Način obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

infoKao što smo već ranije objavili, u „Službenim novinama FBiH“ br. 92/13 objavljena je Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2014. godinu.  Pomenutom Odlukom definisane su nove stope za usmjeravanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, i to:

- 89,8% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona od ukupno obračunatog iznosa,

- 10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine iz „Službenih novina FBiH“ br. 103/13, propisan je način uplate (usmjeravanja) obaveznog zdravstvenog osiguranja po novim stopama. U tački 3. i 5. propisano je da će se uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće obračunatih za periode PRIJE 01.01.2014. godine, BEZ OBZIRA NA DATUM IZVRŠENJA UPLATE, vršiti u omjerima, koji su važili prije primjene gore navedene Odluke (91% i 9%). Dok će se uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće obračunatih za periode NAKON 01.01.2014. godine, vršiti po novim stopama (89,8% i 10,2%).

U nastavku prenosimo u cjelosti Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine iz „Službenih novina FBiH“ br. 103/13:

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansijafederalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU

UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/13, 53/13, 63/13 i 93/13), u poglavlju VI. DOPRINOSI, u podtački 21.2., u stavu 2., u alineji 1. broj "91" zamjenjuje se brojem "89,8".

U alineji 2. broj "9" zamjenjuje se brojem "10,2".

2. U podtački 21.2., u stavu 4. broj "91" zamjenjuje se brojem "89,8".

3. U podtački 21.2., iza stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

"Usmjeravanje doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće prema procentima iz st. 2 i 4. ove podtačke usklađeno je sa Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH" broj 92/13) i primjenjuje se od 01.01.2014. godine.

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće obračunatih za periode prije 01.01.2014. godine, bez obzira na datum izvršenja uplate, vršiti će se u omjerima, koji su važili prije primjene gore navedene Odluke."

4. U podtački 21.5., u stavu 2., u alineji 1. broj "91" zamjenjuje se brojem "89,8".

U alineji 2. broj "9" zamjenjuje se brojem "10,2".

5. U podtački 21.5., iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Usmjeravanje doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada prema procentima iz stava 2. usklađeno je sa Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH" broj 92/13) i primjenjuje se od 01.01.2014. godine.

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada obračunatih za periode prije 01.01.2014. godine, bez obzira na datum izvršenja uplate, vršiti će se u omjerima, koji su važili prije primjene gore navedene Odluke."

6. U poglavlјu VII. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUDŽETA I FONDOVA, u podtački 22.1., pod rednim brojem 14. Općina, pod c), alineja 1. mijenja se i glasi:

"- prihod Budžeta Federacije upisuje se šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno šifra općine prebivališta fizičkog lica, zavisno o tome da li uplatu vrši pravno ili fizičko lice."

7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

IZVOR:“Službene novine FBiH“, br. 103/13 od 27.12.2013. godine


ZAKON O BUDŽETIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON

O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se: planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, budžeta kantona, gradova i općina (u daljnjem tekstu: budžet) i finansijski planovi vanbudžetskih fondova, budžetski principi, zaduživanje, garancije i upravljanje dugom, program javnih investicija, pravila fiskalne odgovornosti, računovodstvo, izvještavanje, nadzor i revizija budžeta i drugih budžetskih korisnika.

 

Član 2.

Termini koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1. aproprijacija predstavlja zakonsko ovlaštenje sadržano u budžetu koje daje zakonodavno tijelo budžetskim korisnicima za preuzimanje obaveza za nabavku roba, usluga, radova ili objekata koji će se koristiti u svrhe utvrđene u budžetu i to u iznosima koji ne mogu biti veći od iznosa odobrenog za te namjene u toku fiskalne godine;

2. aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja a kojim su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom;

3. akti planiranja su projekti, planovi, programi, strategije i sl.;

4. brutoprincip podrazumijeva iskazivanje svih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u punim iznosima;

5. budžet je akt kojim se planiraju prihodi i primici, te rashodi i izdaci Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona, gradova i općina za period od jedne fiskalne godine;

6. budžetski izdaci su izdaci za finansijsku i nefinansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova;

7. budžetski i vanbudžetski nadzor je sistem kontrole materijalno-finansijskog poslovanja budžetskih korisnika, pravnih i fizičkih lica kojima se sredstva osiguravaju u budžetu i finansijskom planu;

8. budžetska inspekcija je kontrola primjene zakona u oblasti finansijskog poslovanja, namjenskog i zakonitog korištenja sredstava od korisnika budžetskih sredstava;

9. budžetski kalendar je postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova vanbudžetskih fondova;

10. budžetski korisnici su ministarstva i ostali organi uprave, te ostali koji su u budžet uvršteni kao budžetski korisnici;

11. budžetsko odobravanje sredstava je okvirni iznos sredstava za pokriće rashoda i izdataka koji se budžetskom korisniku utvrđuje mjesečno;

12. budžetski prihodi su porezni i neporezni prihodi, primljeni transferi i donacije, te ostali prihodi;

13. budžetski primici su priljevi novca od finansijske i nefinansijske imovine i zaduživanja;

14. budžetski rashodi su propisani zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona za poslove, funkcije i programe koji se planiraju u budžetu i finansijskim planovima budžetskih korisnika. Budžetski rashodi obuhvataju troškove plaća i naknada zaposlenih, doprinose poslodavaca i druge doprinose, izdatke za materijal, sitni inventar i usluge, tekuće transfere i druge tekuće rashode, kapitalne transfere, te izdatke za kamate;

15. budžetsko računovodstvo je računovodstveni sistem kojim se uređuje planiranje, evidentiranje, analiziranje, nadzor i izvještavanje o poslovnim događajima budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova;

16. donacija je namjenski prihod koji budžet i budžetski korisnici ostvare od fizičkih i pravnih lica, neprofitnih organizacija, stranih vlada, međunarodnih organizacija i drugih;

17. dug Federacije, kantona, grada i općine je unutrašnji ili vanjski dug izražen u domaćoj ili stranoj valuti nastao na osnovu zakona zaduživanjem i predstavlja apsolutnu i bezuvjetnu obavezu Federacije, kantona, grada i općine;

18. finansijski plan je akt budžetskog korisnika, vanbudžetskog fonda i vanbudžetskog korisnika kojim se utvrđuju prihodi i primici, te rashodi i izdaci za jednu godinu u skladu sa ovim zakonom;

19. finansijsko izvještavanje je skup informacija o finansijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima budžeta, te budžetskih korisnika, vanbudžetskih fondova i vanbudžetskih korisnika;

20. fiskalna godina je period od 1. januara do 31. decembra;

21. funkcionalna klasifikacija je skup poslova, funkcija i programa Federacije, kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova razvrstanih prema namjeni kojoj služe;

22. Glavna knjiga Trezora je sistemska evidencija transakcija i poslovnih aktivnosti, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, te stanja imovine, obaveza, potraživanja i izvora vlasništva;

23. interna kontrola obuhvata organizaciju, politike i procedure koje se koriste da bi se osiguralo da vladini programi postižu namjeravane rezultate; da su resursi korišteni u ovim programima u skladu sa postavljenim ciljevima određene organizacije; da su programi zaštićeni od gubitaka, prevare i lošeg upravljanja i da su na raspolaganju pouzdane i pravovremene informaije koje se koriste pri izvještavanju, podršci i donošenju odluka;

24. interna revizija je nezavisno tijelo koje osigurava objektivne analize radi poboljšanja poslovanja određenog organa;

25. javni prihodi predstavljaju sva novčana sredstva naplaćena na osnovu prihoda, naknada, te prihoda od pružanja javnih usluga i djelatnosti, primitaka od emitiranih vrijednosnih papira, kredita, transfera i donacija koji se moraju deponovati na Jedinstveni račun Trezora;

26. javne finansije su aktivnosti države i entiteta vezane uz pribavljanje javnih prihoda i izvršenje javnih rashoda;

27. javne investicije predstavljaju dio sredstava budžeta planiranih za ulaganja u značajno povećanje vrijednosti nefinansijske imovine putem sticanja infrastrukture općeg značaja, lokalne infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme;

28. Jedinstveni račun Trezora je sistem bankovnih računa budžeta putem kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka, isplate rashoda i izdataka i evidentiraju u sistemu Glavne knjige Trezora;

29. kapitalni budžet je pregled izdataka za finansiranje kapitalnih investicija iz budžeta, kredita, donacija i/ili drugih izvora;

30. konsolidacija je iskazivanje finansijskih podataka više međusobno povezanih budžeta i/ili budžetskih korisnika, te vanbudžetskih fondova kao da se radi o jedinstvenom subjektu;

31. modifikovan računovodstveni osnov nastanka događaja je računovodstveni osnov prema kojem se prihodi evidentiraju i priznaju u periodu u kojem su raspoloživi i mjerljivi, a rashodi se priznaju u trenutku nastanka obaveze;

32. netonabavka nefinansijske imovine je razlika između primitaka od prodaje nefinansijske imovine i izdataka za nabavku nefinansijske imovine;

33. netofinansiranje je razlika između primitaka od finansijske imovine i zaduživanja i izdataka za nabavku finansijske imovine i otplatu duga;

34. operativni plan je iznos sredstava za pokriće rashoda i izdataka koji na prijedlog budžetskog korisnika odobrava ministar finansija, gradonačelnik, odnosno načelnik općine i rukovodilac vanbudžetskog fonda;

35. pomoći Evropske unije su sredstva koja budžet prima putem pristupnih programa i fondova Evropske unije;

36. prihodi za posebne namjene su prihodi čije je korištenje i namjena utvrđena posebnim propisima;

37. program je skup nezavisnih usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja;

38. projekt je sastavni dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom;

39. projekcija budžeta je procjena prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka budžeta za višegodišnje planiranje;

40. račun finansiranja je dio budžeta koji prikazuje način finansiranja budžetskog deficita, te korištenje budžetskog suficita;

41. registar budžetskih korisnika je popis budžetskih korisnika Federalnog, kantonalnog, općinskog i gradskog budžeta;

42. strateški plan je dokument koji sadrži viziju, strateške ciljeve, načine ispunjavanja ciljeva (akte planiranja), mjere procjene rezultata i sistem praćenja postizanja rezultata;

43. subvencije su tekući transferi koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga;

44. tekući bilans je razlika između budžetskih prihoda i budžetskih rashoda. Pozitivna razlika između prihoda i rashoda naziva se tekući suficit, a negativna tekući deficit;

45. transferi za posebne namjene su transferi dati drugim nivoima vlasti ili vanbudžetskim fondovima u okviru programa koji potiču iz budžeta vlade ili fonda koji daje transfer i čije korištenje je definirano i ne može se koristiti u druge svrhe;

46. ukupan suficit/deficit je razlika između tekućeg suficita/deficita i neto nabavke nefinansijske imovine;

47. ukupan finansijski rezultat je zbir između ukupnog suficita/deficita i netofinansiranja;

48. vanbudžetski fond je pravno lice osnovano na osnovu zakona, koje se finansira iz namjenskih poreza i neporeznih prihoda, odnosno doprinosa. Vanbudžetskim fondovima, u smislu ovog zakona, smatraju se penzijsko-invalidski fond, zdravstveni fond, fond za zapošljavanje, kao i drugi fondovi uspostavljeni prema zakonu;

49. vanbudžetski korisnici, u smislu ovog zakona, privredna su društva, organizacije i ustanove koje pružaju javne usluge i vrše javni servis, a osnovane su posebnim propisima, te druga pravna lica u kojima Federacija, kantoni, gradovi i općine imaju odlučujući uticaj na upravljanje na osnovu strukture kapitala;

50. vlastiti prihodi su prihodi koje korisnici budžeta ostvare obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova korisnika budžeta na tržištu;

51. zaduživanje je uzimanje kredita, zajmova ili izdavanje vrijednosnih papira.

Član 3.

Registar budžetskih korisnika uspostavlja i vodi ministarstvo finansija, odnosno služba za finansije prema propisanoj budžetskoj klasifikaciji u skladu sa propisom koji donosi Federalno ministarstvo finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija).

 

II. BUDŽETSKI PRINCIPI

Član 4.

Izrada i izvršavanje budžeta zasniva se na principima jedinstva, tačnosti, uravnoteženosti i zakonitosti budžeta, principu jedne godine, principu univerzalnosti, efikasnosti, ekonomičnosti, transparentnosti i participativnosti.

 

Član 5.

Sredstva budžeta koriste se za finansiranje poslova, funkcija i programa organa Federacije, odnosno kantona, gradova i općina, kao i drugih korisnika budžeta, te prava primalaca sredstava budžeta utvrđenih zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

Propisi koji imaju finansijske posljedice na budžet moraju biti obrazloženi, odnosno opravdani analizom troškova i koristi.

 

Član 6.

Svi prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se u budžetu prema brutoprincipu.

Budžet mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Prihodi i primici služe za podmirivanje rashoda i izdataka, osim ako ovim Zakonom i Zakonom o izvršavanju budžeta za pojedinu godinu nije drugačije propisano.

Budžetski korisnici mogu preuzeti obaveze na teret budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu budžeta, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

 

Član 7.

Budžete donose Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament), zakonodavna tijela kantona, odnosno gradska i općinska vijeća za budžetsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini prije početka godine na koju se odnosi.

Uz budžete iz stava 1. ovog člana donosi se zakon, odnosno odluka o izvršavanju budžeta kojom se uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka budžeta i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i izdavanje garancija, upravljanje dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja vlade, ministarstva finansija i ministra finansija u izvršavanju budžeta za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja vezana uz izvršavanje budžeta.

 

Član 8.

Prijedlozi zakona i drugih propisa i akata planiranja moraju sadržavati fiskalnu procjenu posljedica na budžet iz koje se mora vidjeti povećavaju li se ili smanjuju prihodi ili rashodi budžeta.

Fiskalna procjena posljedica na budžet mora obuhvatiti:

1. predviđene prihode i rashode, te primitke i izdatke budžeta za budžetsku godinu i za dvije naredne godine;

2. prijedloge za pokrivanje povećanih rashoda i izdataka budžeta;

3. prijedloge za pokrivanje smanjenih prihoda i primitaka;

4. mišljenje ministarstva finansija.

Ako se tokom godine donesu zakoni i drugi propisi i akti planiranja na osnovu kojih nastaju nove obaveze za budžet, sredstva će se osigurati u budžetu za sljedeću budžetsku godinu u skladu sa projekcijama i mogućnostima.

 

Član 9.

Budžet se donosi i izvršava u skladu sa principom transparentnosti.

 

 

III. SADRŽAJ BUDŽETA I FINANSIJSKOG PLANA

Član 10.

Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela i kapitalnog budžeta.

Opći dio budžeta čini Račun prihoda i rashoda, Račun kapitalnih primitaka i izdataka i Račun finansiranja.

Poseban dio budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u tekuće izdatke i kapitalne investicije.

Kapitalni budžet čine izdvajanja za kapitalne investicije po godinama i izvorima finansiranja.

Član 11.

Račun prihoda i rashoda budžeta sastoji se od:

1) PRIHODA

a) poreznih prihoda

b) neporeznih prihoda

- prihoda od poduzetništva i imovine,

- prihoda od taksi i naknada,

- novčanih kazni,

- prihoda od imovine,

- prihoda od pružanja javnih usluga, prihoda od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastitih prihoda,

- primljenih transfera i donacija i

- ostali prihodi;

2) RASHODA

- plaće i naknade troškova zaposlenih,

- doprinosi poslodavca i drugi doprinosi,

- izdaci za materijal, sitni inventar i usluge,

- tekući transferi i drugi tekući rashodi,

- kapitalni transferi i,

- izdaci za kamate.

U Računu kapitalnih izdataka i primitaka iskazuju se primici od nefinansijske imovine i izdaci za nefinansijsku imovinu.

U Računu finansiranja iskazuju se primici od finansijske imovine, primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za finansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

 

Član 12.

Finansijski plan vanbudžetskih fondova sastoji se od općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda i račun finansiranja i posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, a sastoje se od aktivnosti i projekata.

Federalni ministar finansija (u daljnjem tekstu: ministar finansija) propisuje sadržaj finansijskog plana iz stava 1. ovog člana.

 

Član 13.

Finansijski plan budžetskih i vanbudžetskih korisnika sadrži programe utvrđene aktima planiranja.

U programima se iskazuju planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci razrađeni po:

- vrstama prihoda i primitaka,

- pojedinim aktivnostima i projektima,

- godinama u kojima će teretiti budžet.

Programi sadrže:

- naziv programa,

- opis programa (općih i posebnih ciljeva),

- zakonski osnov za uvođenje programa,

- potrebna sredstva za provođenje programa,

- potreban broj zaposlenika za provođenje programa,

- procjenu rezultata,

- procjenu nepredviđenih rashoda i rizika.

Član 14.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci budžeta i finansijskog plana iskazuju se prema budžetskim klasifikacijama. Budžetske klasifikacije su:

- organizacijska,

- ekonomska,

- funkcionalna,

- programska i

- fondovska/izvori finansiranja.

 

IV. IZRADA BUDŽETA I FINANSIJSKOG PLANA

 

1. Budžetski kalendar

Član 15.

Budžet se priprema i usvaja prema budžetskom kalendaru:

- do 15. februara - Ministarstvo finansija dostavlja budžetskim korisnicima budžetske instrukcije broj 1 o načinu i elementima izrade dokumenta okvirnog budžeta (u daljnjem tekstu: DOB);

- do 15. aprila - budžetski korisnici na osnovu instrukcija dostavljaju Ministarstvu finansija prijedloge prioriteta za izradu DOB-a;

- do 15. juna - Ministarstvo finansija priprema DOB i dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada);

- do 30. juna - Vlada usvaja DOB;

- do 15. jula - Ministarstvo finansija objavljuje DOB na web stranici Ministarstva finansija;

- do 15. jula - Ministarstvo finansija dostavlja budžetskim korisnicima budžetsku instrukciju broj 2 - početna budžetska ograničenja i smjernice za izradu zahtjeva budžetskih korisnika;

- do 15. augusta - budžetski korisnici dostavljaju Ministarstvu finansija budžetske zahtjeve;

- do 15. septembra - konsultacije Ministarstva finansija i budžetskih korisnika u vezi sa zahtjevima budžetskih korisnika i prioriteta budžetske potrošnje;

- do 15. oktobra - Ministarstvo finansija dostavlja Vladi nacrt budžeta za narednu fiskalnu godinu;

- do 1. novembra - Vlada utvrđuje nacrt budžeta;

- do 5. novembra - premijer dostavlja nacrt budžeta i prateću dokumentaciju Parlamentu;

- do 31. decembra - Parlament donosi budžet.

