Časopis Septembar 2013

casopis br 9S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Plaćanje poreza na primanja pripravnika i volontera

2. Denis Zukić, dipl. oec

Porez po odbitku – odgovori na pitanja iz prakse

3. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Problematika praktične primjene novog modela prinudne naplate preko bankovnih računa u RS

4. Sanela Agačević, dipl. oec

Troškovno računovodstvo – I dio

5. Dr sc. Jozo Piljić

MRS 27 – Nekonsolidirani financijski izvještaji i MSFI 10 – Konsolidirani financijski izvještaji

6. Mr oec Mirna Pajević

Poslovne knjige za ugostiteljsku djelatnost

7. Aleksandra Regoje, dipl. oec

Efekti metodologije raspodjele prihoda od indirektnih poreza na vladine račune

8. Safija Žilić, dipl. oec

Hipoteka kao založno pravo na nepokrenim stvarima

9. Mr Damjan Danilović

Ispunjavanje akreditivnih obaveza u postupku stečaja

10. Dr sc. Dinka Antić

Evolucija mehanizma prijenosa PDV obveze sa prodavca na kupca u EU

11. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Žene menadžeri

12. Alan Vajda, mag. iur.

Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji – I dio

13. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Pisana poslovna komunikacija – neverbalna poslovna komunikacija

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Neki aspekti Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Invalidnost i invalidska penzija

16. Mehmed Deković, dipl. pravnik

Neka zapažanja iz prakse u ostvarivanju i primjeni propisa o pravu zaposlenika na godišnji odmor

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa