OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 31.5.2023. GODINE: PDV - odgovori na sporna pitanja!

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE KROZ PRIMJERE, SA POSEBNIM OSTVRTOM NA POLJA KRAJNJE POTROŠNJE
 • ISPORUKE OSLOBOĐENE OBRAČUNA PDV-a
 • OBRAČUN PDV-A U SLUČAJU PROMETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA PO NOVOM PRAVILNIKU O PRIMJENI ZAKONA O PDV-U
 • PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV-A KROZ PRIMJERE
 • INSTRUKCIJA O POSTUPKU OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA CARINE I POREZA – IPA III
 • PLAĆANJE I ODGODA PLAĆANJA PDV-a
 • PRAVA I OBAVEZE OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA U POSTUPKU KONTROLE
 • PROMOCIJA KNJIGE: „Praktična primjena PDV-a u Bosni i Hercegovini“
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 31.05.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.05. do 04.06.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.05. do 04.06.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

TEME

POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE KROZ PRIMJERE, SA POSEBNIM OSTVRTOM NA POLJA KRAJNJE POTROŠNJE (Prezentant: Milica Vidović, UINO)
 • Podnošenje izmijenjene/dodatne PDV prijave (razlike i sugestije);
 • Poređenje podataka iz PDV prijave i eEvidencija (primjeri i sugestije);
 • Popunjavanje polja nabavki i isporuka (npr. klasične nabavke od PDV obveznika i neobveznika, reexport, avans i sl);
 • Popunjavanje polja krajnje potrošnje:
  • Popunjavanje podataka o krajnjoj potrošnji u poljima PDV prijave kod obveznika koji koriste pravo na srazmjerni odbitak ulaznog poreza
  • Potreba za ispravku krajnje potrošnje u PDV prijavi zbog neslaganja sa eKUF-om (eNabavke) i eKIF-om (eIsporuke)
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi kod obveznika koji ima poslovne jedinice u oba entiteta
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi za primljene ino usluge
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih faktura po kojima obveznik nema pravo na odbitak ulaznog PDV-a
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju retroaktivne PDV registracije
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi na osnovu tipa dokumenta u eNabavkama i eIsporukama
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi za nabavke goriva sipane na pumpama u oba entiteta
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi za promete prema fizičkom licu u drugom entitetu
  • Popunjavanje krajnje potrošnje za pružene usluge ino licu koje su oporezive u BiH
  • Kako ispraviti grešku, ako se pogrešno popuni krajnja potrošnja
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih avansa
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju prometa usluga vezanih za nepokretnu imovinu između dva lica u različitim entitetima
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju prometa dobara prema kupcu iz drugog entiteta
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju PDV deregistracije
  • Evidentiranje krajnje potrošnje u slučaju obračuna PDV-a na manjak dobara
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju ispravke odbitka ulaznog PDV-a
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju nabavki dobara bez prava na odbitak ulaznog PDV-a
  • Popunjavanje krajnje potrošnje za nabavku usluga i dobara u poslovne svrhe koji se finansiraju iz kreditnih sredstava za koju se ostvaruje pravo na povrat PDV-a po članu 29. Zakona o PDV-u
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju prometa dobara stranim fizičkim licima za koje se izdaju PDV SL 2 obrasci
  • Kako provjeriti podatak o registrovanim PDV obveznicima
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju projektovanja, prodaje i montaže solarnih panela
  • Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih faktura za nabavku goriva i servisiranja putničkog auta po kojima obveznik nema pravo na odbitak ulaznog PDV-a
ISPORUKE OSLOBOĐENE OBRAČUNA PDV-a (Prezentant: Sedin Mešinović, UINO)
 • Mjesto prometa usluga (član 15. stav 2) tačke 4 i 5 Zakona o PDV-u)- primjeri i dokazna sredstva za oslobađanje od obračuna PDV-a;
  • Šta ukoliko ino dobavljač nije PDV obveznik u svojoj državi?
  • Šta ukoliko primalac usluge iz BiH nije PDV obveznik?
  • Šta ukoliko je ino dobavljač obračunao PDV na uslugu koja je po propisima BiH oporeziva prema mjestu primaoca usluge?
  • Šta ukoliko je usluga oporeziva prema mjestu izvršenja (izvan BiH), ali ino dobavljač ne želi da obračuna PDV po navedenoj fakturi?
  • PDV treman nabavke sofvera koji se koristi za dalju prodaju
 • Prenos poslovne cjeline (član 7. stav 2. Zakona o PDV-u)- primjeri i obaveze poreskih obveznika u slučaje prenosa poslovne cjeline prema UIO;
 • Isporuke dobara/usluga u slobodne zone (novi Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u „Službeni glasnik BiH“ broj:47/22);
  • oslobađanje od plaćanja PDV-a (nulta stopa)
  • uslovi za oslobađanje kod isporuka dobara
  • uslovi za oslobađanje kod isporuka usluga
  • isporuke koje se i dalje oporezuju PDV-om
OBRAČUN PDV-A U SLUČAJU PROMETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA PO NOVOM PRAVILNIKU O PRIMJENI ZAKONA O PDV-U („Službeni glasnik BiH“ broj. 47/22) (Prezentant: Sedin Mešinović, UINO)
 • oporezivanje objekata u svim fazama izgradnje;
 • oporezivanja završenih i još nekorištenih objekata;
 • oporezivanje završenih, a korištenih objekata;
 • dokazna dokumentacija o početku korištenja objekta;
 • postupanje za promete izvršene prije ovih izmjena
PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV-A KROZ PRIMJERE (Prezentant: Milica Vidović, UINO)
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a na nabavku putničkog auta;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za investiciono održavanje i zanavljanje infrastrukturnih vodnih i kanalizacionih objekata;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a na iznajmljena putnička auta od povezanog lica;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za izgradnju pješačke staze;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a kod uvoza dobara;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za renoviranje devastiranog objekta;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za ulaganja u zakupljeni prostor;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za dogradnju postojećeg objekta;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku stana koji će se iznajmljivati na kraći period;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku vozila i njihov kasniji izvoz;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavke u svrhu istraživanja koje neće dovesti do dalje proizvodnje;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku reklamnog materijala;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a po računima koje obveznik nije prihvatio;
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku testnog vozila;
 • Prava na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku teretnog vozila kod obveznika koji ima pravo na srazmjerni PDV odbitak;
 • Ispravku iznosa PDV-a sadržanog u neiskorištenom avansu.
INSTRUKCIJA O POSTUPKU OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA CARINE I POREZA – IPA III (Prezentant: Denis Zukić)
 • Izdavanje i ovjeravanje Potvrde IPA III DEU i Potvrde IPA III MFT i postupak oslobađanja od plaćanja  carine, poreza na dodatu vrijednost i drugih indirektnih poreza pri uvozu robe,
 • Oslobađanja od plaćanja carine i drugih indirektnih poreza u carinskom postupku
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a  pri isporukama dobara i usluga u Bosni i Hercegovini
 • Obaveze registracije za PDV za strano lice, koje nema sjedište u Bosni i Hercegovini
 • Izdavanje fakture uz propisanu klauzulu o oslobađanju
 • Povrat plaćenog PDV-a
 • Povrat plaćene akcize i putarine plaćene na naftne derivate
PLAĆANJE I ODGODA PLAĆANJA PDV-a (Prezentant: Milica Vidović, UINO)
 • prag ulaska u sistem PDV-a
 • (ne)mogućnost dobrovoljne registracije u sistem PDV-a,
 • Šta ukoliko lice koje nije PDV obveznik izda fakturu na iznos preko 50.000,00 KM? Kako se postupa sa fakturom sa kojom se prelazi prag za ulazak u sistem PDV-a?
 • posljedice neblagovremenog plaćanja;
 • grupe računa na koje se plaćaju različite vrste indirektnih poreza;
 • šta u slučaju pogrešno izvršene uplate:
 • kako tražiti preknjižavanje uplate;
 • kako tražiti uparivanje uplate;
 • kako zahtjevati povrat pogrešno uplaćenih sredstava.
 • uslovi za odgađanje plaćanja duga (odgađanje izvršenja rješenja);
 • uslovi za plaćanje duga u ratama;
 • mogućnost namirenja poreskih obaveza iz poreskog kredita i iz zahtjevanog povrata PDV-a (razlike između poreskog kredita i zahtjevanog povrata).
PRAVA I OBAVEZE OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA U POSTUPKU KONTROLE (Prezentant: Milica Vidović, UINO)
 • pravo na ulaganje prigovora na zapisnik o kontroli (rokovi, sadržaj prigovora);
 • pravo na ulaganje žalbe na rješenje inspektora (rokovi i sadržaj žalbe);
 • pravo na ulaganje žalbe drugostepenom organu (rokovi i sadržaj žalbe);
 • pravo na pokretanje upravnog spora (tužba protiv rješenja UIO);
 • dokazna sredstva u postupcima indirektnog oporezivanja;
 • pravo na zahtjevanje izuzeća inspektora iz postupka kontrole (uslovi za traženje izuzeća, rokovi za rješavanje);
 • pravo na zahtjevanje obavezujućeg mišljenja u pojedinim poreskim situacijima;
 • pravo na dobijanje informacija od UIO i sl...
PROMOCIJA KNJIGE: „Praktična primjena PDV-a u Bosni i Hercegovini“, autora: Mire Džakule, Milice Vidović, Vinka Skoke i Sedina Mešinovića:
 • predgovor i uvod;
 • mišljenje recenzenta;
 • sadržaj knjige;
 • kome je knjiga namjenjena;
 • kako se može naručiti.
DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 17.05. do 21.05.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.05. do 04.06.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović
 • Sedin Mešinović
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Rok za otpis zateznih kamata ističe 19. juna 2023. godine

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike koji imaju porezni dug koji je nastao do 31.12.2018. godine, da uplatom ovog duga do 19.06.2023. godine mogu ostvariti pravo na otpis zateznih kamata.

Shodno odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/01, 52/01 (ispravka), 42/06, 28/13, 66/14, 86/15, 34/18, 99/19 i 48/21), kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate uplati najkasnije do 19.06.2023. godine.

S obzirom na to da je do isteka roka ostalo još 20 radnih dana pozivamo porezne obveznike da uplate glavni dug i tako ostvare pravo na otpis zatezne kamate.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode - Obrazac ZAOK podnosi se  neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.
Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku:

https://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/208df-baf1d-obrazac-zaok_1.pdf

Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti dokaze o izvršenim uplatama glavnice, a ako je pokrenut postupak prinudne naplate i dokaz o uplati troškova prinudne naplate. Prije predaje zahtjeva porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31.12.2018. godine, te uplatiti iznos utvrđenog duga.

Ako podnosilac zahtjeva najkasnije do 19.06.2023. godine uplati sve obaveze po osnovu glavnog duga i troškove prinudne naplate, Porezna uprava Federacije BiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis.

Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti.

Porezna uprava poziva porezne obveznike koji nisu blagovremeno podnijeli prijave poreza na dohodak i doprinosa da iste što prije podnesu i da provjere ispravnost podnesenih Obrazaca MIP-1023, te da plate javne prihode.

Također, Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike kod kojih je najavljen inspekcijski nadzor, da u slučaju ako nisu podnijeli sve porezne prijave, to urade što prije, kako se ne bi izlagali plaćanju kazni propisanih Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine FBiH”, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22) i drugim poreznim zakonima.

Ističemo, da ako porezni obveznik sâm ne podnese porezne prijave u zakonom propisanim rokovima, Porezna uprava, shodno Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH, ima ovlaštenje da podnese poreznu prijavu u ime poreznog obveznika.
Za svaku poreznu prijavu koju mora sačiniti Porezna uprava u ime poreznog obveznika, Zakonom o Poreznoj upravi FBiH propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

Porezna uprava Federacije BiH


Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 37/23 od 19.05.2023. godine objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na uplatni račun budžeta Bosansko-podrinjskog kantona, gdje se naziv banke: "NLB banka d.d", zamjenjuje se nazivom: "Privredna banka Sarajevo d.d.", a broj računa: "132-731-0410293-154" zamjenjuje se brojem: "101-140-0078226-394".

Izmjene Pravilnika preuzmite OVDJE.

Prečišćen Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

 


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za mart/ožujak 2023. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 37/23 od 19.05.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za mart/ožujak 2023. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2023. godine iznosi 1.265 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar 2023. godine - mart 2023. godine iznosi 1.222 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2023. godine iznosi 1.967 KM.


Izmjene i dopune Odluke o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 36/23 od 17.5.2023.. godine objavljena je Izmjena i dopuna Odluke o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.
Nakon ovih izmjena promijenjene su osnovice za obračun godišnje članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH i po osnovu realiziranog uvoza i po osnovu bruto plaće zaposlenih.
Izmjene Uredbe donosimo u nastavku.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

Član 1.
(Članarina po osnovu realiziranog uvoza)

U Odluci o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 2/23) u članu 6. riječi: "ukupna vrijednost uvezene robe u BiH u 2022. godini" brišu se i dodaju se riječi: "ukupna vrijednost uvezene robe u BiH u 2021. godini uvećana za 10%".

Član 2.
(Članarina po osnovu bruto plaće)

Član 7. stav (3) mijenja se i glasi:

"Osnovica za obračun članarine iz ovog člana je iznos bruto plaće iskazan u završnom računu kod nadležne institucije za 2021. godinu uvećan za 10% (Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH, Agencija za posredničke, informatičke i financijske usluge Republike Srpske i distrikta Brčko)."

Član 3.
(Stupanje na snagu i objava)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH" "Službenom glasniku RS" "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internetskoj stranici Komore.

 

Prečišćena Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

 

 


WEBINAR ZA OVLAŠTENE PROCJENITELJE: Uvod u standarde procjene vrijednosti, procjena vrijednosti na osnovu tržišnog i troškovnog pristupa pomoću MSPV

WEBINAR Kontinuirana edukacija procjenitelja, računovođa i revizora

 • UVOD U STANDARDE PROCJENE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA - PRAKTIČAN OSVRT PROCJENE VRIJEDNOSTI
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TRŽIŠNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TROŠKOVNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje webinar na temu procjene vrijednosti preduzeća. Webinar je namijenjen Ovlaštenim procjeniteljima, kao i licima koji nemaju certifikat ovlaštenog procjenitelja ali ih interesuju teme procjene vrijednosti imovine.

Webinar je koncipiran na način da učesnike upozna sa obaveznom primjenom i sadržajem Međunarodnih standarda procjene vrijednosti. Također, posebno će biti prikazane dvije metode procjene vrijednosti, tj. metoda tržišnog pristupa i metoda troškovnog pristupa.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 24.5.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 24.5. do 28.5.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 24.5. do 28.5.2023. godine

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA
UVOD U STANDARDE PROCJENE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA - PRAKTIČAN OSVRT PROCJENE VRIJEDNOSTI
 • Međunarodni standardi procjene vrijednosti (MSPV)
 • Osnova načela procjene vrijednosti
 • Okvir za MSPV
 • Opći standardi
 • Standardi imovine
 • Definicije vrednovanja
 • Pristupi (principi) vrednovanja
 • Metode procjene
  • Prihodovna metoda (Direktna kapitalizacija i Diskontovanje novčanog toka)
  • Tržišna metoda (Metoda komparacije)
  • Troškovna metoda
 • Ekonomska opravdanost vs Finansijska isplativost
 • Odabir metode procjene po vrsti nekretnine/imovine
 • Odabir stope kapitalizacije
 • Kriteriji za procjenu
PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TRŽIŠNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV
 • MSPV 200 Poslovni udjeli u poslovnom segment
 • MSPV 210 Nematerijalna imovina
 • MSPV 220 Nefinansijske obaveze
 • MSPV 230 Zalihe
 • MSPV 300 Postrojenja i oprema
 • MSPV 400 Prava nad nekretninama
 • MSPV 410 Imovina za razvoj
 • MSPV 500 Finansijski instrumenti
PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TROŠKOVNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV
 • MSPV 200 Poslovni udjeli u poslovnom segment
 • MSPV 210 Nematerijalna imovina
 • MSPV 220 Nefinansijske obaveze
 • MSPV 230 Zalihe
 • MSPV 300 Postrojenja i oprema
 • MSPV 400 Prava nad nekretninama
 • MSPV 410 Imovina za razvoj
 • MSPV 500 Finansijski instrumenti

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 24.5. do 28.5.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 24.5. do 28.5.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

 

PREDAVAČI:

 • Mirna Pajević Rožajac
 • Ahmed Aljukić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        110,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  130,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Časopis Maj 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 5/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

 

1.Dr. sc. Jozo Piljić

Utjecaj kreativnog računovodstva na financijske izvještaje

Kreativno računovodstvo početno je teorijski bilo zamišljeno kao alat kojim će se postići „realan i fer“ prikaz u financijskim izvještajima. Zbog toga je u računovodstvene standarde uvedena fleksibilnost i primjena instituta „fer vrijednosti“. Međutim, praksa je pokazala da je kreativno računovodstvo vrlo brzo od upotrebe dovedeno do zloupotrebe. Zbog toga ga danas često zovu i „manipulativno računovodstvo.“ Praktično se pokazalo da revizija financijskih izvještaja ne pruža dovoljnu razinu zaštite od zloupotrebe kreativnog računovodstva. Novo sredstvo kojim se vjerovnici, potencijalni partneri i investitori pokušavaju boriti protiv zloupotrebe kreativnog računovodstva naziva se „forenzično računovodstvo.“ Forenzično računovodstvo se izgrađuje na ekspertnoj osnovi i njegov cilj je utvrditi procjenom „istinit i fer“ prikaz stanja promatranog poduzeća, ali ne sa stajališta formalne primjene propisa nego s aspekta interesa vjerovnika, potencijalnog partnera ili investitora odnosno svakog drugog naručitelja koji je korisnik rezultata forenzičnog računovodstva. Komercijalno forenzično računovodstvo je neformalna djelatnost čiji rezultati služe naručitelju i nisu javni dokumenti. Zbog toga forenzično računovodstvo ima velike komercijalne potencijale.

2.Mehmed Budić

Ispravka računovodstvenih pogreški

Financijski izvještaji moraju pružati istinit i fer prikaz, odnosno fer prezentaciju informacija o financijskom položaju, uspješnosti i novčanim tokovima gospodarskog subjekta. Ukoliko financijski izvještaji sadrže značajne pogreške čije izostavljanje ili pogrešno prikazivanje može utjecati na ekonomske odluke koje korisnici financijskih izvještaja donose, takvi financijski izvještaji nisu u skladu s MRS/MSFI. Pogreške uočene tijekom izvještajnog razdoblja se ispravljaju odmah, odnosno čim je to najranije moguće dok se za pogreške nastale u prethodnim razdobljima njihova korekcija vrši na način koji nalaže MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreški. Identificirane pogreške prvo se moraju kvantificirati kako bi se utvrdilo jesu li učinci koje imaju na financijske izvještaje materijalno značajni. U zavisnosti od materijalnog značaja slijedi izbor odgovarajućeg načina računovodstvenog obuhvaćanja ispravke pogreški. Bez obzira koji je uzrok nastanka računovodstvenih pogreški, kada se ista jednom uoči i identificira neophodno je istu ispraviti što podrazumijeva primjenu odgovarajućih računovodstvenih postupaka.

3.Mr  Safija Žilić, dipl. oec

Finansijska i računovodstvena pismenost

Finansijska pismenost je sposobnost čitanja i razumijevanja finansijskih izvještaja koji se zasnivaju na informacijama i podacima kreiranim u računovodstvenim sistemima. Finansijski menadžment je važan aspekt svakog uspješnog pothvata. Najveći je broj pravnih i fizičkih osoba propao prvenstveno zbog nekompetentnih finansijskih odluka vezanih uz upravljanje sredstvima, zbog interne kontrole društva, finansiranja poslovanja, nastavka neprofitabilnih aktivnosti, neadekvatnih informacija (historijskih i projiciranih). Finansijska kompetencija prije nije bila takav imperativ kao danas. Danas se posluje unutar globalnog tržišta i međunarodna razmjena iz dana u dan raste. U uslovima sve kompetitivnijeg tržišta, globalizacije i snažnog razvoja tehnologije, konkurenciji je lakše da se  uključi u određenu djelatnost. Sve je teže biti uspješan na „stari način“. Sve je teže pronaći dobar proizvod i godinama uživati u njegovim rezultatima bez straha od konkurencije. Dakle što je bilo dovoljno dobro ranije, više nije dovoljno dobro za novo doba. Kako stvari stoje, formalno obrazovanje o finansijskoj pismenosti još će dugo čekati svoj red, ali to ne znači da ne možemo preuzeti stvar u svoje ruke i sami raditi na podizanju nivoa finansijske, a time i računovodstvene pismenosti.

4.Mr. oec Elman Nadžaković

Računovodstvene informacije u funkciji kontrole poslovanja

Da bi se informacija mogla smatrati računovodstvenom informacijom i biti u funkciji procesa odlučivanja ona mora zadovoljavati nekoliko kriterija, odnosno mora imati sljedeća obilježja: mora biti jasno razumljiva, mora biti relevantna – važna za poslovanje, konzistentna s računovodstvenim politikama, mora biti usporediva, pouzdana i istinita, objektivna – neovisna. Korisnici računovodstvenih informacija mogu biti: zaposlenici, menadžeri, vlasnici, državna tijela i drugi zainteresirani korisnici, a poslovni sustav koristi različite vrste računovodstvenih informacija kao što su: operativne ili poslovne informacije, financijske informacije, upravljačke računovodstvene informacije.

5.Jasmin Omeragić

Kriza u poslovanju nije „bila“,a nije ni „otišla“, izgleda da je kriza u poslovanju–stalno tu!

Bilo kakva, pa i kriza u poslovanju jedne firme, jedne privredne grane, pa i poslovna kriza čitavog sistema, u biti je nepredviđeni i iznenadni događaj koji ozbiljno prijeti ugledu, poziciji, statusu i opstanku uopće, jer kriza postaje „pitanje života ili smrti“, ona izaziva stres, strah i paniku što se najzornije manifestira kroz nesigurnost i nesvakidašnje ponašanje. Novonastale situacije izazvane krizom, ali i poduzete mjere predostrožnosti negativno se odražavaju na redovne aktivnosti firme. Stoga se i u kriznim situacijama mora strateški razmišljati i po svaku cijenu mora se uspostaviti nadzor nad prijetnjama opstanku firme, mada su (ne)znanje ili nedostatak pravih informacija glavni faktori koji se mogu smatrati „odgovornim“ za izazivanje panike i za stvaranje atmosfere koja održava i/ili pojačava novonastalu napetost. U firmama koje se iz bilo kakvih razloga nađu  u stanju krize u svome poslovanju dolazi do niza promjena (bolje reći prilagođavanja novonastaloj situaciji), od kojih su neke i vrlo radikalne. Pozitivni efekti takvih promjena mogu imati uticaja na cijelu privredu i ekonomiju jedne zemlje, jer ovakvi procesi ne mogu zaobići lokalnu, ali ni širu državnu, pa čak i regionalnu zajednicu. Na koncu, krizom se mora upravljati, a to znači da menadžment svake firme organizirano i sa svrhom mora provoditi kontinuiranu analizu potencijalnih problema i slabosti, mora osmisliti planiranje aktivnosti u slučaju krize, te se na vrijeme mora baviti formiranjem i obukom kriznih timova za sprečavanje i rješavanje krize odnosno za djelotvorno upravljanje krizama.

6.Dr. sci. Jasmina Hurić

Imovinski porezi u Bosni i Hercegovini

Porezi na imovinu (property tax) su neposredni porezni oblici koji oporezuju imovinsko stanje poreznih obveznika. Prema savremenim stajalištima porez na imovinu temelji se na načelu plaćanja poreza prema ekonomskoj snazi vlasnika određene imovine. Različito oporezivanje imovine od strane entiteta, kantona u Federaciji i Brčko Distrikta, na jednom prilično malom poreznom prostoru kao što je BiH ukazuje na složenost i neharmoniziranost poreznog sistema BiH. Najbolja porezna rješenja koja daju pozitivne efekte su jednostavna i usklađena, a različito oporezivanje imovine, prometa nekretnina, naslijeđa i poklona u Federaciji (u deset kantona) i različito oporezivanje nepokretnosti u RS i Brčko Distriktu sigurno ne idu u prilog toj činjenici. S druge strane ovakva zakonska rješenja nisu ni u pozitivnoj korelaciji s zadovoljavajućom naplatom prihoda po ovom osnovu, a što je sve pogoršano problemima uzrokovanim ekonomskim krizama koje u kontinuitetu dolaze, od ekonomske krize uzrokovane korona virusom pa do aktuelne krize zbog rata u Ukrajini. S druge strane nadležnim organima za primjenu ovih zakona zasigurno je veoma teško kontrolisati ovoliki broj zakonskih rješenja kojima se propisuju oblast oporezivanje imovine, što poreznim obveznicima daje prostora za razne porezne utaje i evazije.

7.Nedim Čustović

Draft globalnih standarda interne revizije za javni sektor objavljen od strane Globalnog instituta internih revizora u SAD (II dio)

Po prvi puta Globalni institut internih revizora je objavio standarde interne revizije sa posebnim fokusom na javni sektor, što će u budućnosti mnogo pomoći internim revizorima, da kroz sistematizovane globalne prakse usmjere svoje aktivnosti obavljanja procesa interne revizije na najbolji mogući način, kako bi interna revizija ostvarila svoju misiju. Također, poseban benefit u širem smislu imat će korporativni sistemi, posebno srednji i veći u javnome i realnome sektoru, jer će omogućiti zakonodavnim organima da donosu relevantne zakone i propise, kako bi harmonizirali zakonodavstvo i legislativu u BiH sa globalnim i EU zakonodavstvom tzv. Acquis communautaire (evropsko pravno nasljeđe). Globalni Institut internih revizora, a na prijedlog Međunarodnog odbora za standarde interne revizije (engl. The International Internal Audit Standards Board – IIASB), objavio je prijedlog nacrta Globalnih standarda interne revizije TM (engl. Global Internal Audit Standards TM) za potrebe javnog savjetovanja i rasprave. Iz toga razloga je sada momenat da praktičari interne revizije, kao i druge zainteresirane interesno-uticajne grupacije, na globalnom nivou, uključujući naravno i BiH, aktivno sudjeluju u procesu javne rasprave i daju svoja mišljenja, komentare, sugestije i primjedbe na predloženi nacrt Globalnih standard interne revizije.

8.Dr. sci.  Asja Gojačić

 Fenomen korupcije

Korupcija je socijalna bolest savremenog društva. Ona je neizbježni pratilac administrativnih, birokratskih, partijskih, netržišnih društava, društava u kojima su dominantni monopol na prinudu i obaveznost (prinuda i zabrana). Sistem je (ekonomski, politički, pravni), naime, osnovni izvor korupcije. Postoje, s tim u vezi, sistemski generatori korupcije: država, svojina i tržište. Riječ je o ključnim institucijama društva koje, postavljene u destruktivnom političkom sistemu, rađaju korupciju, koja podriva ekonomske, političke, pravne i moralne temelje društva. Korupcija ostavlja nesagledive negativne posljedice u svim sferama društva. U ekonomskoj sferi ogromno poskupljuje, čini ekonomiju neracionalnom, nekonkurentnom i rasipničkom. U pravnoj sferi kompromituje se i podriva pravni sistem države. Posebno su pogubne posljedice po moral uopšte, a posebno po poslovni moral. Sistem vrijednosti društva se na ovaj način uništava, što vodi u sunovrat cjelokupno društvo i sve njegove institucije. Stoga su nužne sistemske promjene (reforme) države na svim nivoima, kao i uvođenje etičkih standarda kako bi se iskorijenili uzročnici ove društvene pošasti. Podizanje opšteg nivoa morala djelotvorna je brana protiv korupcije. Pored toga, treba jačati antikorupcijsku javnu svijest u društvu, kako bi se djelovalo preventivno.

9.Fatima Budić

Osiguranje

Učestalost susretanja sa raznim rizicima koji nam prijete u svakodnevnom životu, a posebno u poslovnim i privrednim aktivnostima stalna je pojava. Pojam rizika ima različita značenja. No, rizik je, prije svega, stanje neizvjesnosti, odnosno, on predstavlja budućih neizvjestan događaj, čijim ostvarenjem može nastati šteta ili korist. Djelotvornom primjenom tehnika upravljanja rizikom postiže se efikasnija upotreba ograničenih ekonomskih resursa i zaštita svih ljudskih aktivnosti od djelovanja prirodnih sila i nesretnih slučajeva, čime se postiže unaprjeđenje sigurnosti i ekonomskog blagostanja. Proces upravljanja rizikom podrazumijeva aktivnosti identifikovanja i procjene rizika i donošenja odluka o primjeni najefikasnijih i najdjelotvornijih tehnika redukovanja nepovoljnog uticaja ostvarenja rizika, među kojima posebno značajnu ulogu ima osiguranje. Intenzivnom primjenom i razvojem tehnika upravljanja rizicima obezbjeđuju se uslovi za održivi ekonomski rast i razvoj. Osiguranje je metoda koja je danas najrasprostranjenija za upravljanje rizikom. Osiguranje kao metod upravljanja rizikom determinišu dvije bitne karakteristike – prenos rizika sa pojedinca na grupu i podjela gubitka od strane svih članova rizične zajednice. Upravljanje rizikom možemo posmatrati sa dva stanovišta – sa stanovišta pojedinca i sa stanovišta društva. Osiguranje ne doprinosi smanjenju nastanka osiguranog slučaja, već eliminisanju finansijskog gubitka ukoliko se desi osigurani slučaj.

10.Bernard Iljazović

Zaštita od uznemiravanja na radu u Republici Srpskoj

Donošenjem novog zakonskog rješenja poboljšava se i unapređuje postojeća zaštita radnika od uznemiravanja na radu, kroz uspostavljanje adekvatnih pravnih mehanizama na osnovu kojih će se prevenirati i zaštititi od nasilja i svih oblika diskriminatornog i uznemiravajućeg ponašanja na radu. No, kako bi se postigli željeni efekti, neophodno će biti da njegova primjena u praksi u potpunosti  i zaživi, te da ne ostane samo kao mrtvo slovo na papiru. Naime, radnici zbog pritiska poslodavca, straha od otkaza, gubitka financijske stabilnosti, te težeg pronalaska novog radnog mjesta na nestabilnom tržištu rada ostaju dugotrajnije izloženi različitim oblicima uznemiravanja, te se često odlučuju ne poduzimati mjere za pravnom zaštitom, odnosno zaštitom svojih zakonskih prava. Stoga je potrebno u široj društvenoj zajednici aktualizirati tu problematiku kako bi se osvijestilo sve dionike radnih procesa o značaju sprečavanja uznemiravanja na radu kao i posljedicama takvih postupanja u radnim sredinama i utjecaju na radni odnos. Preporučljivo bi bilo izraditi prevencijske programe za sprečavanje uznemiravanja na radnom mjestu koji bi zajednički bili osmišljeni od strane uprave i predstavnika radnika.

11.Džana Kadribegović

Organiziranje i vođenje  štrajka  

Pravo na štrajk je jedno od osnovnih sredstava zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa radnika, odnosno sindikata kao njihovih predstavnika. S obzirom da se ovo pravo izvodi  iz prava na sindikalno organiziranje,  otuda i pravo sindikata da organizira štrajk. Važna je činjenica, a što treba posebno naglasiti, što štrajk  ne može započeti prije okončanja postupka mirenja predviđenog zakonom,  a što je ujedno preduvjet za započinjanje štrajka. Bliži postupak mirenja uređen je Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/91) .Ukoliko  nakon obavljenog postupka mirenja (koji često ima formalan karakter), zaista ne dođe do rješavanja problema, može se organizirati štrajk. Štrajk mora biti najavljen poslodavcu u pisanom obliku, najkasnije deset dana prije početka štrajka. U pisanoj izjavi navode se razlozi za štrajk, mjesto, dan i vrijeme početka štrajka. To znači, ako sindikat ne postupi u skladu sa Zakonom o štrajku i ne izvrši ovu obavezu, poslodavac može da podnese zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organiziranja i provođen ja štrajka.

12.Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti rada radnika na izdvojenom mjestu rada

Rad na izdvojenom mjestu rada definira se kao rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodav­ca, a koji nije prostor poslodavca. Ta definicija (rada na izdvojenom mjestu rada) ustanovljena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu i to izmijenjenom odred­bom članka 17. stavka 1. Zakona o radu. Naime, ne samo u posljednje vrijeme, već i otprije, fleksibilizacija radnog odnosa u raznim oblicima postala je iznimno značajna, time da se to učestalo odnosi na radno vrijeme te na druga prava i obveze iz radnog odnosa pa i na mje­sto na kojemu će radnik obavljati svoje obveze iz rad­nog odnosa - mjesto rada. Kad je riječ o radu na izdvojenom mjestu rada, po­slodavac mora voditi računa o tome da plaća i druga materijalna prava radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada ne smiju biti utvrđeni u manjoj svoti od plaće radnika koji u prostoru poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima. Uz to, ni radnička druga prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom koja ostvaruje radnik na izdvojenom mjestu rada, ne smiju biti utvrđena u manjem opsegu od onoga koji je utvrđen za radnika koji u prostoru poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima.

13.Safeta Lukačević

Neverbalna komunikacija ( primjena u poslovnom svijetu)

Neverbalna komunikacija (govor ličnosti i tijela) - nesvjesno i automatsko slanje informacija putem signala o osjećanjima, stavovima, mišljenju - omogućava ljudima da komuniciraju bez upotrebe riječi. Svi ljudi koriste neverbalnu komunikaciju. lako se misli da svoje želje i namjere najbolje iskazujemo riječima, neverbalno sporazumijevanje ima čak značajniju ulogu, jer je više od 50% komuniciranja licem u lice neverbalnog tipa. Pri proučavanju neverbalne komunikacije glavno pitanje koje su naučnici postavljali odnosilo se na to da li su neverbalni signali urođeni, naučeni, genetski uslovljeni ili stečeni na neki drugi način. Neverbalna komunikacija se fundamentalno razlikuje od verbalne. Najprije, manje je struktuirana, tako da ju je teže proučavati. Takođe, razlike su očigledne i u smislu namjera i spontanosti. Riječi se uglavnom planiraju, dok se neverbalna komunikacija odvija nesvjesno. Zbog toga što je neverbalna komunikacija tako pouzdana, ljudi uopšteno više vjeruju neverbalnim znacima nego verbalnim porukama. Ukoliko osoba iskaže misao, a neverbalno "odašilje" suprotnu poruku, slušaoci skoro u potpunosti vjeruju neverbalnom signalu. Iz svega navedenog se vidi, da su neverbalne poruke izuzetno značajne, nekada odlučujuće u poslovnoj komunikaciji. Iz neverbalnih poruka možemo dobiti veoma vjerne slike o namjerama npr. naših poslovnih partnera ili budućih poslovnih partnera.

 

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


Izmjene Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 31/23 od 28.04.2023. godine objavljena je Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja.

Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na brisanje dosadašnjeg člana 6. stav 4) Uredbe, u kojoj se navodi: ''Dnevnice i naknada za topli obrok međusobno se isključuju.''

Nakon ovih izmjena prestalo je ograničenje isplate toplog obroka radniku koji se nalazi na službenom putovanju, tj. radniku se može isplatiti zajedno topli obrok i dnevnica bez stvaranja dodatnih poreznih obaveza za poslodavca.

Izmjene Uredbe donosimo u nastavku.

UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Član 1.

U Uredbi o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/16 i 50/16) u članu 1. riječi: "lica iz člana 11a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine,", brišu se.

Član 2.

U članu 4. stav (1) riječ: "obuhvataju" zamjenjuje se riječima: "mogu uključivati".

Član 3.

U članu 6. stav (4) briše se.

Dosadašnji stav (5) postaje stav (4).

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".