 

2. Dokument okvirnog budžeta

Član 16.

DOB je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na njemu se zasniva priprema i izrada budžeta.

Postupak pripreme DOB-a počinje dostavljanjem instrukcije broj 1 o načinu i elementima izrade DOB-a koja sadrži: osnovne ekonomske pretpostavke i smjernice za pripremu DOB-a, tabele pregleda prioriteta budžetskih korisnika, te dinamiku i rokove pripreme DOB-a.

Izrada DOB-a zasniva se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i rashoda, što je utvrđeno u dokumentu Ekonomske politike Federacije (u daljnjem tekstu: ekonomska politika).

Trogodišnje planiranje budžeta obaveza je za sve korisnike budžetskih sredstava i vanbudžetskih fondova.

Uz DOB se kao aneks dokumentu prilažu i trogodišnji finansijski planovi javnih preduzeća kod kojih je učešće javnih prihoda u ukupnim prihodima više od 50% kao i preduzeća za koja je Ministarstvo finansija izdalo garancije za zaduživanje.

 

Član 17.

Nosilac izrade ekonomske politike za naredne tri godine je nadležni organ Federacije, u skladu sa zakonskim propisom.

Vlada utvrđuje ekonomsku politiku najkasnije do 15. marta tekuće godine.

Vlada na prijedlog Ministarstva finansija donosi smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnji period.

Smjernice sadrže:

1. strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Federacije;

2. osnovne makroekonomske pokazatelje Federacije;

3. osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Federacije,

4. pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za budžetsku i za sljedeće dvije godine;

5. procjenu prihoda budžeta i

6. predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.

Prijedlog smjernica iz stava 2. ovog člana Ministarstvo finansija dužno je dostaviti Vladi do 15. maja tekuće godine.

Vlada donosi smjernice do 31. maja tekuće godine i objavljuje ih na web stranici Ministarstva finansija.

 

Član 18.

Na osnovu prijedloga prioriteta budžetskih korisnika za izradu DOB-a Ministarstvo finansija priprema DOB i dostavlja Vladi do 15. juna.

Vlada razmatra i usvaja DOB do 30. juna tekuće godine, zajedno sa srednjoročnim okvirom rashoda za tri godine nakon čega se DOB dostavlja Parlamentu kao informacija i objavljuje na web stranici Ministarstva finansija.

 

3. Podnošenje budžetskih zahtjeva

Član 19.

Na osnovu smjernica iz člana 17. ovog zakona Ministarstvo finansija budžetskim korisnicima dostavlja instrukcije broj 2 o načinu i elementima izrade prijedloga budžeta za narednu godinu i rokovima najkasnije do 15. jula tekuće godine.

Instrukcije broj 2 iz stava 1. ovog člana sadrže:

1. osnovne ekonomske pokazatelje iz člana 17. stav 3. ovog zakona,

2. način izrade budžeta,

3. rokove za izradu budžeta i

4. gornju granicu rashoda za trogodišnji period izvedenu iz DOB-a za svakog budžetskog korisnika.

 

Član 20.

Na osnovu instrukcija broj 2 za izradu prijedloga budžeta budžetski korisnici izrađuju prijedlog finansijskog plana na nivou analitičkog konta.

Budžetski korisnici dužni su svoj finansijski plan dostaviti Ministarstvu finansija do 15. augusta tekuće godine.

Prijedlog finansijskog plana sadrži:

1. namjenske i vlastite prihode i primitke budžetskih korisnika,

2. rashode i izdatke predviđene za trogodišnji period (budžetska i naredne dvije godine) razvrstane po budžetskim klasifikacijama na nivou analitičkog konta,

3. planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih (za budžetsku i naredne dvije godine) za koje se traže budžetska sredstva u skladu sa smjernicama, zakonima i podzakonskim aktima,

4. plan nabavke stalnih sredstava koji mora biti usklađen sa finansijskim planom budžetskog korisnika,

5. obrazloženje finansijskog plana,

6. plan izdataka za kapitalne investicije po godinama i izvorima finansiranja utvrđenih DOB-om, posebnim zakonima ili drugim propisima,

7. zakonske propise koji omogućavaju njegovu provedbu i

8. izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz člana 44. Zakona.

Član 21.

Obrazloženje prijedloga finansijskog plana iz člana 20. stav 3. tačka 5. ovog zakona sadrži:

1. kratak opis djelokruga rada budžetskog korisnika,

2. opis i obrazložene programe,

3. zakonske i druge osnove na kojima se zasnivaju programi,

4. usklađene programe sa ciljevima, strategijom i drugim dokumentima dugoročnog razvoja,

5. ciljeve i pokazatelje na kojima se zasnivaju rezultati i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa,

6. izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa zasnovanim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti budžetskog korisnika u prethodnoj godini i

7. ostala obrazloženja i dokumentaciju.

Član 22.

Plan izdataka za kapitalne investicije budžetskih korisnika iz člana 20. stav 3. tačka 6. ovog zakona sadrži:

1. naziv programa,

2. opis programa (općih i posebnih ciljeva),

3. potrebna sredstva za provođenje programa,

4. potreban broj zaposlenih za provođenje programa,

5. procjenu rezultata i

6. procjenu nepredviđenih rashoda i rizika.

U planu izdataka za kapitalne investicije iskazuju se planirani rashodi i izdaci budžeta vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći, subvencija i donacija u sljedeće tri godine razrađenih prema:

1. pojedinim programima,

2. godinama u kojima će rashodi za programe teretiti budžete sljedećih godina i

3. izvorima finansiranja za potpuno izvođenje programa.

Plan izdataka za kapitalne investicije usklađuje se svake godine.

Finansiranje kapitalnih investicija vrši se u skladu sa utvrđenom dinamikom ulaganja po godinama a na osnovu DOB-a.

 

Član 23.

Budžetski korisnik izrađuje prijedlog plana izdataka za kapitalne investicije sa obrazloženjem koji predlaže nadležnom ministarstvu, odnosno organu nadležnom za budžetskog korisnika.

Prijedlog plana izdataka za kapitalne investicije iz stava 1. ovog člana mora biti usklađen sa prijedlogom finansijskog plana budžetskog korisnika.

Nadležno ministarstvo, odnosno organ nadležan za budžetskog korisnika izrađuje zajednički prijedlog plana razvojnog programa koji mora biti usklađen sa prijedlogom budžeta.

Pojedinačni program ili program korisnika mora biti usklađen sa dokumentima srednjoročnog plana razvoja i sa budžetskim smjernicama.

Budžetski korisnici dužni su dostaviti i obrazloženja o svim prekinutim višegodišnjim razvojnim programima.

 

Član 24.

Vlada uredbom utvrđuje vlastite prihode, način i rokove raspodjele.

Uz procjene prihoda i zahtjeve za odobrenje rashoda budžetski korisnici podnose odgovarajuće analize ili obrazloženja.

Kod kapitalnih projekata u prvoj godini zahtjev mora sadržavati ukupan iznos izdataka projekta, fazni plan upravljanja projektom i procjenu troškova za svaku narednu godinu.

 

Član 25.

Ministarstvo finansija razmatra procjene prihoda i zahtjeve za odobrenje rashoda budžetskih korisnika i nakon konsultovanja i pregovaranja sa budžetskim korisnicima predlaže visinu sredstava za svakog budžetskog korisnika.

Ministarstvo finansija dostavlja Vladi nacrt budžeta za sljedeću fiskalnu godinu do 15. oktobra tekuće godine.

Ako u toku razmatranja nacrta predloženog budžeta dođe do neslaganja između ministra finansija i ministara odgovornih za pojedine budžetske korisnike ili drugih rukovodilaca organa uprave, ministar finansija obavezan je izraditi izvještaj za Vladu koja o tome donosi konačnu odluku.

 

4. Sadržaj budžeta

Član 26.

Nacrt budžeta obavezno sadrži:

1. detaljan prikaz svih javnih prihoda i primitaka budžeta utvrđenih u čl. 10. i 11. ovog zakona,

2. rashode i izdatke svakog budžetskog korisnika iskazane po kategorijama, potkategorijama, glavnim grupama, projektima i izvorima finansiranja i

3. prijedlog rasporeda budžetskog suficita, odnosno izvore za finansiranje budžetskog deficita.

Nacrt budžeta obavezno sadrži godišnji pregled predviđenih izdataka po stavkama za investicione programe koji traju duže od jedne fiskalne godine.

Nacrtom budžeta utvrdit će se maksimalan iznos kratkoročnog zaduženja koje će Ministarstvu finansija omogućiti pokrivanje rashoda i efikasno upravljanje gotovinom.

U nacrtu budžeta utvrđuje se visina tekuće rezerve koja ne smije prelaziti 3% budžetskih prihoda bez primitaka.

Uz nacrt budžeta prilaže se obrazloženje koje sadrži:

1. makroekonomske pokazatelje i analizu njihovih efekata iz DOB-a,

2. podatke o svim prihodima i rashodima prethodne fiskalne godine i izvještaj o izvršenju budžeta u prvom polugodištu tekuće fiskalne godine za svakog budžetskog korisnika,

3. podatke o tekućim i dugoročnim obavezama iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga Federacije (otplata glavnice, plaćanje kamata i ostalih obaveza iz osnova duga) sa analizom održivosti duga,

4. podatke o kapitalnim izdacima i

5. podatke o garancijama.

5. Finansijski plan vanbudžetskog fonda

Član 27.

Vanbudžetski fond mora pripremiti prijedlog finansijskog plana na osnovu instrukcija iz člana 19. ovog zakona i dostaviti nadležnom ministarstvu.

Finansijski plan vanbudžetskog fonda sa odlukom o izvršavanju finansijskog plana donosi nadležni organ utvrđen zakonom, odnosno aktom tog fonda na način predviđen tim propisima i pod uvjetima određenim ovim zakonom.

Kod izrade finansijskog plana vanbudžetskog fonda primjenjuju se ekonomski parametri i smjernice iz člana 17. stav 3. ovog zakona.

Prijedlog finansijskog plana vanbudžetskog fonda mora sadržavati prihode i primitke iskazane po vrstama i podatke iz člana 20. stav 3. ovog zakona.

Prijedlog finansijskog plana vanbudžetskog fonda sa odlukom o izvršavanju finansijskog plana dostavlja nadležno ministarstvo Vladi do 15. oktobra tekuće godine sa mišljenjem Ministarstva finansija ovlaštenog da predloži njegove izmjene i dopune.

Nakon razmatranja Vlada dostavlja Parlamentu finansijski plan vanbudžetskog fonda najkasnije do 5. novembra tekuće godine.

Parlament daje saglasnost na finansijski plan vanbudžetskog fonda do 31. decembra tekuće godine.

 

Član 28.

Odredbe čl. od 3. do 27. ovog zakona shodno primjenjuju kantoni, gradovi, općine i vanbudžetski fondovi.

 

V. PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA

Član 29.

Radi upravljanja i koordinacije sredstvima razvoja u Federaciji Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija, donosi program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: program javnih investicija FBiH).

Program javnih investicija FBiH je trogodišnji dokument koji obuhvata:

1. projekte i programe u tоku zа čiјu su rеаlizаciјu osigurani izvоri finаnsirаnjа,

2. priоritеtnе projekte i programe zа koje je u momentu izrade programa javnih investicija FBiH izvјеsnо dа ćе biti osigurana srеdstvа za njihovo finаnsirаnjе i

3. priоritеtnе projekte i programe zа kоје nisu osigurani izvоri finаnsirаnjа u mоmеntu izrаdе programa javnih investicija FBiH.

Program javnih investicija FBiH sadrži pregled projekata i programa iz stava 2. ovog člana sa podacima za fiskalnu i naredne dvije godine.

Vlada propisuje način i kriterije za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija FBiH.

Kantoni donose svoj program javnih investicija u koji su uključeni i projekti općina i gradova.

Odredbe st. 2. i 3. ovog člana shodno se primjenjuju na izradu kantonalnog programa javnih investicija.

 

Član 30.

Program javnih investicija FBiH se priprema i donosi prema sljedećem kalendaru:

- do 15. februara - Ministarstvo finansija dostavlja nadležnim ministarstvima informaciju o projektu sa zahtjevom za popunjavanje obrazaca za izradu programa javnih investicija FBiH (u daljnjem tekstu: IP obrazac);

- do 15. aprila - nadležna ministarstva dostavljaju Ministarstvu finansija popunjene IP obrasce;

- do 15. juna - Ministarstvo finansija priprema nacrt programa javnih investicija FBiH i dostavlja ga Vladi;

- do 30. juna - Vlada usvaja nacrt programa javnih investicija FBiH;

- do 15. septembra - obavljaju se konsultacije između Ministarstva finansija i budžetskih korisnika u vezi sa izradom prijedloga programa javnih investicija FBiH;

- do 25. septembra - nadležna ministarstva dostavljaju Ministarstvu finansija revidirane IP obrasce;

- do 20. oktobra - Ministarstvo finansija dostavlja Vladi prijedlog programa javnih investicija FBiH;

- do 15. novembra - Vlada donosi program javnih investicija FBiH.

Sadržaj IP obrasca, koji je identičan za Federaciju, kantone, gradove i općine, propisuje Ministarstvo finansija.

Kantoni dostavljaju Ministarstvu finansija nacrt svog programa javnih investicija do 1. juna, a program javnih investicija nakon što ga donese vlada kantona do 5. oktobra.

Uz program javnih investicija FBiH Ministarstvo finansija Vladi dostavlja i kantonalne programe javnih investicija.

Nakon donošenja programa javnih investicija FBiH Ministarstvo finansija taj program, zajedno sa kantonalnim programima javnih investicija, dostavlja Ministarstvu finansija i trezora radi izrade programa javnih investicija Bosne i Hercegovine.

 

Član 31.

Projekte iz programa javnih investicija FBiH odobrene od Vlade implementiraju nadležna ministarstva.

Sredstvima namijenjenim za realizaciju tih projekata upravlja nadležno ministarstvo.

 

VI. DONOŠENJE BUDŽETA

Član 32.

Nakon Vladinog razmatranja premijer dostavlja Parlamentu nacrt budžeta za sljedeću fiskalnu godinu najkasnije do 5. novembra tekuće godine.

Uz nacrt budžeta Parlamentu se podnosi i DOB kao informacija.

Sve izmjene i dopune koje Parlament prihvati putem amandmana na predloženi budžet ne smiju preći iznos utvrđene gornje granice rashoda i izdataka.

Amandmani kojima se predlaže povećanje budžetskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom budžeta, mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istovremeno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu budžeta.

Parlament donosi budžet do 31. decembra tekuće godine.

 

Član 33.

Kantonalno ministarstvo finansija prije dostavljanja nacrta budžeta vladi kantona obavezno je pribaviti mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa planiranim prihodima i primicima i primjenom fiskalnog pravila iz člana 43. ovog zakona.

Općinske i gradske službe za finansije prije dostavljanja nacrta budžeta općinskom, odnosnom gradskom vijeću obavezne su pribaviti mišljenje kantonalnog ministarstva finansija u vezi sa planiranim prihodima i primicima i primjenom fiskalnog pravila iz člana 43. ovog zakona.

Mišljenje iz st. 1. i 2. ovog člana prilaže se uz nacrt budžeta.

Član 34.

Kantonalno ministarstvo finansija dostavlja budžet kantona, konsolidovani budžet gradova i općina i finansijske planove vanbudžetskih fondova Ministarstvu finansija u roku 15 dana od dana njihovog donošenja radi konsolidacije.

 

1. Privremeno finansiranje

Član 35.

Ukoliko Parlament ne donese budžet prije početka fiskalne godine privremeno se, na osnovu odluke o privremenom finansiranju, nastavlja finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta.

Odluku o privremenom finansiranju donosi Parlament.

Privremeno finansiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine.

Privremeno finansiranje, u smislu stava 1. ovog člana obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu. U periodu privremenog finansiranja finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan, 31. decembar prethodne godine.

Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne donese budžet.

Nakon isteka privremenog finansiranja u tom periodu ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u budžet tekuće godine.

Budžet se mora donijeti najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Ukoliko se budžet ne donese do 31. marta, nakon toga neće se izvršavati rashodi u bilo koju svrhu osim otplate duga sve dok se budžet ne donese.

 

2. Privremene mjere za uravnoteženje budžeta i izmjene i dopune budžeta

Član 36.

Ako se u toku budžetske godine zbog nastanka novih obaveza za budžet ili promjena privrednih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici budžeta.

Vlada može, na prijedlog Ministarstva finansija, donijeti odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i/ili izdataka u trajanju 45 dana.

Mjerama privremenog obustavljanja izvršavanja Vlada može:

1. zaustaviti preuzimanje obaveza i/ili,

2. predložiti produženje ugovorenih rokova plaćanja i/ili,

3. zaustaviti preraspodjelu budžetskih sredstava potrebnu radi preuzimanja obaveza.

Izuzetno, uz mjere iz stava 2. ovog člana Vlada može donijeti odluku da budžetski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavci roba i usluga, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija.

O odluci iz stava 1. ovog člana Vlada mora obavijestiti Parlament odmah nakon donošenja odluke.

 

Član 37.

Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja budžeta budžet ne može uravnotežiti, vrše se izmjene i dopune budžeta.

Vlada mora u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja budžeta predložiti Parlamentu izmjene i dopune budžeta.

Izmjene i dopune budžeta vrše se po istom postupku koji se primjenjuje kod donošenja budžeta.

U toku postupka izmjena i dopuna budžeta Vlada može na prijedlog ministra finansija produžiti privremenu obustavu izvršavanja pojedinih izdataka.

Izmjenama i dopunama budžeta ponovo se uravnotežuju prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci budžeta.

 

Član 38.

Odredbe člana 32. i čl. od 34. do 37. ovog zakona shodno primjenjuju kantoni, gradovi, općine i vanbudžetski fondovi.

 

VII. FISKALNA ODGOVORNOST

 

1. Uspostavljanje fiskalnog koordinacijskog tijela

Član 39.

Za potrebe koordinacije fiskalne politike u Federaciji uspostavlja se fiskalno koordinacijsko tijelo Federacije sa ciljem osiguravanja makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti Federacije.

 

Član 40.

Vlada imenuje fiskalno koordinacijsko tijelo Federacije u čiji sastav ulaze: federalni ministar finansija, kantonalni ministri finansija i predstavnik Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 41.

Fiskalno koordinacijsko tijelo nadležno je i odgovorno za:

- koordinaciju fiskalne politike u Federaciji,

- prijedlog fiskalnih ciljeva budžeta Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave i vanbudžetskih fondova,

- utvrđivanje makroekonomskih projekcija i projekcija ukupnih poreznih i neporeznih prihoda u Federaciji,

- kontrolu implementacije fiskalnih pravila iz člana 42. ovog zakona,

- prijedlog gornje granice zaduženja budžeta Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave i vanbudžetskih fondova,

- utvrđivanje stanja i projekciju duga u Federaciji,

- utvrđivanje mjera i aktivnosti radi osiguranja stabilnosti servisiranja duga,

- utvrđivanje kriterija i visinu novih zaduživanja u vezi sa ukupnim ograničenjima zaduženja za narednu fiskalnu godinu,

- praćenje realizacije utvrđenih ciljeva i kriterija kod donošenja i izvršavanja budžeta, te predlaganje korektivnih mjera i aktivnosti,

- koordinaciju aktivnosti u poštivanju budžetskih kalendara tokom pripreme, usvajanja, izvršenja i revizije budžeta Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave i vanbudžetskih fondova,

- predlaganje prioriteta u unapređenju sektora javnih finansija,

- usvajanje prijedloga kratkoročnih i dugoročnih makroekonomskih projekcija,

- ostala pitanja iz oblasti javnih finansija,

- usvajanje poslovnika o radu i drugih akata potrebnih za rad fiskalnog koordinacijskog tijela Federacije.

 

2. Pravila za jačanje fiskalne odgovornosti

Član 42.

Prijedlozi zakona, uredbi, propisa i drugih akata koje Vlada donosi ili predlaže na donošenje Parlamentu moraju sadržavati procjenu finansijskih efekata na budžet, kao i mišljenje Vlade, ako Vlada nije predlagač zakona.

Tokom izvršavanja budžeta Ministarstvo finansija može vršiti finansijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja budžetskih sredstava.

Kontrolu iz stava 2. ovog člana vrše lica ovlaštena od ministra finansija.

 

Član 43.

Planirani tekući bilans budžeta mora biti pozitivan ili jednak nuli izuzev u slučajevima elementarne nepogode ili stanja prirodne katastrofe koje proglasi zakonodavno tijelo i to u slučaju kada visina utvrđenih šteta dosegne ili premaši 20% ostvarenih rashoda u prethodnoj fiskalnoj godini.

Ukoliko se ostvari tekući deficit u fiskalnoj godini Vlada je dužna izvršiti njegovo pokriće putem planiranja i ostvarivanja tekućeg suficita u naredne tri fiskalne godine.

Procedure zaduživanja i odobravanja od Ministarstva finansija moraju se provoditi u skladu sa odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

3. Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Član 44.

Rukovodilac budžetskog korisnika je odgovoran za:

1. zakonito i namjensko korištenje sredstava i

2. efikasno i uspješno funkcioniranje sistema finansijskog upravljanja i kontrolu u okviru budžetom utvrđenih sredstava.

Rukovodilac je dužan svake godine za prethodnu budžetsku godinu za period u kojem je obavljao poslove rukovodioca popuniti izjavu o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: izjava).

Uz izjavu se prilažu i planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti utvrđenih od nadležnih organa, izvještaj o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim u prethodnoj godini i mišljenje internih revizora o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola za oblasti koje su bile revidirane u prethodnoj godini.

Rukovodioci budžetskih korisnika izjavu dostavljaju ministrima ili rukovodiocima drugih organa uprave na nivou razdjela organizacijske klasifikacije.

Ministri i rukovodioci drugih organa uprave izjavu dostavljaju Ministarstvu finansija koje provjerava njen sadržaj.

Oblik i sadržaj izjave, način popunjavanja i rok predaje izjave, te način i rokove izvještavanja Ministarstva finansija o obavezama iz stava 3. ovog člana propisuje ministar finansija.

 

Član 45.

Odredbe čl. od 42. do 44. shodno se primjenjuju na kantone, gradove, općine i vanbudžetske fondove.

 

VIII. IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 46.

Budžetski korisnici odgovorni su za potpunu i pravovremenu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u budžet i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu sa namjenama.

Budžetski korisnik je dužan provesti sve zakonom propisane radnje radi naplate potraživanja na osnovu ugovora ili bilo kojeg drugog potraživanja na osnovu javnih prihoda.

Za nenaplativa potraživanja Vlada na obrazloženi prijedlog budžetskog korisnika može donijeti odluku o otpisu potraživanja.

Budžetski korisnici odgovorni su za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima.

Način izvršenja budžetskih sredstava namijenjenih za funkcioniranje Parlamenta i drugih zakonodavnih tijela nadležnihza donošenje budžeta bliže će se urediti Zakonom o izvršavanju budžeta za odgovarajući nivo vlasti u Federaciji.

Budžet se izvršava na osnovu Zakona o izvršavanju budžeta za nivo Federacije i kantona, na osnovu odluke o izvršavanju budžeta za nivo grada i općine, odnosno na osnovu odluke o izvršavanju finansijskog plana vanbudžetskog fonda.

 

Član 47.

Namjenski prihodi i primici budžeta su pomoći, donacije, prihodi koji se prikupljaju prema posebnim propisima kojima je utvrđena namjena korištenja tih prihoda, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Federacije i namjenski primici od zaduživanja, emisije vrijednosnih papira i prodaje dionica i udjela.

Prihodi i primici iz stava 1. ovog člana uplaćuju se u budžet.

 

Član 48.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u budžet za tekuću budžetsku godinu.

 

Član 49.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u iznosu manjem od planiranog u budžetu, korisnik može preuzeti i plaćati obaveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i/ili prenesene a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene, kao i transferi za posebne namjene između korisnika javnih sredstava mogu se izvršavati iznad iznosa planiranih u budžetu a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava prema odlukama Vlade a na prijedlog budžetskog korisnika.

 

Član 50.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava u prethodnoj godini budžetskom korisniku umanjit će se budžetska sredstva za iznos nenamjenskog utroška sredstava u godini u kojoj je utvrđeno nenamjensko korištenje sredstva.

 

Član 51.

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika uplaćuju se na depozitni račun javnih prihoda budžeta.

 

Član 52.

Budžet se izvršava u skladu sa prilivom sredstava na Jedinstvenom računu Trezora (u daljnjem tekstu: JRT).

Plaćanje obaveza iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga prioritetna je obaveza Federacije, kantona, grada, općine i vanbudžetskog fonda.

Ostali prioriteti plaćanja utvrđuju se zakonom o izvršavanju budžeta.

 

Član 53.

Ministarstvo finansija na osnovu godišnjih i kvartalnih planova novčanih tokova iskazanih po mjesecima dostavlja budžetskim korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka.

Budžetski korisnici su dužni dostavljati prijedloge godišnjih, kvartalnih i mjesečnih operativnih planova u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija.

Ministarstvo finansija izvijestit će budžetske korisnike o odobrenim operativnim budžetima.

Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom.

 

Član 54.

Isplata brutoplaća i naknada, te naknada korisnicima prava na osnovu drugih zakona, na osnovu utvrđene osnovice može se vršiti samo do visine planiranih sredstava u budžetu za te namjene.

U slučaju da su planirana sredstva u budžetu za isplatu naknada iz stava 1. ovog člana manja od iznosa obračunatog primjenom utvrđene osnovice, primjenjivat će se koeficijent za obračun.

Koeficijent iz stava 2. ovog člana izračunava se tako da se iznos sredstava planiranih u budžetu za tekuću budžetsku godinu dijeli sa iznosom koji je obračunat na osnovu utvrđene osnovice za obračun.

 

Član 55.

Isplate mjesečnih novčanih primanja, izvršene u skladu sa članom 54. ovog zakona, definitivne su i konačne.

 

Član 56.

Ministarstvo finansija vrši plaćanje obaveza svih budžetskih korisnika.

Svaki rashod i izdatak iz budžeta mora se zasnivati na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obaveza za plaćanje.

Odgovorno lice budžetskog korisnika prije potpisivanja knjigovodstvene isprave mora provjeriti pravni osnov i visinu obaveze koja iz nje proizlazi.

 

Član 57.

Budžetski korisnici ne smiju stvarati obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog budžeta putem operativnih planova za tog budžetskog korisnika.

Rashodi i izdaci svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period koje je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uz saglasnost Ministarstva finansija.

Ministar finansija ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa ovim zakonom i zakonom o izvršavanju budžeta.

Korisnici doznačenih transfera ili zajmova dužni su dostaviti budžetskom korisniku izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

U slučaju da korisnici iz stava 4. ovog člana ne dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava neće imati pravo aplicirati za dodjelu sredstava u narednoj fiskalnoj godini.

Član 58.

Odobrene aproprijacije za fiskalnu godinu mogu se koristiti do 31. januara naredne godine.

Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova.

Aproprijacije u svrhe finansiranja višegodišnjih kapitalnih projekata prenose se u narednu fiskalnu godinu prema iznosima i vremenskom rasporedu utvrđenom u DOB-u.

 

Član 59.

Preraspodjela sredstava na budžetskim stavkama na zahtjev budžetskog korisnika može se izvršiti najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka za tog budžetskog korisnika na osnovu rješenja ministra finansija.

Zakonom o izvršavanju budžeta regulirat će se obim i vrste rashoda za preraspodjelu.

Izuzetno, u okviru odobrenog budžeta preraspodjela sredstava dozvoljena je između budžetskih korisnika o čemu odlučuje Vlada na prijedlog Ministarstva finansija.

Uz zahtjev za preraspodjelu odobrenih sredstava budžetski korisnik mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje se Ministarstvu finansija daju na uvid razlozi za dodatnim sredstvima na budžetskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih budžetskih stavki.

Budžetska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način kako je utvrđeno ovim zakonom i zakonom o izvršavanju budžeta.

Budžetska sredstva ne mogu se, osim pod uvjetima propisanim zakonom o izvršavanju budžeta, preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda, Računa kapitalnih izdataka i primitaka i Računa finansiranja.

Preraspodjelu sredstava iz stava 1. ovog člana za vanbudžetske fondove odobrava organ upravljanja, uz saglasnost resornog ministarstva.

 

Član 60.

Sredstva tekuće rezerve planirana u budžetu koriste se za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju budžeta nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva tekuće rezerve iz stava 1. ovog člana mogu iznositi najviše do 3% planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Visina sredstava tekuće rezerve iz stava 2. ovog člana utvrđuje se budžetom.

Sredstva tekuće rezerve ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

 

Član 61.

Korištenje sredstava tekuće rezerve iz člana 60. ovog zakona odobrava do određenih iznosa u skladu sa zakonom o izvršavanju budžeta Vlada na prijedlog Ministarstva finansija, premijer i zamjenici premijera.

Ministarstvo finansija obavezno je tromjesečno izvještavati Vladu o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Vlada polugodišnje izvještava Parlament o korištenju sredstava tekuće rezerve.

 

Član 62.

Ako se u toku godine na osnovu propisa smanji nadležnost budžetskog korisnika, zbog čega se smanjuju i sredstva ili ako se ukine budžetski korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u tekuću rezervu ili budžetskom korisniku koji preuzima njegove poslove o čemu odluku donosi Vlada.

Ukoliko se u toku fiskalne godine prenesu određene nadležnosti budžetskog korisnika ili sam budžetski korisnik prestane postojati, Vlada je dužna formirati komisiju za popis imovine, obaveza i potraživanja.

 

1. Planiranje likvidnosti

Član 63.

Ministarstvo finansija nadležno je za izradu planova novčanih tokova iz člana 53. ovog zakona kojima se predviđa priliv i odliv sredstava na JRT, a koji predstavljaju osnovu za izvršavanje budžeta.

Pri izradi planova novčanih tokova Ministarstvo finansija koristi informacije iz različitih izvora:

1. krajnje stanje JRT za prethodni period,

2. predviđanje svih prihoda i primitaka na JRT,

3. predviđanje svih rashoda i izdataka,

4. predviđanje servisiranja dugova,

5. projekcije inozemne pomoći i pozajmljivanja i

6. kretanje ključnih makroekonomskih parametara.

Plan novčanih tokova razmatra i odobrava odbor za likvidnost budžeta, koji imenuje ministar finansija.

U skladu sa planom novčanih tokova i raspoloživim novčanim sredstvima vrši se alokacija sredstava budžetskim korisnicima za izmirenje obaveza.

Ukoliko je planiran deficit u plan novčanih tokova uključuju se i preporuke o potrebnim korektivnim mjerama.

 

2. Investiranje javnih sredstava

Član 64.

Ministarstvo finansija može investirati bilo koji iznos novčanih sredstava sa JRT koji nije potreban za izvršavanje planiranih budžetskih obaveza.

Investiranje neangažiranih javnih sredstava iz stava 1. ovog člana izvršavat će se isključivo u svrhu povećanja resursa budžeta u skladu sa uvjetima propisanim posebnim zakonom.

Svi prihodi stečeni investiranjem javnih sredstava iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na JRT.

 

3. Povrat sredstava u budžet

Član 65.

Ukoliko se naknadno utvrdi da je isplata iz budžeta izvršena nezakonito i/ili nenamjenski budžetski korisnik je dužan odmah zahtijevati povrat budžetskih sredstava na JRT.

Ako se budžetskim nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu, ministar finansija donosi rješenje o povratu sredstava na JRT.

 

Član 66.

Odredbe čl. od 46. do 65. ovog zakona shodno se primjenjuju kod izvršavanja budžeta kantona, gradova i općina i vanbudžetskih fondova.

 

 

IX. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM

Član 67.

Federacija, kanton, grad, općina i vanbudžetski fond mogu se zadužiti i izdati garancije u svrhe, na način, pod uvjetima i u obimu propisanom zakonom kojim se uređuje dug, zaduživanje i garancije u Federaciji.

Finansijske obaveze preuzete uime i za račun Federacije u skladu sa zakonom i drugim propisima čine dug Federacije.

Sve obaveze koje čine dug Federacije imaju jednak status i prioritetna su obaveza Federacije za plaćanje.

Odredbe st. 2. i 3. ovog člana shodno se primjenjuju i na kantone, gradove, općine i vanbudžetske fondove.

 

Član 68.

Zakonom o izvršavanju budžeta određuju se iznosi novih zaduživanja u skladu sa utvrđenom gornjom granicom zaduživanja, kao i obaveze iz osnova tekućih otplata duga Federacije.

 

Član 69.

Federacija se može kratkoročno zadužiti unutar države za svrhe utvrđene zakonom iz člana 67. stav 1. ovog zakona.

Kratkoročni dug nastao zaduženjem radi privremenog finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka otplatit će se u periodu od jedne godine i niti u jednom vremenskom periodu u toku fiskalne godine neće preći 5% ostvarenih prihoda bez primitaka u prethodnoj fiskalnoj godini.

Član 70.

Za upravljanje dugom Federacije nadležno je Ministarstvo finansija u skladu sa zakonom iz člana 67. stav 1. ovog zakona.

Radi praćenja i upravljanja dugom u Federaciji Ministarstvo finansija može od kreditora zatražiti informaciju o urednom servisiranju unutrašnjeg ili vanjskog duga kantona, grada, općine, javnog preduzeća ili drugog korisnika kredita od značaja za konsolidirano sagledavanje stanja duga.

 

Član 71.

Odredbe čl. od 67. do 70. ovog zakona shodno primjenjuju kantoni, gradovi i općine.

 

 

X. RAČUNOVODSTVO, NADZOR I REVIZIJA BUDŽETA

Član 72.

Rukovodioci budžetskih korisnika odgovorni su za računovodstvo, unutrašnju kontrolu i nadzor transakcija u organu kojim rukovode.

Ministar finansija odgovoran je, u ime Vlade, za računovodstvo i unutrašnji nadzor transakcija zaduživanja i izmirenje duga.

 

1. Računovodstvo

Član 73.

Budžetskim računovodstvom uređuju se poslovne knjige, knjigovodstvene isprave i obrada podataka, sadržaj konta analitičkog kontnog plana, priznavanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, procjenjivanje bilansnih pozicija, revalorizacija, finansijsko izvještavanje i druga pitanja u vezi sa budžetskim računovodstvom.

 

Član 74.

Budžetsko računovodstvo se zasniva na računovodstvenim principima tačnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja, te na međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor.

Budžetsko računovodstvo vodi se po principu dvojnog knjigovodstva prema rasporedu konta iz analitičkog kontnog plana.

 

Član 75.

Budžetsko računovodstvo primjenjuju svi budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi.

 

Član 76.

Priznavanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka zasniva se na modificiranom računovodstvenom principu nastanka događaja.

Prihodi i primici priznaju se u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni na JRT.

Rashodi i izdaci priznaju se na osnovu nastanka poslovnog događaja (obaveze) i u izvještajnom periodu na koji se odnose nezavisno od plaćanja.

 

Član 77.

Vlada donosi uredbu o računovodstvu za budžet Federacije, budžete kantona, gradova, općina i izvanbudžetskih fondova.

 

Član 78.

Ministarstvo finansija osigurava provođenje jedinstvenih računovodstvenih procedura i donosi propise o knjigovodstvu, te sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja za sve budžetske korisnike i vanbudžetske fondove.

 

2. Budžetski nadzor

Član 79.

Budžetski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, pravovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

Budžetski nadzor obuhvata nadzor računovodstvenih, finansijskih i ostalih poslovnih dokumenata subjekata nadzora.

 

Član 80.

Budžetski nadzor vrši se kod budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova, pravnih i fizičkih lica korisnika sredstva iz budžeta i finansijskih planova vanbudžetskih korisnika, kao i nadzor nad korištenjem kreditnih sredstava na osnovu garancija.

 

Član 81.

Poslove budžetskog nadzora vrše po službenoj dužnost budžetski inspektori koji su ovlašteni službenici Ministarstva finansija.

 

Član 82.

Budžetski nadzor vrši se direktnim nadzorom kod subjekata iz člana 80. ovog zakona, odnosno analizom njihove finansijskoračunovodstvene dokumentacije.

 

Član 83.

Budžetski inspektor dostavlja subjektu nadzora pisano obavještenje o početku vršenja nadzora, te o predmetu i periodu obuhvaćenom nadzorom.

Odgovorno lice subjekta nadzora ili lice koje on ovlasti dužno je učestvovati u postupku nadzora i na zahtjev inspektora budžetskog nadzora dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju.

 

Član 84.

Ako budžetski inspektor utvrdi povrede, odnosno nepravilnosti u primjeni zakona ili drugih propisa dužan je poduzeti upravne i druge mjere za koje je ovlašten zakonom i drugim propisima.

 

Član 85.

Budžetski inspektor dužan je čuvati poslovnu i profesionalnu tajnu i podatke za koje sazna tokom vršenja nadzora i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa utvrđenim stepenom tajnosti.

 

3. Interna kontrola i interna revizija

Član 86.

Budžetski korisnici obavezni su urediti sistem interne kontrole u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole kako bi se osiguralo izvršavanje aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti.

Ministarstvo finansija donosi instrukcije za uspostavu i održavanje sistema interne kontrole, a budžetski korisnici obavezni su donijeti pravilnik o internim kontrolama.

Sistem interne kontrole osigurava uspostavu organizacije, politika i procedura koje se koriste za postizanje namjeravanih rezultata u vladinim programima.

Član 87.

Praćenje i ocjenjivanje sistema internih kontrola vrši interna revizija u skladu sa propisima kojima se regulira oblast interne revizije.

Član 88.

Odredbe čl. od 72. do 87. ovog zakona shodno se primjenjuju na kantone, gradove, općine i vanbudžetske fondove.

 

4. Finansijsko izvještavanje i revizija

Član 89.

Finansijski izvještaji budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova su izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama imovine, obaveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka, izdataka, odnosno novčanih tokova.

 

Član 90.

Ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni finansijski izvještaj u roku 30 dana po isteku obračunskog perioda, a godišnji izvještaj do 15. aprila tekuće godine.

 

Član 91.

Budžetski korisnici kvartalne finansijske izvještaje podnose Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za IV kvartal prethodne godine do 28. februara tekuće godine.

 

Član 92.

Općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti kvartalne izvještaje općinskom i gradskom vijeću i kantonalnim ministarstvima finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za IV kvartal do 5. marta tekuće godine.

Kvartalne izvještaje o izvršenju finansijskih planova vanbudžetski fondovi dostavljaju resornim ministarstvima, kantonalnim ministarstvima finansija i Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za IV kvartal prethodne godine do 5. marta tekuće godine.

Kantonalna ministarstva finansija konsolidovane kvartalne izvještaje o izvršenju budžeta kantona, općina i gradova dostavljaju Ministarstvu finansija u roku 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za IV kvartal prethodne godine do 15. marta tekuće godine.

 

Član 93.

Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi obavezni su izraditi godišnji obračun za prethodnu godinu i dostaviti ga nadležnom ministarstvu finansija, odnosno službi za finansije i nadležnim institucijama u skladu sa zakonom i drugim propisima, najkasnije do kraja februara tekuće godine.

U slučaju da budžetski korisnik završni godišnji obračun ne podnese pravovremeno, ministar finansija ima pravo privremeno obustaviti odobrenje rashoda sve dok se ne izvrši prijem godišnjeg obračuna.

 

Član 94.

Općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti računovodstvene godišnje izvještaje kantonalnim ministarstvima finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje godišnje izvještaje resornim ministarstvima, kantonalnim ministarstvima finansija i Ministarstvu finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 95.

Kantonalna ministarstva finansija dostavljaju konsolidovane godišnje izvještaje za budžete općina i gradova, godišnje izvještaje za budžete kantona Ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

 

Član 96.

Ministarstvo finansija dužno je pravovremeno dostaviti Vladi izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu godinu koji Vlada podnosi na usvajanje Parlamentu u roku šest mjeseci od završetka fiskalne godine.

 

Član 97.

Izvještaj iz člana 96. ovog zakona mora biti u skladu sa sadržajem i klasifikacijama računa budžeta, a sadrži:

1. prihode i primitke, rashode i izdatke za fiskalnu godinu odobrene od Parlamenta ili naknadno izmijenjene,

2. ostvarene prihode i primitke, rashode i izdatke u toku godine koji su prikazani tako da se može jasno vidjeti razlika između odobrenog budžeta i njegovog ostvarenja,

3. početno i završno stanje JRT,

4. početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva,

5. objašnjenje većih odstupanja,

6. podatke o svim promjenama na osnovu zaduživanja i upravljanja dugom i o garancijama datim u toku fiskalne godine i

7. podatke o korištenju budžetske rezerve.

Član 98.

Javna preduzeća i ustanove koje se finansiraju iz javnih prihoda, kao i javna preduzeća za koja Ministarstvo finansija izdaje garancije za zaduživanje dužna su kvartalno dostavljati finansijske podatke nadležnom ministarstvu.

Vrstu, način i rokove za dostavu finansijskih podataka propisuje ministar finansija.

 

Član 99.

Reviziju godišnjih izvještaja svakog budžetskog korisnika obavlja Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

5. Objavljivanje

Član 100.

Budžet, izmjene i dopune budžeta, te odluka o privremenom finansiranju objavljuje se na nivou glavne grupe u "Službenim novinama Federacije BiH" u roku deset dana od dana njihovog donošenja.

Zakon o izvršavanju budžeta objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" u roku deset dana od dana njegovog donošenja.

Svako korištenje tekuće rezerve Vlade objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" u roku deset dana od dana donošenja odluke Vlade.

Periodični i godišnji izvještaji o izvršenju budžeta objavljuju se na službenoj stranici Ministarstva finansija u roku deset dana od dana njihovog podnošenja.

Odluke o dugu i zaduživanju objavljuju se u "Službenim novinama Federacije BiH" u roku deset dana od dana njihovog donošenja.

 

Član 101.

Odredbe čl. od 89. do 100. ovog zakona shodno se primjenjuju na kantone, gradove, općine i vanbudžetske fondove.

 

XI. KAZNENE ODREDBE

Član 102.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM bit će kažnjeno za prekršaj odgovorno lice budžetskog korisnika, odgovorno lice vanbudžetskog fonda, nosilac izvršne vlasti kantona, grada ili općine, nadležan za budžet ili drugo odgovorno lice ako:

1. ne uspostavi i ne vodi registar budžetskih korisnika, član 3. ovog zakona,

2. izradi prijedlog finansijskog plana suprotno odredbama ovog zakona, čl. 12., 13., 14., 19., 20., 21., 22. i 27.,

3. do 1. marta tekuće godine Ministarstvu finansija ne dostavi prijedlog prioriteta za izradu DOB-a za narednu godinu, član 15. ovog zakona,

4. do 15. augusta tekuće godine Ministarstvu finansija ne dostavi sve budžetske zahtjeve za narednu godinu, čl. 15. i 20. ovog zakona,

5. ne popuni izjavu o fiskalnoj odgovornosti i ne dostavi je nadležnom ministarstvu, član 44. ovog zakona,

6. izvrši isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnicima prava u visini iznad iznosa planiranih sredstava u budžetu za te namjene, član 54. ovog zakona,

7. ne primjenjuje sistem budžetskog računovodstva na način propisan ovim zakonom, čl. od 73. do 76. ovog zakona,

8. ne osigura postojanje sistema interne kontrole u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole, član 86. ovog zakona,

9. ne podnosi periodične finansijske izvještaje, član 90. ovog zakona,

10. ne podnese konsolidovani periodični izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu fiskalnu godinu, član 92. ovog zakona,

11. ne podnese konsolidovani godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu fiskalnu godinu, član 95. ovog zakona.

 

Član 103.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500 KM do 3.000 KM bit će kažnjeno za prekršaj odgovorno lice budžetskog korisnika, odgovorno lice vanbudžetskog fonda, nosilac izvršne vlasti kantona, grada ili općine, nadležan za budžet ili drugo odgovorno lice ako:

1. odobri preuzimanje obaveza na teret budžeta tekuće godine suprotno namjeni i visini utvrđenoj u posebnom dijelu budžeta, član 6. ovog zakona,

2. u periodu privremenog finansiranja poveća broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. decembra prethodne godine ili započne nove ili proširene programe i aktivnosti, član 35. ovog zakona,

3. stvori obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog budžeta putem operativnih planova za tog budžetskog korisnika,

4. postupak zaduženja provedu suprotno čl. od 67. do 70. ovog zakona,

5. ne omogući nesmetano vršenje budžetskog nadzora, odbije učestvovati u postupku nadzora ili na zahtjev inspektora budžetskog nadzora odbije dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju, član 83. ovog zakona.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 104.

Vlada će u roku 90 dana od početka primjene ovog zakona donijeti propise predviđene ovim zakonom.

Ministar finansija će u roku 60 dana od početka primjene ovog zakona donijeti propise predviđene ovim zakonom.

 

Član 105.

U slučaju da su odredbe drugih zakona i propisa u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjivat će se ovaj zakon.

 

Član 106.

Danom početka primjene ovog zakona prestaje važiti Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12).

 

Član 107.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati od 1. januara 2014. godine.

IZVOR: "Službene novine FBiH", br. 102/13 od 25.12.2013. godine


OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2014. GODINU

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija – federalni ministar financija objavljuje

 

OSNOVICE

ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA

ZA 2014. GODINU

 

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.399,00 KM - za slobodna zanimanja,

b) 827,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 445,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 700,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 318,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 318,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 318,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 318,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2013. godine je 1.272,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 101/13 od 20.12.2013. godine


Prosječne neto i bruto plaće za FBiH, RS i BiH

Za Federaciju BiH                     

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 100/13 od 18.12.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec oktobar 2013. godine i iznosi:

- po zaposlenom za oktobar 2013. godine neto plaća.................................................845 KM

- po zaposlenom za period avgust - oktobar neto plaća..............................................837 KM

- po zaposlenom za oktobar 2013. godine bruto plaća.............................................1.290 KM

Za Republiku Srpsku

U "Službenom glasniku RS", broj 101/13 od 28.11.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći za oktobar 2013. godine i iznosi:

- po zaposlenom za oktobar 2013. godine bruto plaća iznosi...................................1.334 KM

- po zaposlenom za oktobar 2013. godine neto plaća iznosi.......................................808 KM

- po zaposlenom za period januar - oktobar bruto plaća iznosi................................1.330 KM

- po zaposlenom za period januar - oktobar neto plaća iznosi.....................................807 KM

Za Bosnu i Hercegovinu

U "Službenom glasniku BiH", broj 91/13 od 22.11.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći zaposlenih u BiH za septembar 2013. godine i iznosi:

- po zaposlenom za mjesec septembar 2013. godine neto plaća iznosi........................826 KM

- po zaposlenom za mjesec septembar 2013. godine bruto plaća iznosi...................1.290 KM


ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU

Na osnovu člana 82. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 85. sjednici održanoj 31.10.2013. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2014. GODINU


I

U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije, u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, u 2014. godini, izdvajat će se 10,2% od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

II

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/09, 46/09, 56/09, 63/09, 77/09, 2/10, 10/10, 25/10, 40/10, 50/10, 67/10 i 77/10), po važećim stopama, te se usmjeravaju u  slijedećem omjeru, i to:

- 89,8% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona od ukupno obračunatog iznosa,

- 10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

III

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o ovoj odluci i to u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke saglasno članu 82. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama“, a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 92/13 od 22.11.2013. godine


Časopis Decembar 2013

casopis decembar 2013S A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Nove preporuke vijeća stranih investitora vlastima BiH (Bijela knjiga 2012/2013)

2. Dr. sc. Dinka Antić

Povrati PDV-a – politika i praksa

3. Fuad Balta, dipl. oec

Sankcioniranje poreznih prekršaja

4. Mr oec Mirna Pajević

Računovodstveni i porezni aspekt administrativnih taksi

5. Sanela Agačević, dipl. oec

Organizacija i odgovornost računovodstva

6. Dr. Asim Šaković

Zakon o budžetima u FBiH kao osnova za izgradnju novih struktura javne interne kontrole

7. Mr. oec Erdin Hasanbegović

Likvidnost i politika likvidnosti u poslovanju preduzeća

8. Safija Žilić, dipl. oec

Penzijska reforma i uticaj na tržište kapitala

9. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Uloga i značaj timskog rada

10. Mr. sci. Mersiha Slipičević

Procjena osposobljenosti zdravstvenih menadžera za savremeni menadžerski koncept

11. Alan Vajda, mag. iur.

Modaliteti priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u R Hrvatskoj - II dio

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Utvrđen Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Otežani uvjeti rada zaposlenika sa stanovišta penzijskog i invalidskog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


SEMINAR: PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJEG OBRAČUNA

Poziv na savjetovanje - SEMINARpoziv decembar 2013

 • PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJEG OBRAČUNA
 • UGOVARANJE I OBRAČUN PLAĆA,UGOVORA O DJELU, AUTORSKIH HONORARA – razlike i ograničenja
 • TRETMAN NAKNADNO UTVRĐENIH GREŠAKA
 • OČEKIVANE IZMJENE  POREZA I DOPRINOSA

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

 • BIHAĆ, 12.12.2013., Hotel Park
 • ZENICA, 13.12.2013., Hotel Zenica
 • MOSTAR, 16.12.2013., Hotel Ero
 • SARAJEVO, 17.12.2013., Hotel Holiday
 • TUZLA, 18.12.2013., Hotel Tuzla

 Poziv u PDF-u

 

TEME SEMINARA

 1. PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • Popisne komisije, rokovi popisa, izvještaji i usvajanje popisa
 • Usklađivanje knjigovodstvene i stvarne vrijednosti
 • Provjera ispravnosti knjiženja gotovih proizvoda
 • Računovodstveni i porezni tretman popisnih razlika – viškovi  i manjkovi
 • Kalo, rastur, kvar i lom – porezno dopustivi rashod
 • PDV, porez na dohodak i porez na dobit na popisne razlike
 • Računovodstvo potraživanja i obaveza
 • Zastara, rokovi zastare u odnosu na vrstu obaveze
 • Porezni aspekt otpisa potraživanja i obaveza
 • Otpis obaveza po osnovu javnih prihoda
 • Godišnji obračun amortizacije

2. PRIPREMNE RADNJE ZA SAČINJAVANJE POREZNIH PRIJAVA

 • Porezne prijave obrtnika - zaključenje poslovnih knjiga za
 • Porezne prijave fizičkih lica - pripreme za sačinjavanje i dostavljanje GIP obrasca i izvještaj o isplatama
 • Ispravke grešaka

3. UGOVARANJE I OBRAČUN PLAĆA

 • Različite osnovice za obračun doprinosa, minuli rad, popunjavanje i predaja Specifikacije i MIP-ova u svim slučajevima
 • Fokus na posebne slučajeve zaposlenika u međunarodnim organizacijama, zaposlenika u kožarskim, tekstilnim i drugim granama za koje su utvrđene minimalne osnovice, za zaposlenike kod tzv. niskoakumulativnih djelatnosti i sl.
 • Rad na 4-časovno radno vrijeme, obračun doprinosa
 • Praktični primjeri obračuna plaća, izrade Specifikacije i MIP-ova u navedenim slučajevima

 4. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI

 • Ugovor o djelu, Ugovor o autorskom djelu i Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, osnovne karakteristike, međusobne razlike i ograničenja
 • Obračun naknade po bruto i neto principu
 • Isplate ili „snošenje“ dijela troškova angažovanim licima, porezni tretman
 • Podnošenje obrazaca u Poreznu upravu
 • Ispravke grešaka nastalih u podnošenju obrazaca i obračunu poreza i doprinosa

 5. NAKNADNO UTVRĐENE GREŠKE

 • Računovodstveni i porezni tretman greške
 • Primjena MRS 8
 • Razlika između greške, promjene računovodstvene politike i promjene računovodstvene procjene

 6. OČEKIVANE IZMJENE  POREZA I DOPRINOSA

 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o doprinosima
 • Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

 7. POREZNE I DRUGE AKTUELNOSTI

 • NOVO Uputstvo za PMIP-1024 - načini i problemi kod pondošenja
 • Izmjene u načinu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje
 • Sankcionisanje poreznih prekršaja prema Zakonu o prekršajima i  poreznim propisima
 • Najčešća pitanja i problemi prilikom dodjele identifikacionih brojeva u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
 • Usaglašavanje zakonskih i podzakonskih akata sa novim Zakonom o budžetu - Uredba o računovodstvu, Pravilnik o knjigovodstvu, Računovodstvene politike i dr.

 8. ODGOVORI NA PITANJA

7bodova

INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA :

 • Za pretplatnike časopisa 100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Vlada FBiH mjenja Zakon o poticajima za privredu

poticaj u poljoprivrediPrijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja male privrede, kojeg je u petak (29. novembar 2013.) utvrdila Vlada FBiH, odnosi se na subjekte male privrede bez obzira na njihov pravni oblik, uključujući samostalno zaposlene osobe i porodične poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima.

Također, on obuhvata partnerstva ili udruženja koja redovno obavljaju privredne djelatnosti i koji su samostalni u poslovanju, ako zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 osoba, ostvaruju godišnji prihod manji od 97,5 mil KM, odnosno ako je godišnji bilans stanja manji od 84 mil KM. Prema veličini, u smislu ovog zakona, razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti male privrede.

Mikro subjekti su fizičke i pravne osobe koja zapošljavaju prosječno godišnje manje od deset osoba i čiji je ukupni godišnji prihod ili ukupni godišnji bilans stanja manji od 3,9 mil KM. Mali subjekti su fizičke i pravne osobe koje zapošljavaju prosječno godišnje manje od 50 osoba i čiji je ukupni godišnji prihod ili bilans stanja manji od 19,5 mil KM. Srednji zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 osoba, ukupni godišnji prihod im je manji od 97,5 mil KM, a ukupni godišnji bilans stanja manji od 84 mil KM.

Još važećim zakonom je zaštitna mjera zabrane pristupa sredstvima razvoja jedinstvena u trajanju od pet godina. Jedan od ciljeva izmjena Zakona je da zaštitna mjera zabrane pristupa sredstvima razvoja bude različita, odnosno izrečena u zavisnosti od težine prekršaja.

IZVOR: www.ekapija.com