Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. Javni poziv možete pogledati u nastavku.

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu.

 

 


Elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, broj: 48/21), koji je stupio na snagu 26.06.2021. godine, poreznim obveznicima propisana obaveza da od 01.10.2021. godine Poreznoj upravi Federacije BiH podnose elektronskim putem sljedeće porezne prijave/obrasce:

 1. Obrazac APR-1036 - Akontacija poreza po odbitku rezidenta (član 12. stav 5),
 2. Obrazac MIP 1023 - Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (član 31. stav 5),
 3. Obrazac PMIP-1024 - Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (član 32. stav 5),
 4. Obrazac GIP-1022 Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim naknadama (član 33. stav 2),
 5. Obrazac ASD -1032 Akontacije poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti, (član 57. stav 10),
 6. Obrazac AUG-1031 Akontaciju poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (član 57. stav 10),
 7. Obrazac PDN-1033 Prijave poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne (član 57. stav 10).

U vezi s navedenim, Porezna uprava obavještava porezne obveznike koji su registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a da će navedene obrasce moći podnijeti elektronski s već postojećim pristupom E-uslugama, bez bilo kakvih dodatnih kontakata s Poreznom upravom.

Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu:

 1. Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/IZJAVA_Inter.pdf ) i
 2. Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH(http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Porezni_obveznik_-Obveznik_uplate_doprinosa_Int.pdf ).

Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave:

http://www.pufbih.ba, u dijelu: "E-USLUGE/SERVISI", (link: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7 ).

Pozivaju se porezni obveznici da ne čekaju posljednje dane za preuzimanje certifikata već da se obrate nadležnim poreznim ispostavama i da do 01.10.2021. godine osiguraju pristup informacionom sistemu Porezne uprave Federacije BiH za elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca.

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem:

 

Porezna uprava Federacije BiH


PUFBiH: Obavještenje za popunjavanje naloga za plaćanje javnih prihoda

Obavještenje Porezne uprave FBiH donosimo u nastavku:

 

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da se pravilnim popunjavanjem naloga za plaćanje skraćuje vrijeme potrebno za ostvarivanje prava poreznih obveznika, kao i osigurava kvalitetnije vođenje poreznih evidencija o naplati javnih prihoda.

Popunjavanje naloga za plaćanje propisano je Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/20, 55/20-ispravka, 63/20, 88/20 i 28/21).


Svi obveznici uplate javnih prihoda u Federaciji dužni su ispuniti nalog za plaćanje na sljedeći način:

Polje 1 - Uplatio je (ime, adresa i telefon) Upisuje se: ime, odnosno naziv, broj telefona i adresa fizičkog ili pravnog lica koje popunjava nalog.

Polje 2 - Svrha doznake Popuniti na način da se u polje upiše: Kratak opis svrhe uplate – npr. (uplata po Nalogu broj i datum; uplata po Rješenju o pokretanju postupka prinudne naplate broj i datum).

Polje 3 - Primalac/Primatelj Upisuje se ime/naziv lica kome se plaća.

Polje 4 - Mjesto i datum uplate Upisuje se mjesto i datum uplate.

Polje 5 - Račun pošiljaoca/pošiljatelja

a) Gotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga uplatu vrši gotovinom, Polje 5 - Račun pošiljaoca/pošiljatelja treba ostati nepopunjeno.

b) Bezgotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga vrši bezgotovinsku uplatu, u Polje 5 - Račun pošiljaoca/pošiljatelja platnog naloga upisuje se broj glavnog uplatnog računa pošiljaoca.

Polje 6 - Račun primaoca/primatelja Podnosilac platnog naloga upisuje jedan od brojeva računa javnih prihoda.

Polje 7 - Iznos (KM) Potrebno je upisati iznos uplate u konvertibilnim markama.

Polje 8 - Hitno Ukoliko pošiljalac želi da izvrši uplatu putem RTGS sistema odmah nakon podnošenja platnog naloga banci, Polje 8 - Hitno bi trebalo biti označeno sa "X".

