Časopis Oktobar 2017

 

S A D R Ž A J

1. Mr. oec Denis Zukić
Pravilnik o dodjeljivanju identi fikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH

2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec
Potraživanja od zaposlenika

3. Dr. sc. Jozo Piljić
Značaj EUROFISC-a u borbi protiv PDV prijevara

4. Mr. Samir Sunulahpašić
Zakonska regulati va mikrokreditnog sektora u FBiH i fi nansijsko izvještavanje MKO/MKF

5. Mr. oec Elman Nadžaković
Državna revizija: čuvar državnog novca

6. Mr. Aida Kovačević
Interna revizija u javnom sektoru BiH – šta nam (do)nosi reforma PIFC?

7. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Uloga računovođe u rizičnom poslovanju firme

8. Van. prof. dr. Almir Alihodžić
Analiza primjene Bazela II u kontekstu dokapitalizacije banaka u FBiH

9. Nedim Čustović, dipl. oec
Plan uspostave fi nansijskog upravljanja i kontrole u javnim preduzećima i insti tucijama u FBiH

10. Safi ja Žilić, dipl. oec
Dobrovoljno penzijsko osiguranje i dobrovoljni penzijski fondovi

11. Alan Vajda, mag. iur
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima u RH

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika na osnovu Zakona o vijeću zaposlenika

13. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Invalidska penzija kao vrsta prava u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja

14. Safeta Lukačević, dipl. psiholog Promocija

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa