Časopis Novembar 2013

casopis 1113S A D R Ž A J

1. Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec

Javni prihodi u FBiH za period 2005-2012. sa osvrtom na zakonska rješenja pripadnosti

raspodjele javnih prihoda

2. Dr. sc. Jozo Piljić

Konsolidirani financijski izvještaji vodič za primjenu – dodatak B MSFI-ja 10

3. Sanela Agačević, dipl. oec

Troškovno računovodstvo – III dio

Troškovi radne snage, obračun i evidencije

4. Denis Zukić, dipl. oec

Računovodstveni i porezni tretman nabavke i prodaje automobila

5. Fuad Balta, dipl. oec

Porezna kartica

6. Mr oec Mirna Pajević

Administrativne takse

7. Prof. dr. Jozo Sović

Računovodstveno elaboriranje poslovnog spajanja privrednih društava

8. Safija Žilić. dipl. oec

Outsourcing

9. Dr. sc. Mile Sadžak

BiH menadžment(eri)

10. Alan Vajda, mag. iur.

Modaliteti priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj – I dio

11. Dr. Asim Šaković

Šta nam donosi Zakon o budžetima u FBiH

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Aktuelna pitanja iz Zakona o radu sa prijedlozima novih rješenja

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Penzijsko i invalidsko osiguranje i prava koja proističu iz tog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa