ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO

U "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 12/21 od 25.03.2021. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO

Član 1.
(Dopuna člana 1.)
U Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/20 i 46/20), u članu 1. iza riječi "pomoći privrednim subjektima" dodaju se riječi "i studentima", a iza riječi "naknade za općekorisne funkcije šuma" dodaju se riječi "oslobađanje od plaćanja dijela uplate školarine".
Član 2.
(Dopune člana 2.)

U članu 2. iza stava (4) dodaju se novi st. (5), (6) i (7) koji glase:
"(5) Vlada će osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom coronavirusa, u skladu sa obezbijeđenim sredstvima.
(6) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja iz stava (5) ovog člana.
(7) Na prijedlog Ministarstva privrede Kantona, Vlada može odlukom odobriti isplatu pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine subjektima kojima svojom odlukom zabrani rad, za period trajanja ove zabrane."
Član 3.
(Izmjena člana 3.)

U članu 3. u stavu (6) riječ "Banke" zamjenjuje se riječju "banaka".
Član 4.
(Novi član 9a.)

Iza člana 9. dodaje se član 9a. koji glasi:
"(Član 9a.)
(Oslobađanje od plaćanja dijela školarine u 2020./2021. godini)
(1) Studente prvog i drugog ciklusa studija, kao i studente integrisanog studija Univerziteta u Sarajevu koji finansiraju svoj studij, a imaju ostvaren prosjek ocjena najmanje 8,00 i položili su sve ispite iz prethodne godine i ne obnavljaju studij u 2020./2021. godini, Kanton Sarajevo u skladu sa ovim zakonom, oslobađa plaćanje dvije trećine školarine za 2020./2021. godinu.
(2) Studenti iz stava (1) ovog člana, dužni su preostale rate školarine uplatiti do završetka akademske 2020./2021. godine."
Član 5.
(Izmjena člana 10.)

Član 10. mijenja se i glasi:
"Član 10.
(Period neplaćanja)
Takse, članarina i naknade iz čl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog zakona neće se plaćati za vrijeme proglašenog stanja nesreće i 60 dana po prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID-19) (u daljem tekstu: nesreća)."
Član 6.
(Izmjena i dopuna člana 12.)

U članu 12. stav (4) mijenja se i glasi:
"(4) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana kantonalna ministarstva i resorna kantonalna ministarstva koja u svom resoru imaju potrošačke jedinice mogu donijeti posebnu odluku za svoje ministarstvo i za potrošačke jedinice iz svog resora, a za samostalne kantonalne uprave, samostalne kantonalne upravne organizacije, stručne i druge službe koje osniva Vlada, odluku može donijeti Vlada."
Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:
(6) Izuzetno od stava (5) ovog člana Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo može donositi podzakonske akte koji proizvode dodatne fiskalne efekte na Budžet".
Član 7.
(Dopuna člana 13.)

U članu 13. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
"(3) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti izmjene i dopune programa iz stava (1) ovog člana radi provođenja finansiranja iz člana 2. stav (5) ovog zakona i u slučaju potrebe provođenja drugih mjera."
Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Prečišćen Zakon možete preuzeti OVDJE.


Rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 produžen do 30.04.2021. godine

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da se rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2020. godinu produžava do 30.04.2021. godine. Rok je produžen zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa.

Obrazac GPD-1051 sa propisanom dokumentacijom koju prilažu uz ovu prijavu porezni obveznici mogu dostaviti putem pošte na adrese nadležnih poreznih ispostava, a sve informacije mogu dobiti i putem telefona i emaila.

Porezna uprava Federacije BiH je u svim organizacionim jedinicama i na web stranici stranici Porezne uprave Federacije BiH na linku http://www.pufbih.ba/v1/kontakti postavila obavještenja u vezi sa radnim vremenom, i brojevima telefona, faksa, e-mail-a i adresa organizacionih jedinica na koje porezni obveznici mogu dobiti potrebne informacije.

 

Porezna uprava Federacije BiH


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za januar/siječanj 2021. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 22/21 od 19.03.2021. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za januar/siječanj 2021. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2021. godine iznosi 974 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period novembar 2020. godine - januar 2021. godine iznosi 978 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2021. godine iznosi 1.511 KM.


Smanjena stopa naknade za općekorisne funkcije šuma u Kantonu Sarajevo

U "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 10/21 0d 11.03.2021. godine objavljene su izmjene Zakona o šumama Kantona Sarajevo.

Izmjena se odnosi na naknade za općekorisne funkcije šuma koje se smanjuju za 50 % sa dosadašnjih 0,07 % na 0,035 % i to svim pravnim licima čije je sjedište u Kantonu Sarajevu, ali i onima čije je sjedište izvan KS, a koji obavljaju djelatnost na području Kantona.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".


Časopis Mart 2021

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

U izdanju novi broj časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" broj 03/21
.

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

1. Mr.oec Denis Zukić

Utvrđivanje porezne obaveze kroz Porezni bilans

Način utvrđivanja porezne obaveze nije se mijenjao od 2016. godine, objavom Zakona o porezu na dobit (''Službene novine FBiH“ broj 15/16). Doduše, tu i tamo bi kroz rijetke izmjene Zakona ili Pravilnika došlo do određenih promjena, međutim ne u tolikom obimu da bi se to moglo smatrati značajnim.S obzirom da je 2021. godina informatički revolucionarna za računovodstvenu profesiju u FBiH, nije nas mogla zaobići ni izmjena u načinu podnošenja poreznih prijava poreza na dobit. Svi obrasci koji se odnose na porezne prijave poreza na dobit, moraju se podnositi elektronskim putem. Tako da će obveznici poreza na dobit, svoje porezne prijave za 2020. godinu moći podnositi isključivo elektronski.Porezne prijave podnose se elektronskim putem preko nPIS-a, tako da su svi obveznici poreza na dobit koji nisu registrovani na nPIS u obavezi to uraditi, jer na drugi način neće moći predati porezne prijave. Alternative u vidu CD-a ili slično neće biti.Obračun poreza na dobit se vrši u postupku poreznog bilansiranja, tako da se “računovodstveni” poslovni rezultat “svodi” na oporezivu dobit ili na porezni gubitak. U tom smislu je veoma bitno znati razliku između računovodstvenog poslovnog rezultata i oporezive dobiti ili poreznog gubitka, odnosno, znati uočiti vezu između Bilansa uspjeha i Poreznog bilansa.  Porezno bilansiranje predstavlja matematičku, odnosno obračunsku radnju kojom računovodstveni poslovni rezultat dovodimo na nivo oporezive dobiti ili poreznog gubitka. U vrlo rijetkim situacijama obveznik poreza na dobit plaća porez na osnovicu koju predstavlja njegova računovodstvena dobit. Naime, računovodstvena dobit predstavlja polaznu tačku za utvrđivanje oporezive dobiti, ona se kroz porezni bilans uvećava ili smanjuje. Korekcije koje se evidentiraju kroz Porezni bilans ne knjiže se kroz finansijske izvještaje, osim onog dijela koji se odnosi na odgođene porezne obaveze/sredstva i poreznu obavezu. U suštini, osnovni cilj Poreznog bilansa jeste utvrditi visinu porezne obaveze. Potrebno je naglasiti da se porezna obaveza koja je utvrđena Poreznim bilansom i Poreznom prijavom za 2020. godinu, mora evidentirati u finansijskim izvještajima na dan 31.12.2020. godine.

