Pravilnik o sadržaju,načinu i rokovima izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta, vanbudžetskih fondova i ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriji FBiH

U “Službenim novinama FBiH”, broj 92/18 od 16.11.2018. godine objavljen je  Pravilnik o sadržaju,načinu i rokovima izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta, vanbudžetskih fondova i ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriji FBiH.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način i rokovi izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta, vanbudžetskih fondova i ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Obveznici dostavljanja izvještaja o prikupljenim i raspoređenim javnim prihodima prema ovom Pravilniku su:

1. Federalni trezor

2. Kantonalni trezori

3. Općinske i gradske službe iz oblasti finansija

4. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

5. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i zavodi zdravstvenog osiguranja kantona

6. Federalni zavod za zapošljavanje i službe za zapošljavanje kantona

7. Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. (u daljem tekstu: JP Ceste FBiH) i kantonalni organi za ceste

8. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. (u daljem tekstu: JP Autoceste FBiH)

9. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalni fondovi za zaštitu okoliša

10. Agencija za vodno područje rijeke Save

11. Agencija za vodno područje Jadranskog mora

12. Turistička zajednica Federacije Bosne i Hercegovine i turističke zajednice kantona

13. Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine i obrtničke komore kantona

14. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

15. Ostali korisnici javnih prihoda.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivati će se od 01. januara 2019. godine.