SEMINAR POREZNE PRIJAVE ZA 2013. GODINU

 Poziv mart 2014Poziv na savjetovanje – SEMINAR

 • PRIJAVA POREZA NA DOBIT I  POREZA NA DOHODAK ZA 2013.
 • POZAJMICE
 • NAKNADE ZAPOSLENIM

 Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

 • ZENICA, 13.3.2014., Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 14.3.2014., Hotel Park
 • MOSTAR, 17.3.2014., Hotel Ero
 • SARAJEVO, 18.3.2014., UNITIC Amfiteatar
 • TUZLA, 19.3.2014., Hotel Tuzla

POZIV U PDF-u

 

PROGRAM SEMINARA

1. POREZNI BILANS I GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOBIT

 • Praktična primjena MRS 12 – Porez na dobit
 • Sačinjavanje i podnošenje prijave poreza na dobit  za 2013.
 • Oslobađanje od plaćanja poreza na dobit (izvoz, investiranje, zapošljavanje lica sa invaliditetom)
 • Kapitalna dobit i kapitalni gubici, u kojim slučajevima postoji obaveza iskazivanja?
 • Promjene računovodstvenih politika, procjena i greške kao kapitalni dobici i gubici,
 • Tretman donacija, reprezentacije...
 • Rashod od otpisa potraživanja, porezno (ne)priznata potraživanja
 • Lična primanja koja su nepriznata u poreznom bilansu, 13-ta plaća, bonusi i sl.
 • Porezno (ne)priznata amortizacija
 • Mogućnost jednokratnog otpisa dugoročne imovine
 • Korištenje gubitaka iz ranijih godina i specifičnost popunjavanja obrasca GU-DOB
 • Plaćeni porez na dobit poslovnih jedinica u RS i BD
 • Gubitak u poreznom bilansu poslovnih jedinica u RS i BD
 • Utvrđivanje i plaćanje akontacije poreza na dobit za 2014.

 

2. GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Godišnja prijava poreza na dohodak građana (obrazac GPD-1051)
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Primjena ličnih odbitaka za lica sa prebivalištem u RS i BD
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Ostale prijave iz sistema poreza na dohodak
 • Obračun akontacije poreza na dohodak

 

3. GODIŠNJE PRIJAVE SAMOSTALNIH PODUZETNIKA

 • Specifičnosti vođenja i zaključivanja poslovnih knjiga samostalnih poduzetnika
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika , kada i kako ih koristiti
 • Porezno priznati i porezno nepriznati rashodi i izdaci
 • Samostalna djelatnost rezidenata sa prebivalištem u RS-u i BD BiH
 • Izračun obaveze poreza na dohodak za samostalnog poduzetnika
 • Popunjavanje obrasca SRP – 1053 i GPZ - 1052

 

4. PRIMJENA POREZNIH ZAKONA SA SPECIFIČNIM PRIMJERIMA

 • Otpis zateznih kamata na javne prihode – NOVA INSTRUKCIJA
 • Procedure za otpis zateznih kamata
 • Tretman sumnjivih i spornih potraživanja između povezanih lica, sa pravnim licima iz inostranstva i kod gotovinskih potraživanja
 • Šta se u poreznom smislu podrazumijeva pod izvoznim uslugama
 • Porezne obaveze pri spajanju, pripajanju i podjeli društava
 • Upotreba službenog automobila (eventualna korist – da ili ne)
 • Porezne aktuelnosti u vezi sa popunjavanjem MIP-ova i PMIP-ova  (rješavanje problema u elektronskom prijavljivanju obaveza)
 • Pravilnost usmjeravanja sredstava doprinosa za socijalno osiguranje kod poduzetnika sa prebivalištem u RS i/ili BD
 • Procedure i način izdavanja potvrde o rezidentnosti (Obrazac POR-1)
 • Oporezivanje udruženja u specifičnim situacijama

 

5.  POZAJMICE - pravni i porezni tretman  

 • Ugovor o kreditu vs Ugovor o zajmu
 • Ugovaranje kamate prilikom pozajmljivanja (klauzula o kamati)
 • Gotovinski i/ili bezgotovinski transfer novčanih sredstava
 • Pozajmice od strane fizičkog lica, rezidenta i nerezidenta
 • Pozajmice sa aspekta Zakona o porezu na dohodak i kamatna stopa 10,03%
 • Pozajmice date fizičkom licu – zaposlenik vs „treće“ lice
 • Pojam „povezanih lica“
 • Pozajmice sa aspekta Zakona o porezu na dobit
 • Transferne cijene i otpis potraživanja u poreznom bilansu
 • PDV tretman pozajmljivanja
 • Pozajmice vs propisi o deviznom poslovanju

 

6.  NAKNADE ZAPOSLENIM  - pravni i porezni tretman  

 • Prava radnika i obaveze poslodavaca propisane Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom
 • Pravni i porezni tretman naknada: topli obrok, troškovi službenog putovanja, terenski dodatak, prevoz na posao i sa posla, regres za godišnji odmor, otpremnina prilikom odlaska u penziju i u slučaju otkaza ugovora o radu, troškovi sahrane  i liječenja, jubilarne nagrade, prekovremeni rad, (ne)plaćeno odsustvo
 • Pravo radnika na godišnji odmor - situacije iz prakse
 • Obaveza i način obračuna minulog rada
 • Prava radnika u slučaju nepunog radnog vremena
 • Isplate u iznosima većim od maksimalno neoporezivih

 

7. POREZNE I DRUGE AKTUELNOSTI

 • Predstojeće izmjene Zakona o Poreznoj upravi i Zakona o porezu na dobit
 • Izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini
 • Izmjena uplatnih računa javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova
 • Izmjena Zakona o budžetima FBiH

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

Elma Peštović                               Fuad Balta

Sanela Agačević                           Denis Zukić

Mirna Pajević

NAKNADA :

 • Za pretplatnike časopisa 100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

 

 

 


INSTRUKCIJA O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

postotak downU “Službenim novinama FBiH” br. 15/14, objavljena je Instrukcija o primjeni odredaba zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Ovom instrukcijom preciznije se propisuju prava i obaveze poreznih obveznika u vezi sa rokovima za uplatu glavnog duga i ispunjavanje uslova za otpis kamate, utvrđenim Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Ova Instrukcija stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". U nastavku dajemo instrukciju u cjelosti:

.

Na osnovu Odluke o davanju ovlaštenja za donošenje instrukcije ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/14), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

 

INSTRUKCIJU

O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O VISINI STOPE

ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06 i 28/13)

 

1. Ovom instrukcijom preciznije se propisuju prava i obaveze poreznih obveznika u vezi sa rokovima za uplatu glavnog duga i ispunjavanje uslova za otpis kamate, utvrđenim Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06 i 28/13, u daljem tekstu: "Zakon").

2. Otpis zatezne kamate po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda, može se vršiti u punom iznosu pod uslovom da porezni obveznik podnese zahtjev za otpis kamata i izmiri svoje obaveze po osnovu glavnog duga do 31.03.2014. godine.

3. Poreznim obveznicima, koji do 30.06.2014. godine podnesu zahtjev za otpis kamata i izmire obaveze po osnovu glavnog duga u periodu od 01.04.2014. do 30.06.2014. godine, otpis kamate će se izvršiti u iznosu 50% od punog iznosa kamate.

4. Pod punim iznosom kamate iz tačke 2. podrazumijeva se i kamata nastala na neblagovremeno plaćene javne prihode do dana uplate istih prihoda.

5. Porezna uprava Federacije BiH će u svakom konkretnom slučaju rješavajući o pravovremeno podnesenom zahtjevu, cijeniti da li su ispunjeni uslovi za otpis kamate u skladu sa Zakonom i ovom Instrukcijom.

6. Ova Instrukcija stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Izvor: „Službene novine FBiH“, broj 15/14 od 26.02.2014. godine


PRAVILNIK O IZDAVANJU POTVRDE O REZIDENTNOSTI

potvrda o rezidentnostiU "Službenim novinama FBiH" br. 15/14, objavljen je Pravilnik o izdavanju potvrde o rezidentnosti. Ovaj pravilnik propisuje procedure i način izdavanja i izgled obrasca potvrde o rezidentnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te uređuje  i postupak ovjeravanja obrazaca potvrde o rezidentnosti drugih država ugovornica u slučaju kada se status rezidenta dokazuje isključivo potvrdom na obrascu koji je propisao nadležni organ druge države sa kojom je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". U nastavku dajemo pravilnik u cjelosti:

Na osnovu člana 95. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13), federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O IZDAVANJU POTVRDE O REZIDENTNOSTI

Član 1.

Ovim pravilnikom, u svrhu ostvarivanja prava pravnih i fizičkih lica koja proizlaze iz ugovora/sporazuma/konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: ugovor) prema odredbama člana 38. Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 97/07, 14/08 - ispravka i 39/09) i člana 35. stav (5) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), propisuju se procedure i način izdavanja i izgledu obrasca potvrde o rezidentnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). Ovim pravilnikom uređuje se i postupak ovjeravanja obrazaca potvrde o rezidentnosti drugih država ugovornica u slučaju kada se status rezidenta dokazuje isključivo potvrdom na obrascu koji je propisao nadležni organ druge države sa kojom je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

Član 2.

(1) Status rezidenta Federacije dokazuje se potvrdom o rezidentnosti na obrascu koji je propisan ovim pravilnikom.

(2) Obrazac iz člana 1., kada se status rezidenta dokazuje isključivo potvrdom na obrascu koji propisuje nadležni organ druge države sa kojom je ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni, ovjerava nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) u kojoj se lice vodi ili pripada po mjestu prebivališta kao porezni obveznik.

(3) Potvrda o rezidentnosti, iz stava (1) ovog člana, izdaje se na Obrascu POR-1- Potvrda o rezidentnosti u Federaciji za ostvarivanje prava koja proizlaze iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, i to:

1) za umanjenje porezne obaveze,

2) izuzimanje od plaćanja poreza ili

3) povrata više plaćenog poreza.

(4) Potvrda o rezidentnosti se izdaje na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku za svaku isplatu.

(5) Obrazac POR-1 je sastavni dio ovog pravilnika.

 

Član 3.

(1) Status rezidenta druge države sa kojom je potpisan i u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, nerezident dokazuje kod rezidentnog isplatioca prihoda, potvrdom o rezidentnosti koju je izdao i ovjerio nadležni organ druge države ugovornice čiji je rezident.

Ako se radi o više isplata istom primaocu, obrazac o rezidentnosti se podnosi pri prvoj isplati, a kasnije se podnosi svakih 6 mjeseci ako se odnosi na dohodak, odnosno 12 mjeseci ako se odnosi na dobit.

 

Član 4.

(1) Potvrda o rezidentnosti iz člana 2. stav (1) ovog pravilnika, izdaje se na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva uz koji se prilaže dokumentacija propisana ovim pravilnikom. Potvrdu izdaje nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave, prema mjestu sjedišta, odnosno registracije pravnog lica, odnosno prebivališta ili boravišta za fizička lica.

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv, odnosno ime i prezime podnosioca zahtjeva,

2) adresu sjedišta pravnog lica, odnosno boravišta, odnosno prebivališta fizičkog lica,

3) potpis podnosioca zahtjeva (fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu, poduzetnika koji je ovjeren pečatom pravnog lica, odnosno poduzetnika),

4) datum podnošenja zahtjeva.

(3) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilaže se i federalna administrativna taksa u vrijednosti od 5,- KM, u skladu sa članom 4. Zakona o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

 

Član 5.

Uz zahtjev iz člana 4. ovog pravilnika, fizičko lice - rezident prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) ovjerenu kopiju lične karte koja nije starija od 6 mjeseci,

2) potvrdu o prebivalištu - CIPS, koja nije starija od 6 mjeseci,

3) važeći ugovor o radu zaključen sa poslodavcem u Federaciji.

 

Član 6.

Uz zahtjev iz člana 4. ovog pravilnika pravna lica - rezidenti podnose sljedeću dokumentaciju:

1) kopiju rješenja o poreznoj registraciji i

2) federalnu administrativnu taksu u vrijednosti od 5 KM, u skladu sa članom 4. Zakona o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

 

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Izvor: „Službene novine FBiH“, broj 15/14 od 26.02.2014. godine


PROSJEČNA ISPLAĆENA MJESEČNA PLAĆA U FBiH

prosjecna placa

Prosječna isplaćena mjesečna plaća za decembar/prosinac 2013. godine

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2013. godine iznosi 845 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/ prosinac 2013. godine iznosi 1291 KM.

.

Prosječna isplaćena mjesečna plaća za period oktobar/listopad - decembar/prosinac 2013. godine

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period oktobar/listopad - decembar/prosinac 2013. godine iznosi 842 KM.

.

Prosječna isplaćena mjesečna plaća za 2013. godinu

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu iznosi 835 KM. U odnosu na prethodnu godinu index je 100,6.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu iznosi 1275 KM. U odnosu na prethodnu godinu index je 100,7.

.

IZVOR: „Službene novine FBiH“ broj 13/14 od 19.02.2014. godine


Časopis Februar 2014

casopis 2S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Rokovi za podnošenje godišnjih poreznih prijava

2. Persa Paić dipl. oec

Prijavljivanje i plaćanje poreza na dohodak u Republici Srpskoj

3. Safija Žilić, dipl. oec

Popis i svođenje knjigovodstvenog na stvarno stanje

4. Dr. sc. Jozo Piljić

PDV na unutarnjem tržištu EU

5. Sanela Agačević, dipl. oec

Nedovršene usluge na dan sastavljanja finansijskih izvještaja

6. Mr. oec Erdin Hasanbegović, Doc. dr Božo Vukoja

Računovodstvo stalnih sredstava

7. Prof. dr. Jozo Sović

Revizija javnog sektora i zaustavljanje erupcije korupcije

8. Alija Aljović, dipl. oec

Zakon o budžetima u Federaciji BiH osnov za provođenje mjera fiskalne konsolidacije

9. Adnan Balvanović, 2MA iur. et oec

Okvir za korporativno upravljanje i modernizacija poslovnog prava u Evropskoj uniji

10. Dr. Dragan S. Jović

Kretanje kapitala i bankarski sector Bosne i Hercegovine

11. Alan Vajda, mag. iur.

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Međunarodno uređenje prava iz socijalnog osiguranja kao oblik zaštite građana na privremenom radu u inostranstvu

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


IZMJENA UPLATNIH RAČUNA JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH

uplatni racuniU „Službenim novinama FBiH“ broj 11/14, objavljene su izmjene uplatnih računa javnih prihoda budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa vršit će se od sada preko računa Union banke d.d. Sarajevo. Također, došlo je do izmjene računa javnih prihoda budžeta Federacije, umjesto UniCredit Banke d.d. prihod će se uplaćivati na račun Union bank d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98.

Ove izmjene stupaju na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

U nastavku vam dajemo izmjenu Pravilnika u cjelosti:

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE

JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH

FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13 i 103/13), u poglavlju II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA, u tački 3. riječi: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20003452-22" zamjenjuju se riječima: "Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001062-13".

2. U tački 5. podtačka 5.1. riječi: "UniCredit Bank d.d. broj: 338-900-22115294-91" zamjenjuju se riječima: "Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98".

U podtački 5.2. riječi: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20001532-59" zamjenjuju se riječima: "Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001065-04".

U podtački 5.3. u stavu 1. riječi: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20004893-64" zamjenjuju se riječima: "Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001064-07".

U podtački 5.4. u stavu 1. riječi: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20002572-43" zamjenjuju se riječima: "Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001063-10".

3. U tački 6. riječi: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20003452-22" zamjenjuju se riječima: "Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001062-13".

4. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 24.3. u alineji 2. riječi: "UniCredit Bank d.d. broj 338-900-22115294-91" zamjenjuju se riječima: "Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98".

U alineji 3. riječi: "UniCredit Bank d.d. broj 338-900-22115294-91" zamjenjuju se riječima: "Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98".

5. U podtački 25.1. Računi javnih prihoda, pod I RAČUN JAVNIH PRIHODA BUDŽETA FEDERACIJE, pod rednim brojem 1. riječi: "UniCredit Bank d.d. broj: 338-900-22115294-91" zamjenjuju se riječima: "Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98".

6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

IZVOR: „Službene novine FBiH“ broj 11/14 od 12.02.2014. godine


ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH NAKNADA

vodne naknadeOdlukom o izmjeni odluke o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine FBiH", broj 10/14), došlo je do sljedećih izmjena:

- Visina posebne vodne naknade za korištenje površinskih i podzemnih voda iznosi za zahvatanje vode za navodnjavanje 0,002 KM po m3 zahvaćene vode. Ova naknada se ranije nije plaćala.

Prestaje se plaćati posebna vodna naknada za zaštitu od poplava. Ova naknada se prije izmjene Odluke plaćala u iznosu od: 5,00 KM po 1 ha zaštitenog poljoprivrednog, šumskog zemljišta ili građevinskog zemljišta, i 0,10 KM po 1 m2 zaštićenog stambenog, poslovnog i drugog objekta.

v

U nastavku Vam dajemo izvornu Odluku o izmjeni odluke o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine FBiH", broj 10/14):

Na osnovu člana 171. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), na zajednički prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva okoliša i turizma te uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH

NAKNADA

I.

U Odluci o visini posebnih vodnih naknada ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/07), u tački II. u podtački 3. broj "0,00" zamjenjuje se brojem "0,002".

II.

Tačka VI. briše se.

III.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

IZVOR: „Službene novine FBiH“ br. 10/14 od 07.02.2014. godine


Prijavite se na obuku NAPREDNO RAČUNOVODSTVO

SEMINARNajavljivali smo dodatne nivoe obuke kroz nove Module. U četiri dosadašnja ciklusa polaznici su izrazili želju da dalje usavršavaju svoja znanja, u smjeru naprednog računovodstva, poreza, finansijskog izvještavanja, samostalnih poduzetnika, zaliha i proizvodnje,…

Vaše želje smo pretočili u planove, pa smo mart mjesec rezervisali za modul NAPREDNO RAČUNOVODSTVO.

Planirani početak obuke za Sarajevo je 04. Mart 2014. godine, prijave su u toku...

CILJ PREDMETA

ciljModul „Napredno računovodstvo“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje naprednih znanja i vještina iz oblasti računovodstva, kao i praktične primjene MRS i MSFI. To podrazumijeva praktično računovodstvo, primjenu MRS i MSFI, sastavljanje finansijskih izvještaja i poreznog bilansa. Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti računovodstva i omogućavanje polaznicima da razumiju MRS i MSFI, nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu.

Ovaj modul podrazumijeva poznavanje osnova knjigovodstva.

OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE

Search For Solutiona)  Uloga Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), Primjena MRS i MSFI u sastavljanju i prezentaciji finansijskih izvještaja
b)  Sistem dvojnog knjigovodstva
-   poslovne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva –  dnevnik i glavna knjiga
-   kontni okvir i kontni plan
c)  Računovodstvo stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava: nekretnine, postojenja i oprema, nematerijalna imovina, goodwill, biološka imovina, investicijske nekretnine, donacije dugoročne imovine
d)  Revaloziracija i mjerenje po fer vrijednosti dugoročne materijalne imovine – efekti na dobit i gubitak u finansijskim izvještajima
e)  Računovodstvo zaliha: trgovačka roba, proizvodnja, obuhvat proizvodnih troškova, vođenje radnog naloga, proizvodne usluge
f)  Računovodstvo proizvodnje
g)  Vrednovanje zaliha i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izvještajima
h)  Računovodstvo potraživanja i obaveza: otpis i procjena otpisa, porezno priznat otpis potraživanja, računovodstvo kredita
i)  Rezervisanja: mjerenje, procjena i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izveštajima, porezno priznat trošak rezervisanja
j)  Računovodstvo kapitala: raspored dobiti, pokriće gubitka, revalorizacione rezerve;
k)  Događaji nastali nakon datuma bilansa stanja
l)  Praktična primjena ovo modula i praktična primjena MRS i MSFI na programu e-računovodstvo
m)  Završna knjiženja, „zatvaranje“ konta prihoda i rashoda, izračun poslovnog rezultata i knjiženje poreza na dobit
n)  Sastavljanje finansijskih izvještaja
o)  Sastavljanje Poreznog bilansa

REZULTATI OBUKE

rezultatNakon edukacije iz Modula 2 – Napredno računovodstvo polaznici dobijaju veći stepen znanja u smislu praktičnog računovodstva, primjene MRS i MSFI u poslovanju, razumjevanje efekata računovodstvenih promjena i procjena vrijednosti, poznavanje efekata na porez na dobit, i sastavljanja finansijskih izvještaja i Poreznog bilansa.

TRAJANJE OBUKE

8,5 sedmica / 17 dana po tri časa / ukupno 51 čas:sat
a)   Uvodi i upoznavanje (3 časa)
b) Praktično računovodstvo – prema tematskim cjelinama, kombinovano teorijski i praktični dio (39 časova)
c)   Priprema i izrada financijskih izvještaja i izrada Poreznog bilansa (7 časova)
d)   Provjera stečenog znanja (3 časa)

CIJENA

cijenaCjenovnik sa eventualnim popustima možete pogledati na sljedećem linku http://abcknjigovodstvo.com/cjenovnik

Više detalja o obukama i načinu prijave možete saznati preko stranice www.abcknjigovodstvo.com


UREDBA O NAKNADAMA ZA PLASTIČNE KESE TREGERICE

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), na prijedlog federalne ministrice okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 94. sjednici, održanoj 09.01.2014. godine donosi

 UREDBU

O NAKNADAMA ZA PLASTIČNE KESE TREGERICE

 

Predmet uređivanja

Član 1.

Predmet Uredbe o naknadama za plastične kese tregerice (u daljem tekstu: Uredbe) je uvođenje naknade za plastične kese tregerice, čija debljina stijenke ne prelazi 20 mikrona, koja odbačena onečišćuje okoliš.

Tanke plastične kese sa ručkama (kese u tuljcima ili pojedinačne kese) u koje se pakuje voće, povrće, rinfuzni i drugi rastresiti proizvodi su definisane propisom o ambalaži i nisu predmet ove uredbe, osim ako se besplatno distribuiraju kupcima na kasi kao kese za kupljenu robu.

Ovom uredbom propisuju se obveznici obračunavanja i plaćanja naknade, visina i način obračuna i plaćanja naknade za plastične kese tregerice stavljene u promet, te aktivnosti evidentiranja i izvještavanja.

 

Značenje izraza

Član 2.

Plastična kesa tregerica (u daljem tekstu: plastična kesa) je vrsta polietilenske kese, sa ili bez aditiva za razgradnju, čija debljina stijenke ne prelazi 20 mikrona i koja nema posebno izrađene ručke, nego su one sastavni dio plastične kese.

Trgovac je pravno ili fizičko lice koje se bavi trgovinom na osnovu registracije, odnosno rješenja kojim se odobrava obavljanje trgovine i trgovačkih usluga na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 2. Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10).

 

Obveznici plaćanja naknade

Član 3.

Obaveznici plaćanja naknade (u daljem tekstu: obveznici plaćanja) su trgovci registrovani na području Federacije Bosne i Hercegovine, koji troše za vlastite potrebe ili stavljaju u promet plastične kese tregerice.

 

Visina i način obračuna i plaćanja naknade

Član 4.

Visina naknade za stavljanje u promet plastične kese iznosi 0,05 KM po komadu, odnosno 50,00 KM po jednom pakovanju od 1000 komada plastičnih kesa.

Naknadu iz stava 1. ovog člana obveznik plaćanja obračunava na osnovu podataka o količini plastičnih kesa stavljenih u promet prema Izvještaju iz člana 5. stav 2. Uredbe.

Naknada za stavljanje u promet plastičnih kesa, koje nisu obuhvaćene Izvještajem iz člana 6. stav 3. Uredbe, iznosi 0,08 KM po komadu, odnosno 80,00 KM po jednom pakovanju od 1000 komada plastičnih kesa.

Obaveza plaćanja naknade iz stava 3. ovog člana utvrđuje se rješenjem nadležnog inspekcijskog organa, obračunata na osnovu razlike stvarnih u etnosu na zalihe iskazane u izvještajima obveznika.

 

Član 5.

Obveznici plaćanja, plaćaju naknadu Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fond) radi stavljanja u promet plastičnih kesa i to 2 puta godišnje na osnovu Izvještaja iz stava 2. ovog člana, a za obračunske periode i u rokovima iz člana 6. st. 3. i 4. uredbe.

Obveznici plaćanja dostavljaju Fondu Izvještaj na Obrascu iz člana 6. stav 3. o količini plastičnih kesa stavljenih u promet u obračunskim periodima i rokovima i na način iz st. 3. i 4. člana 6. Uredbe.

Obveznici plaćanja su dužni uz Izvještaj dostaviti Fondu dokaze o uplati naknade na račun Fonda.

Obaveza plaćanja naknade iz člana 4., stav 3. ove uredbe utvrđuje se rješenjem inspekcijskog organa iz člana 7., na osnovu razlike količine prikazane u Izvještaju u odnosu na zalihe plastičnih kesa, koje nisu prikazane u Izvještaju, i obvezniku plaćanja nalaže se da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja inspekcijskog organa izvrši uplatu naknade na račun Fonda.

Obveznik plaćanja je dužan dostaviti Fondu dokaz o uplati naknade po rješenju nadležne inspekcije.

Ukoliko obveznik plaćanja dostavi Fondu Izvještaj bez dokaza o uplati naknade Fond će u roku od 15 dana od dana isteka roka za uplatu dostaviti obvezniku plaćanja Opomenu za dostavu dokaza o uplati, a ukoliko se uplata ne izvrši u Opomeni ostavljenom roku, Fond će o tome izvijestiti nadležnu inspekciju, radi provođenja inspekcijskog nadzora i pokretanja postupka izricanja propisanih prekršajnih sankcija.

 

Evidencija i izvještavanje

Član 6.

Trgovci će voditi evidenciju o količini nabavljenih plastičnih kesa, podatke o potrošnji kesa i stanju zaliha te o dostavljenim izvještajima i dokazima o uplati naknade.

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine će uspostaviti i voditi Evidenciju dostavljenih izvještaja i dokaza o uplati naknade za plastične kese.

Izvještaj o količini plastičnih kesa stavljenih u promet i dokaze o uplati naknade iz stava 2. člana 5. Uredbe obveznik plaćanja dostavlja Fondu dva puta godišnje, na obrascu čiju formu i sadržaj propisuje Fond.

Rok za dostavu polugodišnjeg Izvještaja je kraj sedmog mjeseca tekuće godine, a godišnjeg Izvještaja kraj trećeg mjeseca naredne godine.

 

Inspekcijski nadzor

Član 7.

Nadzor nad provođenjem Uredbe vrše nadležne uprave za inspekcijske poslove: - inspekcija zaštite okoliša i tržišna inspekcija, a svako u okviru svojih nadležnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i općine.

 

Kaznene odredbe

Član 8.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj obveznik plaćanja koji ne uplati naknadu shodno odredbama ove uredbe, ne dostavi Izvještaj  količini plastičnih kesa stavljenih u promet, odnosno ne dostavi dokaz o uplati propisane naknade u skladu sa stanjem iz Izvještaja, a sve za periode i u rokovima iz člana 6. stav 3. i 4.

uredbe, ili iskaže u izvještaju netačne podatke.

Za prekršaj iz stava l. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

 

Završne odredbe

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ br. 09/14 od 05.02.2014. godine


RS: Obavještenje o načinu preračuna neto plate na bruto platu po osnovu radnog odnosa za isplate koje će se vršiti nakon 01. februara 2014. godine

porezna uprava rsU Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 107/13) od 09.12.2013. godine, izmijenjen član 9. Zakona o porezu na dohodak. Odredbama navedenog člana propisano je da poreski obveznici, pored prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice, imaju pravo i na umanjenje poreske osnovice za godišnji lični odbitak u iznosu od 2.400 KM, odnosno 200 KM na mjesečnom nivou.

Pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu ličnog  odbitka  ostvaruje se prilikom obračuna plate zaposlenih.

Da bi se pravilno izračunala mjesečna bruto plata, na isplate izvršene nakon 01. februara 2014. godine, primjenjivat će se sljedeća formula:

Bp = (Np-20)/0,603

Bp  – Bruto plata
Np – Neto plata
D    – Doprinosi

 

Izvor: http://www.poreskaupravars.org/