Novi rok za podnošenje zahtjeva za finansijsku konsolidaciju

U “Službenim novinama FBiH” broj 84/18 od 24.10.2018. godine objavljen je Uredba o izmjeni Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Uredbom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH uređuje se finansijska konsolidacija privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine i to:

 • privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen sa više od 50% i njihovih zavisnih društava (u daljnjem tekstu: društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala),
 • privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen do 50% (u daljnjem tekstu: društvo sa učešćem državnog kapitala) i
 • privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je privatni kapital zastupljen 100% (u daljnjem tekstu: društvo sa 100% učešćem privatnog kapitala).

Izmjenama gore navedene Uredbe, produžen je rok za podnošenje zahtjeva za finansijsku konsolidaciju. Novi rok je 30.11.2018. godine.


Izmjena Pravilnika o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje

U “Službenim novinama FBiH” broj 85/18 od 26.10.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje. Izmjena se odnosi na članove 4., 6. i 7. Pravilnika. Izmjene navedenih članova donosimo u nastavku teksta…

Član 4. Pravilnika

Obrasce mjenice tiska, pušta u upotrebu i vrši distribuciju putem ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa (u daljem tekstu: OOPP) Finansijsko-informatička Agencija (u daljem tekstu: FIA) Ministarstvo.

Član 6. Pravilnika (briše se)

Povjeravanje i štampanje obrazaca mjenice izvršit će se u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/98). 

Član 7. Pravilnika

Maloprodaju obrasca mjenice mogu obavljati tijela državne uprave, upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave i uprave i njihova tijela, sudovi, OOPP FIA i javni bilježnici.

Ovlaštenje za maloprodaju obrazaca mjenice ostalim pravnim i fizičkim licima izdaje federalni ministar finansija- federalni ministar financija.

Prodavačima na malo za poslove prodaje na malo obrazaca mjenice pripada provizija od 10% od vrijednosti kupljenih obrazaca mjenice od OOPP FIA.

Cijena obrazca mjenice je 5 KM.

Ministarstvo i OOPP FIA ugovorom uređuju puštanje, upotrebu, distribuciju i druga pitanja, te naknadu koja pripada OOPP FIA za poslove u vezi s obrazcima mjenice.

Izmjene Pravilnika stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. od 27.08.2018. godine.


FIA: Finansijske izvještaje naknadno dostavila1.973 pravna lica

FIA će dostaviti Federalnom ministarstvu finansija/financija i Poreznoj upravi Federacije BiH podatke o pravnim licima koja nisu dostavila finansijske izvještaje za 2017. kao i za sve prethodne godine radi pokretanja prekršajnog postupka.Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA) Federacije Bosne i Hercegovine, do 1. oktobra/listopada ove godine kada je istekao rok za predaju finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine, finansijske izvještaje je predalo 1.973 pravna lica, od čega je 1.576 sa aktivnim te 397 pravnih lica sa blokiranim računima.

Podsjećamo, iz FIA su u julu na 14.644 adrese pravnih lica obveznika predaje finansijskih izvještaja dostavljene opomene pred pokretanje prekršajnog postupka za pravna lica koja nisu izvršila svoju zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine.

„Opomene su poslate na adrese 14.644 pravnih lica obveznika predaje finansijskih izvještaja Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (član 3.), od kojih 7.116 imaju aktivne račune (4.279 preduzeća i 2.837 udruženja), dok preostalih 7.528 imaju blokirane račune (7.225 preduzeća i 303 udruženja). Ukupno je isporučeno 9.867 opomena, dok iz različitih razloga nije isporučeno 4.777 opomena. Iako smo produžili rok za dostavu finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine, 7.894 pravna lica koja su obaviještena nisu dostavili finansijske izvještaje, od kojih 2.345 pravnih lica ima aktivne, a 5.050 blokirane račune“, kazao je Esad Mahmutović, direktor FIA.

