Kolektivni ugovor za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine

U "Službenim novinama FBiH", broj 76/18 od 26.09.2018 je objavljen KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA DJELATNOST TEKSTILNE, KOŽARSKO-PRERAĐIVAČKE, GUMARSKE I INDUSTRIJE OBUĆE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze strana koje ga zaključuju, te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom poslodavaca i radnika privrednih društava u djelatnosti tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i djelovanje i uvjeti rada sindikata, pravila o postupku kolektivog pregovaranja, sastav i način postupanje tijela ovlaštenih za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, te druga pitanja od značaja za poslodavce i radnike u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u FBiH za juli 2018. godine

U "Službenim novinama" Federacije BiH, broj 74/18 od 19.09. 2018 objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u FBiH za juli 2018. godine.

1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juli 2018. godine iznosi 891 KM.

2. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period maj 2018. godine - juli 2018. godine iznosi 889 KM.


SIMPOZIJ: BH MATRICA

Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira 21.  Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu 27- 29. septembra na temu: BH MATRICA.

Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, predstavnike državne administracije i regulatornih tijela, poduzetnike, te pripadnike računovodstvene profesije kojima je skup i posvećen. Kroz niz zanimljivih tema i komentara iz područja finansija, računovodstva i revizije namjera nam je nadograditi i proširiti postojeća znanja svih učesnika. Računovodstvo je profesija koja u stvarnosti podjednako pripada ekonomistima, pravnicima, menadžerima, političkim čelnicima, naučnicima – jednostavno svima.

Simpozij se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 10 bodova.

BH MATRICA

Grand Hotel Neum, 27 – 29. septembar 2018. godine

Prijava na radionicu

PROGRAM SIMPOZIJA

Otvaranje simpozija

 • Senad Softić, Belma Čolaković
  • Trendovi u makroekonomskim faktorima koji definišu potencijalni output u BiH
 • Ljubo Jurčić
  • Utjecaj inovacija na ekonomski i društveni razvoj
 • Zijad Krnjić
  • Ekonomski i socijalni efekti primjene novog zakona o PIO u prvih šest mjeseci, sa projekcijom za naredni period
 • Meliha Bašić
  • Razvoj računovodstvene profesije BiH u svjetlu IFAC-ovog strateškog plana i istraživanja ACCA

Porezi

 • Muharem Mašinović
  • Razlozi i predstojeće izmjene u sistemu PDV-a
 • Miro Džakula, Milica Vidović
  • Model implementacije elektronskih usluga u oblasti indirektnih poreza u BiH
 • Dinka Antić
  • Primjena sistema odloženog obračuna PDV-a na uvoz u funkciji ostvarenja pravičnosti oporezivanja
 • Hajrudin Hadžimehanović
  • Porezna struktura u BiH odnosno u Federaciji BiH
 • Šerif Isović
  • Uloga porezne uprave Federacije BiH u donošenju i provođenju propisa
 • Denis Zukić
  • Šta nam donosi novi Zakon o doprinosima?
 • Ramiz Kikanović, Hamdija Muratović
  • Porezi u stečaju

Računovodstvo i revizija

 • Kristina Mijić
  • Vrednovanje i kvalitet objelodanjivanja nekretnina prema MRS
 • Lenče Papazovska
  • Ugovor o izgradnji u skladu sa MSFI 15
 • Danimir Gulin, Mirjana Hladika
  • Izazovi i promjene u računovodstvenom tretmanu najmova prema MSFI-16
 • Lajoš Žager, Sanja Sever
  • Perspektive razvoja i izazovi djelovanja zajedničke revizije
 • Boris Tušek
  • Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama u procesu revizije financijskih izvještaja
 • Josipa Grbavac, Igor Živko
  • Izazovi za računovodstvenu profesiju u kontekstu primjene ‘’nove’’ AMLD (Anti -Money Laundering Directive)
 • Jelena Poljašević
  • Uticaj IPSAS-a na budžetske i finansijske izvještaje (te osnovne pokazatelje javnog sektora)
 • Edin Glogić
  • Prevare u digitalnom okruženju i forenzičko računovodstvo

Pravo i javne finansije

 • Simić Milić
  • Stečaj: ozdravljenje ili nestanak poslovnog subjekta
 • Sanela Agačević
  • Jesmo li privlačni za strane investitore? (aspekt osnivanja i registracije, porezni aspekt, poticaji, aspekt kćerki stranih firmi u BiH)
 • Vedad Silajdžić
  • Mogućnosti i prepreke za uspješnu realizaciju projekata JPP u Bosni i Hercegovini
 • Silvije Orsag, Ante Džidić
  • Analiza izabranih nositelja vrijednosti BH preduzeća
 • Željko Šain, Edin Taso
  • Industrija osiguranja u BH matrici - stanje i perspektive
 • Sanjin Pačariz
  • Aktuelni normativno pravni okvir za procesuiranje krivičnog djela pranje novca
 • Jozo Piljić
  • Obrazovanje za poduzetništvo - pokretač konkurentnosti u Bosni i Hercegovini

FORUM INTERNIH REVIZORA

 • Boris Tušek
  • Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama u procesu revizije
 • Fatima Obhođaš
  • Novine u internoj reviziji i finansijskom upravljanju i kontroli u FBiH
 • Belma Islamović
  • Smjernice za izradu rizika za FUK
 • Vedad Silajdžić
  • Pravna strategija i ocjena rizika u internoj reviziji
 • Jasmina Selimović
  • Interna reviziji aktuarskih poslova u društvima za osiguranje
 • Meliha Bašić, Amra Alagić
  • Uticaj digitalnih inovacija na funkciju interne revizije

SVEČANA VEČERA UZ ZABAVNI PROGRAM

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

 INFORMACIJE O SIMPOZIJU

Naknada za učešće:

 • 290,00 KM (sa PDV-om)

Prijave za učešće:

 • FEB d.d. Sarajevo ili Udruženje-Udruga računovođa i revizora FBiH
 • M.M. Bašeskije broj 11 Sarajevo
 • Tel.: 215-802, 210-714 i 214-874
 • Fax: 204-676
 • e-mail: feb@feb.ba

Računi za uplatu

 • FEB d.d. Sarajevo:
  • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
  • UniCredit Bank d.d. Mostar 3389002207884134
  • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077

Smještaj i prevoz

Učesnici sami rezervišu i snose troškove smještaja i prevoza. Rezervacije za smještaj mogu se izvršiti kod:

POČETAK RADA U 10 SATI

Sve informacije na telefone:

033 / 215-802, 214-874, 210-714

 

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN


Donesen Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obaveza

U "Službenim novinama Federacije BiH" br. 20/18 od 16.3.2018. godine Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obaveza.

Ovim Pravilnikom uređuju se procedure za povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine kojim raspolaže Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija,  preknjižavanje pogrešno uplaćenih prihoda i postupak umanjenja obaveza za naredne (buduće) obaveze.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 17.3.2018. godine.


Ažuriranje osobnih podataka

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, obavještava svoje članove da su u slučaju izmjene osobnih podataka u obavezi u roku od 30 dana nastanka promjene dostavite ažuriran obrazac uz predočenje dokaza o promjeni (kopija osobne iskaznice, CIPS, kopija diplome...).

Obrazac možete preuzeti na web stranici Saveza ili na link OBRAZAC


Časopis Septembar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

Fuad Balta

Oporezivanje poklona

 • Pravi „šok iznenađenja“ izazvalo je zvanično obavještenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, koja je 12. jula 2018. godine objavila Javni poziv poreznim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva da prijave dohodak, pored ostalog, za poklone u novcu. Na temelju svega navedenog, potrebno je konstatovati da porez na poklone u gotovo svim kantonima ne plaćaju: srodnici u prvoj liniji, bračni drug, braća i sestre, a oporezivanje dobijenih poklona u gotovini (bar za tekuću godinu) uopće nije regulirano niti u jednom kantonu, a ni u kom slučaju se ne može tretirati kao oporezivi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak. Sve dok se odgovarajućim kantonalnim zakonima (kao što je to uredio Kanton Sarajevo sa početkom primjene od 1. januara 2019. godine) decidirano ne propiše u kojim slučajevima i iznad kojeg iznosa je oporezivo primanje poklona u vidu gotovine – ne postoji ZAKONSKA mogućnost oporezivanja iste, tako da Javni poziv o kojem je bilo riječi u navedenom smislu ne bi mogao da proizvodi pravno dejstvo. Očigledno je, međutim, da postoji potreba da se oblast oporezivanja poklona (bilo da se radi o nepokretnostima, pokretninama ili gotovom novcu) harmonizirano uredi u svim kantonalnim propisima u pogledu propisivanja limitiranih iznosa, istih poreznih stopa, olakšica i oslobađana, što se odnosi i na oporezivanje naslijeđa i nekretnina, tim prije što su ovi pojmovi često u doticaju jedan s drugim. Oporezivanje poklona, uključujući i doznake gotovog novca fizičkim licima/građanima od porodice i prijatelja iz inostranstva ne može se izjednačavati sa oporezivanjem dohotka...

Bernard Iljazović

Prijedlog EU o oporezivanju digitalnih aktivnosti

 • Imajući u vidu značaj prihoda od digitalnih aktivnosti, uspostavljanjem novog pravnog standarda i privremenog poreza na digitalne aktivnosti žele se iskoristiti sve beneficije koje pruža digitalno gospodarstvo, a da se pri tome osigura održivost javnih financija na razini EU i očuvaju nacionalne porezne osnovice, zaštiti cjelovitost jedinstvenog tržišta EU, preveniraju agresivna porezna planiranja, te u konačnici poduzeća pravedno doprinesu svojim udjelima u porezu. Stoga će za uspješnu implementaciju predloženih rješenja biti potrebna suglasnost svih ključnih aktera kako bi se postigao usklađeni pristup na razini EU, i kako bi taj model mogao pridonijeti međunarodnim raspravama za rješavanje te problematike na svjetskoj razini.

Dr. sc. Jozo Piljić

Metode obračuna troškova proizvodnje

 • Trošak, u najširem smislu riječi, predstavlja novčani izraz upotrijebljenih resursa koji se koriste u svrhu postizanja određenog cilja ili ostvarivanja učinka (npr. proizvodnja proizvoda ili pružanje usluga). Međutim, troškovi se mogu definirati na različite načine ovisno o ciljevima ili informacijskim potrebama korisnika računovodstvenih informacija. Veliki je broj računovodstvenih teoretičara radio na klasificiranju ili razvrstavanju troškova gdje je sastavljen čitav niz kriterija za klasifikaciju troškova. Razlike se uočavaju u nijansama kod definiranja kriterija, ali i u samome broju kriterija, a manifestiraju se u kategorijama troškova. Analizom različitih kriterija i klasifikacija troškova kod različitih autora može se utvrditi da kod najvažnijih kriterija i kategorija troškova ne postoje bitne razlike, što je za računovodstvo troškova od bitnog značaja. Jedan općeprihvatljiv koncept u definiranju kriterija za klasificiranje troškova i definiranju kategorija troškova može se prikazati na sljedeći način:Troškovi prema vremenu nastanka, Troškovi prema reagiranju ili ponašanju na promjenu aktivnosti (opsega proizvodnje ili stupnja iskorištenja kapaciteta),Troškovi prema položaju u financijskim izvještajima i Troškovi prema utjecaju na donošenje poslovnih odluka.

Dr. sc. Amir Karalić

Procjena poslovnog uspjeha kompanije

 • Analiza finansijskih pokazatelja je važna determinanta u kreiranju poslovne politike kompanije. Pravilno tumačenje datih parametara može pomoći u donošenju kako tekućih i operativnih tako i strateških odluka svih aktera koji su vezani za kompaniju. Menadžment, vjerovnici, porezni organi kao i kupci te potencijalni investitori koristit će finansijske pokazatelje kako bi na najbolji način odredili svoje interese u odnosu na ciljanu kompaniju. Sistemskim mjerama, u kojima je potrebno da učestvuju svi nivoi vlasti kao i privredni subjekti te finansijske institucije, potrebno je pospješiti ekonomske prilike kako bi pokazatelji domaćih kompanija bili indikator za povećanje, kako stranih tako i domaćih investicija, te povećane kapitalizacije i broja transakcija na tržištu kapitala.

