Izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom

U "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 52/21 od 30.12.2021. godine su objavljene Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom Kantona Sarajevo.

Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom Kantona Sarajevo možet preuzeti OVDJE.


Izmjena Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 105/21 od 29.12.2021. godine, objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Izmjene i dopune odnose se na obrasce JS3120 - Prijava/Odjava lica osiguranih u određenim okolnostima kao i lica osiguranih po drugim osnovama i JS3320 Prijava uplaćenih doprinosa za lica osigurana po drugim osnovama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

 

 


IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA

Ukoliko Vaše preduzeće posluje sa povezanim licima onda postoji obaveza, da u trenutku dostavljanja Poreznog bilansa i Porezne prijave, posjeduje Studiju o transfernim cijenama koja analizira navedeno poslovanje.
.
Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo okuplja stručnjake iz oblasti transfernih cijena. Odabirom naše konsultantske kuće, pored izrade
Studije o transfernim cijenama dobijate i:
  • Identificiranje eventualnih rizika u slučaju uočavanja nepravilnog postupanja u transakcijama s povezanim licima, kao i određene preporuke kako eliminisati rizike;
  • Preporuke vezane za pravilno dokumentovanje usluga između povezanih lica u skladu s Pravilnikom i OECD Smjernicama; kao i
  • Pismo preporuke Upravi.
.
Ukoliko želite ponudu za izradu studije o transfernim cijenama kontaktirajte nas na mail denis@feb.ba ili broj telefona 033/210-714.

Obavijest o neradnim danima povodom nove godine

Na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), u Federaciji Bosne i Hercegovine se, kao federalni zakon, primjenjuje Zakon o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73).

U skladu sa pomenutim zakonom, u Federaciji Bosne i Hercegovine se obilježavaju Nova godina i međunarodni praznik rada – Prvi maj. Navedenim  zakonom propisano je da se Nova godina proslavlja 1. i 2. januara. Ako jedan od dana u koje se slavi Nova godina pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni radni dan poslije ta dva dana.

S obzirom da 2. januar 2022. godine pada u nedjelju, to će se praznikom smatrati i prvi naredni radni dan tj. 3.januar 2022. godine.

 

IZVOR: www.fmrsp.gov.ba


Naručite novi Analitički kontni plan za privredna društva i Analitički kontni plan za neprofitne organizacije

 

 

Naruči kontni plan

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova sintetička konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo izdaje novi Analitički kontni plan za privredna društva i Analitički kontni plan za neprofitne organizacije, koji su u potpunosti u skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta, kao i u skladu sa aktuelnim MRS i MSFI. Pored analitičih konta, unutar ovog izdanja možete pronaći i opisno značenje svakog konta, kao i šemu preknjiženja sa starog na novi kontni plan.

Cijena kontnog plana za privredna društva iznosi 30,00 KM sa PDV-om + 5,00 KM poštarina.

Cijena kontnog plana za neprofitne organizacije iznosi 28,00 KM sa PDV-om + 5,00 KM poštarina.

Naruči kontni plan


Prestanak važenja Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/21 od 22.12.2021. godine objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH. Objavom ovog pravilnika van snage se stavlja obaveza zamjene fiskalnih sistema u FBiH.

PRAVILNIK
O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SISTEMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/21), prestaje da važi.

Član 2.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Podsjećamo da je Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH, propisivao obaveznu zamjenu fiskalnih sistema u sljedećim rokovima:

  • Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 23.08.2010. godine do 31.12.2013. godine, izvršiće se zaključno sa 30.06.2022. godine.
  • Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 01.01.2014. godine do 31.12.2017. godine, izvršiće se zaključno sa 30.06.2023. godine.
  • Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 01.01.2018. godine do 01.09.2021. godine, izvršiće se zaključno sa 30.06.2024. godine.

 


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za oktobar/studeni 2021. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/21 od 22.12.2021. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za oktobar/studeni 2021.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2021. godine iznosi 999 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period august 2021. godine - oktobar 2021. godine iznosi 999 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2021. godine iznosi 1.546 KM.

 


Objavljen Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/21 od 22.12.2021. godine je objavljen Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Ovim zakonom uređuju se kriteriji, uvjeti i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine , postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja od značaja za postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.


Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa teritoriju FBiH

U "Službenim novinam Federacije Bosne i Hercegovine", broj 103/21 od 22.12.2021. godine je objavljen Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa teritoriju FBiH.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze strana koje ga zaključuju, te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom poslodavaca i radnika u djelatnosti cestovnog prometa na teritoriji FBiH kao i djelovanje i uvjeti rada sindikata, pravila o postupku kolektivnog pregovaranja i druga pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavca i radnika u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Poslodavci su dužni pravilnike o radu i ugovore o radu, ukoliko nisu u skladu sa ovim ugovorom, uskladiti u roku od 90 dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu 01.01.2022. godine.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa teritoriju FBiH


Naručite ili produžite licencu za aplikaciju e-KIFKUF za 2022. godinu

Aplikacija e-KIFKUF je specijalizovani program za unos podataka i izradu elektronskog KIF-a i KUF-a formatiranog prema zahtjevima UINO.
.
Koristite specijalizovanu aplikaciju koja je garant jednostavne i brze obrade KIF-a i KUF-a.
.
Prije narudžbe pogledajte video uputsvo o načinu korištenja aplikacije (pripremio Edin Glogić).
.

Cijena godišnje licence,  koja se odnosi na jednog PDV obveznika, iznosi 100,00 KM (bez pdv-a).

.
Godišnja licenca za 2022. godinu važi do 20.01.2023. godine. Napominjemo da trenutne licence za 2021. godinu važe do 20.01.2022. godine.
.

Sve eventualne nadogradnje na programu obavljaju se automatski i besplatne su za korisnika.

Jedna licenca može se koristiti samo za jednog PDV obveznika i na jednom računaru.

Svu tehničku podršku obavlja FINTECH d.o.o., kontakt: 035/631-111

Aplikaciju možete naručiti putem NARUDŽBENICE