Polje 9 - Identifikacioni broj Podnosilac platnog naloga upisuje identifikacioni broj poreznog obveznika dodijeljen u skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 69/17 i 17/18). Pravna lica upisuju PJIB, samostalni poduzetnik FJIB, nerezidentno fizičko lice NJIB i fizičko lice – građanin JMBG.

Polje 10 - Vrsta uplate

a) Ako se radi o redovnoj uplati u Polje 10 - Vrsta uplate upisuje se broj “0“ (Redovna).

b) Ako se radi o prinudnoj naplati po rješenju ili odluci u Polje 10 - Vrsta uplate upisuje se broj “1“ (Prinudna).

c) Ako se radi o povratu u skladu sa propisima kojima se uređuje povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda u Polje 10 - Vrsta uplate upisuje se broj “2“ (Povrat).

d) Ako se radi o uplati sredstava u postupku prodaje imovine dužnika u Polje 10 - Vrsta uplate upisuje se broj “3“ (Depozitna uplata).

e) Ako se radi o prijenos javnih prihoda koji se vrši sa jednog računa na drugi ili više računa u Polje 10 - Vrsta uplate upisuje se broj “4“ (Dijeljeni prihodi).

Polje 11 - Vrsta prihoda Upisuje se Vrsta javnog prihoda koji se plaća.

Polje 12 - Porezni period – Od Upisuje se prvi dan perioda za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

Ako se vrši uplata poreza, ovo polje obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća.

Polje 13 - Porezni period – Do Upisuje se zadnji dan perioda za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg

Ako se vrši uplata poreza, ovo polje obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća.

Polje 14 - Općina Upisuje se šifra općine.

Polje 15 - Budžetska organizacija: Upisuje se oznaka organizacione klasifikacije budžetskog korisnika javnih prihoda.

Oznake budžetskih korisnika su propisane Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno kantonalnim propisima kod budžetskih korisnika po kantonima.

Oznaka organizacione klasifikacije Porezne uprave Federacije BiH je 16030001, te se kod uplate troškova prinudne naplate u polje 15. Budžetska organizacija upisuje: 16030001.

Oznaka organizacione klasifikacije  Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje je 5102001, te se kod uplate doprinosa za obavezno i dodatno osiguranje u polje 15. Budžetska organizacija upisuje: 5102001.

Prilikom popunjavanja Polja 15 - Budžetska organizacija platni nalog daje mogućnost unošenja samo sedam karaktera, a organizacioni kod budžetske organizacije u sistemu trezorskog poslovanja ima osam karaktera. Svaki peti karakter organizacionog koda je nula i sistem dozvoljava da bude izostavljena.

Polje 16 - Poziv na broj

a) Ako se vrši uplata novčane kazne, u Polje 16 - Poziv na broj upisuje se desetocifreni Jedinstveni standardni broj dokumenta odštampan na obrascu prekršajnog naloga, odnosno unesen od strane suda koji je donio rješenje o prekršaju. Takav broj je obavezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modulu 11 sa ponderima "987698769.

b) U Polje 16 - Poziv na broj upisuje se broj fakture, odluke, rješenja ako postoji, ili druga oznaka, koja služi za potrebe vođenja dodatnih evidencija.

Polje 17 - Potpis i pečat nalogodavca Stavlja se potpis lica ili potpis ovlaštenog pravnog lica koje podnosi platni nalog. Potpis ovlaštenih potpisnika mora biti deponovan u banci. Ako je pošiljalac pravno lice na platnom nalogu mora biti i pečat pravnog lica.

Polje 18 - Potpis bankovnog službenika Stavlja se potpis službenika banke ili PTT koji primi platni nalog.

Polje 19 - Pečat banke stavlja se pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog.

Kao dokaz o uplati javnih prihoda može se prihvatiti i elektronska potvrda o izvršenom plaćanju javnih prihoda putem elektronskog bankarstva samo ukoliko sadrži ispravno popunjene sve elemente platnog naloga.

U vezi navedenog, pozivaju se porezni obveznici da prilikom popunjavanja naloga za plaćanje javnih prihoda isti popunjavaju na propisani način uključujući i brojčanu oznaku vrste uplate u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pravilnim popunjavanjem naloga za plaćanje doprinosi se ažuriranju vođenja poreznih evidencija o zaduženju i naplati javnih prihoda, uključujući i prema vrsti, odnosno svrsi uplate, te se izbjegava podnošenje dodatnih zahtjeva za preknjižavanje pogrešno popunjenih i uplaćenih naloga za plaćanje, a sve to je uslov za kvalitetnu kontrolu i praćenje naplate javnih prihoda od strane Porezne uprave Federacije BiH.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: http://www.pufbih.ba/v1/kontakti

 

Porezna uprava Federacije BiH 


PUFBiH: Obavještenje poslodavcima sa sjedištem u Republici Srpskoj koji zapošljavaju radnike sa prebivalištem u Federaciji BiH

Obavijest Porezne uprave FBiH donosimo u nastavku:

Obavještavamo poslodavce koji imaju sjedište u Republici Srpskoj, a zapošljavaju radnike s prebivalištem u Federaciji BiH da se obračun doprinosa za ove zaposlenike vrši u skladu s propisima o doprinosima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj. Prijava osiguranja i uplata doprinosa za navedene radnike vrši se po propisima koji se primjenjuju u Federaciji BiH kako bi isti mogli da ostvare prava iz zdravstvenog i osiguranja od nezaposlenosti.

Poslodavci iz Republike Srpske koji zapošljavaju radnike iz Federacije BiH imaju obavezu podnošenja propisanih obrazaca prema Poreznoj upravi Federacije BiH kako slijedi:

A/Prijava zaposlenika

Prijava zaposlenika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa radnika koji je radni odnos zasnovao u Republici Srpskoj, a koji pravo na zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti ostvaruje prema prebivalištu u Federaciji BiH, vrši se putem Obrasca JS3100 Prijava/Promjena/Odjava (uputstvo za popunjavanje), u kojem se kao osnov osiguranja navodi šifra 1 „Radni odnos“. Popunjen i ovjeren obrazac JS 3100 podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi prema općini prebivališta zaposlenika lično ili putem pošte. Obrazac JS 3100E može se dostaviti i elektronski putem EJS aplikacije, ako se popune odgovarajući obrasci s web stranice: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/8s tim da pored elektronske dostave obrasca JS 3100E postoji i obaveza dostavljanja tog obrasca u pisanoj formi koji je ovjeren i potpisan od strane nadležnog lica.

Ako se prijava zaposlenika vrši prvi put u FBiH neophodno je uz Obrazac JS 3100 dostaviti kopiju Rješenja o registraciji privrednog subjekta kako bi nadležna porezna ispostava evidentirala obveznika uplate doprinosa.

B/Obračun i uplata doprinosa

Polazeći od činjenice da zaposlenik iz uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti koristi prava prema mjestu svog prebivališta, poslodavac je dužan obračunate  doprinose uplatiti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj:54/20, 55/20, 63/20,88/20 I 28/21) na način kako slijedi:

Doprinosi za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti se obračunavaju u skladu s važećim propisima u entitetu Republika Srpska, a uplata se vrši na slijedeći način:

 • 10,2% obračunatog iznosa doprinosa za zdravstveno osiguranje se uplaćuje na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (trenutni transakcijski račun:102-050-0000064-018 otvoren kod Union banke d.d.) s vrstom prihoda 712111 i  šifrom općine prebivališta uposlenika.
 • 89,8% obračunatog iznosa doprinosa za zdravstveno osiguranje se uplaćuje na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja gdje zaposlenik ima prebivalište s vrstom prihoda 712111 i šifrom općine prebivališta uposlenika. ​
 • 30% obračunatog iznosa doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti se uplaćuje  na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje (trenutni transakcijski račun:161-000-0028570-003 otvoren kod Raiffeisen bank d.d. BiH) s vrstom prihoda 712113 i šifrom općine prebivališta uposlenika.
 • 70% obračunatog iznosa doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti se uplaćuje na račun Kantonalne službe za zapošljavanje gdje uposlenik ima prebivalište s vrstom prihoda 712113 i šifrom općine prebivališta uposlenika.

Transakcijski računi za uplatu doprinosa, vrste prihoda i šifre općina propisani su “Pravilnikom  o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se može preuzeti s web stranice Porezne uprave s linka.

C/Podnošenje obrasca MIP-1023 – “Mjesečni izvještaj o isplaćenim platama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika, obračunatim i plaćenim doprinosima i mjesečnoj akontaciji poreza na dohodak po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti“.

Poslodavci sa sjedištem u Republici Srpskoj su dužni da za zaposlenike iz Federacije BiH podnose obrazac MIP-1023 za iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koji su uplaćeni u korist računa federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osiguranja.

Poslodavac na obrascu MIP-1023 popunjava Dio 1 - Podaci o poslodavcu/isplatiocu i poreznom obvezniku (redni broj 1-8) i Dio 2 - Podaci o isplaćenim plaćama i drugim oporezivim naknadama, obračunatim, obustavljenim i uplaćenim doprinosima i porezu (redni broj 1-24) s tim da se u redni broj 2 - vrsta isplate unosi 12 - uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za rezidente Federacije BiH koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Republike Srpske gdje se nalazi sjedište poslodavca/isplatioca, a na redni broj 8) - bruto plaća unosi se bruto osnovica na koju su obračunati doprinosi po propisima Republike Srpske, dok se Dio 3 - Doprinosi na teret poslodavca (redni broj 25-28), ne popunjava.

Obrazac MIP-1023 i Uputstvo za popunjavanje propisano je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak i isto se može preuzeti na web stranici Porezne uprave na linkovima: Obrazac MIP-1023  i  Uputstvo za popunjavanje.

Obrazac MIP-1023 se dostavlja ličnom predajom ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi gdje je prebivalište zaposlenika, odnosno poreznoj ispostavi s čije općine ima najviše zaposlenika, ili na elektronskom mediju, ako je obveznik registrovan kao eksterni korisnik sistema u Poreznoj upravi Federacije BiH, a uputstvo o podnošenju obrasca MIP-1023 na elektronskom mediju može se preuzeti na web stranici Porezne uprave FBiH, na linku.

Adrese poreznih ispostava u Federaciji BiH dostupne su na web stranici Porezne uprave FBiH klikom na link.

 

Porezna uprava Federacije BiH


Rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 produžen do 30.04.2021. godine

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da se rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2020. godinu produžava do 30.04.2021. godine. Rok je produžen zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa.

Obrazac GPD-1051 sa propisanom dokumentacijom koju prilažu uz ovu prijavu porezni obveznici mogu dostaviti putem pošte na adrese nadležnih poreznih ispostava, a sve informacije mogu dobiti i putem telefona i emaila.

Porezna uprava Federacije BiH je u svim organizacionim jedinicama i na web stranici stranici Porezne uprave Federacije BiH na linku http://www.pufbih.ba/v1/kontakti postavila obavještenja u vezi sa radnim vremenom, i brojevima telefona, faksa, e-mail-a i adresa organizacionih jedinica na koje porezni obveznici mogu dobiti potrebne informacije.

 

Porezna uprava Federacije BiH


Poziv obveznicima fiskalizacije i ovlaštenim servisima fiskalnih proizvoda

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da vrše evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja, uredno i blagovremeno kreiraju dnevne izvještaje o ostvarenom prometu, vode knjige dnevnih izvještaja i da sami izvrše provjeru prenosa dnevnih izvještaja na server Porezne uprave Federacije BiH.

Analizom prenosa podataka s fiskalnog uređaja na server Porezne uprave FBiH utvrđeno je da jedan broj obveznika fiskalizacije ne vrši dnevno prenos podataka iz fiskalne memorije na server Porezne uprave Federacije BiH. Stoga podsjećamo porezne obveznike da je članovima 44. i 45. Zakona o fiskalnim sistemima („Službene novine FBiH“, broj: 81/09) i članovima 33. i 36. Pravilnika o fiskalnim sistemima („Službene novine FBiH’’, broj: 50/20 i 92/20), propisano da ukoliko je bilo prometa obveznik je dužan da na kraju dana pošalje dnevni izvještaj i podatke o svim izdanim fiskalnim računima, odnosno da osigura očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja pomoću terminala i prenos očitanih podataka iz fiskalne memorije na server Porezne uprave FBiH.

Porezna uprava FBiH je omogućila poreznim obveznicima da mogu izvršiti provjeru javljanja i prenosa podataka s fiskalnih uređaja putem e-usluge Provjera javljanja fiskalnih uređaja na web stranici PU FBiH, na linku http://www.pufbih.ba/v1/stranica/5

S obzirom na to da cilj Porezne uprave FBiH nije kažnjavanje obveznika već razvoj partnerskih odnosa pozivamo porezne obveznike da najkasnije do 05.02.2021. godine sami izvrše provjeru da li je njihov promet prenesen na server Porezne uprave FBiH i nepreneseni promet prenesu na server Porezne uprave.
U cilju sprečavanja manipulisanja podacima o stvarnom prometu, kao i zaštite obveznika fiskalizacije koji uredno ispunjavaju svoje porezne obaveze Porezna uprava FBiH će istekom datog roka izvršiti provjere prenosa podataka na server Porezne uprave FBiH i protiv svih obveznika koji ne postupe po zakonu i ovom obavještenju poduzeti mjere i sankcije propisane zakonom.

Upozoravamo obveznike fiskalizacije da je za slučajeve neblagovremenog kreiranja dnevnih izvještaja i prenosa dnevnih izvještaja na server PU FBiH, članom 52. stav 1. tačka m. Zakona o fiskalnim sistemima za obveznika - pravno lice - propisana sankcija u iznosu od 2.500 KM do 20.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu 1.000 KM do 3.000 KM, i za poduzetnika 3.000 KM do 10.000 KM. Ako obveznik ponovo učini navedeni prekršaj u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Obavještavamo i ovlaštene servise fiskalnih proizvoda ako se prilikom navedenih provjera utvrde nepravilnosti iz člana 55. Zakona o fiskalnim sistemima, isti će biti sankcionisani zakonom propisanim kaznama u iznosu od 2.500 KM do 15.000 KM, zatim odgovorno lice u pravnom licu - ovlaštenom servisu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, poduzetnik- ovlašteni servis novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM. Ako ovlašteni servis ponovi prekršaj iz stava 1. ovog člana u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Napominjemo, da ako nepravilno evidentiranje prometa rezultira iskazivanjem manjeg prometa od stvarnog i podnošenjem lažnih finansijskih izvještaja, to predstavlja osnov sumnje za postojanje krivične odgovornosti, a u vezi s krivičnim djelima Porezna utaja iz člana 273. i Podnošenje lažne porezne prijave iz člana 276. Krivičnog zakona FBiH.

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH


Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2020. godinu

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

 • Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2020. godinu - Obrazac GPD-1051 do 31. marta 2021. godine,
 • Prijavu poreza na dobit za 2020. godinu do 31. marta 2021. godine,
 • Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2020. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2021. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2021. godine,
 • Prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.

