PRAVILNIK O IZDAVANJU POTVRDE O REZIDENTNOSTI

potvrda o rezidentnostiU “Službenim novinama FBiH” br. 15/14, objavljen je Pravilnik o izdavanju potvrde o rezidentnosti. Ovaj pravilnik propisuje procedure i način izdavanja i izgled obrasca potvrde o rezidentnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te uređuje  i postupak ovjeravanja obrazaca potvrde o rezidentnosti drugih država ugovornica u slučaju kada se status rezidenta dokazuje isključivo potvrdom na obrascu koji je propisao nadležni organ druge države sa kojom je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”. U nastavku dajemo pravilnik u cjelosti:

Na osnovu člana 95. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13), federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O IZDAVANJU POTVRDE O REZIDENTNOSTI

Član 1.

Ovim pravilnikom, u svrhu ostvarivanja prava pravnih i fizičkih lica koja proizlaze iz ugovora/sporazuma/konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: ugovor) prema odredbama člana 38. Zakona o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH”, br. 97/07, 14/08 – ispravka i 39/09) i člana 35. stav (5) Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), propisuju se procedure i način izdavanja i izgledu obrasca potvrde o rezidentnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). Ovim pravilnikom uređuje se i postupak ovjeravanja obrazaca potvrde o rezidentnosti drugih država ugovornica u slučaju kada se status rezidenta dokazuje isključivo potvrdom na obrascu koji je propisao nadležni organ druge države sa kojom je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

Član 2.

(1) Status rezidenta Federacije dokazuje se potvrdom o rezidentnosti na obrascu koji je propisan ovim pravilnikom.

(2) Obrazac iz člana 1., kada se status rezidenta dokazuje isključivo potvrdom na obrascu koji propisuje nadležni organ druge države sa kojom je ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni, ovjerava nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) u kojoj se lice vodi ili pripada po mjestu prebivališta kao porezni obveznik.

(3) Potvrda o rezidentnosti, iz stava (1) ovog člana, izdaje se na Obrascu POR-1- Potvrda o rezidentnosti u Federaciji za ostvarivanje prava koja proizlaze iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, i to:

1) za umanjenje porezne obaveze,

2) izuzimanje od plaćanja poreza ili

3) povrata više plaćenog poreza.

(4) Potvrda o rezidentnosti se izdaje na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku za svaku isplatu.

(5) Obrazac POR-1 je sastavni dio ovog pravilnika.

 

Član 3.

(1) Status rezidenta druge države sa kojom je potpisan i u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, nerezident dokazuje kod rezidentnog isplatioca prihoda, potvrdom o rezidentnosti koju je izdao i ovjerio nadležni organ druge države ugovornice čiji je rezident.

Ako se radi o više isplata istom primaocu, obrazac o rezidentnosti se podnosi pri prvoj isplati, a kasnije se podnosi svakih 6 mjeseci ako se odnosi na dohodak, odnosno 12 mjeseci ako se odnosi na dobit.

 

Član 4.

(1) Potvrda o rezidentnosti iz člana 2. stav (1) ovog pravilnika, izdaje se na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva uz koji se prilaže dokumentacija propisana ovim pravilnikom. Potvrdu izdaje nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave, prema mjestu sjedišta, odnosno registracije pravnog lica, odnosno prebivališta ili boravišta za fizička lica.

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv, odnosno ime i prezime podnosioca zahtjeva,

2) adresu sjedišta pravnog lica, odnosno boravišta, odnosno prebivališta fizičkog lica,

3) potpis podnosioca zahtjeva (fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu, poduzetnika koji je ovjeren pečatom pravnog lica, odnosno poduzetnika),

4) datum podnošenja zahtjeva.

(3) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilaže se i federalna administrativna taksa u vrijednosti od 5,- KM, u skladu sa članom 4. Zakona o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

 

Član 5.

Uz zahtjev iz člana 4. ovog pravilnika, fizičko lice – rezident prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) ovjerenu kopiju lične karte koja nije starija od 6 mjeseci,

2) potvrdu o prebivalištu – CIPS, koja nije starija od 6 mjeseci,

3) važeći ugovor o radu zaključen sa poslodavcem u Federaciji.

 

Član 6.

Uz zahtjev iz člana 4. ovog pravilnika pravna lica – rezidenti podnose sljedeću dokumentaciju:

1) kopiju rješenja o poreznoj registraciji i

2) federalnu administrativnu taksu u vrijednosti od 5 KM, u skladu sa članom 4. Zakona o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

 

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Izvor: „Službene novine FBiH“, broj 15/14 od 26.02.2014. godine