Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama Federacije BiH”, br. 55/18 od 13.7.2018.godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Tako je navedenim Pravilnikom predviđeno da u Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18 i 27/18), u poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, iza podtačke 24.7.a. dodaje se nova podtačka 24.7.b. koja glasi:
“Banke su dužne na dnevnoj osnovi dostavljati podatke Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za sve naplaćene javne prihode u skladu sa Uputstvom o načinu na koji je banka obavezna izvještavati komitente – trezore i vanbudžetske fondove (“Službene novine Federacije BiH”, br. 55/00 i 2/01).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno 14.7.2018.godine.