Izmjena Pravilnika o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje

U “Službenim novinama FBiH” broj 85/18 od 26.10.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje. Izmjena se odnosi na članove 4., 6. i 7. Pravilnika. Izmjene navedenih članova donosimo u nastavku teksta…

Član 4. Pravilnika

Obrasce mjenice tiska, pušta u upotrebu i vrši distribuciju putem ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa (u daljem tekstu: OOPP) Finansijsko-informatička Agencija (u daljem tekstu: FIA) Ministarstvo.

Član 6. Pravilnika (briše se)

Povjeravanje i štampanje obrazaca mjenice izvršit će se u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova (“Službene novine Federacije BiH”, broj 31/98). 

Član 7. Pravilnika

Maloprodaju obrasca mjenice mogu obavljati tijela državne uprave, upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave i uprave i njihova tijela, sudovi, OOPP FIA i javni bilježnici.

Ovlaštenje za maloprodaju obrazaca mjenice ostalim pravnim i fizičkim licima izdaje federalni ministar finansija- federalni ministar financija.

Prodavačima na malo za poslove prodaje na malo obrazaca mjenice pripada provizija od 10% od vrijednosti kupljenih obrazaca mjenice od OOPP FIA.

Cijena obrazca mjenice je 5 KM.

Ministarstvo i OOPP FIA ugovorom uređuju puštanje, upotrebu, distribuciju i druga pitanja, te naknadu koja pripada OOPP FIA za poslove u vezi s obrazcima mjenice.

Izmjene Pravilnika stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 27.08.2018. godine.