IZMJENA UPLATNIH RAČUNA JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH

uplatni racuniU „Službenim novinama FBiH“ broj 11/14, objavljene su izmjene uplatnih računa javnih prihoda budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa vršit će se od sada preko računa Union banke d.d. Sarajevo. Također, došlo je do izmjene računa javnih prihoda budžeta Federacije, umjesto UniCredit Banke d.d. prihod će se uplaćivati na račun Union bank d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98.

Ove izmjene stupaju na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

U nastavku vam dajemo izmjenu Pravilnika u cjelosti:

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE

JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH

FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13 i 103/13), u poglavlju II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA, u tački 3. riječi: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20003452-22” zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001062-13“.

2. U tački 5. podtačka 5.1. riječi: “UniCredit Bank d.d. broj: 338-900-22115294-91” zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98”.

U podtački 5.2. riječi: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20001532-59” zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001065-04“.

U podtački 5.3. u stavu 1. riječi: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20004893-64” zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001064-07“.

U podtački 5.4. u stavu 1. riječi: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20002572-43” zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001063-10“.

3. U tački 6. riječi: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20003452-22” zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001062-13“.

4. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 24.3. u alineji 2. riječi: “UniCredit Bank d.d. broj 338-900-22115294-91” zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98“.

U alineji 3. riječi: “UniCredit Bank d.d. broj 338-900-22115294-91” zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98“.

5. U podtački 25.1. Računi javnih prihoda, pod I RAČUN JAVNIH PRIHODA BUDŽETA FEDERACIJE, pod rednim brojem 1. riječi: “UniCredit Bank d.d. broj: 338-900-22115294-91” zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98“.

6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

IZVOR: „Službene novine FBiH“ broj 11/14 od 12.02.2014. godine