Marija Brkan, magistar ekonomije

Evidentiranje stalnih sredstava kod budžetskih korisnika

 • Na temelju Pravilnika o knjigovodstvu, proračunski korisnici dužni su na kraju godine izvršiti usklađivanje podataka iz pomoćnih knjiga s podacima u Glavnoj knjizi.
  Prije popisa (inventure) i prije sastavljanja godišnjeg obračuna obavezno se usuglašavaju potraživanja i obveze sa stanjem na dan 31.12.
  Za potraživanja sa stanjem na dan 31.12. dužniku se dostavlja konfirmacija - izvod otvorenih stavki (Obrazac IOS) na usuglašavanje, na koju je dužnik dužan odgovoriti u roku od 8 dana od dana prijema. Proračunski korisnici dužni su donijeti akt kojim će propisati organizaciju i tehniku popisa (određivanje povjerenstava, način i rokove popisa, kao i način usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Jasmin Omeragić

Smisao i značaj poslovne dokumentacije s računovodstvenog aspekta

 • Poslovna dokumentacija je stanovita (uglavnom ogromna) količina pisanih i/ili elektronskih isprava, iz kojih se nedvosmisleno može zaključiti da je „nastao“ određeni poslovni događaj. Smisao računovodstvenog evidentiranja poslovnih događaja upravo i jeste u tome da su te promjene potvrđene (dokumentirane) realnim i stvarnim poslovnim promjenama. Za obračun i iskazivanje rezultata poslovanja neophodno je sačiniti procedure kretanja poslovne dokumentacije vezane za proizvode, poluproizvode, robu i usluge. U tom smislu sistem kretanja poslovne dokumentacije predstavlja pretpostavku i polazište obračuna između organizacionih cjelina i obračuna ostvarenja svake organizacione cjeline pojedinačno, kao i cjelokupne firme. Kreiranje poslovne dokumentacije i dobro osmišljavanje njenog toka kretanja temelj je kvaliteta računovodstvenih evidencija. Smisao i značaj poslovne dokumentacije sa računovodstvenog aspekta ima svoj poseban ciljni efekat prilikom provođenja interne računovodstvene kontrole jer doslovce omogućuje zadovoljavajuće ispunjavanje sve opsežnijih zakonskih zahtjeva koji su nametnuti računovodstvenoj funkciji.

Haladin Salihović

 Upravljanje rizikom likvidnosti banaka

 • Banke se u svom poslovanju susreću s rizikom likvidnosti, koji je jedan od najznačajnijih rizika jer može u kratkom roku izazvati velike probleme za banku te u konačnici i za bankovni sistem.U bilansima banaka mogu se pojaviti značajni gubici ako banke dobro ne upravljaju svim rizicima kojima su izložene. Osim toga, banke se danas suočavaju sa sve više tipova rizika i njihovih pojavnih oblika jer su u savremenim uslovima postale „finansijske holding kompanije“ koje svoje poslovanje realizuju na svim segmentima globalnog finansijskog tržišta. Stoga je zadatak svih banaka održavanje likvidnosti. Naime, banke u svakom trenutku trebaju biti u mogućnosti ispuniti zahtjeve svojih klijenata i deponenata. Potrebna sredstva za ispunjenje svojih obaveza mogu pribaviti korištenjem pohranjenih i/ili kupljenih rezervi likvidnosti koje predstavljaju metode upravljanja rizikom likvidnosti. Zbog važnosti rizika, banke trebaju svakodnevno mjeriti izloženost riziku te imati adekvatnu politiku upravljanja likvidnošću koju određuje uprava. Sistem osiguranja depozita i diskontni prozor kao mehanizmi zaštite od rizika likvidnosti koriste se u sprječavanju navale na banke koja izaziva kolaps u bankovnom sistemu, a rezultat je velikog i neočekivanog odliva depozita. Upravljanje rizicima kod bankarskih plasmana i zaštiti depozita jeste preduslov za uspješno poslovanje bankarskog sistema. Rizici u bankarstvu jesu bili i ostali vječita tema svakog bankarskog posla i oni podrazumijevaju vjerovatnoću da može uvijek posao donijeti gubitak za banku zbog dejstva neizvjesnih i nepredvidivih događaja.

Dr Dragan S. Jović

Kvalitet ekonomskog modela Republike Srpske sa aspekta investicionog bankarstva i primarnog tržišta javnog duga bosanskohercegovačkih entiteta

 • Finansijsko tržište je izvor informacija o karakteristikama dužničkih i vlasničkih hartija od vrijednosti. Za razliku od informacija mikroekonomskog karaktera, jedan dio informacija sa finansijskog tržišta daje širu, makroekonomsku perspektivu. Na osnovu podataka o elementima emisije, emisionim kamatnim stopama, ročnosti emisija, tražnji za emisijama, stopi prinosa do dospjeća trezorskih zapisa na primarnom tržištu, može se doći do zaključka o makroperformansama nekog društveno-ekonomskog sistema i indirektno o kvalitetu njegovog ekonomskog modela. U istraživanju dajemo ocjenu održivosti ekonomskog modela Republike Srpske na bazi uporedne analize elemenata javnog duga Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Investiciono bankarstvo je stavljeno u funkciju ocjene ekonomskog modela i njegove perspektive.

Safija Žilić

Finansiranja preduzeća putem tržišta kapitala

 • Finansiranje preduzeća je značajan segment upravljanja poslovanjem. Velika preduzeća, posebno ona koja su organizirana kao dionička društva, imaju pristup tržištu kapitala. To im osigurava mogućnost prikupljanja vlasničkih i dužničkih sredstava putem emisije dionica i obveznica. Glavna prednost dionica kao vrijednosnih papira za ulagače, što ih i čini privlačnima jest likvidnost na sekundarnom tržištu kapitala. Investitori u dionice ulažu zbog zarade na dividendi i razlike u cijeni. Obveznice imaju prednosti jer su izvor finansiranja s najmanjim rizicima. Emisija obveznica je olakšana jer je sami plasman obveznica lakši kao plasman vrijednosnih papira koji garantira isplatu kamata i nominale po dospijeću. Osim nižeg troška i jednostavnijeg plasmana obveznice, za razliku od dionica, imaju niže troškove izdavanja. Preduzeća se finansiraju u periodu prosperiteta ipak više dugom, dok se u periodu krize finansiraju vlastitim sredstvima.

Emina Mešić

Tehničke rezerve u društvima za osiguranje

 • Novim Zakonom o osiguranju koji je stupio na snagu 06.04.2017. godine je za razliku od prethodnog Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju  mnogo više pažnje posvećeno tehničkim rezervama, kao posebnim kategorijama karakterističnim za  djelatnost osiguranja. Stupanjem  na snagu odredaba novog  Zakona o osiguranju u značajnoj mjeri  su mnogo preciznije  propisana pravila poslovanja  u svakom segmentu rada osiguravajućeg društva, a posebno u dijelu koji se odnosi na formiranje i upravljanje tehničkim rezervama. Dakle, društvo za osiguranje je dužno imovinom u koju su uložena sredstva tehničkih rezervi upravljati na način koji u svakom trenutku osigurava mogućnost izmirenja svih dospjelih obaveze, a posebno onih koje proizilaze iz ugovora o osiguranju.

Nedim Čustović

Uloge i odgovornosti upravljačkog rukovodstva i interne revizije za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava

 • Upravljanje rizikom je prije svega logičan i dinamičan proces preduzimanja svih potrebnih koraka kako bi se otklonili rizici koji utiču na postavljene  ciljeve institucije, organizacije, preduzeća. Većina organizacija iz javnog sektora i javnih preduzeća do sada  se nije  bavila pitanjem upravljanja rizicima na konzistentan i metodološki način, te samim tim nije imala ni efektivnu internu kontrolu, tako da su se pitanjem upravljanja rizikom u organizacijama i preduzećima uglavnom bavili  interni revizori u okviru svojih strateških planova, standarda i metodologija. U takvim okolnostima revizori su morali donositi vlastite procjene u vezi sa rizicima i upravljanju rizicima, u okviru date institucije, organizacije, preduzeća, jer upravljačke strukture i zaposlenici nisu bili neposredno uključeni u proces upravljanja rizicima. Donošenjem  prvo Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u FBiH i Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, između ostalog, propisuje se, da se sistem finansijskog upravljanja i kontrola (skraćeno FUK) zasniva  na upravljanju rizicima i daje razumno uvjeravanje da će ciljevi organizacije biti ostvareni na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način. Ključna stvar je da se primjenom ova dva zakona u FBiH i formalno/pravno započelo upravljati rizicima,kao „prvom linijom odbrane“, organizacije, institucije, preduzeća na način da su svi zaposlenici uključeni u proces upravljanja rizicima, nakon čega  interna revizija ima dosta „lakši posao“, nego ranije, jer  prije svega interna revizija ima zadatak da ispituje adekvatnost uspostavljenog sistema internih kontrola, što je i jedna od osnovnih funkcija interne revizije.

Emsud Muhadžić

Ništavost i pobojnost odluka skupštine društva

 • Odluke skupštine društva kapitala (dioničko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću) su način izražavanja i oblikovanja volje društva koje su upravljene ka postizanju određenih pravnih ciljeva odnosno učinaka. Odluke se donose glasanjem dioničara ili udjeličara kao članova društva o određenim prijedlozima koji moraju imati uporište u zakonu, podzakonskim aktima i statutu društva, odnosno u društvenom ugovoru, bez obzira je li riječ o redovnoj ili vanrednoj skupštini. Svaka odluka skupštine je pravni akt kojim se uređuje organizacija i poslovanje pojedinog privrednog društva kapitala. Pravni učinci donesenih odluka upravljeni su na promjenu postojećeg stanja, na stvaranje, ukidanje i promjenu prava i obaveza koje prije odluka nisu postojale ili su bile drugačije. Zato su odluke skupštine višestrani pravni posao kojim društvo kapitala izražava svoju volju.

Elvis Bebaković

Rodno odgovoran budžet

 • Iako je skandinavska socijalna politika pod snažnim pritiskom trendova globalizacije, skandinavske zemlje i dalje imaju specifičan model socijalne politike koji se odlikuje visokim izdvajanjima javnog novca za implementaciju socijalnih mjera, kao i preventivnim djelovanjem u odnosu na socijalne rizike. Ekonomska teorija i praksa se slažu u činjenici da bez punog zapošljavanja žena nije moguće ostvarit ekonomski rast i razvoj zemlje. Međutim, i dalje je rodna nejednakost prisutna u većoj ili manjoj mjeri u svim zemljama svijeta.  U Bosni i Hercegovini se nejednakosti među spolovima ogleda prije svega kroz određene oblike diskriminacije zasnovane na spolu. Ovaj oblik diskriminacije najčešće nalazimo u najznačajnijim društvenim sferama koje se odnose na javni prostor u kojem se donose konačne odluke, zatim u oblastima rada i zapošljavanja, zdravstvenog i obrazovnog sistema. Budžeti u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu dovoljno kreirani prema principu koji bi potpuno uvažavao potrebe oba spola.

Džana Kadribegović

Pravo radnika na  odmore  i odsustva na osnovu Zakona o radu

 • Polazeći od mnogih radno-pravnih instituta propisanih Zakonom o radu, a koji su u funkciji zaštite života i zdravlja radnika, pravo na odmore i odsustva, svakako, spada u jedno od osnovnih prava radnika.  S tim u vezi, treba naglasiti da je  Bosna i Hercegovina ratificirala, između ostalog,  Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) koje se odnose na odmore i odsustva. U Zakonu o radu predviđeni su i odmori u toku radnog dana, između dva uzastopna radna dana, sedmični odmor i godišnji odmor.  Pored odmora, propisano je i pravo radnika na plaćeno i neplaćeno  odsustvo.  Razlika između ova dva instituta je u tome što svaki radnik ima pravo na navedene odmore, dok pravo na odsustvo sa rada, radnici ostvaruju samo u slučajevima propisanim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Alan Vajda, mag. iur.

Zakon o strancima i utvrđivanje godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2018. godinu u RH

 • Navedeni tekst daje prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (Narodne novine br. 46/2018) koji se primjenjuje od 26. lipnja 2018. godine  i  Odluke o izmjenama Odluke utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za kalendarsku 2018. godinu (Narodne novine br. 53/2018.), koje je u primjeni počevši od 9. lipnja 2018. godine. Zakonom o strancima (Narodne novine, br. 130/11., 74/13., 69/17 i 46/18.) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2012. godine propisani su uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada državljana trećih zemalja i državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te uvjeti rada i prava upućenih radnika u Republici Hrvatskoj.

Mišljenja Federalnog ministarstva finansija/financija

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa

 

 


Odluka o visini i roku za uplatu članarine za 2018. godinu

Na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH (SRRFBiH), objavljena je Odluka o visini i roku za uplatu članarine za 2018. godinu.

Članarina za 2018. godinu iznosi 50,00 KM. Rok za uplatu članarine za 2018. je 31.10.2018. godine.

Osobe koje steknu zvanje u računovodstvenoj profesiji na ispitnom roku koji se provodi u studenom 2018. godine obvezne su uplatiti članarinu za 2018. godinu najkasnije do 31.12.2018. godine.

Članarina za 2018. godinu uplaćuje se na transakcijski račun SRRFBiH kod UniCredit Bank BH broj: 3381002202148245 i Sparkasse Bank BH broj:1990490058318678 s naznakom imena i prezimena člana, broja evidencijske knjižice dobivene od Saveza i godine za koju se vrši uplata članarine.

NapomenaProfesionalne računovođe su u obvezi platiti članarinu za 2018. do 31.10.2018. Neplaćanje članarine predstavlja povredu dužnosti za koju se poduzimaju mjere predviđene  Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti.


HRONOLOŠKI PRIKAZ PROPISA OBJAVLJENIH U SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH ZNAČAJNIH ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU

 

 • „Službene novine FBiH“, broj 69/18 od 31.8.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsku – računovodstvenu profesiju.
 • „Službene novine FBiH“, broj 68/18 od 29.08.2018.
  • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški. Ovim pravilnikom propisuju se opći i posebni uslovi koje moraju ispuniti poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica koja mogu ostvariti pravo na podrške (u daljem tekstu: klijent), potrebna dokumentacija, način ostvarivanja prava na novčanu podršku po Modelu ostalih vrsta podrški (u daljem tekstu: podrška), kontrola, nadzor i povrat podrške, obrasci i prihvatljivi troškovi. Više na:
 • “Službene novine Federacije BiH” broj 67/18 od 24.8.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsku – računovodstvenu profesiju.
 • “Službene novine Federacije BiH” broj 66/18 od 22.8.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsku – računovodstvenu profesiju.
 • “Službene novine Federacije BiH” broj 65/18 od 17.8.2018.
  • Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u julu 2018. godine. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu julu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,005. Više na:
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne I Hercegovine za juni 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juni 2018. godine iznosi 1.353 KM.
 • Službene novine Federacije BiH broj 64/18 od 15.8.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsku – računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 63/18 od 10.8.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsku – računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 62/18 od 8.8.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsku – računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 61/18 od 3.8.2018.
  • Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: ugovor) uređuju se prava i obaveze poslodavaca i radnika u djelatnosti proizvodnje i prerade metala sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu: pitanja iz radnih odnosa i pitanja u vezi sa radnim odnosima, najniže plaće, plaća i naknada plaća, uslova za rad sindikata; postupka kolektivnog pregovaranja i načina mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova; drugih pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavaca i radnika koja nisu ili nisu u cjelosti uređena Zakonom o radu i drugim propisima, odnosno pitanja za koja je Zakon predvidio da će biti uređena kolektivnim ugovorom. Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 60/18 od 1.8.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 59/18 od 27.7.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 58/18 od 25.7.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 57/18 od 20.7.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 56/18 od 18.7.2018.
  • Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u junu 2018. godine. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu junu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je -0,001. Više na:
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2018. godine iznosi 896 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart 2018. godine - maj 2018. godine iznosi 883 KM. Više na:
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne I Hercegovine za maj 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2018. godine iznosi 1.378 KM.
  • Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na penziju i uvjetima i mogućnostima za isplatu penzije. Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti za ostvarivanje prava na penziju, te uvjeti i mogućnosti za isplatu penzija na osnovu dobrovoljnog penzijskog osiguranja u skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima. Isplatu penzija u okviru dobrovoljnog penzijskog osiguranja vrši društvo za osiguranje koje ima odobrenje za obavljanje poslova životnog osiguranja izdato od strane Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i ima saglasnost za obavljanje jednog dijela poslova u oblasti dobrovoljne penzije. Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 55/18 od 13.7.2018.
  • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18 i 27/18), u poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, iza podtačke 24.7.a. dodaje se nova podtačka 24.7.b. koja glasi:
   "Banke su dužne na dnevnoj osnovi dostavljati podatke Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za sve naplaćene javne prihode u skladu sa Uputstvom o načinu na koji je banka obavezna izvještavati komitente - trezore i vanbudžetske fondove ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00 i 2/01)." Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 54/18 od 11.7.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 53/18 od 6.7.2018.
  • Saopštenje o koeficijentima za valorizaciju plaća kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2018.godini u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12). Za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2018. godini, kod utvrđivanja penzijskog osnova plaće, odnosno osnovice osiguranja iz perioda od 1966. do 2017. godine valorizuju se uz primjenu slijedećih koeficijenata. Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 52/18 od 4.7.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 51/18 od 29.6.2018.
  • Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u maju 2018. godine. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu maju 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je -0,003. Više na:
  • Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2018. godine iznosi 872 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period februar 2018. godine - april 2018. godine iznosi 869 KM.
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne I Hercegovine za april 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2018. godine iznosi 1.338 KM. Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 50/18 od 27.6.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 49/18 od 22.6.2018.
  • Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Kolektivnim ugovorom željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor) uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti Poslodavca i radnika koja proističu iz rada i po osnovu rada, međusobni odnosi ugovornih strana, postupak izmjena i dopuna ovog Kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za radnike i Poslodavca. Pod pojmom Poslodavac u smislu ovog Kolektivnog ugovora smatra se Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (u daljem tekstu: Poslodavac), u skladu sa Zakonom o radu i drugim važećim zakonskim propisima. Pod pojmom radnik u smislu ovog Kolektivnog ugovora smatra se fizičko lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu kod Poslodavca. Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 48/18 od 20.6.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 47/18 od 15.6.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 46/18 od 13.6.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 45/18 od 8.6.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 44/18 od 6.6.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 43/18 od 1.6.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 42/18 od 31.5.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 41/18 od 30.5.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 40/18 od 25.5.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 39/18 od 23.5.2018.
  • Izmjenu osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu. Osnovicama za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/18), tačka 3. se mijenja i glasi:
   "3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: - u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM, - u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM." Više na:
  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa
  • Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u aprilu 2018. godine. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu aprilu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,002. Više na:
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar – septembar 2017. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar - septembar 2017. godine iznosi 857 KM.
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2018. godine iznosi 881 KM. Više na:
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne I Hercegovine za mart 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2018. godine iznosi 1.353 KM. Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 38/18 od 18.5.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 37/18 od 16.5.2018.
  • Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja. Ovim kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuju se prava i obaveze radnika iz rada i po osnovu rada, kao i prava i obaveze potpisnika Ugovora.
   Pod pojmom Poslodavac podrazumijevaju se preduzeća "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo i "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar, kao i druge organizacije koje se bave pružanjem poštanskih i drugih usluga, a koje daju radniku posao na osnovu ugovora o radu.
   Pod pojmom radnik u smislu ovog ugovora, podrazumijeva se fizička osoba koja je, na osnovu ugovora o radu, zaposlena kod Poslodavca.
 • Službene novine Federacije BiH broj 36/18 od 11.5.2018.
  • Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne I Hercegovine. U Zakonu o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14) u članu 8. stav 3. riječi: "tri godine", zamjenjuju se riječima: "10.07.2019. godine". Više na:
  • Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 35/18 od 9.5.2018.
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima minimalne tehičke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga
 • Službene novine Federacije BiH broj 34/18 od 4.5.2018.
  • Ukaz o proglašenju Zakoma o izmjenama Zakona o doprinosima. U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16) u članu 20a. riječi: "24 mjeseca" zamjenjuju se riječima: "60 mjeseci".
  • Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14 i 86/15), u članu 2. stav (2) mijenja se i glasi:” Kamata iz stava (1) ovog člana, koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uslovima da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.".
 • Službene novine Federacije BiH broj 33/18 od 27.4.2018
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 32/18 od 26.4.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 31/18 od 25.4.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 30/18 od 20.4.2018.
  • Pravilnik o izmjenama I dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17 i 3/18) u članu 1. stav (2) iza riječi: "ZMP-1055" tačka se zamjenjuju zarezom, i dodaju riječi: "Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva AMS-1035 i Akontacija poreza po odbitku rezidenta APR-1036." Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 29/18 od 18.4.2018.
  • Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti. Kolektivnim ugovorom (nadalje: Ugovor) uređuju se prava i obaveze poslodavaca i radnika elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (nadalje: Federacija BiH) iz radnog odnosa i na temelju rada
   Prema odredbama ovog Ugovora poslodavci su gospodarska društva s većinskim državnim kapitalom koja se bave elektroprivrednom djelatnošću u Federaciji BiH.
   Pod pojmom radnik, u smislu ovog Ugovora, podrazumijeva se fizička osoba u radnom odnosu koja obavlja određene poslove za poslodavca na temelju ugovora o radu.
  • Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u februaru 2018. godine. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu februaru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,003. Više na:
  • Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u januaru 2018. godine. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu januaru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,003. Više na:
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2018. godine iznosi 852 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period decembar 2017.godine - februar 2018. godine iznosi 872 KM. Više na:
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne I Hercegovine za februaru 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2018. godine iznosi 1.306 KM. Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 28/18 od 13.4.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 27/18 od 11.4.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 26/18 od 6.4.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 25/18 od 4.4.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 24/18 od 30.3.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 23/18 od 28.3.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 22/18 od 23.3.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 21/18 od 21.3.2018.
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2018. godine iznosi 888 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period novembar-januar/siječanj 2018. godine iznosi 877 KM. Više na:
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne I Hercegovine za januar 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2018. godine iznosi 1.363 KM. Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 20/18 od 16.3.2018.
  • Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne I Hercegovine I postupku umanjenja obaveza. Ovim Pravilnikom uređuju se procedure za povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: JRT) kojim raspolaže Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), preknjižavanje pogrešno uplaćenih prihoda i postupak umanjenja obaveza za naredne (buduće) obaveze.
 • Službene novine Federacije BiH broj 19/18 od 14.3.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 18/18 od 9.3.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 17/18 od 7.3.2018.
  • Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U Pravilniku o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. "Službene novine Federacije BiH", broj 69/17) u članu 1. stav (2) iza riječi: "Zahtjev za dodjeljivanje evidencionog broja nerezidentnom pravnom licu (Obrazac EB -507)," briše se tačka i dodaju se riječi:" i Prijava za dodjeljivanje identifikacionog broja nerezidentnom pravnom licu - obvezniku poreza na imovinu, naslijeđe i poklon i poreza na promet (Obrazac PI-508),". Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 16/18 od 2.3.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 15/18 od 28.2.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 14/18 od 23.2.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 13/18 od 21.2.2018.
  • Ukaz o proglašenju Zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju. Pravo na porodičnu penziju. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se i koriste pod uslovima propisanim ovim zakonom. Obim prava zavisi od dužine penzijskog staža osiguranika i visine plata i osnovica osiguranja na koje je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, izuzev u slučajevima propisanim ovim zakonom. Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 12/18 od 16.2.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 11/18 od 14.2.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 10/18 od 9.2.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 9/18 od 7.2.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 8/18 od 2.2.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 7/18 od 31.1.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 6/18 od 26.1.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 5/18 od 24.1.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.
 • Službene novine Federacije BiH broj 4/18 od 19.1.2018.
  • Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u decembru 2017. godine. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu decembru 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,001. Više na:
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2017. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar/studeni 2017. godine iznosi 868 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period septembar/rujan 2017. godine - novembar/studeni 2017. godine iznosi 860 KM.
  • Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne I Hercegovine za novembar 2017. godine. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2017. godine iznosi 1.331 KM. Više na:
 • Službene novine Federacije BiH broj 3/18 od 17.1.2018.
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak
 • Službene novine Federacije BiH broj 2/18 od 12.1.2018.
  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.

 Službene novine Federacije BiH broj 1/18 od 10.1.2018.

  • U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsko - računovodstvenu profesiju.

PROPISI U PRIMJENI

 


Časopis 7-8/18

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

Federalno ministarstvo finansija/financija

 • Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2018. godine

Fuad Balta

Obrt – osnivanje, registracija, oporezivanje i likvidacija

 • Prilikom donošenja odluke o obavljanju određene vrste djelatnosti potrebno je poznavati osnovne elemente propisa o obrtu, konkretnoj djelatnosti koja se želi obavljati i oporezivanju ostvarenog dohotka, odnosno dobiti od obavljanja djelatnosti. Osnovna dilema koja se javlja tom prilikom je da li je bolje osnovati društvo ili obrt. Obrtom se smatra ono što je definisano Zakonom o obrtu: samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih gospodarskih i drugih djelatnosti u osnovnom i dopunskom zanimanju, u svrhu postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu, kao i obavljanje trgovinske, ugostiteljske i turističke djelatnosti. Obrtnik je fizička osoba koja obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba sa kojima je u obavezi potpisati ugovor o radu, u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom. Osnivanje društva čini se kao jedan ozbiljniji, rizičniji i komplikovaniji poduhvat, počevši od registracije na sudu, propisa o vođenju računovodstva, te mogućeg neuspjeha u obavljanju djelatnosti te, u vezi s tim, sudskih postupaka stečaja i likvidacije društva, itd. Osnivanje obrta čini se jednostavnije zbog načina izdavanja odobrenja od općine i vođenja knjiga. Također, postoji mogućnost obavljanja obrta kao osnovne, dopunske ili dodatne djelatnosti, što također ima uticaja na porezne obaveze, odnosno obaveze za porez na dohodak i doprinose.

Dr. sc. Jozo Piljić

Upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade i njihov računovodstveni i porezni tretman

 • Zakonima o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na kantonalnoj (županijskoj)  razini uređena su prava i obveze vlasnika posebnih dijelova zgrade – etažnih vlasnika o korištenju i upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade i njihovom održavanju. Međusobna prava i obveze u pogledu korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova etažni vlasnici reguliraju međuvlasničkim ugovorom. Propisima nije određen način knjigovodstvenog praćenja i izvještavanja sredstava zajedničkih rezervi stambenih zgrada. Upravitelj sam odlučuje kako će knjigovodstveno pratiti prikupljanje i odliv sredstava zajedničke rezerve. Osnovu kvalitetnog knjigovodstvenog praćenja sredstava zajedničke rezerve, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada je dobro postavljena analitička evidencija zgrada, prostora, vlasnika, stanara, zaduženja, priliva i odlijeva sredstava po raznim osnovama. Upravitelj se može odlučiti za jednostavno knjigovodstveno praćenje sredstava zajedničke rezerve koje sadržava pozicije prihoda i rashoda. Najefikasnije praćenje sredstava zajedničke rezerve je preko žiro-računa za svaku zgradu posebno, kako bi se osigurali podaci o stanju sredstava zajedničke rezerve za svaku zgradu posebno.

Mr. oec Elman Nadžaković

Pristupi i metode vrednovanja marke

 • U uslovima tržišne privrede marka predstavlja prepoznatljivo ime i/ili simbol (kao što su logo, zaštitni znak, ili dizajn) namijenjen za identifikaciju robe ili usluga bilo jednog ili grupe prodavača, s ciljem razlikovanja proizvoda ili usluge od konkurencije. Na taj način marka signalizira kupcu porijeklo proizvoda, i tako štiti i kupca i proizvođača od konkurencije koji pokušavaju ponuditi proizvode koji izgledaju isto. Marka diferencira kompanije jednu od druge. Osnovna vrijednost marke danas jeste upravo psihološka vrijednost i predstavlja nematerijalno dobro. Razvojem tržišne privrede važnost marke je sve više dobijala na značaju, pa se tako došlo do saznanja da marka ima svoju finansijsku vrijednost, te da je prevazišla svoju osnovnu namjenu i cilj koji se ogleda u identifikaciji i razlikovanju proizvoda ili usluge od konkurentskih.

Dr. sc. Dinka Antić

Porezno savjetovanje u RS

 • Zakonom o  poreznom savjetovanju u Republici Srpskoj (RS) uređuje se oblast poreznog savjetovanja, pružanje stručne pomoći u pitanjima koja se odnose na porezna prava RS, način i uvjeti sticanja zvanja poreznog savjetnika, kao i njihovo organiziranje. Iako je odmah nakon usvajanja Zakona donesen i Pravilnik o primjeni Zakona on nije bio primijenjen u praksi. Nedavno je ministar financija RS donio novi Pravilnik o načinu i uvjetima za stjecanje zvanja porezni savjetnik i postupak registriranja društva za porezno savjetovanje, te uspostavu registra iz sfere poreznog savjetovanja.

Jasmin Omeragić

Računovodstvo kao sistem informatičke (samo)kontrole poslovanja

 • Doista je konstatacija da je računovodstveno informatički sistem jedan od najvažnijih dijelova kompletnog informatičkog sistema firme – bila i ostala standardna istina. Upravo je računovodstvena funkcija firme zaslužna za sistematsko prikupljanje, obradu i generiranje svih podataka vezanih za finansijske transakcije, kao i za određene kvantitativne pokazatelje rezultata poslovanja. Decenijama, koje su iza nas, mjeri se vrijeme od kada su se u računovodstvu „odomaćili“ računari. Današnje doba karakteriše opća pohlepa za novim informacijama, koje pored početnog kapitala predstavljaju prvi i osnovni preduvjet za početak bavljenja bilo kakvim poslom, jer  upravljanje poslovanjem bez informacijske podrške potpuno je nezamislivo. Bilo da se radi o informacijama količinskog ili finansijskog profila, bilo da su to informacije koje nam ukazuju dokle smo došli, kuda, za koliko vremena i sa kojim finansijskim efektom ćemo u svome poslovanju stići, sve one su nam prijeko potrebne, a svi faktori bilo kojeg radnog procesa potvrdit će (u praksi) činjenicu da je za najveći broj važnih poslovnih informacija upravo zaslužan računovodstveni sistem svake firme. Činjenica je također da će upravo računovodstvo zabilježiti sve poslovne promjene i dešavanja koja se mogu vrijednosno izraziti.

Bernard Iljazović

Modernizacija poslovanja implementacijom elektronskog potpisa

 • S napretkom moderne informatičke tehnologije, odnosno digitalizacije poslovni subjekti moraju se što uspješnije prilagođavati novonastalim okolnostima kako bi pravodobno reagirali na sve izazove, te izbjegli moguće rizike. Stoga je potrebno na razini države stvoriti preduvjete koji bi omogućili sigurno i ekonomično elektronsko poslovanje. Bosna i Hercegovima novim zakonskim rješenjem u području elektronskog poslovanja, odnosno primjenom elektronskog potpisa prati pozitivnu praksu europskih država koje isti već koriste u poslovanju, te na taj način svoje nacionalno zakonodavstvo usklađuje s europskim, a što predstavlja veliki korak naprijed na njezinom putu u članstvo Europske unije. Njegova implementacija pridonijeti će povećanju razine sigurnosti i povjerenja u elektroničke transakcije, koje je osobito značajno s obzirom na sve veći rast poslovanja s prekograničnim učincima. U konačnici, dovesti će do stvaranja sigurnijeg i pouzdanijeg poslovnog i društvenog okruženja koje će se pozitivno odraziti kako na domaće tako i na inozemne investitore.

Emsud Muhadžić

Razrješenje članova nadzornog odbora

 • Članove nadzornog odbora, bira skupština dioničkog društva, koja ih isto tako može i razriješiti. Skupština dioničkog društva odlučuje o izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno, a također odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za poslovanje dioničkog društva, u skladu sa zakonom i statutom dioničkog društva. Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja skupština društva glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora. Skupština također može razriješiti predsjednika i članove nadzornog odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani.

Adnan Balvanović, magistar prava i magistar menadžmenta (korporativno upravljanje)

Prevazilaženje organizacionih prepreka procesa rada internih konstituenata unutar korporativnog upravljanja kompanijama u Evropskoj uniji 

 • Organizovanje internih korporativnih konstituenata i uspostavljanje efikasnog procesa rada unutar kompanija koje posluju na tržištu Evropske unije, predstavlja osnovu uspješnog poslovanja ovih poslovnih subjekata, pogotovo kada je u pitanju stakeholderski oblik koji kao self-containedpostoji i čini dio evropskih integracionih procesa XX i XXI vijeka. Upravo navedeno predstavlja srž cjelokupnog sistema poslovanja i donošenja odluka u procesu rada internih korporativnih konstituenata kompanija u Evropskoj uniji. Ergo težište je stavljeno na sam organizacioni položaj radnika u sistemu poslovanja, kao najznačajnijih internih korporativnih konstituenata svake kompanije u Uniji.

Nedim Čustović

Uspostava finansijskog upravljanja i kontrola (FUK-a) kod korisnika javnih sredstava (praktični primjeri)

 • Nakon što je većina korisnika javnih sredstava javnog sektora u FBiH imenovala koordinatore za finansijsko upravljanje i kontrolu, predali godišnje izvještaje o finansijskom upravljanju i kontroli (GI FUK), postavlja se praktično pitanje koji su dalji koraci u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrola (FUK-a). S tim u vezi naredni koraci koji se trebaju započeti su elementarni i u principu vrlo jednostavni. Naime, svaka organizacija, institucija i javno preduzeće ima postavljene strateške i operativne ciljeve, misiju,viziju, poslovne procese. Korisnicima javnih sredstava uključenim na direktan i indirektan način u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrola skrećemo posebnu pažnju da ne postoji univerzalni niti jedinstveni model uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrola (FUK-a), već je to jedan dugotrajan proces, i predstavlja cjelokupni sistem internih kontrola koje uspostavljaju rukovodioci korisnika javnih sredstava, koji su i odgovorni za taj sistem, a najvažnija je dosljedna primjena zakona i pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrola u FBiH. Sastavljanje izjave o viziji i misiji ne bi trebalo predstavljati poseban problem za korisnike javnih sredstava. Ono što može predstavljati izazov za svakog korisnika je biti pripravan i strateški prilagođen slijediti svoju misiju i viziju u ostvarenju svojih postavljenih ciljeva.Za razliku od vizije i misije, sastavljanje knjige (mape) procesa je zahtjevni zadatak čije će obavljanje trajati određeno vrijeme. Bitno je naglasiti da taj posao ne može napraviti neko izvan samog korisnika javnih sredstava, odnosno onaj tko nije uključen u poslovni proces.

Goran Peštović

Zapošljavanje stranaca u FBiH

 • Radni angažman stranaca u FBiH može da se ostvari zasnivanjem radnog odnosa u domaćoj firmi, obavljanjem funkcije direktora ili članstvom u upravi čiji je vlasnik strano lice, obavljanjem privremenih i povremenih poslova, radom u predstavništvima strane firme i dr. Za takve angažmane, pored općih uslova koji su propisani zakonom, pravilnicima,  kolektivnim ugovorima ili ugovorima koje moraju ispunjavati svi radnici u FBiH, stranci dodatno moraju imati radnu dozvolu i odobrenje za privremeni boravak. Uvjeti, način i postupak zapošljavanja stranih državljana u Federaciji Bosne i Hercegovine, izdavanje radne dozvole i druga pitanja od značaja za zapošljavanje stranaca regulisani su Zakonom o zapošljavanju stranaca („Službene novine Federacije BiH“, broj 111/12). Zakonom se definišu i bitni pojmovi kao što su definicija stranca, zaposlenja, poslodavca, obrtnika i dr.

Irma Muhović

Ostvarivanje prava na godišnji odmor i pravo na regres

 • Pravo na odmor je jedno od osnovnih prava radnika, a time i jedna od osnovnih obaveza poslodavca. Pravo na odmor podrazumijeva odmor u toku radnog dana, odmor između dva radna dana, sedmični odmor i godišnji odmor. Godišnji odmor predstavlja obavezu poslodavca da svake kalendarske  godine omogući radnicima koji su ispunili određene uslove pravo na korištenje odmora u njegovom zakonom minimalnom propisanom trajanju. Osnovni cilj je da se u funkciji obnove psiho fizičkih sposobnosti radnika i zaštite njegovog zdravlja radnik oslobađa od obaveza rada, sa pravom na naknadu plaće na teret poslodavca. Regres je naknada za korištenje godišnjeg odmora. Uslovi i način isplate regresa u FBiH su regulisani granskim kolektivnim ugovorima, a ukoliko poslodavac nije potpisnik nijednog granskog kolektivnog ugovora navedeno pitanje se mora regulisati pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Safija Žilić

Penzijske šeme i privatni penzijski fondova

 • Brz razvoj tržišta kapitala u razvijenim tržišnim ekonomijama u novijem periodu značajno je uslovljen pojavom i razvojem novih tipova finansijskih posrednika -   penzijskih fondova.Penzijski fondovi poslovnu politiku grade na mobilizaciji dugoročne i ugovorne penzijske štednje zaposlenih i njenom plasmanu u vrijednosne papire preduzeća i države. Kupovinom vrijednosnih papira od strane penzijskih fondova i ulaganjem penzijske štednje na račune ovih fondova širi slojevi stanovništva postaju indirektni suvlasnici u značajnom broju preduzeća čije su dionice sastavni segment portfolija ovih fondova. Prednost privatnih penzijskih fondova je to što su pravedni – ljudi dobijaju onoliko koliko su i sami doprinijeli. Fiskalno, ove penzije su održive u dugoročnom periodu i finansijski su zdrave. Pošto generišu dugoročne finansijske uštede mogu podstaći ekonomski rast zemlje. Država i dalje obezbjeđuje socijalnu sigurnost tekućim sistemom. Privatne penzije podrazumijevaju pojedinačnu odgovornost, diverzifikaciju rizika, akumulaciju štednje i kontinuirani nadzor države. Osnovni problem kod formiranja privatnih penzijskih fondova je u finansiranje tranzicionih troškova, jer se moraju sačuvati prava ljudi koji su već u penziji.

Džana Kadribegović

Pitanja koja se uređuju Pravilnikom o radu

 • Rad i radni odnosi uređuju se  prije svega,  Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16) kojim se  uglavnom garantira minimum prava, a sva ostala pitanja koja uopće nisu uređena  ili nisu decidno uređena zakonom, uređuju  se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Stoga pravilnik o radu predstavlja jedan od temelja pravne sigurnosti ukoliko prava i obaveze iz radnog odnosa nisu uređeni zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Sva pitanja značajna za poslodavca kao što su  npr. organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta, rad direktora bez radnog odnosa, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i dr.  treba regulirati pravilnikom o radu kako bi se  izbjegle određene dileme i propusti u praksi.

Safeta Lukačević

Pregovaranje - faze i tehnike pregovaranja

 • Pregovaranje je strukturisan proces komunikacije kroz koji strane prevazilaze svoje razlike i konflikte pokušavajući da postignu sporazum koji je rješenje prihvatljivo za sve.Osnovno značenje pregovaranja je dobijanje onoga što želite od drugih. U pregovorima učesnici sami određuju principe pregovaranja, pogađaju se oko različitih rješenja i sami su odgovorni za implementaciju postignutog sporazuma. Sve ovo je i pretpostavka dobrih odnosa u budućnosti. Pregovaranje je visoko sofisticirana forma komunikacije. Pregovaranje je partnerstvo u procesu razrješenja problema i donošenja zajedničke odluke koje teži ka boljim rješenjima koja pružaju svakome veći dio od onoga što im je potrebno na duže staze. Pregovaranje ide dalje od kompromisa. Ono promoviše kolaborativni pristup u kojem strane udružuju resurse da riješe problem na najbolji mogući način.

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa