Odluka Ustavnog suda o neustavnosti Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate

U “Službenim novinama FBiH” broj 89/19 od 9.11.2018. godine objavljena je Odluka Ustavnog suda BiH o meritumu. Ovom presudom Ustavni sud FBiH je utvrdio da Zakon o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate (“Službene novine FBiH” broj. 101/16), formalno i materijalno, nije u skladu sa Ustavom FBiH.
Osporenim Zakonom o  dopunama Zakona o visni stope zatezne kamate iza stava 2. dodat je novi stav 3. koji glasi:
“Izuzetno od stava 1. ovog člana na iznos glavnice određene izvršnim ispravama (sudske presude i sudska poravnanja) i vansudska poravnanja iz osnova radnog odnosa plaća se zatezna kamata po stopi od 0,2% godišnje”.

Ustavni sud je utvrdio da osporeni Zakon nije ratione materie ( u materijalnom smislu) kompaktibilan sa Ustavom, a posebno sa aspekta osnovnih ljudskih prava propisanih Ustavom FBiH i to: pravo na neometano užianje imovinu i zabranu diskirminacije.
U tom smislu, Osporenim zakonom su dugovanja iz osnova radnog odnosa izdvojena u posebnu kategoriju, te je za ovu vrstu dugovanja propisana visina zatezne kamate od 0,2% na godišnjem nivou, dok je istovremeno za sva druga dugovanja stopa zatezne kamate ostala na ranije propisanom nivou od 12% godišnje, što je 60 puta niža stopa zatezne kamate od stope zatezne kamate za dugovanja po bilo kojem drugom osnovu. Navedenom odredbom Osporenog zakona tačno određeni krug lica stavlja se u izrazito nepovoljan i nejednak položaj s obzirom na porijeklo potraživanja, odnosno dužničko-povjerilačkog odnosa. Povjerioci, radnici kojima je dosuđeno potraživanje iz radnog odnosa su neproporcionalno diskriminisani u odnosu na sve druge povjerioce na koje se odnosi Zakon o visini stope zatezne kamate.
Primjenjujući član 40. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom FBiH, usvojeni Zakon za koji je Ustavni sud FBiH utvrdio da nije u skladu sa Ustavom FBiH prestao se primjenjivati od dana objavljivanja Presude u Službenim novimama FBIH, odnosno 9.11.2018. godine. Drugim riječima, odredba stave 3. koja je dodana Zakonom o dopunama zakona o visini zatezne kamate i koja se odnosila na zateznu kamatu po stopi od 0,2%, a koja se plaća na iznos glavnice više nije u primjeni, već se primjenjuje stav 2. člana 2. Zakona koja propisuje da se kamata plaća po stopi od 12% za sve novčane obaveze.