PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br. 35/13 i 53/13), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u podtački 19.1.1 Prihod od finansijske i nematerijalne imovine, tekst iza tabelarnog pregleda mijenja se i glasi:

„Prihodi pod rednim brojem 7. uplaćuju se u cijelosti na račun javnih prihoda budžeta Federacije, sa kojeg se 50% sredstava raspoređuje za finansiranje programa na način propisan članom 17. st. od 3. do 8. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH, br. 1/02 i 40/10).

Prihodi pod red. br. 8. i 9. odnose se na uplatu sredstava ostvarenih prodajom stanova u skladu sa članom 13. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Službene novine Federacije BiH, br. 28/05 i 2/08)."

2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ br. 63/13 od 16.8.2013


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA

DOHODAK

 

Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11 i 7/13), u članu 4., iza tačke 4) dodaje se nova tačka 5), koja glasi:

"5) učešća u nagradnim igrama i igrama na sreću."

 

Član 2.

U članu 5., tačka 13), briše se.

 

Član 3.

U članu 6., iza tačke 13) dodaje se nova tačka 14), koja glasi:

"14) dobici ostvareni učešćem u nagradnim igrama koje organizuju privredna društva u propagandne svrhe, a koji se isključivo odnose na proizvod ili paket proizvoda iz vlastitog proizvodnog asortimana, ukoliko tržišna vrijednost takvog dobitka nije veća od 1.000,00 KM.".

 

Član 4.

Iza člana 22. dodaje se podnaslov, koji glasi: "E. Dohodak od nagradnih igara i igara na sreću" i član 23., koji glasi:

"Član 23.

(1) Dohodak od nagradnih igara i igara na sreću čini vrijednost svake pojedinačne nagrade ili dobitka ostvarenog učešćem u nagradnim igrama i igrama na sreću koji je dobitniku isplaćen u novcu, proizvodu/ ima, uslugama i/ili u pravima, osim nagrada i dobitaka iz člana 5. stav (1) tačka 10) i člana 6. stav (1) tačka 14) ovog zakona i dobitaka čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 100,00 KM. (2) Osnovicu za obračun poreza na dobitke iz stava (1) ovog člana, čini svaki pojedinačno ostvareni dobitak čija je vrijednost veća od 100,00 KM, odnosno dobitak ostvaren učešćem u nagradnim igrama u skladu sa članom 6. stav (1) tačka 14) ovog zakona, čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000,00 KM.

(3) Ako se dobici sastoje od stvari, usluga i/ili prava, osnovicu poreza čini tržišna vrijednost stvari, usluga i/ili prava u momentu ostvarenja dobitka.

(4) Kod utvrđivanja dohotka iz stava (1) ovog člana, rashodi se ne odbijaju.".

 

Član 5.

Iza člana 33. dodaje se podnaslov, koji glasi: "8. Obračun poreza na dohodak ostvaren učešćem u nagradnim igrama i igrama na sreću" i član 34., koji glasi:

"Član 34.

(1) Porez na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću iz člana 23. stav (1) ovog zakona, plaća se po odbitku primjenom stope 10%, bez prava na umanjenje osnovice za lične odbitke iz člana 24. ovog zakona.

(2) Porez na dohodak prema stavu (1) ovog člana, koji je utvrđen, obustavljen i uplaćen smatra se konačnom poreznom obavezom i porezni obveznik ovaj dohodak ne unosi u godišnju poreznu prijavu.

(3) Obračun i obustavu poreza na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću vrši organizator nagradnih igara odnosno priređivač igara na sreću pri svakoj isplati dobitka fizičkom licu koje je ostvarilo dobitak, a obustavljeni porez su dužni uplatiti do 15. odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je porez obustavljen.".

 

Član 6.

U članu 37., iza stava (5), dodaje se novi stav (6), koji glasi:

"(6) Porez na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću plaća se prema prebivalištu fizičkog lica kojem je isplaćen dobitak ostvaren učešćem u nagradnoj igri i/ili igri na sreću, a kada se radi o fizičkom licu koje nema prebivalište na teritoriji Federacije obračunati i obustavljeni porez na ostvareni dobitak plaća se prema sjedištu isplatioca."

Dosadašnji stav (6) postaje stav (7).

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ br. 65/13 od 23.8.2013. godine


Prosječne neto i bruto plate za mjesec juni 2013.

prosjecna-neto-placa-u-bih-823-km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federacija BiH             

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 63/13 od 16.8.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec juni 2013. godine i iznosi:

- po zaposlenom za juni 2013. godine neto plata                              825 KM

- po zaposlenom za period april - juni neto plata                              836 KM

- po zaposlenom za juni 2013. godine bruto plata                        1.258 KM.

  

Republika Srpska

U "Službenom glasniku RS", broj 64/13 od 30.7.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za juni 2013. godine i iznosi:

- po zaposlenom za juni 2013. godine bruto plata iznosi                                    1.344 KM

- po zaposlenom za juni 2013. godine neto plata iznosi                                          816 KM

- po zaposlenom za period januar - jun bruto plata iznosi                                  1.328 KM

- po zaposlenom za period januar - jun neto plata iznosi                                       805 KM.

 

Brčko distrikt

U "Službenom glasniku BD BiH", broj 19/13 od 30.7.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnim mjesečnim bruto i neto platama zaposlenih u Brčko distriktu za mart i april 2013. godine i iznosi:

- po zaposlenom za mjesec mart 2013. godine neto plata iznosi                            815,02 KM

- po zaposlenom za mjesec mart 2013. godine bruto plata iznosi                       1.245,05 KM

- po zaposlenom za mjesec april 2013. godine neto plata iznosi                            815,30 KM

- po zaposlenom za mjesec april 2013. godine bruto plata iznosi                       1.258,60 KM.