2. Jasenko Hadžiahmetović            

Godišnja prijava poreza na dobit za 2020. godinu u Republici Srpskoj

Godišnju prijavu poreza na dobit dužna su podnijeti pravna lica iz RS za dobit koju ostvare iz bilo kog izvora u zemlji ili inostranstvu, kao i poslovne jedinice pravnog lica sa sjedištem u FBiH, BDBiH ili inostranstvu za dobit koju ostvare iz izvora u RS. Navedeni porezni obveznici dužni su Poreskoj upravi RS podnijeti godišnju prijavu poreza na dobit za 2020. godinu najkasnije do 31.03.2021. godine, te u istom roku platiti obračunati (godišnji) porez na dobit. Nakon stupanja na snagu Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava u RS, obveznici moraju isključivo u elektronskom obliku podnijeti prijavu za godišnji porez na dobit. Stoga se u ovom članku daje osvrt na novi postupak podnošenja godišnje prijave poreza na dobit za 2020. godinu. Porezna prijava poreza na dobit ima status izvršne isprave, što znači da će se u slučaju kada obaveza utvrđena poreznom prijavom nije plaćena do 31.3.2021. godine pokrenuti postupak naplate porezne obaveze prinudnim putem.

 3.Mr Safija Žilić

Društvo u stečaju -računovodstveni i porezni  aspekti

Stečaj je relativno kompleksna i teška pravna i ekonomsko-finansijska operacija i postupak prinudne likvidacije preduzeća zapalog u problem insolventnosti i/ili totalne prezaduženosti. Njime se provodi unovčenje slobodne imovine, ravnomjerno isplaćuju povjerioci i preduzeće u stečaju gasi kao poslovni i pravni subjekt, nestaje sa poslovne scene i briše iz sudskog registra. Istovremeno, kroz stečaj odnosno prodajom imovine ili stečajnog dužnika kao cjeline, se praktično spašava dio imovine koja nije uništena, odnosno dužnik nastavlja sa radom s tim da procedura stečajnog postupka može u znatnoj mjeri uticati na njegovu efikasnost. Postupak stečaja provode sud, stečajni sud, stečajni sudija, stečajni upravnik, skupština povjerilaca i odbor povjerilaca. Stečajni postupak pokreće se podnošenjem prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, a prijedlog za otvaranje stečajnog postupka ovlašten je podnijeti povjerilac ili dužnik. Stečaj je krajnje zlo, kada se zbog kašnjenja ili propuštanja preduzimanja odgovarajućih sanacionih mjera, preduzeće više ne može spasiti, jer dalje održavanje u životu samo kumulira gubitke, ne više za vlasnika jer je njihov kapital u cijelosti izgubljen, nego za povjerioce. Iako stečaj ima neosporne socijalne posljedice, prije svega zbog gubitka radnih mjesta, pogotovo ako postane masovan, alternative jednostavno nema. Posljedica otvaranja stečajnog postupka može biti i nastavak poslovanja ako povjerioci prihvate stečajni plan. Otvaranjem stečajnog postupka primjenjuju se iste odredbe zakona koje su se primjenjivale i prije otvaranja stečaja vezane uz računovodstvene standarde i zakonske propise.

4. Jasmin Omeragić

Značaj računovodstvene kontrole

Smisao provođenja računovodstvenih kontrola omogućavaadekvatno praćenje propisa, kao i zadovoljenje sve opsežnijih zakonskih zahtjeva koji su nametnuti (i stalno se i dalje nameću) računovodstvenoj funkciji, računovodstvenoj struci i računovođama – profesionalcima.S druge strane (nažalost), informacije iz računovodstvenih iskaza i finansijskih izvještaja,ovisno o tome kome je i zašto potrebnaneka informacija ili „dokaz“, koriste se parcijalno i nepovezano, (dakle, ponajčešće od slučaja do slučaja).Međutim, računovodstvena struka i računovodstvena funkcija sve više osnažuje, te ipaksvakodnevno nudi cijelu paletu dragocjenih podataka koje u kombinaciji sa djelotvornom računovodstvenom kontrolom poslovanja daju smjernice za realizaciju zadataka kao što su: kontrola izvršenja plana poslovanja i analiza razloga odstupanja, fer izvještavanje, korektan obračun i analiza troškova, koordiniranje u planiranju, stručna pomoć i savjetovanje svih učesnika u planiranju, kao iupredlaganje korektivnih mjera, i u preventivnom djelovanju.Realizacijom gore navedenoga, i toputem učinkoviteračunovodstvene kontrole poslovanja, svaka firma sigurno bi kroz poboljšanje rezultata poslovanja vrlo brzo uočila stvarnu i realnu važnost funkcije računovodstva.

 5.Dr. sc. Jozo Piljić

Revizijski dokazi u procesu revizije financijskih izvještaja

U svim fazama obavljanja revizije, od predrevizijskih radnji i planiranja revizije do sastavljanja izvještaja neovisnog revizora o financijskim izvještajima, prikupljaju se revizijski dokazi koji, prije svega, služe kao podloga za oblikovanje revizorovih zaključaka i formuliranje mišljenja o financijskim izvještajima kao najznačajnijeg elementa revizorova izvještaja. Revizija financijskih izvještaja je postupak neovisnog ispitivanja i ocjenjivanja realnosti i objektivnosti informacija sadržanih u financijskim izvještajima. Reviziju financijskih izvještaja, u pravilu, provode stručni, neovisni i za taj posao ovlašteni revizori. Osnovni je zadatak revizije zaštita interesa vlasnika kapitala, te stvaranje pouzdane informacijske podloge neophodne za racionalno poslovno odlučivanje i upravljanje. Reviziju uvijek treba razmatrati kao pretpostavku kvalitete i vjerodostojnosti informacija. Naime, samo pouzdane i objektivne informacije mogu osigurati zaštitu interesa vlasnika kapitala i osigurati kvalitetan sustav korporativnog upravljanja. U tom kontekstu, temeljni je cilj revizije omogućiti revizoru izražavanje mišljenja o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja u svim značajnim aspektima, odnosno o njihovoj usklađenosti s unaprijed utvrđenim okvirom financijskoga izvještavanja.

6.Mr.oec Elman Nadžaković

Značajnost u planiranju i obavljanju revizije

Značajnosti u planiranju i obavljanju revizije reguliše Međunarodni revizijski standard 320, a bavi se revizorovom odgovornošću da primijeni koncept značajnosti u planiranju i obavljanju revizije finansijskih izvještaja, a pored njega MRevS 450 objašnjava kako se u reviziji primjenjuje značajnost u ocjenjivanju učinka otkrivenih pogrešnih prikaza i neispravljenih pogrešnih prikaza, ako ih ima, u finansijskim izvještajima. Procjena značajnosti je pitanje profesionalne procjene, pri čemu se značajnost posmatra i u kontekstu revizijskog rizika – da li je značajna informacija uopće relevantna za reviziju finansijskih izvještaja. Na značajnost mogu utjecati zakonski i regulativni zahtjevi, što može rezultirati različitim razinama značajnosti ovisno o aspektu s kojega se promatraju finansijski izvještaji, potrebno je razmotriti i mogućnost pogrešnog prikazivanja malih iznosa koji, kumulativno, mogu imati značajan učinak na finansijske izvještaje, kao i minimalni iznos ispod kojeg nije potrebno kumulirati iznose za potrebe utvrđivanja pogrešaka.

 7.Nedim Čustović

Interna revizija kapitalnih projekata sa praktičnim primjerom

Zbog činjenice da su generalno sve organizacije, preduzeća, posebno vlasnici kapitala, ulagači i krajnji korisnici svjesni rizika mogućnosti lošeg upravljanja investicijskim i kapitalnim projektima, krajnje je vrijeme da se kapitalni projekti „drže“ konstantno pod nadzorom i monitoringom svih raspoloživih kontrolnih mehanizama, od finansijskog upravljanja, internih kontrola, upravljanja rizicima i interne revizije. Da bi smanjili ili ublažili identifikovane rizike koji su smetnja realizaciji kapitalnih projekata potrebno je uključiti sve raspoložive kontrolne mehanizme sa kojima organizacija, preduzeće raspolaže na čelu sa internom revizijom, koja bi morala promptno uključiti tzv. agilniji pristup internog revidiranja kapitalnog projekta, zajedno sa svim raspoloživim kontrolnim mehanizmima, kako ne bi došli u situaciju da radimo zakašnjelu reviziju nakon što je kapitalni projekat, došao u  probleme realizacije.Izvještaj o reviziji treba sadržavati informacije o sadašnjem statusu projekta, očekivanom budućem statusu projekta, statusu ključnih zadataka, procjeni rizika, informacijama važnim za druge projekte te ostale važne napomene i ograničenja.Obim i vrijeme revizije kritični su dijelovi revizije, jer je projekat teže modificirati na osnovu nalaza revizije u nekoj kasnijoj fazi projekta nego na osnovu revizije neke radne projektne faze. Odgovornost Odjela interne revizije i internih revizora jeste u tome što su u obavezi biti iskreni u prikazivanju nalaza revizije, što ponekad može značiti i davanje tumačenja podataka. Ciklus revizije sastoji se od započinjanja revizije, definisanja osnovnog plana, utvrđivanja baze podataka, preliminarne analize projekta i na kraju izrade izvještaja o reviziji.

