Online radionica - Excel za revizore

Online Radionica – Excel za revizore

Kome je radionica namijenjena?

Radionica “ EXCEL za revizore” je namijenjena revizorima koji su angažovani na poslovima revizije finansijskih izveštaja, interne i revizije javnih institucija.

Cilj radionice

Osnovni cilj radionice “Excel za revizore” jeste da se revizori osposobe da na efikasan način koriste moćne alate programa Excel u svom svakodnevnom radu. Pored sticanja znanja o funkcijama programa EXCEL, kurs se fokusira i na razvoj razumijevanja i praktične primjene revizorskih znanja kroz rad sa stvarnim podacima.

U svom svakodnevnom radu revizori se suočavaju sa izazovima obrade i testiranja velike količine podataka u relativno kratkom i ograničenom vremenskom periodu. Od revizora se zahtijeva da njihov rad bude efikasan i da rezultati distribuirani u formi revizorskog izvještaja budu pouzdani. Kako bi odgovorili ovim izazovima pred revizore se postavlja nužnost primijene različitih softverskih rješenja u vidu generalizovanih revizorskih i korisničkih programa.

Obzirom na dostupnost revizorskih softverskih rješenja, primijena programa Excel predstavlja za većinu revizore jedino rješenje za efikasan i pouzdan rad.

Stečena znanja nakon završene radionice?

Nakon završenog kursa polaznici će steči znanje iz sljedećih oblasti:

 • Importovanje specifičnih formata fajlova u program Excel
 • Sređivanje podataka putem opcija sortiranja, filtriranja, automatskog popunjavanja polja, funkcija if, vlookup, date, left, mid, right i dr.
 • Testiranje glavne knjige
 • Pivot tabele za rad sa računovodstvenim podacima
 • Automatizacija kalkulacije i grafičkog prikaza analitičkih podataka
 • Uzorkovanje u reviziji primenom metode slučajnog uzorkovanja i stratifikovanog slučajnog uzorkovanja
 • Testiranje postojanja duplih dokumenata i nedostajućih dokumenata
 • Automatsko izračunavanje materijalnosti i procijena rizika u reviziji
 • Sprovođenje revizijskih testova (provjera obračuna amortizacije, provjera kursiranja, testiranje postojanja negativnih salda i dr.)
 • Izrada hiperlinkova za povezivanje EXCEL-a sa revizijskom dokumentacijom u cilju kreiranja revizijske dokumentacije
 • Automatizacija izrade revizorskog izvještaja kroz linkovanje Excel-a sa Word-om
 • Automatska izrada pisama u cilju slanja konfirmacija
 • Automatizacija kancelarijskog poslovanja u reviziji (formiranje revizijskih timova, budžetiranje i praćenja vremena za reviziju, praćenje izvršenja preporuka u internoj i državnoj reviziji i dr.)
 • Integritet podataka u programu Excel

Radionica “ EXCEL za revizore” traje 6 školskih časova.

Prijava na radionicu

 

INFORMACIJE O RADIONICI

Snimljeni video materijali sa radionice će biti postavljeni na našoj web platformi.  Nakon što se prijavite na radonicu, blagovremeno ćemo vas kontaktirati i dogovoriti termine za pregled video materijala. Također, učesnicima radionice će biti omogućene i online konsultacije sa predavačem.

Prijava na radionicu

PREDAVAČ:

dr Kristina Mijić, docent za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, nastavnik na predmetima Revizija kompjuterskih informacionih sistema, Departman za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

NAKNADA:

 • 250,00 KM sa PDV-om

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup radionici
 • Materijal za radionicu

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

 

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

 


Online Radionica – Excel za računovođe

Online Radionica – Excel za računovođe

 

Cilj radionice

Osnovni cilj radionice jeste da računovođe steknu teorijska i praktična znanja i vještine o funkcijama i mogućnostima koje pruža program Excel.

Profesionalne računovođe u današnje vrijeme usmjeravaju svoj rad sa klasičnog evidentiranja poslovnih promjena ka kreiranju različitih izvještaja i analiza neophodnih menadžmentu za poslovno odlučivanje. Računovodstveni informacioni sistemi sa jedne strane predstavljaju nužnost za rad računovođa, a sa druge strane postavlja i određena ograničenja i izazove na koje računovođe moraju adekvatno da odgovore. Nemogućnost  kreiranja specifičnih analitičkih izvještaja za potrebe menadžmenta, rad sa tzv. negativnim saldima, specifični tipovi dokumenta i sl. predstavljaju neke od izazove koje računovođe mogu efikasno da riješe uz podršku programa Excel. Program Excel u današnje vrijeme za računovođe predstavlja moćan alat za obradu i manipulaciju sa računovodstvenim podacima.

Stečena znanja nakon završene radionice?

Nakon završenog kursa polaznici će steči znanje iz sljedećih oblasti:

 • Importovanje specifičnih dokumenata u program Excel
 • Formatiranje podataka u tabela uz primenu osnovnih funkcija za sumiranje, obračun minimalnih, maksimalnih, prosečnih vrednosti i sl.
 • Sortiranje i filtriranje podataka prema više kriterijuma
 • Napredne funkcije (date, mid, left, right, vlookup, concatenate, if)
 • Kreiranje izveštaja putem pivot tabela
 • Automatizacija obračuna, analitičkih pokazatelja, izrada grafičkih prikaza
 • Zaštita podataka
 • Povezivanje podataka i dokumenta iz programa Excel i programa Word

Radionica “ EXCEL za računovođe” traje 3 školska časa.

Prijava na radionicu

 

 

INFORMACIJE O RADIONICI

Snimljeni video materijali sa radionice će biti postavljeni na našoj web platformi.  Nakon što se prijavite na radionicu, blagovremeno ćemo vas kontaktirati i dogovoriti termine za pregled video materijala. 

Prijava na radionicu

PREDAVAČ:

dr Kristina Mijić, docent za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, nastavnik na predmetima Revizija kompjuterskih informacionih sistema, Departman za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

NAKNADA:

 • 140,00 KM sa PDV-om

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup radionici
 • Materijal za radionicu

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za januar 2022. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 22/22 od 23.03.2022. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za januar/siječanj 2022. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2022. godine iznosi 1.045 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period novembar 2021. godine - januar 2022. godine iznosi 1.038 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2022. godine iznosi 1.614 KM.

 


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 20/22 od 16.03.2022. godine su objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Prečišćen Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak


Izmjene i dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjne upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/22 od 16.03.2022. godine su objavljene Izmjene i dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjne upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Izmjene i dopune možete preuzeti ovdje: Izmjene i dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjne upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Prečišćen Pravilnik preuzmite OVDJE.


Odluka o visini naknada za usluge iz djelokruga rada finansijsko-informatičke agencije

U "Službenim novinama Fedearcije Bosne i Hercegovine", broj 20/22 od 16.03.2022. godine je objavljena je Odluka o visini naknada za usluge iz djelokruga rada finansijsko-informatićke agencije.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknada za usluge iz djelokruga rada Finansijsko-informatičke agencije  koje se naplaćuju u skladu sa članom 4. stav (2) Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11) , Zakonom o Registru finansijskih izvještaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/21) i uslovima utvrđenim ovom odlukom.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/18, 16/20 i 66/20).

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Odluku možete preuzeti ovdje: Odluka o visini naknada za usluge iz djelokruga rada finansijsko-informatičke agencije

 


Časopis Mart 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 03/22

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

1.Mirela Mašić

Porezni poticaji u Federaciji BiH

Zakon o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, br. 15/16 i 15/20), koji je u primjeni od početka 2016. godine, donio je značajne izmjene u sistemu oporezivanja dobiti pravnih lica u Federaciji BiH uključujući i u dijelu koji se odnosi na porezne poticaje koje porezni obveznici na teritoriji Federacije mogu ostvariti, tj. po kojem osnovu mogu biti oslobođeni od obaveze plaćanja poreza na dobit. Najznačajnija izmjena koju je donio trenutno važeći Zakon o porezu na dobit, kada su u pitanju porezni poticaji, jeste ukidanje oslobađanja od obaveze plaćanja poreza na dobit po osnovu izvoza. Ova porezna olakšica se mogla koristiti zaključno sa 2015. godinom, što znači da pravna lica već po predaji poreznog bilansa za 2015. godinu nisu više imala osnov da se oslobode obaveze plaćanja akontacija poreza na dobit za 2016. godinu. Također, osim izvoznika koji više nisu oslobođeni poreza na dobit, Zakonom o porezu na dobit, koji je u primjeni od početka 2016. godine, ukinuto je oslobađanja od poreza na dobit i po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom ili posebnim potrebama. Također, ovo oslobađanje se moglo koristiti zaključno sa 2015. godinom. S druge strane, u „novom“ Zakonu o porezu na dobit zadržano je pravo na porezne poticaje po osnovu investicija, s tim da je pravo na ovakvo oslobađanje uređeno na drugačiji način nego što je to bio slučaj ranije. Pri tome, ona pravna lica koja su do 2015. godine započela sa korištenjem ovog poreznog oslobađanja, isto su mogla nastaviti koristiti po "starom" Zakonu do kraja započetog petogodišnjeg ciklusa, što je bilo moguće najkasnije do kraja 2019. godine.

2.Jasenko Hadžiahmetović

Porez na dobit za 2021. godinu poslovnih jedinica pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS i BDBiH 

Poslovna jedinica pravnog lica iz Federacije BiH, koja djelatnost obavlja na području RS ili BD, obveznik je poreza na dobit koju ostvari isključivo na području RS/BD. Stoga je  dužna da Poreskoj upravi RS/BD podnese Godišnju prijavu poreza na dobit za 2021. godinu najkasnije do 31.03.2022. godine, te u istom roku plati obračunati godišnji porez na dobit.Godišnja prijava se sastavlja na osnovu istoimenih zakona o porezu na dobit RS i BD, koji se po svojoj strukturi i sadržaju značajno razlikuju. Tokom 2021. godini nije bilo izmjena propisa tako da će, prilikom sastavljanja prijave poreza na dobit za 2021. godinu, porezni obveznici primjenjivati iste propise kao kod sastavljanja prijave za prethodnu godinu.Obveznici iz RS dužni su godišnju prijavu poreza na dobit za 2021. godinu podnijeti Poreskoj upravi RS isključivo u elektronskom obliku, dok obveznici iz BD prijavu mogu podnijeti u papirnom ili elektronskom obliku. Ukoliko se obveznik iz BD registruje za korištenje e-portala, poreznu prijavu podnosi Poreznoj upravi BD isključivo elektronskim putem.

3.Dr.sc. Dinka Antić

Nova politika oporezivanja energenata u EU

Protekom vremena i postavljanjem novih ciljeva EU pokazalo se da treba prilagoditi i oporezivanje energenata novim okolnostima, posebno pravnom okviru i međunarodne konvencije vezano za klimatske promjene i korištenje energenata. Novi model oporezivanja energenata i električne energije, kojeg predlaže Evropska komisija, trebao bi doprinijeti smanjenju korištenja fosilnih goriva na dva načina. Propisivanjem viših stopa akcize na fosilna goriva, a nižih stopa akciza na obnovljiva goriva, smanjuje se cjenovna prednost fosilnih goriva nad alternativnim gorivima koja manje zagađuju. Ovo bi trebalo destimulirati povećanu upotrebu fosilnih goriva u narednim godinama. Predlaže se ograničavanje postojećih oslobađanja ili sniženih stopa za fosilna goriva, kao  za upotrebu dizela u poljoprivredi, uglja za zagrijavanje u domaćinstvima ili korištenja fosilnih goriva od  strane energetski intenzivnih industrija, te potpuno ukidanje obaveznih oslobađanja avijacije, riječne i morske plovidbe transporta i sektora ribarstva. Navedene porezne mjere nove akcizne politike trebale bi podstaknuti korištenje ekološki prihvatljivih energenata i postepeno smanjivanje upotrebe fosilnih goriva, na prvom mjestu, dizela i benzina za pogon motora.

4.Mehmed Budić

Obračun amortizacije dugotrajne materijalne imovine

 Amortizacija je sustavni raspored amortizacijskog iznosa imovine tokom njenog korisnog vijeka upotrebe. Obračun amortizacije dugotrajne materijalne imovine i priznavanje troška amortizacije u poslovnim knjigama subjekta uređen je računovodstvenim standardom MRS – om 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema. Iznos amortizacije se za svako razdoblje treba priznati kao rashod u računu dobitka ili gubitka, osim ako je iznos amortizacije uključen u knjigovodstveni iznos neke druge imovine. Osim računovodstvenih propisa, obračun amortizacije uređuju i porezni propisi i to Zakon o porezu na dobit i Pravilnik o primjeni Zakona poreza na dobit. Razlika u obračunu između iznosa amortizacije po računovodstvenim propisima i amortizacije po poreskim propisima, predstavlja privremenu poresku razliku koja se u poslovnim knjigama subjekta iskazuju kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze. Izbor metode obračuna amortizacije treba da bude zasnovana na stvarnim karakteristikama imovine i njenog korištenja, a ne da se koristi linearni metod za svaku imovinu (ili grupu imovine) zbog toga što je najčešće korištena i najjednostavnija metoda za obračun amortizacije.

 5.Dr. sc. Jozo Piljić

 Postupak konsolidiranja financijskih izvještaja

 Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi između tih osoba na temelju kapitala, potraživanja i obveza, prihoda i rashoda, gdje određena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Glavni cilj konsolidiranih financijskih izvještaja je dobiti jasnu sliku cijele grupe. Poslovne banke najčešće traže konsolidaciju i reviziju kon­solidiranih izvještaja u cilju uvida u cjelokupnu imovinu, a posebno obveze grupe koju kontrolira matica ko­joj se odobrava kredit. Konsolidiranje financijskih izvještaja se sastoji od više faza, gdje se na prvom mjestu vrši priprema za konsolidiranje, zatim se vrši sabiranje istovjetnih pozicija financijskih izvještaja grupe pravnih lica. Nakon toga se vrši eliminacija pozicija koje se odnose na transakcije između pravnih lica koja pripadaju grupi i na kraju se vrši sastavljanje samih konsolidiranih financijskih izvještaja.

 6. Bernard Iljazović

Što donosi Novi Zakon o fiskalizaciji u Republici Srpskoj

Novi zakonodavni okvir o fiskalizaciji u Republici Srpskoj donijeti će pozitivne učinke u svakodnevnoj primjeni. Naime, novi sistem fiskalizacije i novi fiskalni uređaji biti će suvremeniji i sigurniji u pogledu probijanja sigurnosnog sistema i mogućnosti izbjegavanja dostavljanja podataka Poreskoj upravi, što će omogućiti povećanje tržišne ravnopravnosti svih obveznika fiskalizacije i smanjenje neprijavljenog prometa u gotovini.Također, uvođenjem novog sistema fiskalizacije i novih fiskalnih uređaja, prestati će obaveza pojedinačne fiskalizacije svake kase prije stavljanja u upotrebu, te time i obaveza redovnog godišnjeg servisa. Ujedno će prestati i obaveza pribavljanja rješenja o fiskalizaciji, čime će se pojedostaviti proces fiskalizacije. Smanjiti će se operativni troškovi poslovanja, a što je osobito značajno za poslovne subjekte, prije svega male preduzetničke radnje, s obzirom daneće snositi incijalne troškove nabavke novih uređaja.

8. Dr.sci.Jasmina Hurić

Finansijsko upravljanje i kontrola javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Cjelokupan sistem javnih internih finansijskih kontrola (PIFC[1]) - je nastao u svrhu unapređenje transparentnosti, finansijske discipline, odgovornosti i namjenskog korištenja javnog novca. Cilj PIFC-a je osigurati usklađenost zakonodavstva, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima te eksternu i internu kontrolu njihovog korištenja. U tome centralnu ulogu ima upravljačka odgovornost, koju Evropska komisija definira kao „proces na osnovu kojeg su rukovodioci na svim nivoima odgovorni i po potrebi dužni da obrazlože odluke i postupke poduzete u pravcu ostvarivanja ciljeva organizacije kojom upravljaju”. Upravljačka odgovornost podrazumijeva odgovornost za dobro finansijsko upravljanje na svim nivoima, odnosno odgovarajuću organizaciju, procedure i izvještavanje o rezultatima organizacije.Analizirajući dosadašnje konsolidovanje izvještaja o FUK-u na nivou Federacije BiH može se zaključiti da sistem unutrašnjih kontrola kod korisnika u javnom sektoru u Federaciji nije na odgovarajućem nivou i da od samog početka primjene Zakona o FUK-u nije postignut značajniji pozitivan efekat. Za realizaciju zacrtanih ciljeva biće potrebna jaka međuinstitucionalna saradnja u izmjeni postojećih i donošenju novih propisa, nove i ciljane edukacije.

7. Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Javna zaduženost Bosne i Hercegovine u vrijeme pandemije COVID-19

Svaka država bi trebala da vodi računa  o visini svog javnog duga, i o mogućnosti njegove otplate. Korištenje javnog duga radi finansiranja trenutnog deficita ili investicijskih projekata od strane države, negativno utiče na fleksibilnost državnih finansija i uglavnom podrazumijeva usporeni razvoj privrede i u idućim godinama. Glavni cilj države bi trebao biti da javni dug svede na određene optimalne granice. U Bosni i Hercegovini javni dug se dijeli na: unutrašnji javni dug, vanjski javni dug i restituciju. Pokazatelji zaduženosti Bosne i Hercegovine ukazuju da se posmatrani indikatori duga i dalje zadržavaju u okvirima definisanih granica upravljanja duga radi ekonomskog razvoja, međutim opće stanje ekonomije, te privrede u cjelini, upućuju na neophodnost sistemske kontrole daljeg zaduživanja, kao i aktivniju politiku upravljanja dugom. Veoma je važno stalno nadgledanje rizika povezanih sa upravljanjem javnim dugom, a u cilju pravovremenog poduzimanja mjera na suzbijanju negativnih efekata i osiguranju efikasnijeg korištenja kreditnih sredstava.

9.Nedim Čustović

Zakonska obaveza budžetskih korisnika donošenja Pravilnika o internim kontrolama

Shodno članu 86. Zakona o budžetu u FBiH „Službene novine FBiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, budžetski korisnici obavezni su urediti sistem interne kontrole u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole kako bi se osiguralo izvršavanje aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti, te  donijeti Pravilnik o internim kontrolama.Naime, ova preporuka se kod većine budžetskih korisnika konstanto ponavlja.Cilj sistema internih kontrola je da osigura razumno uvjerenje da Ministarstvo u poslovanju upravlja javnim sredstvima zakonito, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno, odnosno da interne kontrole funkcionišu u skladu s važećom regulativom.Ministarstvo finansija donosi instrukcije za uspostavu i održavanje sistema interne kontrole, a budžetski korisnici obavezni su donijeti Pravilnik o internim kontrolama. Sistem interne kontrole osigurava uspostavu organizacije, politika i procedura koje se koriste za postizanje namjeravanih rezultata u vladinim programima. Praćenje i ocjenjivanje sistema internih kontrola vrši interna revizija u skladu sa propisima kojima se regulira oblast interne revizije.

10.Jasmin Omeragić

Strane investicije uvijek su dobrodošle, ali interna ekonomija jedini je neiscrpni izvor poslovnog prosperiteta

Upravljanje troškovima poslovanja, zapravo je bavljenje planiranjem i kontrolom troškova, i ono mora biti jedna od prioritetnih aktivnosti svake firme. Cilj ove aktivnostije reduciranje troškova poslovanja u okvire optimuma, a da bi se postigao ovaj cilj, firma mora imati jasnu strategiju, i to strategiju s epitetom – ključna i/ili glavna. U ostvarenju ovoga cilja moraju koalirati svi kadrovski resursi firme, jer menadžment jednostavno ne može široko i duboko preispitivati bazne poslove i procese u firmi bez uključivanja svih sudionika.Menadžment jeste odgovoran za stalnu analizu i mjerenje svakog troška pojedinačno, jer ovdje se zapravo i radi o promjenama u obimu i strukturi poslovnih aktivnosti, adaptaciji motivacionih faktora i konstantnom prilagođavanju organizacije potrebama firme. Stavljanje troškova pod kontrolu je imperativ nauke i struke, svijesti i savjesti, kako menadžmenta tako i posljednjeg (ali ne manje važnog) radnika svake firme.

11.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Investicijski fondovi kao oblik ulaganja (štednje) i dugoročni izvor finansiranja privrednog društva

Investicijski fondovi su nebankarske finansijske institucije koje prikupljaju štednju pojedinačnih investitora, a zatim prikupljena sredstva plasiraju na finansijskom tržištu (tržištu novca i tržištu kapitala). Fondovi predstavljaju i alternativu štednji u bankama i kao takvi postaju značajan instrument za prikupljanje i plasiranje viškova kapitala koji postoje i u našoj zemlji. Tako prikupljen kapital, koji je neophodan sektoru privrede, postaje jeftiniji i lakše dostupan alokacijom preko vrijednosnih papira. Investicijski fondovi omogućavaju svima koji imaju višak sredstava da ih plasiraju na tržite kapitala, bez visokog znanja o investiranju i truda oko analiziranja investicijskih mogućnosti, što inače kao prethodnu aktivnost, zahtjeva svaka investiciona odluka. Naime  s obzirom da postoji veliki potencijal za širenje i korištenje privateequity tržišta, potrebno je prepoznati i potaknuti korištenje ovakvog načina finansiranja provođenjem odgovarajućih reformi i prilagođavanjem zakonske regulative, što bi moglo privući veći broj investitora kako bi privreda rasla, a  država postala atraktivna za ulaganje.

12. Dr. sc. Samir Sabljica

Neke specifičnosti sistema inspekcijskih uprava u Bosni i Hercegovini

Inspekcijski nadzor predstavlja oblik kontrole nad zakonitošću rada i postupanja fizičkih i pravnih osoba (i fizičkih osoba – obrtnika). Radi se o izuzetno širokom području određenom kao posao državne uprave, u kojem država, odnosno oni kojima je država prenijela javnu ovlast, osiguravaju da se svi koji obavljaju određene djelatnosti pridržavaju zakonskih odredaba koje reguliraju obavljanje te djelatnosti. Uloga  inspekcijskog nadzora je prisutna u našem svakodnevnom životu, a da nekada i ne obraćamo pažnju, dok se ne stvori situacija da je prekršen propis i zatražimo inspekcijski nadzor. Različite su vrste inspekcija kojima se možemo obratiti ovisno od razloga obraćanja,  zbog sanitarne i zdravstvene ispravnosti (sanitarna inspekcija), građevinske ispravnosti (građevinska inspekcija), zaštite na radu (inspekcija zaštite na radu), itd. Inspekcijski nadzor je od izuzetnog značaja pri osiguravanju kvalitetnog i zakonitog korištenja općih dobara. S finansijskog aspekta je bitno naglasiti da inspekcijski nadzor osigurava i punjenje državnog budžeta. Na osnovu godišnjih izvještaja o radu inspekcija može se uočiti da u manjoj mjeri postoji nedovoljna aktivnost inspekcijskih tijela u različitim oblastima djelovanja zbog nedovoljnog broja inspektora. Inspekcije ističu da su poteškoće, koje se pojavljuju prilikom nadzora nad primjenom propisa, nedovoljna preciznost odnosno dvosmislenost pojedinih odredbi zakona i podzakonskih akata zbog čega postoji potreba za izmjenama važeće regulative.

13.Džana Kadribegović

Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom dužan je da odredi jednog ili više radnika koji će obavljati poslove vezane za sprječavanje rizika na radu i zaštitu zdravlja radnika. Ukoliko ima takvih radnika, poslodavac je dužan da im osigura uvjete za rad, potrebnu opremu i pomoć drugog stručnog osoblja, kao i sredstva za obavljanje i organizovanje preventivnih i zaštitnih mjera.U cilju konkretnijeg uređivanja ovog pitanja, a na osnovu  pomenutog zakona, Federalni ministar rada i socijalne politike donio je pravilnik kojim se propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu.

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH


Izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/22 od 11.03.2022. godine objavljene su izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Izmjene preuzmite OVDJE.

 


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 22.03.2022. GODINE: Prijave poreza na dobit i poreza na dohodak, Elektronsko podnošenje prijava, Korištenje poticaja, Transferne cijene, Novi Zakon o PIO/MIO

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIJAVA POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK
 • PODNOŠENJE I PRIKAZ SVIH OBRAZACA KOJI SE ODNOSE NA POREZ NA DOBIT
 • PRAKTIČAN PRIKAZ ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA
 • KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA
 • TRANSFERNE CIJENE
 • NOVI ZAKON O PIO/MIO (PRIMJENA OD 19.03.2022. GODINE)

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 22.03.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 22.03. do 27.03.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 22.03. do 27.03.2022. godine.

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PROGRAM WEBINARA

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU

 • Obveznici prijave poreza na dobit za 2021. godinu
 • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
 • Računovodstveno evidentiranje vs porezne posljedice
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • “Porezne posljedice” otpisa potraživanja i obaveza
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Korištenje poreznih poticaja
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Obavezna korekcija porezne obaveze
 • Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

PODNOŠENJE I PRIKAZ SVIH OBRAZACA KOJI SE ODNOSE NA POREZ NA DOBIT

 • Porezni bilans (Obrazac PB 800-A)
 • Porezni bilans (Obrazac PB 800-B)
 • Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801)
  Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP-802)
 • Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP803)
 • Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804)
 • Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805)
 • Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806)
 • Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807)
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG809)
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP810)
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP811)
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814)
 • Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815)
 • Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816)
 • Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817)
 • Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD- 818)
 • Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava (Obrazac POD-819)
 • Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820)

 

PRAKTIČAN PRIKAZ ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT

 • Obaveza izvještavanja PU elektronskim putem
 • nPis sistem PU
 • Registracija i korištenje nPis sistema
 • Obrada Poreznog bilansa i kreiranje PB u XML formatu u aplikaciji PU DOBITKO
 • Podnošenje Poreznog bilansa
 • Podnošenje Poreznih prijava
 • Podnošenje ostalih obrazaca
 • Elektronsko dostavlljanje ostalih obrazaca PU (Komunalna, taksa, OVN,ONŠ, i sl.)

POTICAJ PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA

 • Obaveza korištenja poticaja u godini prijema zaposlenika
 • Mogućnost korištenja poticaja na Ugovore o radu sa ograničenim periodom trajanja
 • Gubljenje prava korištenja poticaja
 • Period trajanja poticaja
 • Korištenje poticaja za direktora društva
 • Evidentiranje poreznog gubitka na osnovu korištenja poticaja
 • Praktičan prikaz popunjavanja obrasca PP-812
 • Korekcija ranije korištenog poticaja (prikaz kroz porezni bilans)
 • Prezentacija zvaničnih mišljenja FMF i PU

 TRANSFERNE CIJENE

 • Transferne cijene i povezana lica
 • Obaveza sastavljanja izvještaja u slučaju malog broja transakcija ili transakcija male vrijednosti
 • Prikaz izvještaja o transfernim cijenama
 • Skraćeni izvještaj o transfernim cijenama
 • Efekat transferne cijene na Porezni bilans
 • Mogućnost eliminacije transfernih cijena
 • Popunjavanje obrazaca TP-900 i TP-902

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2021. GODINU

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Korištenje ličnih odbitaka za neuposlena lica (penzioneri, freelancer, ugovori o djelu, autorski…)
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Godišnja prijava GPD-1051
 • Specifični slučajevi popunjavanja GPD-1051
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Porez na dohodak vs porez na imovinu
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika, kada i kako ih koristiti
 • Porezno (ne)priznati rashodi i izdaci
 • Popunjavanje obrasce SPR – 1053 i GPZ – 1052
 • Obračun akontacije za naredni period
 • Mogućnost povrata uplaćenog poreza za porodilje
 • Prijava poreza na dohodak putem obrazaca APR - 1036 i AMS - 1035
 • Šta je to konačna porezna obaveza?

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 22.03. do 27.03.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 22.03. do 27.03.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Dženita Peštek
 • Denis Zukić
 • Edin Glogić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


RADIONICA: Excel za računovođe i Excel za revizore

Konsultantska kuća FEB d.d. organizuje online radionice pod nazivima: "EXCEL ZA RAČUNOVOĐE" i "EXCEL ZA REVIZORE".

Osnovni cilj radionice ''Excel za računovođe" jeste da računovođe steknu teorijska i praktična znanja i vještine o funkcijama i mogućnostima koje pruža program Excel.

Osnovni cilj radionice "Excel za revizore" jeste da se revizori osposobe da na efikasan način koriste moćne alate programa Excel u svom svakodnevnom radu. Pored sticanja znanja o funkcijama programa EXCEL, kurs se fokusira i na razvoj razumijevanja i praktične primjene revizorskih znanja kroz rad sa stvarnim podacima.

PROGRAM RADIONICE ZA RAČUNOVOĐE

PROGRAM RADIONICE ZA REVIZORE