Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa

U “Službenim novinama FBiH”, broj 12/21 od 12.2.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, koji je stupio na snagu 13.2.2021. godine i koji vam doslovno prenosimo.

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA
Član 1.

U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17 i 39/18), u članu 40a., iza riječi: “do 27.11.2017. godine” slovo “i” zamjenjuje se zarezom, a na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: “i od 20.01.2021. godine do 31.12.2022. godine.”.
Član 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Prečišćen tekst Pravilnika možete preuzeti OVDJE.