Radionica: MSFI 16 – Najmovi i MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje jednodnevnu interaktivnu radionicu pod nazivom:

Praktična primjena MSFI 16- Najmovi i MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima

Sarajevo, 28.11.2018. godine, Hotel Holiday (sala Hercegovina)

 

Cilj radionice je da se kroz jednu interaktivnu komunikaciju dođe do jasnih rješenja u vezi sa primjenom MSFI-a 16 Najmovi i MSFI-a 15 Prihodi od ugovora sa kupcima.

Molimo sve učesnike da nam do dana održavanja radionice pošalju svoja pitanja u vezi sa primjenom MSFI-a 16 i MSFI-a 15, kako bi na što konkretniji način prezentovali zadanu problematiku. Savjetodavni tim FEB-a će se kao i uvijek potruditi da na što jednostavniji način pripremi i iznese ovu edukaciju.

S obzirom da je broj mjesta na radionici ograničen, obavezna je online prijava.

Prijava za radionicu

PROGRAM RADIONICE

MSFI 16 – NAJMOVI

Računovodstveni i porezni tretman najma

 • Novi način evidentiranja najma od 01.01.2019. godine (MSFI 16)
 • Na koga se MSFI 16 odnosi?
 • Da li je moguće izbjeći primjenu MSFI-a 16?
 • Period trajanja najma
 • Najmovi na koje se MSFI 16 ne odnosi
 • Kratkoročni najmovi i najmovi male vrijednosti
 • Obavezna amortizacija sredstava uzetih pod najam/zakup
 • Računovodstveno evidentiranje varijabilnog najma
 • Računovodstveno evidentiranje u sredstva uzeta u zakup (tuđa stalna sredstva)
 • Praktičan prikaz računovodstvenog prelaza na novi Standard
 • Efekat novog standarda na Bilans stanja, Bilans uspjeha i Izvještaj o novčanom toku
 • Efekat na finansijske pokazatelje
 • Mogućnost davanja objekata pod najam bez obračuna PDV-a
 • Problematika prefakturisanja režijskih troškova
 • Besplatno davanje objekata u najam
 • Obaveza posjedovanja Ugovora o najmu
 • Plaćanje poreza na imovinu
 • (Ne)obavezna fiskalizacija

MSFI 15 – PRIHODI OD UGOVORA S KUPCIMA

Osnovne napomene u vezi sa MSFI 15

 • Šta se mijenja sa MSFI 15 i kako se organizovati?
 • Razlike u primjeni ranijeg MRS 18 i MSFI 15
 • Očekivane posljedice primjene MSFI 15
 • Pravila prve primjene MSFI-ja 15
 • Pravila i načini retrospektivne primjene MSFI 15

Predstavljanje osnovnih koraka u primjeni MSFI 15

 • Korak 1 – Identifikacija ugovora sa kupcima
  • Na koje ugovore se primjenjuje MSFI 15?
  • Spajanje ugovora
  • Izmjena ugovora
  • Obaveza prenosa dobara i pružanja usluga
 • Korak 2 – Identifikacija obaveze za činidbu iz ugovora
  • Šta su obaveze za činidbu?
  • Postupanje u slučajevima kada se roba / usluga razlikuje ili su jednake
  • Obaveze izvršenja koje se ispunjavaju u određenom trenutku
  • Obaveze izvršenja koje se ispunjavaju tokom vremena
  • Metode mjerenja napretka izvršenja ugovora
 • Korak 3 – Određivanje cijene transakcije
  • Šta sve predstavlja cijena transakcije?
  • Uticaj varijabilne i nenovčane naknade na priznavanje prihoda
  • Ograničenja u procjeni varijabilne naknade
  • Uticaj ugovorenih popusta, rabata, bonusa na priznavanje prihoda
 • Korak 4 – Alokacija cijene transakcije na ugovorne obaveze na činidbu
  • Raspodjela ukupne naknade prema pojedinačnim cijenama
  • Raspodjela ukupne naknade rezidualnom metodom
  • Troškovi izvršenja ugovora
 • Korak 5 – Priznati prihodi kada / kako subjekt ispunjava svoju obavezu na činidbu
  • Priznavanje prihoda tokom vremena – uslovi za kontinuirano priznavanje prihoda
  • Primjena metode inputa i metode outputa kod priznavanja prihoda tokom vremena
  • Priznavanje prihoda u određenom trenutku

Praktična primjena MSFI 15 kroz primjere

 

INFORMACIJE 

PREDAVAČI:

 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                           200,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          220,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Učešće u radionici
 • Radni materijal
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samoj radionici

POČETAK RADA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

SEMINAR SE PRIZNAJE KAO KONTINUIRANA EDUKACIJA U RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI I UPISUJE U EVIDENCIJSKE KNJIŽICE KAO 7 BODOVA/SATI.