 

Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2020. godinu

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice - rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

 • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
 • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
 • dohodak direktno iz inostranstva,
 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
 • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti:
 • zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uslovom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023),
 • porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:
 • dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM,
 • dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
 • dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,
 • dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,
 • dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog  osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak),
 • porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.Prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodakPorezni obveznici – rezidenti Federacije BiH koji Poreznoj upravi podnose Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), dužni su uz prijavu priložiti slijedeće:
 • Za dohodak od nesamostalne djelatnosti:

– fotokopiju Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima - Obrazac GIP-1022, koji je poslodavac/isplatilac dužan dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH, prema svom sjedištu, i svakom zaposleniku do 28.02.2021. godine;

 

 1. Za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva:

- Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), Popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043), ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti, dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku,

- Godišnju prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) nosilac zajedničke djelatnosti obavezan je podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 28.02.2021. godine;

 1. Za dohodak od samostalnih djelatnosti slobodnih zanimanja (novinara, umjetnika i sportista) i drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu); povremene samostalne djelatnosti (kao što su djelatnosti naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost):
 2. Godišnji izvještaj isplatioca dohotka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku (pregled sa podacima o obračunatim i isplaćenim naknadama po osnovu drugih samostalnih djelatnosti obavljenih po osnovu ugovora o djelu, ugovora o autorskim honorarima i dr.) koji je isplatilac oporezivih prihoda fizičkim licima dužan dostaviti do 28.02.2021. godine;
 3. Za dohodak od imovine - iznajmljivanja imovine (pokretne i nepokretne), osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa:
 4. Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine - Obrazac PRIM-1054,
 5. ugovor o iznajmljivanju (u slučaju da se obveznik opredijelio za rashode u paušalnom iznosu);
 6. Za dohodak od imovinskih prava - vremenski ograničenog ustupanja prava (autorska prava i prava industrijskog vlasništva):
 7. ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava;
 8. Za dohodak ostvaren u inostranstvu:
 9. dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od: nesamostalne djelatnosti, samostalne, drugih samostalnih djelatnosti i dr.),
 10. dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu u slučaju primjene odredbi ratificiranih međunarodnih ugovora ili sporazuma (konvencija) o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga:
 11. originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove porodice;
 12. potvrdu o participaciji,
 13. dokaz o plaćanju troškova,
 14. kopiju recepta za lijekove registrovane na području Federacije i račune apoteka kao dokaz da je lijek plaćen,
 15. dokaz o stepenu invalidnosti kod nabavke ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava),
 16. izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija;Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit:
 17. fotokopiju ugovora o stambenom kreditu;
 18. original potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Potvrda/listing treba da sadrži i broj ugovora o stambenom kreditu;
 19. dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine;
 20. fotokopiju ugovora o kupoprodaji ili gradnji stambene jedinice kao dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu, odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.); odnosno fotokopije računa o kupovini placa i/ili materijala za gradnju stambene jedinice (u slučaju individualne izgradnje) sa dokazima o izvršenom plaćanju istih;U smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak, odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 m²;
 21. potpisanu izjavu poreznog obveznika da on i članovi uže porodice koji zajedno s njim rješavaju svoje stambeno pitanje nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina za stanovanje i da ovim kreditom prvi put rješavaju stambeno pitanje (Izjava se može preuzeti u nadležnoj poreznoj ispostavi ili putem sljedećeg linka na web stranici Porezne uprave: http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/c54b6-2.stav_-_fmf.pdf);
 22. izvod računa banke kao dokaz da sredstva odobrenog stambenog kredita do dana podnošenja godišnje porezne prijave nisu utrošena za druge svrhe u slučaju da u toku poreznog perioda za koji se podnosi godišnja porezna prijava porezni obveznik nije sredstva kredita namijenjena za rješavanje svog stambenog pitanja angažovao odnosno namjenski utrošio, uz obavezu da dokaze o namjenskom utrošku tih sredstava naknadno dostavi Poreznoj upravi, i to najkasnije do kraja tekuće godine;
 23. Napomena: navedenu dokumentaciju za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit podnose porezni obveznici koji prvi put ulaze u pravo, a svake naredne godine potrebno je priložiti samo original potvrdu ili listing banke o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava.

