Časopis Decembar 2013

casopis decembar 2013S A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Nove preporuke vijeća stranih investitora vlastima BiH (Bijela knjiga 2012/2013)

2. Dr. sc. Dinka Antić

Povrati PDV-a – politika i praksa

3. Fuad Balta, dipl. oec

Sankcioniranje poreznih prekršaja

4. Mr oec Mirna Pajević

Računovodstveni i porezni aspekt administrativnih taksi

5. Sanela Agačević, dipl. oec

Organizacija i odgovornost računovodstva

6. Dr. Asim Šaković

Zakon o budžetima u FBiH kao osnova za izgradnju novih struktura javne interne kontrole

7. Mr. oec Erdin Hasanbegović

Likvidnost i politika likvidnosti u poslovanju preduzeća

8. Safija Žilić, dipl. oec

Penzijska reforma i uticaj na tržište kapitala

9. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Uloga i značaj timskog rada

10. Mr. sci. Mersiha Slipičević

Procjena osposobljenosti zdravstvenih menadžera za savremeni menadžerski koncept

11. Alan Vajda, mag. iur.

Modaliteti priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u R Hrvatskoj - II dio

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Utvrđen Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Otežani uvjeti rada zaposlenika sa stanovišta penzijskog i invalidskog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Novembar 2013

casopis 1113S A D R Ž A J

1. Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec

Javni prihodi u FBiH za period 2005-2012. sa osvrtom na zakonska rješenja pripadnosti

raspodjele javnih prihoda

2. Dr. sc. Jozo Piljić

Konsolidirani financijski izvještaji vodič za primjenu - dodatak B MSFI-ja 10

3. Sanela Agačević, dipl. oec

Troškovno računovodstvo – III dio

Troškovi radne snage, obračun i evidencije

4. Denis Zukić, dipl. oec

Računovodstveni i porezni tretman nabavke i prodaje automobila

5. Fuad Balta, dipl. oec

Porezna kartica

6. Mr oec Mirna Pajević

Administrativne takse

7. Prof. dr. Jozo Sović

Računovodstveno elaboriranje poslovnog spajanja privrednih društava

8. Safija Žilić. dipl. oec

Outsourcing

9. Dr. sc. Mile Sadžak

BiH menadžment(eri)

10. Alan Vajda, mag. iur.

Modaliteti priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj - I dio

11. Dr. Asim Šaković

Šta nam donosi Zakon o budžetima u FBiH

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Aktuelna pitanja iz Zakona o radu sa prijedlozima novih rješenja

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Penzijsko i invalidsko osiguranje i prava koja proističu iz tog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Oktobar 2013

NaslovnicaS A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Neophodnost podnošenja jedinstvenog poreznog bilansa pravnog lica u funkciji eliminisanja negativnih efekata neharmoniziranih zakona o porezu na dobit u BiH

2. Denis Zukić, dipl. oec

Pravni vs Porezni tretman naknada - Koliku naknadu isplatiti radniku?

 

3. Mr oec Mirna Pajević

Nova računovodstvena direktiva EU

4. Sanela Agačević, dipl. oec

Troškovno računovodstvo – II dio

Klasifikacija troškova prema MRS i Kontnom planu

5. Doc. dr. sci. Almir Alihodžić

Vrednovanje preduzeća putem prinosne metode

6. Mr. oec Erdin Hasanbegović

Čitanje i analiziranje financijskih izvještaja preduzeća

7. Safija Žilić, dipl. oec

Oblici međunarodnog kretanja kapitala

8. Adnan Balvanović, 2MA iur. et oec

Evropska kompanija posmatrana kroz uspostavljanje i razvoj prava radnika na informisanje, konsultovanje i participaciju na unutrašnjem tržištu Evropske unije

9. Alan Vajda, mag. iur.

Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji - II dio

10. Mr. oec Emina Imamović

Klasifikacija rizika u društvima za osiguranje

11. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Neverbalna komunikacija u poslovnom svijetu

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Penzijski staž i prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Septembar 2013

casopis br 9S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Plaćanje poreza na primanja pripravnika i volontera

2. Denis Zukić, dipl. oec

Porez po odbitku – odgovori na pitanja iz prakse

3. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Problematika praktične primjene novog modela prinudne naplate preko bankovnih računa u RS

4. Sanela Agačević, dipl. oec

Troškovno računovodstvo – I dio

5. Dr sc. Jozo Piljić

MRS 27 - Nekonsolidirani financijski izvještaji i MSFI 10 – Konsolidirani financijski izvještaji

6. Mr oec Mirna Pajević

Poslovne knjige za ugostiteljsku djelatnost

7. Aleksandra Regoje, dipl. oec

Efekti metodologije raspodjele prihoda od indirektnih poreza na vladine račune

8. Safija Žilić, dipl. oec

Hipoteka kao založno pravo na nepokrenim stvarima

9. Mr Damjan Danilović

Ispunjavanje akreditivnih obaveza u postupku stečaja

10. Dr sc. Dinka Antić

Evolucija mehanizma prijenosa PDV obveze sa prodavca na kupca u EU

11. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Žene menadžeri

12. Alan Vajda, mag. iur.

Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji - I dio

13. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Pisana poslovna komunikacija - neverbalna poslovna komunikacija

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Neki aspekti Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Invalidnost i invalidska penzija

16. Mehmed Deković, dipl. pravnik

Neka zapažanja iz prakse u ostvarivanju i primjeni propisa o pravu zaposlenika na godišnji odmor

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Juli/Avgust

casopis juliS A D R Ž A J

1. Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2013. godine

2. Sanela Agačević, dipl. oec

Inspekcijske kontrole i računovođe

3. Emina Mešić, dipl. oec

Vrednovanje bilansnih i vanbilansnih pozicija u društvima za osiguranje

4. Dr sc. Jozo Piljić

Računovodstveni i porezni tretman biološke imovine

5. Denis Zukić, dipl. oec

Oporezivanje usluga u skladu sa članom 15. Zakona o PDV-u

6. Dr sc. Dinka Antić

Primjena gotovinskog računovodstva u sistemu PDV-a

7. Fuad Balta, dipl. oec

Oporezivanje imovine

8. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Nepoštivanje djelovanja mjenične klauzule “bez protesta” u praksi pojedinih izvršnih sudaca

9. Mr oec Mirna Pajević

Posredovanje u prodaji

10. Mr sc. Hasida Gušić

Ocjena isplativosti ulaganja

11. Safija Žilić, dipl. oec

Ugovori u privredi

12. Mr oec Erdin Hasanbegović

Mladen Šimšić

Organizacija funkcije finansijskog menadžmenta

13. Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti boravka i rada stranih državljana u Bosni i Hercegovini

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Ugovor o radu sa posebnim osvrtom na plaće i naknade plaće

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Međunarodni aspekti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja invalida sa osvrtom na stanje u Federaciji BiH

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Juni 2013

casopis juniS A D R Ž A J

1. Safija Žilić, dipl. oec

Stečajni postupak u praksi

2. Sanela Agačević, dipl. oec

Povezanost računovodstvene sa ostalim funkcijama

3. Mr oec Mirna Pajević

Komisiona prodaja

4. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

PDV-tretman usluga faktoringa i forfetinga, te prometa obrasca mjenice

5. Denis Zukić, dipl. oec

Povrat plaćenog PDV-a stranim pravnim i fizičkim licima

6. Mr oec Emina Imamović

Interna revizija u društvima za osiguranje u Bosni i Hercegovini

7. Bogoljub Raffaelli

Razvoj poslovnih procesa

8. Mr oec Erdin Hasanbegović;  Maja Šimšić

Oblici poslovne organizacije u BiH

9. Doc. dr Nezir Huseinspahić

Postoje li argumenti za donošenje odluka o primjeni modela javno-privatnog partnerstva

(JPP) u zdravstvu Federacije BiH

10. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Ljudski resursi (Human Resource) – ciljevi i značaj

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Zakoni kojima se uređuje pitanje zapošljavanja stranaca

12. Mehmed Deković, dipl. pravnik

Zaštita zaposlenika privremeno ili trajno nesposobnog za rad

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Bilateralni odnosi u oblasti socijalnog osiguranja sa Libijom i Egiptom

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja iz službenih glasila

16. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis April 2013

april 2014 casopisS A D R Ž A J

1. Dr Asim Šaković

Primjena računovodstva troškova kao jednog od reformskih procesa u FBiH

2. Safija Žilić, dipl. oec

Ovlašteni učesnici na tržištu vrijednosnih papira i obaveza postupanja prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH

3. Denis Zukić, dipl. oec

Kapitalizacija troškova pozajmljivanja prema zahtjevima MRS-a 23 – Troškovi pozajmljivanja

 

4. Dr sc. Jozo Piljić

Zarade po dionici – EPS

5. Sanela Agačević, dipl. oec

„Detaširani“ radnici u svjetlu doprinosa i PDV-a

6. Aleksandra Regoje, dipl. oec

Mjesečne fluktuacije indirektnih poreza

7. Dr sc. Dinka Antić

Saradnja poreznih uprava: Pravni okvir EU i pouke za BiH

8. Mr oec Mirna Pajević

Zastara potraživanja

9. Alan Vajda, mag. iur

Uvjeti boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj - I dio

10. Edin Glogić, dipl. oec

Upravljanje ambalažom, ambalažnim otpadom i elektronskim otpadom

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Ugovor o radu, plaće i naknade plaće

12. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik

Neka obilježja penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja iz službenih glasila

15. Saopštenja za primjenu propisa