fondacije koje osnivaju tri ili više fizičkih ili pravnih lica dobrovoljno udruženih s ciljem neprofitnog djelovanja u ostvarivanju određenog zajedničkog i/ili javnog interesa, te stoga nevladine organizacije imaju sva prava i obaveze u skladu sa zakonima koji se primjenjuju na teritoriji BiH, što znači da su sasvim samostalne prilikom zaključivanja ugovora, zatim upošljavanja radnika, sticanja vlastite imovine, posjedovanja svoga transakcijskog računa, itd. Aktuelni i najčešći izvori finansiranja nevladinih neprofitnih organizacija potiču iz donacija i grantova pravnih i fizičkih lica, no nije isključeno ni samofinansiranje obavljanjem određenih (ograničenih) privrednih aktivnosti uz uslov da se radi o srodnim djelatnostima, te da je to predviđeno statutom. Za razliku od firmi u privredi, osnivači i članovi nevladinih neprofitnih organizacija nemaju  status vlasnika. Statut  nevladine neprofitne organizacije osnovni je njen akt kojim se definira način upravljanja, kao i sistem internih kontrola. Interna kontrola skup je zvaničnih procedura, kojima se osigurava rad i djelovanje prema važećim zakonima, propisima i upravljačkim politikama, kako ne bi dolazilo do gubitaka u poslovanju zbog zloupotreba, grešaka, poslovnih prevara, pranja novca i sl.

2.Dr. sc. Jozo Piljić

 Upravljanje troškovima u hotelijerskom poslovanju korištenjem USALI metodologije

 Upravljanje troškovima je ozbiljan, kontinuiran i odgovoran proces, a rezultat je pozitivnog odnosa menadžera u hotelijerskom poduzeću prema ukupnom poslovanju i traži stalne analize odnosa troškova te koristi koje ti troškovi donose. Kvalitetne informacije i pokazatelji upravljanja troškovima u hotelijerstvu racionalna su osnova za prevenciju, korekciju i poboljšanje poslovnih procesa u hotelu. Ujedno i sustav upravljanja troškovima hotelijerskog poduzeća mora biti ustrojen na način da osigurava informacije koje će udovoljavati ne samo zakonskim propisima, nego i uvažavati specifičnosti djelatnosti kojom se bavi, te primjenjivati posebne “industrijske standarde”, koje za hotelijerstvo predstavljaju USALI standardi. Hotelijerska poduzeća koja ne primjenjuju USALI metodologiju ne mogu osigurati dugoročnu uspješnost, jer u pravilu ne donose odluke na temelju egzaktnih, pravilno kombiniranih te kontinuirano „proizvedenih“ informacija. U mnogim slučajevima menadžeri u kriznim vremenima umjesto da smanje troškove pribjegavaju povećanju prodajnih cijena što u konačnom može biti vrlo opasno. Često povećanje cijena u hotelijerstvu može izazvati i direktnu reakciju kupaca i konkurenata, a stoga i pad prodaje, te se općenito smatra vrlo rizičnim potezom. Ekonomska znanost i praksa dugo vremena bave se proučavanjem i primjenom određenih metoda u upravljanju troškovima te nastojanjem da učinjeni troškovi donesu maksimalne koristi.

3.Fatima Budić i Mehmed Budić

 Obračun rezerviranja za jubilarne nagrade

Rezerviranja se iskazuju kao rashod razdoblja samo kada njihovo priznavanje u tekućem razdoblju zadovoljava određene zahtjeve propisane računovodstvenim standardima. U praksi se od ostalih dugoročnih primanja zaposlenih najčešće javlja jubilarna nagrada, dok su ostali oblici dugoročnih primanja zaposlenih dosta rijetki. Svrha formiranja rezerviranja za jubilarne nagrade i evidentiranje odgovarajućih troškova je utvrđivanje obaveze prema zaposlenima i rashoda u periodu kada su zaposleni izvršili uslugu, odnosno radili kod subjekta, što je osnovni zahtjev MRS -19. Obaveza isplate i visina jubilarnih nagrada nije određena Zakonima o radu, već se određuje kolektivnim ugovorima ili internim aktima poslodavca. Poslodavac treba priznati trošak jubilarnih nagrada u onom trenutku kada zaposlenici pružaju usluge temeljem kojih ostvaruju svoja prava na buduće isplate nagrade, a obaveza se utvrđuje na diskontiranoj osnovi, sukladno odredbama MRS - a 19.

4.Doc. dr. sc. Semina Škandro

Obaveze računovođa, revizora i poreznih  savjetnika  u primjeni Zakona o sprečavanju pranja novca

 Pranje novca je proces koji ima za cilj zametnuti trag stvarnog porijekla nezakonito stečenog novca, na način da se kroz finansijski i nefinansijski sektor isti ozakoni. Pranje novca je globalni problem i za njegovo suzbijanje potrebna je međunarodna saradnja.To je problem koji je teško rješiv, bez obzira koliko sistem praćenja i kontrole bio dobro uspostavljen, perači novca konstantno pronalaze nove načine za ozakone nelegalno stečen novac. Posebno do izražaja dolazi  u posljednje vrijeme uslijed globalizacije gdje se postupno ukida ograničenja po pitanju kretanja dobara, usluga, kapitala, ljudi.  Borba protiv pranja novca zahtijeva međunarodnu saradnju. Prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma BiH, računovođe, revizori i porezni savjetnici, između ostalih obveznika u obavezi su pratiti i obavještavati FOO o saznanju ili sumnji da njihovi klijenti imaju nezakonite radnje pranja novca i finansiranja terorizma.

5.Dr. sc. Jasmina Hurić

Upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

Iako već nekoliko godina postoji zakonska obaveza upravljanja rizicima u javnom sektoru u Federaciji BiH, efikasna uspostava i razvoj upravljanja rizicima su vrlo usporeni. Dosadašnji propisi i metodološka uputstva su dali određene instrukcije kako započeti taj proces i razvijati ga u organizaciji, ali su ostavili i otvorili mnoga nejasna pitanja u kvalitetnom i uspješnom procesu upravljanja rizicima u javnom sektoru. Inače, finansijsko upravljanje i kontrola i upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji BiH, kao jedna svojevrsna “novina”, koja je proizašla kao obaveza ulaska u Evropsku uniju, mnogim korisnicima je pored toga što je izazvala velike nedoumice, stvorila i neku vrstu dodatnog administrativnog opterećenja uz već postojeće nadležnosti i aktivnosti. Da bi upravljanje rizicima bilo efikasno za sve organizacije javnog sektora ono treba biti na nivou čitave organizacije i sprovedeno u svim pojedinačnim organizacionim jedinicama. Cilj Smjernica i svih propisa kojima se reguliše pitanje finansijskog upravljanja i kontrole javnog sektora u Federaciji BiH je da se na osnovu jedinstvenog metodološkog akta i prateće aplikacije PIFC razvije kultura upravljanja rizicima kod svih korisnika.

6.Nedim Čustović

Donošenje registra rizika i strategije rizika u JLS, Općini/Gradu   (Praktični primjeri – III dio)

 Sistem internih finansijskih kontrola, u skladu sa međunarodnim standardima za internu kontrolu, zahtijeva da upravljanje rizicima postane sastavni dio postojećih procesa upravljanja. Da bi upravljanje rizicima postalo sastavni dio procesa planiranja i donošenja odluka, neophodno je da svaki korisnik javnih sredstava, uspostavi praksu razmatranja mogućih rizika prilikom izrade planskih dokumenata (strateških, operativnih i finansijskih), jer oni koji donose odluke trebaju imati informacije o rizicima koji su s njima povezani. Rizik je vjerovatnoća nastanka događaja koji može ugroziti ili negativno uticati na ispunjavanje strateških i konkretnih ciljeva organizacije. Događaji podrazumijevaju različite aktivnosti, koji su obično grupisani u kategorije prema organizacionim dijelovima kako bi uprava mogla jasno uočiti koja su područja ugrožena. Sveobuhvatan model uzima u obzir i vanjske i unutrašnje rizike, kao i očekivane i neočekivane rizike (strateško promišljanje). Upravljanje rizikom predstavlja proces koji se primjenjuje na strateškom nivou i u cijeloj organizaciji s ciljem identifikacije i upravljanja rizikom unutar prihvatljivih/podnošljivih granica  kako bi se pružilo razumno uvjeravanje da će strateški i konkretni ciljevi organizacije biti ispunjeni. Izrada knjige (mape) procesa osigurava jedinstvenost provođenja poslovnih procesa, utvrđivanje aktivnosti koje se provode, odgovornost za provođenje aktivnosti i rokova u kojem se trebaju provesti te pregled kontrola koje su utvrđene u pojedinom procesu, a koje osiguravaju ostvarenje ciljeva poslovnog procesa.

7.Dr. sc. Emina Imamović

 Planiranje interne revizije u društvima za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine

 Interna revizija je profesija koja proces rada definiše u skladu sa globalnim standardima, najboljom praksom, ali i istraživačkim umijećem. Plan interne revizije je krucijalan dokument u samom procesu interne revizije. Adekvatnim planiranjem interni revizor može da usmjeri svoju pažnju na oblasti koje se žele revidirati u narednom periodu, identificirajući područja na kojima se očekuju eventualni problemi, pri tome poštujući opće zakonitosti interne revizije – obaviti reviziju na ekonomičan, efikasan i efektivan, i blagovremen način. Internu reviziju potrebno je posmatrati kao organizacioni dio društva za osiguranje koji doprinosi povećanju dodatne vrijednosti, na način da daje preporuke i mišljenje o internim kontrolama, kao i o svim procesima poslovanja, pri čemu su moguća otkrivanja nepravilnosti. U procesu planiranja, provođenja, praćenja i izvještavanja najvažnija pomoć koju interni revizori mogu imati je pomoć menadžmenta. Jedino sinergijskim djelovanjem ove dvije komponente moguće je ostvariti cilj interne revizije i tako unaprijediti poslovanje društva za osiguranje.

8.Mr. oec Elman Nadžaković

 Cash flow analiza

 Jedna od najvažnijih finansijskih analiza, kako za svaki pojedinačni projekt, tako i za cjelokupno poslovanje predstavlja analiza novčanog toka. Kao instrument finansijske analize, prava funkcija cash flow-a nije utvrđivanje finansijskog položaja preduzeća, nego tumačenje i obrazlaganje visine i promjena racio brojeva i neto obrtnog fonda, na osnovu kojih se izvlači zaključak o finansijskoj situaciji preduzeća. Cash flow koncept se smatra značajnim indikatorom likvidnosti, ali je njegova iskazna moć ograničena. Ograničenost proizlazi prvenstveno iz činjenice da se na osnovu obračunate veličine neto novčanog toka ne može dokučiti i da li preduzeće raspolaže efektivnim sredstvima plaćanja, što je posljedica činjenice da cash flow ne sadrži podatke o upotrebi gotovine generisane poslovnim aktivnostima. Neto novčani tok generisan poslovnim aktivnostima preduzeća predstavlja samo jedan tok, dok na poziciju likvidnosti preduzeća utiču svi finansijski događaji koji su pokrenuli tokove kapitala, i time pokrenuli promjenu neto obrtnog fonda.

9.Bernard Iljazović

Reguliranje plaćanja boravišne takse u Federaciji  Bosne i Hercegovine

 Novi zakonodavni okvir kojim se uređuje sustav boravišne takse pridonijeti će jačanju fiskalne discipline u samom sustavu, te jačanju odgovornosti obveznika u pogledu naplate boravišne takse, čiji će se pozitivni učinci pozitivno odraziti na veću efikasnost sustava i svrsishodnije  trošenje sredstava prikupljenih naplatom boravišne takse. Najveći dio sredstava s osnove boravišne takse ići će jedinicama lokalne samouprave što se smatra pozitivnim korakom naprijed, slijedeći tako praksu zemalja u okruženju. Takvim zakonskim određenjem o boravišnoj taksi u FBiH se uvode jedinice lokalne samouprave u raspodjelu financijskih sredstava s osnova boravišne takse. No, tu se neće raditi o prenošenju nadležnosti sa federalnog nivoa vlasti na nivo vlasti jedinica lokalne samouprave, nego samo o načinu raspodjele već prikupljenih sredstava, što će predstavljati izraz fiskalne politike u oblasti turizma, za koju je isključivo nadležna Federacija BiH. Za učinkovitiju primjenu Zakona nužno će biti provoditi brže i koordiniranije inspekcijske nadzore s ciljem sankcioniranja prekršitelja, a što će ujedno imati i pozitivan učinak na punjenje budžeta.

10. Mr Safija Žilić, dipl. oec

 Povlaštene informacije u teoriji i praksi

U obavljanju privredne djelatnosti informacije se smatraju jednom od najznačajnijih komparativnih prednosti privrednih subjekata. Zbog navedenog, u uporednom pravu u materiji prava vrijednosnih papira, kao ideal zakonodavstva postavilo se pravilo informacione simetrije, koje znači da svi učesnici na tržištu treba da imaju jednaku mogućnost u pristupanju svim informacijama od značaja za donošenje poslovnih odluka. Istraživanja historijskog razvoja, pravnih izvora i sudske prakse zemalja sa najrazvijenijim tržištima vrijednosnih papira pokazaju da ne postoji jedinstvena formula za konačno rješenje problema insajderske trgovine. Razlozi za pravno regulisanje i sankcionisanje ovog instituta u uporednom pravu bili su različiti. U nekim zemljama razlog je bila stvarna volja za sprečavanje insajderske trgovine, u drugim sticanje političkih poena, dok su se pojedine zemlje dugo godina oštro suprotstavljale bilo kakvom zakonskom regulisanju ovog pravnog instituta. Usaglašavanje sa evropskim pravom i međunarodnim standardima za zemlje u regionu je nužnost i obaveza, ali usaglašavanje prava bez njegove primjene u praksi nema nikakvu svrhu.

11.Doc. dr. sci. Asja Gojačić

Utjecaj poslovne etike na uspješnost poslovanja

Iako je etiku moguće definirati na više načina, smatra se filozofskom disciplinom koja proučava moralne standarde pojedinca. Moglo bi se zaključiti da etično poslovanje ili poslovna etika kroz implementaciju programa etike i usklađenosti ima direktan utjecaj na brojne nefinancijske pokazatelje, poput proizvodnje i vjernosti zaposlenika, inovativnosti i efikasnosti internih procesa, zadovoljstva kupaca i društveno odgovornog poslovanja, koji indirektno utječu na financijske rezultate poslovanja poduzeća. Poduzeća kroz modele poslovne etike koji se temelji na etičkim vrijednostima, implementaciji i upravljanju programima etike i usklađenosti utječu na izgradnju organizacijske kulture temeljene na integritetu, koja ima veliki utjecaj na nefinancijske, a potom i financijske rezultata poslovanja.

12.Džana Kadribegović

 Kratak osvrt na Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja  poslodavaca

U cilju ostvarivanja prava i interesa radnika i poslodavaca u procesu donošenja propisa iz oblasti rada, zaključivanju kolektivnih ugovora i vođenju socijalnog dijaloga, bilo je  potrebno  posebnim zakonom  utvrditi njihovu reprezentativnost. S obzirom da su prilikom donošenja ovog zakona socijalni partneri  imali dosta primjedbi na uređivanje ovog pitanja,  dogovoreno je da će se donijeti poseban zakon kojim će se konkretnije urediti pitanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Zakonom o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca se, naročito, uređuju: kriteriji, uvjeti i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca  - postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja od značaja za postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.  Zakonom je, također, propisan postupak  preispitivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca za teritoriju Federacije, odnosno kantona, kao i području ili oblasti djelatnosti.

13.Safeta Lukačević

Važnost i pravila u razvoju karijere - porodica vs karijera

Karijera je međusobno povezan slijed poslova, položaja i radnih iskustava osobe tokom radnog vijeka, koji prati promjene u naklonostima, stavovima, iskustvu i ponašanju pojedinca. Upravljanje karijerom je dugotrajan proces, koji podrazumijeva lični razvoj, planiranje karijere, izgradnju ličnog profila, izbor prave radne organizacije i drugo. Upravljanje karijerom je proces u kome se prati, raspoređuje i usmjerava potencijal radi ostvarenja prethodno zacrtanih ciljeva i želja. Čovjek bi trebalo da upravlja svojom karijerom kao da je to kompanija. Preduslov za upravljanje karijerom je visok nivo samopoznavanja. Opšte je poznato koliko je teško balansirati između porodice i karijera. Dobro je imati stav da ste zaposleni kod samog sebe i obavljati svaku aktivnost najbolje moguće. Morate znati koje su vam prednosti, koje su vaše mane, kako biste prednosti ojačali, a mane otklonili tokom vremena. Veliki je problem što većina ljudi ne pravi planove za razvoj karijere, već reaguju inertno. Takav stav ima za posljedicu lošu karijeru i krajnje nezadovoljstvo sopstvenim životom. Planiranje je osnovni dio upravljanja karijerom; čak iako to planiranje daje samo okvire za donošenje odluka o mogućnostima koje se javljaju prilikom definisanja prioriteta. Što više upravljate svojom karijerom, to je veća vjerovatnoća da će vam se takvi zacrtani ciljevi i ostvariti.

14.Alan Vajda, mag. iur

Provedba postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi pristupa zapošljavanju ili obrazovanju u Republici Hrvatskoj

Postupak priznavanja osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija stečenih u inozemstvu za državljane Republike Hrvatske, strane državljane i osobe bez državljanstva provodi se radi zapošljavanja (stručno priznavanje) ili nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje) u Republici Hrvatskoj, i to sukladno odredbama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija tj. počevši još od 1. rujna 2011. godine Ministarstvo znanosti i  obrazovanja Republike Hrvatske više nije nadležno za provedbu navedenog postupka, već je navedeno prelazi u isključivu nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske (AZOO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske (ASOO) i Agencija za znanosti i visoko obrazovanje (AZVO). Priznavanje podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju u Republici Hrvatskoj, ili razdoblja obrazovanja radi nastavka obrazovanja u osnovnoj ili srednjoj školi u Republici Hrvatskoj.Stručno priznavanje predstavlja provođenje postupka priznavanja inozemne visokoškolske obrazovne kvalifikacije radi zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, dok akademsko priznavanje podrazumijeva postupak priznavanja inozemne visokoškolske obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis Juni 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 06/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Jasmin Omeragić

Obavezna registracija u svjetlu jačanja uloge računovođa u sprečavanju poslovnih prevara

Svaka zloupotreba, manipulacija i/ili slična aktivnost, pa tako i poslovna prevara je kazneno djelo, te da sa toga aspekta nema nikakvog pravnog niti formalnog opravdanja za krađe, utaje i zloupotrebe s namjerom obavljanja svjesne protupravne radnje zarad sticanja imovinske koristi, prikrivanja činjenica i lažiranja podataka i informacija. Mukotrpan je rad, kako na sprečavanju, tako i na otkrivanju prevara u poslovanju, jer u nekim slučajevima „sve je tako vješto spakovano“ pa se čak posebnim metodama istraživanja i razumijevanja činjenica, kao i logističkim rasuđivanjem, vrlo teško i naporno dolazi do rezultata.U rasuđivanju valja uvijek biti korektan te pravilno distancirati grešku od prevare, kao i motiv svjesne namjere od slučajnosti, jer svrha prevare, za razliku od slučajne greške, ipak je protupravno sticanje koristi.Poslovne prevare u kojima računovođa teško može bilo kome dokazati „svoju nevinost“ najčešće se ogledaju u namjerno pogrešnom prikazivanju računovodstvenih iskaza i finansijskih izvještaja koje karakterizira izostavljanje iznosa ili neobjavljivanje podataka s očiglednim ciljem prevare korisnika tih izvještaja. To nekada ide do te mjere da se neutemeljeno korigiraju poslovna dokumentacija, porezne prijave, knjigovodstvene evidencije, evidencije blagajne i transakcijskih računa, pa i samog identiteta firme.Poslovna prevara, kako god i od bilo koga da je učinjenaneminovno proizvodi ogromnu štetu za firmu u kojoj se ta prevara desila.Stvarni iznosi štete od prevara i zloupotreba nikada se ne mogu tačno utvrditi, ali je istina i to da mnoge prevare u poslovanju firmi zapravo nisu nikada ni otkrivene.

2.Dr. sc. Jozo Piljić

Obračun troškova prema životnom vijeku proizvoda

Obračun troškova prema životnom vijeku proizvoda je tehnika za utvrđivanje ukupnog troška vlasništva. To je strukturirani pristup koji se bavi svim elementima troškova i može se koristiti za proizvodnju proizvoda kroz očekivani životni vijek.Rezultati analize obračuna troškova prema životnom vijeku proizvoda se mogu koristiti kako bi se pomoglo menadžmentu u procesu donošenja odluka izbora proizvoda. Životni vijek treba u svakoj fazi izvedbe podršku svih sudionika za donošenje najbolje odluke, te bi se trebao promatrati kroz sve aktivnosti koje se događaju tokom životnog vijeka proizvoda. Najveća prilika za smanjenje troškova se javlja u početnoj fazi, jer se tu donose odluke koje će utjecati na daljni životni vijek proizvoda. Prednosti obračuna troškova životnog vijeka proizvoda su alat za odabir najboljeg projekta između više alternativa,minimizira troškove tokom životnog vijeka proizvoda, te omogućava tačnije predviđanje budućih troškova, dok se kod nedostataka govori o tome da obračun troškova životnog vijeka nije egzaktna znanost, zahtijeva velike količine podataka,od kojih neki neće biti dostupni, pogreške u procjenama obračuna troškova su velike te je teško izmjeriti odstupanja. Obračun troškova prema životnom vijeku proizvoda jedna od pet najprimjenjenijih metoda suvremenog računovodstva kod utvrđivanja i planiranja troškova, te da se treba početi primjenjivati već u početnim fazama oblikovanja proizvoda.

3.Mr oec. Elman Nadžaković

Obračun po potpunim troškovima vs. obračun po graničnim troškovima

Bez obzira da li se radi o nekoj velikoj kompaniji, ili maloj porodičnoj firmi, metoda obračuna troškova koji se koristi može dovesti do različitih podataka o poslovanju, što je dovelo do razvoja različitih tehnika za utvrđivanje cijene proizvoda ili procesa.Obračun po potpunim troškovima se još naziva i tradicionalnim metodom, metodom potpunog troška ili apsorpcijskim metodom. Sam izraz se koristi da bi se pokazao način na koji proizvod apsorbira, a time i akumuliradirektne i indirektne troškove proizvodnje. Prema ovoj metodi, cijena proizvoda se određuje nakon što se razmotre i fiksni i varijabilni troškovi. Tehnika obračuna po graničnim troškovima predstavlja napredak u odnosu na obračun prema potpunim troškovima. Prema ovoj tehnici samo varijabilni troškovi ulaze u kalkulaciju obračuna cijene proizvoda, dok fiksni troškovi idu na teret prihoda perioda. Važnost upravljanja troškovima svakim danom dobiva na značaju, posebno se to vidi u vrijeme globalne ekonomske krize. Čak i veliki makroekonomski problemi se pokušavaju riješiti upravljanjem troškova. Sve ovo upućuje na potrebu za kvalitetnijim upravljanjem troškovima, što za kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od ključnih instrumenata za opstanak i uspješno poslovanje.

4.Doc. dr Emir Durić

Kapitalizovanje troškova pozajmljivanja (MRS-a 23 – Troškovi pozajmljivanja)

Pravna lica koja vode računovodstvo po zahtjevima MRS i MSFI dužna su sve troškove pozajmljivanja koji nastaju pri nabavci ili proizvodnji kvalifikovanih sredstava (sredstva za čiju je nabavku ili proizvodnju potreban duži vremenski period) kvalifikovati, priznati, u vrijednost tog sredstva. Sav trošak pozajmljivanja koji nastaje nakon „stavljanja kvalifikovanog sredstava u upotrebu“, potrebno je priznati u trošak perioda u kojem nastaje.

5.Mr sci. Samra Veladžić

 Dodatne informacije uz financijski izvještaj

Osnovni financijski izvještaji ne daju dovoljno informacija kojima se može utvrditi i objektivno ocijeniti kvaliteta uspješnog poslovanja sa stajališta pojedinog činioca poslovanja i njihovog ukupnog utjecaja. Ovisno o vrsti informacija koju pojedini pokazatelji daju, mogu se razlikovati dvije grupe, i to pokazatelji uspješnosti i pokazatelji stabilnosti poslovanja preduzeća.Nemali broj vlasnika manjih privrednih društava baš i ne traži analize niti planiranja poslovanja. Nažalost, za taj dio „biznismena“ računovodstvo je samo nužno zlo i sav posao računovođa se svodi na klasičnu izadu godišnjih obračuna samo radi zadovoljenja zakonskih obaveza prema institucijama koje se moraju izvještavati.Treba vjerovati da ipak postoje menadžmenti i vlasnici privrednih subjekata kojima su potrebne i analize poslovanja kao i sami planovi poslovanja njihovih kompanija.

6.Mehmed Budić

Beneishov M – score model u funkciji detekcije manipulacija u financijskim izvještajima

Cilj financijskih izvještaja opće namjene je pružiti informacije o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima poslovnog subjekta koje su korisne širokom krugu korisnika u donošenju ekonomskih odluka. Financijski izvještaji su najvažniji output računovodstvene funkcije poduzeća. Brojni interni i eksterni korisnici financijskih izvještaja donose različite poslovne odluke na bazi informacija sadržanih u njima. Sve mjere koje su namjerno sprovedene sa ciljem sastavljanja financijskih izvještaja koji ne pokazuju pravu financijsku i prinosnu snagu konkretnog poslovnog subjekta mogu da se svrstaju pod termin „kreativno računovodstvo“.Jedna od najčešće korišćenih modela za razotkrivanje manipulativnog ponašanja poduzeća u segmentu financijskih rezultata jeste Beneishov M- score model. Sama metodologija ovog modela vrlo je slična poznatom Altmanovom Z-score modelu, koji se koristi u predviđanju bankrota poduzeća. Ovaj model se može primjenjivati u dvije varijante: kao model sa 5 ili 8 varijabli, pri čemu je kao granična vrijednost uzeta vrijednost od -2,22 kao pokazatelj da li poduzeće manipuliše ili ne manipuliše svojim rezultatom i na taj način dovodi u zabludu investitore, vlasnike i cjelokupnu javnost.

7.Dr. sci. Jasmina Hurić

Finansijsko upravljanje i kontrola javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Cjelokupan sistem javnih internih finansijskih kontrola (PIFC[1]) - je nastao u svrhu unapređenje transparentnosti, finansijske discipline, odgovornosti i namjenskog korištenja javnog novca. Cilj PIFC-a je osigurati usklađenost zakonodavstva, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima te eksternu i internu kontrolu njihovog korištenja. Analizirajući dosadašnje konsolidovanje izvještaje o FUK-u na nivou Federacije BiH može se zaključiti da sistem unutrašnjih kontrola kod korisnika u javnom sektoru u Federaciji nije na odgovarajućem nivou i da od samog početka primjene Zakona o FUK-u nije postignut značajniji pozitivan efekat. Iako je posljednjih godina prisutan napredak kod korisnika u određenim segmentima, nije bilo većeg progresa za FUK u cjelini. Nesumnjivo je jedan od najvećih razloga za zastoje u funkcioniranju sistema FUK-a najviše uticala pandemija COVID 19, zbog koje je tokom godine dolazilo do kraćih ili dužih prekida rada, bolovanja ili izolacije i sve se to u krajnjem slučaju negativno odrazilo na dalji razvoj sistema internih kontrola.

8.Nedim Čustović

Popis poslovnih procesa i knjiga (mapa procesa) u jedinicama lokalne samouprave (Praktični primjeri - drugi dio)

Popis poslovnih procesa je pregled poslovnih procesa koji se odvijaju  ujedinicama lokalne samouprave (skraćeno JLS)/Gradu,Općini,odnosno pregled postupaka kojima se određuje način odvijanja pojedinog poslovnog procesa, kao i  popratne dokumentacije koja se prilikom njihova provođenja koriste. Popis poslovnih procesa sastavit će se za svaku organizacionu jedinicu na temelju uputa i smjernica Koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu (skraćeno FUK).Nakon sastavljanja popisa na nivou organizacionih jedinica, sastavit će popis poslovnih procesa na nivou cijeleJLS.Svi poslovni procesi, odnosno način njihova provođenja trebaju biti prikazani u pisanom obliku. U opisu poslovnog procesa navest će se i kontrole koje se provode odvijanjem poslovnog procesa, kao i osobe koje provode pojedinu kontrolnu aktivnost. Finansijsko upravljanje i kontrola(FUK) se zasniva na upravljanju rizicima i uvodi se radi unapređenja finansijskog upravljanja odlučivanja u realizaciji ciljeva organizacije, a naročito općih ciljeva kao što su:usklađenost poslovanja sa propisima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama,obavljanje aktivnosti na pravilan, etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način,zaštita imovine, obaveza i drugih resursa od gubitaka koji mogu nastati lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te zaštita od nepravilnosti, zloupotrebe i prevara,pouzdano, potpuno i blagovremeno finansijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja.Finansijsko upravljanje i kontrola prožima cijelu organizacionu strukturu, obuhvata cjelokupno poslovanje i sve poslovne transakcije.

9.Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Instrumenti i ciljevi finansijske politike

Ekonomska situacija zemalja u tranziciji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, zahtijeva iznalaženje teorijskog i praktičnog modela za uspostavljanje tržišne ekonomije. Uloga finansija u održavanju finansijskog zdravlja jedna je od najvećih odgovornosti kompanije. Kao rezultat ovakvog poslovnog razvoja, kompanija ima ključnu ulogu u upravljanju finansijama u smislu globalnih načela, a to su povećana globalna konkurencija, tehnološke promjene, promjene kamatnih stopa i inflacije, promjene kurseva stranih valuta, posebno zbog svih tih ekoloških promjena.Finansijska politika nije znanost u strogom smislu, već vještina koja koristi rezultate dobivene u finansijskoj znanosti kako bi specificirala sredstva i načine za postizanje ciljeva koje ukazuje finansijska teorija. Stoga, ima operativni, a ne špekulativni cilj. Glavni cilj finansijske politike je obezbijeditifinansijsku stabilnost, odnosno finansijsku snagu.

10.Mr Safija Žilić, dipl.oec

Islamsko bankarstvo kao model finansiranja

Islamsko ili „beskamatno“ bankarstvo posljednjih godina bilježi snažnu ekspanziju te nastavlja s dinamičnim razvojem. Ono postaje globalni fenomen te naročito nakon svjetske finansijske krize zaokuplja pažnju naučnika kako na Istoku tako i na Zapadu. Slom većeg dijela konvencionalnog finansijskog sistema koji je počeo 2008. godine je očekivan i logičan, jer je kreiran na kamatnoj stopi, fiducijarnom novcu te kreditnoj i depozitnoj multiplikaciji stvaranja i napuhavanja nepostojećeg novca bez uporišta i veze s realnom ekonomijom. Tokom krize, islamske finansijske institucije su ostale srazmjerno stabilne zbog nekoliko specifičnih karakteristika. Jedna od njih je činjenica da islamske finansije naglašavaju važnost kapitalne podrške, čime osiguravaju direktnu vezu između finansijskih transakcija i djelatnosti realne ekonomije. Tako su uštede navedenih institucija i povrati ulaganja usko povezani jer ih određuje upravo realni, a ne finansijski sektor. Time se stvara fleksibilan mehanizam prilagođavanja u slučaju nepredviđenih šokova, a i osigurava se stalna jednakost realnog kapitala i vrijednosti dugova, dok se istovremeno sprečava prekomjerno finansiranje zaduživanjem, kao i nekoliko oblika složene sekuritizacije. Međutim  treba imati na umu da islamske banke i finansijske institucije rade u za njih nepovoljnom ekonomskom i finansijskom okruženju, okruženju koje nije utemeljeno na islamskim načelima. Iz toga razloga one su prisiljene raditi pod velikim brojem ograničenja i pritisaka, uglavnom nemajući podrške od vlada, zakonskog i poreznog sistema, te centralnih banaka što dovodi do toga da se često ne mogu pridržavati svih idealnih propisa šerijata.

11.Bernard Iljazović

Pravno reguliranje posredovanja u prometu nekretnina u Federaciji Bosni i Hercegovini

Trgovina nekretninama posebice je suočena s problemom nepoštene tržišne konkurencije i sive ekonomije, needuciranošću posrednika u prometu nekretnina, izbjegavanjem plaćanja naknada državi, nezaštićenošću kupaca i prodavatelja nekretnina, nedostatkom dobrih poslovnih običaja i kontrolnih mehanizama većine posrednika u prometu nekretnina. Stoga je potrebno stvoriti pravni okvir, temeljem kojeg će se donijeti pravila koja će omogućiti građanima/potrošačima bolju, profesionalniju i kvalitetniju uslugu, a po uzoru na poslovanje agencija zemalja s uređenim tržištem, te ujedno uvelo i više reda u područje te djelatnosti.Donošenjem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina stvorila se pravna osnova za sigurno, standardizirano posredovanje u prometu nekretnina, a ujedno se nadležnim organima omogućio djelotvorniji nadzor nad tim poslovanjem.Za očekivati je da će doći i do značajnijeg priljeva prihoda od naplate PDV-a po osnovu posredničkih provizija, te povećanjanaplate poreza na dobit.U konačnici, posredovanje u prometu nekretnina dobilo je profesionalni status kao djelatnost, a čime će se povećati i broj legalnih posrednika u Federaciji BiH.

12.Mr. sc. Hasida Gušić

Čovjek u kapitalizmu

Čovjek je tokom razvoja kapitalističkog društva doživio mnoge promjene. Postaoje sredstvo ekonomskih interesa drugih, a ne svojih interesa.S pravom se može reći da je čovjek izgubio samog sebe, promijenio je svoju prirodu i potrebe, svoje želje, svoj rad, svoj razum, solidarnost, kao i svijest o samom sebi. Postao je političkislobodan  ali se zarobio radom i pohlepom za novcem i bogatstvom. Odnos suvremenog čovjeka prema drugim ljudima je postao odnos uzajamnog iskorištavanja. O ljudima se priča kao da oni nisu ljudi sa svojim kvalitetama, osjećajima, nadama i frustracijama, već su izraženi kroz njihove ekonomske funkcije i zaradu.Odnos čovjeka prema samom sebi je takav da čovjek samsebe doživljava kao stvar koju treba uspješno iskoristiti i unovčiti na tržištu.Ugrožene su sve ljudske vrijednosti. Kapitalizam ima i pozitivne posljedice, kao što su produljenja životnog vijeka, mogućnost obrazovanja, nova sredstva komunikacije, mogućnost oblikovanja svog života koji više nije determiniran statusom po rođenju.

13.Džana Kadribegović

Neka pitanja zaštite radnika u Zakonu o radu

Odredbama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18)  posebna pažnja posvećena je zaštiti radnika  s obzirom na  činjenicu da je radnik slabija strana u ugovornom radnom odnosu  Ovakvo zakonsko rješenje ima za cilj,prije svega,da se smanji broj radnih sporova pred nadležnim sudovima, odnosno da se izbjegnu dugi sudski postupci i nepotrebno parničenje.O pravima i obavezama radnika iz ugovora o radu odlučuje, u skladu sa  zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim propisima, poslodavac ili drugo ovlašteno lice određeno statutom ili aktom o osnivanju. Pojam zaštite radnika  obuhvata, između ostalog, sigurnost i zdravlje na radu, zaštitu maloljetnika, zaštitu žena i dr.  To se,naročito, odnosi na sigurnost i zdravlje na radu, zaštitu prava maloljetnika i zaštitu žena i  materinstva.