Mjesto podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)

Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica, osim u slučajevima kada je obveznik:

 1. ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu - Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti, i
 2. fizičko lice rezident Federacije BiH koje ima prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Federacije BiH – predaje se nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.

Obrazac GPD-1051 možete preuzeti ovdje:

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a9d63-94b8a-obrazac_gpd_1051_ver1__bos_web2.pdf

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/c3e44-b1438-obrazac_gpd_1051_ver1_hrv_web1.pdf

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a3787-a9ecd-obrazac_gpd_1051_ver1_srp_web1.pdf

 

Rješenje o povratu poreza na dohodak

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a Ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog ovim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave.

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.

 

 1. Prijave poreza na dobit za 2020. godinu Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom elektronskim putem podnose: privredna društva i druga pravna lica - rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje), i to:
 2. Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica, rezidenti Federacije, koji privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.Prilozi:
 3. Porezni bilans (Obrazac PB-800)
 4. Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG 809),
 5. Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 6. Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 7. Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 8. Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 9. Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 10. Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814)
 11. Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806),
 12. Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807)
 13. Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900)
 14. Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica (Obrazac TP-902)
 15. Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica (Obrazac CCB – 901)
 16. Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805);

 

 • Obrazac PP-802 - Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavnaPrilozi:    
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800)
 • Bilans uspjeha
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);
 • Obrazac PP-803 - Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH    Prilozi:
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B)
 • Bilans uspjeha
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 • Obrazac PP-804 - Prijavu poreza na dobit podnose pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrovane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog licaPrilozi:
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B)
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 • Obrazac PP- 805 - Prijavu poreza na dobit podnosi matično privredno društvo koje ima odobreno konsolidovanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva    Prilozi:
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B)
 • Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica
 • Rješenje o konsolidaciji

 

Ako ne podnese propisane porezne prijave poreza na dobit, porezni obveznik će biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Napominjemo, od 01.01.2021. godine svi porezni obveznici, koji su obavezni da podnesu porezne prijave propisane Zakonom o porezu na dobit, iste su dužni podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH isključivo elektronskim putem.

Porezni obveznici koji su registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a, prijavu poreza na dobit od 01.01.2021. godine moći će podnijeti elektronski s već postojećim pristupom E-uslugama, bez bilo kakvih dodatnih kontakata s Poreznom upravom.

Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu:

 1. Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/IZJAVA_Inter.pdf) i
 2. Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne upraveFBiH(http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Porezni_obveznik_-Obveznik_uplate_doprinosa_Int.pdf).

Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave:
http://www.pufbih.ba, u dijelu: "E-USLUGE/SERVISI", (link: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7).

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem:

 • e-maila: puinfo@fpu.gov.ba;
 • telefona koje možete pronaći na web stranici Porezne uprave Federacije BiH udijelu kontakti (link  http://www.pufbih.ba/v1/kontakti),
 • za tehničku podršku u vezi preuzimanja certifikata na mail podrska@fpu.gov.ba

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa, preporučujemo poreznim obveznicima da dokumentaciju za registraciju korištenja E-usluga dostave putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

Porezni obveznik koji ne podnese porezne prijave izlaže se riziku da Porezna uprava Federacije BiH podnese prijavu u ime poreznog obveznika za što je propisana novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

 

Porezna uprava Federacije BiH 


Izmirite svoje obaveze i započnite 2021. godinu bez poreznih obaveza

Poštovani porezni obveznici,

Do kraja poslovne 2020. godine ostalo još samo sedam radnih pa vas pozivamo da uplatite sve svoje porezne obaveze i 2021. godinu započnete na vaše i naše zadovoljstvo bez poreznih dugova.

Porezni obveznici koji imaju porezni dug koji je nastao zaključno do 31.12.2016. godine, imaju mogućnost da uplatom ovog duga do 31.12.2020. godine ostvare pravo na otpis zateznih kamata, te 2021. godinu započnu bez starih poreznih obaveza i ostvarenom koristi od otpisa zateznih kamata.

Zahtjev za otpis zateznih kamata (Obrazac ZAOK), se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/baf1d-obrazac-zaok.pdf, a isti se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.

Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza, u skladu sa zakonom, porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to:

 • za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM,
 • za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM,
 • za neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM, kao ni riziku
 • plaćanja kamate po stopi od 0,04% dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6%.

Cilj Porezne uprave Federacije BiH nije sankcionisanje i kažnjavanje poreznih obveznika. Naš cilj je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun.

Pozivamo i molimo porezne obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Blagovremenim isplatom plaća i plaćanjem poreznih obaveza dobivate zadovoljnog i produktivnog radnika koji može da ostvari svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, a zadovoljni radnik daje najbolje rezultate.

Porezna uprava Federacije BiH se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji su uredno izvršavali svoje porezne obaveze i poziva i ostale porezne obveznike da to blagovremeno čine.

Porezna uprava Federacije BiH


Poziv svim poreznim obveznicima – pravnim licima za registraciju i korištenje E-usluga Porezne uprave FBiH

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit („Službene novine FBiH“, broj 87/20 od 02.12.2020), čija primjena počinje  od 01.01.2021. godine, svim poreznim obveznicima propisana je obaveza da Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans, prijave poreza po odbitku i drugu dokumentaciju propisanu Zakonom o porezu na dobit podnose elektronskim putem.

Od 01.01.2021. godine svi porezni obveznici, koji su obavezni da podnesu porezne prijave propisane Zakonom o porezu na dobit, iste su dužni podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH isključivo elektronskim putem.

U vezi s navedenim, Porezna uprava obavještava porezne obveznike koji su registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a da će Prijavu poreza na dobit od 01.01.2021. godine moći podnijeti elektronski s već postojećim pristupom E-uslugama, bez bilo kakvih dodatnih kontakata s Poreznom upravom.

Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu:

a)Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/IZJAVA_Inter.pdf) i

b)Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH(http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Porezni_obveznik_-Obveznik_uplate_doprinosa_Int.pdf).

Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave:
http://www.pufbih.ba, u dijelu: "E-USLUGE/SERVISI", (link: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7).

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem:

-e-maila: puinfo@fpu.gov.ba;

-telefona koje možete pronaći na web stranici Porezne uprave Federacije BiH udijelu kontakti (link  http://www.pufbih.ba/v1/kontakti),

-za tehničku podršku u vezi preuzimanja certifikata na mail podrska@fpu.gov.ba

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa, preporučujemo poreznim obveznicima da dokumentaciju za registraciju korištenja E-usluga dostave putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

 

Porezna uprava Federacije BiH 


Rok za otpis zateznih kamata 31.12.2020. godine

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je do isteka roka za otpis zateznih kamata ostalo još 29 dana i poziva obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2016. godine da do 31.12.2020. godine iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i oslobode se zateznih kamata.

Shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate izmiri najkasnije do 31.12.2020. godine.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave F BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu obrasci.

Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih obaveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima. Ukoliko je pokrenut postupak prinudne naplate porezni obveznik je dužan da dostavi i dokaz o uplati troškova prinudne naplate.

Prije popunjavanja obrasca porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31.12.2016. godine, te uplatiti iznos utvrđenog duga.

Ukoliko podnosilac zahtjeva najkasnije do 31.12.2020. godine izmiri svoje obaveze po osnovu glavnog duga (obaveze za javne prihode koji se odnose na period do 31.12.2016. godine), uključujući i troškove prinudne naplate, Porezna uprava Federacije BiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis, a na osnovu uredno podnesenog zahtjeva za otpis zateznih kamata, dostavljene dokumentacije i službene evidencije.

Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti.

 

 

Izvor: Porezna uprava Federacije BiH