Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na penziju i uvjetima i mogućnostima za isplatu penzije

U "Službenim novinama FBiH" br. 56/18 od 18.7.2018. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na penziju i uvjetima i mogućnostima za isplatu penzije.

Navedenim Pravilnikom se propisuju uvjeti za ostvarivanje prava na penziju, te uvjeti i mogućnosti za isplatu penzija na osnovu dobrovoljnog penzijskog osiguranja u skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima. Isplatu penzija u okviru dobrovoljnog penzijskog osiguranja vrši društvo za osiguranje koje ima odobrenje za obavljanje poslova životnog osiguranja izdato od strane Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i ima saglasnost za obavljanje jednog dijela poslova u oblasti dobrovoljne penzije.

Članom 8. Pravilnika precizirano je da isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" odnosno 26.7.2018. godine.

 


Objavljeni podaci o prosječnim bruto i neto plaćama u Federaciji BiH za maj 2018.

Federalni zavod za statistiku utvrdio je prosječne plaće u Federaciji BiH. Prema Saopćeenju koje je objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH" br. 56/18 od 18.7.2018. godine  prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2018. godine iznosi 896 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart 2018. godine - maj 2018. godine iznosi 883 KM. 

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne I Hercegovine za maj 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2018. godine iznosi 1.378 KM.

 


Saopštenje Federalnog zavoda za statistiku o koeficijentima rasta cijena u Federaciji BIH u junu 2018. godine

Federalni zavod za statistiku dao je saopštenje o Koeficijentima rasta cijena u Federaciji BiH u junu 2018. godine koje je objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH", br. 56/18 od 18.7.2018.godine.

U Saopštenju stoji koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu junu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je -0,001. Više na:


Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

U "Službenim novinama Federacije BiH", br. 55/18 od 13.7.2018.godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Tako je navedenim Pravilnikom predviđeno da u Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18 i 27/18), u poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, iza podtačke 24.7.a. dodaje se nova podtačka 24.7.b. koja glasi:
"Banke su dužne na dnevnoj osnovi dostavljati podatke Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za sve naplaćene javne prihode u skladu sa Uputstvom o načinu na koji je banka obavezna izvještavati komitente - trezore i vanbudžetske fondove ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00 i 2/01).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 14.7.2018.godine.


Koeficijenti za valorizaciju plaća kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2018.godini

Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje izdalo je Saopštenje o koeficijentima za  valorizaciju plaća kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2018.godini u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, a  koje je objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH" br. 53/18 od 6.7.2018. godine.

U tom smislu, za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2018. godini, kod utvrđivanja penzijskog osnova plaće, odnosno osnovice osiguranja iz perioda od 1966. do 2017. godine valorizuju se uz primjenu  koeficijenata prema Saopštenju.

 

 


ePDV poziv za registraciju

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve porezne i akcizne obveznike u Bosni i Hercegovini, koji još uvijek nisu, da što prije podnesu zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga, prije svega elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava.

Od početka 2019. godine svi porezni obveznici će morati isključivo elektronskim putem podnositi PDV i akcizne prijave, te neće postojati mogućnost dostavljanja prijava u papirnom obliku. S obzirom na činjenicu da je ostalo još samo pet mjeseci da svi porezni obveznici izvrše registraciju za elektoronsko podnošnje PDV i akciznih prijava, pozivamo iste da što prije podnesu zahtjev za registraciju putem E-PORTALA Uprave za indirektno oporezivanje (na linku ispod).

https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/

Podsjećamo, do kraja jula 2018. godine za elektronsku komunikaciju sa UIO registriralo se 10 hiljada poreznih obveznika, tako je ostalo da se registrira još oko 40 hiljada obveznika. Iz tog razloga pozivamo sve one obveznike koji još nisu izvršili registraciju da to urade što prije, kako ne bi došli u situaciju da od početka 2019. godine ne mogu podnositi svoje PDV i akcizne prijave i tako uđu prekršaj.

Kompletna informacija i uputstva za registraciju na E-PORTAL, kao i za podnošenje prijava nalaze se na web stranici UIO na linku ispod.

http://www.new.uino.gov.ba/bs/e--PDV

Za sva dodatna pitanja obveznici ,mogu kontaktirati  PDV info liniju na broj telefona 051/335-256, 051/335-257, 051/335-197, 051/335-201, 0513/335-363.

Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi porezni obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imat će pristup svojim podacima na E-PORTALU, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i sl. UIO na ovaj način otvara novo poglavlje u komunikaciji sa poreznim obveznicima.

 

IZVOR: www.uino.gov.ba