 8.Dr. Dinka Antić

Nova pravila PDV-a u EU u cilju ublažavanja negativnih efekata COVID-19 pandemije na zdravstveni sektor

U cilju podrške borbi protiv pandemije COVID-19 virusa Evropska unija je početkom decembra 2020. privremeno uvela nultu stopu PDV-a na COVID-19 vakcine, te sniženu ili nultu stopu PDV-a na   in vitro  dijagnostičke medicinske proizvode, kao i usluge usko povezane sa vakcinama i navedenim  proizvodima. Olakšice se mogu primijeniti samo na medicinske proizvode koji su u skladu sa uslovima predviđenim legislativom EU iz sfere zaštite zdravlja, te na vakcine koje su odobrene od strane Evropske komisije ili članica. Posebne mjere stupile su na snagu 12.12.2020., a primjenjivače se do kraja 2022. S obzirom da je za izmjene PDV-e Direktive potrebna saglasnost svih članica u Vijeću EU, institucije EU su i ovog puta pokazale zadivljujuću brzinu i fleksibilnost u donošenju odluka, jer je između prezentiranja prijedloga izmjena od strane Komisije i usvajanja izmjena od strane Vijeća proteklo samo 40 dana, s tim da je u tom periodu pribavljeno mišljenje Evropskog parlamenta i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta.

9. Hajrudin Hadžimehanović

Parafiskalni prihodi u Federaciji BiH

Parafiskalna davanja su obavezna davanja koja se naplaćuju od fizičkih i pravnih lica, a uvode se na osnovu zakonskih propisa ili odluka organa ili dogovora. U slučaju izbjegavanja obaveze mogu se i prinudno naplatiti. Služe finansiranju određenih ekonomskih ili socijalnih programa ili funkcija koje se realiziraju izvan budžeta i tako izmiču parlamentarnoj kontroli.Donošenjem Zakona o Jedinstvenom registru taksi i naknada učinjen je značajan iskorak u cilju uspostave i ažuriranja Jedinstvenog registra, a sve u svrhu transparentnosti svih informacija koje se mogu dobiti putem registra.Pored toga ovaj Zakon sa podzakonskim aktom i ažuriranim registrom omogućava da se analiziraju zakonska rješenja, odluke uredbe i ostali podzakonski akti kojima se regulišu određene naknade, takse i ostala javna davanja.Ovim zakonskim rješenjima osnovni cilj  je da se uspostavi isključivo zakonska praksa uvođenja i ukidanja javnih davanja, da se spriječi formalno ukidanje naknada koje se zamjenjuju drugim naknadam pod novim imenom i da se obezbjedi transparentnost kod uvođenja novih javnih davanja.Uspostavljanjem Jedinstvenog registra obezbjeđuje se kontinuirana podrška uspotavljanja povoljnijeg poslovnog okruženja i povećanja konkurentnosti privrede.

10. Dr.sc. Jasmina Hurić

Ekonomska kriza i ekonomska i finansijska paradigma Evropske unije

Savremena nauka je snažno napredovala posljednjih vjekova, a naročito posljednjih decenija. Upravo zbog toga, javljaju se brojna pitanja o stvarnim uzrocima i nastanku krize. Ako je ekonomija egzaktna nauka kako su moguće krize i kako to da se nakon toliko ekonomskih teorija krize kontinuirano dešavaju. Kada je u pitanju Evropska unija (EU)sa sigurnošću se može tvrditi da se ona kroz krize koje su joj se dešavale razvijala u velikoj mjeri i da je od svog nastanka prolazila različite faze - od ekonomskog prosperiteta, širenja ekonomske i političke moći do silnih kriza koje su je kao zajednicu slabile i unutar samih zemalja članica, ali i na međunarodnoj sceni.Zadnjih desetak godina nakon globalne finansijske i privredne krize iz 2009.Evropa je uzdrmana iz temelja. Krize koje su uslijedile iza toga su samo nastavile slabiti te temelje. Zahvaljujući odlučnom djelovanju privreda je ciklično oporavljana. Međutim, ni društvo ni privreda ne oporavljaju se ravnomjerno i zbog toga se kao prioritet EU postavlja oslobađanje od svih ostavština krize, od dugotrajne nezaposlenosti do visokog javnog i privatnog duga u mnogim dijelovima Evrope. Sve zemlje intenzivno rade na tome i s obzirom na ta nastojanja vrlo je vjerovatno da će se evropska fiskalna unija u budućnosti osnažiti. Neizvjesnost koja je došla s pojavom pandemije korona virusa je sve jača i od nje u najvećoj mjeri zavise buduće aktivnosti i događaji

 11.Emsud Muhadžić

 Konosman

Konosman je nastao i razvio se uporedo sa razvojem pomorskog prevoza i prekomorske trgovine. Tom prilikom je on doživljavao različite promjene dok se od obične potvrde o prijemu robe na prevoz (u srednjevjekovnom pravu) nije pretvorio u vrijednosni papir.Međutim, treba naglasiti da položaj konosmana nije jednak u svim zemljama. On se u najvećem broju slučajeva izdaje u obliku vrijednosnog papira i to po naredbi, tako da se ova vrsta konosmana prenosi putem indosamenta, pod sličnim uvjetima kao i mjenica. Ali, u izvjesnim zemljama se konosman smatra vrijednosnim papirom po naredbi po samom zakonu, dok u drugim zemljama dobija ovo svojstvo samo ako u ispravu bude izričito unijeta klauzula „po naredbi“. S druge strane, konosman može da glasi i na ime, u kojemslučaju se prenosi putem građansko- pravne cesije. Najzad (iako prilično rijetko), konosman može da glasi i na donosioca, pa se u ovom slučaju prenosi prostom traciojom (običnom predajom).Po našem pravu, konosman može da glasi na ime, po naredbi, ili na donosioca.

 12.Bernard Iljazović

Zaštita potrošača u FBiH

Iako je zakonodavni okvir o zaštiti potrošača postavio koliko toliko dobre temelje, njegova primjena u praksi nije na zadovoljavajućoj razini. Stoga je nužna jača i koordiniranija suradnja svih ključnih aktera, odnosno nositelja prava zaštite potrošača kako bi se postigli pozitivniji učinci. Naime, potrošači trebaju aktivnije sudjelovati u procesu zaštite potrošača, te u „nemilosrdnoj utakmici“ na tržištu pokazati da su i oni značajan čimbenik,  da znaju svoja zakonska prava kao i obveze, te da su spremni reagirati na svako kršenje njihovih potrošačkih prava. Ne bi trebali ostati inertni i sve prepustiti nekome drugome i očekivati da će taj drugi osigurati učinkovitu zaštitu potrošačkih prava, bez njihovog angažmana. Potrošač mora nadasve biti dobro informiran, educiran, osviješten, te proaktivan u zastupanju svojih prava i zaštiti svojih interesa.

 13.Džana Kadribegović

Zaštita žene radnice u kontekstu  Zakona o radu

Prema  Zakonu o radu žena radnica  spada u kategoriju radnika koji uživaju posebnu zaštitu na radu. Ova zaštita proizilazi i iz odgovarajućih međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratificirala. Odredbama Zakona o radu koje se odnose  na zabranu diskriminacije radnika, pored ostalog, zabranjuje se diskriminacija po osnovu  spola. Zabrana diskriminacije treba da osigura primjenu najviše razine međunarodno priznatih prava i sloboda, u skladu sa međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava koji imaju pravnu snagu ustavnih odredaba. U ovom tekstu dat će se poseban osvrt na zaštitu materinstva, jer obezbjeđivanje posebnih prava ženama majkama ima za cilj stvaranja jednakih uslova za rad, napredovanje i očuvanje stečenih prava tokom trajanja ovog posebno osjetljivog perioda.

 14.Alan Vajda, mag. iur.

Donesena odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je u svojstvu nadležnog putem Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine započelo postupak izrade Prijedloga godišnje kvote radnih dozvola za 2021. godinu, kako bi Vijeće ministara Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 24. veljače 2021. godine donijelo Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu.Temeljem zakonskog uređenja pravnog instituta rada stranaca u Bosni i Hercegovini koji se provodi temeljem Zakona o strancima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine!, broj 88/15.), te uspostavljenog sustava kvota radnih dozvola, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svake kalendarske godine sukladno migracijskoj politici, stanju i kretanju na tržištu rada donosi Odluku kojom utvrđuje kvotu radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini. U okviru godišnje kvote radnih dozvola, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrđuje djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta zapošljavanje stranaca i broj radnih dozvola za svaku od djelatnosti uključujući i broj radnih dozvola koje se mogu izdati u Bosni i Hercegovini u jednoj godini za sezonske radnike, utvrđene i razvrstane po djelatnostima od 90 do 180 dana u godini, sukladno smjeni godišnjih doba, time da utvrđuje i teritorijalnu raspodjelu radnih dozvola prema izraženim potrebama.

 

  15.Savjetodavni servis

  16. Saopštenja za primjenu propisa

  17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

 


WEBINAR, OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA 23.3.2021. GODINE: POREZNE PRIJAVE ZA 2020. GODINU I NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH

Zbog velikog broja upita i zahtjeva naših klijenata da ponovo organizujemo webinar koji se odnosi na Podnošenje poreznih prijava i novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, odlučili smo se da otvorimo nove prijave za 23.03.2021. godine.

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIJAVA POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK
 • PRAKTIČAN PRIKAZ ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA
 • KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA
 • TRANSFERNE CIJENE
 • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 23.03.2021. godine

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2020. GODINU

 • Obveznici prijave poreza na dobit za 2020. godinu
 • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
 • Računovodstveno evidentiranje vs porezne posljedice
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • “Porezne posljedice” otpisa potraživanja i obaveza
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Korištenje poreznih poticaja
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Obavezna korekcija porezne obaveze
 • Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

PRAKTIČAN PRIKAZ ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT

 • Obaveza izvještavanja PU elektronskim putem
 • nPis sistem PU
 • Registracija i korištenje nPis sistema
 • Obrada Poreznog bilansa i kreiranje PB u XML formatu u aplikaciji PU DOBITKO
 • Podnošenje Poreznog bilansa
 • Podnošenje Poreznih prijava
 • Elektronsko dostavlljanje ostalih obrazaca PU (Komunalna, taksa, OVN,ONŠ, i sl.)

POTICAJ PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA

 • Obaveza korištenja poticaja u godini prijema zaposlenika
 • Mogućnost korištenja poticaja na Ugovore o radu sa ograničenim periodom trajanja
 • Gubljenje prava korištenja poticaja
 • Period trajanja poticaja
 • Korištenje poticaja za direktora društva
 • Evidentiranje poreznog gubitka na osnovu korištenja poticaja
 • Praktičan prikaz popunjavanja obrasca PP-812
 • Korekcija ranije korištenog poticaja (prikaz kroz porezni bilans)
 • Korištenje poticaja i subvencija po osnovu “COVID propisa”
 • Prezentacija zvaničnih mišljenja FMF i PU

