Časopis Januar 2018

01 omot broj 1 kamin

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

S A D R Ž A J

1. Autor: Jasmin Omeragić, dipl. oec

Naziv članka: Mali podsjetnik (o temama sa kojim živimo naš svaki dan, ali o njima ipak ne znamo baš sve)

 • Da li po navici, intuiciji, ili pak iz jednostavne potrebe da se „robovanje struci“ nastavi još jačim intenzitetom, no kako god, svake godine, u ova ista doba, računovođe uglavnom ne mogu mirno i rasterećeno ni praznovati, niti razmišljati relaksirano o tamo nekom zimskom odmoru. Počev od prednovogodišnjih priprema za godišnji popis i (često uzaludnog) ponavljanja svima u firmi šta to i kako treba popisati, pa preko obavezne inventure naših računovodstvenih evidencija, užurbanih aktivnosti da se na vrijeme i tačno završe poslovi oko PDV prijave za mjesec decembar, jedino nam kolege računovođe (to jest sami sebi) mogu povjerovati kako i koliko umorni zapravo pristupamo izradi godišnjeg obračuna i poreznih prijava. Istina, ako smo se trudili tokom poslovne godine postaviti sve na svoje mjesto, imat ćemo manje posla u „sređivanju“ naših bilansa, no ukoliko smo (da li zbog sebe samih ili raznih drugih okolnosti) neke probleme, važne odluke, nedorečene ili čak i nepostojeće dogovore i instrukcije tipa „neka sad tako stoji, pa ćemo vidjeti…“, u našim poslovnim knjigama proknjižili kao validne i konačne, onda smo zahvaljujući donekle i sami sebi, u smislu posla, ionako težak mjesec januar i još teži februar učinili baš – teškim.

2. Autor: Mr. Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka:Ispravke grešaka na kontima kupaca i dobavljača

 • Računovodstvo se veoma često na interesantan način isprepleće sa poreznim propisima, što je slučaj i kod primjene MRS 8, a naročito u dijelu ispravljanja grešaka koje se odnose na pozicije kupaca i dobavljača. Usaglašavanja stanja sa kupcima i dobavljačima mogu rezultirati ustanovljavanjem značajnih razlika, koje u postupku dovođenja na fer i realno stanje mogu imati i porezne posljedice u smislu naknadnog evidentiranja propuštenog ulaznog PDV-a ili evidentiranja izlaznog PDV-a, bez obzira na materijalnu (ne)značajnost greške sa aspekta MRS 8. Finansijski izvještaji su rezultat knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih promjena, primjenom potrebnih računovodstvenih postupaka, a na osnovu odgovarajućih dokumenata.Tačnost i ispravnost knjigovodstvene dokumentacije, koja je osnov i početak cjelokupnog procesa, ima direktan uticaj na elemente finansijskih izvještaja, pa samim tim i na finansijski izvještaj u cjelini. Pogrešno evidentiranje, neevidentiranje, propuštanje i drugi razlozi mogu finansijske izvještaje učiniti nerealnim i u suprotnosti od odredaba Okvira, MRS i MSFI.

3.Autor: Fuad Balta, dipl. oec                            

Naziv članka:Oporezivanje nepokretnosti i pokretne imovine

 • Federalni propisi o oporezivanju dohotka/dobiti u vezi sa oporezivanjem imovine poprilično su jasno određeni. Međutim, i dalje su u primjeni mnoge odredbe kantonalnih propisa oko oporezivanja imovine koje se razlikuju od kantona do kantona. To se posebno odnosi na oporezivanje naslijeđa i poklona nepokretnosti pa u praksi postoji niz različitih slučajeva (ne)oporezivanja i različitih „kombinacija“ prenosa vlasništva na nekretninama po osnovu ugovora o naslijeđu, poklonu (daru), te doživotnom izdržavanju. Oko toga se, često, vode dugotrajni sudski procesi,  što ukazuje na potrebu da se promet nepokretnosti, te nasljeđivanje  i poklanjanje istih identično uredi i reguliše na području Federacije BiH, kako bi se izbjegle komplikacije u ostvarivanju prava nasljednika i poklonoprimaoca, odnosno (ne)oporezivanja naslijeđa i darova kada su u pitanju nepokretnosti. Možda bi u budućnosti ovakvih sporova bilo manje, ukoliko se svi kantonalni propisi koji tretiraju (ne)oporezivanje imovine, posebno nepokretnosti, što je moguće prije prilagodili novim rješenjima iz Zakona o nasljeđivanju u Federacije BiH.

4.Autor: Mr. oec Elman Nadžaković

Naziv članka:Upravljanje gotovinskim tokom – ključna determinanta povećanja finansijskih performansi

 • Svako znatno kašnjenje novčanih primitaka može uzrokovati probleme s gotovinom i tako preduzeće dovesti do finansijskih poteškoća. Cilj poslovanja trebao bi biti usmjeren na održavanje konstantnog gotovinskog (novčanog) toka, posebno po pitanju novčanih priliva, kako bi operativni kapital koji je nužan za normalno poslovanje bio stalno raspoloživ, pa stoga za upravljanje finansijama preduzeća kontrola i upravljanje tokovima gotovine sa ciljem obezbjeđenja normalne novčane reprodukcije utrošenih poslovnih sredstava i isplate dospjelih obaveza u rokovima dospijeća od visoke važnosti za preduzeće.Dakle očuvanje likvidnosti i maksimiziranje rentabilnosti, pored očuvanja sigurnosti i zaštite od neizvjesnosti poslovanja predstavljaju osnovne determinante upravljanja novčanim tokom.

5.Autor: Dr. sc. Dinka Antić

Nazi članka:Porezni izdaci: metodologija i izvještavanje

 • Gubici poreznih prihoda, koji nastaju zbog primjene poreznih olakšica,  u javnim financijama se nazivaju poreznim izdacima. Gubici prihoda mogu nastati zbog primjene sniženih stopa, standardnih i drugih odbitaka, umanjenja porezne osnovice, oslobađanja od plaćanja poreza djelimično ili u cijelosti. Porezne olakšice mogu dovesti i do umanjenja porezne obveze ili do odlaganja porezne obveze. Iako se često porezni izdaci smatraju vidom izdataka za potrošnju, postoje velike razlike koje se ogledaju u tome što su porezni izdaci vanbudžetskog karaktera, dok su tradicionalni izdaci za potrošnju u fokusu javnosti, ne samo tijekom procesa budžetiranja, već i fazi izvršenja budžeta i revizije. Zbog netransparentnosti poreznih izdataka međunarodni standardi budžetiranja i fiskalne statistike nalažu metodologiju procjene efekata poreznih olakšica i redovitu objavu iznosa poreznih izdataka.

6.Autor: Nedim Čustović, dipl. oec

Naziv članka: Izrada i dostavljanje Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema FUK-a (GI FUK)

 • Obaveza primjene finansijskog upravljanja i kontrole „de jure i de facto“ odnosi se i na sve organizacije i tijela u javnom sektoru, gdje je država većinski vlasnik. Shodno zakonu o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine «Službene novine Federacije BiH», broj 38/16 (18.5.2016.) i Pravilniku o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBIH «Službene novine Federacije BiH», broj 06/01 (27.01,2017.) finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u FBIH obavezni su primjenjivati svi korisnici javnih sredstava prvog i  drugog nivoa budžeta Federacije, kantona, gradova i opština utvrđenih u registrima budžetskih korisnika. Također, se obveznicima smatraju i vanbudžetski fondovi osnovani na teritoriji FBiH prema posebnom zakonu. Vanbudžetskim fondovima, u smislu ovog zakona, smatraju se penzijsko-invalidski fond, zdravstveni fond, fond za zapošljavanje, kao i drugi fondovi uspostavljeni po zakonu. Važno je spomenuti da se primjena finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru u FBIH odnosi i na javna preduzeća i privredna društva čiji je većinski vlasnik država. Stupanjem na snagu Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli, kao i donošenjem Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u FBiH je postala i zakonska obaveza popunjavanja samoprocjene FUK-a.ž

7. Autor: Bernard Iljazović, dipl. iur.

Naziv članka: Prijedlog Direktive EU o okvirima za preventivno restrukturiranje i pružanje druge prilike

 • Kako bi se postigla što učinkovitija konvergencija stečajnih postupaka i postupaka restrukturiranja, i prekograničnim ulagačima osigurala veća pravna sigurnost te potaknulo pravovremeno restrukturiranje održivih društava u financijskim poteškoćama, Europska unija je donijela prijedlog Direktive o okvirima za preventivno restrukturiranje i pružanje druge prilike. Prijedlog Direktive sadržava određene mjere koje države članice trebaju provesti kako bi prilagodile postojeće postupke restrukturiranja ili stvorile nove instrumente za realizaciju mjera iz predmetnog Prijedloga. Za poticanje stvaranja novih radnih mjesta i sprečavanja gubitaka istih, te ubrzanja gospodarskog rasta zahtijeva se snažnija kultura spašavanja koja bi pomogla održivim poslovanjima restrukturiranjem i nastavkom rada uz usmjeravanje poduzeća koja nemaju šansu za opstanak radi brze likvidacije, te pružanja druge prilike  poštenim poduzetnicima u financijskim poteškoćama, pri čemu je upravo Prijedlog Direktive ključan korak prema promjeni jačanju takve kulture, odnosno prema okviru preventivnog restrukturiranja, stečaja i druge prilike.

8.Autor: Prof. dr  Jozo Sović

Naziv članka: Računovodstvena analiza ekonomske i socijalne stvarnosti (Istraživanje i kazivanje)

 • U kontekstu izvršene analize, računovodstvo je organiziran sistem domaćinskog korištenja poslovnih sredstava i racionalnog usklađivanja prihoda i rashoda u procesu rada i zarađivanja. Obuhvaća knjigovodstvene evidencije, računovodstveno planiranje, računovodstvenu analizu, računovodstveni nadzor, računovodstveno informisanje, sve protkano računovodstvenom logikom na putu do zarade. Prema računovodstvenoj koncepciji, zarada je novčani iznos koji preostaje vlasniku kapitala nakon ukupnih isplata prema svim resursima kojima se preduzeće koristi.  Nijansirane profitne kategorije pospješuju računovodstveni način razmišljanja i izoštravaju računovodstvenu logiku. Profitna orijentacija, protkana računovodstvenom logikom, dala je prepoznatljiv doprinos redizajniranju i inoviranju strategije ekonomsko-socijalnog BiH. Računovodstveni način razmišljanja odrazio se kao vrijedna intelektualna podrška menadžmentu i vladinim resorima u upravljanju privrednim i državnim poslovima. Kultura računovodstvenog upravljanja tiho je ušla u društvenu zbilju. Profitna motivacija izoštrava domaćinsku logiku i stimulira sve pobornike privrednog i društvenog progresa, da usvoje računovodstveni način razmišljanja i odlučivanja.

9.Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka:Etika kao pretpostavka objektivnog financijskog izvještavanja i razvoja računovodstvene profesije

 • Pouzdano i transparentno financijsko izvještavanje, koje rezultira istinitim i objektivnim prikazivanjem financijskih rezultata društva, bitna je determinanta pouzdanosti i stabilnosti financijskog sustava. Visok nivo povjerenja u kvalitetu informacija iz financijskih izvještaja povećava sigurnost ulagača, ohrabruje nove investicije, ubrzava financijske i robne tokove i podiže efikasnost tržišta kapitala i ekonomije u cjelini. Profesionalna i zakonska regulativa predstavljaju minimalne standarde ponašanja, ne samo profesionalnih računovođa, već i svih onih koji učestvuju u procesu financijskog izvještavanja. Etika se na njih nadovezuje i obezbjeđuje putokaze za ponašanje svih učesnika u tom procesu. Kako u okviru računovodstvene regulative postoji značajan prostor za prosuđivanje, da se odluke često donose u situacijama kada pravila nisu dovoljno jasna i da liniju razgraničenja između onoga što je prihvatljivo i onoga što nije prihvatljivo nije uvijek lako povući, računovodstvo se smatra jednom od etički najzahtjevnijih profesija.

10.Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka:Transnacionalne i multinacionalne kompanije

 • Značaj multinacionalnih i transnacionalnih kompanija za svjetsku privredu je nemjerljiv i moć koju imaju na našu svakodnevnicu je nešto neviđeno u svjetskoj historiji. Pojedinačno zapošljavaju hiljade ljudi, zauzimaju najznačajnije učešće u međunarodnoj trgovini, ulažu velike iznose novca u novu tehnologiju, a odluke koje donose utiču na živote miliona ljudi. Također, imaju uticaja na privredu čitavih zemalja, što vlade država pokušavaju kontrolisati. Multinacionalne i transnacionalne kompanije su, bez ikakve sumnje, motori razvoja i napretka. Njihov razvojni kapacitet je golem jer su uspjele smanjiti neefikasnost i rastrošnost ekonomskih tvorevina prošlosti i usmjeriti energiju u proizvodnju i razvoj. Dokaz tome je i slom planske privrede koja nije mogla konkurisati proizvodnim snagama modernih tržišnih privreda  čije su najznačajnije komponente bile upravo multinacionalne i transnacionalne kompanije. Način, kako ove kompanije pretvoriti iz sebičnih i poluzatvorenih,  u pokretačke snage privrede je taj da se one stave pod veći društveni nadzor i da se na svakom koraku njihov rad usmjerava i oblikuje prema potrebama svjetske privrede u cjelini.

11.Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Propisi kojima se garantira  ravnopravnost spolova

 • Ustav Bosne i Hercegovine i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine  navode obavezu obezbjeđenja najvišeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, a s tim u vezi i zabranu  diskriminacije, između ostalog i po osnovu spola. Puna  ravnopravnost spolova garantira se  u svim sferama društva. Polazeći od navedenih principa,  Zakon o radu također, značajnu pažnju poklanja zabrani diskriminacije po osnovu spola. To znači da je diskriminacija po osnovu spola i spolne orijentacije zakonom  zabranjena što, naravno,  ne znači da su ti standardi i principi u praksi na odgovarajući način i implementirani. Ostvarivanje pune ravnopravnosti spolova je dugotrajan proces koji zahtijeva korjenite reforme, a koji umnogome zavisi od brojnih društvenih okolnosti i procesa, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.

12.Autor: Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Naziv članka:Analiza radnog učinka i uticaj stresa na radni učinak

 • U današnje vrijeme stres je postao nezaobilaznim dijelom modernog života i rada. Ipak, stres nije fenomen savremene civilizacije, već je pratilac čovjeka od kada postoji kao društveno biće je prisutan u svim segmentima ljudskog života. Stres je, moglo bi se reći, posljedica čovjekove nesavršenosti na svim nivoima: od psihološkog, biološkog i intelektualnog, pa do socijalnog nivoa. Problem stresa predstavlja fenomen koji nije do kraja istražen i riješen, i koji svakim danom ima sve veće posljedice na pojedince i organizaciju kao cjelinu. Rađamo se, živimo i umiremo sa stresom. On je prisutan u svim oblastima života i rada. Moramo shvatiti da ne možemo da izmijenimo svijet oko nas, ali možemo preduzeti mjere da se mi izmijenimo i prilagodimo naše reakcije na njega, kao i da ga bolje upoznamo. U svojoj radnoj sredini moramo naučiti da ga kontrolišemo, da eliminišemo sve uzroke nastajanja, da ga svedemo na najmanju moguću mjeru i da spriječimo nepovoljne posljedice.

 

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa