SEMINAR: POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE, GOTOVINSKO POSLOVANJE, PRAVNI, RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POTRAŽIVANJA I OBAVEZA, IZMJENE I DOPUNE MRS-a

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE
 • GOTOVINSKO POSLOVANJE
 • PRAVNI, RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
 • IZMJENE I DOPUNE MRS-a
 • ZVANIČNO OBJAVLJENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • TUZLA, 15.11.2018. Hotel Tuzla
 • ZENICA, 16.11.2018. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 19.11.2018. Hotel Park
 • SARAJEVO, 20.11.2018. PC UNITIC
 • MOSTAR, 21.11.2018.  Hotel Mostar

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE

 • Porezni poticaji po osnovu investicija i zapošljavanja novih radnika
 • Stav FMF u vezi sa pravom korištenja poreznog poticaja po osnovu zapošljavanja
 • Prezentacija svih ograničenja za korištenje poreznih poticaja
 • Prijava poreznih poticaja
 • Umanjenje porezne osnovice po osnovu poreznog kredita
 • Porez plaćen u inostranstvu kao porezni kredit
 • Korištenje poreznih gubitaka iz ranijih godina
 • Evidencija poreznih poticaja i olakšica kroz porezni bilans
 • Obrasci PE 806, PE 807, PI 808, PG 809, PP 810, PP 811, PP 812 i PK 814
 • Dodatno umanjenje osnovice putem poreznog bilansa po osnovu amortizacije, rezervisanja, umanjenja vrijednosti, kapitalnih gubitaka, imovine vrijednosti manje od 1.000 KM, prihoda od dividende…
 • Porezni „poticaj“ u sistemu PDV-a, isporuke oslobođene plaćanja PDV-a

GOTOVINSKO POSLOVANJE

 • Uslovi i ograničenja u poslovanju gotovinom
 • Vođenje blagajne za samostalne poduzetnike
 • Namjene za koje je dozvoljena isplata i plaćanje u gotovini
 • Pravdanje troškova koje je Direktor ili zaposlenik platio ličnom karticom
 • Nabavka robe i sirovina za gotov novac
 • Dozvoljene isplate u gotovini po računima
 • Mogućnost naplate u gotovini po računima preko 200,00 KM
 • Nabavke od fizičkih lica u gotovini (otkup sirovina)
 • Isplate radnicima i drugim licima u gotovini
 • Isplate iz blagajne: dividenda, pozajmica, veleprodaja i diskont…
 • Povrat ili prijem pozajmice putem blagajne
 • Utvrđivanje blagajničkog maksimuma
 • Obaveza mjesečnog utvrđivanja blagajničkog maksimuma
 • Obaveza polaganja pazara
 • Ograničenja prilikom podizanja gotovine sa tekućeg računa
 • Gotovinske transakcije preko 30.000 KM
 • Devizna blagajna
 • Dopuštena plaćanja i naplate u devizama
 • Isplata akontacije za službeni put u devizama
 • Obračun troškova u stranim sredstvima plaćanja – koji tečaj koristiti?
 • Ograničenja prilikom iznošenja strane gotovine

PRAVNI, RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

 • Računovodstveno iskazivanje potraživanja
 • Zastara potraživanja
 • Knjiženje sumnjivog i spornog potraživanja
 • Otpis potraživanja – porezno (ne)priznat rashod
 • Ročna struktura potraživanja – značaj
 • Obračun kamata na neblagovremenu naplatu potraživanja
 • Obaveze u slučaju davanja pozajmica
 • Potraživanja od zaposlenika (akontacije za službeni put, pozajmice,…)
 • Date pozajmice zaposleniku ili direktoru, porezni aspect
 • Date pozajmice direktoru bez zasnivanja radnog odnosa
 • Nenaplaćena potraživanja – PDV aspekt
 • Računovodstveno iskazivanje obaveza
 • Obaveze po osnovu pozajmica
 • Mora li pozajmica imati ugovorenu kamatu?
 • Pozajmice ugovorene u stranim sredstvima plaćanja – obaveze i mogući efekti
 • Pozajmice sa aspekta transfernih cijena, kako obračunati efekte?
 • Obračunski način izmirenja d/p odnosa (kompenzacija, cesija, asignacija,…)
 • Kompenzacije i pozajmice, moguće kombinacije
 • Isplata iz dobiti u nepokretnim i pokretnim stvarima, računovodstveni i porezni aspekt
 • Neplaćene obaveze – PDV aspekt
 • Otpis obaveza, da li je tako jednostavan?
 • Isplate iz dobiti, kada se mogu vršiti?
 • Kompenzacija prilikom isplata dobiti, procedure i obaveze
 • Potraživanja za akontativnu isplatu dobiti, računovodstveno evidentiranje
 • Obaveze u slučaju akontativne isplate dobiti

 IZMJENE I DOPUNE MRS-a

 • MRS 2 – Zalihe
 • MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema
 • MRS 23 – Troškovi pozajmljivanja
 • MRS 36 – Umanjenje vrijednosti imovine
 • MRS 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina
 • MRS 40 – Investicijske nekretnine

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU (“Službene novine FBiH”, broj 89/18 od 09.11.2018.g.)

 • Princip najpovoljnijeg prava
 • Procedure kod prijema radnika u radni odnos
 • Osnovni elementi plaće
 • Utvrđivanje radnog učinka
 • Utvrđivanje najniže plaće
 • Povoljnija prava za korištenje godišnjeg odmora
 • Zaštita prava radnika
 • Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije
 • Ostale izmjene Zakona o radu

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA

 DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14