Potvrda o sastavljanju ili sudjelovanju u sastavljanju najmanje jednog financijskog ili revizijskog izvještaja

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH objavljena je Potvrda o sastavljanju ili sudjelovanju u sastavljanju najmanje jednog financijskog ili revizijskog izvještaja. 

Potvrda se izdaje u svrhu priznavanja 5 bodova/sati SAMOEDUKACIJE u skladu s članom 7. alineja 8. i članom 11. stav 2. alineja 6. Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji i u druge svrhe se ne može koristiti.

Potvrdu možete poslati ISKLJUČIVO na faks Saveza na broj 036/334-184 do 3.12.2018. radi pravovremenog izdavanja licenci za 2019. godinu.

Potvrdu možete preuzeti preko sljedećeg linka POTVRDA


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj plaći zaposlenih u FBiH za septembar 2018. godine

U "Službenim novinama FBiH", broj 93/18 od 21.11. 2018. godine, objavljeno je saopćenje o prosječnoj plaći za septembar 2018. godine, prosječnoj plaći za period juli-septembar 2018. i prosječnoj plaći za period januar-septembar 2018. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar 2018. godine iznosi 875 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli 2018. godine- septembar 2018. godine iznosi 890 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar 2018. godine iznosi 1.344 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar - septembar 2018. godine iznosi 1.355 KM.


Uputstvo o podnošenju izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu elektronskim putem

U „Službenom glasniku BiH“ 82/18 od od 20.11.2018. godine, objavljeno je Uputstvo o podnošenju izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu elektronskim putem. Ovim Uputstvom propisuje se postupak podnošenja Izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu elektronskim putem, određuje se ko može podnijeti Izvještaj o posebnoj šemi u građevinarstvu elektronskim putem, prava i obaveze obveznika indirektnih poreza i Uprave za indirektno oporezivanje u vezi sa podnošenjem Izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu elektronskim putem.

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", tj. od 28.11.2018. godine.

Uputstvo možete preuzeti preko sljedećeg linka UPUTSTVORead more


Odluka Ustavnog suda o neustavnosti Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate

U “Službenim novinama FBiH” broj 89/19 od 9.11.2018. godine objavljena je Odluka Ustavnog suda BiH o meritumu. Ovom presudom Ustavni sud FBiH je utvrdio da Zakon o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate (“Službene novine FBiH” broj. 101/16), formalno i materijalno, nije u skladu sa Ustavom FBiH.
Osporenim Zakonom o  dopunama Zakona o visni stope zatezne kamate iza stava 2. dodat je novi stav 3. koji glasi:
"Izuzetno od stava 1. ovog člana na iznos glavnice određene izvršnim ispravama (sudske presude i sudska poravnanja) i vansudska poravnanja iz osnova radnog odnosa plaća se zatezna kamata po stopi od 0,2% godišnje".

Ustavni sud je utvrdio da osporeni Zakon nije ratione materie ( u materijalnom smislu) kompaktibilan sa Ustavom, a posebno sa aspekta osnovnih ljudskih prava propisanih Ustavom FBiH i to: pravo na neometano užianje imovinu i zabranu diskirminacije.
U tom smislu, Osporenim zakonom su dugovanja iz osnova radnog odnosa izdvojena u posebnu kategoriju, te je za ovu vrstu dugovanja propisana visina zatezne kamate od 0,2% na godišnjem nivou, dok je istovremeno za sva druga dugovanja stopa zatezne kamate ostala na ranije propisanom nivou od 12% godišnje, što je 60 puta niža stopa zatezne kamate od stope zatezne kamate za dugovanja po bilo kojem drugom osnovu. Navedenom odredbom Osporenog zakona tačno određeni krug lica stavlja se u izrazito nepovoljan i nejednak položaj s obzirom na porijeklo potraživanja, odnosno dužničko-povjerilačkog odnosa. Povjerioci, radnici kojima je dosuđeno potraživanje iz radnog odnosa su neproporcionalno diskriminisani u odnosu na sve druge povjerioce na koje se odnosi Zakon o visini stope zatezne kamate.
Primjenjujući član 40. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom FBiH, usvojeni Zakon za koji je Ustavni sud FBiH utvrdio da nije u skladu sa Ustavom FBiH prestao se primjenjivati od dana objavljivanja Presude u Službenim novimama FBIH, odnosno 9.11.2018. godine. Drugim riječima, odredba stave 3. koja je dodana Zakonom o dopunama zakona o visini zatezne kamate i koja se odnosila na zateznu kamatu po stopi od 0,2%, a koja se plaća na iznos glavnice više nije u primjeni, već se primjenjuje stav 2. člana 2. Zakona koja propisuje da se kamata plaća po stopi od 12% za sve novčane obaveze.


Pravilnik o sadržaju,načinu i rokovima izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta, vanbudžetskih fondova i ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriji FBiH

U "Službenim novinama FBiH", broj 92/18 od 16.11.2018. godine objavljen je  Pravilnik o sadržaju,načinu i rokovima izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta, vanbudžetskih fondova i ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriji FBiH.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način i rokovi izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta, vanbudžetskih fondova i ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Obveznici dostavljanja izvještaja o prikupljenim i raspoređenim javnim prihodima prema ovom Pravilniku su:

1. Federalni trezor

2. Kantonalni trezori

3. Općinske i gradske službe iz oblasti finansija

4. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

5. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i zavodi zdravstvenog osiguranja kantona

6. Federalni zavod za zapošljavanje i službe za zapošljavanje kantona

7. Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. (u daljem tekstu: JP Ceste FBiH) i kantonalni organi za ceste

8. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. (u daljem tekstu: JP Autoceste FBiH)

9. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalni fondovi za zaštitu okoliša

10. Agencija za vodno područje rijeke Save

11. Agencija za vodno područje Jadranskog mora

12. Turistička zajednica Federacije Bosne i Hercegovine i turističke zajednice kantona

13. Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine i obrtničke komore kantona

14. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

15. Ostali korisnici javnih prihoda.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivati će se od 01. januara 2019. godine.


Vlada FBiH: 26. novembar/studeni neradni dan u FBiH

Vlada FBiH je na 163. sjednici održanoj 15.11.2018. godine,  donijela Odluku o proglašenju 26. novembra/studenog neradnim danom u Federaciji BiH.

Kako je obrazloženo, 25. novembar/studeni - Dan državnosti BiH, ove godine pada u nedjelju, a obzirom na značaj Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, tim više što je riječ o jubilarnoj, 75. godišnjici ovog historijski važnog događaja, odlučeno je da ponedjeljak, 26. novembra/studenog bude neradni dan u Federaciji BiH.

Izvor: www.fbihvlada.gov.ba


PU: Obavještenje za popunjavanja naloga za plaćanje javnih prihoda

Na web stranici Porezne uprave FBiH objavljeno je Obavještenje za popunjavanje naloga za plaćanje javnih prihoda koje donosimo u cijelosti:

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da u cilju kontrole i potpunijeg praćenja naplate dužnih javnih prihoda poduzima mjere u vezi automatizacije svih procesa vođenja poreznih evidencija o zaduženju i naplati javnih prihoda, uključujući i prema vrsti, odnosno svrhi uplate.

Pravilnikom o uplati javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18 i 55/18), poglavlje VII - Način uplaćivanja prihoda budžeta i fondova, tačka 22.1., između ostalog, propisano je da:

„Svi obveznici uplate javnih prihoda reguliranih ovim Pravilnikom dužni su ispuniti nalog za plaćanje u cijelosti“. Popunjavanje se vrši na sljedeći način:

 1. Svrha uplate: Kratak opis svrhe uplate (npr. Uplata po Nalogu broj i datum;  uplata po Rješenju o pokretanju postupka prinudne naplate broj i datum).
 2. Vrsta uplate:

Uplata: Naznačiti da li je uplata redovna, prinudna ili je povrat sredstava, koristeći sljedeće brojeve:

0 – Redovna – Redovna uplata

1 – Prinudna – Naplata po rješenju ili odluci

2 – Povrat – Svi povrati u skladu sa članom 24.1. navedenog Pravilnika

3 – Uplata sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih od prodaje imovine dužnika

u skladu sa tačkom 24.3. stav 1 alineja 1. i 2. navedenog Pravilnika.

 1. Vrsta prihoda: Vrsta prihoda koja se plaća
 2. Porezni period- Od:

Uplata poreza: Ako se vrši uplata poreza, ovo polje i polje 13 obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća. Ovo polje predstavlja prvi dan perioda za koji se porez uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

 1. Porezni period- Do:

Uplata poreza: Ako se vrši uplata poreza, polje 13 obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća. Ovo polje predstavlja zadnji dan perioda za koji se porez uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

U vezi navedenog, pozivaju se porezni obveznici da prilikom popunjavanja naloga za plaćanje javnih prihoda isti popunjavaju na propisani način uključujući i brojčanu oznaku vrste uplate u skladu sa Pravilnikom o uplati javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH.

Dosljednom primjenom navedenih odredbi i pravilnim ispunjavanjem naloga za plaćanje skraćujete vrijeme koje vam je potrebno za ostvarivanje svojih prava, bez bespotrebnih dodatnih zahtjeva za preknjižavanje/rasknjižavanje pogrešno popunjenih i uplaćenih naloga za plaćanje, a što je uslov za kontrolu i praćenje naplate javnih prihoda od strane Porezne uprave Federacije BiH.

 

Izvor: www.pufbih.ba


Radionica: MSFI 16 - Najmovi i MSFI 15 - Prihodi od ugovora sa kupcima

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje jednodnevnu interaktivnu radionicu pod nazivom:

Praktična primjena MSFI 16- Najmovi i MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima

Sarajevo, 28.11.2018. godine, Hotel Holiday (sala Hercegovina)

 

Cilj radionice je da se kroz jednu interaktivnu komunikaciju dođe do jasnih rješenja u vezi sa primjenom MSFI-a 16 Najmovi i MSFI-a 15 Prihodi od ugovora sa kupcima.

Molimo sve učesnike da nam do dana održavanja radionice pošalju svoja pitanja u vezi sa primjenom MSFI-a 16 i MSFI-a 15, kako bi na što konkretniji način prezentovali zadanu problematiku. Savjetodavni tim FEB-a će se kao i uvijek potruditi da na što jednostavniji način pripremi i iznese ovu edukaciju.

S obzirom da je broj mjesta na radionici ograničen, obavezna je online prijava.

Prijava za radionicu

PROGRAM RADIONICE

MSFI 16 – NAJMOVI

Računovodstveni i porezni tretman najma

 • Novi način evidentiranja najma od 01.01.2019. godine (MSFI 16)
 • Na koga se MSFI 16 odnosi?
 • Da li je moguće izbjeći primjenu MSFI-a 16?
 • Period trajanja najma
 • Najmovi na koje se MSFI 16 ne odnosi
 • Kratkoročni najmovi i najmovi male vrijednosti
 • Obavezna amortizacija sredstava uzetih pod najam/zakup
 • Računovodstveno evidentiranje varijabilnog najma
 • Računovodstveno evidentiranje u sredstva uzeta u zakup (tuđa stalna sredstva)
 • Praktičan prikaz računovodstvenog prelaza na novi Standard
 • Efekat novog standarda na Bilans stanja, Bilans uspjeha i Izvještaj o novčanom toku
 • Efekat na finansijske pokazatelje
 • Mogućnost davanja objekata pod najam bez obračuna PDV-a
 • Problematika prefakturisanja režijskih troškova
 • Besplatno davanje objekata u najam
 • Obaveza posjedovanja Ugovora o najmu
 • Plaćanje poreza na imovinu
 • (Ne)obavezna fiskalizacija

MSFI 15 – PRIHODI OD UGOVORA S KUPCIMA

Osnovne napomene u vezi sa MSFI 15

 • Šta se mijenja sa MSFI 15 i kako se organizovati?
 • Razlike u primjeni ranijeg MRS 18 i MSFI 15
 • Očekivane posljedice primjene MSFI 15
 • Pravila prve primjene MSFI-ja 15
 • Pravila i načini retrospektivne primjene MSFI 15

Predstavljanje osnovnih koraka u primjeni MSFI 15

 • Korak 1 – Identifikacija ugovora sa kupcima
  • Na koje ugovore se primjenjuje MSFI 15?
  • Spajanje ugovora
  • Izmjena ugovora
  • Obaveza prenosa dobara i pružanja usluga
 • Korak 2 – Identifikacija obaveze za činidbu iz ugovora
  • Šta su obaveze za činidbu?
  • Postupanje u slučajevima kada se roba / usluga razlikuje ili su jednake
  • Obaveze izvršenja koje se ispunjavaju u određenom trenutku
  • Obaveze izvršenja koje se ispunjavaju tokom vremena
  • Metode mjerenja napretka izvršenja ugovora
 • Korak 3 – Određivanje cijene transakcije
  • Šta sve predstavlja cijena transakcije?
  • Uticaj varijabilne i nenovčane naknade na priznavanje prihoda
  • Ograničenja u procjeni varijabilne naknade
  • Uticaj ugovorenih popusta, rabata, bonusa na priznavanje prihoda
 • Korak 4 – Alokacija cijene transakcije na ugovorne obaveze na činidbu
  • Raspodjela ukupne naknade prema pojedinačnim cijenama
  • Raspodjela ukupne naknade rezidualnom metodom
  • Troškovi izvršenja ugovora
 • Korak 5 – Priznati prihodi kada / kako subjekt ispunjava svoju obavezu na činidbu
  • Priznavanje prihoda tokom vremena - uslovi za kontinuirano priznavanje prihoda
  • Primjena metode inputa i metode outputa kod priznavanja prihoda tokom vremena
  • Priznavanje prihoda u određenom trenutku

Praktična primjena MSFI 15 kroz primjere

 

INFORMACIJE 

PREDAVAČI:

 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                           200,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          220,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Učešće u radionici
 • Radni materijal
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samoj radionici

POČETAK RADA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

SEMINAR SE PRIZNAJE KAO KONTINUIRANA EDUKACIJA U RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI I UPISUJE U EVIDENCIJSKE KNJIŽICE KAO 7 BODOVA/SATI.


SEMINAR: POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE, GOTOVINSKO POSLOVANJE, PRAVNI, RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POTRAŽIVANJA I OBAVEZA, IZMJENE I DOPUNE MRS-a

SEMINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE
 • GOTOVINSKO POSLOVANJE
 • PRAVNI, RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
 • IZMJENE I DOPUNE MRS-a
 • ZVANIČNO OBJAVLJENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • TUZLA, 15.11.2018. Hotel Tuzla
 • ZENICA, 16.11.2018. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 19.11.2018. Hotel Park
 • SARAJEVO, 20.11.2018. PC UNITIC
 • MOSTAR, 21.11.2018.  Hotel Mostar

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE

 • Porezni poticaji po osnovu investicija i zapošljavanja novih radnika
 • Stav FMF u vezi sa pravom korištenja poreznog poticaja po osnovu zapošljavanja
 • Prezentacija svih ograničenja za korištenje poreznih poticaja
 • Prijava poreznih poticaja
 • Umanjenje porezne osnovice po osnovu poreznog kredita
 • Porez plaćen u inostranstvu kao porezni kredit
 • Korištenje poreznih gubitaka iz ranijih godina
 • Evidencija poreznih poticaja i olakšica kroz porezni bilans
 • Obrasci PE 806, PE 807, PI 808, PG 809, PP 810, PP 811, PP 812 i PK 814
 • Dodatno umanjenje osnovice putem poreznog bilansa po osnovu amortizacije, rezervisanja, umanjenja vrijednosti, kapitalnih gubitaka, imovine vrijednosti manje od 1.000 KM, prihoda od dividende...
 • Porezni „poticaj“ u sistemu PDV-a, isporuke oslobođene plaćanja PDV-a

GOTOVINSKO POSLOVANJE

 • Uslovi i ograničenja u poslovanju gotovinom
 • Vođenje blagajne za samostalne poduzetnike
 • Namjene za koje je dozvoljena isplata i plaćanje u gotovini
 • Pravdanje troškova koje je Direktor ili zaposlenik platio ličnom karticom
 • Nabavka robe i sirovina za gotov novac
 • Dozvoljene isplate u gotovini po računima
 • Mogućnost naplate u gotovini po računima preko 200,00 KM
 • Nabavke od fizičkih lica u gotovini (otkup sirovina)
 • Isplate radnicima i drugim licima u gotovini
 • Isplate iz blagajne: dividenda, pozajmica, veleprodaja i diskont...
 • Povrat ili prijem pozajmice putem blagajne
 • Utvrđivanje blagajničkog maksimuma
 • Obaveza mjesečnog utvrđivanja blagajničkog maksimuma
 • Obaveza polaganja pazara
 • Ograničenja prilikom podizanja gotovine sa tekućeg računa
 • Gotovinske transakcije preko 30.000 KM
 • Devizna blagajna
 • Dopuštena plaćanja i naplate u devizama
 • Isplata akontacije za službeni put u devizama
 • Obračun troškova u stranim sredstvima plaćanja – koji tečaj koristiti?
 • Ograničenja prilikom iznošenja strane gotovine

PRAVNI, RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

 • Računovodstveno iskazivanje potraživanja
 • Zastara potraživanja
 • Knjiženje sumnjivog i spornog potraživanja
 • Otpis potraživanja – porezno (ne)priznat rashod
 • Ročna struktura potraživanja – značaj
 • Obračun kamata na neblagovremenu naplatu potraživanja
 • Obaveze u slučaju davanja pozajmica
 • Potraživanja od zaposlenika (akontacije za službeni put, pozajmice,…)
 • Date pozajmice zaposleniku ili direktoru, porezni aspect
 • Date pozajmice direktoru bez zasnivanja radnog odnosa
 • Nenaplaćena potraživanja – PDV aspekt
 • Računovodstveno iskazivanje obaveza
 • Obaveze po osnovu pozajmica
 • Mora li pozajmica imati ugovorenu kamatu?
 • Pozajmice ugovorene u stranim sredstvima plaćanja – obaveze i mogući efekti
 • Pozajmice sa aspekta transfernih cijena, kako obračunati efekte?
 • Obračunski način izmirenja d/p odnosa (kompenzacija, cesija, asignacija,…)
 • Kompenzacije i pozajmice, moguće kombinacije
 • Isplata iz dobiti u nepokretnim i pokretnim stvarima, računovodstveni i porezni aspekt
 • Neplaćene obaveze – PDV aspekt
 • Otpis obaveza, da li je tako jednostavan?
 • Isplate iz dobiti, kada se mogu vršiti?
 • Kompenzacija prilikom isplata dobiti, procedure i obaveze
 • Potraživanja za akontativnu isplatu dobiti, računovodstveno evidentiranje
 • Obaveze u slučaju akontativne isplate dobiti

 IZMJENE I DOPUNE MRS-a

 • MRS 2 – Zalihe
 • MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema
 • MRS 23 – Troškovi pozajmljivanja
 • MRS 36 - Umanjenje vrijednosti imovine
 • MRS 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina
 • MRS 40 – Investicijske nekretnine

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU ("Službene novine FBiH", broj 89/18 od 09.11.2018.g.)

 • Princip najpovoljnijeg prava
 • Procedure kod prijema radnika u radni odnos
 • Osnovni elementi plaće
 • Utvrđivanje radnog učinka
 • Utvrđivanje najniže plaće
 • Povoljnija prava za korištenje godišnjeg odmora
 • Zaštita prava radnika
 • Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije
 • Ostale izmjene Zakona o radu

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA

 DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Objavljene izmjene i dopune Zakona o radu

U "Službenim novinama FBiH", broj 89/18 od 09.11.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Izmjene i dopune se odnose na definisanje : principa najpovoljnijeg prava, procedure kod prijema radnika u radni odnos, osnovnih elementa plaće, utvrđivanja radnog učinka, utvrđivanja najniže plaće, povoljnijeg prava za korištenje godišnjeg odmora, zaštite prava radnika, prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije...

Prečišćen tekst Zakona o radu možete preuzeti preko sljedećeg linka https://eliteworks.agency/clients/feb/wp-content/uploads/2018/11/Novi-zakon-o-radu-preciscen-tekst.pdf

Izmjene i dopune Zakona o radu, detaljno ćemo prezentovati na predstojećem seminaru. Program seminara nalazi se na sljedećem linku https://feb.ba/seminar-porezni-poticaji-i-umanjenja-porezne-osnovice-gotovinsko-poslovanje-pravni-racunovodstveni-i-porezni-tretman-potrazivanja-i-obaveza-izmjene-i-dopune-mrs-a/