14.Safeta Lukačević

Uticaj stresa na radni učinak i analiza radnog učinka

Stres je postao nezaobilaznim dijelom modernog života i rada. Ipak, stres nije fenomen savremene civilizacije, već je pratilac čovjeka od kada postoji kao društveno biće je prisutan u svim segmentima ljudskog života. Stres je, moglo bi se reći, posljedica čovjekove nesavršenosti na svim nivoima: od psihološkog, biološkog i intelektualnog, pa do socijalnog nivoa. Problem stresa predstavlja fenomen koji nije do kraja istražen i riješen, i koji svakim danom ima sve veće posljedice na pojedince i organizaciju kao cjelinu. Rađamo se, živimo i umiremo sa stresom. On je prisutan u svim oblastima života i rada. Moramo shvatiti da ne možemo da izmijenimo svijet oko nas, ali možemo preduzeti mjere da se mi izmijenimo i prilagodimo naše reakcije na njega, kao i da ga bolje upoznamo. U svojoj radnoj sredini moramo naučiti da ga kontrolišemo, da eliminišemo sve uzroke nastajanja, da ga svedemo na najmanju moguću mjeru i da spriječimo nepovoljne posljedice. Na kraju krajeva, stres je neizbježan dio života svakog pojedinca. To je izuzetno složen proces interakcije između određene osobe i njenog života. Zato se moderno doba označava kao doba stresa i veoma je važno ovladati stresom kroz promjenu svoje životne filozofije, načina razmišljanja i ponašanja, kako bi naš svakodnevni život i zdravlje bili potpuniji i kvalitetniji.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Časopis Maj 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 05/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Jasmin Omeragić

Treba li računovođa graditi svoj marketinški image

Uspješan računovođa - profesionalac mora biti brz, hrabar i odlučan, mora ulagati u vlastitu edukaciju i edukaciju svojih zaposlenih, pogotovo ako se odlučio da od računovodstva pravi svoj dobar i ozbiljan biznis. Već u tome slučaju i marketing ima važnu ulogu i svoj smisao. Naime, kako bi računovodstveni obrt i/ili pravno lice za pružanje računovodstvenih usluga vremenom snažilo svoju poziciju mora ići i na proširenje svojih usluga na poresko savjetovanje, kadrovsko i radno-pravno savjetovanje, dakle mora odgovoriti zahtjevima tržišta, a tržište mora biti upoznato blagovremeno o tome. Računovođa mora imati nove (marketinške) ideje, a najbolje su one ideje čijom realizacijom računovođa može uvjeriti svoje klijente koliko je zapravo dobra ideja koja je u svome začetku izgledala - nemoguća. Napredne marketinške ideje uvijek su dobro došle, a pogotovo u računovodstvu u kojem je gotovo pa sve uređeno propisima. Računovođa nije advokat niti sudija, ali mora biti sposoban braniti interese svoga klijenta, mora biti iskren i pošten u namjeri i djelu, a povrh svega toga, mora izgraditi sopstveni mehanizam otpornosti na svakodnevni stres, jer računovodstvo je struka koja uključuje interaktivnu usmenu, pisanu i online komunikaciju sa klijentima – korisnicima računovodstvenih usluga s jedne, te sa predstavnicima gotovo svih organa nadzora i kontrole, s druge strane. I, doista, možda je i davno bilo vrijeme da i računovođa, uz (po difoltu stečeni) profesionalni, etički i stručni kvalitet - gradi i svoj marketinški image.

2.Senaid Alić i Mehmed Budić

Računovodstveni tretman dugotrajne imovine namijenjene prodaji prema MSFI – u 5

Dugotrajna imovina je u poslovnim subjektima namijenjena prvenstveno za korištenje u proizvodnji proizvoda, pružanju usluga, prodaji robe ili može služit za različite administrativne svrhe  i  očekuje se njeno korištenje duže od jednog razdoblja. Međutim, menadžment poslovnog subjekta može donijeti odluku o prodaji određene dugotrajne materijalne ili nematerijalne imovine. Računovodstveni tretman dugotrajne imovine namijenjene prodaji reguliran je u okviru MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. Takva imovina će se reklasificirati iz dugotrajne imovine u kratkotrajnu imovinu i mjeriti po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, ovisno o tome koja je vrijednost niža. U slučaju da je subjekt klasificirao dugotrajnu imovinu kao onu namijenjenu prodaji, ali kriteriji iz MSFI-a 5 više nisu udovoljeni, subjekt će prestati klasificirati tu imovinu kao onu koja je namijenjena za prodaju. U ovom slučaju subjekt će mjeriti dugotrajnu imovinu koja prestaje biti klasificirana kao namijenjena za prodaju po nižoj vrijednosti između: njezine knjigovodstvene vrijednosti prije nego je imovina bila klasificirana kao namijenjena za prodaju, prilagođena za smanjenje vrijednosti, amortizaciju ili revalorizaciju koja bi bila priznata da imovina nije bila klasificirana kao namijenjena za prodaju i njezine nadoknadive vrijednosti u trenutku naknadne odluke da se ne prodaje.

3.Mr. oec Elman Nadžaković

Analiza troškova

Bitna pretpostavka svakog ekonomskog odlučivanja i kontrole troškova, predstavlja poznavanje troškova. Kako bi što uspješnije obavljali svoje funkcije oni koji odlučuju, moraju razumjeti ponašanje troškova prvenstveno za potrebe planiranja i kontrolinga, a s obzirom na ulogu koju ima u upravljanju troškovima, analiza troškova zauzima vrlo značajno mjesto, te predstavlja jednu od temeljnih pretpostavki planiranja i kontrole troškova. U literaturi se susreću brojne podjele troškova u kojima su troškovi grupirani s različitih aspekata, a različita grupiranja troškova motivirana su po pravilu svrhom kojoj treba da služe određene grupacije. Od posebnog su značaja za poslovanje, prvenstveno jer svako povećanje troškova smanjuje profit pa se moraju pratiti i tražiti mogućnosti za njihovo snižavanje u skladu sa opsegom proizvodnje. Dakle, pored toga što proizvođači zavise od tržišne cijene, njegovo maksimizirajuće profitno ponašanje zavisi od graničnog troška, pa prema tome granični trošak predstavlja ključni koncept ponašanja u poslovanju.  Cilj analize troškova kao instrumenta povećanja profita je racionalizacija i minimalizacija troškova u cilju ostvarenja većeg profita u poslovanju.

4.Doc.dr.sc.Semina Škandro

Revizija ciklusa nabavke i povezanih računa

Nabavna funkcija ima za cilj izvršiti nabavku na vrijeme uz povoljne nabavne cijene i uslove nabavke. Da bi poslovanje bilo uspješno nabavna funkcija treba da bude uspješna. Svaka greška u nabavnoj funkciji ima direktan uticaj na poslovanje, jer kroz troškove nabavke učestvuje u stvaranju troškova. Iz navedenog razloga poslovanje ove funkcije u privrednim društvima treba biti dobro organizovano, naročito kod društava koja su obveznici primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama.  Revizija nabavki revidira usklađenost procesa nabavki, planiranje i odobravanje nabavki, evidenciju prijema, a u  ovom radu fokus je na reviziji ciklusa nabavke i računa koji su direktno povezani sa nabavkom. Testiranje ciklusa nabavke i povezanih računa  vrši se radi provjere da li su revizorski ciljevi u vezi sa poslovnim događajima ostvareni, tj. da li su ostvareni: postojanje, potpunost, vlasništvo, vrednovanje, razgraničenje, prezentiranje i objelodanjivanje. Revizor u prvoj fazi revizije ciklusa ispituje adekvatnost interne kontrole, te na osnovu dobijenih rezultata formira testove kojima ispituje računovodstveno obuhvatanje poslovnih događaja vezanih uz ciklus nabavke. Nakon sprovedenih svih testova, rezimiranja utvrđenih grešaka i odstupanja, revizor daje svoje mišljenje o objektivnosti i istinitosti informacija o usklađenosti ciklusa nabavke.