Također ističe da je analiza pokazala da su na spisku onih koji nisu podnosili finansijske izvještaje za prošlu i prethodnu godinu 260 ugašenih pravnih lica  koji još uvijek imaju bankovne račune. Među onima kojima je dostavljena opomena identificirano je 239 pravnih lica koja nisu u obavezi dostavljati finansijske izvještaje. Podsjećanja radi, u skladu sa članom 44. Stav (1) Zakona pravna lica su dužna sastaviti svoje finansijske izvještaje i iste predati FIA, prema sjedištu pravnog lica, u zakonski propisanom roku.

FIA će dostaviti Federalnom ministarstvu finansija/financija i Poreznoj upravi Federacije BiH podatke o pravnim licima koja nisu dostavila finansijske izvještaje za 2017. kao i za sve prethodne godine radi pokretanja prekršajnog postupka.

Propisane novčane kazne za ovaj prekršaj iznose od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM  za pravno lice u skladu sa članom 59. stav [1] tačka i) Zakona te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500,00 do 3.000,00 KM.

Izvor: Business Magazin


Postupanje u slučaju neusklađenosti sa normama i propisima

Na  web stranici Saveza računovođa i revozora FBiH objavljen je NOCLAR, tj. Postupanje u slučaju neusklađenosti sa normama i propisima. Ovaj dokument „Postupanje u slučaju neusklađenosti sa normama i propisima“, International Ethics Standards Board for Accountants® (IESBA®), koji je u julu 2016. godine na engleskom jeziku objavio International Federation of Accountants (IFAC), u augustu 2018. preveo Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine (SRRiF-FBiH) i isti se reproducira uz dozvolu IFAC.

Profesionalni računovođa u javnoj praksi može se tokom pružanja profesionalne usluge klijentu susresti ili doći do saznanja o neusklađenosti, odnosno posumnjati u postojanje neusklađenosti sa normama i propisima. Svrha ovog dokumneta je da utvrdi odgovornosti profesionalnog računovođe kada se susretne sa takvom neusklađenošću ili mogućom neusklađenošću, te da mu pruži određene smjernice za procjenjivanje implikacija predmetnog pitanja i opcije kako postupiti u odnosu na njega. Ovaj dokument je primjenjiv bez obzira o kojoj vrsti klijenta je riječ, uključujući i to da li je klijent subjekat od javnog interesa ili ne.

Izvor: www.srr-fbih.org


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2018. godine

U "Službenim novinama FBiH", broj 82/18 od 17.10.2018. godine objavljene su prosječne bruto i neto plaće  zaposlenih u FBiH za august 2018.

 • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2018. godine iznosi 904 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juni 2018. godine – august 2018. godine iznosi 892 KM.
 • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2018. godine iznosi 1.389 KM.

Odluka o utvrđivanju najvišeg iznosa penzije

U "Službenim novinama FBiH" broj 81/18 od 12.10.2018. godine, objavljena je Odluka o utvrđivanju najvišeg iznosa pemzije u isplati u 2018. godini u skladu sa Zakonom o PIO/MIO. 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos najviše penzije u isplati za 2018. godinu u visini od 2.800,00 KM.  Navedeni iznos penzije  primjenjuje se na korisnike prava koji su pravo na penziju ostvarili po Zakonu o PIO/MIO ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/2018).

Iznos najviše penzije  primjenjuje se i na penzije ostvarene po posebnim propisima, za korisnike kojima pravo na penziju pripada najranije počev od 01.03.2018. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, tj. od 27.09.2018. godine.


