Produženje roka za podnošenje PDV prijava sa elektronskim potpisom

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je objavilo obavijest o  produženju roka za podnošenje prijava sa elektronskim potpisom.

Porezni obveznici koji imaju status „velikih obveznika indirektnih poreza“ dužni su PDV prijavu dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalificirane potvrde od poreznog perioda juni 2023. godine.

U cilju blagovremenog informiranja poreznih obveznika, a u skladu sa Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, kojim je izmijenjen član 78. stav 5), porezni obveznici koji imaju status “velikih obveznika indirektnih poreza” dužni su PDV prijavu dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalificirane  potvrde od poreznog perioda juni 2023. godine.


Anketa UINO o digitalnom potpisu i e-Uslugama

Obavijest UINO Vam donosimo u cjelosti:

Poštovani porezni obveznici,

Uprava za indirektno oporezivanje postala je 12.05.2021. godine certifikovano tijelo za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, prije svega poslovnoj zajednici i obveznicima indirektnih poreza u BiH. Po dobijanju ovog statusa porezni obveznici mogu aplicirati kod UIO za dobijanje digitalnog kvalifikovanog potpisa koji će u komunikaciji na relaciji porezni  obveznici – UIO postepeno zamjenjivati dosadašnji svojeručni potpis i pečat. Zato će UIO u narednom periodu nuditi poslovnoj zajednici spektar usluga koje će se moći realizovati elektronskim putem na način da se dokumentacija ovjerava digitalnim kvalifikovanim potpisom.

Zato Vas molimo da odvojite nekolio minuta svog vremena i odgovorite na anketu koja se nalazi na linku ispod, a kojom želimo upravo od Vas dobiti povratnu informaciju o uslugama koje želite da ostvarite usključivo elektronskim putem.

https://forms.gle/pKLwgjoYmB9zj8Sp9


Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene akcize

Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene akcize vršit će se na sljedeći način:

1. Porezni obveznici registrirani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na duhanske prerađevine domaće proizvodnje (Fabrika duhana Sarajevo i Fabrika duvana Banja Luka), dužni su razliku između obračunate i ranije uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Aneksa VI - Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 21/20 i 23/20):

  • vrsta prihoda: 715 412
  • budžetska organizacija: 0000000

2. Porezni obveznici, uvoznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje (a koji ne podnose akcizne prijave) razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa iz Aneksa V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata  (druga grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 21/20 i 23/20):

  • vrsta prihoda: 715 412
  • budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ovisno o sjedištu obveznika: Banja Luka  0094005,  Sarajevo 0010900, Mostar 0010700  i Tuzla  0010300.

Aneks V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata

Broj bankovnog računa

Naziv i adresa banke

1320000000000252

NLB Banka d.d. Sarajevo
Džidžikovac 1
71000 Sarajevo, Sarajevo-Centar

1540012000335037

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
Obala Kulina Bana 9/A
71000 Sarajevo

5710100000276514

KOMERCIJALNA BANKA A.D.

Jevrejska 69

78000 Banja Luka

5721030000016929

MF banka a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61

78000 Banja Luka

1411965320010512

BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

Trg djece Sarajeva bb

71000 Sarajevo

1994990046209555

SPARKASSE BANK D.D.

Zmaja od Bosne 7

71000 Sarajevo

1610000046470189

RAIFFEISEN BANK BH D.D.
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo

3060190000594134

Addiko Bank d.d.

Trg solidarnosti 12

71000 Sarajevo

3380002200046014

UNICREDIT BANK D.D.
Kardinala Stepinca bb
88000 Mostar

5510010002066517

UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
Marije Bursać 7
78000 Banja Luka

5520020001634512

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 13

78000 Banja Luka

1401010310001072

SBERBANK BH D.D.

Fra Anđela Zvizdovića 1

71000 Sarajevo

5550000107469810

NOVA BANKA A.D. Banja Luka
Kralja Alfonsa XIII 37 A
78000 Banja Luka

5620990001785294

NLB BANKA A.D.

Milana Tepića 4

78000 Banja Luka

5671628202222272

SBERBANK A.D. Banja Luka
Jevrejska 71
78000 Banja Luka

 

Aneks VI - Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje

Broj bankovnog računa

Naziv i adresa banke

1320000000000446

NLB Banka d.d. Sarajevo
Džidžikovac 1
71000 Sarajevo, Sarajevo-Centar

1540012000342409

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
Obala Kulina Bana 9/A
71000 Sarajevo

5710100000276611

KOMERCIJALNA BANKA A.D.

Jevrejska 69

78000 Banja Luka

5721030000017317

MF banka a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61

78000 Banja Luka

1411965320010609

BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

Trg djece Sarajeva bb

71000 Sarajevo

1994990046209652

SPARKASSE BANK D.D.

Zmaja od Bosne 7

71000 Sarajevo

1610000046470286

RAIFFEISEN BANK BH D.D.
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo

3060190000594231

Addiko Bank d.d.

Trg solidarnosti 12

71000 Sarajevo

3380002200047954

UNICREDIT BANK D.D.
Kardinala Stepinca bb
88000 Mostar

5510010002067778

UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
Marije Bursać 7
78000 Banja Luka

5520020001637131

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 13

78000 Banja Luka

1401010310001169

SBERBANK BH D.D.

Fra Anđela Zvizdovića 1

71000 Sarajevo

5550000407469858

NOVA BANKA A.D. Banja Luka
Kralja Alfonsa XIII 37 A
78000 Banja Luka

5620990001786555

NLB BANKA A.D.

Milana Tepića 4

78000 Banja Luka

5671628204444445

SBERBANK A.D. Banja Luka
Jevrejska 71
78000 Banja Luka

Uputstvo o provođenju postupka povrata poreza na dodanu vrijednost stranim poreznim obveznicima

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 78/20 od 04.12.2020. godine je objavljeno je Uputstvo o provođenju postupka povrata poreza na dodanu vrijednost stranim poreznim obveznicima.

Ovim uputstvom bliže se uređuje način i postupak dobijanja evidencionog broja kod Uprave za indirektno oporezivanje, uvjeti i način zastupanja pred Upravom, te uvjeti, način i provođenje postupka povrata poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u Bosni i Hercegovini.

Sastavni dio ovog uputstva čine:

a) Obrazac "Punomoć",

b) Obrazac "U-SPO" (Upitnik za dobijanje evidencionog broja za stranog poreznog obveznika u svrhu povrata PDV),

c) Obrazac "Potvrda o evidentiranju stranog poreznog obveznika",

d) Obrazac "Potvrda o statusu poreznog obveznika",

e) Obrazac "Zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje",

f) Obrazac "Odobrenje za zastupanje stranih poreznih obveznika".

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Uputstvo možete u cjelosti preuzeti OVDJE.

 


Odluka o visini kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2021. godine do 30. juna 2021.godine

U "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj 78/20 od 04.12.2020. godine je objavljena Odluka o visini kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2021. godine do 30. juna 2021.godine.

Ovom odlukom utvrđuje se visina stope kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2021. godine do 30. juna 2021. godine.

Visina stope kompenzatorne kamate koja se u skladu sa članom 317. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine zaračunava na iznos uvoznih dažbina u slučaju kada carinski dug nastane u vezi s kompenzirajućim proizvodom ili uvoznom robom iz postupka unutrašnje obrade ili privremenog uvoza, za period iz člana 1. ove odluke iznosi 12%.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 01. januara 2021. godine.

 


Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2021. godinu

U "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj 78/20 0d 04.12.2020. godine objavljena je Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2021. godinu.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje, koji se primjenjuju od 1. januara 2021. godine.

Danom početka primjene ove odluke, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 80/19).

Odluku možete preuzeti OVDJE.

 


UINO: Elektronski potpis i NCTS u 2021. godini

Kako bi sve informacije poreski obveznici dobili na vrijeme, pripremili se i ispunili sve svoje obaveze, ali i sve prednosti koje ćete imati na raspolaganju, u nastavku Vas obavještavamo o nekoliko novina koje će u 2021. godini nastupiti u Upravi za indirektno oporezivanje.

Za porezni period januar 2021. godine svi obveznici registrirani u Jedinstvenom registru UIO imaju obavezu da svoje knjigovodstvene evidencije o isporukama i nabavkama (KIF i KUF) dostave u UIO u elektronskom obliku putem portala e-Porezi, a krajnji rok za dostavljanje istih je je 20.02.2021. godine. Zato Vas pozivamo da u narednom periodu, a prije obaveznog dostavljanja, izvršite testiranje svojih elektronski kreiranih dokumenta o isporukama i nabavkama, kao i dostavljanja istih UIO. Na linku ispod nalaze se najčešće postavljena pitanja i odgovorim iz oblasti KIF i KUF-a, kao i video uputstvo o elektronskom načinu podnošenje knjigovodstvenih evidencija o isporukama i nabavkama objavljeno na YouTube kanalu Uprave za indirektno oporezivanje.

http://www.new.uino.gov.ba/bs/eIsporuke%20i%20eNabavke%20pitanja%20i%20odgovori

Uprava za indirektno oporezivanje će u prvom kvartalu 2021. godine postat certifikovano tijelo u Bosni i Hercegovini za izdavanje digitalnog kvalificiranog potpisa, koji će u potpunosti zamijeniti ručni potpis i pečat.  U narednom periodu bit ćete potpuno informirani o svim prednostima digitalnog kvalificiranog potpisa, načinu na koji ćete moći podnijeti zahtjev za dobijanje istoga, te koje ćete sve prijave i dokumente  moći ovjeravati novim digitalnim potpisom. Uvođenjem potpuno bespapirnog poslovanja UIO želi poslovnoj zajednici u BiH pružiti novi, puno viši nivo usluga, te pojednostaviti i ubrzati sve poslovne procese i pisanu korespodenciju na relaciji porezni obveznici – Uprava za indirektno oporezivanje.

Početak primjene Zakona o carinskoj politici u BiH, koji podrazumijeva „carinu bez papira“  počinje 01.07.2021. godine. Svi učesnici u carinskim postupcima moraju imati digitalni kvalificirani potpis kako bi mogli elektronski ovjeravati carinske prijave, a od pomenutog datuma počinje i primjena NCTS-a (Novog provoznog kompjuteriziranog sistema), na nacionalnom nivou u BiH. Prelazak na elektronski način komunikacije u oblasti carina ubrzat će sve carinske procedure i smanjiti troškove privredne zajednice.

IZVOR: www.uino.gov.ba


Poziv obveznicima da ažuriraju podatke - UINO

Jedna od aktivnosti koje Uprava za neizravno oporezivanje provodi jeste unaprjeđenje pouzdanosti podataka u Jedinstvenom registru obveznika neizravnih poreza.

Naime, obveznici neizravnih poreza dužni su Upravi prijaviti svaku promjenu podataka iz Registra u roku od osam dana po nastupanju promjene. Ukoliko se radi o promjeni podataka koji su sadržani u ranije izdatom rješenju i uvjerenju donosi se rješenje o upisu promjene podataka u Registru u roku od 30 dana od dana prijave promjene i izdaje se novo uvjerenje, sukladno članku 32. stavak (1) i (3) Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza („Službeni glasnik BiH“ br. 51/12 i 68/16). Zahtjev za promjenu podataka iz Jedinstvenog registra (JR) obveznika neizravnih poreza podnosi se u slobodnoj formi nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.

Budući da smo, temeljem urađenih analiza, utvrdili da su pojedini podatci koji su dostupni u Registru netočni, UNO je, koristeći interne i eksterne podatke (podatci poreznih uprava, APIF i FIA), identificirala određeni broj poreznih obveznika kod kojih postoji razlika u prijavljenoj adresi i odgovornoj osobi u JR obveznika neizravnih poreza i u registru poreznih uprava.

S obzirom da se u navedenoj grupi poreznih obveznika nalazite i Vi, ovim putem Vas pozivamo da još jednom pregledate svoje podatke koje ste prijavili UNO, a koji se nalaze u Registru, te da nam dostavite ažuriranu informaciju o podatcima koji su se u međuvremenu izmijenili.

Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od zaposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za neizravno oporezivanje:

  • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
  • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;
  • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040;
  • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;
  • Središnji ured – kontakt telefon: 051/335-196 u periodu od 13-14 sati svaki radni dan.

Pored ovih kontakt telefona, uvijek se možete obratiti i putem info mail adrese: info@uino.gov.ba ili putem telefona info-linije: 051/335-256, 051/335-257, 051/335-197, 051/335-182.


UINO: Bez izmjene rokova za predaju PDV prijava

Na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje, objavljeno je Saopštenje koje vam donosimo u nastavku:

Poštovani porezni obveznici,

Imajući u vidu činjenicu da je medijski prostor uglavnom ispunjen informacijama o bolesti COVID 19, koju uzrokuje Corona virus te da svakodnevno primamo informacije o mjerama koje preduzimaju vlade brojnih država kako bi se ublažili negativni efekti krize na ekonomiju svake od zemalja, a cijeneći i činjenicu da je isti taj medijski prostor ispunjen i različitim netačnim vijestima u vezi sa indirektnim porezima, dužni smo Vas informirati o sljedećem:

Odredbom člana 38. stav 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“ br.9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) definirano je da je obveznik dužan obračunati PDV za odgovarajući porezni period na osnovu ukupnog prometa dobara ili usluga iskazanih u fakturama u tom poreznom periodu. Dalje je članom 39. koji definira podnošenje prijave za plaćanje PDV-a i plaćanje poreza, propisano da su obveznici dužni svoju PDV obavezu obračunatu za određeni porezni period navesti u mjesečnoj PDV prijavi i takvu PDV prijavu podnijeti do 10-og u mjesecu po isteku poreznog perioda. Dalje je odredbama člana 79. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH” br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10 i 85/17) koji definira plaćanje PDV-a, određeno da porezni obveznici plaćaju PDV najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Prema tome, u skladu sa svim predhodno navedenim, a kako nije došlo do izmjene gore navedenih zakonskih odredbi, porezni obveznici su PDV prijavu za određeni porezni period dužni podnijeti do 10. u mjesecu po isteku poreznog perioda, te izvršiti uplatu prijavljene obaveze također do 10. u mjesecu. Na navedeno vam ukazujemo iz razloga što bi, zbog velikog broja u medijskom prostoru plasiranih informacija o mogućem pomjeranju roka za prijavljivanje i/ili plaćanje, pojedini obveznici mogli biti dovedeni u zabludu da su gore pomenuti rokovi pomjereni, što u konkretnom nije slučaj. 

Ujedno vas podsjećamo da neplaćanje obaveza u Zakonom definiranom roku odnosno do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, za sobom povlači pokretanje postupka prinudne naplate, odmah narednog dana od isteka doborovoljnog roka, tj. 11. u mjesecu, a kako je propisano članom 11. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“ br. 89/05 i 100/13), a što za sobom povlači potraživanje naknadnog tereta u iznosu od 5 % od dužnog iznosa. Osim toga, odredbom člana 10. istog Zakona, koji definira zateznu kamatu, određeno je da se na iznose indirektnih poreza koji nisu uplaćeni u zakonskom roku i na propisani račun, plaća zatezna kamata po stopi od 0,04 % dnevno za svaki dan zakašnjenja.

Na kraju, obaveza nam je i da Vas podsjetimo da bi svako postupanje suprotno pomenutim zakonskim odredbama, podrazumijevalo i pokretanje odgovarajućeg prekršajnog postupka. Naime, svaki porezni obveznik koji činjenjem ili nečinjenjem napravi prekršaj podliježe novčanoj kazni za učinjeni prekršaj što je određeno odredbama člana 67. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U stavu 1. pod tačkom 4. ovog člana određeno je da će porezni obveznik biti novčano kažnjen u iznosu od 300 KM u slučaju kada ne podnese prijavu za PDV ili je ne podnese u propisanom roku, u skladu sa stavovima 1. do 4. člana 39. ovog Zakona, izuzev u slučaju kada je prijava negativna. Odredbom stava 2. istog člana ovog Zakona, određeno je da i ovlašteno lice koje radi za pravno lice podliježe istoj novčanoj kazni kao i pravno lice.

Izvor: UINO


Prolongira se primjena Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UINO

Zbog novonastale situacije prouzrokovane pandemijom Covid 19 obavještavamo poreske obveznike i banke da se prolongira primjena Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje.

Obavještenje možete peuzeti http://www.new.uino.gov.ba/bs/clanci/novosti/1/8/15-04-2020-14-12-57/4312/Prolongira-se-primjena-Pravilnika-o-upla%C4%87ivanju-indirektnih-poreza-i-ostalih-prihoda-i-taksi-koje-napla%C4%87uje-Uprava-za-indirektno-oporezivanje

Izvor: UINO