5.Dr.sc. Dinka Antić

Nova politika stopa PDV-a u EU

Usvojene izmjena Direktive u sferi PDV stopa predstavlja dalji korak ka implementaciji načela odredišta u oporezivanju u Uniji i integriranju porezne politike sa ostalim politikama EU, istovremeno uklanjajući porezne diskriminacije jednih članica u korist drugih članica koje postoje od uspostave harmoniziranog sistema PDV-a u EU. Popis dobara i usluga na koje se može uvesti snižena stopa PDV-a je moderniziran i ažuriran na način da se uključe dobra i usluge koja su ekološki prihvatljiva, a da se, istovremeno, eliminiraju fosilna goriva i ostala dobra koja doprinose emisiji CO2 iz povoljnijeg poreznog tretmana. Drugo, usvojene izmjene Direktive osigurava jednak tretman svih članica u pogledu mogućnosti primjene olakšica u sferi stopa PDV-a, koje su značile primjenu sniženih stopa (u rasponu 5%-15%), supersniženih stopa (niže od 5%) i tzv. nulte stope u domaćem prometu, koja podrazumijeva oslobađanje s pravom odbitka ulaznog PDV-a iz prethodne faze prometnog ciklusa. Dosadašnje pogodnosti u pogledu diferencijacije stopa, koje su bile rezervirane samo za “stare” članice EU, ponajviše za one koje su osnivači EZ, izmjenama se eliminiraju na način da će dosadašnje derogacije u sferi stopa biti dozvoljene svim članicama pod jednakim uvjetima i pravilima koje propisuju izmjene Direktive.  Treće, izmjene Direktive omogućavaju i adekvatan i brz odgovor EU na buduće krize, poput pandemija, humanitarnih kriza i prirodnih nesreća. U vrijeme pandemije COVID-19 pokazalo se važnim osigurati pravnu fleksibilnost u donošenju mjera u sferi PDV-a, imajući u vidu da se sve izmjene moraju donijeti konsenzusom svih članica.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Optimalna struktura kapitala

Struktura kapitala poduzeća predstavlja odnos vlastitih i pozajmljenih dugoročnih izvora. Mada je struktura kapitala manje podložna promjenama od strukture imovine poduzeća, to nikako ne znači da upravljanje i odlučivanje o strukturi kapitala ne treba da bude predmet stalne pažnje financijskog menadžmenta poduzeća. Struktura kapitala je uvjetovana vlasničkim oblikom poduzeća i može se sagledati iz pasive bilance stanja. Pokriće potreba za kapitalom problem je strukturiranja pasive bilance stanja, a rješavanje tog problema pretpostavlja izbor adekvatne kombinacije izvora financiranja. Međutim, financiranje ne podrazumijeva samo kvantitativno pokriće potreba za kapitalom, već i pažljivo komponiranje iznosa kapitala različitog porijekla i ročnosti s ciljem da se željeni nivo poslovne aktivnosti poduzeća izbalansira s ciljnom rentabilnošću, prihvatljivim stupnjem likvidnosti i rizika, potrebnom financijskom stabilnošću, razvojnim perspektivama poduzeća, kao i mogućnostima financiranja. Komponiranje adekvatne strukture kapitala poduzeća predstavlja veoma složen problem. Tradicionalno financijsko pravilo bilo je da odnos vlastitog i pozajmljenog kapitala bude 1:1. Međutim, u uvjetima poslovanja suvremenog poduzeća praksa je ovo pravilo jednostavno demantirala i od njega se odustalo.Zbog toga, nameće se kao jedan od zaključaka da odnose u optimalnoj strukturi kapitala u stvari nije ni moguće formulirati u smislu jedne opće važeće norme, te shodno tome, svako poduzeće u konkretnim uvjetima mora tragati za vlastitim optimalnim rješenjem strukture kapitala, respektirajući pri tome sve relevantne faktore.

7.Mr Safija Žilić, dipl.oec

Primjena i opasnost od zloupotrebe  mjenice u praksi

Mjenično pravo je pravo koje je strogo zakonom propisano i da je mjenica vrijednosna isprava koja u velikoj mjeri štiti potraživanja povjerioca, naravno uz sve mane koje mogu nastupiti mahinacijama dužnika koje se u praksi ne mogu ni izbjeći. Svakako stoji preporuka da  se  potraživanja zaštite mjenicom, ali pri tome treba osigurati poštovanje propisanih uzusa i pravila, jer svako kršenje pravila za sobom povlači ništavu mjenicu, a to je u prevodu nemogućnost zaštite svojih potraživanja. Poslovanje sa bjanko mjenicom zahtijeva poznavanje mjeničnog prava jer u protivnom mjenica može štetiti i samom imaocu mjenice ako ne postupa u skladu sa zakonom. U poslovnoj praksi treba izbjegavati primjenu bjanko mjenice, a ako se kao takva izdaje onda je potrebno da trasant odnosno izdavalac upiše klauzulu „ne po odredbi“ jer se time sprečava mogućnost njene zloupotrebe. Bitno je da se stranke jasno dogovore o sadržaju mjenice i da se kod ispunjavanja mjenice u cijelosti primjenjuju ne samo odredbe Zakona o mjenici već i standardi poslovne mjenične prakse.

8.Dr. sci. Jasmina Hurić

Fiskalni sistemi u Federaciji BiH – zakonski okvir i aktuelnosti

Fiskalni sistem jedne zemlje predstavlja skup svih zakona i drugih propisa, kao i instrumenata i mjera koji se odnose na finansijske aktivnosti, odnosno na prikupljanje finansijskih sredstava i njihovo usmjeravanje na ime stvaranja općih uslova života i privređivanja u društvenoj zajednici. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina možemo s pravom kazati da je njen fiskalni sistem izrazito složen i postavljen na nekoliko nivoa, što je sve određeno strukturom vlasti prema Ustavu Bosne i Hercegovine. Pitanje fiskalizacije je samo jedan mali segment fiskalnog sistema, a odnosi se na fiskalne zakone osmišljene da bi se izbjegle prevare trgovaca i da bi se sav gotovinski promet uveo u regularne ekonomske tokove. Termin fiskalizacija se uglavnom vezuje za fiskalnu kasu – uređaj koji služi da se registruje promet i da se on može kontrolisati od strane nadležnog poreznog i inspekcijskog organa. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina fiskalizacija je regulisana na entitetskim nivoima. U većem bosansko-hercegovačkom entitetu fiskalizacija se reguliše Zakonom o fiskalnim sistemima, a u Republici Srpskoj Zakonom o fiskalnim kasama. Prema definiciji samog pojma fiskalizacije može se reći da na nivou Federacije sam naziv Zakona o fiskalnim sistemima nije adekvatan, jer je pitanje fiskalnih sistema daleko širi pojam, a pojam fiskalizacije (koja se reguliše spomenutim zakonom) uglavnom se odnosi na fiskalne kase.

9.Nedim Čustović

Uspostava finansijskog  upravljanja i kontrola u FBH i RS (Praktični primjeri-prvi dio)

Iz definicije FUK-a, evidentno je da sistem obuhvata cijelu organizacionu strukturu i sve poslovne transakcije, iz čega proizilazi da nosioci uspostave FUK-a (u jednoj jedinici lokalne samouprave (JLS), općini, gradu će se usmjeriti u prvom redu na pravilan i temeljit popis svih poslovnih procesa sa adekvatnim aktivnostima u svakom pojedinačnom poslovnom procesu. Ovaj sistem je prije svega primarni zadatak rukovodstva i zaposlenika i predstavlja način upravljanja prihodima, rashodima, imovinom i obavezama u jednoj organizaciji, preduzeću, instituciji poštujući sve zakonske i druge propise koje uređuju područja djelovanja organizacije, što znači stvaranje jedne dobre prakse, gdje su u društvu sublimirane sve procedure, normativni akti, postavljeni ciljevi, planovi, donesena vizija i misija, popisani poslovni procesi i aktivnosti u njima, procijenjeni najvisočije rangirani rizici, prije svega finansijski i odgovori na iste kako bi se primjenom zakona, standarda i dobrih praksi uz pravilno, etično i efikasno trošenje javnih sredstava realizovali prioritetni ciljevi društva. Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrola (FUK) je složen i sveobuhvatan proces koji podrazumijeva niz aktivnosti i zahtjeva, a traži i uključenost svih zaposlenih, bez obzira na njihov hijerarhijski nivo u organizaciji. Koliko će sistem biti odgovarajući i kako će funkcionisati u praksi zavisi ne samo od rukovodioca Jedinica lokalnih samouprava(JLS), općina, gradova organizacije, institucije, već i od zaposlenih i rukovodilaca srednjeg nivoa na kojima počiva odgovornost da u svakodnevnom radu primjenjuju pojedine principe COSO okvira (opšte prihvaćeni okvir internih kontrola) koji je sastavni dio tog sistema.

10.Bernard Iljazović

Novi pravni okvir za reguliranje slobodnih zona u Federaciji BiH

Slobodne zone prisutne su u skoro svim državama, pa tako i u Bosni i Hercegovini koja ih još uvijek ima samo četiri. Razlog za manji broj slobodnih zona nalazimo u lošem zakonodavnom okviru, te prevelikoj birokratiziranosti i kompliciranoj proceduri za osnivanje slobodnih zona što dakako odvlači od ulaganja kako domaće tako i strane investitore, a samim time i znatna financijska sredstva za poticanje gospodarskog razvoja države. Novi zakonodavni okvir o slobodnim zonama u FBiH donijeti će brojne pozitivne učinke u primjeni. Prije svega, doprinijeti će daljnjem razvoju slobodnih zona u FBiH kao modela poslovanja, odnosno razvijanju postojećih slobodnih zona i osnivanju novih, jačanju konkurentnosti bh privrede, privlačenju domaćih i stranih investicija što će se pozitivno odraziti na povećanje proizvodnje i izvoz domaćih proizvoda, porastu broja zaposlenih, većem priljevu financijskih sredstava u proračun FBiH, a što će se u konačnici odraziti na cjelokupan gospodarski rast i razvoj FBiH. I nakon donošenja novog Zakona ključno je da se dodatno potiče djelovanje slobodnih zona, kako se ne bi dogodilo da unatoč dobrim potencijalima kojima BiH raspolaže ne iskoristi svoju konkurentsku prednost u odnosu na zemlje u okruženju, za dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine.

11.Safeta Lukačević

Javni nastup - kako prevazići strah od javnog nastupa i govora pred publikom

Javni nastup i govor pred publikom su procesi govora nekoj grupi ljudi s namjernim činom obavještavanja, uticanja, ili čak zabavljanja slušalaca. U javnim govorima, kao i u svakoj drugoj formi komunikacije, ima nekoliko važnih elemenata, često izraženih kao "ko govori kome, koristeći šta i s kojim učinkom?". Značaj javnog govora (javni nastup i govor pred publikom), može se odnositi na jednostavno prenošenje obavijesti (informacije), motivaciju ljudi da djeluju ili jednostavno pričanje priče. Dobar govornik treba imati sposobnost mijenjanja osjećaja kod slušatelja, a ne samo da ga obavijesti. Javni govor se može odnositi i na predavanje nekoj zajednici. Međusobna komunikacija i javni govor imaju nekoliko komponenti koje obuhvataju motivacijski govor, vodstvo/lični razvoj, posao, usluge za korisnike, komunikaciju velikih grupa i masovnu komunikaciju. Javni govor može biti moćno oruđe za motivaciju, uticaj, uvjeravanje, obavještavanje, tumačenje ili jednostavno zabavljanje. Javni nastup uvijek mora biti uvjerljiv i nužno je shvatiti kako je cilj bilo kojeg javnog nastupa prenošenje informacija, te stoga govornik uvijek mora da se fokusira na publiku, a ne na sebe.

12.Džana Kadribegović

 Konvencija  MOR-a  br. 158 o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca

Međunarodna organizacija rada (MOR) osnovana je 1919. godine, kao međunarodna tripartitna organizacija, s ciljem promocije socijalne pravde i poboljšanja uvjeta rada, postizanja jednakih mogućnosti žena i muškaraca za pošten i produktivan rad u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva. Ona promovira prava na radu, pravične mogućnosti zapošljavanja, poboljšanje socijalne zaštite i jačanje socijalnog dijaloga.  Primjena, osiguranje ostvarivanja i zaštita prava po ovim međunarodnim normama, predstavlja i jedan od uvjeta u okviru procesa pridruživanja naše zemlje Evropskoj uniji.Ratificiranjem Konvencija MOR-a države članice se, također, obavezuju da periodično dostavljaju izvještaj o njihovoj primjeni u zakonodavstvu i praksi.

13.Alan Vajda, mag.iur.

Promjene koje donosi novi Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Pravilnikom o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj propisuje se način utvrđivanja uvjeta za boravak i rad državljana trećih zemalja, izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak, autonomni boravak te dugotrajno boravište, izdavanje dozvole za boravak i rad, izdavanje odobrenja za boravak i rad visokokvalificiranih državljana trećih država, izdavanje dozvole za boravak i rad za osobe premještene unutar društva, izdavanje putnog lista za državljanina treće zemlje, izdavanje putne isprave za osobe bez državljanstva, izdavanje posebne putne isprave za državljanina treće zemlje, prijavu i odjavu boravišta, prebivališta i promjene adrese stanovanja, tehničku izradu dozvole boravka i  etničku izradu pogranične propusnice, obrazaca dozvole boravka, putnog lista za državljanina treće zemlje, putne isprave za osobe bez državljanstva, posebne putne isprave za državljanina treće zemlje i pogranične propusnice, kao i način izdavanja pogranične propusnice, dozvole za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice, cijena obrazaca isprava za državljane trećih zemalja i način vođenja zbirki podataka.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH