PU: Obavještenje za popunjavanja naloga za plaćanje javnih prihoda

Na web stranici Porezne uprave FBiH objavljeno je Obavještenje za popunjavanje naloga za plaćanje javnih prihoda koje donosimo u cijelosti:

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da u cilju kontrole i potpunijeg praćenja naplate dužnih javnih prihoda poduzima mjere u vezi automatizacije svih procesa vođenja poreznih evidencija o zaduženju i naplati javnih prihoda, uključujući i prema vrsti, odnosno svrhi uplate.

Pravilnikom o uplati javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18 i 55/18), poglavlje VII – Način uplaćivanja prihoda budžeta i fondova, tačka 22.1., između ostalog, propisano je da:

„Svi obveznici uplate javnih prihoda reguliranih ovim Pravilnikom dužni su ispuniti nalog za plaćanje u cijelosti“. Popunjavanje se vrši na sljedeći način:

  1. Svrha uplate: Kratak opis svrhe uplate (npr. Uplata po Nalogu broj i datum;  uplata po Rješenju o pokretanju postupka prinudne naplate broj i datum).
  2. Vrsta uplate:

Uplata: Naznačiti da li je uplata redovna, prinudna ili je povrat sredstava, koristeći sljedeće brojeve:

0 – Redovna – Redovna uplata

1 – Prinudna – Naplata po rješenju ili odluci

2 – Povrat – Svi povrati u skladu sa članom 24.1. navedenog Pravilnika

3 – Uplata sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih od prodaje imovine dužnika

u skladu sa tačkom 24.3. stav 1 alineja 1. i 2. navedenog Pravilnika.

  1. Vrsta prihoda: Vrsta prihoda koja se plaća
  2. Porezni period– Od:

Uplata poreza: Ako se vrši uplata poreza, ovo polje i polje 13 obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća. Ovo polje predstavlja prvi dan perioda za koji se porez uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

  1. Porezni period– Do:

Uplata poreza: Ako se vrši uplata poreza, polje 13 obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća. Ovo polje predstavlja zadnji dan perioda za koji se porez uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

U vezi navedenog, pozivaju se porezni obveznici da prilikom popunjavanja naloga za plaćanje javnih prihoda isti popunjavaju na propisani način uključujući i brojčanu oznaku vrste uplate u skladu sa Pravilnikom o uplati javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH.

Dosljednom primjenom navedenih odredbi i pravilnim ispunjavanjem naloga za plaćanje skraćujete vrijeme koje vam je potrebno za ostvarivanje svojih prava, bez bespotrebnih dodatnih zahtjeva za preknjižavanje/rasknjižavanje pogrešno popunjenih i uplaćenih naloga za plaćanje, a što je uslov za kontrolu i praćenje naplate javnih prihoda od strane Porezne uprave Federacije BiH.

 

Izvor: www.pufbih.ba