Časopis Februar 2018

02 omot broj 2 sat

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

S A D R Ž A J

 

1. Federalno ministarstvo finansija/financija

 • Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII  2017. godine

2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka: Događaji nakon izvještajnog perioda – MRS 10

 • Po završetku poslovne godine potrebno je posvetiti posebnu pažnju na događaje nastale nakon datuma bilansa. Jedno od temeljnih računovodstvenih kriterija za priznavanje elemenata finansijskih izvještaja odnosi se na vjerojatnost priticanja ekonomskih koristi u preduzeće ili oticanja iz njega, te pouzdana procjena vrijednosti pojedine stavke koja će se prikazati u izvještajima. U skladu sa navedenim temeljnim kriterijima pitanje vjerovatnosti nastanka događaja nakon bilansa i njihovog uticaja na finansijske izvještaje određeno je Međunarodnim računovodstvenim standardom 10. Temeljni cilj ovog standarda jest utvrditi uslove kada društvo treba uskladiti finansijske izvještaje zbog događaja nastalih nakon datuma bilansa, te utvrditi podatke koje treba objaviti o datumu na koji je odobreno izdavanje finansijskih izvještaja i događajima na datum bilansa. Također, standard upućuje na način postupanja kada događaji nastali nakon datuma bilansa ugrožavaju vremensku neograničenost poslovanja preduzeća.

3. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka:Primjena MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i greške

 • Računovodstvene politike su sastavni dio financijskih izvještaja društva i kao takve pružaju dodatnu informaciju korisnicima o metodama korištenja, vrednovanja i priznavanja stavki u financijskim izvještajima. Njihova tačnost, ažuriranost i kompletnost je često presudna za pružanje kvalitetne i pouzdane informacije korisnicima financijskih izvještaja. U tom pogledu, one moraju odražavati srž poslovnih događaja i transakcija društva, te ih je potrebno ažurirati usporedno s promjenama u poslovnom modelu društva (na primjer uvođenjem novih proizvoda ili usluga) i s promjenama u primjenjivom računovodstvenom okviru (promjene i dopune MRS/MSFI). Svrha svega navedenog je pružanje što kvalitetnijih informacija korisnicima financijskih izvještaja, kako bi im se omogućila što bolja ocjena položaja i uspješnosti društva te tako olakšalo donošenje poslovnih odluka. MRS 8 podupire ovu transparentnost podataka, te je jedan od ključnih standarda koji se moraju razmotriti prilikom pripreme financijskih izvještaja društva.

4. Autor: Mr. oec Elman Nadžaković

Naziv članka:Analiza aktive i pasive: ključni faktor analize bilansa stanja

 • Analiza aktive i pasive bilansa stanja osim analize historijskih podataka teži ka naglašavanju onih dijelova poslovanja koji su usmjereni prema sigurnosti i uspješnosti poslovanja. Informacije koje pokazatelji analize aktive i pasive bilansa stanja mogu osigurati same po sebi ne znače ništa, ukoliko korisnici te informacije ne znaju iskoristiti kako bi se poslovanje usmjerilo prema osnovnim ciljevima, a to su sigurnost i razvoj poslovanja. Zbog svoje važnosti i praktičnog značaja, ne samo za privredu nego i za društvo u cjelini, vrlo je važno posvetiti se afirmaciji analize aktive i pasive u svim segmentima društva. Cijela zajednica će da profitira ukoliko se ostvari napredak u oblasti analize finansijskih izvještaja ili samo dijelova tih izvještaja. Stoga teret i obaveza u afirmaciji analize aktive i pasive nose svi segmenti društva, od ministarstva finansija do samih korisnika informacija proizišlih iz analize.

5. Autor: Mr. oec Denis Zukić

Naziv članka:Porezni poticaj po osnovu novoprimljenih zaposlenika

 • Osnovni cilj poreznih poticaja jeste povećanje investicija i povećanje privrednog rasta. U teoriji i praksi pojavljuju se dvije skupine poreznih poticaja: porezni praznik i porezno oslobađanje po osnovu investiranja. Porezni poticaj po osnovu zapošljavanja zasigurno pripada ovoj drugoj skupini, tj. skupini poticaja po osnovu investiranja (u ovom slučaju investiranja u radnu snagu).Porezni poticaj po osnovu zapošljavanja, ogleda se u mogućnosti priznavanja dvostrukog iznosa troška bruto plaće novoprimljenih zaposlenika. Porezni poticaj po osnovu novoprimljenih zaposlenika koristiti veliki broj poreznih obveznika. Tokom prve godine primjene “novog” Zakona o porezu na dobit, dosta poreznih obveznika je sa velikom dozom opreza pristupalo prilikom korištenja ovog poticaja, tako da mnogi isti nisu ni koristili. Bez obzira što poticaj nije korišten za prvu godinu (jer se obveznik tog prava odrekao), zasigurno da porezni obveznik može svoje pravo na umanjenje osnovice koristiti u ovoj i svakoj narednog godini za novoprimljene zaposlenike iz prethodne godine.

6. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Naziv članka: Porezni zakoni koji guše lizing društva u BiH

 • Tokom protekle 2017. godine često su vođeni razgovori o stanju na tržištu lizinga u BiH, mogućnosti izmjene određenih poreznih zakona, te pomoći u rješavanju nagomilanih problema kako bi se doprinijelo poboljšanju uslova na tržištu lizinga koje je već nekoliko godina u konstantnom padu, što ugrožava opstanak postojećih lizing društava u BiH. Stoga je “Udruženje/Udruga društava za leasing u Bosni i Hercegovini” pokrenulo određene inicijative kako bi kroz izmjene i dopune sistemskih zakona iz oblasti direktnih i indirektnih poreza spriječilo postepeno gašenje svih lizing društava u BiH. U tekstu je detaljnije opisan sadržaj prijedloga za izmjenu pojedinih odredbi državnog Zakona o porezu na dodatu vrijednost (dalje: Zakon o PDV-u) i Zakona o porezu na dobit FBiH, što bi imalo direktnog uticaja na zaustavljanje daljeg smanjenja ukupne aktive lizing društava, što se već godinama dešava.

7. Autor: Bernard Iljazović,dipl. iur.

Naziv članka: Implikacije novog Zakona o PIO

 • Stabilnost penzijskog i invalidskog osiguranja jedan je od ključnih faktora za gospodarsku i financijsku stabilnost svake države. S obzirom na sve lošiju socijalnu održivost i negativna demografska kretanja, odnosno sve intenzivnije starenje stanovništva države se sve više suočavaju s izazovima kako održati pravedan, a pri tome i ekonomičan penzijski sustav. Kako i FBiH, odnosno njezin sustav penzijskog i invalidskog osiguranja u uvjetima loše ekonomske situacije nije imun na takve trendove, potrebno je bilo poduzeti određene korake u smislu izmjene zakonskih rješenja kako bi se sanirale anomalije postojećeg sustava, s ciljem podizanja održivosti penzijskog sustava i poboljšanja uvjeta za korištenje prava iz istoga.  Intencija zakonodavca za donošenjem novih normativnih rješenja iz područja penzijskog i invalidskog osiguranja proizlazi temeljem donesene Strategije o reformi penzijskog sustava u Federaciji BiH kojom su utvrđene nove smjernice za reformom postojećeg  sustava kako bi se izbjeglo moguće urušavanje i stvorili preduvjeti za njegovu uspješnu daljnju održivost, odnosno postigla veća ekonomičnost istog i smanjili troškovi nositelja osiguranja.

8. Autor: Elma Peštović,dipl. oec

Naziv članka:Obračun članarina turističkim zajednicama

 • Oblast turizma na nivou Federacije BiH još od 2015. godine, zbog presude Ustavnog suda FBiH i nedonošenja novog federalnog zakona,  ostala je bez zakonskog uređenja. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH, a shodno tome, i Uredba o članarinama u turističkim zajednicama (koja se naslanja na Zakon), prema Presudi Ustavnog suda Federacije BiH  broj U-34/13, od 03.07.2014. godine nisu saglasni Ustavu Federacije BiH. U međuvremenu neki kantoni su donijela svoje propise (Zakone) kojim je uređeno pitanje obračuna članarina turističkim zajednicama.

9. Autor:Nedim Čustović, dipl. oec

Naziv članka: Interna revizija u javnom sektoru i javnim preduzećima i moguće kolizije u vezi praktične primjene

 • Ovaj članak je fokusiran na uporednu analizu  dva zakona (Zakona o javnim preduzećima, koji je lex specialis za uspostavu interne revizije u javnim preduzećima)  i izmijenjenog i dopunjenog Zakona o internoj reviziji u FBiH)i drugih relevantnih propisa s ciljem identifikovanja i pojašnjenja svih onih odredbi koje stvaraju koliziju i ograničavaju brži razvoj interne revizije u javnim preduzećima FBIH, kao i u cjelokupnom javnom sektoru. Osnovna dilema i nejasnoća ogleda se u koliziji Zakona o javnim preduzećima i izmijenjenog i dopunjenog Zakona o internoj reviziji u FBiH, koji različito  tretiraju kome odgovara odjel interne revizije i direktor odjela interne revizije. Naime po Zakonu o javnim preduzećima koji je lex specialis, Zakon za internu reviziju u javnim i privrednim društvima odjel interne revizije i direktor odjela interne revizije odgovorni su Odbora za reviziju, dok jepo izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o internoj reviziji u FBiH, gdje se u spomenuti zakon uvodi, pored svih korisnika javnih sredstava budžeta Federacije BiH, kantona, gradova i općina, te vanbudžetskih fondovai javna preduzeća, gdje nastaje potencijalni problem. Naime, Zakon o javnim preduzećima je kako smo i rekli lex specialis Zakon za internu reviziju u javnim društvima.

10. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka:Forex (foreign exchange market) najveće finansijsko tržište na svijetu

 • FOREX je globalno, najveće i najlikvidnije finansijsko tržište na svijetu, na kojem svakodnevno trguju sve strane i domaće banke, kao i mnoge druge finansijske institucije sa ciljem zaštite od rizika i/ili ostvarivanja profita na valutnim kursevima. Također, riječ je  o najvećem necentralizovanom finansijskom tržištu na svijetu, koje  ima obim trgovine daleko iznad obima trgovanja bilo koje druge berze na svijetu. Naravno sve je mnogostruko brže nego na tržištu  kapitala. Nagli razvoj ovog tržišta počeo je od kada su uvedene slobodno plutajuće valute (eng. „free floathing currenciess“), a neslućene razmjere je dostiglo enormnom primjenom internet tehnologije. FOREX se odlikuje brzom promjenljivošću, sa velikim oscilacijama što donosi velike profite, s tim da se uvijek mora imati na umu da su isto tako mogući i veliki gubici. Na FOREX tržištu, također se trguje deviznim pravima, zlatom, naftom i sl. Za  trgovinu sa realnim novcem potrebno je dobro se pripremiti i educirati.

11. Autor:Jasmin Omeragić, dipl oec

Naziv članka:Ima li računovodstvena profesija u korisnicima svojih usluga adekvatne procjenitelje vrijednosti

 • Računovodstvena profesija je kroz svoj razvoj trpila veoma različita shvatanja i tretman. Međutim, sada smo svjedoci činjeničnog stanja da savremene tendencije razvoja od profesionalnih računovođa očekuju nova (nemoguća i svemoguća) znanja, vizije i ideje zasnovane na profesionalnom, računovodstvenom znanju visokog nivoa istovremene zaštite javnog interesa s jedne, te zaštite menadžmenta firme (poslodavca ili klijenta), s duge strane. Postignuća profesionalnih računovođa u praksi su direktno determinirana prije svega stupnjem njihovih kompetencija, znanja i vještina. Ukupni napori u obrazovanju računovođa, od srednjoškolskog i visokog obrazovanja, preko kontinuirane edukacije moraju biti u funkciji njihove kvalitetne edukacije i osposobljavanja za zadatke koje će pred njih postavljati praksa. Stupanj profesionalne osposobljenosti i kompetentnosti zavisi od nivoa i kvaliteta formalnog obrazovanja prije stupanja u profesiju, ali, s druge strane i nivoa i kvaliteta dodatnog obrazovanja koje se stiče u procesu profesionalnog licenciranja računovođa i kontinuirane edukacije. No, i pored toga, u praksi ima dosta primjera da se još uvijek, uloga i značaj profesionalnih računovođa u procesu efikasnog upravljanja firmom ne procesiraju na pravi način.

12. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Zaštita radnika i ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa

 • Odredbama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16)  značajna pažnja je posvećena zaštiti radnika i ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa. Radnici ostvaruju prava i obaveze, prije svega, kod poslodavca, što ne isključuje ostvarivanje prava radnika i pred drugim nadležnim organima kao što su inspekcijski organi, nadležni sudovi i drugi organi, u skladu sa zakonom. Ovakvo zakonsko rješenje ima za cilj, prije svega, da se smanji broj radnih sporova pred nadležnim sudovima, odnosno da se izbjegnu dugi sudski postupci i nepotrebno parničenje. Institut zaštite radnika  obuhvata, između ostalog, sigurnost i zdravlje na radu, obaveze radnika i poslodavca, kao i zaštitu maloljetnika.

13. Autor: Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Naziv članka:Potrošačka kultura, model i ponašanje potrošača

 • Ako bi pokušali definisati pojam potrošač onda bipotrošač ili konzument bila osoba ili domaćinstvo koje kupuje (konzumira, troši) proizvode i usluge stvorene od ekonomskog sistema. Ponašanje potrošača je zanimljivo budući da su svi ljudi, uz mnogobrojne uloge koje imaju u pojedinim fazama života i potrošači od najranije dobi. Stoga ljudi u ulozi potrošača, iz vlastitog iskustva, mogu izvesti niz zaključaka i samim time bolje razumjeti vlastito i tuđe ponašanje prilikom kupovine. Proučavanje ponašanja potrošača kao zasebne marketinške discipline započelo je kada su proizvođači shvatili da se potrošači ne ponašaju i ne reaguju uvijek u skladu s njihovim očekivanjima. Umjesto da nagovaraju potrošače na kupovinu svojih proizvoda, marketinški orijentisane firme zaključile su kako je mnogo jednostavnije rješenje proizvoditi samo one proizvode za koje su prethodno, kroz istraživanja utvrdile da ih potrošači žele. „Ponašanje potrošačačini niz psiholoških i fizičkih aktivnosti koje poduzima pojedinac ili domaćinstvo u procesu odabira, kupovine i konzumiranja proizvoda i/ili usluga.“ Ova definicija upućuje na zaključak da ponašanje potrošača uključuje prije kupovne, i poslije kupovne psihičke i fizičke aktivnosti s ciljem zadovoljenja specifične potrebe, odnosno radi se o ponašanju koje je usmjereno prema nekom cilju.

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa