Časopis Decembar 2017

 

S A D R Ž A J

1. Dr. Miro Džakula, Mr. Milica Vidović
Elektronska obrada prijava za porez na dodatu vrijednost i akcizu u BiH

2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec
Aktuelnosti u primjeni propisa o PDV-u

3. Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2018. godine

4. Dr. sc. Dinka Antić
Implikacije poreznih izdataka

5. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec
Efekti primjene novog modela za priznavanje rashoda amorti zacije u RS na porezni bilans za 2017. godinu

6. Mr. oec Elman Nadžaković
Obračun troškova prema mjesti ma i nositeljima

7. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Profesionalni računovođa – tvorac i tumač finansijskih izvještaja

8. Bernard Iljazović, dipl. iur.
Nova normati vna rješenja u području stečaja

9. Haladin Salihović, dipl. oec
Kontrolne funkcije u bankama

10. Safi ja Žilić, dipl. oec
Valutni odbor (Currency Board) kao oblik monetarne politike sa osvrtom na BiH

11. Elvis Bebaković, dipl. oec
Izjava o fi skalnoj odgovornosti

12. Dr. sc. Jozo Piljić
Gubici po proračun uslijed sive ekonomije, stečaja i izbjegavanja plaćanja carinskih dažbina

13. Nedim Čustović, dipl. oec
Novi COSO okvir posebnu važnost pridaje utvrđivanju ciljeva organizacije i odgovorima na rizike

14. Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Zašto smo nekonkurentni?

15. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Utvrđivanje reprezentati vnosti sindikata i udruženja poslodavaca

16. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Isplata penzija i sukcesija država nastalih na području bivše SFRJ

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa