Časopis Oktobar 2013

NaslovnicaS A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Neophodnost podnošenja jedinstvenog poreznog bilansa pravnog lica u funkciji eliminisanja negativnih efekata neharmoniziranih zakona o porezu na dobit u BiH

2. Denis Zukić, dipl. oec

Pravni vs Porezni tretman naknada – Koliku naknadu isplatiti radniku?

 

3. Mr oec Mirna Pajević

Nova računovodstvena direktiva EU

4. Sanela Agačević, dipl. oec

Troškovno računovodstvo – II dio

Klasifikacija troškova prema MRS i Kontnom planu

5. Doc. dr. sci. Almir Alihodžić

Vrednovanje preduzeća putem prinosne metode

6. Mr. oec Erdin Hasanbegović

Čitanje i analiziranje financijskih izvještaja preduzeća

7. Safija Žilić, dipl. oec

Oblici međunarodnog kretanja kapitala

8. Adnan Balvanović, 2MA iur. et oec

Evropska kompanija posmatrana kroz uspostavljanje i razvoj prava radnika na informisanje, konsultovanje i participaciju na unutrašnjem tržištu Evropske unije

9. Alan Vajda, mag. iur.

Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji – II dio

10. Mr. oec Emina Imamović

Klasifikacija rizika u društvima za osiguranje

11. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Neverbalna komunikacija u poslovnom svijetu

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Penzijski staž i prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa