Časopis Septembar 2016

S A D R Ž A J

1. Mr. oec Elman Nadžaković
Obračun po potpunim troškovima vs. obračun po graničnim troškovima

2. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Upravljanje obrtnim sredstvima u cilju povećanja dobiti , s posebnim osvrtom na zalihe

3. Slavica Vujić, dipl. oec
Evidenti ranje svakog pojedinačnog prometa preko fiskalne kase - ko je izuzet od obaveze u Brčko distriktu BiH?

4. Slavica Vujić, dipl. oec
Zakon o platnim transakcijama Brčko distrikta BiH - komentar

5. Mr. oec Samir Sunulahpašić
Poreski aspekt stečaja i fi nansijsko izvještavanje preduzeća u stečaju

6. Mr. oec Erdin Hasanbegović Envera Halilčević, bacc. oec
Perspekti ve i izazovi rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća kao faktor privrednog razvoja BiH

7. Safi ja Žilić, dipl. oec
Pojam, funkcije i ciljevi tržišta kapitala, uloga banaka i insti tucionalnih fondova

8. Nedim Čustović, dipl. oec
Implementacija PIFC-a (Javne interne finansijske kontrole) u BiH - model izlaska iz ekonomske krize

9. Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Krize, krize... kriza BREXIT

10. Dr. Dragan S. Jović
Tekući račun platnog bilansa i bankarski kredit u BiH

11. Bogoljub Raff aelli, dipl. iur.
Moć, sukobi i konfl ikti

12. Safeta Lukačević, dipl. psiholog i psihoterapeut
Obuka (trening) zaposlenih

13. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Mirno rješavanje kolekti vnih radnih sporova

14. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Osigurani rizici u penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH i prava koja proističu iz ti h rizika

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa