Način obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

infoKao što smo već ranije objavili, u „Službenim novinama FBiH“ br. 92/13 objavljena je Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2014. godinu.  Pomenutom Odlukom definisane su nove stope za usmjeravanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, i to:

89,8% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona od ukupno obračunatog iznosa,

10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine iz „Službenih novina FBiH“ br. 103/13, propisan je način uplate (usmjeravanja) obaveznog zdravstvenog osiguranja po novim stopama. U tački 3. i 5. propisano je da će se uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće obračunatih za periode PRIJE 01.01.2014. godine, BEZ OBZIRA NA DATUM IZVRŠENJA UPLATE, vršiti u omjerima, koji su važili prije primjene gore navedene Odluke (91% i 9%). Dok će se uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće obračunatih za periode NAKON 01.01.2014. godine, vršiti po novim stopama (89,8% i 10,2%).

U nastavku prenosimo u cjelosti Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine iz „Službenih novina FBiH“ br. 103/13:

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansijafederalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU

UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/13, 53/13, 63/13 i 93/13), u poglavlju VI. DOPRINOSI, u podtački 21.2., u stavu 2., u alineji 1. broj “91” zamjenjuje se brojem “89,8”.

U alineji 2. broj “9” zamjenjuje se brojem “10,2”.

2. U podtački 21.2., u stavu 4. broj “91” zamjenjuje se brojem “89,8”.

3. U podtački 21.2., iza stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

“Usmjeravanje doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće prema procentima iz st. 2 i 4. ove podtačke usklađeno je sa Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (“Službene novine Federacije BiH” broj 92/13) i primjenjuje se od 01.01.2014. godine.

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće obračunatih za periode prije 01.01.2014. godine, bez obzira na datum izvršenja uplate, vršiti će se u omjerima, koji su važili prije primjene gore navedene Odluke.”

4. U podtački 21.5., u stavu 2., u alineji 1. broj “91” zamjenjuje se brojem “89,8”.

U alineji 2. broj “9” zamjenjuje se brojem “10,2”.

5. U podtački 21.5., iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

“Usmjeravanje doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada prema procentima iz stava 2. usklađeno je sa Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (“Službene novine Federacije BiH” broj 92/13) i primjenjuje se od 01.01.2014. godine.

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada obračunatih za periode prije 01.01.2014. godine, bez obzira na datum izvršenja uplate, vršiti će se u omjerima, koji su važili prije primjene gore navedene Odluke.”

6. U poglavlјu VII. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUDŽETA I FONDOVA, u podtački 22.1., pod rednim brojem 14. Općina, pod c), alineja 1. mijenja se i glasi:

“- prihod Budžeta Federacije upisuje se šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno šifra općine prebivališta fizičkog lica, zavisno o tome da li uplatu vrši pravno ili fizičko lice.”

7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

IZVOR:“Službene novine FBiH“, br. 103/13 od 27.12.2013. godine