Časopis Oktobar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

Fuad Balta

Oporezivanje prihoda freelancera u Federaciji BiH

 • U novije vrijeme, a u „tankoj“ mogućnosti iznalaženja posla uz kvalitetne finansije na našem području, mnoge mlade, obrazovane, stručne i sposobne osobe iznalaze razne načine kako da za svoj angažman i znanje ponešto zarade i putem interneta.Tako, jedan broj softveraša, novinara i lica koje se bave drugim zanimanjima nastoji (i uspijeva) da iz inostranstva naplati svoje usluge…Kako prijaviti i na koji način platiti porez na ostvarene prihode koji su „legli“ na pojedinačne račune „slobodnih strijelaca“, o  čemu su banke uredno izvijestile porezni organ u našem entitetuDakle, bez ikakve sumnje, fizička lica – rezidenti su obveznici poreza po osnovu ostvarenih prihoda iz inostranstva od obavljanja bilo koje vrste djelatnosti navedene u propisima o porezu na dohodak; međutim, sporan je način utvrđivanja i plaćanja poreza, posebno retroaktivno za par proteklih godina na obrascu koji je objavljen tek u aprilu ove godine.

Mr.ecc. Samir Sunulahpašić

Mr.ecc. Elma Begović

Poreski aspekt i finansijsko izvještavanje društva sa ograničenom odgovornošću u likvidaciji

 • U današnje vrijeme, posebno u zemljama u tranziciji u koje spada i BiH, sve češće dolazi do prestanka društva sa ograničenom odgovornošću i provođenja likvidacionog postupka. Likvidacija predstavlja prestanak solventnog društva, odnosno dobrovoljan prestanak društva. Razlozi za pokretanje likvidacionog postupka su regulisani Zakonom o likvidacionom postupku FBiH kao i Zakonom o privrednim društvima FBiH. U organe likvidacionog postupka spadaju: likvidacioni sudija i likvidacioni upravnik. Otvaranjem likvidacionog postupka, likvidacioni dužnik ima obavezu primjenjivati ukupnu zakonsku poreznu regulativu kao i svako društvo koje posluje po konceptu kontinuiteta poslovanja. Kod preduzeća u likvidaciji primarni cilj finansijskih izvještaja je da se obezbijede finansijske informacije organu likvidacionog postupka, a to je: likvidacioni sudija kao i povjeriocima u likvidacionom postupku, a sve u  svrhu cjelokupnog namirenja povjerilaca i okončanja postupka likvidacije.

Dr. sc. Jozo Piljić

PDV i računovodstveni tretman djelatnosti putničkih agencija i turoperatora

 • Putnička (turistička) agencija se može definirati kao privredni subjekt čija se osnovna djelatnost sastoji od organiziranja i prodaje putovanja i boravka te pružanju drugih usluga turistima i sudionicima turističkog prometa. Rad putničkih agencija reguliran je većim brojem propisa. Njima se uređuje ponašanje putničkih agencija, odnosno indirektno se i uređuje ponašanje njihovih poslovnih partnera. Kompleksnost i disperziranost pravnih normi oslikava svu težinu uvjeta poslovanja putničkih agencija. Putničkim agencijama i turoperatorima, u smislu odredaba članka 46. stav 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, smatraju se obveznici koji pružaju turističke usluge i koji, u vezi s tim uslugama, postupaju u svoje ime, pri čemu za organizaciju putovanja koriste dobra i usluge drugih obveznika koje putnici neposredno koriste i plaćaju PDV u skladu s ovim člankom.

Jasmin Omeragić

Koliko o računovodstvu znaju biznismeni – pripadnici neračunovodstvenih profesija

 • Osnovna znanja iz računovodstva i finansija jednostavno su potrebna za dobro izvršenje posla, kod naručivanja, plaćanja, investiranja, praćenja novčanog tijeka, analize financijskih izvještaja, i tome sl. U poslovnom svijetu nema takve djelatnosti koja može funkcionirati bez ekonomske logike, računovodstva i finansijske računice, to jest svako ko želi profitno poslovati mora efikasno koristiti resurse i poslove završavati sa pozitivnom razlikom između oprihodovanih i uloženih sredstava. Svaka naša aktivnost, bilo da je u pitanju pojedinac, firma ili cijela zajednica ima svoju „računicu“, te je stoga poznavanje zakonitosti koje vladaju u poslovnim odnosima svima potrebno. Svi akteri (vlasnici kapitala, biznismeni, menadžeri) koji su uključeni u poslovne aktivnosti, moraju da poznaju osnove računovodstva i finansijskog poslovanja u užem ili širem smislu. Koristi od znanja iz oblasti računovodstva i finansija višestruke su i nepoznavanje osnova računovodstva može imati drastične posljedice kako za firmu, tako i za odgovornu osobu. Zbog toga treba raspolagati (makar i skromnim) računovodstvenim znanjem, a ne samo onda kada je to u opisu radnog mjesta. U svakom poslu cilj je da se „nešto“ kupuje i/ili prodaje i da se stvara nova vrijednost, a toga nema bez ekonomske logike, računovodstva i finansija.

Nedim Čustović

UAMS-Agilna metodologija je novi pristup za unapređenje procesa interne revizije

 • Kako bi odgovorila na postavljene izazove, interna revizija u privredi, kao i u svim ostalim sektorima trebala bi razmotriti mogućnosti i prednosti novog agilnog pristupa i metodologija za unapređenje vlastitih procesa interne revizije. Agilni pristup i metodologija interne revizije mogu, između ostalog, doprinijeti jasnijim rezultatima angažmana, ubrzati ciklus isporuke (dostave izvještaja) te povećati uključenost i zadovoljstvo ključnih dioničara.Agilna metodologija koristila se u početku kao metodologija razvoja aplikacija te je  imala za cilj smanjenje troškova i vremena uz istovremeno unapređenje kvalitete. Ključne karakteristike agilne metodologije uključivale su isporuku testiranih proizvoda u kratkim intervalima te uključivanje klijenata tokom svakog intervala radi boljih definisanja potreba. Agilni pristup internoj reviziji podrazumijeva promjenu razmišljanja funkcije interne revizije, kako bi se ona usmjerila na potrebe dioničara, rukovodstva, zaposlenika i svih drugih zainteresovanih strana, ubrzala cikluse revizije, pokretala dostavu pravovremenih uvida, smanjila aktivnost bez dodane vrijednosti te kreirala manje dokumentacije. Agilni pristup potiče interne revizore i dioničare da unaprijed utvrde vrijednost koju treba ostvariti revizija ili projekt. Agilni pristup također se temelji na prioritetnosti revizija i projekata na osnovu važnosti, hitnosti i spremnosti za poduzimanje aktivnosti. Na kraju, ključni napori nisu usmjereni na dokumentovanje aktivnosti već na pružanje uvida ili savjeta. Eventualnom primjenom agilnog pristupa i metodologije interne revizije treba obavezno osigurati poštivanje zahtjeva Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja,(MOPD) u vezi aktivnosti interne revizije.

Mirza Ramić, mr. oec

Proces finansiranja Federacije BiH – ubiranje i raspodjeljivanje javnih prihoda

 • Javni prihodi predstavljaju novčana sredstva koja služe državi za pokrivanje javnih rashoda, što joj omogućuje da efikasno funkcionira, odnosno da njeni organi mogu obavljati svoje funkcije. U tom smislu, za funkcionisanje, državi su neophodni javni prihodi, koji predstavljaju novčana sredstva potrebna za finansiranje javnih potreba. Javne prihode država prikuplja fiskalnim načinom na osnovu svog fiskalnog suvereniteta. S javnim prihodima se zadovoljavaju javne potrebe. Participiranje u punjenju javnih prihoda, tj. zastupljenost u javnim prihodima, imaju sljedeći oblici: porezi, carine, porezi od javne imovine, takse, doprinosi, parafiskalni nameti, javni dug, donacije i pokloni, zaduženje države kod centralne banke i sl.

Emsud Muhadžić

Kupovina dionica ciljnog društva zaduživanjem

 • Jedno od ključnih pitanja u postupku sticanja dionica društva, naročito u postupku preuzimanja, koji ima za cilj sticanje ili učvršćivanje kontrole nad društvom, pitanje je načina finansiranja sticanja dionica ciljnog društva. Sticatelju je u interesu steći dionice po što povoljnijoj cijeni te uz korištenje za njega najpovoljnije finansijske transakcije. Jedan od načina finansiranja sticanja dionica jest kroz transakciju  u kojoj se sticanje dionica ciljnog društva finansira zaduživanjem samog ciljnog društva, tzv. leveraged buy- out transakcije (LBO transakcije). Zajednička karakteristika LBO transakcija je da ponuđač finansira sticanje kontrolnog paketa dionica nekog ciljnog društva sredstvima koja je stekao zaduživanjem. Kao izvor finansiranja preuzimanja, pod kojim podrazumijevamo postupak sticanja kontrole nad ciljnim društvom, služi imovina ciljnog društva, odnosno ciljno je društvo to koje će iz svoje imovine otplaćivati preuzeti dug. Stoga se ti otkupi i nazivaju kreditirani otkupi. Kod ovih transakcija finansijski rizik sticanja dionica prebacuje se sa sticatelja na ciljno društvo. Dakle, ciljno društvo je ono koje na sebe preuzima rizik otplate duga.

Mr. oec Elman Nadžaković

„Juriš na banke“

 •  „Juriš na BANKU“, izaziva strah, ili da će banka propasti te neće moći isplatiti depozite, ili da će valuta devalvirati, a što dovodi do postojanja opasnosti da će zbog straha banka propasti ako previše deponenata želi istodobno podići novac, kao što i valuta mora devalvirati ako je previše onih koji je žele istodobno prodati. Kako „juriš na banke“ napreduje, stvara se pozitivna povratna petlja, tj. što više ljudi povlači svoje depozite, povećava se vjerovatnoća povećanja daljnjeg povlačenja depozita. Ovo može destabilizirati banku do tačke nestajanja novca, a što može dovesti do iznenadnog bankrota. Ovaj scenarij iz bilo kojih razloga je i danas moguć, ne samo u Grčkoj, nego u bilo kojoj zemlji, pa i u Bosni i Hercegovini. I pored stabilnosti bankarskog sektora, različiti poremećaji mogu dovesti do poremećaja likvidnosti bankarskog sektora. Ostaje za razmišljanje, do koje mjere vjerovati politici onih koji utiču na likvidnost bankarskog sektora.

Safija Žilić

Kompenzacija ili prijeboj

 • Kompenzacija u najširem značenju podrazumijeva izravnanje međusobnih potraživanja. Ekonomski teoretičari razlikuju robnu kompenzaciju, kao i kompenzaciju potraživanja, cijena i kompenzaciju za uvoz. Prema Zakonu o obligacionim odnosima ugovor o kompenzaciji je neformalan i može se zaključiti usmeno, a glavni preduslovi za zakonsku proceduru su da oba potraživanja glase na novac ili druge zamjenjive stvari, da su oba potraživanja dospjela i da je jedna strana inicirala prebijanje, odnosno kompenzaciju. Prebijanjem se automatski gase i sporedna potraživanja (jemstvo, zalog, kapara itd.) izuzev dospjele kamate. Prebijanje se neće izvršiti samo po sebi ili samo za sebe, čak ni kad se ispune svi zakonom propisani uslovi za prebijanje, jer ne nastaje po sili zakona. U svakom slučaju, kad postoji obostrani dobar interes, nije uopšte problematično napraviti dobar kompenzacijski aranžman. Iako Zakon ne propisuje obaveznu pismenu formu ugovora (izjave)  o kompenzaciji, kao i u svim privrednim odnosima, uobičajeno je da se ovakvi ugovori zaključuju u pisanoj formi. Uz postojanje pisane izjave uvijek će se lakše utvrditi je li kompenzacija nastala, na koja se potraživanja i obaveze odnosi i sl….

Irma Muhović

Zastara: nastupanje, tok, zastoj i prekid zastare i njen pravni značaj u građanskom pravu    

 • Protek vremena je činjenica koju pravo predviđa kao uzrok postanka, promjene ili prestanka određenih odnosa. Povjerilac mora svoje pravo iz obligacije ostvariti u određenom vremenskom periodu. U protivnom, može se desiti da prava postanu teško ostvariva, jer  protekom zakonom određenog vremena nastupa zastarjelost ili zastara. Zastara ne znači gubitak prava potraživanja, nego nemogućnost realizacije tog prava protivno volji dužnika.Zaključno, treba naglasiti da nam zakonodavac ne može zabraniti izvršenje zastarjele obaveze, uprkos tome što znamo da nas vjerovnik sudskim putem ne može prisiliti na izvršenje. Zastarom se načelno ne gasi samo pravo, već samo pravo na zahtijevanje izvršenja obaveze. Obzirom da na zastaru sud ne pazi po službenoj dužnosti, nego isključivo na prigovor tužene stranke – zastaru ne treba shvatiti na način da se tužba ne može uputiti sudu.Uputi li tužena stranka prigovor, sud postupa po tužbi ne obazirući se na zastaru.

Bernard Iljazović

Normativni okvir za zaštitu osoba-prijavitelja korupcije u FBiH

 • S obzirom na postojanje visokog stupnja korupcije potrebno je bilo poduzeti određene zakonske mjere kako bi se osigurala pravna zaštita tih osoba. U tu svrhu donijeti će se novo zakonsko rješenje kojim će se osigurati pravo na zaštićeno prijavljivanje korupcije. Donošenjem posebnog zakona kojim će se urediti zaštita prijavitelja korupcije u BiH, zakonodavac prati pozitivnu praksu europskih država koje su uredili to područje. No, unatoč pomacima zakonodavac je napravio značajne propuste tako što je izostavio štetne radnje ključnih aktera u vrhu zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, što znači da i oni koji su nerijetko upleteni u različite koruptivne radnje neće biti sankcionirani. Na taj način moći će vršiti različite političke pritiske na prijavitelje korupcije, čime se dovodi u pitanje samo provođenje zaštite. S obzirom da je postojanje korupcije u dosta slučajeva teško dokazati, a i koja se pod spregom određenih lobija i uspješno zataškava, prijavitelje korupcije se tako stavlja u nezavidan položaj, odnosno da će biti izloženi visokim novčanim kaznama zbog lažnog prijavljivanja, što će ih samo demotivirati na prijavljivanje koruptivnih radnji.

Prof. dr. sc. Nezir Huseinspahić

Uspostavljanje i razvoj procesa upravljanja rizicima u vanbudžetskim fondovima zdravstvenog osiguranja  u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • Cilj sistema internih kontrola javnog finansiranja u vanbudžetskim fondovima zdravstvenog osiguranja jeste da se osiguraju adekvatne i transparentne metode i organizacija, koja će pružiti razumno uvjerenje da se sredstva u vanbudžetskom fondu troše za ciljeve koji su određeni od vlasti (vlade ili parlamenta). Interna kontrola javnog finansiranja predstavlja strukturalni model za vođenje državnih vlada u uspostavljanju državnog kontrolnog okruženja kod centra za prikupljanje i trošenje sredstava. Važno je istaknuti razliku između aktivnosti potrebnih za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima na nivou cijelog vanbudžetskog fonda kao korisnika javnih sredstava i za koje je zaduženo lice odgovorno za koordinaciju uspostavljanja procesa, od aktivnosti koje se odnose na proces upravljanja rizicima (utvrđivanje i procjena rizika, postupanje po rizicima, praćenje i izvještavanje o rizicima) i za koje su odgovoran menadžment na svim nivoima upravljanja i rukovođenja u fondu. S obzirom na to da je upravljanje rizicima dio planiranih aktivnosti vezanih uz uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole, koordinacija aktivnosti za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima može se povjeriti koordinatoru za finansijsko upravljanje i kontrolu ili, prema procjeni rukovodioca, nekom drugom rukovodiocu najvišeg upravljačkog nivoa, na primjer sekretaru organizacije. Uloga interne revizije, definirana Standardima i Metodologijom rada, je nezavisna i objektivna procjena adekvatnosti i učinkovitosti procesa upravljanja rizicima i postavljenih kontrola kao odgovora na rizike. Interna revizija na taj način pruža podršku upravljačkoj strukturi u procesu upravljanja rizicima, ali je upravljačka struktura ta koja je odgovorna za upravljanje rizicima Procjenjujući adekvatnost i učinkovitost kontrolnih mehanizama u odnosu na najznačajnije rizike, interna revizija u svojim izvještajima u okviru nalaza upućuje na rizike koji se mogu aktivirati kao posljedica neodgovarajućih ili neefikasnih kontrolnih mehanizama.

Safeta Lukačević

Ergonomski pristup – analiza i oblikovanje radnog mjesta

 • Ergonomija nauka o uslovima rada, ljudi i radno okruženje (grč.)  po definiciji je naučna disciplina (nauka o radu) kojoj je zadatak da istražuje ljudski organizam i ponašanje, te pruža podatke o prilagođenošću predmeta s kojima čovjek dolazi u kontakt. Dakle, ergonomija proučava anatomske, fiziološke i druge parametre ljudskog tijela. To nije nezavisna nauka nego se koristi podacima svih disciplina koje se bave čovjekom (medicinom, psihologijom, matematikom, optikom, akustikom itd.)Ergonomija omogućava da se kvalitetno radi, poveća proizvodnja, smanji broj profesionalnih oboljenja i da se poveća efikasnost i sigurnost upotrebe predmeta. Ergonomija mora biti najčvršće povezana s konstrukcijom i tehničkim projektovanjem proizvoda (s jedne strane) i dizajniranjem (s druge strane). Dakle u najkraćem obliku možemo zaključiti, dati kratku definiciju da je ergonomija disciplina u psihologiji ili grana psihologije koja proučava odnos čovjeka prema radu, te nastoji pronaći načine što boljeg prilagođavanja rada čovjeku.

Džana Kadribegović

Materijalna i socijalna   sigurnost nezaposlenih osoba

 • S obzirom na veliku nezaposlenost u Federaciji Bosne i Hercegovine, veoma je važno osigurati materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, što će barem djelomično ublažiti posljedice takvog stanja. U Federaciji Bosne i Hercegovine se primjenjuje Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, na osnovu kojeg nezaposlena osoba  ostvaruje određenu materijalnu i socijalnu sigurnost. Treba naglasiti da materijalna i socijalna sigurnost nezaposlenih osoba podrazumijeva, prije svega, novčanu naknadu u određenom periodu za vrijeme nezaposlenosti, kao i uplatu doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje.

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa