Objavljeno Uputstvo FMF koje se odnosi na predaju finansijkih izvještaja i posebnih izvještaja za I-XII 2021. godine

Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dana 25.01.2022. godine Uputstvo za predaju finansijkih izvještaja i posebnih izvještaja za I-XII 2021. godine.

Uputstvo možete preuzmite OVDJE.


Važne informacije za članove Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH

Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je objavio Obavijest članovima vezano za obaveze proizašle i Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH.

Obavijest prenosimo u cjelosti.

OBAVIJEST.


Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za razdoblje I-XII 2020. godine

Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine je objavilo 18.01.2021. godine Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za razdoblje I-XII 2020. godine.

Objašnjenje možete preuzeti OVDJE.


Odluka o objavljivanju MSFI i MRS

U “Službenim novinama FBiH”, broj 44/20 od 3.7.2020. godine objavljena je Odluka o objavljivanju MSFI i MRS.

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

– Izmjene i dopune MSFI-ja 16 Najmovi;

– Izmjene i dopune MSFI-ja 3 Poslovne kombinacije;

– Izmjene i dopune MSFI 9, MRS 39 i MSFI 7;

– Izmjene i dopune MRS-1 Prezentacija financijskih izvještaja;

– Izmjene i dopune MRS-a 16 Nekretnine, postrojenja i oprema;

– Izmjene i dopune MRS-a 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina i

– Godišnja unapređenja 2018-2020

Standardi iz ove Odluke bit će objavljeni na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine www.srr-fbih.org 23.6.2020.


Objašnjenje o izradi i predaji finasijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za razdoblje I-VI 2020. godine

Ministrastvo finasija Federacije Bosne i Hercegovine je objavilo Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po pologodišnjem obračunu za period I-VI 2020. godine.

Objašnjenje možete preuzeti OVDJE.


SRRFBiH: Obavijest članovima Saveza u vezi sa izdavanjem licenci

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH, objavljena je Obavijest u vezi sa izdavanjem licenci za 2020. godinu.

Obavijest donosimo cijelosti:

OBAVIJEST ČLANOVIMA SAVEZA

Poštovani,

U tijeku su aktivnosti vezane za izdavanje licenci za 2020. godinu.

Lista licenciranih računovođa je dostupna na web stranici Saveza. Licence se izdaju svakodnevno i šalju na kućne adrese članova. Svako novo ažuriranje biti će dostupno na našoj web stranici na linku: http://www.srr-fbih.org/Member

Za pregledavanje liste u pretraživaču upišite ime i prezime.


SRRFBiH: Potvrda o samoedukaciji

Na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, objavljena je Potvrda o sastavljanju ili sudjelovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizijskog izvještaja.

Napominjemo da se potvrda ISKLJUČIVO šalje putem faksa Saveza na broj 036/334-184 do 03.12.2019. radi pravovremenog izdavanja licenci za 2020. godinu.

Potvrdu možete preuzeti putem sljedećeg linka POTVRDA


Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH objavljeni su najnoviji IESBA Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe i Međunarodni standardi neovisnosti/nezavisnosti. Obaveza primjene navedenih kodeksa propisana je članom 2. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH, kao i entitetskim zakonima.

Kodeksi etike mogu se preuzeti na web stranici Saveza putem linka http://www.srr-fbih.org/kodeksetike-12


Smjernice za računovođe, revizore i finansijske radnike u FBiH u provođenju obaveza u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, na svojoj web stranici objavio je Smjernice za računovođe, revizore i finansijske radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine u provođenju obaveza u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Ove Smjernice obuhvataju defincije obveznika (pravni osnov), obaveze, prava i odgovornosti obveznika u provođenju zakona, smjernice za procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i druga pitanja u vezi sa tim.

Smjernice možete preuzeti putem sljedećeg linka SMJERNICE.


SRRFBiH: Informacija članovima Saveza o održavanju seminara

Savez računovođa i revizora FBiH na svojoj web stranici objavio je informaciju članovima Saveza o održavanju seminara vezano za IPA 2013 Twinning Projekt „Podrška borbi protiv pranja novca“.

Cilj održavanja seminara jeste opće informisanje o problematici pranja novca i finansiranja terorizma, obaveze računovođa i revizora po Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, prezentacija međunarodnih standarda i novosti u evropskom zakonodavstvu vezanih za navedene profesije, indikatori za sumnju na pranje novca, konkretni predmeti pranja novca, pitanja i odgovori.

Više informacija o seminaru možete preuzeti putem sljedećeg linka SEMINAR