Upravni odbor UINO BiH donio odluku o povećanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan

Uprkos najavama o uvođenju trogodišnjeg moratorija na povećanje akciza na cigarete i duhan, a na čemu je insistirala i duhanska industrija, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UNO) BiH danas je donio odluku o povećanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za pušenje za 2019. godinu.Prema usvojenoj odluci, koja se zasniva na Zakonu o akcizama u BiH, od 1. januara 2019. godine minimalna akciza iznosit će 2,86 KM umjesto dosadašnjih 2,60 KM po kutiji cigareta, dok će akciza na duhan za pušenje biti 114,40 KM po kilogramu umjesto dosadašnjih 104 KM, priopćeno je.Primjenjujući zakonsko minimalno povećanje specifična akciza na cigarete za 2019. godinu treba da iznosi 1,60 KM po kutiji cigareta umjesto dosadašnjih 1,50 KM.
Usvojenom odlukom propisano je da porezni obveznici i prometnici cigareta moraju da popišu zalihe na dan 1. janura 2019. godine, a popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 7. januara 2019. godine.Predviđeno je da porezni obveznici moraju kalkulacije maloprodajnih cijena formiranih shodno ovoj odluci dostaviti do 30. novembra ove godine, priopćeno je.Ranije je Upravni odbor UIO BiH prihvatio inicijativu radne grupe koja je radila na izmjenama Zakonama o akcizama i predložila uvođenje moratorija jer je zbog velikog povećanja akciza na duhan došlo do enormnog porasta crnog tržišta duhana i duhanskih prerađevina u BiH.U periodu od 2011. do 2017 godine analize su pokazale da je akciza na duhan porasla za čak 105 posto, a državni prihodi od svega deset posto.
Uprkos tome što ovi podaci ukazuju da su se potrošači u BiH okrenuli ilegalnom tržištu u nemogućnosti da priušte oporezive legalne cigarete, činioci odlučivanja u našoj zemlji odlučili su da nastave sa politikom usklađivanja bh akciza na cigarete i duhan sa evropskim.


Časopis Oktobar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

Fuad Balta

Oporezivanje prihoda freelancera u Federaciji BiH

 • U novije vrijeme, a u „tankoj“ mogućnosti iznalaženja posla uz kvalitetne finansije na našem području, mnoge mlade, obrazovane, stručne i sposobne osobe iznalaze razne načine kako da za svoj angažman i znanje ponešto zarade i putem interneta.Tako, jedan broj softveraša, novinara i lica koje se bave drugim zanimanjima nastoji (i uspijeva) da iz inostranstva naplati svoje usluge...Kako prijaviti i na koji način platiti porez na ostvarene prihode koji su „legli“ na pojedinačne račune „slobodnih strijelaca“, o  čemu su banke uredno izvijestile porezni organ u našem entitetu...Dakle, bez ikakve sumnje, fizička lica – rezidenti su obveznici poreza po osnovu ostvarenih prihoda iz inostranstva od obavljanja bilo koje vrste djelatnosti navedene u propisima o porezu na dohodak; međutim, sporan je način utvrđivanja i plaćanja poreza, posebno retroaktivno za par proteklih godina na obrascu koji je objavljen tek u aprilu ove godine.

Mr.ecc. Samir Sunulahpašić

Mr.ecc. Elma Begović

Poreski aspekt i finansijsko izvještavanje društva sa ograničenom odgovornošću u likvidaciji

 • U današnje vrijeme, posebno u zemljama u tranziciji u koje spada i BiH, sve češće dolazi do prestanka društva sa ograničenom odgovornošću i provođenja likvidacionog postupka. Likvidacija predstavlja prestanak solventnog društva, odnosno dobrovoljan prestanak društva. Razlozi za pokretanje likvidacionog postupka su regulisani Zakonom o likvidacionom postupku FBiH kao i Zakonom o privrednim društvima FBiH. U organe likvidacionog postupka spadaju: likvidacioni sudija i likvidacioni upravnik. Otvaranjem likvidacionog postupka, likvidacioni dužnik ima obavezu primjenjivati ukupnu zakonsku poreznu regulativu kao i svako društvo koje posluje po konceptu kontinuiteta poslovanja. Kod preduzeća u likvidaciji primarni cilj finansijskih izvještaja je da se obezbijede finansijske informacije organu likvidacionog postupka, a to je: likvidacioni sudija kao i povjeriocima u likvidacionom postupku, a sve u  svrhu cjelokupnog namirenja povjerilaca i okončanja postupka likvidacije.

Dr. sc. Jozo Piljić

PDV i računovodstveni tretman djelatnosti putničkih agencija i turoperatora

 • Putnička (turistička) agencija se može definirati kao privredni subjekt čija se osnovna djelatnost sastoji od organiziranja i prodaje putovanja i boravka te pružanju drugih usluga turistima i sudionicima turističkog prometa. Rad putničkih agencija reguliran je većim brojem propisa. Njima se uređuje ponašanje putničkih agencija, odnosno indirektno se i uređuje ponašanje njihovih poslovnih partnera. Kompleksnost i disperziranost pravnih normi oslikava svu težinu uvjeta poslovanja putničkih agencija. Putničkim agencijama i turoperatorima, u smislu odredaba članka 46. stav 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, smatraju se obveznici koji pružaju turističke usluge i koji, u vezi s tim uslugama, postupaju u svoje ime, pri čemu za organizaciju putovanja koriste dobra i usluge drugih obveznika koje putnici neposredno koriste i plaćaju PDV u skladu s ovim člankom.

Jasmin Omeragić

Koliko o računovodstvu znaju biznismeni - pripadnici neračunovodstvenih profesija

 • Osnovna znanja iz računovodstva i finansija jednostavno su potrebna za dobro izvršenje posla, kod naručivanja, plaćanja, investiranja, praćenja novčanog tijeka, analize financijskih izvještaja, i tome sl. U poslovnom svijetu nema takve djelatnosti koja može funkcionirati bez ekonomske logike, računovodstva i finansijske računice, to jest svako ko želi profitno poslovati mora efikasno koristiti resurse i poslove završavati sa pozitivnom razlikom između oprihodovanih i uloženih sredstava. Svaka naša aktivnost, bilo da je u pitanju pojedinac, firma ili cijela zajednica ima svoju „računicu“, te je stoga poznavanje zakonitosti koje vladaju u poslovnim odnosima svima potrebno. Svi akteri (vlasnici kapitala, biznismeni, menadžeri) koji su uključeni u poslovne aktivnosti, moraju da poznaju osnove računovodstva i finansijskog poslovanja u užem ili širem smislu. Koristi od znanja iz oblasti računovodstva i finansija višestruke su i nepoznavanje osnova računovodstva može imati drastične posljedice kako za firmu, tako i za odgovornu osobu. Zbog toga treba raspolagati (makar i skromnim) računovodstvenim znanjem, a ne samo onda kada je to u opisu radnog mjesta. U svakom poslu cilj je da se „nešto“ kupuje i/ili prodaje i da se stvara nova vrijednost, a toga nema bez ekonomske logike, računovodstva i finansija.

Nedim Čustović

UAMS-Agilna metodologija je novi pristup za unapređenje procesa interne revizije

 • Kako bi odgovorila na postavljene izazove, interna revizija u privredi, kao i u svim ostalim sektorima trebala bi razmotriti mogućnosti i prednosti novog agilnog pristupa i metodologija za unapređenje vlastitih procesa interne revizije. Agilni pristup i metodologija interne revizije mogu, između ostalog, doprinijeti jasnijim rezultatima angažmana, ubrzati ciklus isporuke (dostave izvještaja) te povećati uključenost i zadovoljstvo ključnih dioničara.Agilna metodologija koristila se u početku kao metodologija razvoja aplikacija te je  imala za cilj smanjenje troškova i vremena uz istovremeno unapređenje kvalitete. Ključne karakteristike agilne metodologije uključivale su isporuku testiranih proizvoda u kratkim intervalima te uključivanje klijenata tokom svakog intervala radi boljih definisanja potreba. Agilni pristup internoj reviziji podrazumijeva promjenu razmišljanja funkcije interne revizije, kako bi se ona usmjerila na potrebe dioničara, rukovodstva, zaposlenika i svih drugih zainteresovanih strana, ubrzala cikluse revizije, pokretala dostavu pravovremenih uvida, smanjila aktivnost bez dodane vrijednosti te kreirala manje dokumentacije. Agilni pristup potiče interne revizore i dioničare da unaprijed utvrde vrijednost koju treba ostvariti revizija ili projekt. Agilni pristup također se temelji na prioritetnosti revizija i projekata na osnovu važnosti, hitnosti i spremnosti za poduzimanje aktivnosti. Na kraju, ključni napori nisu usmjereni na dokumentovanje aktivnosti već na pružanje uvida ili savjeta. Eventualnom primjenom agilnog pristupa i metodologije interne revizije treba obavezno osigurati poštivanje zahtjeva Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja,(MOPD) u vezi aktivnosti interne revizije.

Mirza Ramić, mr. oec

Proces finansiranja Federacije BiH – ubiranje i raspodjeljivanje javnih prihoda

 • Javni prihodi predstavljaju novčana sredstva koja služe državi za pokrivanje javnih rashoda, što joj omogućuje da efikasno funkcionira, odnosno da njeni organi mogu obavljati svoje funkcije. U tom smislu, za funkcionisanje, državi su neophodni javni prihodi, koji predstavljaju novčana sredstva potrebna za finansiranje javnih potreba. Javne prihode država prikuplja fiskalnim načinom na osnovu svog fiskalnog suvereniteta. S javnim prihodima se zadovoljavaju javne potrebe. Participiranje u punjenju javnih prihoda, tj. zastupljenost u javnim prihodima, imaju sljedeći oblici: porezi, carine, porezi od javne imovine, takse, doprinosi, parafiskalni nameti, javni dug, donacije i pokloni, zaduženje države kod centralne banke i sl.

Emsud Muhadžić

Kupovina dionica ciljnog društva zaduživanjem

 • Jedno od ključnih pitanja u postupku sticanja dionica društva, naročito u postupku preuzimanja, koji ima za cilj sticanje ili učvršćivanje kontrole nad društvom, pitanje je načina finansiranja sticanja dionica ciljnog društva. Sticatelju je u interesu steći dionice po što povoljnijoj cijeni te uz korištenje za njega najpovoljnije finansijske transakcije. Jedan od načina finansiranja sticanja dionica jest kroz transakciju  u kojoj se sticanje dionica ciljnog društva finansira zaduživanjem samog ciljnog društva, tzv. leveraged buy- out transakcije (LBO transakcije). Zajednička karakteristika LBO transakcija je da ponuđač finansira sticanje kontrolnog paketa dionica nekog ciljnog društva sredstvima koja je stekao zaduživanjem. Kao izvor finansiranja preuzimanja, pod kojim podrazumijevamo postupak sticanja kontrole nad ciljnim društvom, služi imovina ciljnog društva, odnosno ciljno je društvo to koje će iz svoje imovine otplaćivati preuzeti dug. Stoga se ti otkupi i nazivaju kreditirani otkupi. Kod ovih transakcija finansijski rizik sticanja dionica prebacuje se sa sticatelja na ciljno društvo. Dakle, ciljno društvo je ono koje na sebe preuzima rizik otplate duga.

Mr. oec Elman Nadžaković

„Juriš na banke“

 •  „Juriš na BANKU“, izaziva strah, ili da će banka propasti te neće moći isplatiti depozite, ili da će valuta devalvirati, a što dovodi do postojanja opasnosti da će zbog straha banka propasti ako previše deponenata želi istodobno podići novac, kao što i valuta mora devalvirati ako je previše onih koji je žele istodobno prodati. Kako „juriš na banke“ napreduje, stvara se pozitivna povratna petlja, tj. što više ljudi povlači svoje depozite, povećava se vjerovatnoća povećanja daljnjeg povlačenja depozita. Ovo može destabilizirati banku do tačke nestajanja novca, a što može dovesti do iznenadnog bankrota. Ovaj scenarij iz bilo kojih razloga je i danas moguć, ne samo u Grčkoj, nego u bilo kojoj zemlji, pa i u Bosni i Hercegovini. I pored stabilnosti bankarskog sektora, različiti poremećaji mogu dovesti do poremećaja likvidnosti bankarskog sektora. Ostaje za razmišljanje, do koje mjere vjerovati politici onih koji utiču na likvidnost bankarskog sektora.

Safija Žilić

Kompenzacija ili prijeboj

 • Kompenzacija u najširem značenju podrazumijeva izravnanje međusobnih potraživanja. Ekonomski teoretičari razlikuju robnu kompenzaciju, kao i kompenzaciju potraživanja, cijena i kompenzaciju za uvoz. Prema Zakonu o obligacionim odnosima ugovor o kompenzaciji je neformalan i može se zaključiti usmeno, a glavni preduslovi za zakonsku proceduru su da oba potraživanja glase na novac ili druge zamjenjive stvari, da su oba potraživanja dospjela i da je jedna strana inicirala prebijanje, odnosno kompenzaciju. Prebijanjem se automatski gase i sporedna potraživanja (jemstvo, zalog, kapara itd.) izuzev dospjele kamate. Prebijanje se neće izvršiti samo po sebi ili samo za sebe, čak ni kad se ispune svi zakonom propisani uslovi za prebijanje, jer ne nastaje po sili zakona. U svakom slučaju, kad postoji obostrani dobar interes, nije uopšte problematično napraviti dobar kompenzacijski aranžman. Iako Zakon ne propisuje obaveznu pismenu formu ugovora (izjave)  o kompenzaciji, kao i u svim privrednim odnosima, uobičajeno je da se ovakvi ugovori zaključuju u pisanoj formi. Uz postojanje pisane izjave uvijek će se lakše utvrditi je li kompenzacija nastala, na koja se potraživanja i obaveze odnosi i sl....

Irma Muhović

Zastara: nastupanje, tok, zastoj i prekid zastare i njen pravni značaj u građanskom pravu    

 • Protek vremena je činjenica koju pravo predviđa kao uzrok postanka, promjene ili prestanka određenih odnosa. Povjerilac mora svoje pravo iz obligacije ostvariti u određenom vremenskom periodu. U protivnom, može se desiti da prava postanu teško ostvariva, jer  protekom zakonom određenog vremena nastupa zastarjelost ili zastara. Zastara ne znači gubitak prava potraživanja, nego nemogućnost realizacije tog prava protivno volji dužnika.Zaključno, treba naglasiti da nam zakonodavac ne može zabraniti izvršenje zastarjele obaveze, uprkos tome što znamo da nas vjerovnik sudskim putem ne može prisiliti na izvršenje. Zastarom se načelno ne gasi samo pravo, već samo pravo na zahtijevanje izvršenja obaveze. Obzirom da na zastaru sud ne pazi po službenoj dužnosti, nego isključivo na prigovor tužene stranke – zastaru ne treba shvatiti na način da se tužba ne može uputiti sudu.Uputi li tužena stranka prigovor, sud postupa po tužbi ne obazirući se na zastaru.

Bernard Iljazović

Normativni okvir za zaštitu osoba-prijavitelja korupcije u FBiH

 • S obzirom na postojanje visokog stupnja korupcije potrebno je bilo poduzeti određene zakonske mjere kako bi se osigurala pravna zaštita tih osoba. U tu svrhu donijeti će se novo zakonsko rješenje kojim će se osigurati pravo na zaštićeno prijavljivanje korupcije. Donošenjem posebnog zakona kojim će se urediti zaštita prijavitelja korupcije u BiH, zakonodavac prati pozitivnu praksu europskih država koje su uredili to područje. No, unatoč pomacima zakonodavac je napravio značajne propuste tako što je izostavio štetne radnje ključnih aktera u vrhu zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, što znači da i oni koji su nerijetko upleteni u različite koruptivne radnje neće biti sankcionirani. Na taj način moći će vršiti različite političke pritiske na prijavitelje korupcije, čime se dovodi u pitanje samo provođenje zaštite. S obzirom da je postojanje korupcije u dosta slučajeva teško dokazati, a i koja se pod spregom određenih lobija i uspješno zataškava, prijavitelje korupcije se tako stavlja u nezavidan položaj, odnosno da će biti izloženi visokim novčanim kaznama zbog lažnog prijavljivanja, što će ih samo demotivirati na prijavljivanje koruptivnih radnji.

Prof. dr. sc. Nezir Huseinspahić

Uspostavljanje i razvoj procesa upravljanja rizicima u vanbudžetskim fondovima zdravstvenog osiguranja  u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • Cilj sistema internih kontrola javnog finansiranja u vanbudžetskim fondovima zdravstvenog osiguranja jeste da se osiguraju adekvatne i transparentne metode i organizacija, koja će pružiti razumno uvjerenje da se sredstva u vanbudžetskom fondu troše za ciljeve koji su određeni od vlasti (vlade ili parlamenta). Interna kontrola javnog finansiranja predstavlja strukturalni model za vođenje državnih vlada u uspostavljanju državnog kontrolnog okruženja kod centra za prikupljanje i trošenje sredstava. Važno je istaknuti razliku između aktivnosti potrebnih za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima na nivou cijelog vanbudžetskog fonda kao korisnika javnih sredstava i za koje je zaduženo lice odgovorno za koordinaciju uspostavljanja procesa, od aktivnosti koje se odnose na proces upravljanja rizicima (utvrđivanje i procjena rizika, postupanje po rizicima, praćenje i izvještavanje o rizicima) i za koje su odgovoran menadžment na svim nivoima upravljanja i rukovođenja u fondu. S obzirom na to da je upravljanje rizicima dio planiranih aktivnosti vezanih uz uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole, koordinacija aktivnosti za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima može se povjeriti koordinatoru za finansijsko upravljanje i kontrolu ili, prema procjeni rukovodioca, nekom drugom rukovodiocu najvišeg upravljačkog nivoa, na primjer sekretaru organizacije. Uloga interne revizije, definirana Standardima i Metodologijom rada, je nezavisna i objektivna procjena adekvatnosti i učinkovitosti procesa upravljanja rizicima i postavljenih kontrola kao odgovora na rizike. Interna revizija na taj način pruža podršku upravljačkoj strukturi u procesu upravljanja rizicima, ali je upravljačka struktura ta koja je odgovorna za upravljanje rizicima Procjenjujući adekvatnost i učinkovitost kontrolnih mehanizama u odnosu na najznačajnije rizike, interna revizija u svojim izvještajima u okviru nalaza upućuje na rizike koji se mogu aktivirati kao posljedica neodgovarajućih ili neefikasnih kontrolnih mehanizama.

Safeta Lukačević

Ergonomski pristup – analiza i oblikovanje radnog mjesta

 • Ergonomija nauka o uslovima rada, ljudi i radno okruženje (grč.)  po definiciji je naučna disciplina (nauka o radu) kojoj je zadatak da istražuje ljudski organizam i ponašanje, te pruža podatke o prilagođenošću predmeta s kojima čovjek dolazi u kontakt. Dakle, ergonomija proučava anatomske, fiziološke i druge parametre ljudskog tijela. To nije nezavisna nauka nego se koristi podacima svih disciplina koje se bave čovjekom (medicinom, psihologijom, matematikom, optikom, akustikom itd.)Ergonomija omogućava da se kvalitetno radi, poveća proizvodnja, smanji broj profesionalnih oboljenja i da se poveća efikasnost i sigurnost upotrebe predmeta. Ergonomija mora biti najčvršće povezana s konstrukcijom i tehničkim projektovanjem proizvoda (s jedne strane) i dizajniranjem (s druge strane). Dakle u najkraćem obliku možemo zaključiti, dati kratku definiciju da je ergonomija disciplina u psihologiji ili grana psihologije koja proučava odnos čovjeka prema radu, te nastoji pronaći načine što boljeg prilagođavanja rada čovjeku.

Džana Kadribegović

Materijalna i socijalna   sigurnost nezaposlenih osoba

 • S obzirom na veliku nezaposlenost u Federaciji Bosne i Hercegovine, veoma je važno osigurati materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, što će barem djelomično ublažiti posljedice takvog stanja. U Federaciji Bosne i Hercegovine se primjenjuje Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, na osnovu kojeg nezaposlena osoba  ostvaruje određenu materijalnu i socijalnu sigurnost. Treba naglasiti da materijalna i socijalna sigurnost nezaposlenih osoba podrazumijeva, prije svega, novčanu naknadu u određenom periodu za vrijeme nezaposlenosti, kao i uplatu doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje.

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa

   

 

 

 

 


Prihodi od indirektnih poreza veći za 401 milion KM

Uprava za indirektno oporezivanje u devet mjeseci 2018. godine ukupno je prikupila 5 milijardi i 627 miliona KM prihoda od indirektnih poreza. Prihodi od PDV-a, akciza, carine i putarine u devet  mjeseci 2018. godine veći su za 401 milion KM ili 7,68 % u odnosu na isti period 2017. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2018. GODINE

Nakon što je Uprava privrednicima u BiH izvršila povrat PDV-a u iznosu od 1 milijarde i 22 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-septembar 2018. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 4 milijarde i 605 miliona KM i veći su za 314 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017. godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-septembar 2018. godine raspoređen je iznos od 557 miliona KM. Federaciji BiH ukupno je raspoređeno 2 milijarde i 436 miliona KM, Republici Srpskoj 1 milijardu i 220 miliona KM i Brčko distriktu 135 miliona KM.

Pored prethodno raspoređenih prihoda u, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva, Federacija BiH je dobila dodatnih 130 miliona KM, Republika Srpska 86 miliona KM i Brčko distrikt  4,5 miliona KM. Ostatak sredstava predstavlja rezervu prikupupljenih sredstava od putarine.

Izvor: www.uino.gov.ba


Obvezna primjena MSFI-a 16 od 01.01.2019. godine

Od 01.01.2019. godine sva pravna lica koja daju ili uzimaju u najam sredstva (poslovne prostore, opremu…) u obavezi su svoje računovodstvo prilagoditi zahtjevima novog standarda MSFI-a 16.

Najznačajnija promjena koju uvodi MSFI 16 sadržana je u tome što će svi najmoprimci biti obvezni priznavati imovinu i obaveze u izvještaju o finansijskom položaju (bilansu stanja), neovisno o tome radi li se o finansijskom ili poslovnom (operativnom) najmu, osim u slučaju najma do 12 mjeseci (kratkoročni najam) ili najma imovine male vrijednosti. Navedeno znači da od 01.01. 2019. godine poslovni najam na velika vrata ulazi i postaje vidljiv u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima najmoprimaca. Vrijednost imovine u poslovnom najmu, kod najmoprimaca, će biti iskazana u aktivi kao pravo upotrebe imovine, a u pasivi će biti iskazane obaveze po najmu.

Dakle, sva pravna lica koja u najam uzimaju opremu, kancelarije, automobile i sl. u obavezi su ta sredstva bilansirati kao stalno sredstvo, za razliku od dosadašnjeg pristupa u kojem se ta sredstva nisu bilansirala već se računodstveno prikazivao isljučivo trošak najma. Prema novom MSFI-u 16, trošak najma kao pozicija u bilansu uspjeha više ne postoji (osim za kratkoročne najmove i najmove male vrijednosti), već se trošak po osnovu unajmljenih sredstava prikazuje kroz amortizaciju i kamatnu stopu zaduženja.

Na predstojećem seminaru savjetnici konsultantske kuće FEB d.d. detaljno će posvetiti pažnju računovodstvenom tretmanu najmova po novom MSFI-u 16. Više na https://feb.ba/seminar-racunovodstveni-i-porezni-tretman-najmova-racunovodstvo-prihoda-trgovina-proizvodnja-i-usluge-e-pdv-prijava/

Novi MSFI objavljen je na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH (www.srr-fbih.org).


Privacy Preference Center