Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 15/21 od 24.02.2021. godine je objavljen Ukaz o proglašenju Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovaj zakon uređuje oblast računovodstva i revizije, organizaciju i funkcioniranje sistema knjigovodstva i računovodstva, pripremu i prezentiranje finansijskih izvještaja, reviziju finansijskih izvještaja, organizaciju i rad Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komora), nadzor nad kvalitetom rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora, javni nadzor, praćenje, otkrivanje i prijavljivanje krivičnih djela u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti, stjecanje zvanja, kvalificiranje i licenciranje u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09).

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Zakon možete preuzeti OVDJE.


Vlada KS: Odobrena isplata sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće za juni i juli 2020.

Vlada Kantona Sarajevo  donijela je odluku o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Odlukom je odobrena  isplata budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 6.077.482,48 KM za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće za navedene mjesece poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove date u predmetnom Javnom pozivu objavljenom dana 23.12.2020. godine, a prema Listi koja je sastavni dio ove odluke.

Isplatu sredstava  vršit će Privredna komora Kantona Sarajevo.

Odluka i lista poslovnih subjekata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu sredstva je na linku

https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/aktivnosti/lista-poslovnih-subjekata-koji-ispunjavaju-uvjete-u-postupku-dodjele-sredstava


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za decembar/prosinac 2021. godine

U Službenim novinama "Federacije Bosne i Hercegovine", broj 14/21 od 19.02.2021. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za decembar/prosinac 2021. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2020. godine iznosi 993 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period oktobar 2020. godine - decembar 2020. godine iznosi 973 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2020. godine iznosi 1.532 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu iznosi 956 KM. U odnosu na prethodnu godinu index je 103,0.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu iznosi 1.472 KM. U odnosu na prethodnu godinu index je 103,1.


Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa

U "Službenim novinama FBiH", broj 12/21 od 12.2.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, koji je stupio na snagu 13.2.2021. godine i koji vam doslovno prenosimo.

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA
Član 1.

U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17 i 39/18), u članu 40a., iza riječi: "do 27.11.2017. godine" slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: "i od 20.01.2021. godine do 31.12.2022. godine.".
Član 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Prečišćen tekst Pravilnika možete preuzeti OVDJE.


Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim naplatu komunalne takse u Kantonu Sarajevo

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 11/21 od 10.02.2021. godine je objavljena Presuda Ustavnog suda vezano za komunalne takse u Kantonu Sarajevo.

Ustavni sud Federacije ukazuje da vrsta djelatnosti ili zanimanja ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite visine komunalnih taksa na istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i ostalim prostorijama, objektima i mjestima.Osporena odredba Zakona i osporena odredba Odluke nisu u saglasnosti sa članom II.A.2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim je propisano, da sva lica na teritoriju Federacije Bosne i Heregovine uživaju pravo na jednakost pred zakonom.

Presudu možete OVDJE.


Časopis Februar 2021

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

U izdanju novi broj časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" broj 02/21
.
.

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

1. Objašnjenje Federalnog ministarstva finansija

 2. Mag. oec Marko Barbarić i Izv. prof. dr. sc. Igor Živko

Registar financijskih izvještaja u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz prizmu koristi

Uloga Registra financijskih izvještaja je od velikog značaja u procesu poslovnog odlučivanja te je predmet korištenja velikog broja internih kao i eksternih korisnika. Zakon o Registru financijskih izvještaja detaljno regulira eksterno izvještavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine pa su samim time definirani i obveznici eksternog izvještavanja koji se dijele na obveznike javne objave i obveznike podnošenja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe kao i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale dokumentacije Financijsko-informatičkoj agenciji. FIA vodi Registar. Struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani su Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH, a oblik i format za predaju godišnjih financijskih izvještaja i druge dokumentacije propisuje FIA. Obveza FIA-e je da vrši kontrolu financijskih izvještaja gospodarskih društava provjerom pouzdanosti i točnosti informacija od kojih su sačinjeni. Na takav način nastoji se stvoriti kvalitetan sustav izvještavanja koji značajno utječe na funkcioniranje gospodarstva i financijskog sustava, jer visoka razina transparentnosti poslovnih subjekata pozitivno utječe na investicijsku javnost, povećava povjerenje ulagača u poslovne subjekte i pomaže im u donošenju kvalitetnih odluka u procesu poslovnog odlučivanja. Upravo zadaća Registra je svim korisnicima osigurati podatke na jednom mjestu, koji se mogu dobiti u kratkom vremenu i po niskim troškovima pribavljanja ako su određeni čime se unaprjeđuje sigurnost poslovanja, investiranja te kreditiranja. Tijekom narednog vremena treba raditi na unaprjeđenju funkcija i mogućnosti Registra za potrebe i gospodarstva i države.

  3.Doc. dr. sc. Semina Škandro

Računovodstveni tretman ulaganja u nekretnine

Računovodstveni tretman investicijskih nekretnina zavisi od toga koje standarde privredno društvo koristi. Investicijske nekretnine prema MRS-u 40, Ulaganje u nekretnine, predstavljaju kategoriju imovine pravnog subjekata koja se sastoji od građevinskih objekata ili zemljišta, ili i jednog i drugog, a koje preduzeće drži u vlasništvu ili u najmu s ciljem zarade od iznajmljivanja te imovine, kapitalnog povećanja vrijednosti te imovine ili i jednog i drugog, tj. zarade na iznajmljivanju i povećanju vrijednosti imovine).Za razliku od nekretnina, postrojenja i opreme koju pravni subjekt koristi u svrhu obavljanja djelatnosti za koju je registrovano i koja su iskazana prema MRS-u 16, Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine su regulisane MRS-om 40, Ulaganje u nekretnine.Pravni subjekti su prema MRS-u 40, obavezni osigurati podatke o nabavnoj vrijednosti nekretnine, kao i o umanjenju vrijednosti po osnovu amortizacije i po osnovu vrednovanja.

  4.Mr oec Mevlida Hondo

Obračun proizvodnje u uslovima smanjenih kapaciteta

Svaki privredni subjekt koji u poslovanju ima zalihe, iste u poslovnim knjigama evidentira u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 2 – Zalihe (MRS 2). Obračun, odnosno iskazivanja vrijednosti zaliha (obračun troška sticanja) zavisi od djelatnosti svakog privrednog subjekta tj. od načina na koji te zalihe koristi u svom poslovanju. Obračun vrijednosti zaliha, odnosno jedinične cijene svakog proizvoda bazira se na izračunima (kalkulacijama) na početku proizvodnog procesa. Izračuni obuhvataju sve troškove proizvodnje, koji se ravnomjerno raspoređuju na jedinične proizvode. Ovi izračuni se po pravili odnose na uslove proizvodnje u kojima je normalna iskorištenost kapaciteta. U uslovima umanjene proizvodnje, odnosno smanjenog korištenja kapaciteta potrebno je uskladiti obračun troškova, sa stepenom korištenja kapaciteta. Naime, u slučajevima smanjenog korištenja kapaciteta, ako bi se posmatrala forma prije suštine, rasporedom cjelokupnih fiksnih općih troškova na jedinične proizvode, došlo bi do povećanja cijene koštanja gotovog proizvoda, što bi se odrazilo na vrijednost iskazanih zaliha (uvećana vrijednost zaliha i troškova prodaje gotovih proizvoda). U ovom slučaju dio troškova ostao bi u obračunskom periodu na zalihama umjesto da se iskaže kao rashod poslovanja, pri čemu finansijski rezultat ne bi prikazao fer poslovanje privrednog subjekta. Zbog toga je potrebno, kod svakog smanjenja korištenja kapaciteta, izvršiti obračun i raspored troškova (fiksnih općih troškova) kako bi se iskazala stvarna vrijednost zaliha i prikazao realan poslovni rezultat.

  5.Jasmin Omeragić

Praktični problemi u poslovanju ugostiteljskih objekata u uslovima pandemije corone

Nikada, kao ovih posljednjih 12 – 13 dugih i nesretnih corona mjeseci, ugostiteljski radnici nisu manje radili, a više računali i preračunavali se. Na žalost, ugostiteljstvo, kao najviše pogođena grana privrede pored turizma i hotelijerstva, „vuče“ za sobom niz „pridruženih bolesnika“, kao što su većina njihovih dobavljača, zatim ogroman broj radnika koji je ostao bez posla. Istini za volju, a zahvaljujući prije svega već godinama niskom i „padajućem“ standardu većine naših građana, maloprodajne cijene u ugostiteljskim objektima uglavnom su „mirovale“, broj gostiju se polako smanjivao, dok su cijene ulaznih komponenti konstantno u trendu povećanja. Država za ugostitelje nije činila (i dalje ne čini) ništa u pravcu poreznih olakšica (smanjenja stope PDV-a, ili nešto slično tome), tako da je corona samo pogoršala ionako loše stanje ugostiteljstva. Htjeli ili ne, onima koji već nisu i uprkos svemu neće da zatvore svoj ugostiteljski biznis ne preostaje ništa drugo osim da se sada, kada zbog pandemije corone imaju vremena napretek, ozbiljno pozabave internom ekonomijom svoga biznisa.

  6.Mr.oec. Elman Nadžaković

Planiranje revizije

Revizijski postupak se u biti sastoji u primjeni takve metodologije koja će omogućiti revizoru da ostvari revizijske ciljeve i potvrdi one ciljeve koje je menadžment postavio, a koji su iskazani kroz podatke u finansijskim izvještajima. Ovaj metodološki postupak se sastoji prvenstveno u planiranju revizije, prikupljanju dovoljno kvalitetnih dokaza i izvještavanju o obavljenom poslu s izražavanjem mišljenja. Prvim općim revizijskim standardom obavljanja revizije ističe se da revizija mora biti primjereno planirana. U revizijskom postupku je najbitnije prikupiti dovoljno dokaza koji će revizoru omogućiti donošenje odgovarajućeg mišljenja, što znači i voditi brigu o dobrom glasu revizijske kuće. Za primjereno obavljanje revizije vrlo je važno upoznati se s problematikom okruženja u kojem djeluje preduzeće, kao i sa posebnostima poslovnog procesa preduzeća. Nekoliko je bitnih razloga zašto je potrebno dobro sagledati problematiku okruženja ili grane u kojoj djeluje preduzeće. U fazi planiranja, naročito kod upoznavanja klijenta bitno je da revizor primjeni analitičke postupke, a pod analitičkim postupcima podrazumijeva se „analiza značajnijih pokazatelja i tendencija uključujući i rezultate ispitivanja u svezi s promjenama i odnosima koji nisu dosljedni s ostalim značajnijim podacima ili koji odstupaju od određenih predviđenih iznosa“. U fazi planiranja revizor primjenjuje analitičke postupke sa svrhom da bolje razumije klijentovo poslovanje i problematiku poslovanja u području (grani) u kojem djeluje, da ocijeni nastavak poslovanja, ustanovi moguće pogreške kako bi izbjegao moguće rizike.

  7.Dr. sc. Jozo Piljić

Određivanje troška kapitala poduzeća

Ukupni trošak kapitala je varijabla bez čijeg se poznavanja ne može pristupiti analizi uspješnosti poslovanja poduzeća, procjeni njegove ekonomske vrijednosti ili analizi isplativosti planiranih investicija. Također, s obzirom da je zahtijevani prinos ulagatelja kapitala - kako tuđeg, tako i vlastitog - trošak tog kapitala za poduzeće, menadžment poduzeća odgovoran je za realizaciju tog prinosa kako bi interesi investitora bili zadovoljeni te kako kapital ne bi otišao negdje drugdje. Sukladno tome, trošak kapitala definira se kao minimalna stopa profitabilnosti koju je potrebno ostvariti radi zadovoljavanja interesa svih investitora. Odabirom ulaganja, poduzeće povećava svoju postojeću vrijednost i bogatstvo vlasnika, odnosno postiže ostvarenje temeljnog cilja poslovanja. Kapital koji formira strukturu kapitala nekog poduzeća ima svoju cijenu odnosno trošak, a jedna od važnijih zadaća financijskog menadžera i njegovog tima jest kontinuirano određivanje ukupnog troška kapitala angažiranog u poslovanju. Ukupni trošak kapitala je varijabla bez čijeg se poznavanja ne može pristupiti analizi uspješnosti poslovanja poduzeća, procjeni njegove ekonomske vrijednosti ili analizi isplativosti planiranih investicija. Sukladno tome, trošak kapitala definira se kao minimalna stopa profitabilnosti koju je potrebno ostvariti radi zadovoljavanja interesa svih investitora. Smatra se temeljnim standardom profitabilnosti poduzeća, odnosno granicom investicijskog horizonta poduzeća jer se u poduzeću prihvaćaju samo one investicije koje obećavaju profitabilnost višu od troška kapitala poduzeća. Odabirom takvih ulaganja, poduzeće povećava svoju postojeću vrijednost i bogatstvo vlasnika, odnosno postiže ostvarenje temeljnog cilja poslovanja.

8. Dr.sc. Dinka Antić

PDV reforma u EU: Oporezivanje e-trgovine

Istraživanje prometa dobara i usluga na daljinu je pokazalo da je vrijednost prodaje na daljinu u EU u posljednjih pet godina rasla po godišnjoj stopi koja se kretala između 17% i 20%, što ukazuje na zaključak da je e-poslovanje postalo ključni segment digitalne ekonomije i važan faktor rasta EU. Vijeće EU je krajem 2017. usvojilo izmjene PDV direktive u vezi sa oporezivanjem transakcija prometa dobara i usluga izvršenih online putem (e-trgovina ili e-commerce). Novim pravilima se nastoji, s jedne strane, online obveznicima pojednostaviti  poštivanje PDV obaveza u vezi sa transakcijama prometa krajnjim kupcima, što bi trebalo dovesti do smanjenja troškova i povećanja profitabilnosti kompanija, a članicama, s druge strane, olakšati naplatu prihoda u situacijama kada kupci kupuju dobra i usluge online putem.  Nova pravila podrazumijevaju da se PDV plaća prema mjestu potrošnje, odnosno u članici gdje se nalazi kupac. Na taj način se ostvaruje pravičnija distribucija PDV prihoda između članica. Nova pravila oporezivanja e-trgovine su zanimljiva i za treće zemlje, poput BiH,  jer se u velikom dijelu odnose na dobavljače iz trećih zemalja koji pružaju usluge ili isporučuju dobra krajnjim kupcima u EU direktno, online putem preko digitalnih platformi ili preko pošte, kurira i dostavljača. Iako je prvobitno bilo planirano da reforma oporezivanja e-trgovine starta 1.1.2021. zbog pandemije koronavirusa, koja je usporila pripremu i prilagođavanje obveznika i poreznih administracija, početak implementacije pravila je prolongiran za 1.7.2021.godine.

  9.Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Produktivnost kao ekonomski pokazatelj uspješnosti poslovanja preduzeća

Kvaliteta poslovanja preduzeća, odnosno uspješnost poslovanja preduzeća, može se ocjenjivati na različite načine, pri čemu se veoma često koriste ekonomski pokazatelji. Produktivnost je upravo jedan takav pokazatelj koji spada u principe efikasnosti poslovanja.Cjelokupno poslovanje preduzeća može se ocijeniti na bazi finansijskih izvještaja i ekonomskih pokazatelja određenih na ovim osnovama. Suština jeste u tome da se na bazi uspoređivanja i raščlanjivanja određenih pozicija i njihovih vrijednosti utvrdi finansijsko stanje preduzeća i uspješnost poslovanja, ali i odstupanje planiranih i realiziranih veličina. Pokazatelji uspješnosti predstavljaju informacijski potencijal za menadžere na bazi kojih se efikasno upravlja preduzećem. Izračunavanje ekonomskih pokazatelja i mjerenje uspješnosti preduzeća bazira se na finansijskim izvještajima preduzeća kroz provođenje finansijske analize. Na bazi finansijske analize, sistema i procesa u ovom smislu, dolazi se do važnih pokazatelja pomoću kojih se jasno ocjenjuje uspješnost poslovanja preduzeća. Mjerenje uspješnosti poslovanja na bazi finansijskih pokazatelja mora se kombinirati sa nefinansijskim pokazateljima kao što su: kvaliteta proizvoda, tačni rokovi isporuke proizvoda, vrijeme trajanja ciklusa reprodukcije i sl., kako bi se realno utvrdila efikasnost poslovanja.

  10.Bernard Iljazović

Uspostavljanje pravnog okvira za osnivanje i razvoj poduzetničke infrastrukture u FBiH

Stvaranjem novog pravnog okvira zasigurno će pridonijeti bržem razvoju gospodarstva, privlačenju investicijskih sredstava, jačanju konkurentnosti, a napose otvaranju novih radnih mjesta. Lokalnim sredinama omogućiti će povećanje općinskih/gradskih budžeta, prevenirati devastaciju urbanih prostora, te poduzetnicima korištenje infrastrukturnih prostora pod povoljnim uvjetima, a što je posebice značajno za poticanje  razvoja malih poduzetnika u početnim stadijima njihovog poslovanja. Ujedno,  potaknuti će se ravnomjerniji regionalni razvoj zemlje, te stvaranje u potpunosti infrastrukturno opremljenih poduzetničkih područja, visokog nivoa lokacijske konkurentnosti i sistema podrške za poslovanje u tim područjima u Federaciji BIH. U konačnici zakonodavac je na taj način učinio pozitivan korak u stvaranju poticajnih uvjeta za daljnji razvoj poduzetništva, koje je jedan od ključnih pokretača gospodarskog života.

  11.Mr Safija Žilić

Kriptovalute i blockchain – sve što trebate znati

Tokom 2008. godine pojavile su se kriptovalute, Bitcoin i blockchain što je označilo novu eru u svijetu platnog prometa u kojoj je digitalna imovina postala najpopularnija tema svijeta inovacija finansijskih usluga, te globalne ekonomije. Zahvaljujući kriptovalutama, u ovom slučaju blockchainu, svako ko je informatički pismen može, pomoću procesa „tokenizacije“ stvoriti digitalnu imovinu, te je na različite načine dalje distribuirati. Kao takva, digitalna imovina predstavlja i tradicionalni stari i novi svijet imovine. Karakteristike i prednosti upotrebe kriptovaluta dovele su do zanimljivih rasprava oko kategorizacije i kvalifikacije digitalne imovine što je rezultiralo zaključkom kako postoj tri tipa digitalne imovine: S obzirom da poslovanje kripto valutama kao i ostalom kripto imovinom nastavlja da bilježi globalni rast u obimu, vrijednosti i broju transakcija, osnovne premise za njihov tretman kao finansijskih instrumenata apsolutno nisu zadovoljene. Ovdje je također neophodno napomenuti da je poslovanje istih u našoj zemlji još uvijek neregulisano i nekontrolisano od strane bilo kojih institucija poput centralnih banaka i mjerodavnih državnih/entitetskih organa. Faktori kao što su:  složenost ključnog tehnološkog procesa (kriptografija), nedostatak jasno definisanog pravnog okvira i netransparentnost, značajno otežavaju razumijevanje, praćenje i kontrolu kripto poslovanja, zbog čega kupovina, prodaja, razmjeni kriptovaluta zahtjeva donošenje adekvatnog zakona kojim će  se  ova oblast, poprilično maglovita i nedefinisana, biti uređena i  u našoj zemlji.

  12.Emsud Muhadžić

Međunarodni posao osiguranja

Ugovor o osiguranju u međunarodnom prometu je takav ugovor kojim se osiguravatelj uz naplatu premije obavezuje da će osiguranoj stranoj osobi ili domaćoj osobi za robu koja se izvozi ili uvozi platiti određenu sumu ako se desi slučaj predviđen u ugovoru. U našem pravu, a i u većini drugih pravnih sistema kao osiguravatelj se može pojaviti samo osiguravajuće društvo. Po pravilu, ovo je učinjeno iz razloga veće imovinske sigurnosti jer se radi o pravnim osobama koje moraju imati osigurana znatna novčana sredstva i posebne organe upravljanja koji su u izvjesnom smislu pod nadzorom i kontrolom države.

  13.Nedim Čustović i Milana  Samardžija

Analitički postupci u internoj reviziji na primjeru revizije tekuće likvidnosti u javnom preduzeću (JP)

Aktivnosti interne revizije usmjerene su prema unapređenju sistema internih kontrola(kontrolnih procesa),upravljanja rizicima i korporativnoga upravljanja, s ciljem efektivnog ostvarenja postavljenih ciljeva u organizaciji. U obavljanju svojih aktivnosti interni revizori koriste relevantne standarde i metodologije, mada imaju i određenu slobodu i kreativnost da budu i inovativni po pitanju odabira kada su u pitanju postupci pribavljanja odgovarajućih revizijskih dokaza neophodnih za formiranje nalaza,zaključaka i davanja svrsishodnih preporuka menadžmentu,rukovodstvu, upravi. U posljednje vrijeme usljed naročitog napretka razvoja informacijske tehnologije analitički postupci u internoj reviziji sve više dobivaju na važnosti i značaju. Savremeni uslovi poslovanja praćeni nezaobilaznom informacijskom tehnologijom usmjeravaju nas na primjenu postupaka koji donedavno nisu bili u prvome planu. Informacijske tehnologije omogućavaju efikasniju obradu sve veće količine nestruktuiranih podataka. Analiza podataka u današnjim uslovima poslovanja bazira se na primjeni složenih matematičkih i statističkih postupaka koji rezultiraju kvalitetnijim i pouzdanijim revizijskim dokazima,što ima za krajnji cilj i efektivnije provođenje procesa interne revizije. S tim u vezi slobodno se može zaključiti da informacijske tehnologije  u značajnoj mjeri koreliraju s unapređenjem mogućnosti primjene postojećih i razvoja novih tehnika analize podataka. Sa razvojem informacijske tehnologije analitički postupci dobivaju neizostavnu ulogu u aktivnostima interne revizije vezano za:detektiranje problemskih područja,prikupljanje revizijskih dokaza i testiranje efikasnosti internih kontrola. Sasvim je izvjesno da će se mogućnosti primjene postojećih i novijih složenijih analitičkih postupaka u dolazećim vremenima biti sve izraženije i dominantnije, pa je realno očekivati da će i  računovodstvena i revizorska struka morati pratititi nadolazeće savremene trendove informacijskih tehnologija.

  14.Džana Kadribegović

Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad  i promijenjene  radne sposobnosti

Zaštita radnika u radnom procesu kod poslodavca  jedan od  osnovnih ciljeva radnog zakonodavstva. Pružanje adekvatne zaštite  značajno je, ne samo sa aspekta prava radnika,već i za same poslodavce, jer se na taj način osigurava veća produktivnost i uspješnije poslovanje poslodavca. Radnici imaju pravo i obavezu da koriste sve mjere zaštite predviđene i propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i drugim važećim propisima. Radnik koji odbije da radi, jer nisu provedene adekvatne mjere zaštite, dodatno je zaštićen tako što ima pravo na naknadu plaće kao da je radio, za vrijeme dok se ne provedu propisane. Međutim, naglašena je i obaveza radnika koja se ne smije  zanemariti, a to je da isti obavezno treba da koristi raspoloživu zaštitu, te da se pridržava svih uputa vezanih za proces rada na koji  način doprinosi  očuvanju svoje radne i zdravstvene sposobnosti.

 

  15.Savjetodavni servis

  16. Saopštenja za primjenu propisa

  17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

 

 


WEBINAR, OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA 23.02.2021. GODINE: ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU, ZAKON O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Zbog velikog broja upita i zahtjeva naših klijenata da ponovo organizujemo webinar koji se odnosi na novi Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o UPP i Zakon o registru finansijskih izvještaja, odlučili smo se da otvorimo nove prijave za 23.02.2021. godine.

WEBINARKontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH
 • IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU
 • NOVI ZAKON O REGISTRU FINASIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 23.02.2021. godine

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH

 • Kriteriji za razvrstavanje pravnih lica
 • Organizacija i uspostavljanje sistema računovodstva
 • Vođenje poslovnih knjiga
 • Popis imovine i obaveza
 • Ko je obavezan primjeniti ''velike'', a ko ''male'' standarde?
 • Obaveza procjenjivanja bilansnih pozicija od strane ovlaštenog procjenitelja
 • Ko može i pod kojim uslovima, pružati knjigovodstvene i računovodstvene usluge?
 • Nadzor nad radom računovodstenih agencija
 • Obaveza podnošenja polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja
 • Obveznici revizije
 • Odgovornost računovođe za fer i istinitost finansijskih izvještaja
 • Novi rokovi za čuvanje knjigovodstvenih isprava
 • Revizija i društva za reviziju
 • Licence društava za reviziju
 • Interna revizija
 • Nadzor nad radom društava za reviziju
 • Sticanje zvanja u računovodstvenoj i revizijskoj profesiji

IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

 • Ograničenja u visini bankarskih naknada
 • (Ne)obaveza otvaranja transakcijskih računa za poslovne jedinice
 • Obaveze banaka kod otvaranja računa za fizička lica
 • Mogućnost otvaranja računa i bankarskog poslovanja sa nerezidentnim licima
 • Obaveze FIA-e
 • Proširene kaznene odredbe za nepoštivanje Zakona

ZAKON O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Uspostava i vođenje registra finansijskih izvještaja
 • Predaja finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja sačinjenih prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku
 • Dokumenti uz finansijske izvještaje
 • Kontrola finansijskih izvještaja i javna objava netačnih finansijskih izvještaja
 • Javnost podataka i pravo korištenja podataka iz registra finansijskih izvještaja

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 23.02. do 28.02.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 23.02. do 28.02.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Igor Živko
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14