UINO: Bez izmjene rokova za predaju PDV prijava

Na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje, objavljeno je Saopštenje koje vam donosimo u nastavku:

Poštovani porezni obveznici,

Imajući u vidu činjenicu da je medijski prostor uglavnom ispunjen informacijama o bolesti COVID 19, koju uzrokuje Corona virus te da svakodnevno primamo informacije o mjerama koje preduzimaju vlade brojnih država kako bi se ublažili negativni efekti krize na ekonomiju svake od zemalja, a cijeneći i činjenicu da je isti taj medijski prostor ispunjen i različitim netačnim vijestima u vezi sa indirektnim porezima, dužni smo Vas informirati o sljedećem:

Odredbom člana 38. stav 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“ br.9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) definirano je da je obveznik dužan obračunati PDV za odgovarajući porezni period na osnovu ukupnog prometa dobara ili usluga iskazanih u fakturama u tom poreznom periodu. Dalje je članom 39. koji definira podnošenje prijave za plaćanje PDV-a i plaćanje poreza, propisano da su obveznici dužni svoju PDV obavezu obračunatu za određeni porezni period navesti u mjesečnoj PDV prijavi i takvu PDV prijavu podnijeti do 10-og u mjesecu po isteku poreznog perioda. Dalje je odredbama člana 79. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH” br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10 i 85/17) koji definira plaćanje PDV-a, određeno da porezni obveznici plaćaju PDV najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Prema tome, u skladu sa svim predhodno navedenim, a kako nije došlo do izmjene gore navedenih zakonskih odredbi, porezni obveznici su PDV prijavu za određeni porezni period dužni podnijeti do 10. u mjesecu po isteku poreznog perioda, te izvršiti uplatu prijavljene obaveze također do 10. u mjesecu. Na navedeno vam ukazujemo iz razloga što bi, zbog velikog broja u medijskom prostoru plasiranih informacija o mogućem pomjeranju roka za prijavljivanje i/ili plaćanje, pojedini obveznici mogli biti dovedeni u zabludu da su gore pomenuti rokovi pomjereni, što u konkretnom nije slučaj. 

Ujedno vas podsjećamo da neplaćanje obaveza u Zakonom definiranom roku odnosno do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, za sobom povlači pokretanje postupka prinudne naplate, odmah narednog dana od isteka doborovoljnog roka, tj. 11. u mjesecu, a kako je propisano članom 11. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“ br. 89/05 i 100/13), a što za sobom povlači potraživanje naknadnog tereta u iznosu od 5 % od dužnog iznosa. Osim toga, odredbom člana 10. istog Zakona, koji definira zateznu kamatu, određeno je da se na iznose indirektnih poreza koji nisu uplaćeni u zakonskom roku i na propisani račun, plaća zatezna kamata po stopi od 0,04 % dnevno za svaki dan zakašnjenja.

Na kraju, obaveza nam je i da Vas podsjetimo da bi svako postupanje suprotno pomenutim zakonskim odredbama, podrazumijevalo i pokretanje odgovarajućeg prekršajnog postupka. Naime, svaki porezni obveznik koji činjenjem ili nečinjenjem napravi prekršaj podliježe novčanoj kazni za učinjeni prekršaj što je određeno odredbama člana 67. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U stavu 1. pod tačkom 4. ovog člana određeno je da će porezni obveznik biti novčano kažnjen u iznosu od 300 KM u slučaju kada ne podnese prijavu za PDV ili je ne podnese u propisanom roku, u skladu sa stavovima 1. do 4. člana 39. ovog Zakona, izuzev u slučaju kada je prijava negativna. Odredbom stava 2. istog člana ovog Zakona, određeno je da i ovlašteno lice koje radi za pravno lice podliježe istoj novčanoj kazni kao i pravno lice.

Izvor: UINO