 TRANSFERNE CIJENE

 • Transferne cijene i povezana lica
 • Obaveza sastavljanja izvještaja u slučaju malog broja transakcija ili transakcija male vrijednosti
 • Prikaz izvještaja o transfernim cijenama
 • Skraćeni izvještaj o transfernim cijenama
 • Efekat transferne cijene na Porezni bilans
 • Mogućnost eliminacije transfernih cijena
 • Popunjavanje obrazaca TP-900 i TP-902

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2020. GODINU

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Korištenje ličnih odbitaka za neuposlena lica (penzioneri, freelancer, ugovori o djelu, autorski…)
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Godišnja prijava GPD-1051
 • Specifični slučajevi popunjavanja GPD-1051
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Porez na dohodak vs porez na imovinu
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika, kada i kako ih koristiti
 • Porezno (ne)priznati rashodi i izdaci
 • Popunjavanje obrasce SPR – 1053 i GPZ – 1052
 • Obračun akontacije za naredni period
 • Mogućnost povrata uplaćenog poreza za porodilje
 • Prijava poreza na dohodak putem obrazaca APR - 1036 i AMS - 1035
 • Šta je to konačna porezna obaveza?

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH

 • Prezentacija konačnog teksta Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH
 • Kriteriji za razvrstavanje pravnih lica
 • Organizacija i uspostavljanje sistema računovodstva
 • Vođenje poslovnih knjiga
 • Popis imovine i obaveza
 • Ko je obavezan primjeniti ''velike'', a ko ''male'' standarde?
 • Obaveza procjenjivanja bilansnih pozicija od strane ovlaštenog procjenitelja
 • Ko može i pod kojim uslovima, pružati knjigovodstvene i računovodstvene usluge?
 • Nadzor nad radom računovodstenih agencija
 • Obaveza podnošenja polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja
 • Obveznici revizije
 • Odgovornost računovođe za fer i istinitost finansijskih izvještaja
 • Novi rokovi za čuvanje knjigovodstvenih isprava
 • Revizija i društva za reviziju
 • Interna revizija

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 23.03. do 28.03.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 23.03. do 28.03.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Predstavnici Porezne uprave FBiH
 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 18/21 od 05.03.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza.

Član 1.

Izmjene i dopune Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza donosimo u nastavku.

U Pravilniku o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/02, 54/03, 31/11, 38/16 i 69/17) u članu 64. stav (6) tačka 5) mijenja se i glasi:

"5) Pravnu obavezu da se položi depozit od 10% najniže cijene. U obavijesti se navodi da se depozit u gotovom novcu uplaćuje na dan aukcije, a depozit čija se uplata vrši putem računa će se uplatiti najkasnije dan prije aukcije. Obavijest izričito upozorava da će se depozit uplatiti Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija), ako ponuđač ne podmiri svoju obavezu da plati cijenu koju je prihvatio za vrijeme aukcije."

Član 2.

U članu 65. stav (4) riječi "u gotovom novcu" brišu se.

Stav (6) mijenja se i glasi:

"(6) Depoziti se mogu uplatiti u gotovom novcu do 5.000 KM, a iznosi preko 5.000,00 KM se uplaćuju na račun u skladu sa instrukcijom Porezne uprave. Depoziti u gotovom novcu se vraćaju odmah nakon aukcije svim ponuđačima koji ne dobiju nikakvu robu, a depoziti koji su uplaćeni na račun se vraćaju u roku do 5 dana."

Član 3.

U članu 69. iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi:

"(10) Ukoliko kupac ne položi depozit iz člana 65. stav (6) ovog pravilnika u roku od 24 sata i dostavi dokaz, Odbor može odlučiti da robu proda drugom najboljem ponuđaču."

Dosadašnji st. (10) i (11) postaju novi st. (11) i (12).

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1.4.2021. godine.

Broj 05-02-2-1325/21                                                                                                     Ministrica
Jelka Milićević, s. r.                                                                                                     Jelka Milićević, s. r.
Februara 2021. godine
Sarajevo

Prečišćen Pravilnik možete preuzeti OVDJE.