PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br. 35/13 i 53/13), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u podtački 19.1.1 Prihod od finansijske i nematerijalne imovine, tekst iza tabelarnog pregleda mijenja se i glasi:

„Prihodi pod rednim brojem 7. uplaćuju se u cijelosti na račun javnih prihoda budžeta Federacije, sa kojeg se 50% sredstava raspoređuje za finansiranje programa na način propisan članom 17. st. od 3. do 8. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH, br. 1/02 i 40/10).

Prihodi pod red. br. 8. i 9. odnose se na uplatu sredstava ostvarenih prodajom stanova u skladu sa članom 13. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Službene novine Federacije BiH, br. 28/05 i 2/08).”

2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ br. 63/13 od 16.8.2013