Časopis decembar 2014

naslovna casopis dec2014

S A D R Ž A J

1. Sanela Agačević, dipl. oec

Taksa na naftne derivate – problem praktične prirode

2. Denis Zukić, dipl. oec

Praktični prikaz popunjavanja PDV i DPDV prijave za usluge primljene od ino lica

3. Dr. sc. Jozo Piljić

Obračun amortizacije

4. Mr. oec Mirna Pajević

Evidentiranje interne potrošnje

5. Dr. sc. Dinka Antić

Opseg oporezivanja digitalne ekonomije u EU od 2015.

6. Mr. oec Haladin Salihović

Uspostava Interne metodologije za identifikaciju stabilne osnove depozita  stanovništva

7. Safija Žilić, dipl. oec

Skrbništvo nad vrijednosnim papirima

8. Emina Mešić, dipl. oec

Koncept solventnosti u osiguravajućim društvima

9. Mr. sc. Mukelefa-Ćefa Pavlović

Sistem i metodologija izrade godišnjeg plana poslovanja

10. Mr. oec Lejla Ramović

Fiskalna pravila i fiskalna odgovornost  sa osvrtom na zemlje iz okruženja

11. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Upravljanje karijerom

 12. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Odlučivanje - efikasnost u donošenju odluka

13. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Propisi o zapošljavanju stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

14. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Uticaj penzijskog staža na prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis novembar 2014

Casopis112014

.

S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Otpis kamata na dugovanja prema javnim preduzećima

2. Dr. sc. Jozo Piljić

Financijsko izvještavanje i proces harmonizacije u međunarodnom računovodstvu

3. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Zastarjelost mjenice kao način prestanka mjeničnopravnih odnosa

4. Safija Žilić, dipl. oec

Uloga revizorske komore i odbora za javni nadzor u Federaciji BiH

5. Prof. dr Milić Simić

Valutna klauzula kod ugovora o kreditu

6. Sanela Agačević, dipl. oec

Kako upropastiti biznis?

7. Mr. sci. Mukelefa – Ćefa Pavlović

Latentne rezerve

8. Mr. oec Erdin Hasanbegović

Rizik likvidnosti i njegov utjecaj na poslovanje finansijske institucije

9. Mr. oec Semina Škandro

Stalni oblici finansiranja

10. Dr Dragan S. Jović

Ocjena efikasnosti monetarne politike Evropske centralne banke

11. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Outsourcing

 12. Safeta Lukačević, diplomirani psiholog

Društveni mediji (Social media) i uticaj društvenih medija na potrošače

13. Alan Vajda, mag. iur.

Boravak i rad državljana Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Postupak izbora i prestanka mandata članova vijeća zaposlenika

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Kraći osvrt na penzijsko i invalidsko osiguranje u Federaciji BiH

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa 


Časopis oktobar 2014

casopis oktobar 2014

S A D R Ž A J

1. Dr Asim Šaković

Šta nam donosi Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH i kontni plan

2. Fuad Balta, dipl. oec

Oporezivanje i evidentiranje nerezidentnih pravnih i fizičkih lica u Federaciji BiH

3. Dr sc Dinka Antić

Diferencirano oporezivanje piva u BiH u svjetlu politike i prakse EU

4. Safija Žilić, dipl. oec

Izdavanje obveznica  - računovodstveno praćenje -

5. Denis Zukić, dipl. oec

Naknada za službeno putovanje

6. Dr sc Jozo Piljić; Emir Ugljanin dipl. oec

Procjena vrijednosti poduzeća metodom diskontiranog novčanog toka

7. Mr oec Mirna Pajević

Računovodstveni tretman kredita i pozajmica

8. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Komentar nacrta novog Federalnog Zakona o porezu na dobit

9. Sanela Agačević, dipl. oec

Office bez papira – IV dio

IT u obaveznoj edukaciji računovođa i formati arhiviranja dokumenata

10. Alan Vajda, mag. iur.

Prikaz ugovora o socijalnom osiguranju s državama nasljednicama SFR Jugoslavije - II dio

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Zaštita žene i materinstva na osnovu konvencija MOR-a

12. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Obaveznost penzijskog i invalidskog osiguranja

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa 


Časopis septembar 2014

casopis septembar 2014

S A D R Ž A J

 

1. Fuad Balta, dipl. oec; Džavida Hadžić, dipl. oec

Učinkovitost nekolicine propisa FBiH o saniranju posljedica nakon skorašnjih poplava

 2. Edin Glogić dipl. oec

Obračun plate rezidenta Federacije BiH uposlenih u RS u poslovnoj jedinici pravnog lica sa sjedištem u FBiH

 3. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Pribavljanje potvrde o rezidentnosti od Porezne uprave FBiH

 4. Marijana Rendić, dipl. oec

Postupanje kod promjene cijena duvanskih proizvoda

 5. Persa Paić, dipl. oec

Novine u fiskalizaciji u Republici Srpskoj

 6. Aleksandra Regoje, dipl. oec

Efektivno porezno opterećenje potrošnje

 7. Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec

Raspodjela javnih prihoda u Federaciji BiH po novim zakonskim rješenjima

 8. Sanela Agačević, dipl. oec

Office bez papira – III dio (Sigurnost u poslovanju)

 9. Safija Žilić, dipl. oec

Dopuštenost ugovora o zajmu između privrednih subjekata

 10. Mr. sci. Mukelefa-Ćefa Pavlović

Bonitet

 11. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Interpersonalna komunikacija i značaj u poslovnom svijetu - komunikacija i rad u timu

 12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Prestanak radnog odnosa sa posebnim osvrtom na navršene godine života odnosno staž osiguranja

 13. Alan Vajda, mag. iur.

Prikaz ugovora o socijalnom osiguranju s državama nasljednicama SFR Jugoslavije - I dio

 14. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Neki aspekti sporazuma o socijalnom osiguranju sa Republikom Slovenijom

 15. Savjetodavni servis

Primjena Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

 16. Saopštenja za primjenu propisa 


Časopis juli/avgust 2014

casopis7814

.

S A D R Ž A J

 

1. Autor: Dr. sc. Dinka Antić

Naziv članka: Politika oporezivanja duhana u BiH od  1.8.2014.

 • Nova etapa evolucije oporezivanja duhana, koja započinje 1.8.2014., stupanjem na snagu izmjena Zakona o akcizama u BiH, osim daljeg  usklađivanja strukture i definicija duhanskih prerađevina i pravila oporezivanja cigareta sa novim standardima EU, koji su na snazi od 2014.,  podrazumijeva i značajan rast oporezivanja rezanog duhana i ostalih duhana, kao i vezivanje rasta akciznog opterećenja sa rastom akciza na cigarete.

 

2. Obračun i uplata razlika akciza od 01.08.2014. godine promjene akciza/trošarina na duhanske prerađevine

 

3. Autori: Dr sc. Dinka Antić; Sanela Agačević, dipl. oec

 Naziv članka: Mjere u funkciji saniranja štete od poplava u FBiH i RS

 • Poslije nedavnih nesretnih poplava još uvijek se osjete posljedice, a vjerovatno će se taj uticaj osjećati duži vremenski period. Ranjiva smo mi država, ekonomski slaba pa ovim događajima još više oslabljena, a još dodatno uređenjem i nadležnostima iscjepkana. Ponekad se ne zna šta je u čijoj nadležnosti. Što se tiče fiskalnih mjera, one su donesene (neke su još uvijek „u razmatranju“) na entitetskim nivoima, u čijoj nadležnosti i jeste fiskalna politika. Ovim tekstom ćemo objediniti aktivnosti na polju aktuelnih fiskalnih mjera i politike FBiH i RS, ali i BiH u pogledu indirektnih poreza...

 

4. Autor: Persa Paić, dipl. ek.

 Naziv članka: Promjene u poreskoj regulativi Republike Srpske radi ublažavanja posljedica od poplava u maju 2014. godine

 • Republiku Srpsku su u drugoj polovini maja 2014. godine zahvatile nezapamćene poplave.  U poplavama je uništena  ili oštećena imovina pravnih i fizičkih lica, putevi i ostala infrastruktura  kao i imovina državnih organa i institucija. U cilju ublažavanja posljedica od poplava Narodna skupština Republike Srpske donijela  je u drugoj polovini juna  set zakona   čijim donošenjem se želi olakšati položaj poreskih obveznika koji su pretrpjeli štetu  u poplavama u maju 2014. godine  i    obezbijediti izvore finansiranja  za sanaciju nastale štete   kroz pomoć pravnim i fizičkim licima. U cilju smanjenja poreskog opterećenja poreskih obveznika koji su pretrpjeli štetu,  donesena je Izmjena i dopuna Zakona o posebnim republičkim taksama i izmjene  i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti...

 

5. Autor: Dr Asim Šaković

Naziv članka: Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Obaveze računovođa i revizora u sprečavanju pranja novca)

 • Donošenjem i objavljivanjem Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“, br. 47/14) privodi se kraju reforma zakonodavnog okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Donošenjem i objavljivanjem ovog zakona završen je jedan veći dio posla na potpunom usaglašavanju zakonodavnog okvira Bosne i Hercegovine za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti sa međunarodnim standardima iz ove oblasti (Preporuke FATF-a i Direktive Evropske unije). Zapravo ostalo je još samo da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ( oba njena doma, jer znamo da tu često imamo odložno, a nekad i suprotno djelovanje) usvoje izmjene u krivičnom zakonodavstvu (Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH), pa da se ovaj posao potpuno zaokruži...

 

6. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

 Naziv članka: Stečajni postupak i računovodstvene  promjene pravnih osoba u stečaju

 • Opće je poznato da je  već duže vrijeme prisutna opća nelikvidnost, pa su nad mnogim privrednim društvima otvoreni stečajni postupci, a očekivati je da će se i dalje mnoga privredna društva naći u poziciji nad kojima će se provoditi stečajni postupak. U formalnom smislu, stečaj je poseban sudski postupak koji se sprovodi nad imovinom platežno nesposobnim dužnikom. Stečajni postupak se vodi po Zakonu o stečajnom postupku   („Službene novine F BiH“ broj 29/03, 32/04 i 42/06). Stečajni postupak se provodi u cilju skupnog namirenja vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima. U toku stečajnog postupka može se provesti i preustroj stečajnog dužnika, radi uređivanja pravnoga položaja stečajnog dužnika i njegova odnosa prema vjerovnicima, a osobito radi održavanja njegovog poslovanja...

 

7. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

 Naziv članka: Avaliranje mjenica

 • Mjenično jemstvo (aval) je pismena izjava na mjenici kojom neko pravno ili fizičko lice svojim potpisom jamči da će ono, ako to ne učini glavni mjenični dužnik, isplatiti mjenicu o roku dospijeća njenom zakonitom imaocu (povjeriocu). Avaliranjem jamac garantuje povjeriocu (npr. dobavljaču) da će obaveza glavnog mjeničnog dužnika biti izmirena o roku dospijeća mjenice. Bankarski aval mjenica se nudi i u našoj zemlji kao poseban bankarski proizvod. Ovaj aval je najkvalitetniji baš zato što je poslovna banka ta koja dobavljaču garantuje isplatu mjenične svote, što će se sigurno i desiti...

 

8. Autor: Doc. dr. Dragan S. Jović

 Naziv članka: O zateznoj kamatnoj stopi u Republici Srpskoj i njenoj visini

 • Ako se apstrahuje indirektan uticaj inflacije na visinu zatezne kamatne stope (ZKS), činjenica je da ona nije mijenjana zadnjih 13 godina. Određena je kao dnevna kamatna stopa, od 0,05%, što u metodu obračuna sa godinom od 365 dana daje ZKS na godišnjem nivou od 18,25%. Predmet ovoga istraživanja je nivo ZKS u Republici Srpskoj, a cilj nam je da odredimo, preporučimo, visinu ZKS u Republici Srpskoj, u obliku tačkaste i intervalne vrijednosti...

 

9. Autor: Mr oec Mirna Pajević

 Naziv članka: Neprofitni sektor – specifičnosti u  poslovanju

 • Neprofitni sektor je po mnogo čemu poseban i specifičan u odnosnu na profitni, bolje reći privredni sektor. Osim osnovnog cilja, koji nije usmjeren na stvaranje dobiti, neprofitni sektor odlikuju specifičnosti u poslovanju, vođenju knjiga, organizaciji, kao i to da su mnoga pitanja i pravila „nedorečena“. Iz razloga važne uloge neprofitnog sektora u svijetlu nesretnih događaja koji su nas zadesili u prethodnom periodu, u ovom članku će se pokušati dati kratak osvrt na specifičnosti u poslovanju, počev od blagajničkog poslovanja i poslovanja preko žiro računa u neprofitnim društvima, isplate putnih troškova i dnevnica, obaveze fiskalizacije, PDV tretmana nevladinih organizacija i drugo...

 

10. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

 Naziv članka: Ekonomsko udruženje slobodne trgovine (EFTA)

 • Ekonomsko udruženje slobodne trgovine (EFTA)jemeđunarodna organizacija, nastala tokom druge polovine prošlog vijeka. Kroz svoje postojanje bila je praćena turbulentnim promjenama. Zemlje članice su se vremenom mijenjale, ali je svrha njenog postojanja ostala ista – stvoriti slobodnu trgovinu proizvoda među članicama i uklanjanje ekonomskih barijera ulaska na druga tržišta. Ovim tekstom osvrnut ćemo se na sam početak osnivanja EFTA. Biće riječi o njenim  osnovnim karakteristikama, ciljevima i odnosima sa EEZ i EU kao značajnim međunarodnim organizacijama, te odnosom  naše zemlje, kao novije članice i ove organizacije...

 

11. Autori: Dr sci Ramiz Kikanović; Mr sci Melvedin Jašarević

 Naziv članka: Direktive Evropske unije u pogledu privrednih društava u BiH

 • Tržišnu privredu karakterizira utakmica većeg broja ponuđača raznih vrsta roba i usluga. Savremena preduzeća se na početku stoljeća suočavaju sa globalnim trendovima, odnosno sve većeg utjecaja tržišta i konkurencije na poslovanje. Prevazilaženja svih nedostataka evropskih ekonomija sastojao se u uspostavljanju zajedničkog evropskog tržišta (common market). U pravnom sistemu Europske unije, u zakonodavnom smislu i praktičnom djelovanju, preduzetnička i tržišna sloboda temelj su ekonomskog razvoja. Funkcionisanje unutrašnjeg ili jedinstvenog tržišta izraženo je kroz četiri osnovne slobode, odnosno načela: slobodi kretanja roba, slobodi kretanja lica, slobodi pružanja usluga i slobodi kretanja kapitala...

 

12. Autor: Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka: Office bez papira – II dio

 • Dan je počeo kompliciranim promjenama u zakonodavstvu. Zbog toga su zaposlenici uskraćeni za određeno redovno vrijeme u kom obavljaju svoje poslove, i pri tome se trude maksimalno ubrzati sve radne procese da bi stigli odgovoriti zahtjevima klijenata. Usred cijele ove gužve fax prestaje funkcionirati, događaju se problemi tehničke prirode i jedan od vaših glavnih računara prestaje raditi. Cijeli dan se pretvara u jedan veliki haos u kojem se i najorganizovaniji osobenjaci teško snalaze. Ljuti smo što nemam rezervne fax rolne, ljuti smo što nemamo zamjenski uređaj, ljuti smo što nemamo rezervni računar i generalno možemo zaključi da je ovo momenat kada shvatamo koliko je kompletna usluga koju pružamo ovisna o (naizgled) tako malim i besmislenim stvarima. Ali, mogli smo sve raditi na lakši, jednostavniji, brži i efikasniji način. Kako?...

 

 13. Autor: Denis Zukić, dipl. oec

Naziv članka: Godišnji odmor i pravo na regres

 • Pitanja poput „Da li zaposlenik ima pravo na godišnji odmor?“ i  „Da li zaposlenik ima pravo na regres?“, ukazuju na to da se približilo vrijeme godišnjih odmora. Upravo ovu situaciju „iskorištavaju“ mnogi poslodavci kako bi isplatili određeni neoporezivi iznos svojim uposlenicima (u vidu regresa). Mada postoje i oni drugi poslodavci koji po svaku cijenu ne žele isplatiti regres, dok zaposlenici insistiraju na istom. Tako da će u ovom tekstu biti detaljno pojašnjeno pravo zaposlenika na godišnji odmor i način korištenja istog, te na (ne)obavezu poslodavca da zaposleniku isplati regres...

 

14. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

 Naziv članka: Odmori i odsustva u zakonu o radu

 • Odmori i odsustva svakako spadaju u jedno od osnovnih prava iz ugovora o radu, odnosno radnog odnosa. Kada govorimo o odmorima i odsustvima moramo znati da ima više različitih odmora i odsustva čija definicija je utvrđena Zakonom o radu. To su: odmor u toku rada, dnevni, sedmični i godišnji odmor. Odsustva sa rada dijelimo na odsustva uz naknadu plaće i odsustva sa rada bez naknade plaće (plaćena i neplaćena odsustva)...

 

15. Autor: Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

 Naziv članka: Nesreća na poslu i profesionalna bolest po Konvenciji o socijalnom osiguranju sa Republikom Italijom

 • Konvencija o socijalnom osiguranju sa Republikom Italijom je jedna od starijih Konvencija iz ove oblasti. Zaključena je 1957. godine, a stupila je na snagu četiri godine kasnije od kada se i primjenjuje. Pored Administrativnog sporazuma za provođenje Konvencije o socijalnom osiguranju  sa Republikom Italijom, bivša SFRJ zaključila je još šest aranžmana sa ovom državom, koji regulišu međusobne obaveze i prava korisnika iz socijalnog osiguranja. Zaključeni aranžmani imaju uglavnom finansijski karakter i preciziraju bilateralne odnose u ovoj oblasti...

 

16. Autor: Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

 Naziv članka: Neka obilježja penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH

 • Svaka reforma pa i reforma penzijskog i invalidskog osiguranja dugoročan  i vrlo složen proces koji ima za cilj da pozitivno utiče na tržište kapitala odnosno ekonomiju u cjelini.  Oblast penzijskog i invalidskog osiguranja u svim državama ima veliki socijalni i ekonomski značaj, zato reformski procesi nisu samo vezani za države u tranziciji  kakva je i  Bosna i Hercegovina nego i za druge razvijene države, koje kroz reforme također žele da unaprijede svoj sistem penzijskog i invalidskog osiguranja...

 

17. Uputstvo za obračun, uplatu i prijavu naknade za plastične kese “tregerice”

 • U „Službenim novinama FBiH“, broj 09/14 od 05.02.2014. godine, objavljena je Uredba o naknadama za plastične kese tregerice, koja je stupila na snagu 12.02.2014. godine. U pomenutoj Uredbi propisuju se obveznici obračunavanja i plaćanja, visina i način obračuna i plaćanja naknade za plastične kese tregerice stavljene u promet, te aktivnosti evidentiranja i izvještavanja. U tekstu dajemo detaljno pojašnjenje načina obračuna, plaćanja, evidentiranja i izvještavanja naknade za plastične kese tregerice...

18. Savjetodavni servis

19. Saopštenja za primjenu propisa 


Časopis juni 2014

casopis juniS A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Porezni tretman humanitarne pomoći u poplavljenim područjima Bosne i Hercegovine

2. Fuad Balta, dipl. oec

Da li je moguć otpis dijela poreznog duga sportskih kolektiva?

3. Sanela Agačević, dipl. oec

Office bez papira – I dio

4. Dr sc. Dinka Antić

Sistem odloženog obračuna PDV-a na uvoz

5. Dejan Radić, dipl. oec, Ana Grubač, dipl. iur

Usluge notara – aspekti oporezivanja  porezom na dodatu vrijednost

6. Dr. sc. Jozo Piljić

Vrijednosno usklađivanje dugotrajnih materijalnih sredstava

7. Prof. dr. Jozo Sović

Kapitaliziranje računovodstvenog znanja

8. Emina Mešić, dipl. oec

Obaveza izvještavanja u društvima za osiguranje u 2014. godini sa aspekta primjene važećih podzakonskih akata

9. Safija Žilić, dipl. oec

Značaj i uloga nezavisne revizije

10. Dr sci Ramiz Kikanović, Mr sci Melvedin Jašarević

Merdžeri i akvizicije u Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanju Evropskoj Uniji

11. Alan Vajda, mag. iur.

Olakšice kod primjene ugovora o  izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Kolektivni ugovori u Federaciji Bosne i  Hercegovine

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Starosna penzija kao pravo koje proizilazi iz rizika starosti

14. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Konflikti u organizaciji - kako ih rješavati

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Maj 2014

maj 2014S A D R Ž A J

1. Obrazac D PDV - dodatno pojašnjenje

2. Dr Asim Šaković

Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine

3. Denis Zukić, dipl. oec

PDV tretman nabavke i prodaje nekretnina

4. Dr sc. Dinka Antić

Standardna PDV prijava u funkciji pojednostavljenja administriranja porezima u EU

5. Safija Žilić, dipl. oec

Porezne olakšice i porezni stimulansi

6. Mr oec Mirna Pajević

Poslovanje sa gotovim novcem i isplate iz blagajne

7. Mr sc. Hasida Gušić

Kratkoročno finansiranje i njegove implikacije na solventnost i profitabilnost preduzeća

8. Semina Škandro

Specifični oblici finansiranja

9. Mr oec Erdin Hasanbegović

Konceptualni okvir za financijska izvještavanja u EU i BiH

10. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Klasteri

11. Alan Vajda, mag. iur.

Zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj

12. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Odnosi s medijima (s javnošću)

13. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Odgovornost zaposlenika i državnih službenika

14. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis April 2014

casopis april 2014S A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Uvođenje blanko-mjenice kao instrumenta obezbjeđenja naplate eventualnog carinskog duga u postupku unutrašnje obrade po osnovu lohn posla

2. Hajrudin Hadžimehanović,dipl.oec

Osnovni principi raspodjele javnih prihoda u SR Njemačkoj i Bosni i Hercegovini

3. Dr. sc. Dinka Antić

Trendovi u naplati prihoda od akciza na duhan

4. Mr oec Mirna Pajević

PDV aspekt prodaje dobara i usluga međunarodnim organizacijama, predstavništvima i realizatorima IPA projekata

5. Dr. sc. Jozo Piljić

Kapital i revalorizacijske rezerve

6. Sanela Agačević, dipl. oec

Finansijski izvještaji u BiH - Potreba ili forma?

7. Dr. sci Ramiz Kikanović; Mr. sci Emina Žunić

MRS 8 i računovodstvene manipulacije

8. Safija Žilić,dipl. oec

Repo ugovori kao kratkoročni vrijednosni papir

9. Mr oec Emina Imamović

Interna revizija u upravljanju rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje

10. Doc. dr. Seakif Omerčić

Međunarodni monetarni sistem pod uticajem liberalizacije svjetske ekonomije

11. Dr. sci. Almir Alihodžić

Sedmi okvirni program EU – FP7

12. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Kontroling

13. Mr. oec Semina Škandro

Trgovački znak - Marka

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Osnivanje privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Fizička onesposobljenost zaposlenih osoba sa stanovišta penzijskog i invalidskog osiguranja

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Mart 2014

casopis mart2014S A D R Ž A J

1. Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec; Fuad Balta, dipl. oec

Otpis zateznih kamata

2. Persa Paić, dipl. oec

Ponovno uvođenje umanjenja poreske osnovice poreza na dohodak za lični odbitak u Republici Srpskoj

3. Fuad Balta, dipl. oec; Džavida Hadžić, dipl. oec

Prijava poreza na dobit za 2013. godinu

4. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Godišnja prijava poreza na dobit poslovnih jedinica pravnih lica iz FBiH koje djelatnost obavljaju u RS i BDBiH -sličnosti razlike prilikom popune prijava-

5. Safija Žilić, dipl. oec

Računovodstveni (knjigovodstveni) dokumenti

6. Dr. sc. Jozo Piljić

Uvjeti poslovanja stranih ulagača u Bosni i Hercegovini

7. Alan Vajda, mag. iur.

Donesena odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu

8. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Promocija kao odnos sa javnošću

9. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Šta sadrži Nacrt Zakona o štrajku

10. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Osiguranici u PIO-u kod kojih je radna sposobnost promijenjena

11. Savjetodavni servis

12. Saopštenja za primjenu propisa


Časopis Februar 2014

casopis 2S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Rokovi za podnošenje godišnjih poreznih prijava

2. Persa Paić dipl. oec

Prijavljivanje i plaćanje poreza na dohodak u Republici Srpskoj

3. Safija Žilić, dipl. oec

Popis i svođenje knjigovodstvenog na stvarno stanje

4. Dr. sc. Jozo Piljić

PDV na unutarnjem tržištu EU

5. Sanela Agačević, dipl. oec

Nedovršene usluge na dan sastavljanja finansijskih izvještaja

6. Mr. oec Erdin Hasanbegović, Doc. dr Božo Vukoja

Računovodstvo stalnih sredstava

7. Prof. dr. Jozo Sović

Revizija javnog sektora i zaustavljanje erupcije korupcije

8. Alija Aljović, dipl. oec

Zakon o budžetima u Federaciji BiH osnov za provođenje mjera fiskalne konsolidacije

9. Adnan Balvanović, 2MA iur. et oec

Okvir za korporativno upravljanje i modernizacija poslovnog prava u Evropskoj uniji

10. Dr. Dragan S. Jović

Kretanje kapitala i bankarski sector Bosne i Hercegovine

11. Alan Vajda, mag. iur.

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Međunarodno uređenje prava iz socijalnog osiguranja kao oblik zaštite građana na privremenom radu u inostranstvu

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa