UREDBA O NAKNADAMA ZA PLASTIČNE KESE TREGERICE

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03), na prijedlog federalne ministrice okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 94. sjednici, održanoj 09.01.2014. godine donosi

 UREDBU

O NAKNADAMA ZA PLASTIČNE KESE TREGERICE

 

Predmet uređivanja

Član 1.

Predmet Uredbe o naknadama za plastične kese tregerice (u daljem tekstu: Uredbe) je uvođenje naknade za plastične kese tregerice, čija debljina stijenke ne prelazi 20 mikrona, koja odbačena onečišćuje okoliš.

Tanke plastične kese sa ručkama (kese u tuljcima ili pojedinačne kese) u koje se pakuje voće, povrće, rinfuzni i drugi rastresiti proizvodi su definisane propisom o ambalaži i nisu predmet ove uredbe, osim ako se besplatno distribuiraju kupcima na kasi kao kese za kupljenu robu.

Ovom uredbom propisuju se obveznici obračunavanja i plaćanja naknade, visina i način obračuna i plaćanja naknade za plastične kese tregerice stavljene u promet, te aktivnosti evidentiranja i izvještavanja.

 

Značenje izraza

Član 2.

Plastična kesa tregerica (u daljem tekstu: plastična kesa) je vrsta polietilenske kese, sa ili bez aditiva za razgradnju, čija debljina stijenke ne prelazi 20 mikrona i koja nema posebno izrađene ručke, nego su one sastavni dio plastične kese.

Trgovac je pravno ili fizičko lice koje se bavi trgovinom na osnovu registracije, odnosno rješenja kojim se odobrava obavljanje trgovine i trgovačkih usluga na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 2. Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10).

 

Obveznici plaćanja naknade

Član 3.

Obaveznici plaćanja naknade (u daljem tekstu: obveznici plaćanja) su trgovci registrovani na području Federacije Bosne i Hercegovine, koji troše za vlastite potrebe ili stavljaju u promet plastične kese tregerice.

 

Visina i način obračuna i plaćanja naknade

Član 4.

Visina naknade za stavljanje u promet plastične kese iznosi 0,05 KM po komadu, odnosno 50,00 KM po jednom pakovanju od 1000 komada plastičnih kesa.

Naknadu iz stava 1. ovog člana obveznik plaćanja obračunava na osnovu podataka o količini plastičnih kesa stavljenih u promet prema Izvještaju iz člana 5. stav 2. Uredbe.

Naknada za stavljanje u promet plastičnih kesa, koje nisu obuhvaćene Izvještajem iz člana 6. stav 3. Uredbe, iznosi 0,08 KM po komadu, odnosno 80,00 KM po jednom pakovanju od 1000 komada plastičnih kesa.

Obaveza plaćanja naknade iz stava 3. ovog člana utvrđuje se rješenjem nadležnog inspekcijskog organa, obračunata na osnovu razlike stvarnih u etnosu na zalihe iskazane u izvještajima obveznika.

 

Član 5.

Obveznici plaćanja, plaćaju naknadu Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fond) radi stavljanja u promet plastičnih kesa i to 2 puta godišnje na osnovu Izvještaja iz stava 2. ovog člana, a za obračunske periode i u rokovima iz člana 6. st. 3. i 4. uredbe.

Obveznici plaćanja dostavljaju Fondu Izvještaj na Obrascu iz člana 6. stav 3. o količini plastičnih kesa stavljenih u promet u obračunskim periodima i rokovima i na način iz st. 3. i 4. člana 6. Uredbe.

Obveznici plaćanja su dužni uz Izvještaj dostaviti Fondu dokaze o uplati naknade na račun Fonda.

Obaveza plaćanja naknade iz člana 4., stav 3. ove uredbe utvrđuje se rješenjem inspekcijskog organa iz člana 7., na osnovu razlike količine prikazane u Izvještaju u odnosu na zalihe plastičnih kesa, koje nisu prikazane u Izvještaju, i obvezniku plaćanja nalaže se da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja inspekcijskog organa izvrši uplatu naknade na račun Fonda.

Obveznik plaćanja je dužan dostaviti Fondu dokaz o uplati naknade po rješenju nadležne inspekcije.

Ukoliko obveznik plaćanja dostavi Fondu Izvještaj bez dokaza o uplati naknade Fond će u roku od 15 dana od dana isteka roka za uplatu dostaviti obvezniku plaćanja Opomenu za dostavu dokaza o uplati, a ukoliko se uplata ne izvrši u Opomeni ostavljenom roku, Fond će o tome izvijestiti nadležnu inspekciju, radi provođenja inspekcijskog nadzora i pokretanja postupka izricanja propisanih prekršajnih sankcija.

 

Evidencija i izvještavanje

Član 6.

Trgovci će voditi evidenciju o količini nabavljenih plastičnih kesa, podatke o potrošnji kesa i stanju zaliha te o dostavljenim izvještajima i dokazima o uplati naknade.

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine će uspostaviti i voditi Evidenciju dostavljenih izvještaja i dokaza o uplati naknade za plastične kese.

Izvještaj o količini plastičnih kesa stavljenih u promet i dokaze o uplati naknade iz stava 2. člana 5. Uredbe obveznik plaćanja dostavlja Fondu dva puta godišnje, na obrascu čiju formu i sadržaj propisuje Fond.

Rok za dostavu polugodišnjeg Izvještaja je kraj sedmog mjeseca tekuće godine, a godišnjeg Izvještaja kraj trećeg mjeseca naredne godine.

 

Inspekcijski nadzor

Član 7.

Nadzor nad provođenjem Uredbe vrše nadležne uprave za inspekcijske poslove: – inspekcija zaštite okoliša i tržišna inspekcija, a svako u okviru svojih nadležnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i općine.

 

Kaznene odredbe

Član 8.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj obveznik plaćanja koji ne uplati naknadu shodno odredbama ove uredbe, ne dostavi Izvještaj  količini plastičnih kesa stavljenih u promet, odnosno ne dostavi dokaz o uplati propisane naknade u skladu sa stanjem iz Izvještaja, a sve za periode i u rokovima iz člana 6. stav 3. i 4.

uredbe, ili iskaže u izvještaju netačne podatke.

Za prekršaj iz stava l. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

 

Završne odredbe

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ br. 09/14 od 05.02.2014. godine