Časopis April 2013

april 2014 casopisS A D R Ž A J

1. Dr Asim Šaković

Primjena računovodstva troškova kao jednog od reformskih procesa u FBiH

2. Safija Žilić, dipl. oec

Ovlašteni učesnici na tržištu vrijednosnih papira i obaveza postupanja prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH

3. Denis Zukić, dipl. oec

Kapitalizacija troškova pozajmljivanja prema zahtjevima MRS-a 23 – Troškovi pozajmljivanja

 

4. Dr sc. Jozo Piljić

Zarade po dionici – EPS

5. Sanela Agačević, dipl. oec

„Detaširani“ radnici u svjetlu doprinosa i PDV-a

6. Aleksandra Regoje, dipl. oec

Mjesečne fluktuacije indirektnih poreza

7. Dr sc. Dinka Antić

Saradnja poreznih uprava: Pravni okvir EU i pouke za BiH

8. Mr oec Mirna Pajević

Zastara potraživanja

9. Alan Vajda, mag. iur

Uvjeti boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj – I dio

10. Edin Glogić, dipl. oec

Upravljanje ambalažom, ambalažnim otpadom i elektronskim otpadom

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Ugovor o radu, plaće i naknade plaće

12. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik

Neka obilježja penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja iz službenih glasila

15. Saopštenja za primjenu propisa