Časopis Decembar 2013

casopis decembar 2013S A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Nove preporuke vijeća stranih investitora vlastima BiH (Bijela knjiga 2012/2013)

2. Dr. sc. Dinka Antić

Povrati PDV-a – politika i praksa

3. Fuad Balta, dipl. oec

Sankcioniranje poreznih prekršaja

4. Mr oec Mirna Pajević

Računovodstveni i porezni aspekt administrativnih taksi

5. Sanela Agačević, dipl. oec

Organizacija i odgovornost računovodstva

6. Dr. Asim Šaković

Zakon o budžetima u FBiH kao osnova za izgradnju novih struktura javne interne kontrole

7. Mr. oec Erdin Hasanbegović

Likvidnost i politika likvidnosti u poslovanju preduzeća

8. Safija Žilić, dipl. oec

Penzijska reforma i uticaj na tržište kapitala

9. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Uloga i značaj timskog rada

10. Mr. sci. Mersiha Slipičević

Procjena osposobljenosti zdravstvenih menadžera za savremeni menadžerski koncept

11. Alan Vajda, mag. iur.

Modaliteti priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u R Hrvatskoj – II dio

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Utvrđen Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Otežani uvjeti rada zaposlenika sa stanovišta penzijskog i invalidskog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa